52001PC0128(01)

Ehdotus: neuvoston päätös assosiaationeuvostossa vahvistettavasta Bulgarian tasavallan osallistumista Kulttuuri 2000 -ohjelmaan koskevasta yhteisön kannasta /* KOM/2001/0128 lopull. Nide 1 - ACC 2001/0064 */


Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS assosiaationeuvostossa vahvistettavasta Bulgarian tasavallan osallistumista Kulttuuri 2000 -ohjelmaan koskevasta yhteisön kannasta

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Helsingissä joulukuussa 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti Luxemburgissa joulukuussa 1997 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa käynnistetyn laajentumisprosessin merkityksen. Myös vuonna 1997 määritelty vahvistettu liittymistä valmisteleva strategia on vahvistettu uudelleen niin, että 13 ehdokasmaan osallistuminen yhteisön ohjelmiin on tärkeä osa strategiaa.

Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) kymmenen ehdokasmaan osallistumisesta yhteisön ohjelmiin määrätään kunkin maan Eurooppa-sopimuksessa. Eurooppa-sopimusten mukaisesti assosiaationeuvostot määrittävät kunkin maan osallistumista koskevat ehdot ja yksityiskohtaiset säännöt.

Kulttuuri 2000 -ohjelma on uusi ohjelma: se perustettiin 14. helmikuuta 2000. Kaikki KIE-maat osallistuivat kuitenkin johonkin tai kaikkiin yhteisön entisistä kulttuuriohjelmista (Ariane, Kaleidoskooppi ja Rafael) vuonna 1998 tai 1999. Osallistuminen näihin ohjelmiin on ollut merkittävä osa KIE-maiden liittymisprosessia.

KIE-maiden osallistumisesta Kulttuuri 2000 -ohjelmaan säädetään ohjelman perustamisesta 14. helmikuuta 2000 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 508/2000/EY 7 artiklassa. Kaikki KIE-maat ovat vahvistaneet halukkuutensa osallistua uuteen ohjelmaan vuodesta 2001 ja maksaa rahoitusosuutensa osittain omista talousarvioistaan ja osittain vuosittaisista Phare-määrärahoistaan. Kuten 12.-13. joulukuuta 1997 Luxemburgissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätelmissään totesi, kyseisten maiden oma rahoitusosuus kasvaa jatkuvasti.

Ehdotettavassa luonnoksessa assosiaationeuvoston päätökseksi on seuraavat pääkohdat:

* KIE-maista toimitettaviin projekti- ja aloite-ehdotuksiin sovelletaan samoja ohjelman ehtoja, sääntöjä ja menettelyitä kuin jäsenvaltioista tuleviin ehdotuksiin. Erityisesti tämä koskee hakemusten ja projektiehdotusten jättämistä, arviointia ja valintaa.

* KIE-maat maksavat ohjelmalle vuosittaisen rahoitusosuuden assosiaationeuvoston päätöksen mukaisesti. Rahoitusosuutta ei palauteta maalle, jos tulokset eivät vuoden lopussa vastaa sitä.

* Kuten Luxemburgin Eurooppa-neuvoston päätelmissä todetaan, KIE-maat kutsutaan osallistumaan tarkkailijoina Kulttuuri 2000 -ohjelman hallintokomitean kokouksiin komitean käsitellessä niitä koskevia kysymyksiä.

* Päätöstä sovelletaan ohjelman loppuun, ja se tulee voimaan päivänä, jolloin se tehdään.

Kun assosiaationeuvosto tekee päätöksen ripeästi, ehdokasmaat voivat integroitua yhteisön verkkoihin ja muihin kulttuurialan toimiin mahdollisimman pian.

Edellisen perusteella neuvostoa pyydetään hyväksymään liitteenä oleva ehdotus neuvoston päätökseksi assosiaationeuvostossa vahvistettavasta Bulgarian osallistumista Kulttuuri 2000 -ohjelmaan koskevasta yhteisön kannasta.

2001/0064 (ACC)

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS assosiaationeuvostossa vahvistettavasta Bulgarian tasavallan osallistumista Kulttuuri 2000 -ohjelmaan koskevasta yhteisön kannasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 151 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan kanssa

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjasta tehtiin 4 päivänä joulukuuta 1995 neuvoston ja komission päätös.

