52001PC0334

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 685/2001 muuttamisesta tietyistä maanteiden tavaraliikenteen ehdoista ja yhdistettyjen kuljetusten edistämisestä Euroopan yhteisön ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen nojalla saatujen lupien jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken /* KOM/2001/0334 lopull. - COD 2001/0138 */

Virallinen lehti nro 270 E , 25/09/2001 s. 0102 - 0102


Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 685/2001 muuttamisesta tietyistä maanteiden tavaraliikenteen ehdoista ja yhdistettyjen kuljetusten edistämisestä Euroopan yhteisön ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen nojalla saatujen lupien jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken

(komission esittämä)

PERUSTELUT

A. Taustaa

(1) Neuvosto valtuutti 7. joulukuuta 1995 komission neuvottelemaan Unkarin, Romanian ja Bulgarian kanssa yhdestä tai useammasta maanteiden kauttakulkuliikennettä koskevasta sopimuksesta. Tarkoituksena oli ratkaista Kreikan ja muiden jäsenvaltioiden välisen maanteiden tavaraliikenteen sujumista koskeva ongelma ensi sijassa siten, että maantieliikennettä varten myönnetään vastavuoroisesti tavaraliikennekauttakulkulupia.

(2) Neuvosto teki 19. maaliskuuta 2001 päätökset sopimusten tekemisestä Unkarin ja Bulgarian kanssa. Komissio on antanut ehdotukset neuvoston päätöksiksi tiettyjä maanteiden tavaraliikenteen ehtoja ja yhdistettyjen kuljetusten edistämistä koskevan Euroopan yhteisön ja Romanian välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä [1]. Kolmen sopimuksen sarjan viimeisen sopimuksen tekemisen myötä yhteisö saavuttaa alkuperäisen neuvottelutavoitteensa: maanteitse tapahtuvan tavaraliikenteen helpottaminen Kreikan ja muiden jäsenvaltioiden välillä liikennekäytävän avulla, joka käsittää Bulgarian, Romanian ja Unkarin.

[1] KOM(2001) 45 lopullinen.

(3) Romanian kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti yhteisö saa vuosittain Romanialta 14 000 lupaa, jotka jaetaan jäsenvaltioiden välillä asetuksen säännösten mukaisesti. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa tietyistä maanteiden tavaraliikenteen ehdoista ja yhdistettyjen kuljetusten edistämisestä Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan sekä Euroopan yhteisön ja Unkarin tasavallan välillä tehtyjen sopimusten nojalla saatujen lupien jakamisesta jäsenvaltioiden kesken 4. huhtikuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 685/2001 [2], jotta mainitut luvat voidaan jakaa.

[2] EYVL L 108, 18.4.2001, s. 1.

(4) Bulgarian kanssa tehdyn sopimuksen nojalla yhteisö saa vuosittain 13 000 ja Unkarin kanssa tehdyn sopimuksen nojalla 12 000 lupaa.

B. Lupien jakomenetelmän valinta

(5) Komissio on käyttänyt Bulgarian ja Unkarin kanssa jo tehtyjen sopimusten nojalla saatujen lupien jakamisen perustana Bulgarian, Romanian ja Unkarin käsittävää liikennekäytävää koskevia tilastotietoja. On asianmukaista, että samoja tilastotietoja (taulukko 1) käytettäisiin perustana myös Romanialta saatujen lupien jakamisessa, sillä taulukot sisältävät jo tiedot eri jäsenvaltioissa rekisteröityjen tavarankuljetusajoneuvojen kauttakulkumatkoista tämän liikennekäytävän ja näin siis myös Romanian kautta.

(6) Taulukko 1 sisältää tiedot eri jäsenvaltioissa rekisteröityjen ajoneuvojen kauttakulkumatkoista (Kreikasta liikennekäytävän käyttäen) Unkarin kautta vuoden 1998 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.

