52001PC0332

Ehdotus neuvoston asetus viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta /* KOM/2001/0332 lopull. - CNS 2001/0132 */

Virallinen lehti nro 270 E , 25/09/2001 s. 0101 - 0101


Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Tämän asetusehdotuksen tarkoituksena on helpottaa siirtymistä aiemmista viinialan rakennemuutosjärjestelmistä uuteen järjestelmään ja sukupolvenvaihdoksen soveltamista viinialalla.

Useissa jäsenvaltioissa nuoria maanviljelijöitä kannustetaan ryhtymään viininviljelijöiksi myöntämällä heille uusien viljelmien istutusoikeuksia ja mahdollisuuksia osallistua rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskeviin suunnitelmiin. Asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 otetaan tämä osittain huomioon, sillä siinä säädetään istutusoikeuksien varantojen järjestelmästä. Kun jäsenvaltioissa aiemmin sovelletuista järjestelmistä siirryttiin uuteen yhteiseen markkinajärjestelyyn, osoittautui tarpeelliseksi säätää mahdollisuudesta, jonka mukaan sekä aiempien kehityssuunnitelmien yhteydessä myönnetyt uusien viljelmien istutusoikeudet että nuorille viljelijöille myönnetyt uusien viljelmien istutusoikeudet ovat entiseen tapaan tilapäisesti tukikelpoisia rakenneuudistukseen liittyvässä tukijärjestelmässä. Kun kyseisen asetuksen 5 artiklassa säädetty varantojen järjestelmä otetaan myöhemmin käyttöön, nuoria viininviljelijöitä koskevaa politiikkaa voidaan soveltaa täysimittaisesti ilman että on tarpeen soveltaa poikkeuksia.

2001/0132 (CNS)

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen [1],

[1] EYVL C,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon [2],

[2] EYVL C,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon [3],

[3] EYVL C,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Useat jäsenvaltiot harjoittavat maatalousalalla aktiivista sukupolvenvaihdospolitiikkaa. Politiikka on osoittautunut menestyksekkääksi erityisesti viinialalla, jossa sukupolvenvaihdoksen tarve on huomattava.

(2) Tällaisen politiikan soveltamisen helpottamiseksi viinialalla ja kunnes istutusoikeuksien varannot otetaan käyttöön on syytä säätää mahdollisuudesta, jonka mukaan nuorille viljelijöille myönnetyt uusien viljelmien istutusoikeudet ovat tilapäisesti tukikelpoisia viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1493/1999 [4] käyttöön otetussa rakenneuudistukseen liittyvässä tukijärjestelmässä. Kyseistä mahdollisuutta on sovellettava myös maatalouden rakenteiden tehokkuuden parantamisesta 20 päivänä toukokuuta 1997 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 950/97 [5] tarkoitettujen aiempien kehityssuunnitelmien yhteydessä myönnettyihin uusien viljelmien istutusoikeuksiin, jotta helpotettaisiin entisistä järjestelmistä siirtymistä.

[4] EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL L 328, 23.12.2000, s. 2).

[5] EYVL L 142, 2.6.1997, s. 1.

(3) Tämän vuoksi asetus (EY) N:o 1493/1999 on syytä muuttaa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1493/1999 seuraavasti:

1) Lisätään 11 artiklan 3 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:

"Se kattaa sekä asetuksessa (EY) N:o 950/97 tarkoitettujen kehityssuunnitelmien yhteydessä myönnetyt uusien viljelmien istutusoikeudet että nuorille maanviljelijöille myönnetyt uusien viljelmien istutusoikeudet, jotka käytetään viinivuosien 2000/01, 2001/02 ja 2002/03 aikana."

2) Korvataan 15 artiklan toisen kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) suunnitelmien soveltamisesta johtuvaa uudelleenistutusoikeuksien sekä kehityssuunnitelmien yhteydessä myönnettyjen uusien viljelmien istutusoikeuksien ja nuorille maanviljelijöille myönnettyjen uusien viljelmien istutusoikeuksien käyttöä koskevia säännöksiä;".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

>TAULUKON PAIKKA>