(2) Lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti Bulgaria voi osallistua yhteisön puiteohjelmiin, erityisohjelmiin, hankkeisiin tai muihin toimiin erityisesti kulttuurialalla, ja 2 artiklan mukaisesti assosiaationeuvosto päättää Bulgarian osallistumista näihin toimiin koskevista ehdoista ja edellytyksistä.

(3) Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta 14 päivänä helmikuuta 2000 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 508/2000/EY [1] ja erityisesti sen 7 artiklassa säädetään, että assosioituneet Keski- ja Itä-Euroopan maat voivat osallistua Kulttuuri 2000 -ohjelmaan Eurooppa-sopimuksissa ja niiden lisäpöytäkirjoissa sekä assosiaationeuvostojen päätöksissä asetetuin edellytyksin,

[1] EYVL L 63, 10.03.2000., s 1.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan Eurooppa-sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettava yhteisön kanta, joka koskee Bulgarian osallistumista Kulttuuri 2000 -ohjelmaan, on liitteenä oleva luonnos assosiaationeuvoston päätökseksi.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Luonnos: Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Bulgarian tasavallan ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:O .../2001 Bulgarian tasavallan osallistumista Kulttuuri 2000 -ohjelmaan koskevista ehdoista

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan Eurooppa-sopimukseen liitetyn lisäpöytäkirjan, joka koskee Bulgarian osallistumista yhteisön ohjelmiin, ja erityisesti sen 1 ja 2 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti Bulgaria voi osallistua yhteisön puiteohjelmiin, erityisohjelmiin, hankkeisiin ja muihin toimiin erityisesti kulttuurialalla.

(2) Lisäpöytäkirjan 2 artiklan mukaan assosiaationeuvosto päättää Bulgarian kyseisiin toimiin osallistumisen ehdoista,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Bulgaria osallistuu Kulttuuri 2000 -ohjelmaan liitteissä I ja II vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Liitteet ovat tämän päätöksen erottamaton osa.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan Kulttuuri 2000 -ohjelman keston ajan 1 päivästä tammikuuta 2001.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona assosiaationeuvosto tekee sen.

Tehty Brysselissä

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

LIITE I

Ehdot Bulgarian tasavallan osallistumiselle Kulttuuri 2000 -ohjelmaan

(1) Bulgaria osallistuu Kulttuuri 2000 -ohjelman (jäljempänä 'ohjelma') toimintaan kyseisestä yhteisön toimintaohjelmasta 14 päivänä helmikuuta 2000 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 508/2000/EY määriteltyjen tavoitteiden, perusteiden ja määräaikojen mukaisesti sekä siinä säädettyjä menettelyjä noudattaen, jollei tässä päätöksessä toisin säädetä.

(2) Voidakseen osallistua ohjelmiin Bulgaria maksaa vuosittain osuuden Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitteessä II esitettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Ohjelmissa tapahtuvien muutosten tai Bulgarian valmiuksien kehittymisen ottamiseksi huomioon assosiaatiokomitealla on valtuudet tarvittaessa mukauttaa rahoitusosuutta, jotta talousarvion tasapaino säilyisi vakaana pantaessa ohjelmia täytäntöön.

(3) Osallistumisedellytykset täyttävien bulgarialaisten laitosten, järjestöjen ja yksityishenkilöiden hakemusten jättämiseen, arviointiin ja valintaan sovelletaan samoja ehtoja kuin osallistumisedellytykset täyttäviin yhteisön laitoksiin, järjestöihin ja yksityishenkilöihin. Komissio voi ottaa huomioon myös bulgarialaiset asiantuntijat nimittäessään riippumattomia asiantuntijoita ohjelmista tehtyjen päätösten asiaa koskevien säännösten mukaisesti avustamaan komissiota hankkeiden arvioinnissa.

(4) Ohjelmien yhteisöulottuvuuden varmistamiseksi hankkeissa ja toimissa on oltava mukana vähintään yksi kumppani jostakin yhteisön jäsenvaltiosta, jotta niille voidaan myöntää yhteisön rahoitustukea.

(5) Kulttuurin yhteyspisteiden toimintaa varten voidaan myöntää rahoitustukea enintään 50 prosenttia toiminnan kokonaistalousarviosta.

(6) Euroopan yhteisöjen komissio ja Bulgaria seuraavat kumppanuuden perusteella jatkuvasti Bulgarian osallistumista ohjelmaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisöjen komission ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen sellaisten tehtävien hoitoa, jotka koskevat Kulttuuri 2000 -ohjelman seurantaa ja arviointia ohjelmasta tehdyn päätöksen 8 artiklan nojalla. Bulgaria toimittaa komissiolle tarvittavat kertomukset ja osallistuu muihin yhteisön tässä yhteydessä määräämiin erityistoimiin.

(7) Yhteisön varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti on bulgarialaisten tahojen kanssa tehdyissä tai näiden tekemissä sopimuksissa määrättävä komission tai tilintarkastustuomioistuimen tekemistä tai niiden valtuuttamista valvontatoimista ja tilintarkastuksista. Tilintarkastuksia voidaan tehdä kyseisten tahojen yhteisöä kohtaan oleviin sopimusvelvoitteisiin liittyvien tulojen ja menojen valvomiseksi. Asianomaisten Bulgarian viranomaisten on yhteistyön ja molemminpuolisen edun nimissä annettava kohtuulliseksi ja mahdolliseksi katsottavissa määrin apua tällaisen valvonnan ja tarkastusten suorittamisessa siten kuin kussakin tilanteessa on tarpeen tai hyödyllistä.

(8) Bulgarian edustajat osallistuvat tarkkailijoina ohjelmakomiteoiden kokouksiin niitä koskevien asioiden osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Kulttuuri 2000 -ohjelmasta 14 päivänä helmikuuta 2000 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 508/2000/EY 5 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen soveltamista. Bulgarian edustajat eivät ole läsnä komiteoiden kokouksissa muita asioita käsiteltäessä eivätkä äänestyksissä.

(9) Hakemusmenettelyihin, sopimuksiin, annettaviin kertomuksiin ja muihin ohjelman hallinnollisiin järjestelyihin liittyvässä komission kanssa käytävässä yhteydenpidossa käytettävän kielen on oltava jokin yhteisön virallisista kielistä.

(10) Yhteisö ja Bulgaria voivat lopettaa tämän päätöksen mukaisen toiminnan milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kaksitoista kuukautta aikaisemmin. Hankkeita ja toimia, jotka ovat käynnissä lopettamishetkellä, jatketaan, kunnes ne saadaan päätökseen tässä päätöksessä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

LIITE 2

Bulgarian rahoitusosuus Kulttuuri 2000 -ohjelmaan

1. Voidakseen osallistua Kulttuuri 2000 -ohjelmaan Bulgaria maksaa Euroopan unionin talousarvioon seuraavan rahoitusosuuden (euroina):

>TAULUKON PAIKKA>

2. Bulgaria maksaa edellä mainitun rahoitusosuuden osittain kansallisesta talousarviostaan ja osittain Phare-ohjelman maakohtaisesta ohjelmastaan. Jollei Phare-ohjelman erillisestä ohjelmointimenettelystä muuta johdu, pyydetyt Phare-varat siirretään Bulgarialle erillisellä rahoituspöytäkirjalla. Nämä varat muodostavat yhdessä Bulgarian kansallisesta talousarviosta tulevan osan kanssa Bulgarian kansallisen rahoitusosuuden, josta se suorittaa maksuja komission vuotuisten rahoituspyyntöjen mukaisesti.

3. Phare-varoja pyydetään seuraavan aikataulun mukaisesti:

>TAULUKON PAIKKA>

Loppuosa Bulgarian rahoitusosuudesta maksetaan maan kansallisesta talousarviosta.

4. Ohjelmaan sovelletaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavaa varainhoitoasetusta erityisesti Bulgarian rahoitusosuuden hallinnoinnin osalta.

Komissio suorittaa Bulgarian edustajien ja asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut, jotka aiheutuvat osallistumisesta tarkkailijoina liitteen I kohdassa 8 tarkoitettujen komiteoiden työskentelyyn tai muihin ohjelmien täytäntöönpanoon liittyviin kokouksiin, samoin perustein ja samojen menettelyjen mukaisesti kuin kulloinkin on voimassa Euroopan unionin jäsenvaltioiden valtiosta riippumattomien järjestöjen asiantuntijoiden osalta.

5. Tämän päätöksen tultua voimaan ja kunkin seuraavan vuoden alussa komissio pyytää Bulgariaa maksamaan sen tämän päätöksen mukaista rahoitusosuutta vastaavat varat ohjelman talousarvioon.

Rahoitusosuus ilmoitetaan euroina, ja se maksetaan komission euromääräiselle pankkitilille.

Bulgaria maksaa rahoitusosuutensa rahoituspyynnön mukaisesti

- viimeistään 1 päivänä toukokuuta sen kansallisesta talousarviosta rahoitettavan osuuden osalta edellyttäen, että komissio lähettää rahoituspyynnön viimeistään 1 päivänä huhtikuuta, tai viimeistään kuukauden kuluttua rahoituspyynnön lähettämisestä, jos tämä tapahtuu myöhemmin

- viimeistään 1 päivänä toukokuuta Phare-ohjelmasta rahoitettavan osuuden osalta edellyttäen, että vastaavat määrät on toimitettu Bulgarialle tähän mennessä, tai 30 päivän kuluessa kyseisten varojen toimittamisesta Bulgarialle.

Jos rahoitusosuuden maksu viivästyy, Bulgaria maksaa viivästyskorkoa maksamattomasta määrästä eräpäivästä alkaen. Viivästyskorkona käytetään eräpäivänä voimassa olevaa Euroopan keskuspankin euromääräisiin toimiinsa soveltamaa korkoa korotettuna 1,5 prosenttiyksiköllä.

RAHOITUSSELVITYS

1. Toimenpiteen nimi

Bulgarian osallistuminen Kulttuuri 2000 -ohjelmaan.

2. Budjettikohdat

B7-030: Taloudellinen tuki Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneille maille. 6091: Tulot Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneiden maiden osallistumisesta yhteisön ohjelmiin.

3. Oikeusperusta

Euroopan yhteisön perustamissopimus ja erityisesti sen 151 artikla yhdessä 300 artiklan 2 kohdan kanssa

Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirja, jossa määrätään osallistumisesta yhteisön ohjelmiin

Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta 14. helmikuuta 2000 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 508/2000/EY ja erityisesti sen 7 artikla.

4. Toimenpiteen kuvaus

4.1 Toimenpiteen yleistavoite

Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjassa määrätään Bulgarian osallistumisesta yhteisön ohjelmiin useilla eri aloilla, joihin kuuluu myös kulttuuri.

Sen lisäksi, että osallistuminen edistää Eurooppa-sopimusten taloudellista yhteistyötä ja kulttuuriyhteistyötä koskevien määräysten täytäntöönpanoa, se antaa Bulgarialle mahdollisuuden tutustua yhteisön ohjelmissa noudatettaviin menettelyihin ja menetelmiin.

Bulgaria on jo aiemmin osallistunut yhteisön kulttuuriohjelmiin. Komission 16. heinäkuuta 1997 antaman Agenda 2000 -tiedonannon ja Luxemburgissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti Bulgarian osallistuminen näihin ohjelmiin on ollut osa liittymistä valmistelevaa vahvistettua strategiaa, jolla tuetaan maan valmisteluja tulevaa liittymistä Euroopan unioniin varten.

Ohjelmiin osallistumiseen liittyvä päätöksentekomenettely edellyttää unionin ja Bulgarian assosiaationeuvoston päätöstä.

Assosiaationeuvoston päätökseksi ehdotettavan luonnoksen tavoitteena on antaa Bulgarialle mahdollisuus osallistua Kulttuuri 2000 -ohjelmaan ja hyötyä sen tarjoamista mahdollisuuksista. Päätöksessä säädetään erityisesti Bulgarian rahoitusosuuteen liittyvistä edellytyksistä sekä ohjelmaan osallistumisen käytännön järjestelyistä.

4.2 Toimenpiteen kesto ja sen uusimista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Toimenpide ulottuu kyseisen yhteisön ohjelman loppuun eli 31.12.2004 saakka.

5. Menojen ja tulojen luokitus

5.1 Ei-pakolliset menot

5.2 Jaksotetut määrärahat

5.3 Oletettu tulolaji

Lisäpöytäkirjan 3 artiklassa määrätään, että Bulgaria vastaa itse osallistumisensa kustannuksista, joten sitä pyydetään maksamaan rahoitusosuus ohjelmaan osallistumisesta. Koska mainitun artiklan mukaan yhteisö voi täydentää Bulgarian rahoitusosuutta, Bulgarian on maksettava vain osa kansallisesta talousarviostaan. Loppuosa rahoitusosuudesta otetaan Phare-ohjelman maakohtaisesta ohjelmasta. Tarvittavat Phare-varat kirjataan kohtaan B7-030 ja siirretään Bulgarialle erillisellä rahoituspöytäkirjalla. Nämä varat muodostavat yhdessä Bulgarian kansallisesta talousarviosta tulevan osan kanssa Bulgarian kansallisen rahoitusosuuden, josta se suorittaa maksuja komission vuotuisten rahoituspyyntöjen mukaisesti. Kun Bulgaria on maksanut koko osuuden, se siirretään EU:n talousarviosaatavien alamomentille 6091.

6. Meno-/tulolaji

- Tuen osuus on 100 prosenttia.

- Tuetaan yhteisrahoitusta julkisen tai yksityisen sektorin muiden tulolähteiden kanssa.

- Yhteisön rahoitusosuuden osittaisesta tai täydellisestä takaisinmaksusta ei ole määräyksiä.

- Tulojen osalta Bulgarian osuus sen osallistumiskulujen kattamisesta kirjataan alamomentille 6091. Tulo kohdistetaan kyseessä olevan ohjelman menojen alamomenteille ja tarvittaessa käyttömenojen alamomenteille. Odotettavissa oleva kokonaistulo ilmoitetaan kohdassa 7.4.

7. Rahoitusvaikutukset

7.1 Toimenpiteen kokonaiskustannusten laskutapa (yksittäisten ja yhteenlaskettujen kustannusten välinen suhde

Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjan mukaiset kyseisen ohjelman rahoitus- ja talousarviojärjestelyt esitetään seuraavassa. Bulgarian rahoitusosuudessa otetaan huomioon kolme osatekijää:

- ennakoitavissa olevat toimintakulut, joiden laskentaperusteena ovat ohjelman määrärahat sekä Bulgarian ostovoimapariteetilla painotettu bruttokansantuote

- rahoitusosuus kulttuurin yhteyspistettä varten

- ennakoitavissa olevat hallintokulut eli kokouksista ja virkamatkoista aiheutuvat kulut, arviolta 4 000 euroa vuodessa.

Bulgaria käyttää osan Phare-ohjelman vuotuisen maakohtaisen ohjelmansa rahoituksesta täydentääkseen maan kansallisesta talousarviosta maksettavaa toimintakulujen rahoitusosuutta.

7.2 Kustannusten jakautuminen eri tekijöiden kesken (euroina)

>TAULUKON PAIKKA>

7.3 Talousarvion osaan B sisältyvät tutkimuksista, asiantuntijatapaamisista jne. aiheutuvat toimintamenot

Pro memoria: enimmäismäärään saakka suhteessa EU:n 15 jäsenvaltion Kulttuuri 2000 -ohjelman kyseisen kaltaisiin määrärahoihin, kuitenkin maan kansallisesta talousarviosta maksettavan rahoitusosuuden rajoissa.

7.4 Maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen aikataulu

Alamomentille B7-030 kirjattavat määrät:

>TAULUKON PAIKKA>

Ennakoidut vuositulot ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

8. Petostentorjuntatoimet

Kaikissa komission sopimuksissa ja muissa oikeudellisissa sitoumuksissa määrätään komission ja tilintarkastustuomioistuimen paikalla toteutettavista tarkastuksista. Toimenpiteiden edunsaajien velvollisuutena on muun muassa antaa kertomuksia ja rahoitusselvityksiä. Ne analysoidaan niiden sisällön ja menojen tukikelpoisuuden suhteen ottaen huomioon yhteisön rahoitustavoitteet.

Talousarvion budjettikohtia koskevia petosten vastaisia säännöksiä sovelletaan myös tähän kohtaan, kun se mukautetaan Keski-Euroopan maita koskevaksi.

9. Kustannustehokkuusanalyysi

9.1 Määrälliset erityistavoitteet ja kohderyhmä

Nuoriso-ohjelman avaamisen tavoitteena on auttaa Bulgariaa saamaan ohjelmasta samanlaista hyötyä kuin yhteisön jäsenvaltiot. Kulttuuri 2000 -ohjelmalla pyritään edistämään Euroopan kansojen yhteistä kulttuurialuetta. Ohjelmalla tuetaan luovien taiteilijoiden, kulttuurialan toimijoiden ja yksityisten ja julkisten rahoittajien, kulttuurialan verkostojen ja muiden osapuolten sekä jäsenvaltioiden ja muiden ohjelmaan osallistuvien valtioiden kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi:

- kulttuurivuoropuhelun ja Euroopan kansojen kulttuurin ja historian keskinäisen tuntemuksen edistäminen

- luovuuden ja valtioiden rajojen yli tapahtuvan kulttuurin levittämisen edistäminen sekä taiteilijoiden, muiden luovan työn tekijöiden ja kulttuurialan toimijoiden ja ammattilaisten sekä heidän teostensa liikkuvuuden edistäminen, erityisesti nuoria ja sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevia sekä kulttuurien monimuotoisuutta painottaen

- kulttuurin monimuotoisuuden korostaminen ja uusien kulttuurin ilmaisumuotojen kehittäminen

- yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinnön jakaminen ja esiin tuominen Euroopassa; kulttuurin taitotiedon levittäminen ja kulttuuriperinnön säilyttämistä ja suojelemista koskevien hyvien toimintatapojen edistäminen

- kulttuurin merkityksen huomioon ottaminen sosioekonomisessa kehityksessä

- Euroopan kulttuurien ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien välisen vuoropuhelun ja keskinäisen vaihdon edistäminen

- kulttuurin tunnustaminen nimenomaisesti sekä taloudelliseksi että sosiaaliseen integroitumiseen ja kansalaisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi

- kulttuurin saatavuuden parantaminen ja mahdollisimman monen Euroopan unionin kansalaisen pääseminen osalliseksi kulttuuritoiminnasta.

9.2 Toimenpiteen perustelut

- Yhteisön rahoitustuen tarpeellisuus

Koska ohjelmaan osallistumisesta johtuvat kustannukset ovat suuret ja Bulgarian taloudellinen tilanne on heikko, tuki Phare-ohjelmasta on olennaista.

- Toimenpiteen toteuttamisessa käytettävien menettelytapojen valinta

Kansallisesta talousarviosta suoritettavan, Phare-ohjelmasta myönnettävällä rahoitusosuudella täydennettävän rahoitusosuuden myötä tapahtuva Bulgarian yhdentyminen ohjelmaan antaa sen kansalaisille mahdollisuuden yhteistyöhön EU:n nykyisten jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa. Bulgarian kansalaisten yhdentymisellä yhteisön verkkoihin on suuri merkitys Bulgarian valmistautumiselle tulevaan jäsenyyteen.

- Tärkeimmät epävarmuustekijät, jotka saattavat vaikuttaa toimenpiteen tuloksiin

Koska hankkeet valitaan laadullisin perustein, todellinen vaikutus saadaan selville ainoastaan arvioimalla bulgarialaisten organisaatioiden kykyä vastata komission ohjelman yhteydessä esittämiin tarjouspyyntöihin.

9.3 Toiminnan seuranta ja arviointi

Kulttuuri 2000 -ohjelmaan kuuluvat seuranta- ja arviointimenettelyt (erityisesti arvioinnin osalta, kuten ohjelmaa koskevassa päätöksessä säädetään) koskevat myös bulgarialaisten edunsaajien hyväksi rahoitettuja toimia.

10. Hallintomenot (yleisen talousarvion pääluokan iii osa a)

Tarvittavat hallintomäärärahat saadaan varsinaisesti käyttöön vasta, kun komissio on tehnyt voimavarojen jakoa koskevan vuosittaisen päätöksensä, jossa otetaan huomioon budjettivallan käyttäjän vahvistamat lisämäärärahat ja lisähenkilöstömäärä.

10.1 Vaikutus henkilöstömäärään

>TAULUKON PAIKKA>

10.2 Henkilöstön käytön taloudellinen kokonaisvaikutus

euroina

>TAULUKON PAIKKA>

(*) Kun käytetään tehtävien hoitamiseen tarvittavia nykyisiä resursseja (laskelma perustuu talousarvion osastoihin A1, A2, A4, A5 ja A7).

10.3 Toiminnasta aiheutuva muiden hallintomenojen kasvu

euroina

>TAULUKON PAIKKA>

Edellä esitetyt menot katetaan Bulgarialta saaduilla tuloilla (varainhoitoasetuksen 4 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta; ks. rahoitusselvityksen kohtia 5.3 ja 7.4).