Taulukko 1

>TAULUKON PAIKKA>

(7) Yllä olevasta taulukosta käy ilmi, että Kreikassa rekisteröidyt ajoneuvot tekevät 99 % matkoista, jotka alkavat Kreikasta ja kulkevat Unkarin kautta. Neljällä jäsenvaltiolla ei ole tällaisia kauttakulkumatkoja lainkaan. Muissa jäsenvaltioissa rekisteröityjen ajoneuvojen kuljetusten lisäämiseksi on päätetty toteuttaa seuraavia toimenpiteitä:

- kullekin jäsenvaltiolle annetaan tasapuolisesti 100 lupaa (vähän alle prosentti käytettävissä olevien lupien määrästä)

- jäljellä olevat luvat jaetaan jäsenvaltioiden kesken suhteessa kauttakulkumatkojen määrään, joka esitetään taulukossa 1.

(8) Kullekin jäsenvaltiolle vuosittain 6 kohdassa esitetyn säännön mukaisesti annettujen lupien määrä esitetään taulukossa 2 (Bulgarian ja Unkarin antamien lupien määrä on otettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 685/2001).

Taulukko 2

>TAULUKON PAIKKA>

(9) Kullekin jäsenvaltiolle vuosittain annettavien lupien kokonaismäärä on siten seuraava:

Taulukko 3

>TAULUKON PAIKKA>

2001/0138 (COD)

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 685/2001 muuttamisesta tietyistä maanteiden tavaraliikenteen ehdoista ja yhdistettyjen kuljetusten edistämisestä Euroopan yhteisön ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen nojalla saatujen lupien jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen [3],

[3] EYVL C [...], [...], s. [...].

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon [4],

[4] EYVL C [...], [...], s. [...].

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon [5],

[5] EYVL C [...], [...], s. [...].

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa säädettyä menettelyä [6],

[6] EYVL C [...], [...], s. [...].

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisö on tehnyt neuvoston päätöksellä ......... [7] Romanian kanssa sopimuksen tietyistä maanteiden tavaraliikenteen ehdoista ja yhdistettyjen kuljetusten edistämisestä.

[7] EYVL C [....].

(2) Sopimuksessa määrätään, että yhteisö saa maantieliikenteen kauttakulkulupia Romanialta samalla tavoin kuin se saa niitä miltei täysin samanlaisten sopimusten perusteella Bulgarialta ja Unkarilta.

(3) Johdonmukaisuuden vuoksi on tarpeen, että mainittujen lupien jakamista ja hallinnointia koskevat säännöt ovat samat kuin Bulgarian ja Unkarin kanssa tehtyjen sopimusten perusteella saatujen lupien jakamiseen sovellettavat säännöt.

(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 685/2001 [8] olisi muutettava tältä osin.

[8] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 685/2001, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, tietyistä maanteiden tavaraliikenteen ehdoista ja yhdistettyjen kuljetusten edistämisestä Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan sekä Euroopan yhteisön ja Unkarin tasavallan välillä tehtyjen sopimusten nojalla saatujen lupien jakamisesta jäsenvaltioiden kesken (EYVL L 108, 18.4.2001, s. 1).

(5) On tarpeen, että tämä asetus tulee voimaan mahdollisimman pian,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 685/2001 seuraavasti:

1. Korvataan 1 artikla seuraavasti:

"1 artikla

Tällä asetuksella vahvistetaan lupien jakamista jäsenvaltioiden kesken koskevat säännöt niiden lupien osalta, jotka ovat yhteisön käytettävissä tietyistä maanteiden tavaraliikenteen ehdoista ja yhdistettyjen kuljetusten edistämisestä Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan, Euroopan yhteisön ja Unkarin tasavallan välillä sekä Euroopan yhteisön ja Romanian välillä tehtyjen sopimusten, jäljempänä "sopimukset", 6 artiklan 2 kohdan nojalla."

2. Korvataan liite seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä [...]

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja