52001DC0309

Kahdeksastoista vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (2000) /* KOM/2001/0309 lopull. Nide I */


KAHDEKSASTOISTA VUOSIKERTOMUS YHTEISÖN OIKEUDEN SOVELTAMISEN VALVONNASTA (2000)

SISÄLLYSLUETTELO

1. ESIPUHE

1.1. Katsaus vuoden 2000 tilastoihin

1.2. Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn tehostaminen

1.3. Direktiivien täytäntöönpanon tilanne vuonna 2000

1.4. Yhdenmukaistamistoimenpiteitä koskevat poikkeuspyynnöt - EY:n perustamissopimuksen 95 artikla

1.5. Graafinen esitys kaikista rikkomisesta johtuvista menettelyistä, jotka komissio on aloittanut tai joita se on jatkanut vuoden 2000 aikana

1.6. EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan soveltaminen komissiossa (kehitys vuonna 2000)

2. TILANNE ERI ALOILLA

2.1. Taloutta ja verotusta koskevat kysymykset

2.2. Yhtiöt

2.2.1. Direktiivin 98/34/EY säännökset (entinen direktiivi 83/189/ETY)

2.2.2. Lääkevalmisteet

2.2.3. Kosmeettiset valmisteet

2.2.4. Kemianteollisuuden tuotteet

2.2.5. Moottoriajoneuvot, traktorit ja moottoripyörät

2.2.6. Rakennusalan tuotteet

2.2.7. Kestokulutushyödykkeet

2.2.8. Radio- ja telepäätelaitteet

2.2.9. Matkailu

2.3. Kilpailu

2.3.1. Televiestintä

2.3.2. Postiala

2.3.3. Vapaa ammattitoiminta.

2.3.4. Liikenne

2.3.5. Yrityskeskittymät

2.3.6. Valtiontuet

2.4. TYÖLLISYYS JA SOSIAALIASIAT

2.4.1. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus

2.4.2. Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu

2.4.3. Työolot

2.4.4. Työterveys ja työturvallisuus

2.5. Maatalous

2.5.1. Maataloustuotteiden vapaa liikkuvuus

2.5.2. Markkinat

2.6. Energia ja liikenne

2.6.1. Sähkön ja maakaasun sisämarkkinat

2.6.2. Energiatehokkuus

2.6.3. Hiilivedyt

2.6.4. Liikenne

2.6.5. Maantieliikenne

2.6.6. Yhdistetyt kuljetukset

2.6.7. Sisävesiliikenne

2.6.8. Rautatieliikenne

2.6.9. Meriliikenne

2.6.10. Lentoliikenne

2.7. Tietoyhteiskunta

2.8. Ympäristö

2.8.1. Tiedon saannin vapaus

2.8.2. Ympäristövaikutusten arviointi

2.8.3. Ilma

2.8.4. Vesi

2.8.5. Luonto

2.8.6. Melu

2.8.7. Kemikaalit ja biotekniikka

2.8.8. Jätteet

2.8.9. Ympäristö ja teollisuus

2.8.10. Säteilysuoja

2.9. Kalastus

2.9.1. Kalavarat

2.9.2. Lipun/kalastusluvan myöntäminen

2.9.3. Markkinat

2.10. Sisämarkkinat

2.10.1. Sisämarkkinoiden yleisstrategia

2.10.2. Tavaroiden vapaa liikkuvuus

2.10.2.1. EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen soveltaminen (EY:n perustamissopimuksen entinen 30 artikla ja sitä seuraavat artiklat)

2.10.2.2. Sisärajojen tarkastusten lakkauttamista 1. tammikuuta 1993 koskevat liitännäistoimenpiteet

2.10.2.3. Vastuu viallisista tuotteista (muutettu direktiivi 85/374/ETY)

2.10.3. Palvelujen vapaa liikkuvuus ja sijoittautumisoikeus

2.10.3.1. Perustamissopimuksen 43 artikla ja sitä seuraavat artiklat sekä 49 artikla ja sitä seuraavat artiklat

2.10.3.2. Rahoituspalvelut

2.10.3.3. Postipalvelut

2.10.3.4. Kaupallinen viestintä

2.10.3.5. Tiedotusvälineet

2.10.4. Yritysten toimintaympäristö

2.10.4.1. Julkiset hankinnat

2.10.4.2. Tietosuoja

2.10.4.3. Teollis- ja tekijänoikeudet

2.10.4.4. Yhtiöoikeus ja tilinpäätöstiedot

2.10.5. Tutkintojen kannalta säännellyt ammatit

2.11. Aluepolitiikka

2.11.1. Rikkomistyypit

2.11.2. Komission toimet

2.12. Verotus ja tulliliitto

2.12.1. Tulliliitto

2.12.2. Välitön verotus

2.12.3. Arvonlisäverotus

2.12.4. Muu välillinen verotus

2.13. Koulutus, audiovisuaaliala ja kulttuuri

2.13.1. Koulutus ja kulttuuri

2.13.2. Audiovisuaaliala

2.13.2.1. Muutetun direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

2.13.2.2. Direktiivin soveltaminen

2.13.2.3. Laajentumiseen liittyviä näkökohtia

2.14. Terveys- ja kuluttaja-asiat

2.14.1. Eläinlääkintälainsäädäntö

2.14.2. Kasvien terveyttä koskeva lainsäädäntö

2.14.3. Kylvösiemeniä ja kasveja koskeva lainsäädäntö

2.14.4. Elintarvikelainsäädäntö

2.14.5. Rehulainsäädäntö

2.14.6. Vieraat aineet

2.14.7. Teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevat ilmoitukset

2.14.8. Kuluttajansuoja

2.15. Oikeus- ja sisäasiat

2.15.1. Schengenin säännöstön yhteisöllistäminen

2.15.2. Maahantulo ja oleskelu

2.15.3. Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

2.16. Talousarvio

2.16.1. Yleistä

2.16.2. Virheellinen soveltaminen

2.16.2.1. Aikaisemmin aloitetut menettelyt

2.16.2.2. Uudet menettelyt

2.17. Henkilöstö ja hallinto

2.18. Yhteisön tilastot

[Nide II] Liite I: Rikkomistapausten havaitseminen

Liite II: Rikkomisesta johtuvat menettelyt. Erittely vaiheiden, oikeusperustan ja jäsenvaltioiden mukaisesti

[Nide III] Liite III: Perustamissopimusten, asetusten ja päätösten rikkominen

[Nide IV] Liite IV: - Osa 1: Direktiivien täytäntöönpanotilanne

[Nide V] Liite IV:- Osa 1: Yhteenvetotaulukko

Osa 2: Kansallisten täytäntöönpanotoimien yhteensopimattomuus direktiivien kanssa

Osa 3: Direktiivien puutteellinen soveltaminen

[Nide VI] Liite V: Yhteisöjen tuomioistuimen 31.12.2000 mennessä antamat tuomiot, joita ei vielä ole pantu täytäntöön

Liite VI: Katsaus yhteisön oikeuden soveltamiseen kansallisissa tuomioistuimissa

Komissio laatii joka vuosi kertomuksen yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta vastauksena Euroopan parlamentin (9. helmikuuta 1983 annettu päätöslauselma) ja jäsenvaltioiden (7. helmikuuta 1992 Maastrichtissa allekirjoitettuun sopimukseen liitetty julistus N:o 19, 2 kohta) esittämiin erinäisiin pyyntöihin. Kertomus on vastine myös Eurooppa-neuvoston ja eri asioista vastaavien neuvostojen pyyntöihin.

1. ESIPUHE

Yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnalla varmistetaan oikeussäännön noudattaminen, minkä lisäksi Euroopan kansalaiset ja talouden toimijat saavat myös konkreettisen käsityksen oikeuteen perustuvasta yhteisöstä.

Kantelujen suuresta määrästä rikkomistapausten havaitsemisprosessissa (taulukko 1.1) voidaan päätellä, että kansalaiset luottavat komission kykyyn suoriutua tästä perusluonteisesta tehtävästä.

Lisäksi siitä voidaan päätellä, että komissio haluaa asettaa kantelijan uuteen etuoikeutettuun asemaan jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevassa menettelyssä, johon kantelija ei aiemmin osallistunut, tämän menettelyn luonteen vuoksi sellaisena kuin se esitetään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 226 artiklassa (ja Euratomin perustamissopimuksen 141 artiklassa). Kantelijan uusi asema näkyy konkreettisesti seuraavissa menettelyissä: kantelun rekisteröinti, tietojen luottamuksellinen käsittely, tiedonsaanti ja mahdollisuus tehdä huomautuksia ennen kuin asian käsittely päätetään lopettaa.

Komissio on alkanut kodifioida voimassa olevia hallinnollisia säädöksiä tavoitteenaan parantaa kantelijan ja komission yhteyksiä.

Tällainen kehitys ei kuitenkaan vaikuta siihen, että jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevan menettelyn ensisijaisena tarkoituksena on edelleen saada jäsenyysvelvoitteensa laiminlyövä jäsenvaltio noudattamaan yhteisön oikeutta. Tämä ei myöskään rajoita harkintavaltaa, joka yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneella oikeuskäytännöllä on annettu komissiolle jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntitapauksissa.

On kuitenkin korostettava, että kantelija voi joissakin tapauksissa olla tyytymätön menettelyyn sen luonteen vuoksi. Menettelyn tavoite eroaa luonnollisesti kantelijan tavoitteesta, sillä kantelija pyrkii ajamaan henkilökohtaista etuaan, joka on mahdollisesti kärsinyt jäsenvaltion rikkomuksesta.

Tästä syystä komissio muistuttaa kantelijoita siitä, että korvausta mahdollisesti aiheutuneesta haitasta on haettava kansallisesta tuomioistuimesta. Yhteisön oikeusjärjestyksen mukaan kansallinen tuomioistuin on lisäksi ensisijainen oikeusaste, jossa yhteisön oikeuden rikkomiseen liittyvät selkeästi rajatut yksittäiset riita-asiat saadaan käsiteltyä kaikkein tehokkaimmin ja helpoimmin. Yleensä tapauksissa voidaan selvästi todeta, että yhteisön oikeutta on rikottu, mutta kantelijan kannalta tyydyttävään ratkaisuun on komission aloittamassa jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevassa menettelyssä vaikea päästä. Tilanteen korjaamisesta jäsenvaltiossa vastaavat aina jäsenvaltio ja kansallinen tuomioistuin.

Komissio kiinnittää erityistä huomiota kantelijoihin, joiden menettelylliset oikeudet oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä se on selvästi tunnustanut, minkä lisäksi se pyrkii yhteisön oikeuden yhdenmukaisen valvonnan varmistamiseksi ryhmittelemään mahdollisimman monta menettelyä yhdeksi kokonaisuudeksi ja käsittelemään ensisijaisesti sellaisia tapauksia, joissa asianomainen jäsenvaltio on toistuvasti rikkonut yhteisön oikeutta. Näin komissio täyttää EY:n perustamissopimuksen 211 artiklassa sille määrätyn perustehtävänsä yhteisön oikeusjärjestelmän valvojana.

Kahdeksastoista vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta on ensimmäinen asiasta laadittu kertomus komission yksiköiden uudelleenjärjestelyn jälkeen. Kertomuksessa otetaan täysimääräisesti huomioon yksiköiden uudelleenjärjestely, ja tästä syystä kertomus on yhtenäisempi ja siinä tulee entistä paremmin esille EY:n perustamissopimuksen 226 ja 228 artiklan (ja Euratomin perustamissopimuksen 141 ja 143 artiklan) mukainen komission toiminta, kuten Euroopan parlamentti toivoi kuudettatoista vuosikertomusta koskevassa päätöslauselmassaan.

Komission tavoitteena on toteuttaa yhteisön oikeuden soveltamisen valvontaa koskeva ensiarvoisen tärkeä tehtävä yhä tehokkaammin hyödyntäen nykyaikaista viestintä- ja hallinnointitekniikkaa ja pyrkien yksinkertaistamaan rikkomisesta johtuvia menettelyjä.

Kertomuksessa kuvataan komission aloittamat jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevat menettelyt yleisesti seuraavissa vaiheissa:

- tilastokatsaus, jossa tuodaan esille yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnan eri vaiheet ja kehitys edelliseen vuoteen verrattuna (kohta 1.1)

- oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn tehostaminen (kohta 1.2)

- yhteisön direktiivien täytäntöönpanon tilanne jäsenvaltioissa (kohta 1.3)

- yhdenmukaistamistoimenpiteitä koskevat poikkeuspyynnöt - EY:n perustamissopimuksen 95 artikla (kohta 1.4)

- graafinen esitys jäsenvaltioittain kaikista rikkomisesta johtuvista menettelyistä, jotka komissio on aloittanut tai joita se on jatkanut vuoden 2000 aikana (kohta 1.5)

- katsaus EY:n perustamissopimuksen 228 artiklassa määrätyn sakkojärjestelmän soveltamiseen komissiossa Maastrichtin sopimuksen voimaantulon jälkeen (kohta 1.6).

1.1. Katsaus vuoden 2000 tilastoihin

Vuoden 2000 tilastotietojen perusteella komission kirjaamien kantelujen määrä on vakiintumassa. Ensimmäistä kertaa kantelujen määrä on jopa hieman vähentynyt. Kantelut ovat edelleen ensisijainen keino havaita rikkomistapauksia, mutta komissio on myös tehostanut direktiivien täytäntöönpanon valvontaa, ja se aikoo parantaa valmiuksiaan rikkomistapausten havaitsemisessa lisäämällä yksiköissä aloitettavien tutkintamenettelyjen määrää.

Lisäksi menettelyitä pyritään nopeuttamaan. Komission tarkoituksena on ennen kaikkea lyhentää rikkomisesta johtuviin menettelyihin ja kuluvaa aikaa. Tällä hetkellä virallisesta ilmoituksesta ja perustelluista lausunnoista tehtävien päätösten sekä niiden täytäntöönpanon, joka tarkoittaa niistä ilmoittamista asianomaiselle jäsenvaltiolle, välinen viive on 29 kalenteripäivää. Sen sijaan yleisellä tasolla on huomattavasti vaikeampi arvioida aikaa, joka kuluu asian saattamista yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi koskevan päätöksen tekemisestä kanteen jättämiseen, eli asian saattamiseen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, sillä tässä vaiheessa yhteydenotot asianomaiseen jäsenvaltioon yleensä lisääntyvät. Jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevan menettelyn päätavoite on jäsenvaltion lainsäädännön mukauttaminen yhteisön säännöstöön, joten komissio pyrkii yleensä selvittämään asian ottamalla yhteyttä jäsenvaltioon ja lykkää asian saattamista yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tällaisessa tapauksessa käsittelyyn kuluvan ajan pitenemisellä ei enää ole tilastollista merkitystä.

Avoimuuden lisäämiseksi virallisista ilmoituksista ja perustelluista lausunnoista tehdyt päätökset sekä menettelyjen lopettamista koskevat päätökset julkaistaan tammikuusta 2001 lähtien heti päätöksenteon jälkeen Internetissä komission Europa-palvelimella. Päätösten julkaisemisella on todennäköisesti kannustava vaikutus asianomaisiin jäsenvaltioihin, sillä näin ne saavat välittömästi tietoonsa komission viimeisimmät päätökset eri asioista.

Vuoden 2000 tilastotietojen perusteella voidaan todeta seuraavaa:

- komission yksiköiden kirjaamien kantelujen määrä on laskenut hieman vuonna 2000, eli 6,13 prosenttia verrattuna vuoteen 1999.

Lisäksi komissio on aloittanut viime vuosiin verrattuna huomattavasti enemmän menettelyjä komission yksiköiden toteuttamien tutkimusten perusteella ("viran puolesta havaitut tapaukset"). Näiden tapausten määrä oli vuonna 2000 yhteensä 896, mikä on eniten sitten vuoden 1996. Näistä 896 tapauksesta parlamentin jäsenten esittämien kysymysten (15 tapausta, kun vuonna 1999 luku oli 16) ja vetoomusten (5, kun vuonna 1999 luku oli 10) perusteella aloitettujen menettelyjen määrä on hienoisessa laskussa. Tämä viittaa siihen, että komission yksiköt ovat tutkineet entistä aktiivisemmin yhteisön oikeuden virheellistä soveltamista sekä direktiivien kansallisten täytäntöönpanotoimien yhteensopivuutta direktiivin kanssa.

- Vuonna 2000 lähetettiin 1 317 virallista ilmoitusta. Ilmoitusten määrä kasvoi 22,51 prosenttia vuoteen 1999 verrattuna, jolloin niitä kirjattiin 1 075. On huomattava, että virallisten ilmoitusten kokonaismäärän kasvu johtuu pääasiassa direktiivien kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämisen vuoksi lähetettyjen virallisten ilmoitusten määrän kasvusta (925 virallista ilmoitusta vuonna 2000, kun niitä vuonna 1999 oli 706 eli 31 prosenttia vähemmän) sekä täytäntöönpanotoimien virheellisyydestä tai yhteisön oikeuden virheellisestä soveltamisesta lähetettyjen virallisten ilmoitusten määrän kasvusta (392 virallista ilmoitusta vuonna 2000, kun niitä vuonna 1999 oli 369). Jälkimmäisessä tapauksessa lähetettyjen virallisten ilmoitusten määrän kasvu viittaa siihen, että komission yksiköt ovat tehostaneet täytäntöönpanotoimien yhteensopivuuden valvontaa (katso jäljempänä kohta 1.2 laadullisen lähestymistavan vahvistamisesta).

Kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyöntiä koskevien virallisten ilmoitusten tekeminen on tehostunut, kun automatiikka on kehittynyt ja ilmoittamismenettely on nykyaikaistunut valtuutusmenettelyn käyttöönoton ansiosta. Tietotekniikan yleistyneen käytön ja Asmodée II -direktiivitietokannan sisällön kehittämisen myötä virallisten ilmoitusten täytäntöönpanoon kuluva aika on lyhentynyt huomattavasti. Menettelyssä noudatetaan nyt sääntöä, jonka mukaan virallinen ilmoitus on lähetettävä siinä kuussa, jolloin täytäntöönpanon määräaika umpeutuu. Näin määrätään rikkomistapauksiin liittyviä menettelytapoja koskevissa komission sisäisissä säännöissä.

Täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyöntiä koskevan virallisten ilmoitusten menettelyn nykyaikaistamisen ansiosta vuonna 1999 lähettämättä jääneet viralliset ilmoitukset saatiin lähetettyä, mikä lisäsi osaltaan vuonna 2000 kirjattujen virallisten ilmoitusten määrää.

- Vuonna 2000 lähetettyjen perusteltujen lausuntojen määrä oli sama kuin vuonna 1999, eli 460. Tämä viittaa siihen, että menettely on vakiintunut sen jälkeen, kun vuoteen 1998 saakka kasautuneet perustellut lausunnot saatiin lähetettyä. Kuten edellä mainittiin, perustelluista lausunnoista ilmoittamiseen kuluva aika on tällä hetkellä keskimäärin 29 päivää. Parhaillaan tutkitaan rikkomistapauksiin liittyvien menettelytapojen uusia mukautuksia, jotta täytäntöönpanon viipeitä saataisiin lyhennettyä huomattavasti.

- Yhteisöjen tuomioistuimessa nostettujen kanteiden määrä on vähentynyt hieman 178 tapauksesta vuonna 1999 yhteensä 172 tapaukseen vuonna 2000, eli 3,5 prosenttia. Samoin nostettujen kanteiden osuus verrattuna virallisiin ilmoituksiin on myös vähentynyt 13,05 prosenttiin vuonna 2000, kun se vuonna 1999 oli 16,5 prosenttia. Näin ollen voidaan päätellä, että oikeudenkäyntiä edeltävä menettely on tehostunut.

- Tapausten käsittely on edelleen nopeutunut vuonna 2000. Jäsenvaltioille tänä vuonna lähetetystä 1 317 virallisesta ilmoituksesta 1 083 liittyi vuonna 2000 aloitettuihin rikkomisesta johtuviin menettelyihin. Niiden osuus oli yli 82 prosenttia, kun se vuonna 1999 oli 73 prosenttia. Perusteltujen lausuntojen käsittely puolestaan hidastui, sillä vuonna 2000 ilmoitetuista perustelluista lausunnoista ainoastaan 14 prosenttia koski vuonna 2000 aloitettuja menettelyjä. Vuonna 2000 sama luku oli 26 prosenttia, ja vuonna 1998 se oli 19 prosenttia. Perusteltujen lausuntojen määrä pysyi samana. Käsittelyn hidastuminen voi johtua komission yksiköiden kohtaamista vaikeuksista menettelyn jatkamiseen tarvittavien tietojen saamisessa ja erityisesti eräiltä jäsenvaltioilta virallisiin ilmoituksiin saatavien vastausten viivästymisestä.

- Samalla voidaan todeta, että oikeudenkäyntiä edeltävä menettely on ollut tehokas, sillä menettelyjen lopettamista koskevien päätösten määrä oli 1 899 vuonna 2000, kun luku vuonna 1999 oli 1 900.

- Lisäksi komission avoimuuspolitiikkaa jatkettiin vuonna 2000 pääasiassa lisäämällä tietojen levittämistä Internetin kautta (katso jäljempänä). Komissio on 17. tammikuuta 2001 lähtien julkaissut kaikki virallisia ilmoituksia, perusteltuja lausuntoja, kanteiden nostamista ja menettelyjen lopettamista koskevat viimeaikaiset päätökset Internetissä Europa-palvelimella komission pääsihteeristön sivuilla osoitteessa:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm

infractions.

Kaikki nämä tiedot ovat nyt vapaasti käytettävissä, kun ne aiemmin olivat ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion tiedossa. Lisäksi komissio antoi 178 lehdistötiedotetta vuonna 2000.

1.2. Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn tehostaminen

- Rikkomistapauksia koskevan tietokannan ja Asmodée-direktiivitietokannan jatkuva kehittäminen on merkittävä osa menettelyn tehostamista.

Menettelyjä nykyaikaistamalla ja tehostamalla voidaan lisätä tuottavuutta. Tämä on erityisen tärkeää, jotta yhteisön oikeuden soveltamista voidaan valvoa tarkemmin, jotta valvonnassa voidaan keskittyä ennen kaikkea laadullisiin tietoihin ja jotta valvonta ei olisi yhtä altis riskeille, joita liittyy nykyisin rikkomistapausten havaitsemiseen. Nykyisin rikkomistapausten havaitseminen riippuu suurelta osin kansalaisten ja yritysten kanteluista.

Asmodée II -direktiivitietokannan kehittäminen on edennyt siihen vaiheeseen, että kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyöntiä koskevat, jäsenvaltioille lähetettävät viralliset ilmoitukset voidaan luokitella järjestelmällisesti entistä luotettavammin.

Tietojen järjestelmällinen luokittelu sopii yhteen täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämistä koskevien rikkomistapausten kanssa, joissa harkintavaltaa ei ole, sillä jäsenvaltio on joko ilmoittanut täytäntöönpanotoimista täydellisesti tai ei.

Lisäksi rikkomistapauksia koskeva tietokanta on kehitetty luotettavaksi, ja siitä on voitu tehdä oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn tietotekninen perusväline: tietokannalla voidaan nopeuttaa menettelyn kulkua ja lisätä sen avoimuutta ja luotettavuutta.

Rikkomistapauksia koskevan tietokannan avulla voidaan lyhentää edelleen virallisten ilmoitusten ja perusteltujen lausuntojen täytäntöönpanoon kuluvaa aikaa tehostamalla sen käyttöä ja yhdistämällä se komission nykyisiin välineisiin, joilla varmistetaan rikkomistapauksissa tehtyjen päätösten täytäntöönpanon noudattaminen sekä virallisten ilmoitusten ja perusteltujen lausuntojen vakioimistoimet.

- Rikkomistapauksia koskevan tietokannan ja Asmodée II -tietokannan tietojen hyödyntäminen Internetin avulla lisää tällä hetkellä myös Euroopan yhteisöjen Europa-palvelimella levitettävän tiedon määrää.

Vuonna 2000 osasta tämän direktiivien täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen tiedoista laadittiin kuukausittaiset tilastot, jotka julkaistiin Internetissä.

Kuten edellä todettiin, komissio on myös julkaissut 17. tammikuuta 2001 lähtien kaikki virallisia ilmoituksia, perusteltuja lausuntoja, kanteen nostamista ja menettelyn lopettamista koskevat viimeaikaiset päätöksensä Europa-palvelimella. Tiedot ovat vapaasti käytettävissä, joten asianomaiset kantelijat ja muut asiasta kiinnostuneet saavat käyttöönsä tietoja, jotka olivat aiemmin ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion hallussa.

Sen lisäksi, että tällä tavoin parannetaan tietojen saatavuutta suuren yleisön keskuudessa, on selvää, että näiden tietojen julkinen levittäminen välittömästi sen jälkeen, kun komissio on tehnyt asiasta päätöksen, kannustaa kansallisia viranomaisia huolehtimaan mahdollisimman nopeasti siitä, että jäsenvaltion lainsäädäntö mukautetaan yhteisön säännöstöön. Tämä pätee erityisesti kiistattomiin tapauksiin, kuten täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyöntiä koskeviin tapauksiin.

Komission yksiköissä pohditaan parhaillaan mahdollisuuksia optimoida ja lisätä Europa-palvelimelle yleisön käyttöön asetettavien tietojen määrää, jotta voitaisiin luoda todellinen yhteisön oikeutta koskeva tietofoorumi.

1.3. Direktiivien täytäntöönpanon tilanne vuonna 2000

Seuraavassa taulukossa esitetään yleiskatsaus siitä, kuinka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 31. päivästä joulukuuta 2000 sovellettavien direktiivien kansallisista täytäntöönpanotoimista.

Jäsenvaltiot olivat ilmoittaneet komissiolle 31. päivään joulukuuta 2000 mennessä keskimäärin 96,59 prosenttia kaikista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen direktiivien saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Täytäntöönpanossa on saavutettu hieman edistystä, sillä täytäntöönpanoaste on korkein sitten vuoden 1992.

Kokonaistilanteen kohentuminen johtuu tilanteen parantumisesta jokaisessa jäsenvaltiossa.

Asiaan vaikuttaa merkittävästi täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyönnistä tehtäviä virallisia ilmoituksia koskevien menettelyjen nopeutuminen vuonna 2000 (katso kohta 1.2).

Asiassa on edistytty varsinkin neljässä jäsenvaltiossa:

- Belgiassa ja Luxemburgissa täytäntöönpanoaste nousi lähes 3 prosenttia. Lopetettujen menettelyjen osalta Belgia nousi näin 9. sijalta 3. sijalle. Tilanteen parantuminen viittaa ilmeisesti kyseisen jäsenvaltion vakaaseen poliittiseen tahtoon vähentää osaltaan yhteisöjen tuomioistuimessa käsiteltävien riita-asioiden määrää. Näin voidaan päätellä myös kohdassa 1.5 esitettyjen tilastotietojen perusteella.

- Kreikassa ja Portugalissa täytäntöönpanoaste nousi myös selvästi, eli 2 prosenttia. Näin maat saattoivat osaksi kansallista lainsäädäntöään vuonna 1999 täytäntöönpanematta jääneet direktiivit. Kreikassa täytäntöönpanoaste on kuitenkin edelleen alhaisin.

>VIITTAUS KAAVIOON>

Tämän kertomuksen liitteen IV osassa 1 olevassa yhteenvetotaulukossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot vuonna 2000 täytäntöönpannuista direktiiveistä jäsenvaltioittain ja aloittain.

1.4. Yhdenmukaistamistoimenpiteitä koskevat poikkeuspyynnöt - EY:n perustamissopimuksen 95 artikla

Ainoastaan yksi jäsenvaltio teki 95 artiklan mukaisen pyynnön vuonna 2000. Belgia pyysi 21. helmikuuta 2000 päivätyssä kirjeessään EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdan nojalla lupaa soveltaa 1. tammikuuta 2003 alkaen kansallisia säännöksiä, jotka poikkeavat orgaanisten tinayhdisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetun direktiivin 1999/51/EY säännöksistä.

Perustamissopimuksen 95 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaan komission on hyväksyttävä tai hylättävä nämä kansalliset säännökset kuuden kuukauden määräajan kuluessa todettuaan ensin

- perustuvatko ne uuteen, ympäristönsuojelua tai työympäristön suojelua koskevaan tieteelliseen näyttöön kyseisen jäsenvaltion erityisten ongelmien vuoksi, jotka ovat ilmenneet yhdenmukaistamistoimenpiteen toteuttamisen jälkeen

- ovatko ne keino mielivaltaiseen syrjintään tai kaupan peiteltyyn rajoittamiseen ja muodostavatko ne esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.

Jollei komissio tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa, kansallisia säännöksiä pidetään hyväksyttyinä. Tutkiessaan 95 artiklan 5 kohdan nojalla ilmoitettujen toimenpiteiden aiheellisuutta komissio käyttää perusteena jäsenvaltion toimittamia perusteita. Perustamissopimuksen määräysten mukaisesti vastuu toimenpiteiden aiheellisuuden osoittamisesta on asianomaisella jäsenvaltiolla. Belgian viranomaisten komissiolle toimittamista tiedoista tehdyn tutkimuksen perusteella ei voitu päätellä, että Belgian viranomaisten esittämä poikkeuspyyntö täytti 95 artiklan 5 kohdan edellytykset. Tästä syystä komissio hylkäsi ilmoitetut kansalliset säännökset 25. heinäkuuta 2000 tekemässään päätöksessä.

1.5. Graafinen esitys kaikista rikkomisesta johtuvista menettelyistä, jotka komissio on aloittanut tai joita se on jatkanut vuoden 2000 aikana

Jäljempänä olevissa kolmessa taulukossa esitetään 31. joulukuuta 2000 käsiteltävinä olleiden rikkomistapausten määrä kolmessa eri vaiheessa: virallinen ilmoitus, perusteltu lausunto ja kanne yhteisöjen tuomioistuimessa. Kuten edellisvuonna, Ranskaa, Italiaa ja Kreikkaa koskevia asioita on eniten menettelyn kolmessa eri vaiheessa vuonna 2000.

Saksa on edelleen neljäs virallisten ilmoitusten vaiheessa, mutta perustellun lausunnon vaiheessa Saksa on noussut neljännelle tilalle, jolla Belgia oli vuonna 1999.

Yhteisöjen tuomioistuimessa nostetun kanteen vaiheessa muutos on merkittävin: Saksa on siirtynyt seitsemänneltä tilalta neljänneksi, kun taas Belgia on vastaavasti siirtynyt neljänneltä tilalta seitsemänneksi. Belgiaa koskevia kanteita nostettiin vuonna 2000 ainoastaan 19, kun niitä vuonna 1999 nostettiin 29, eli 34,48 prosenttia enemmän.

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

1.6. EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan soveltaminen komissiossa (kehitys vuonna 2000)

Komissio päätti vuonna 2000 kolmessa tapauksessa saattaa asian toistamiseen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja pyytää uhkasakkojen määräämistä. Tapaukset koskivat Saksaa, Italiaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Kaksi tapausta (Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta) koski ympäristöä ja kolmas (Italia) meriliikennettä. Saksaa vastaan nostettu kanne jätettiin 31. tammikuuta 2001. Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan nostettavaa kannetta valmistellaan parhaillaan. Italia on ilmoittanut kansallisista täytäntöönpanotoimista, joita tutkitaan parhaillaan.

Vuonna 2000 yhteisöjen tuomioistuin määräsi ensimmäistä kertaa jäsenvaltion, tässä tapauksessa Kreikan, maksamaan uhkasakkoja, kun sitä koskeva asia oli saatettu toistamiseen tuomioistuimen käsiteltäväksi EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla. Yhteisöjen tuomioistuin määräsi asiassa C-387/97 4.7.2000 antamassaan tuomiossa (jota ei ole julkaistu) Kreikan tasavallan maksamaan komissiolle yhteisön omiin varoihin 20 000 euron uhkasakon kultakin kuluvalta päivältä siihen asti, kunnes maa on toteuttanut tarvittavat toimet täyttääkseen 7.4. 1992 annetusta tuomiosta johtuvat velvoitteensa (asia C-45/91, komissio v. Kreikka).

Kyseisessä tuomiossa Kreikka tuomittiin tarvittavien toimien toteuttamatta jättämisestä myrkyllisten ja vaarallisten jätteiden hävittämiseksi Kreetan Hanian alueella (erityisesti Kurupitos-joen suun läheisyydessä sijaitsevan laittoman kaatopaikan hävittäminen), mikä on vastoin jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY ja myrkyllisistä ja vaarallisista jätteistä 20 päivänä maaliskuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 78/319/ETY säännöksiä.

Toisen tuomion täytäntöönpanemiseksi komissio on tuomion antamisesta eli 5.7.2000 lähtien vaatinut Kreikan tasavaltaa suorittamaan yhteisöjen tuomioistuimen määräämän 20 000 euron uhkasakkoa vastaavan kuukausittaisen maksun.

Kreikka ei ollut 31.12.2000 vieläkään toteuttanut toimia täyttääkseen yhteisöjen tuomioistuimen 7.4.1992 antamasta tuomiosta johtuvat velvoitteensa.

Muista vuonna 1999 yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävänä olevista asioista voitiin lopettaa kolme muuta Kreikkaa vastaan aloitettua rikkomisesta johtuvaa menettelyä. Yhteisöjen tuomioistuin on hyväksynyt komission pyynnön keskeyttää Ranskaa vastaan aloitettu, naisten yötyötä koskeva menettely 30. huhtikuuta 2001 asti, jotta Ranskan viranomaiset voivat yhdenmukaistaa Ranskan lainsäädännön yhteisön oikeuden kanssa.

Komissio päätti myös olla saattamatta Belgiaa vastaan nostettua kannetta toistamiseen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jotta se voisi jatkaa yhteydenpitoa Belgian viranomaisten kanssa ratkaistakseen aiheettomasti perittyjen kirjoittautumismaksujen palauttamista koskevan asian. Lisäksi komissio pyrki ratkaisemaan ulkomaisiin opiskelijoihin, jotka ovat yhteisön kansalaisia, Belgiassa kohdistuvia syrjiviä toimia koskevan asian.

Luxemburgia vastaan nostetun kanteen, joka koski aluksilla tapahtuvaa sairaanhoitoa, käsittely lopetettiin vuonna 2000, sillä kyseinen jäsenvaltio oli täyttänyt yhteisöjen tuomioistuimen 2.7.1992 antamasta tuomiosta johtuvat velvoitteensa.

Kreikkaa koskevassa asiassa annettu tuomio on osoituksena EY:n perustamissopimuksen 228 artiklassa tarkoitetun menettelyn tehokkuudesta, mutta on silti huolestuttavaa, että kyseinen jäsenvaltio oli määrättävä maksamaan uhkasakkoja. Lisäksi rikkomistilannetta ei ollut korjattu vielä kertomuksen laatimisen aikoihin, mutta Kreikka maksoi uhkasakot säännöllisesti komission yhteisön omia varoja koskevalle tilille 4.7.2000 annetun tuomion mukaisesti. Joulukuun 31. päivänä 2000 Kreikka maksoi siten 1 760 000 euroa, joka sisälsi 20 000 euron päivittäiset uhkasakot 5. heinäkuuta ja 30. syyskuuta väliseltä ajalta.

Seuraavassa yhteenvetotaulukossa on lueteltu kaikki päätökset (ja niiden ratkaisut) asioista, jotka komissio oli saattanut toistamiseen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun tämä menettely perustettiin Maastrichtin sopimuksella.

>TAULUKON PAIKKA>

2. TILANNE ERI ALOILLA

2.1. Taloutta ja verotusta koskevat kysymykset

Pääomien vapaan liikkuvuuden periaatetta noudatetaan yleisesti ottaen tyydyttävästi Euroopan yhteisössä ja myös yhteisön ulkopuolisissa maissa. Talouden toimijat tekivät vain muutamia kanteluita tarkasteltavan ajanjakson aikana, ja joitakin määriteltyjä rajoituksia poistettiin. Vireillä olevia rikkomisesta johtuvia menettelyitä on kaiken kaikkiaan vähän, vaikka joissakin on kyse merkittävistä sisämarkkinoiden toiminnan esteistä.

On huomattava, että uusia rikkomisesta johtuvia menettelyjä on aloitettu tavasta, jolla jäsenvaltiot ovat valvoneet tietyistä yhteisön sisäisiä investointeja koskevista taloudellisista näkökohdista annetun tiedonannon (EYVL C 220, 19.7.1997, s. 15) periaatteiden soveltamista. Mainitun tiedonannon johdosta aloitetut menettelyt koskevat joillakin yleishyödyllisillä talouden aloilla (muun muassa energia- ja televiestintäalat, lentokentät) toimivien yritysten määräysvaltaan liittyvien erityisoikeuksien myöntämistä jäsenvaltioille. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi 23.5.2000 asiasta ensimmäisen tuomionsa [1], jossa se tuomitsi Italian, joka oli hankkinut itselleen erityisvaltuudet julkisten yritysten yksityistämistä koskevan lainsäädännön nojalla. Komissio saattoi yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi myös muita samanlaisia rikkomistapauksia, ja joissakin tapauksissa rikkomisesta johtuva menettely on edelleen vireillä. Erityisvaltuuksia koskevia kanteita on nostettu useita jäsenvaltioita vastaan.

[1] Asia C-58/99 - Julkisten yritysten yksityistäminen - Erityisvaltuuksien antaminen - tuomio 23.5.2000.

Joitakin eläkerahastojen sijoituksia koskevia rajoituksia on poistettu (Belgia, Suomi), mutta uusi rikkomisesta johtuva menettely aloitettiin Belgiassa eläkesäästörahastojen sijoituksia koskevista säännöistä.

Velkakirjojen hankinnan alalla yhteisöjen tuomioistuin antoi 26.9.2000 hankintakieltoa koskevan tuomion [2], jossa se tuomitsi Belgian, koska tämä oli kieltänyt maassa asuvia henkilöitä hankkimasta Belgian kuningaskunnan ulkomailla liikkeeseen laskemia velkakirjoja.

[2] Asia C-478/98 - Ulkomailla liikkeeseen lasketut velkakirjat - Belgiassa asuville henkilöille asetettu hankintakielto - tuomio 26.9.2000.

Yhteisöjen tuomioistuin tuomitsi 6.6.2000 antamassaan ennakkoratkaisupäätöksessä [3] Alankomaat verolainsäädäntönsä sellaisten säännösten vuoksi, jotka haittaavat pääoman liikkuvuutta. Säännösten mukaan osakkeenomistajina oleville luonnollisille henkilöille jaettavat osingot vapautetaan tuloverosta sillä edellytyksellä, että osingot jakaa yhtiö, jonka kotipaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

[3] Asia C-35/98 - Pääomien vapaa liikkuvuus - Osinkojen välitön verotus - Vapautus - Vain sellaisten osinkojen vapauttaminen verosta, jotka jakaa yhtiö, jonka kotipaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa - tuomio 6.6.2000.

Suurin osa vuoden aikana kirjatuista kanteluista oli soveltamisalaltaan suppeita, ja ne koskivat ulkomaalaisten mahdollisuuksia hankkia pääasiassa Tanskassa ja Itävallassa sijaitsevia kiinteistöjä. Komissio on jatkanut näiden tapausten tutkintaa. Yhteisöjen tuomioistuin totesi 13.7.2000 antamassaan tuomiossa [4], että kansallinen lainsäädäntö, jossa vapautetaan ainoastaan kyseisen jäsenvaltion kansalaiset sotilaallisesti tärkeillä alueilla sijaitsevan kiinteän omaisuuden hankkimista koskevasta lupamenettelystä, on ristiriidassa pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa.

[4] Asia C-423/98 - Kiinteän omaisuuden hankkimista koskeva lupamenettely - tuomio 13.7.2000.

2.2. Yhtiöt

2.2.1. Direktiivin 98/34/EY säännökset (entinen direktiivi 83/189/ETY)

Direktiivissä 98/34/EY säädetty ilmoittamismenettely on keskeisessä asemassa kaupan esteiden ehkäisemisessä ja keskinäisessä tietojenvaihdossa. Direktiivissä jäsenvaltiot velvoitetaan toimittamaan komissiolle ja muille jäsenvaltioille teknisiä määräyksiä koskevat ehdotukset, jotta niitä voidaan arvioida sisämarkkinoiden sääntöjen kannalta ennen niiden lopullista hyväksymistä.

Tämä menettely, joka koski ennen ainoastaan tavaroita, ulotettiin 5. elokuuta 1999 koskemaan tietoyhteiskunnan palveluja [5]. Kyseessä on ala, jolla tekninen ja oikeudellinen kehitys oikeuttaa perustamaan tehokkaan ennakkotieto- ja valvontajärjestelmän sekä hallinnollisen kumppanuuden järjestelmän, jotta voidaan varmistaa perusvapauksien ja -oikeuksien harjoittaminen.

[5] Heinäkuun 20. päivänä 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/48/EY, jolla ulotettiin tietojen toimittamisessa noudatettava menettely tietoyhteiskunnan palveluja koskeviin määräyksiin (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18).

Komissiolle toimitettiin vuonna 2000 yhteensä 751 teknisiä määräyksiä koskevaa ehdotusta, joista 23 koski tietoyhteiskunnan palveluihin liittyviä sääntöjä ja loput tuotteita. Ehdotukset tutkittiin komission yksiköissä. Vuonna 1998 kyseinen luku oli 604 ja vuonna 1999 se oli 591. Luvuista voidaan nähdä, että sisämarkkinoiden toteutumisesta huolimatta jäsenvaltiot hyväksyvät edelleen paljon teknisiä määräyksiä ja pyrkivät jopa sääntelemään alaa juuri teknisen kehityksen vuoksi sekä tehostaakseen valvontaa terveydenhuollon ja erityisesti elintarvikkeiden alalla. Näitä aloitteita on valvottava, jotta vältetään sisämarkkinoiden toiminnalle mahdollisesti aiheutuvat haitat ja jotta voidaan määritellä alat, joilla tarvitaan yhteisön toimenpiteitä.

Komissio antoi yksityiskohtaisen lausunnon 45:stä [6] vuonna 2000 käsitellystä ilmoituksesta. Lausunnoissa kehotettiin muokkaamaan suunniteltuja toimenpiteitä niistä mahdollisesti johtuvien, tietoyhteiskunnan tavaroiden tai palvelujen vapaata liikkuvuutta haittaavien epäoikeudenmukaisten esteiden poistamiseksi. Jäsenvaltiot puolestaan antoivat 92 [7] yksityiskohtaista lausuntoa. Yleisesti ottaen yksityiskohtaisten lausuntojen määrä on edelleen laskussa, mikä on todisteena siitä, että menettelyn yhteydessä annetusta valistuksesta on saatu myönteisiä tuloksia ja että kansallisen lainsäädännön laatu on parantumassa.

[6] Luku 31. joulukuuta 2000. Vuonna 2000 ilmoitettuja toimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset lausunnot oli jätettävä 31. maaliskuuta 2000 mennessä. Tähän lukuun sisältyy siis joitakin vuonna 1999 tehtyjä ilmoituksia, joita koskevat yksityiskohtaiset lausunnot oli jätettävä 31. maaliskuuta 2000 mennessä.

[7] Luku 31. joulukuuta 2000.Vuonna ilmoitettuja toimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset lausunnot oli jätettävä 31. maaliskuuta 2000 mennessä. Tähän lukuun sisältyy siis joitakin vuonna 1999 tehtyjä ilmoituksia, joita koskevat yksityiskohtaiset lausunnot oli jätettävä 31. maaliskuuta 2000 mennessä.

Direktiivillä on myös noin kymmenessä tapauksessa helpotettu yhteisön tason yhteensovittamistoimia, kun sillä on pystytty estämään sellaisten kansallisten toimenpiteiden hyväksyminen, jotka olisivat voineet vaikuttaa joidenkin jäsenvaltioiden kantoihin etsittäessä yhteisiä ratkaisuja. Viittä [8] ilmoitusta lykättiin vuodella, sillä ne koskivat neuvostolle esitetyn direktiiviehdotuksen kattamaa asiaa, ja neljää [9] lykättiin vuodella, sillä komissio oli ilmoittanut laativansa lainsäädäntöä asiasta.

[8] Luku 31. joulukuuta 2000. Määräaika vuonna 1999 tehtyjä ilmoituksia koskevien lykkäyspyyntöjen lähettämiseksi jäsenvaltioille päättyi 31. maaliskuuta 2000. Luku ei sisällä vuonna 1999 tehtyjä ilmoituksia, joiden määräaika päättyi 31. maaliskuuta 2000, sillä niistä ei tehty yhtään lykkäyspyyntöä.

[9] Luku 31. joulukuuta 2000. Määräaika vuonna 1999 tehtyjä ilmoituksia koskevien lykkäyspyyntöjen lähettämiseksi jäsenvaltioille päättyi 31. maaliskuuta 2000. Luku ei sisällä vuonna 1999 tehtyjä ilmoituksia, joiden määräaika päättyi 31. maaliskuuta 2000, sillä niistä ei tehty yhtään lykkäyspyyntöä.

Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa CIA Security vuonna 1996 antama tuomio [10] myötävaikutti siihen, että jäsenvaltiot täyttivät yhä useampia direktiivistä 98/34/EY johtuvia velvoitteitaan. Tässä asiassa yhteisöjen tuomioistuin päätti, että ilmoitusvelvollisuuden noudattamatta jättäminen johtaa siihen, ettei tekniseen määräykseen voida vedota. Asiassa C-443/98, Unilever, 26.9.2000 antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin täsmensi asiaa uudelleen toteamalla, että ilmoitetun toimenpiteen, jonka osalta ei ollut noudatettu direktiivissä 98/34/EY säädettyjä määräaikoja, hyväksyminen johtaa myös siihen, ettei toimenpiteeseen sisältyviin teknisiin määräyksiin voida vedota.

[10] Asia C-194/94, CIA Security, tuomio 30.4.1996, Kok. I, s. 2201.

Joissakin tapauksissa komission havaitsema direktiivin rikkominen johtaa kuitenkin siihen, että asianomaisen jäsenvaltion kanssa aloitetaan neuvottelut tilanteen korjaamiseksi. Jos tämä ei tuota tulosta, aloitetaan EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukainen rikkomisesta johtuva menettely. Vuoden 2000 lopussa tutkittavana oli kymmenkunta tällaista menettelyä.

Muista yhteisöjen tuomioistuimen vuonna 2000 antamista tuomioista mainitaan asiassa C-37/99, Donkersteeg, 16.11.2000 annettu tuomio, jossa yhteisöjen tuomioistuin antoi ohjeita teknisen eritelmän käsitteestä maatalousalalla sekä teknisen määräyksen sitovuudesta.

Jotta vuoropuhelua saataisiin lisättyä menettelyn edunsaajien eli yritysten kanssa, niiden käyttöön on perustettu www-sivu, jolla on tietoja ilmoitetuista hankkeista: http://europa.eu.int/comm/entreprise/tris.

2.2.2. Lääkevalmisteet

Lähes kaikkien lääkevalmisteiden alalla sovellettavien direktiivien täytäntöönpanotoimet saatettiin komission tietoon vuoden 2000 kuluessa. Ainoastaan Ranska ei ole vielä saattanut direktiiviä 93/41/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään eläinlääkintäalalla. Suurin osa jäsenvaltioista on ilmoittanut komissiolle sen vuonna 1999 antamien direktiivien kansallisista täytäntöönpanotoimista. Näiden direktiivien täytäntöönpanon määräaika on päättynyt. Italian on vielä saatettava direktiivit 1999/82/EY ja 1999/83/EY ja Portugalin direktiivi 1999/104/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Kuten edellisinä vuosina, lääkevalmisteista annettujen direktiivien tulkintaan ja soveltamiseen liittyy jäsenvaltioissa eräitä yleisiä ongelmia. Rikkomistapauksissa on useimmiten kyse lääke-käsitteen erilaisista tulkinnoista (mikä johtaa toisinaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteisiin) sekä kanteluista, joiden mukaan toimivaltaiset kansalliset viranomaiset eivät ole noudattaneet ns. avoimuusdirektiivin 89/105/ETY säännöksiä. Myös direktiivin 65/65/ETY 4 artiklan 8 kohdan a alakohdan ensimmäisen, toisen ja kolmannen luetelmakohdan täytäntöönpanosta ja soveltamisesta jäsenvaltioissa sekä "vanhoille" lääkevalmisteille myönnettävien uusien lupien hallinnoinnista on aloitettu rikkomisesta johtuvia menettelyjä. Komissio tutkii tarkkaan nämä ongelmat ja kantelut.

2.2.3. Kosmeettiset valmisteet

Komissio havaitsi vuonna 2000 selvää edistystä kosmeettisia valmisteita koskevan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanossa. Direktiivien virheellistä soveltamista koskevia rikkomistapauksia oli vain muutamia.

Komissio pystyi lopettamaan monta rikkomisesta johtuvaa menettelyä, jotka oli aloitettu jäsenvaltioita vastaan siksi, että nämä eivät olleet ilmoittaneet yhteisön direktiivien kansallisista täytäntöönpanotoimista. Ainoastaan Ranskan on vielä saatettava neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta kuudennen kerran annetun neuvoston direktiivin 93/35/ETY sekä direktiivin 76/768/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetun kahdennenkymmenennenkolmannen komission direktiivin 98/62/EY täytäntöönpano päätökseen julkaisemalla niitä koskevat ministeriön asetukset.

Yhteensä 12 jäsenvaltiota on ilmoittanut direktiivin 2000/6/EY täytäntöönpanotoimista ja 11 jäsenvaltiota direktiivin 2000/11/EY täytäntöönpanotoimista, kun taas loput jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet lainsäädäntöluonnoksista. Molemmilla direktiiveillä mukautetaan direktiiviä 76/768/ETY tekniseen kehitykseen. Eräät jäsenvaltiot eivät ole vielä panneet täytäntöön direktiivejä 97/18/EY ja 2000/41/EY, jotka koskevat sen määräajan lykkäämistä toisen kerran, jonka jälkeen on kiellettyä käyttää eläinkokeita kosmeettisten valmisteiden ainesosien tai niiden yhdistelmien testaamiseen. Syynä on tietyn oikeusvarmuuden takaaminen talouden toimijoille. On huomattava, että komissio on esittänyt neuvostolle ja Euroopan parlamentille ehdotuksen direktiiviksi, jolla muutetaan seitsemättä kertaa neuvoston direktiiviä 76/768/ETY kosmeettisten valmisteiden ja niiden ainesosien testaamiseen käytettävien eläinkokeiden kieltämiseksi, mutta tällä ehdotuksella ei vapauteta jäsenvaltioita niiden velvollisuudesta saattaa edellä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2.2.4. Kemianteollisuuden tuotteet

Kemianteollisuuden alalla kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyönnin vuoksi aloitetut 27 rikkomisesta johtuvaa menettelyä lopetettiin vuonna 2000. Menettelyt koskivat lannoitteita (direktiivit 1997/63/EY ja 1998/3/EY), vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia (direktiivit 1994/27/EY ja 1999/43/EY) sekä hyvää laboratoriokäytäntöä (direktiivit 1999/11/EY ja 1999/12/EY). Direktiivejä, joiden täytäntöönpanon määräaika umpeutui vuonna 1999 (1999/11/EY ja 1999/12/EY), koskevan viiden perustellun lausunnon lähettämisen jälkeen suurin osa jäsenvaltioista saattoi ne osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyönnin vuoksi aloitettuja rikkomisesta johtuvia menettelyjä on vireillä yhteensä kaksitoista. Joitakin hyvää laboratoriokäytäntöä (direktiivit 1999/11/EY ja 1999/12/EY) koskevia asioita käsitellään yhteisöjen tuomioistuimessa.

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien kolmen direktiivin (1994/27/EY, 1999/51/EY ja 1999/43/EY) täytäntöönpanon määräaika umpeutui vuoden 2000 ensimmäisellä puoliskolla. Kahdeksan jäsenvaltiota ei pannut ajoissa täytäntöön direktiivejä 1994/27/EY ja 1999/51/EY, ja kaksitoista jäsenvaltiota ei pannut ajoissa täytäntöön direktiiviä 1999/43/EY.

Vireillä on kaksi siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevan direktiivin 93/15/ETY virheellisen täytäntöönpanon vuoksi aloitettua menettelyä.

2.2.5. Moottoriajoneuvot, traktorit ja moottoripyörät

Useita direktiivejä, joissa säädetään moottoriajoneuvoista, henkilöajoneuvojen, kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen, kaksi- tai kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen sekä maatalous- ja metsätraktorien osien ja teknisten järjestelmien tyyppihyväksynnästä, on saatettu tyydyttävää vauhtia osaksi kansallista lainsäädäntöä. Koska näillä aloilla on kuitenkin hyväksytty verrattain paljon direktiivejä, joillakin jäsenvaltioilla on vaikeuksia saattaa direktiivejä täsmällisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kuten aiemminkin on havaittu, rikkomisesta johtuvan menettelyn aloittaminen on tällaisissa tapauksissa yleensä riittänyt siihen, että direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä melko nopeasti.

Ajoneuvojen päästöjä koskevien direktiivien alalla kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet henkilöautoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja koskevan direktiivin 98/69/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään. Raskaiden ajoneuvojen päästöistä annetun direktiivin 1996/96/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ole tapahtunut yhtä nopeasti, sillä 30. marraskuuta 2000 seitsemän jäsenvaltiota ei ollut vielä saattanut direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet maatalous- ja metsätraktorien suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta annetun direktiivin 97/54/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään. Lisäksi kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet seitsemännessätoista vuosikertomuksessa erityisesti mainitut maatalous- ja metsätraktoreita koskevat direktiivit 98/38/EY, 98/39/EY ja 98/40/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään. Ainoastaan yksi jäsenvaltio ei ole saattanut direktiiviä 98/89/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka eivät ole vielä saattaneet moottoriajoneuvoalan direktiivejä osaksi lainsäädäntöään, on sulkeissa: direktiivi 98/77/EY (0), direktiivi 98/90/EY (1) ja direktiivi 1999/0007/EY (1). Kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskevien direktiivien vastaavat luvut ovat direktiivin 1999/0023/EY osalta 2, direktiivin 1999/0024/EY osalta 0, direktiivin 1999/0025/EY osalta 1 ja direktiivin 1999/0026/EY osalta 3.

Suurin osa vuonna 2000 voimaan tulleista direktiiveistä oli komission direktiivejä, joilla mukautettiin aiempia neuvoston direktiivejä tekniseen kehitykseen. Jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön hyvin tehokkaan menetelmän, joka mahdollistaa tällaisten direktiivien nopean saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Muissa tapauksissa täytäntöönpanon viivästyminen ei näytä johtuvan kyseisten direktiivien sisällön monimutkaisuudesta, vaan pikemminkin siitä, että vastaavien lainsäädäntövälineiden valmistelu, hyväksyntä ja julkaiseminen vievät melko paljon aikaa.

Seuraavassa esitetään direktiivit, jotka oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä tarkasteltavana vuonna, ja sulkeissa niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka eivät ole saattaneet kyseisiä direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöään:

1998/0091/EY (5) / Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

1999/0040/EY (3) / komission direktiivi

1999/0055/EY (2) / komission direktiivi

1999/0056/EY (1) / komission direktiivi

1999/0057/EY (1) / komission direktiivi

1999/0058/EY (1) / komission direktiivi

1999/0086/EY (9) / neuvoston direktiivi

1999/0096/EY (7) / Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

1999/0098/EY (2) / komission direktiivi

1999/0101/EY (3) / komission direktiivi

2000/0001/EY (6) / komission direktiivi

2000/0002/EY (7) / komission direktiivi

2000/0003/EY (4) / komission direktiivi

Muiden kuin direktiivien 1999/86/EY ja 2000/0001/EY osalta komission yksiköt ovat aloittaneet EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan edellyttämät toimet.

2.2.6. Rakennusalan tuotteet

Direktiivin 98/106/ETY virheellisestä täytäntöönpanosta Itävaltaa vastaan aloitettu rikkomisesta johtuva menettely lopetettiin vuonna 2000 sen jälkeen, kun Itävallan viranomaiset olivat toimittaneet selvityksen niistä asioista, joita komissio oli tutkinut menettelyn aikana.

Kreikkaa vastaan aloitetussa menettelyssä, joka koskee eräiden Kreikkaan tuotujen terästuotteiden laaduntarkastusta, Kreikan viranomaiset ilmoittivat lokakuussa 2000 uudesta lainsäädäntöluonnoksesta, jolla tilanne korjataan ja joka on tarkoitus hyväksyä ja julkaista mahdollisimman pian. Tästä syystä komissio päätti edellisen kertomuksen A 2/2000 laadinnan aikaan lykätä asian saattamista yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi kunnes lakiteksti hyväksytään.

2.2.7. Kestokulutushyödykkeet

(koneenrakennus, sähkömekaniikka, henkilönsuojaimet, kaasumaisia polttoaineita käyttävät laitteet, valmispakkaukset, mittalaitteet, lääkinnälliset laitteet ja huviveneet)

Kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämistä koskevissa tapauksissa on edetty seuraavasti:

Kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet painelaitteita koskevan direktiivin 97/23/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista lukuun ottamatta Saksaa, jonka pitäisi saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään vuonna 2001.

Ranska oli vuonna 2000 viimeinen jäsenvaltio, joka ilmoitti hissejä koskevan direktiivin 95/16/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista.

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 98/79/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittaneet jäsenvaltiot ovat Italia, Yhdistynyt kuningaskunta, Tanska, Ruotsi, Portugali ja Espanja. Myös Itävalta ja Suomi ovat ilmoittaneet kansallisista täytäntöönpanotoimista, mutta niiden on vielä ilmoitettava täydentävistä lakiteksteistä. Ranskassa, Luxemburgissa, Belgiassa, Alankomaissa, Saksassa ja Kreikassa direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on loppuvaiheessa. Irlanti ei ole ilmoittanut toimista, joten komissio päätti lähettää sille perustellun lausunnon.

Direktiivien virheellistä soveltamista ja direktiivien vastaista kansallista lainsäädäntöä koskevissa tapauksissa tilanne on seuraava:

Viisi koneita koskevan direktiivin 98/37/EY virheelliseen soveltamiseen liittyvää menettelyä voitiin lopettaa vuonna 2000. Sitä vastoin joitakin tätä direktiiviä koskevia kanteluja tutkitaan edelleen markkinoiden valvontaan liittyvän velvoitteen osalta.

Samaan asiaan liittyviä kanteluja tutkitaan myös matalajännitettä koskevan direktiivin 73/23/ETY yhteydessä. Direktiivin virheellisestä soveltamisesta Italiaa vastaan yhteisöjen tuomioistuimessa nostettu kanne [11] saatiin käsiteltyä vuonna 2000.

[11] Asia C-2000/100.

Henkilönsuojaimia koskevan direktiivin 89/686/ETY soveltamisesta Ranskaa vastaan aloitettu menettely lopetettiin. Yhteisöjen tuomioistuimessa päätettiin nostaa kanne Saksaa vastaan kyseisen direktiivin virheellisestä soveltamisesta.

Komissio lähetti Italialle täydentävän virallisen ilmoituksen elektromagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 89/836/ETY vastaisesta lainsäädännöstä niiltä osin kuin direktiiviä käsitellään radiolaitteista annetussa direktiivissä 1999/5/EY.

Vuonna 2000 komissio päätti lähettää Italialle ja Saksalle täydentävän virallisen ilmoituksen EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla ja perustellun lausunnon kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita koskevan direktiivin 90/396/ETY vastaisesta kansallisesta lainsäädännöstä.

2.2.8. Radio- ja telepäätelaitteet

Radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta annettu direktiivi 1999/5/EY (radio- ja telepäätelaitedirektiivi) tuli voimaan 7. huhtikuuta 1999, ja se oli saatettava osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä 7. huhtikuuta 2000 mennessä. Monet jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole pystyneet hyväksymään kansallista lainsäädäntöä tarpeeksi ajoissa, jotta direktiivin täytäntöönpanon määräaikaa olisi voitu noudattaa.

Tähän mennessä vain kymmenen jäsenvaltiota on ilmoittanut komissiolle direktiivin täytäntöön panevista kansallisista laeista, minkä vuoksi komissio on voinut lopettaa ainoastaan kuusi täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta jättämisestä johtuvaa menettelyä. Vaikka Irlanti, Italia, Ranska ja Saksa eivät ole vielä saattaneet direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään, ne ovat ottaneet käyttöön tilapäistoimet, mikä mahdollistaa direktiivin soveltamisen, kunnes lainsäädäntöä hyväksytään. Kreikka ilmoitti ottavansa käyttöön tilapäistoimet vuoden 2001 alussa. Komissio jatkaa näin ollen ilmoittamatta jättämisestä johtuvia menettelyjä kaikkia edellä mainittuja viittä valtiota vastaan, jotka eivät vielä ole saattaneet radio- ja telepäätelaitedirektiiviä kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään. Näiden ilmoittamatta jättämisestä johtuvien menettelyjen lisäksi on yhä vireillä kaksi muuta radio- ja telepäätedirektiivin rikkomisesta johtuvaa menettelyä.

2.2.9. Matkailu

Vireillä olevaa menettelyä Italiaa vastaan syrjivistä hintaetuuksista, joita myönnettiin Italian museoiden ja nähtävyyksien pääsymaksuista ainoastaan Italian kansalaisille, jatkettiin vuonna 2000 (katso seitsemästoista vuosikertomus). Komissio lähetti Italialle perustellun lausunnon helmikuussa 2000. Asiaa tutkitaan edelleen.

2.3. Kilpailu

Vuonna 2000 kilpailun alalla jäsenvaltioita vastaan aloitettujen, sekä oletettujen että havaittujen, uusien rikkomistapausten määrä on pysynyt samana vuoteen 1999 verrattuna (36 tapausta). Kilpailun pääosasto oli käsitellyt 31. joulukuuta 2000 mennessä 67 rikkomistapausta.

Eri toimialoilla televiestinnän alalla oli uusia rikkomistapauksia suunnilleen yhtä paljon kuin aiemminkin (vuonna 1999 tapauksia oli 11 ja vuonna 2000 niitä oli 10). Vuonna 1999 havaittu suuntaus, jonka mukaan uusien rikkomistapausten määrä pienenee huomattavasti liikenteen alalla ja puolestaan suurenee sosiaaliturvan alalla, jatkui vuonna 2000.

2.3.1. Televiestintä

Televiestintäalan kilpailua koskevien direktiivien täytäntöönpanon osalta yhteistyöryhmä tutki myös vuonna 2000 perusteellisesti televiestintäalan direktiivien moitteetonta täytäntöönpanoa ja tehokasta soveltamista kussakin jäsenvaltiossa valmistellessaan kuudetta raporttia televiestintäalan sääntelypaketin täytäntöönpanosta [12]. Komissio antoi raportin 7. joulukuuta 2000. Komissio jatkoi myös joitakin jäsenvaltioita vastaan jo aiemmin perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla aloitettuja menettelyjä ja aloitti uusia menettelyjä.

[12] KOM(2000) 814 lopullinen.

Komissio on lopettanut alalla kolme menettelyä perusteltujen lausuntojen lähettämisen jälkeen. Kaikki menettelyt koskivat Kreikkaa. Lopetetut menettelyt liittyivät direktiivin 94/46/EY (satelliittipalvelujen vapauttaminen) ja direktiivin 96/19/EY (vaihtoehtoiset infrastruktuurit) täytäntöönpanoon [13].

[13] Kaksi rikkomistapausta: viranomaiset ovat myöntäneet luvan rakentaa vaihtoehtoisia infrastruktuureja (21. joulukuuta 1998 päivätyn perustellun lausunnon johdosta toteutetut toimenpiteet); valtiolliset rajat ylittävien matkapuhelinverkkojen yhteenliittämistä ei rajoiteta enää kansallisin toimenpitein (22. joulukuuta 1998 päivätty perusteltu lausunto).

Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska ja Suomi eivät ilmoittaneet direktiivin 1999/64/EY [14] kansallisista täytäntöönpanotoimista määräajassa, joten komissio aloitti rikkomisesta johtuvat menettelyt näitä jäsenvaltioita vastaan. Itävallan, Luxemburgin, Ranskan ja Suomen viranomaiset ovat tämän jälkeen ilmoittaneet toimista, ja näitä jäsenvaltioita koskevat menettelyt on voitu lopettaa.

[14] Komission direktiivi, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1999, direktiivin 90/388/ETY muuttamisesta sen varmistamiseksi, että operaattorin omistamat televerkot ja kaapelitelevisioverkot ovat erillisiä oikeudellisia yksiköitä (EYVL L 175, 10.7.1999, s. 39).

Komissio lähetti vuonna 2000 kolme perusteltua lausuntoa, jotka koskivat televiestintäalan kilpailua koskevien direktiivien vastaisia kansallisia säännöksiä tai direktiivien virheellistä soveltamista.

Vuoden 2000 aikana huomiota kiinnitettiin erityisesti hinnoitteluerojen tasapainottamiseen, josta säädetään direktiivissä 96/19/EY [15]. Komissio lähetti perustellun lausunnon Italialle 1. syyskuuta 2000. Aiheena oli elokuun 1999 alussa käyttöönotetuilla hintakatoilla julkiselle toiminnanharjoittajalle määrättyjen hintojen tasapainottamisen estäminen. Italian viranomaiset päättivät kuitenkin 11. joulukuuta 2000 hintakattojärjestelmän mukauttamisesta, joten komissio päätti 14. joulukuuta 2000 lykätä varmistusta odottaessaan asian käsittelyä vuoden 2002 jälkipuoliskolle, jolloin tasapainottaminen on saatu päätökseen kyseisen jäsenvaltion viranomaisten antamien sitoumusten mukaisesti. Komissio jatkoi vuonna 1998 Espanjaa vastaan aloitettua, hinnoitteluerojen tasapainottamista koskevaa menettelyä antamalla 21. joulukuuta 2000 täydentävän perustellun lausunnon. Lisäksi komissio lähetti 3. elokuuta 2000 Luxemburgille perustellun lausunnon asennusoikeuksien syrjimätöntä myöntämistä televiestintäoperaattoreille koskevien, edellä mainitun direktiivin 96/19/EY säännösten täytäntöönpanon laiminlyönnistä.

[15] Kommission direktiivi 96/19/EY, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1996, täydellisen kilpailun toteuttamisesta televiestintämarkkinoilla annetun komission direktiivin 90/388/ETY muuttamisesta, EYVL L 74, 22.3.1996, s. 13-24.

Komissio saattoi 17. huhtikuuta 2000 tuomioistuimen käsiteltäväksi kanteen [16] yleispalvelun rahoituksesta Ranskassa. Komissio nosti kanteen kyseistä jäsenvaltiota vastaan, koska Ranska oli määrännyt matkapuhelinoperaattorit osallistumaan France Telecomin vuonna 1997 tarjoaman yleispalvelun nettokustannusten rahoittamiseen, vaikka France Telecom oli vielä tuolloin monopoliasemassa puhelinmarkkinoilla. Komissio asetti kyseenalaiseksi myös yleispalvelun kustannusten eri osien laskutavan, jolla kustannukset saatetaan yliarvioida. Komissio huomauttaa Ranskalle myös siitä, ettei se ole osoittanut hinnoitteluerojen tasapainottamisen etenevän todellisuudessa. Menettelyn kirjallinen vaihe saatettiin päätökseen marraskuussa.

[16] Asia C-146/00.

Tuomioistuin antoi 30.11.2000 Belgialle tuomion [17], koska puhelintoiminnan yleispalvelun alalla maan lainsäädännössä säädettiin lehdistöä suosivista hintaeduista, jotka ovat ristiriidassa direktiivin 97/33/EY [18] kanssa. Komissio luopui muista kanteista, jotka koskivat sellaisen laskutavan puuttumista, jolla operaattoreiden osuus yleispalveluiden kustannusten rahoittamisesta lasketaan, sekä sellaisen menetelmän puuttumista, jolla arvioidaan palvelun nettokustannukset Belgian ilmoitettua molemmat asiat kattavasta kuninkaallisesta asetuksesta.

[17] Asia C-384/99.

[18] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/33/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1997, televiestinnän yhteenliittämisestä soveltaen avoimen verkon tarjoamisen (ONP) periaatteita yleispalvelun ja yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

2.3.2. Postiala

Postialalla komissio teki 21. joulukuuta 2000 päätöksen Italiassa tarjottavista uusista postipalveluista, joihin sisältyy lisäarvopalveluja, kuten tae siitä, että sähköinen lähetys saapuu tiettynä päivänä tai tietyn aikataulun mukaisesti [19]. Tämä päätös on tehty kantelun johdosta, joka koski sähköisen hybridipostin (sähköisin keinoin hallinnoitujen postilähetysten) toimittamisen varaamista julkiselle toiminnanharjoittajalle. Rajoituksella estetään yksityisiä palveluntarjoajia tarjoamasta hybridipostipalveluja kokonaisuudessaan. Komissio katsoi, että Italian hallituksen 22. heinäkuuta 1999 antama määräys nro 261, jolla tämä järjestelmä otettiin käyttöön, rikkoo EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa. Postin toimittaminen tiettynä päivänä tai tietyn aikataulun mukaisesti muodostaa erilliset markkinat, jotka eroavat selvästi perinteisistä postin toimituspalveluista (yleispalvelu). Tästä syystä palvelua ei ole syytä rajata yleispalvelun tarjoajalle, joka ei tarjoa kyseistä palvelua. Lisäksi kyseinen tarjoaja ei anna takeita siitä, että lähetys toimitetaan tiettynä päivänä tai tietyn aikataulun mukaisesti. Päätöksellä Italian hallitus velvoitetaan selvittämään, että tiettynä päivänä tai tietyn aikataulun mukaisesti tapahtuvat toimituspalvelut eivät ole sellaisia palveluita, joita voidaan varata. Päätöksen tarkoituksena on taata yksityisille operaattoreille oikeusvarmuus toimituksesta tiettynä päivänä ja tietyn aikataulun mukaisesti.

[19] EYVL L 63, 3.3.2001, s. 59.

2.3.3. Vapaa ammattitoiminta.

Vapaan ammattitoiminnan alalla komissio lopetti Italiaa vastaan aloitetun rikkomisesta johtuvan menettelyn, joka koski EY:n perustamissopimuksen 5 ja 85 artiklan (nykyisen 10 ja 81 artiklan) kanssa ristiriidassa olevaa 22. joulukuuta 1960 annettua lakia nro 1612. Kesäkuun 18. päivänä 1998 antamassaan tuomiossa [20] yhteisöjen tuomioistuin totesi, että Italian tasavalta ei ole noudattanut EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan (nykyisen 81 artiklan) mukaisia velvoitteitaan, koska se on säätänyt ja pitänyt voimassa lain, jossa tullihuolitsijoiden kansalliselle neuvostolle (Consiglio nazionale degli spedidizioneri doganali - CNSD) annetaan valtuudet tehdä yritysten yhteenliittymää koskeva päätös, joka on ristiriidassa edellä mainitun artiklan kanssa ja jossa vahvistetaan kaikkia tullihuolitsijoita sitova tariffi. Komission yksiköiden ja Italian viranomaisten yhteydenpito, jonka tarkoituksena oli maan lainsäädännön yhdenmukaistaminen asiaa koskevan yhteisön säännöstön kanssa, ei tuottanut tulosta, joten komissio lähetti Italialle helmikuussa 2000 virallisen ilmoituksen EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla ja 3. elokuuta perustellun lausunnon. Italia ilmoitti kuitenkin 13. syyskuuta laista nro 213, joka oli annettu 25. heinäkuuta 2000 ja julkaistu virallisessa lehdessä 1. elokuuta. Lailla ajantasaistetaan tullihuolitsijoiden toimintaa koskevat säännökset ja kumotaan vuoden 1960 lain säännökset, jotka ovat perustamissopimuksen edellä mainittujen määräysten vastaisia, ja näin tuomioistuimen toteamaa rikkomista ei enää tapahdu.

[20] Asia C-35/96, Kok., s. I-3851.

2.3.4. Liikenne

Liikenteen alalla komissio jatkoi Portugalia vastaan aloitettua rikkomisesta johtuvaa menettelyä sen jälkeen, kun maa oli kieltäytynyt mukauttamasta lainsäädäntöään 10. helmikuuta tehdyn päätöksen mukaisesti. Päätöksessä todettiin, että Portugalissa sovellettu laskeutumismaksujen alennusjärjestelmä ja maksujen mukauttaminen lentojen lähtöpaikan perusteella olivat syrjiviä toimia ja ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan kanssa. Komissio lykkäsi kuitenkin asian saattamista yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, sillä Portugalin toukokuussa 1999 komission päätöksestä tekemä valitus, jota käsitellään parhaillaan, koskee myös kyseisen järjestelmän laillisuutta.

Laskeutumismaksuista tehtiin toinen päätös EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 3 kohdan nojalla. Tässä 26. heinäkuuta 2000 tehdyssä päätöksessä komissio katsoi, että Espanjassa sovellettu alennusjärjestelmä ja maksujen mukauttaminen lähtöpaikan perusteella suosii kyseisen jäsenvaltion lentoyhtiöitä. Espanjan järjestelmässä kaikille ilma-aluksille määrätään korkeampia maksuja yhteisön sisäisillä lennoilla kuin kotimaanlennoilla. Siinä määrätään myös alennuksista, jotka nousevat asteittain 9 prosentista 35 prosenttiin laskeutumisten kuukausittaisen määrän perusteella. Järjestelmä suosii espanjalaisia lentoyhtiöitä, jotka saavat keskimäärin 20-25 prosentin alennuksia. Syrjintää ei voida perustella objektiivisin syin. Espanjan hallitus ilmoitti, että se toteuttaa vaaditussa ajassa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

2.3.5. Yrityskeskittymät

Portugalia vastaan vuonna 1999 aloitettu rikkomisesta johtuva menettely, joka koski Portugalin viranomaisten tekemää päätöstä vastustaa espanjalaisen BSCH-pankin ja portugalilaisen Champalimaud-konsernin välistä yrityskeskittymää, voitiin lopettaa. Uudesta yrityskeskittymätoimesta ilmoitettiin 29. marraskuuta 1999, ja se hyväksyttiin 11. tammikuuta 2000. Kyseinen espanjalainen pankki hankkii hallintaansa kaksi portugalilaisen konsernin pankkia. Portugalin viranomaiset ilmoittivat, etteivät ne vastusta tätä uutta toimea, jolla kumotaan yrityskeskittymä, josta rikkomisesta johtuva menettely alunperin aloitettiin.

2.3.6. Valtiontuet

Valtiontukien alalla komissio lopetti kolmen asian käsittelyn. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 20.9.1990 [21] antamassaan tuomiossa komission 17. marraskuuta 1987 tekemän lopullisen kielteisen päätöksen [22], jolla BUG-Alutechnik-yritys määrätään maksamaan Baden-Württembergin osavaltiolle takaisin siltä saamansa 2 miljoonan Saksan markan tuki. Yritys valmistaa lopputuotteita ja puolivalmiita tuotteita alumiinista. Tukea ei maksettu takaisin komission pyynnöistä huolimatta, joten komissio aloitti vuonna 1991 Saksaa vastaan jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevan, EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan (nykyisen 228 artiklan) rikkomisesta johtuvan menettelyn. Vuonna 1992 Staatsschuldenverwaltung Baden-Württemberg määräsi yrityksen maksamaan tuen takaisin. BUG-Alutechnik nosti lykkäävän kanteen päätöksestä tuomioistuimessa Verwaltungsgericht Sigmaringen, mutta kanne hylättiin vuonna 1994. Yritys nosti seuraavaksi kanteen tuomioistuimessa Verwaltungsgerichtshof Mannheim, ja myös tällä kanteella oli lykkäävä vaikutus. Verwaltungsgerichtshof Mannheim vahvisti ensimmäisen oikeusasteen tuomion vuonna 1996, ja yritys, josta oli tullut Hoogovens Aluminium Profiltechnik, sai nostaa uuden kanteen tuomioistuimessa Bundesverwaltungsgericht. Kanne hylättiin 26. elokuuta 1999. Tuki maksettiin lopulta takaisin 14. lokakuuta 1999. Kun komissiolle ilmoitettiin asiasta virallisesti, se lopetti asian käsittelyn vuoden 2000 alussa.

[21] Asia C-5/89, Kok., s. I-3437.

[22] EYVL L 79, 1998, s. 29.

2.4. TYÖLLISYYS JA SOSIAALIASIAT

2.4.1. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus

Komissio on aloittanut tai jatkanut jäsenyysvelvoitteiden rikkomisesta johtuvia menettelyitä useita jäsenvaltiota vastaan asetusten (ETY) N:o 1612/68 ja 1408/71 soveltamisen laiminlyönnin vuoksi.

Belgiaa vastaan aloitettua rikkomisesta johtuvaa menettelyä jatketaan liittyy yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-47/93 3. 5.1994 antaman tuomion noudattamatta jättämiseen. Asia koskee Belgian korkeakoulujen ja yliopistojen rahoittamista, jotta ne ottaisivat vastaan muista jäsenvaltioista ainoastaan korkeakouluopintoja suorittamaan tulleita opiskelijoita.

Saksaa vastaan aloitetut rikkomisesta johtuvat menettelyt lopetettiin. Menettelyt koskivat siirtotyöläisille perheiden yhdistämisen perusteella myönnettäviä sosiaaliavustuksia ja oleskeluluvan vaatimista siirtotyöläisiltä sosiaaliavustusten saamista varten. Ensimmäisessä asiassa laadittiin selittävä kiertokirje, jossa toimivaltaisia viranomaisia pyydettiin valvomaan yhteisön oikeuden noudattamista. Toisessa asiassa tilanne korjaantui, kun asianomaista lakia muutettiin.

Komissio jatkaa Tanskaa kohtaan aloitettua rikkomisesta johtuvaa menettelyä. Tanskan lainsäädännöllä ja käytänteillä rajoitetaan maassa asuvien rajatyöntekijöiden toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen ja heidän kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille työnantajilleen kuuluvien ajoneuvojen käyttöä Tanskassa. Tanska on tällä välin muuttanut lainsäädäntöään tavalla, joka ei täysin tyydytä komissiota, joten se on lähettänyt Tanskalle täydentävän perustellun lausunnon.

Kreikalle lähetettiin perusteltu lausunto, sillä Kreikan lainsäädännössä määrätään, että unionin kansalaisten perheenjäsenten, jotka eivät ole Kreikan kansalaisia ja jotka haluavat harjoittaa taloudellista toimintaa Kreikassa, on anottava työlupaa.

Myös Itävallalle lähetettiin perusteltu lausunto, koska Itävallan lainsäädäntö syrjii unionin kansalaisia, jotka käyttävät työntekijöiden liikkumisvapautta, ja sellaisten yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaisia, jotka ovat tehneet yhteistyö- tai assosiaatiosopimuksen yhteisön kanssa (esimerkiksi Marokko, Turkki ja Puola). Työntekijöiden etua ajavan Arbeiterkammerin vaaleja koskevien Itävallan säännösten mukaan ulkomaalaiset työntekijät eivät ole vaalikelpoisia Arbeiterkammereihin ja työlainsäädännön mukaan sellaisten yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaiset, joiden kanssa yhteisö on tehnyt yhteistyö- tai assosiaatiosopimuksen, eivät ole vaalikelpoisia työneuvostoihin.

Kreikkaa vastaan EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla ja Espanjaa vastaan EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla aloitetut rikkomisesta johtuvat menettelyt koskivat kansallisuusvaatimusta maiden julkisen sektorin palvelukseen pääsemiseksi. Menettelyt lopetettiin, kun kyseiset maat toteuttivat toimia lainsäädäntönsä mukauttamiseksi yhteisön säännöstöön.

Komissio lähetti Itävallalle ja Belgialle perustellut lausunnot, jotka koskivat toisen jäsenvaltion julkishallinnossa suoritettujen palveluskausien huomioon ottamista. Samalla alalla Saksaa ja Irlantia vastaan vuonna 1999 aloitetut rikkomisesta johtuvat menettelyt ovat edelleen käynnissä.

Kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnin alalla Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoi Ranskaa koskevien asioiden osalta, että "Contribution Sociale Généralisée" [23] ja "Cotisation pour le remboursement de la dette sociale" -maksut [24], jotka Ranskan viranomaisten mukaan on luokiteltava veroiksi, kuuluvat asetuksen N:o 1408/71 soveltamisalaan. Maksuja ei voida näin ollen periä Ranskassa asuvilta henkilöiltä, jotka työskentelevät toisessa jäsenvaltiossa (esimerkiksi Belgiassa työskentelevät ranskalaiset rajatyöntekijät), sillä näihin henkilöihin ei sovelleta Ranskan sosiaaliturvalainsäädäntöä. Koska yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ei ole saatu riittävästi tietoja, menettelyjä jatketaan EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla.

[23] Asia C-169/98

[24] Asia C-34/98.

Julkisasiamies antoi ratkaisuehdotuksen 24. lokakuuta 2000 asiassa, joka koski komission vuonna 1999 Saksaa vastaan taiteilijoiden sosiaaliturvaetuuksia koskevan erityislain (Künstlersozialversicherungsgesetz) [25] nojalla perittävien maksujen vuoksi nostamaa kannetta.

[25] Asia C-68/99.

Belgiaa vastaan vireille pantua asiaa [26], joka koskee 13,07 prosentin pidättämistä sellaisista Belgian maksamista eläkkeistä, joiden saaja asuu toisessa jäsenvaltiossa, käsitellään edelleen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. Julkisasiamies antoi 23. tammikuuta 2001 asiaa koskevan ratkaisuehdotuksen.

[26] Asia C-347/98.

Komissio päätti jatkaa Alankomaita vastaan vireillä olevaa asiaa antamalla sen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Komission mukaan se, että Alankomaiden viranomaiset eivät toimita entisen rajatyöntekijän työttömyyskorvausta enintään kolmen kuukauden ajan toiseen jäsenvaltioon, on ristiriidassa asetuksen N:o 1408/71 69 artiklan kanssa, koska asetuksen mukaan rajatyöntekijät ja muut työntekijät ovat samassa asemassa.

Ranskalle on lähetetty perusteltu lausunto, koska Ranskan sairasvakuutuskassa kieltäytyy korvaamasta vakuutetun henkilön Saksasta ostamia silmälaseja Ranskassa voimassa olevien hintojen mukaisesti. Komissio katsoo, että tämä on EY:n perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien säännösten ja erityisesti 28 ja 30 artiklan vastaista ja viittaa erityisesti yhteisöjen tuomioistuimen näiden artiklojen tulkintaan asiassa C-120/95, Decker [27] , jossa yhteisöjen tuomioistuin myönsi henkilöille oikeuden saada tämäntyyppisestä sairaanhoitotuotteesta korvauksen ilman aiempaa hyväksyntää sen jäsenvaltion hintatason mukaan, jossa tämä on vakuutettu.

[27] Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 28.4.1998.

Alankomaiden hallitus yhtyy komission Alankomaille lähettämään perusteltuun lausuntoon, joka koski Alankomaiden vanhuuseläkkeen laskemista tilanteissa, joissa henkilö on pakollisten vakuutusmaksujen lisäksi maksanut vapaaehtoisia maksuja toiseen jäsenvaltioon, ja tarkistaa parhaillaan kyseisen hallintomenettelyn sääntöjä. Vaikka asetuksen (ETY) N:o 574/72 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään selkeästi, että päällekkäisyystilanteissa vapaaehtoisen vakuutuksen kauden sijasta otetaan huomioon pakollisen vakuutuksen kausi, Alankomaiden viranomaiset ovat viitanneet asetuksen liitteessä VI olevan J osan 2 kohdan h alakohtaan ja ovat kieltäytyneet ottamasta huomioon tiettyä työsuhdetta Alankomaissa, koska samaan aikaan maksettiin vapaaehtoisia vakuutusmaksuja toisen jäsenvaltion vakuutusjärjestelmään. Kansallinen tuomioistuin tulkitsi asiain samoin kuin viranomaiset.

Ranskaa vastaan on vireillä rikkomisesta johtuva menettely, joka koskee työttömyyskorvauksen laskentaperusteita silloin, kun asianomaisen viimeinen työpaikka on ollut jossain muualla kuin Ranskassa. Ranskan hallitus on mukauttanut kyseessä olevaa kiertokirjettä yhteisön oikeuteen sen jälkeen, kun komissio antoi asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Asian käsittely on lopetettu.

Komissio lähetti Tanskalle perustellun lausunnon, koska Tanskan sosiaaliturvalainsäädäntöä ei sovellettu muiden jäsenvaltioiden työntekijöihin, jotka työskentelivät Tanskan mannerjalustalla sijaitsevilla öljynporauslautoilla. Tanskan hallitus on tämän jälkeen muuttanut lainsäädäntöä, ja rikkomisesta johtuva menettely on lopetettu.

2.4.2. Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu

Yhteisöjen tuomioistuimessa on edelleen vireillä menettely, joka aloitettiin Ranskaa vastaan [28] EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla, koska Ranska ei ollut toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä 13.3.1997 annetun tuomion [29] noudattamiseksi. Ranska tuomittiin naisia koskevan yötyökiellon voimassa pitämisestä teollisuudessa, kun miehillä yötyökieltoa ei ole.

[28] Asia C-224/99.

[29] Asia C-197/96, Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta, Kok. 1997, s. I-1489.

Raskaana olevien naisten suojelua koskevan direktiivin 92/85/ETY osalta Irlannin viranomaiset mukauttivat lainsäädäntöään yhteisön säännöstöön sen jälkeen, kun Irlannille oli lähetetty perusteltu lausunto, ja ilmoittivat uusista kansallisista toimista. Näin ollen Irlantia vastaan aloitettu menettely lopetettiin. Ruotsin ja Luxemburgin viranomaiset ilmoittivat myös uusista lainsäädäntöteksteistä perustellun lausunnon lähettämisen jälkeen. Lakitekstejä tutkitaan parhaillaan, ja menettelyt ovat edelleen vireillä. Komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Ranskaa vastaan virheellisestä täytäntöönpanosta [30], kun taas Italiaa vastaan nostetun kanteen tutkinta jatkuu.

[30] Ranskan lainsäädännössä ei ole erityisesti vahvistettu mahdollisuutta vapauttaa raskaana olevat naiset työstä heidän terveytensä suojelemiseksi.

Vanhempainlomaa koskevan direktiivin 96/34/ETY täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyönnin vuoksi Italiaa vastaan yhteisöjen tuomioistuimessa nostettu kanne [31] vedettiin pois, kun Italian viranomaiset ilmoittivat kansallisista täytäntöönpanotoimista.

[31] Asia C-445/99.

Komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla menettelyn Ranskan tasavaltaa vastaan, koska se ei ole noudattanut yhteisöjen tuomioistuimen 8.7.1999 antamaa tuomiota [32], jossa Ranska tuomittiin, sillä se oli jättänyt ilmoittamatta miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä annetun direktiivin 86/378/ETY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 96/97/EY täytäntöönpanotoimista. Direktiivin mukaan määräaika täytäntöönpanotoimien toteuttamiselle jäsenvaltioissa oli 1. heinäkuuta 1997. On huomattava, että yhteisöjen tuomioistuin antoi 14.12.2000 Kreikalle tuomion [33] samasta asiasta. Luxemburgin viranomaisten ilmoitettua kansallisista täytäntöönpanotoimista, yhteisöjen tuomioistuimesta vedettiin pois kanne, joka koski miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta ammatillisessa sosiaaliturvajärjestelmissä annetun direktiivin 86/378/ETY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 96/97/EY [34] täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyöntiä.

[32] Asia C-354/98.

[33] Asia C-457/98.

[34] Asia C-438/98: julkisasiamies La Pergola teki ratkaisuehdotuksensa 24. kesäkuuta 1999.

Komissio aloitti myös uuden menettelyn perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla Kreikkaa vastaan, sillä se ei ollut noudattanut yhteisöjen tuomioistuimen 28.10.1999 antamaa tuomiota [35]. Siinä todetaan, että Kreikan avioliittolisien myöntämistä ja niiden huomioon ottamista vanhuus- tai työeläkkeen laskennassa koskeva lainsäädäntö on direktiivin 79/7/ETY, perustamissopimuksen 141 artiklan ja direktiivin 75/117/ETY vastainen. Lainsäädäntöä ei sovelleta taannehtivasti avioliittolisiin 1. tammikuuta 1981 lähtien (jolloin perustamissopimuksen 141 artikla sekä direktiivi 75/117/ETY tulivat voimaan Kreikassa) eikä vanhuus- tai työeläkkeen laskemiseen 23. joulukuuta 1984 lähtien (jolloin direktiivi 79/7/ETY tuli voimaan).

[35] Asia C-187/98.

2.4.3. Työolot

Sen jälkeen kun työaikajärjestelyjä koskevan direktiivin 93/104/EY soveltamiseen liittyvät asiat saatettiin yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, Italia ja Ranska tuomittiin kyseisen direktiivin täytäntöönpanon laiminlyönnistä [36]. Koska komissiolle ei ole ilmoitettu yhteisöjen tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi toteutetuista toimista, rikkomisesta johtuvat menettelyt ovat yhä vireillä EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla. Luxemburgin ilmoitettua täytäntöönpanotoimistaan määräajan jälkeen voitiin direktiivin 93/104/EY täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyönnin vuoksi nostettu kanne [37] vetää pois.

[36] Asia C-386/98, komissio v. Italia, tuomio 9.3.2000, ja asia C-46/99, komissio v. Ranska, tuomio 8.6.2000.

[37] Asia C-48/99, julkisasiamies Alber teki ratkaisuehdotuksensa 16. marraskuuta 1999.

Yhteisöjen tuomioistuin on 18.5.2000 tuominnut Ranskan [38] siitä, että se ei ole ilmoittanut nuorten työntekijöiden suojelua koskevan direktiivin 94/33/EY täytäntöönpanotoimista. Koska komissiolle ei ole ilmoitettu yhteisöjen tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi toteutetuista toimista, rikkomisesta johtuva menettely on yhä vireillä EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla.

[38] Asia C-45/99.

Sen jälkeen kun yhteisöjen tuomioistuin tuomitsi Luxemburgin nuorten työntekijöiden suojelua koskevan direktiivin 94/33/EY täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämisestä [39] sekä eurooppalaisen yritysneuvoston perustamista koskevan direktiivin 94/45/EY täytäntöönpanon laiminlyönnistä [40], Luxemburgin viranomaiset ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimista, joita tutkitaan parhaillaan.

[39] Asiassa C-430/98 21.10.1999 annettu tuomio.

[40] Asiassa C-47/99 16.12.1999 annettu tuomio.

Komissio lähetti Italialle perustellun lausunnon, joka liittyi työntekijöiden oikeuksia yrityksen luovutuksen yhteydessä koskevan direktiivin 77/187/ETY virheelliseen täytäntöönpanoon, muttei saanut siihen tyydyttävää vastausta Italian viranomaisilta. Tästä syystä komissio saattoi asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Toisin kuin aiemmassa tapauksessa komissio päätti lykätä Kreikkaa vastaan työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan direktiivin 98/59/EY virheellisestä täytäntöönpanosta aloitetun rikkomisesta johtuvan menettelyn käsittelyä, jotta se voisi tutkia yksityiskohtaisesti Kreikan viranomaisten antaman vastauksen ennen kuin se tekee asiaa koskevan päätöksen.

Portugalille ja Italialle lähetettiin perustellut lausunnot työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan direktiivin 98/59/EY virheellisen täytäntöönpanon vuoksi.

Komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Irlantia vastaan työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan direktiivin 98/59/EY ja työntekijöiden oikeuksia yrityksen luovutuksen yhteydessä koskevan direktiivin 77/187/ETY virheellisen täytäntöönpanon vuoksi. Irlannin viranomaiset ilmoittivat joulukuun 2000 lopulla täytäntöönpanotoimista ja sitoutuivat hyväksymään uusia täytäntöönpanotoimia. Asiaa ei ole siten enää tarpeen käsitellä yhteisöjen tuomioistuimessa.

2.4.4. Työterveys ja työturvallisuus

Luxemburgin ilmoitettua aluksilla tapahtuvasta sairaanhoidosta annetun direktiivin 92/29/ETY kansallisistatäytäntöönpanotoimista, kaikki jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön neuvoston kehysdirektiivin 89/391/ETY ja sen erityisdirektiivit [41] sekä ns. itsenäisen direktiivin 92/29/ETY.

[41] Direktiivit 89/654/ETY, 89/655/ETY, 89/656/ETY, 90/269/ETY, 90/270/ETY, 90/394/ETY, 90/679/ETY, 92/57/ETY, 92/58/ETY, 92/91/ETY, 92/104/ETY ja 93/103/EY.

Erityisdirektiivejä muuttavien tai niitä tekniseen kehitykseen mukauttavien direktiivien [42] kansallista täytäntöönpanoa koskevien ilmoitusten määrä on kasvanut edelleen vuoden 2000 aikana (kun Italia ilmoitti direktiivien 95/30/EY [43], 97/59/EY ja 97/65/EY [44] täytäntöönpanotoimista), mutta se ei kuitenkaan ole vielä täysin tyydyttävä. Tämän vuoksi niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole vielä ilmoittaneet komissiolle kansallisista täytäntöönpanotoimistaan, on vireillä rikkomisesta johtuvat menettelyt. Jotkin näistä menettelyistä ovat edenneet jo siihen vaiheeseen, että niistä on nostettu kanne yhteisöjen tuomioistuimessa. Näin on tapahtunut esimerkiksi Itävallan tapauksessa, koska se on laiminlyönyt direktiivien 95/30/EY [45], 97/59/EY ja 97/65/EY [46] täytäntöönpanon. Lisäksi Irlannille lähetettiin perusteltu lausunto direktiivin 95/63/EY täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyönnin vuoksi. Direktiivin 97/42/EY täytäntöönpanon määräaika päättyi 27. kesäkuuta 2000, ja Ranskalle ja Irlannille päätettiin lähettää perustellut lausunnot kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämisestä.

[42] Direktiivit 93/88/EY, 95/30/EY, 97/59/EY, 97/65/EY, 95/63/EY ja 97/42/EY.

[43] Asiassa C-439/98 16.3.2000 annettu tuomio.

[44] Asia C-312/99; yhteisöjen tuomioistuimessa oleva kanne vedettiin pois ilmoituksen myötä.

[45] Asia C-473/99.

[46] Asiat C-110/00 ja C-111/00.

Komissio on lähettänyt perustellut lausunnot Portugalille ja Ruotsille kehysdirektiivin 89/391/ETY virheellisestä täytäntöönpanosta. Lisäksi komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Saksaa [47] ja Italiaa [48] vastaan kyseisen direktiivin virheellisestä täytäntöönpanosta ja päätti nostaa kanteen myös Belgiaa vastaan kyseisen direktiivin täytäntöönpanosta.

[47] Asia C-5/00.

[48] Asia C-49/00.

Komissio lopetti Ruotsia vastaan erityisdirektiivien [49] kansallisten täytäntöönpanotoimien virheellisyyden vuoksi aloitetun menettelyn, kun kyseinen jäsenvaltio ilmoitti uusista direktiivin 90/269/ETY täytäntöönpanotoimista. Komissio lähetti Tanskalle perustellun lausunnon direktiivin 89/654/ETY täytäntöönpanotoimien virheellisyydestä. Komissio päätti lisäksi nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Italiaa vastaan direktiivin 89/655/EY ja 90/270/ETY täytäntöönpanon virheellisyydestä.

[49] Direktiivit 89/654/ETY, 89/655/ETY, 89/656/ETY, 90/269/ETY, 90/270/ETY, 90/394/ETY, 90/679/ETY, 92/57/ETY, 92/58/ETY, 92/91/ETY, 92/104/ETY ja 93/103/EY.

2.5. Maatalous

2.5.1. Maataloustuotteiden vapaa liikkuvuus [50]

[50] Komission uudelleenjärjestelyn seurauksena kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä koskevat lainsäädäntö ja kysymykset on siirretty terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston alaisuuteen. Tämä pääosasto on vuoden 1999 viimeisestä neljänneksestä alkaen vastuussa terveys- ja kuluttaja-asioihin liittyvien jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevien menettelyjen tutkinnasta ja hallinnoinnista. Näihin kuuluvat myös maataloustuotteiden vapaalle liikkuvuudelle terveydensuojelun perusteella asetettavat esteet.

Maataloustuotteiden vapaa liikkuvuus yhtenäismarkkinoilla on yksi yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) ja yhteisten markkinajärjestelyjen perusperiaatteista.

Yhteisöjen tuomioistuin on useaan otteeseen muistuttanut, että EY:n perustamissopimuksen 28 ja 29 artikla ovat erottamaton osa yhteisiä markkinajärjestelyjä, vaikka niiden mainitseminen on katsottu tarpeettomaksi 1. päivästä tammikuuta 1970.

Komissio seuraa jatkuvasti tilannetta poistaakseen nopeasti yhteisön alueella esiintyvät maataloustuotteiden kaupan esteet.

Yleisesti ottaen uusia maataloustuotteiden vapaan liikkuvuuden perinteisiä esteitä, kuten tuonnin järjestelmällinen valvonta ja todistusten vaatiminen, on ilmennyt viime vuosina entistä vähemmän, ja suuntaus jatkuu yhä.

Komissio on jatkanut Ranskaa, Espanjaa ja Saksaa vastaan aloittamiaan rikkomisesta johtuvia menettelyjä, koska "laatumerkkejä ja -merkintöjä" myönnetään yhä ainoastaan asianomaisten alueiden ja jäsenvaltioiden tuotteille. Komissio yhtyy tuomioistuimen asioissa C-13/78, Eggers [51], ja C-321/94, Montagne [52], tekemään tulkintaan EY:n perustamissopimuksen 28 artiklasta. Sen mukaan tietyltä maantieteelliseltä alueelta peräisin oleville tuotteille ei saa varata tiettyä laatumerkkiä tai -merkintää, vaan niiden myöntäminen voi perustua pelkästään tuotteiden ominaispiirteisiin. Komissio katsoo näin ollen, että yhteisön alueella jokaisella mahdollisella tuottajalla tai käyttäjällä, jonka tuotteet täyttävät objektiiviset vaatimukset ja jonka tuotteet tarkastetaan vaatimusten mukaisesti, on oltava mahdollisuus saada mikä tahansa laatumerkki tai -merkintä EY:n perustamissopimuksen 12 ja 34 artiklan nojalla.

[51] Tuomio 12.10.1978, Kok. 1978, s. 1935.

[52] Tuomio 7.5.1997, Kok. 1997, s. I-2343.

Ranskaa vastaan on aloitettu rikkomisesta johtuvat menettelyt seuraavien alueellisten laatumerkkien vuoksi: Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Ardennes de France, Limousin, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Savoie, Franche-Comté, Corse, Midi-Pyrénées, Salaisons d'Auvergne ja Qualité France. Koska kyseisiä laatumerkkejä ei ole poistettu, Ranskalle on lähetetty perustellut lausunnot. Ranskan viranomaiset ovat nyt valmiita muuttamaan laatumerkkejä koskevaa lainsäädäntöään.

Espanjalle on esitetty perustellut lausunnot seuraavien laatumerkkien osalta: La Conca de Barbera, El Valles Occidental, El Ripolles, Alimentos de Andalucia, Alimentos de Extremadura ja Calidad Cantabria. Perusteltujen lausuntojen esittämisen jälkeen paikalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat poistaneet kiistanalaiset laatumerkinnät.

Komissio on nostanut kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa, koska Saksan viranomaiset ovat kieltäytyneet myöntämästä muiden jäsenvaltioiden tuotteille kansallista CMA-laatumerkintää, johon on liitetty maininta "Markenqualität aus deutschen Landen" ja joka myönnetään vain Saksassa jalostetuille tuotteille maantieteellisestä alkuperästä tai ympäristöstä riippumatta. Komissio katsoo, että tällainen merkintä johtaa tuotantoprosessin osittaiseen alueelliseen rajoittamiseen.

Kun tarkastellaan muita, vähemmän perinteisiä esteitä, kuten yksityishenkilöiden Ranskassa toteuttamia rikollisia toimia muista jäsenvaltioista, erityisesti Espanjasta, peräisin olevia hedelmiä ja vihanneksia vastaan ja viranomaisten pidättäytymistä tällaisten tekojen torjumisesta, on huomattava, että yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa C-265/95 9.11.1997 antamassaan tuomiossa [53]: "Ranskan tasavalta ei ollut noudattanut maataloustuotealan yhteisistä markkinajärjestelyistä ja EY:n perustamissopimuksen 30 artiklasta (nykyisestä 28 artiklasta) sekä 5 artiklasta (nykyisestä 10 artiklasta) johtuvia velvoitteitaan, koska se ei ollut toteuttanut kaikkia tarvittavia ja oikeasuhtaisia toimenpiteitä estääkseen yksityisiä rajoittamasta rikollisilla teoillaan maataloustuotteiden vapaata liikkuvuutta". Erityisesti Espanjasta peräisin olevien hedelmien ja vihannesten markkinointi sujui vuonna 1998 rauhallisesti. Niinpä vaikuttaa siltä, että Ranskan hallituksen yleiseen järjestyksenpitoon liittyvät toimet, joita se on toteuttanut yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemiseksi, ovat riittävän tehokkaita aiempien vuosien tapahtumiin nähden. Markkinointi sujui rauhallisesti myös vuosina 1999 ja 2000, vaikka muutamia erillistapauksia havaittiin. Komissio toivoo, että seuraavat markkinointivuodet sujuvat yhtä hyvin.

[53] Tuomio 6.11.1997, Kok.1997, s. I-6959.

2.5.2. Markkinat

Maataloustuotteiden vapaan liikkuvuuden esteiden poistamisen lisäksi komissio jatkoi toimia varmistaakseen yhteisön maatalouslainsäädännön muiden säännösten tosiasiallisen ja moitteettoman soveltamisen.

Valvoessaan yhteisen markkinajärjestelyn erityismekanismien soveltamista komissio seuraa edelleen tarkkaavaisesti tuotannon hallintaan liittyvien järjestelmien soveltamista erityisesti maitoalalla, jolla on analysoitu järjestelmällisesti asetusten (ETY) N:o 3952/92 ja (ETY) N:o 536/93 soveltamiseksi hyväksyttyjä kansallisia säädöksiä.

Komissio on lähettänyt Italialle ja Espanjalle perustellut lausunnot maitokiintiöjärjestelmän täytäntöönpanossa havaittujen puutteiden vuoksi. Merkittävin huolenaihe oli se, että asianomaiset viranomaiset kieltäytyvät välittämästä edelleen lisämaksuja, jotka peritään tuotantokiintiöiden ylittäneiltä tuottajilta.

Italian hallitus asetti helmikuussa 1997 tutkimusvaltuuskunnan suorittamaan maidontuotannon ylimääräistä valvontaa markkinointivuosina 1995-1996 ja 1996-1997. Ostajille maksettavat ennakkomaksut on kyseisiltä ajanjaksoilta jäädytetty, kunnes toiminnan tulokset ovat saatavilla ja siltä varalta, että takaisin maksettavan summan arvioidaan olevan todellisuudessa kannettavaa summaa suurempi. Italian viranomaiset olivat arvioineet yleisten petoksia ja väärinkäytöksiä koskevien väitteiden perusteella, että maksua toimivaltaisille viranomaisille ei voitaisi suorittaa ennen tuotannon tehokkuuden sekä jokaisen tuottajan viitemäärän uutta perusteellista tarkastusta. Näiden seikkojen perusteella komissio on aloittanut rikkomisesta johtuvan menettelyn.

Komissiolle on ilmoitettu seuranneiden tutkimusten kehityksestä, ja se on tehnyt tarkastuskäyntejä kaikissa asianomaisissa hallintoelimissä.

On mahdollista päätellä, että edellä mainittu poikkeuksellinen menettely on selkiyttänyt aikaisempaa tilannetta, joka perustui Italian tuotannon tehokkuutta koskeviin epäilyksiin. Tuotannon taso, josta osa on vielä vahvistamatta, on prosentin alempi kuin ostajien alunperin ilmoittama taso. Tutkimustulokset ovat lisäksi selkiyttäneet kunkin tuottajan yksilöllistä tilannetta, paitsi riita-asioissa. Asianomaisille ilmoitettiin uusien toimituskorvausten tulokset marraskuussa 1999. Komissio seuraa tarkasti maksettavien määrien tehokasta perintää. Järjestettiin tarkastusmatka, jotta voitaisiin selvittää tarkkaan määrät, joiden välitön takaisin periminen ei ole mahdollista, koska alueellisissa oikeusistuimissa on nostettu kanteita, ja näillä oikeusistuimilla on valtuudet myöntää lykkäävä vaikutus. Näiden tapausten perusteellinen tarkastaminen on meneillään. Komissio jatkaa rikkomisesta johtuvia menettelyjä, jos määriä ei ole peritty takaisin ilman riittäviä perusteita.

Espanjassa tuottajat maksoivat todellisuudessa vain murto-osan kausina 1993-1994, 1995-1996 ja 1996-1997 kannetuista maksuista. Niin tuottajat kuin ostajatkin esittivät runsaasti valituksia heitä koskevista päätöksistä.

Espanjan viranomaiset ovat rikkomisesta johtuvan menettelyn seurauksena hyväksyneet järjestelmän uudet hallintatoimenpiteet, joiden tarkoituksena on erityisesti välttää tuomioistuimissa tulevaisuudessa nostettavien kanteiden määrän kasvu. Keskeisiin näkökohtiin kuuluvat tietyllä ajanjaksolla kiintiöt ylittävien tuottajien pakollinen ennakkolaskutusjärjestelmä sekä ostajia koskevien rajoittavien toimilupaehtojen vahvistaminen. Kauden 1998-1999 jälkeen järjestelmän hallinnassa ei ole ilmennyt aiemmin tavattuja yleisiä ongelmia.

Edellä mainituissa riita-asioissa Espanjan viranomaiset ovat antaneet takaukset riidanalaisille rahasummille useissa tapauksissa, joissa niin ei oltu aikaisemmin tehty. Espanjan viranomaiset katsovat, että jäljellä oleva maksettava määrä on nyt täysin katettu joko takauksin tai pakkokeinoin toteutettujen perintämääräysten avulla.

Komissio on joutunut kiinnittämään huomiota myös tapauksiin, joissa maataloustuotteiden nimitysten suojaamista koskevia yhteisön säännöksiä ei ole noudatettu.

Alkoholijuomien osalta komissio lähetti Ranskalle perustellun lausunnon, koska maassa on sallittua pitää kaupan viskiä, johon on lisätty vettä. Myyntinimikkeenä tästä tuotteesta on käytetty yleisnimitystä "viski". Viskin laatuvaatimuksista säädetään asetuksessa (ETY) N:o 1576/89, jossa viskiltä edellytetään vähintään 40 prosentin alkoholipitoisuutta ja kielletään veden lisääminen alkoholijuomaan tuotteen luonnetta ei muuteta.

Pariisin tuomioistuin (Tribunal de Grande Instance de Paris) on esittänyt aiheesta ennakkoratkaisukysymyksen, ja tapaus on vireillä yhteisöjen tuomioistuimessa (asia C-136/96). Yhteisöjen tuomioistuin on todennut 16.7.1998 antamassaan tuomiossa [54], että yhteisön lainsäädännössä kielletään kiistanalaiset nimitykset.

[54] Tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4571.

Ranskan viranomaiset pysyivät perusteltuun lausuntoon esittämässään vastauksessa aiemmassa kannassaan, jolla perusteltiin kyseisen juoman kaupan pitämistä komission kannan vastaisella myyntinimikkeellä, ja niinpä komissio päätti saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Komissio on kannustanut Kreikan viranomaisia panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, joka on perustettu asetuksella (ETY) N:o 3508/92. Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja järkeistää yhteisön tukijärjestelmien hallintoa ja valvontaa peltokasvien sekä naudan-, lampaan- ja vuohenlihan alalla niiden tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi sellaisen politiikan avulla, jolla ehkäistään ja tukahdutetaan EMOTR:sta rahoitettavien toimien yhteydessä ilmeneviä säännönvastaisuuksia. Muutetun asetuksen (ETY) N:o 3508/92 2 artiklassa edellytetään, että kukin jäsenvaltio perustaa ennen 1. tammikuuta 1997 yhdennetyn järjestelmän, johon sisältyvät seuraavat osat: tietokonepohjainen tietokanta, aakkosnumeerinen viljelylohkojen tunnistejärjestelmä, aakkosnumeerinen eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva järjestelmä, tukihakemukset ja yhdennetty valvontajärjestelmä. Kreikan viranomaiset eivät kuitenkaan ole täyttäneet kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia, joilla pyritään takaamaan yhteisön toimielinten suorittamien maksujen laillisuus ja säännöllisyys. Viljelylohkojen tunnistamista ja numerointia ei ole vielä edes aloitettu, kun taas eläinten rekisteröinti ja tunnistaminen on vasta alkuvaiheessa. Näin ollen luotettavia tietoja ei ole käytettävissä. Komissio on lähettänyt asiasta perustellun lausunnon.

Direktiivin 98/34/EY (tekniset standardit ja määräykset) soveltaminen maatalouden alalla

Vuonna 2000 komissiolle ilmoitettiin aiempien vuosien tapaan useista direktiivin 98/34/EY soveltamiseen liittyvistä lainsäädäntöluonnoksista. Direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot ja EFTA-maat ilmoittavat kaikista sellaisista teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevista säädösluonnoksista, jotka saattavat synnyttää esteitä yhteisön sisäiselle kaupalle, ennen niiden hyväksymistä.

Näin ollen maatalousalalla tutkittiin vuonna 2000 EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan ja johdetun lainsäädännön nojalla yhteensä 135 jäsenvaltioiden ja EFTA-maiden ilmoittamaa lainsäädäntöluonnosta.

2.6. Energia ja liikenne

Komissio valvoo energiaa koskevan yhteisön oikeuden soveltamista kolmella tavalla: direktiivien kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittaminen, täytäntöönpanotoimien yhteensopivuus direktiivien kanssa sekä direktiivien, asetusten ja perustamissopimuksen määräysten soveltaminen käytännössä.

2.6.1. Sähkön ja maakaasun sisämarkkinat

Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1996 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/92/EY on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa. Luxemburgia vastaan aloitettu rikkomisesta johtuva menettely on lopetettu. On kuitenkin huomattava, että Belgia, jonka oli saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 19. helmikuuta 1999, ei ole pannut sitä vielä täysimääräisesti täytäntöön ja että soveltamista koskevia asetuksia ei ole vielä annettu. Samoin Ranskaa vastaan on aloitettu rikkomisesta johtuva menettely direktiivin puutteellisesta täytäntöönpanosta ja yhteensopimattomista täytäntöönpanotoimista, mutta äskettäin hyväksyttyjen säännösten uskotaan poistavan esteet sähkömarkkinoiden avaamiselta ja kilpailulta Ranskassa.

Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/30/EY oli pantava täytäntöön viimeistään 10. elokuuta 2000. Ranska, Luxemburg ja Portugali eivät ole panneet direktiiviä täytäntöön. Tästä syystä komissio päätti 20. joulukuuta 2000 lähettää perustellut lausunnot Ranskalle ja Luxemburgille. Lisäksi Saksa on saattanut direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä vain osittain, joten sitä vastaan aloitetaan rikkomisesta johtuva menettely.

Komission yksiköt tutkivat jatkossakin näiden kahden direktiivin kansallisten täytäntöönpanotoimien yhteensopivuutta kaikkien jäsenvaltioiden osalta.

2.6.2. Energiatehokkuus

Italia on lopulta pannut täytäntöön kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiatehokkuusvaatimuksia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/57/EY. Nyt siis kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet tämän direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Kaikki jäsenvaltiot ovat myös panneet täytäntöön kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 22 päivänä syyskuuta 1992 annetun direktiivin 92/75/ETY kaikki täytäntöönpanodirektiivit [55]. Ainoastaan Italia ei ole pannut täytäntöön kotitalouslamppujen energiankulutusmerkintää koskevaa direktiiviä 98/11/EY.

[55] - Kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiankulutuksen osoittamista koskeva direktiivi 94/2/EY.

Komissio on aloittanut rikkomisesta johtuvat menettelyt kahdeksaa jäsenvaltiota vastaan hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta energiatehokkuutta parantamalla (Save) 13 päivänä syyskuuta 1993 annetun direktiivin 93/76/ETY puutteellisesta soveltamisesta.

2.6.3. Hiilivedyt

ETY:n jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa annetun direktiivin 68/414/ETY muuttamisesta 14 päivänä joulukuuta 1998 annettu neuvoston direktiivi 98/93/EY oli pantava täytäntöön viimeistään 31. joulukuuta 1999. Direktiivin ovat panneet täytäntöön kaikki muut jäsenvaltiot paitsi Italia ja Portugali. Näitä vastaan on edelleen vireillä rikkomisesta johtuva menettely.

2.6.4. Liikenne

Komissio valvoo liikennettä koskevan yhteisön oikeuden soveltamista kolmella tavalla: direktiivien kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittaminen, täytäntöönpanotoimien yhteensopivuus direktiivien kanssa sekä direktiivien, asetusten ja perustamissopimuksen määräysten soveltaminen käytännössä.

Liikennettä koskevan yhteisön lainsäädännön alalla kahdeksan uuden direktiivin täytäntöönpanon määräaika umpeutui vuonna 2000. Aiempien vuosien tapaan on valitettavasti todettava, että useimmat jäsenvaltiot vahvistavat kansalliset täytäntöönpanotoimet hyvin myöhään. Tästä syystä kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen aste oli alhainen niiden direktiivien osalta, joiden täytäntöönpanon määräaika oli vuoden 2000 loppupuolella. Liikennettä koskevien direktiivien täytäntöönpanoaste on kohentunut vain hieman yli 88 prosenttiin vuoden 2000 lopulla, kun se vuoden 1999 lopulla oli 86 prosenttia.

Ilmoitusten määrä kasvaa kuitenkin huomattavasti heti, kun asiasta on aloitettu rikkomisesta johtuva menettely. Niinpä niistä rikkomisesta johtuvista 111 menettelystä, joiden lopettamisesta komissio päätti vuonna 2000, kolmessa neljäsosassa kyse oli ilmoittamisen laiminlyönnistä.

Todettakoon vielä, että komission saamien kantelujen ja viran puolesta havaittujen tapausten määrä on pysynyt vakaana vuodesta toiseen.

Sen sijaan niiden rikkomisesta johtuvien menettelyjen määrä, jotka komissio päättää saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, kasvaa edelleen (yhteensä 39 tapausta vuonna 2000, kun vuonna 1999 niitä oli 30). Lisäksi useissa kanteluissa (30 tapausta) on kyse direktiivien kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämisestä, joten komissio saattoi yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi yhteensä 69 tapausta. Tässä yhteydessä on mainittava Italiaa vastaan nostettu kanne direktiivin 95/21/EY (satamavaltion suorittama valvonta) täytäntöönpanon laiminlyönnistä. Asia on saatettu toistamiseen tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja se liittyy jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan tuomion (11.11.1999) noudattamatta jättämiseen. Asian yhteydessä on pyydetty uhkasakkojen määräämistä.

2.6.5. Maantieliikenne

Maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä näiden liikenteenharjoittajien sijoittautumisvapauden tehokkaan käyttämisen edistämiseksi annetun direktiivin 96/26/EY muuttamisesta annetun direktiivin 98/76/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on edelleen epävarmalla pohjalla. Täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta jättämisestä on aloitettu seitsemän menettelyä, ja komissio on päättänyt saattaa Luxemburgia, Belgiaa, Italiaa ja Kreikkaa koskevat asiat yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Suomen viranomaisten on vielä ilmoitettava direktiivin 96/26/EY täytäntöönpanoa koskevista säännöksistä Ahvenanmaan osalta.

Edistystä on kuitenkin tapahtunut sellaisesta lainsäädännöstä ilmoittamisessa, joka koskee yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimpia kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallittuja mittoja ja suurimpia kansainvälisessä liikenteessä sallittuja painoja (direktiivi 96/53/EY) ja ajoneuvojen katsastusta (direktiivi 96/96/EY), sillä kaikki vireillä olleet menettelyt on lopetettu.

Vaarallisten aineiden tiekuljetusten turvallisuuden alalla tuomioistuin on antanut kaksi Irlantia koskevaa tuomiota [56]. Irlanti ei ole ilmoittanut komissiolle vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettujen direktiivien 94/55/EY ja 96/86/EY eikä yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksessa annetun direktiivin 95/50/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että Irlanti ei ole pannut täytäntöön ainuttakaan vaarallisten aineiden maantie- tai rautatiekuljetuksista annettua direktiiviä (katso 2.8.4 kohta). Kreikkaa vastaan aloitetut menettelyt puolestaan lopetettiin vuonna 2000.

[56] Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-408/99, komissio v. Irlanti, 26.9.2000 antama tuomio, Kok. 2000 s. 0.

Vastaavasti Kreikka ja Irlanti eivät ole panneet täytäntöön vaarallisten aineiden maantie-, rautatie- ja sisävesikuljetusten turvallisuusneuvonantajan nimeämistä ja tutkintoa koskevia säädöksiä (direktiivit 96/35/EY ja 2000/18/EY). Portugali puolestaan ei ole pannut täytäntöön muutosdirektiiviä.

On huomioitava, että Kreikka ei ole saattanut ainoatakaan vuodesta 1998 alkaen annettua maantieliikennettä koskevaa direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Näiden direktiivien täytäntöönpanon määräaika umpeutui vuosina 1998-2000. Irlannin tilanne on hyvin samanlainen.

Belgiaa vastaan on edelleen käynnissä tieverotukseen liittyvä rikkomisesta johtuva menettely, jonka aiheena ovat direktiivin 93/89/ETY (verotus sekä tie- ja käyttömaksut) täytäntöönpanotoimet, jotka eivät ole yhteensopivat direktiivin kanssa. Yhteisöjen tuomioistuin on antanut tuomion Itävaltaa vastaan Brennerin moottoritiemaksua koskevassa asiassa [57]. Yhteensä 13 jäsenvaltiota ei ole pannut täytäntöön verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä 17 päivänä kesäkuuta 1999 annettua direktiiviä 99/62/EY. Jäsenvaltioita vastaan on aloitettu kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämistä koskeva menettely.

[57] Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-205/98, komissio v. Itävalta, 26.9.2000 antama tuomio, Kok. 2000 s. 0.

Ajokorttia koskevassa asiassa direktiivin 91/439/ETY täytäntöönpanon yhteensopivuus herättää edelleen paljon huolta. Kansallisia täytäntöönpanotoimia tarkasteltaessa havaittiin kahdeksassa jäsenvaltiossa useita puutteita, jotka koskevat mm. tiettyjen ajoneuvoluokkien edellyttämää vähimmäisikää, ajokortin uusimista, kun sen haltija ei enää asu jäsenvaltiossa, jossa ajokortti on alun perin myönnetty, ajokokeessa käytettäville ajoneuvoille asetettavia vaatimuksia, ajokokeen kestoa sekä fyysistä ja henkistä soveltuvuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia. Sen sijaan Italiaa vastaan aloitettu menettely lopetettiin vuonna 2000. Lisäksi ajokorttien järjestelmälliset rekisteröintimenettelyt kortin haltijan muuttaessa asuinmaataan ovat ajokorttien vastavuoroista tunnustamista koskevan periaatteen vastaisia.

2.6.6. Yhdistetyt kuljetukset

Suomea vastaan aloitettu menettely, joka koski tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 92/106/ETY kansallisten täytäntöönpanotoimien yhteensopimattomuutta, lopetettiin vuonna 2000, kun Suomi ilmoitti 19. toukokuuta 2000 annetusta laista nro 440/2000, jolla kyseinen direktiivi saatetaan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sen sijaan Italiaa vastaan direktiivin puutteellisesta soveltamisesta aloitettua menettelyä jatketaan, ja asia on yhä vireillä yhteisöjen tuomioistuimessa.

2.6.7. Sisävesiliikenne

Sisävesiliikenteen pätevyyskirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä annetun direktiivin 96/50/EY täytäntöönpanon määräaika päättyi vuonna 1998. Direktiivin kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen johti menettelyjen aloittamiseen. Komissio päätti saattaa Ranskaa ja Alankomaita koskevat asiat yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Maat eivät ole edelleenkään hyväksyneet ja julkaisseet direktiivin kansallisia täytäntöönpanotoimia, vaikka ne ovatkin ilmoittaneet piakkoin hyväksyttävistä lainsäädäntöluonnoksista.

Saksalla ja Luxemburgilla on lisäksi sisävesiliikenteeseen liittyviä sopimuksia yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa. Maita vastaan käynnistetyt menettelyt ovat edenneet siten, että komissio on päättänyt saattaa asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, koska asia kuuluu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan.

2.6.8. Rautatieliikenne

Vaarallisten aineiden rautatiekuljetusten turvallisuuteen liittyvällä direktiivillä 96/49/EY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 96/87/EY) lähennetään tavarakuljetuksia koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä vahvistamalla alalle yhtenäiset turvallisuussäännöt, joilla parannetaan kaluston turvallisuutta ja liikennöintiä koko yhteisössä. Irlanti ja Kreikka eivät vielä ole saattaneet näitä jäsenvaltioiden sisäisiin ja niiden välisiin vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksiin sovellettavia direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöään, ja komissio on päättänyt viedä asiat yhteisöjen tuomioistuimeen. Italia, Irlanti ja Kreikka eivät ole panneet täytäntöön direktiiviä 99/48/EY, jolla mukautetaan vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua direktiiviä 96/49/EY toistamiseen tekniikan kehitykseen. Komissio on tästä syystä päättänyt lähettää näille kolmelle jäsenvaltiolle perustellun lausunnon direktiivin kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämisen vuoksi.

Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun direktiivin 96/48/EY tilanne on erityisen huolestuttava. Direktiivin tavoitteena on edistää jäsenvaltioiden suurnopeusjunaverkkojen yhteenliittämistä ja yhteentoimivuutta eri suunnittelu-, rakennus- ja käyttöönottovaiheissa samoin kuin verkkojen käyttöä ja käyttöoikeuksia. Seitsemän jäsenvaltiota ei ole edelleenkään ilmoittanut täytäntöönpanotoimista, joten komissio on saattanut kaikki tapaukset (Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Kreikka, Irlanti, Itävalta, Ruotsi ja Suomi) tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2.6.9. Meriliikenne

Meriliikenteessä yhteisön lainsäädännön täytäntöönpano on komission havaintojen mukaan parantunut selvästi kaikkien meriliikenteen turvallisuuteen liittyvien seikkojen kohdalla. Sen sijaan tilanne on hieman huonompi palvelujen tarjoamisen vapauden osalta meriliikenteen alalla.

Vuonna 1999 komissio pahoitteli, että direktiivien asianmukainen täytäntöönpano oli viivästynyt lähes kaikissa jäsenvaltioissa meriliikenteen turvallisuuden ja meren pilaantumisen ehkäisemisen alalla. Vuonna 2000 voidaan todeta, että direktiivien täytäntöönpanon tilanne on kohentunut huomattavasti, vaikkei uusimpia direktiivejä ole vielä saatettu täysimääräisesti osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Tämä koskee erityisesti direktiiviä 99/35/EY (pakollinen katsastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi) ja direktiiviä 99/97/EY (satamavaltioiden suorittama valvonta), joiden täytäntöönpanon määräaika umpeutui joulukuussa 2000 ja joita useimmat jäsenvaltiot eivät ole saattaneet osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Jäsenvaltioissa meriliikenteen turvallisuutta koskevien direktiivien täytäntöönpanossa saavutettua edistystä kuvaa kuitenkin parhaiten se, että laivavarusteista annetun direktiivin 96/98/EY ja sen muuttamisesta annetun direktiivin 98/85/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämisen vuoksi aloitetut menettelyt voitiin lopettaa vuonna 2000. Myös vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita kuljettaviin aluksiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevat direktiivit (direktiivi 93/75/ETY ja sen muutosdirektiivit 96/39/EY, 97/34/EY, 98/55/EY ja 98/74/EY) on nyt saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa.

Matkustajameriliikenteen turvallisuuden alalla direktiivien 98/18/EY ja 98/41/EY tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja yhteisön satamiin tai satamista liikennöivien matkustaja-alusten matkustajien ja miehistön pelastamismahdollisuuksia sekä tehostaa toimia mahdollisen onnettomuuden sattuessa. Näiden kahden direktiivin kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamisessa todetut viipeet, joiden vuoksi vuonna 1999 aloitettiin 20 uutta rikkomisesta johtuvaa menettelyä, on korjattu, ja menettelyjä on käynnissä enää neljä, joista kolme on vireillä yhteisöjen tuomioistuimessa (Luxemburgia ja Portugalia vastaan direktiivistä 98/18/EY ja Alankomaita vastaan direktiivistä 98/41/EY). Tästä huolimatta kolmea jäsenvaltiota vastaan aloitettiin menettely täytäntöönpanon virheellisyydestä, ja Belgiaa koskeva asia on saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Direktiivin 94/57/EY täytäntöönpanon virheellisyydestä aloitettiin neljä rikkomisesta johtuvaa menettelyä, joista kolme on vielä vireillä. Direktiivissä säädetään toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioiden sekä alusten tarkastamisesta, katsastamisesta ja lupakirjojen myöntämisestä vastaavien laitosten on toteutettava varmistaakseen, että alukset ovat alusturvallisuutta ja merialueiden pilaantumisen ehkäisemistä koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisia. Ranskaa vastaan aloitettu rikkomisesta johtuva menettely lopetettiin, mutta Italiaa, Irlantia ja Portugalia koskevat menettelyt jatkuvat edelleen. Portugalia koskeva asia on saatettu yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Direktiivillä 95/21/EY (satamavaltioiden suorittama valvonta) luodaan yhtenäiset perusteet aluksen tarkastamiselle ja yhtenäiset edellytykset, joiden perusteella alus voidaan pysäyttää tai siltä voidaan evätä pääsy yhteisön satamiin. Yhteisöjen tuomioistuin antoi tästä aiheesta Italiaa koskevan tuomion [58] vuonna 1999. Komissiolle ei ole ilmoitettu tuomion täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimenpiteistä, joten komissio päätti saattaa asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla ja pyytää uhkasakkojen määräämistä Italialle. Italia on viimeinen jäsenvaltio, joka ei ole pannut täytäntöön muutosdirektiivejä 98/25/EY ja 98/42/EY (satamavaltion suorittama valvonta), joten komissio päätti saattaa nämä kaksi asiaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

[58] Yhteisöjen tuomioistuimen (viidennen jaoston) asiassa C-315/99, komissio v. Italia, 11.11.1999 antama tuomio, Kok. 1999 s. I-8001.

On huomattava, että komissio on aloittanut neljä menettelyä direktiivin 95/21/EY puutteellista soveltamisesta niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole täyttäneet valvontaan liittyvää velvollisuuttaan. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on tarkistettava ainakin 25 prosenttia ulkomaan lipun alla purjehtivista aluksista, jotka poikkeavat niiden satamiin tai purjehtivat niiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä.

Henkilöstöseikoista mainittakoon, että komissio päätti saattaa viittä jäsenvaltiota (Luxemburg, Alankomaat, Italia, Portugali ja Itävalta) koskevat asiat tuomioistuimen käsiteltäväksi, koska ne eivät ole ilmoittaneet kaikista merenkulkijoiden vähimmäiskoulutustasosta annetun direktiivin 94/58/EY muuttamista koskevan direktiivin 98/35/EY täytäntöönpanotoimista.

Lisäksi on huomattava, että yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, annetun neuvoston direktiivin 97/70/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 99/19/EY, täytäntöönpano aiheuttaa useita ongelmia Alankomaille. Kyseinen jäsenvaltio ei ole edelleenkään saattanut näitä kahta direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Yhteisöjen tuomioistuimessa on nostettu kanne Alankomaita vastaan direktiivistä 97/70/EY. Ranskaa ja Italiaa vastaan on aloitettu menettely täytäntöönpanotoimien virheellisyydestä ja Belgia ei ole vielä ilmoittanut muutosdirektiivin täytäntöönpanotoimista.

Alusten rekisteröintiä ja lipun myöntämistä koskevan yhteisön lainsäädännön noudattamisessa on edelleen ongelmia. Vaikka Kreikkaa ja Suomea vastaan käynnistetyt rikkomisesta johtuvat menettelyt onkin jo voitu lopettaa, Ranskan ja Alankomaiden soveltamat alusrekisteriin kirjaamista ja lipun myöntämistä koskevat edellytykset ovat edelleen syrjiviä. Rikkomisesta johtuvat menettelyt näitä maita vastaan ovat edelleen vireillä. Ranska on ilmoittanut yhteensopivasta lainsäädäntöluonnoksesta mutta sekakomitean (Commission mixte paritaire) on vielä hyväksyttävä laki, joka on vahvistettava ja julkaistava virallisessa lehdessä, muuten asia pysyy vireillä yhteisöjen tuomioistuimessa.

Sijoittautumisoikeuden alalla Italian lainsäädäntö ei noudata perustamissopimuksen 43 ja 48 artiklan määräyksiä siltä osin kuin on kyse niistä edellytyksistä, joilla toiseen jäsenvaltioon laillisesti sijoittautuneet meriliikenneyritykset voivat osallistua italialaisten meriliikenneyritysten kanssa samoin ehdoin Italian konferenssiliikennekiintiöön. Tästä syystä komissio on päättänyt nostaa tuomioistuimessa kanteen Italiaa vastaan.

Meriliikenteen kabotaasiin liittyviä rikkomisesta johtuvia menettelyjä on käynnissä useita jäsenvaltioita (Ranskaa, Espanjaa, Tanskaa, Portugalia, Saksaa ja Kreikkaa) vastaan. Nämä ovat pitäneet voimassa tai antaneet sellaista säännöstöä, joka on ristiriidassa asetuksen (ETY) N:o 3577/92 kanssa. Asetuksella vapautettiin meriliikenteen kabotaasi yhteisön laivanomistajille, jotka harjoittavat liikennettä jossakin jäsenvaltiossa rekisteröidyillä ja kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla aluksilla. Yhteisöjen tuomioistuin on tuominnut Ranskan [59] sen meriliikenteen kabotaasia koskevan lainsäädännön virheellisyyden vuoksi, ja lainsäädäntöä mukautetaan Ranskassa parhaillaan.

[59] Yhteisöjen tuomioistuimen (viidennen jaoston) asiassa C-160/99, komissio v. Ranska, 13.7.2000 antama tuomio, Kok. 2000, s. 0.

Kaikki jäsenvaltiot eivät vielä noudata asetuksessa (ETY) N:o 4055/86 taattua palvelujen vapaan tarjoamisen periaatetta jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden lastinjakosopimusten osalta. Vuonna 2000 aloitettiin yksi uusi puutteellisesta soveltamisesta johtuva menettely. Yhteisöjen tuomioistuimen vuonna 1999 ja 2000 antamien tuomioiden jälkeen Belgiaa vastaan aloitettu menettely [60] (joka voidaan kuitenkin lopettaa vuonna 2001 heti, kun kyseisten kolmansien maiden kanssa allekirjoitetut pöytäkirjat tulevat voimaan ja julkaistaan) sekä Luxemburgia [61] ja Portugalia [62] vastaan aloitetut menettelyt ovat edelleen vireillä.

[60] Yhteisöjen tuomioistuimen (ensimmäisen jaoston) asiassa C-170/98 ja C-171/98, komissio v. Belgia, 14.9.1999 antama tuomio, Kok. 1999, s. I-5493.

[61] Yhteisöjen tuomioistuimen (ensimmäisen jaoston) asiassa C-202/98, komissio v. Luxemburg, 14.11.1999 antama tuomio, Kok. 1999, s. I-5493.

[62] Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-62/98, komissio v. Portugali, 4.7.2000 antama tuomio, Kok. 2000 s. 0.

Komissio kiinnittää erityistä huomiota myös asetuksen (ETY) N:o 4055/86 soveltamiseen, sillä siitä voi aiheutua toimijoiden kansallisuuteen tai kuljetustapaan perustuvaa syrjintää tai esteitä. Italiassa ja Kreikassa perittävistä syrjivistä satamamaksuista on aloitettu kaksi puutteellisesta soveltamisesta johtuvaa menettelyä. Perittävät maksut riippuvat alusten määräsatamasta, ja ne ovat alhaisemmat kahden kotimaan sataman välisten kuljetusten kuin kansainvälisten kuljetusten kohdalla. Komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Italiaa vastaan Genovan, Napolin ja Triesten satamissa sovellettavista maksuista. Useita muita tätä alaa koskevia tapauksia tutkitaan parhaillaan.

2.6.10. Lentoliikenne

Lentoliikenteen alalla direktiivien täytäntöönpanoaste on erittäin korkea, sillä lähes 98 prosenttia direktiiveistä oli pantu täytäntöön vuoden 2000 lopulla. Edelliseen vuoteen nähden tapahtunut parannus johtuu kahdesta tekijästä: toisaalta siitä, ettei yhdenkään direktiivin täytäntöönpanon määräaika umpeutunut vuonna 2000 ja toisaalta siitä, että täytäntöönpanossa viivästyneet jäsenvaltiot ovat vihdoin mukauttaneet lainsäädäntönsä yhteisön lainsäädäntöön.

Täytäntöönpanoaste on kaikissa jäsenvaltioissa 100 prosenttia, lukuun ottamatta Kreikkaa, Luxemburgia ja Irlantia. Irlanti ei ole pannut täytäntöön direktiivejä 98/20/EY ja 1999/28/EY, joiden tavoitteena on rajoittaa tiettyjen ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimistä. Irlannin viranomaiset ovat kuitenkin vakuuttaneet saattavansa nämä direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä tulevien viikkojen aikana.

Kreikka ja Luxemburg eivät edelleenkään ole panneet täytäntöön siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan perusperiaatteista annettua direktiiviä 94/56/EY. Yhteisöjen tuomioistuimen 16.12.1999 antamassa tuomiossa [63] Luxemburgille päätettiin lähettää virallinen ilmoitus perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla. Myös Kreikkaa vastaan direktiivin täytäntöönpanon laiminlyönnin vuoksi yhteisöjen tuomioistuimessa aloitettu menettely jatkuu edelleen.

[63] Yhteisöjen tuomioistuimen (kolmannen jaoston) asiassa C-138/99, komissio v. Luxemburg, 16.12.1999 antama tuomio, Kok. 1999, s. I-9021.

Lentoliikenteen hallinnasta mainittakoon, että viimeinen direktiivin 97/15/EY (uusien Eurocontrol-normien hyväksyminen) täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämistä koskeva menettely on voitu lopettaa. Direktiiviä on muutettu komission 6. syyskuuta 2000 antamalla asetuksella (EY) N:o 2082/2000.

Viime vuosina joitakin jäsenvaltioita vastaan on aloitettu useita siviili-ilmailun tehtävien suorittamiseksi annettujen henkilöstön lupakirjojen vastavuoroisesta hyväksymisestä annetun direktiivin 91/670/ETY puutteellisesta soveltamisesta johtuvia menettelyjä. Belgiaa vastaan aloitettu menettely lopetettiin, mutta Ranskaa koskeva menettely jatkuu yhä.

Kaikki jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön maahuolintaa koskevan direktiivin 96/67/EY. Kahta jäsenvaltiota vastaan aloitettiin kuitenkin rikkomisesta johtuva menettely, sillä niistä oli tehty kantelut direktiivin 96/67/EY puutteellisesta soveltamisesta.

Myös lentokenttäveroihin liittyviä rikkomisesta johtuvia menettelyjä on jatkettu. Tietyt jäsenvaltiot kantavat erisuuruista veroa matkustajien määränpään mukaan (kotimaanlennot - yhteisön sisäiset lennot - kansainväliset lennot). Tämä on ristiriidassa asetuksen (ETY) N:o 2408/92 mukaisesti lentoliikenteessä sovellettavan palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen sekä perustamissopimuksen 18 artiklaan sisältyvän henkilöiden vapaan liikkumisen periaatteen kanssa. Italiaa, Portugalia ja Kreikkaa vastaan tuomioistuimessa aloitetut menettelyt asetuksen puutteellisesta soveltamisesta ovat yhä vireillä. Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat menettelyt lopetettiin, mutta Alankomaita ja Espanjaa vastaan päätettiin nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa.

Kahdeksaa jäsenvaltiota (Belgiaa, Tanskaa, Saksaa, Suomea, Luxemburgia, Itävaltaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa) vastaan aloitetut, niiden Yhdysvaltojen kanssa tekemiin kahdenvälisiin "avoin taivas" -sopimuksiin liittyvät rikkomisesta johtuvat menettelyt ovat edelleen vireillä yhteisöjen tuomioistuimessa. Lisäksi Ranskaa ja Alankomaita vastaan aloitetut oikeudenkäyntiä edeltävät menettelyt jatkuvat edelleen.

Yhtä jäsenvaltiota vastaan on aloitettu rikkomisesta johtuva menettely, sillä se on soveltanut puutteellisesta teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annettua asetusta (ETY) N:o 3922/91.

2.7. Tietoyhteiskunta

Eurooppa-neuvosto vahvisti maaliskuussa 2000 Euroopan unionin uuden tavoitteen ensi vuosikymmenelle. Tavoitteena on tehdä unionista maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamiselle rakentuva talous. Tämä edellyttää muun muassa täysin yhtenäisiä ja vapautettuja televiestintämarkkinoita.

Tässä yhteydessä komissio korosti, että Euroopan on hyödynnettävä vahvoja puoliaan ja toimittava nopeasti heikkouksiensa korjaamiseksi. Yksi näistä vahvoista puolista on sääntelykehys, jonka tarkoituksena on vapauttaa televiestintäpalvelut ja määritellä Euroopan yhtenäismarkkinoiden luomisen edellytykset tällä alalla.

Jotta markkinat voitaisiin avata tehokkaalle kilpailulle, EU:n sääntelykehyksessä säädetään, että jäsenvaltioiden on sisällytettävä kansalliseen lainsäädäntöönsä periaatteet, joiden mukaan kaikille talouden toimijoille ei myönnetä samoja oikeuksia ja velvollisuuksia, vaan sitovimmat velvollisuudet koskevat markkinoilla kaikkein vahvimmassa asemassa olevia toimijoita. EU:n sääntelykehys on erittäin laaja, ja siihen sisältyy kokonaisuudessaan palvelukaupan yleissopimukseen (GATS) liitetty viitekehys.

Komissio antoi 7. joulukuuta 2000 kuudennen raportin televiestinnän sääntelypaketin täytäntöönpanosta [64]. Sääntelyn kannalta raportin tärkein päätelmä on, että täytäntöönpanon tässä vaiheessa on jo olemassa vankka perusta Euroopan sähköisten viestintäpalvelujen käyttöönoton jatkumiselle sekä laajempien eEurope-aloitteen tavoitteiden saavuttamiselle. Sääntelykehys on olemassa kaikissa jäsenvaltioissa, mutta muutamia puutteita on kuitenkin vielä korjattava.

[64] KOM(2000) 814 lopullinen.

Samaan aikaan raportin johdosta toteutettavien seurantatoimien kanssa komissio aloittaa rikkomisesta johtuvia menettelyjä, jos jäsenvaltiot eivät täytä perustamissopimuksesta johtuvia velvoitteitaan sääntelykehyksen muodostaviin direktiiveihin sisältyvien periaatteiden täytäntöönpanossa tai soveltamisessa tai niistä ilmoittamisessa.

Komissio tutkii yksityiskohtaisesti EU:n sääntelykehyksen täytäntöönpanoa, millä varmistetaan GATS:n yleisperiaatteiden tiukka noudattaminen.

Sen jälkeen kun ala vapautettiin kokonaan 1. tammikuuta 1998, merkittävä osa rikkomisesta johtuvista menettelyistä on edennyt viimeiseen vaiheeseensa yhteisöjen tuomioistuimen käsittelyssä. Menettelyjä oli vuoden 2000 lopussa vireillä yhteensä 53, ja niistä 17:ssä oli annettu perusteltu lausunto (12:ssa aiheena oli täytäntöönpanon yhteensopimattomuus, viidessä puutteellinen soveltaminen). Yhdeksässä tapauksessa komissio on jo päättänyt asian viemisestä yhteisöjen tuomioistuimeen (kuudessa aiheena on täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen ja kolmessa täytäntöönpanon yhteensopimattomuus). Vuonna 2000 yhteisöjen tuomioistuin antoi tuomion neljässä sääntelykehystä koskevassa asiassa. Sen sijaan 22 menettelyä (kahdeksassa aiheena oli ilmoittamatta jättäminen, kahdeksassa täytäntöönpanon yhteensopimattomuus ja kuudessa puutteellinen soveltaminen) voitiin lopettaa vuonna 2000 kyseisten jäsenvaltioiden toteutettua toimia yhdenmukaisen televiestinnän sääntelykehyksen noudattamiseksi. Komissio peruutti samasta syystä kaksi yhteisöjen tuomioistuimessa jo nostamaansa kannetta (toinen ilmoittamisen laiminlyönnistä ja toinen yhteensopimattomuudesta).

Seuraavaksi esitetään eri direktiivien ja päätösten täytäntöönpanon sekä EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla aloitettujen menettelyjen tilanne.

Kaikki jäsenvaltiot olivat jo vuonna 1998 siirtäneet puitedirektiivin 90/387/ETY osaksi kansallista lainsäädäntöään. Puitedirektiivi koskee telepalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamista avoimen verkon avulla.

Kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle direktiivin 92/44/ETY (kiinteät johdot) kansallisista täytäntöönpanotoimista. Portugalille on lähetetty perusteltu lausunto, sillä ilmoitetut kansalliset säännökset eivät ole yhteensopivat direktiivin säännösten kanssa. Lisäksi komissio päätti joulukuussa 2000 saattaa Luxemburgia koskevan asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Direktiivillä 97/51/EY muutetaan kahta sitä edeltävää direktiiviä niiden mukauttamiseksi kilpailuympäristöön televiestinnän alalla. Kahta jäsenvaltiota lukuun ottamatta kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle kansallisista täytäntöönpanotoimista. Ranskan ja Italian osalta komissio oli jo vuonna 1999 päättänyt nostaa kanteet ilmoittamatta jättämisestä. Yhteisöjen tuomioistuin päätti asiassa C-422/99 30.11.2000 antamassaan tuomiossa, että Italia ei ole noudattanut direktiivin mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut asetetussa määräajassa direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä. Vuonna 2000 lopetettiin kolme kansallisen lainsäädännön yhteensopimattomuudesta aloitettua menettelyä.

Kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimista, jotka koskevat avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta pientaajuuspuheviestitykseen annettua direktiiviä 95/62/EY. Kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämisen vuoksi Belgiaa vastaan aloitettu rikkomisesta johtuva menettely lopetettiin maaliskuussa 2000.

Uuden puhelintoimintadirektiivin 98/10/EY - jolla kumottiin 30. kesäkuuta 1998 annettu direktiivi 95/62/EY - täytäntöönpanotoimista ovat ilmoittaneet Ranskaa ja Italiaa lukuun ottamatta kaikki jäsenvaltiot. Ranskan osalta komissio oli jo vuonna 1999 päättänyt nostaa kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa ilmoittamatta jättämisestä. Yhteisöjen tuomioistuin päätti asiassa C-423/99 7.12.2000 antamassaan tuomiossa, että Italia on laiminlyönyt kyseisestä direktiivistä johtuvat velvoitteet. Lisäksi komissio lähetti perustellut lausunnot Belgialle, Itävallalle ja Luxemburgille, koska maiden ilmoittamat standardit eivät komission mukaan vastanneet direktiivin säännöksiä. Yksi kansallisen lainsäädännön yhteensopimattomuuden vuoksi aloitettu menettely lopetettiin vuonna 2000.

Kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle direktiivin 97/13/EY (toimiluvat) kansallisista täytäntöönpanotoimista. Komissio lähetti vuonna 2000 perustellut lausunnot Saksalle ja Italialle, koska niiden kansalliset säädökset eivät olleet yhdenmukaisia direktiivin kanssa. Ranskalle lähetettyä perusteltua lausuntoa täydennettiin. Lisäksi vuonna 1999 yhteisöjen tuomioistuimessa oli nostettu kanteet Luxemburgia ja Saksaa vastaan. Luxemburgia koskevassa asiassa C-448/99 julkisasiamies teki ratkaisuehdotuksensa 21.9.2000. Itävaltaa vastaan aloitettu menettely (asia C-446/99) lopetettiin, kun kansallista lainsäädäntöä oli muutettu. Menettelyt Belgiaa ja Espanjaa vastaan voitiin lopettaa samasta syystä.

Kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet yhteenliittämisdirektiivin (97/33/EY) täytäntöönpanotoimista. Komissio oli päättänyt vuonna 1999 nostaa kanteen Belgiaa, Ranskaa ja Luxemburgia vastaan ja lähettää Saksalle perustellun lausunnon, koska niiden kansalliset säädökset eivät olleet yhdenmukaisia direktiivin kanssa. Ranskaa koskeva menettely keskeytettiin vuonna 2000, mutta Luxemburgille lähetettiin täydentävä perusteltu lausunto. Yhteisöjen tuomioistuin päätti asiassa C-384/99 30.11.2000 antamassaan tuomiossa, ettei Belgia ole noudattanut direktiivistä johtuvia velvoitteitaan, koska se ei ole saattanut asetetussa määräajassa voimaan yhteenliittämistä koskevan direktiivin 5 artiklan noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä. Vuonna 2000 lopetettiin kaksi puutteellisen soveltamisen vuoksi aloitettua menettelyä.

Vuoden 2000 lopussa kaikki jäsenvaltiot olivat ilmoittaneet toimista, joilla ne panevat täytäntöön numerointidirektiivin (98/61/EY), jolla muutetaan direktiiviä 97/33/EY numeron siirrettävyyden ja operaattorin ennaltavalinnan osalta. Belgiaa ja Italiaa vastaan ilmoittamatta jättämisestä aloitetut menettelyt lopetettiin maaliskuussa 2000. Komissio lähetti Ranskalle ja Suomelle perustellun lausunnon, sillä ilmoitetut kansalliset säännökset eivät olleet yhdenmukaisia direktiivin säännösten kanssa. Kaksi kansallisen lainsäädännön yhteensopimattomuudesta aloitettua menettelyä lopetettiin vuonna 2000. Belgialle, Saksalle, Alankomaille ja Itävallalle lähetettiin perustellun lausunnon kyseisen direktiivin puutteellisesta soveltamisesta. Lisäksi komissio päätti joulukuussa 2000 lähettää perustellun lausunnon myös Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Kaikki jäsenvaltiot kolmea lukuun ottamatta ovat ilmoittaneet henkilötietojen suojaa koskevan direktiivin (97/66/EY) täytäntöönpanotoimista. Belgiaa, Tanskaa, Kreikkaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan aloitetut menettelyt lopetettiin vuonna 2000. Komissio arvioi parhaillaan sille ilmoitettuja täytäntöönpanotoimia. Komissio päätti heinäkuussa 2000 nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Irlantia vastaan, sillä maa oli ilmoittanut täytäntöönpanotoimistaan puutteellisesti. Kanteet nostettiin samasta asiasta vuonna 1999 Ranskaa ja Luxemburgia vastaan. Ranskaa koskevassa asiassa C-151/00 julkisasiamies teki ratkaisuehdotuksensa 26.10.2000. Direktiivin 5 artiklan täytäntöönpanon määräaika umpeutui 24. lokakuuta 2000, ja Ranskalle, Irlannille, Italialle, Luxemburgille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle lähetettiin virallinen ilmoitus, koska ne eivät olleet ilmoittaneet komissiolle kansallisista täytäntöönpanotoimistaan. Vuoden 2000 lopussa 11 jäsenvaltiota oli ilmoittanut täytäntöönpanotoimistaan.

Kaikki jäsenvaltiot olivat jo ilmoittaneet saattaneensa osaksi kansallista lainsäädäntöään kolme taajuusalueita koskevaa direktiiviä eli direktiivit 87/372/ETY (GSM), 90/544/ETY (Ermes) ja 91/287/ETY (DECT).

Ranskaa ja Alankomaita lukuun ottamatta jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet toimista, joilla ne panevat täytäntöön televisiosignaalien lähetystä koskevien standardien käytöstä annetun direktiivin 95/47/EY. Sen jälkeen kun Belgia ilmoitti kansallisista säännöksistä, sitä koskeva ilmoittamatta jättämisen vuoksi aloitettu menettely lopetettiin vuonna 2000. Samasta syystä komissio peruutti Itävaltaa vastaan aloitetun menettelyn (C-411/99). Sen sijaan komissio nosti kesäkuussa 2000 kanteen Alankomaita vastaan ilmoittamatta jättämisen vuoksi. Yhteisöjen tuomioistuin päätti asiassa C-319/99 23.11.2000 antamassaan tuomiossa, ettei Ranska ole noudattanut direktiivin mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut asetetussa määräajassa direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä. Portugalille lähetettiin perusteltu lausunto kansallisen lainsäädännön yhteensopimattomuudesta.

Kaikki jäsenvaltiot ovat toteuttaneet yhtenäisen hätänumeron ("112") käyttöönottoa Euroopassa koskevan päätöksen 91/396/ETY täytäntöönpanotoimet. Puutteellisen soveltamisen vuoksi Kreikkaa vastaan aloitettu rikkomisesta johtuva menettely lopetettiin heinäkuussa 2000.

Kaikki jäsenvaltiot olivat jo siirtäneet osaksi kansallista lainsäädäntöään päätöksen 92/264/ETY, joka koskee kansainväliseen puhelinverkkoon pääsyyn tarvittavan yhteisen tunnuksen 00 käyttöönottoa yhteisössä.

Kolmea jäsenvaltiota vastaan oli aloitettu menettelyt, sillä ne eivät olleet toteuttaneet toimia yhteensovitetusta valtuutusmenettelystä satelliittivälitteisten henkilökohtaisten viestintäpalvelujen alalla yhteisössä 24. maaliskuuta 1997 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 710/97/EY täytäntöönpanemiseksi. Menettelyt lopetettiin vuonna 2000.

2.8. Ympäristö

Uusien asioiden (kanteiden, viran puolesta havaittujen asioiden ja rikkomisesta johtuvien menettelyjen) lukumäärä kasvoi edelleen vuonna 2000 (vuonna 2000 asioita oli 755, kun vuonna 1999 niitä oli 612). Komissio antoi 39 asiaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäviksi (menettelyistä yksikään ei perustunut EY:n perustamissopimuksen 228 artiklaan) ja lähetti jäsenvaltioille 122 perusteltua lausuntoa tai täydentävää perusteltua lausuntoa (joista 8 perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla). Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että komissio pyrkii selvittämään epäillyt rikkomukset heti, kun ne havaitaan, jolloin ei ole tarpeen aloittaa virallista rikkomisesta johtuvaa menettelyä.

EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan (entisen 171 artiklan) mukainen menettely on osoittautunut jälleen tehokkaaksi viimeiseksi keinoksi saada jäsenvaltiot noudattamaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioita. Vuonna 2000 päätettiin antaa kaksi asiaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Näiden lisäksi lähetettiin useita virallisia ilmoituksia tai perusteltuja lausuntoja joko ilmoittamatta jättämisen, noudattamatta jättämisen tai direktiivin virheellisen soveltamisen vuoksi. Tapauksia käsitellään yksityiskohtaisemmin jäljempänä eri aloja koskevassa osuudessa.

Jäsenvaltioita on ollut mahdollista sakottaa yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen noudattamatta jättämisestä vuodesta 1993. Tämän jälkeen yhteisöjen tuomioistuin on nyt tehnyt ensimmäisen kerran EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisen päätöksen. Kyseessä on asia C-387/97, komissio vastaan Kreikka. Aiheena oli jätteiden hävittäminen Kreetalla (ks. jäljempänä erillinen jätteitä käsittelevä kohta).

Komissio jatkaa EY:n perustamissopimuksen 10 artiklan mukaista käytäntöään tapauksissa, joissa komission tietopyyntöjä koskeviin kirjeisiin ei johdonmukaisesti vastata. Kyseisessä artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on tehtävä vilpitöntä yhteistyötä toimielinten kanssa. Yhteistyön puute estää komissiota toimimasta tehokkaasti EY:n perustamissopimuksen valvojana.

Komissio jatkoi vuonna 2000 yhteisön ympäristölainsäädännön voimaan saattamisesta lokakuussa 1996 antamansa tiedonannon seurantaan liittyviä toimia erityisesti ympäristötarkastusten alalla, mihin liittyen komissio teki EY:n perustamissopimuksen 175 artiklaan perustuvan ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista. Koska Euroopan parlamentilla ja neuvostolla oli eriävät käsitykset annettavan lainsäädännön muodosta syyskuussa 2000, aloitettiin neuvottelumenettely, jonka viimeisessä vaiheessa tammikuussa 2001 päästiin sopimukseen jäsenvaltiossa suoritettavia ympäristötarkastuksia koskevasta suosituksesta. Sopimus perustui suurelta osin puheenjohtajavaltiona olleen Ruotsin esittämään sovitteluratkaisuun ja muutamiin Euroopan parlamentin tekemiin muutoksiin.

Jäsenvaltioilta saatavien kertomusten perusteella komissio tekee todennäköisesti direktiiviehdotuksen vuonna 2003. Direktiiviehdotuksessa otetaan huomioon suosituksesta saadut kokemukset ja IMPEL:iltä (Euroopan unionin ympäristölainsäädännön voimaansaattamista ja täytäntöönpanoa edistävältä verkolta) vaadittavat lisätoimet tarkastajien pätevyyttä koskevien vähimmäisvaatimusten ja koulutusohjelmien alalla. IMPEL edistää asiaa muodostamalla järjestelmän, jossa jäsenvaltiot raportoivat ja tiedottavat tarkastusvirastoista ja tarkastusmenettelystä ja jota voidaan pitää vertaisarviointina.

IMPEL-verkko jatkoi toimintaansa. On syytä panna merkille Villachissa Itävallassa lokakuussa 2000 pidetty ympäristölainsäädännön voimaansaattamista ja täytäntöönpanoa käsitellyt konferenssi, jossa keskusteltiin perinpohjaisesti muun muassa kansallisten verkkojen kehittämisestä IMPEL-verkon alaisuuteen.

Komissio teki vuonna 2000 myös joitain aloitteita yhteisön ympäristöpolitiikan periaatteiden kehittämiseksi. Komissio hyväksyi 9. helmikuuta valkoisen kirjan ympäristövahinkovastuusta [65]. Valkoisen kirjan tavoitteena on tutkia erilaisia mahdollisuuksia luoda ympäristövahinkovastuujärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on: a) parantaa EY:n perustamissopimuksen ympäristöperiaatteiden (eli saastuttaja maksaa -periaatteen sekä ennalta ehkäisyn ja ennalta varautumisen periaatteiden) soveltamista, b) parantaa yhteisön ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa sekä c) varmistaa ympäristön riittävä ennallistaminen. Valkoisessa kirjassa päädytään siihen, että asianmukaisin vaihtoehto olisi laatia kehysdirektiivi ympäristövahinkovastuusta. Komissio aikoo hyväksyä direktiiviehdotuksen vuoden 2001 aikana. Komissio antoi 2. helmikuuta 2000 tiedonannon ennalta varautumisen periaatteesta [66]. Tiedonannon tavoitteena on tiedottaa kaikille asiaan liittyville tahoille, miten komissio aikoo soveltaa ennalta varautumisen periaatetta ja antaa suuntaviivat ennalta varautumisen periaatteen soveltamista varten.

[65] KOM (2000)66 lopullinen.

[66] KOM (2000)1 lopullinen.

Ympäristöoikeuden kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamisessa ei ole tapahtunut huomattavaa kehitystä edellisen kertomuksen antamisen jälkeen. Vuonna 2000 päättyi useiden direktiivien täytäntöönpanolle asetettu määräaika. Aiempien vuosien tapaan komissio joutui aloittamaan monia rikkomisesta johtuvia menettelyjä usein jopa kaikkia jäsenvaltioita vastaan, koska ne eivät ilmoittaneet komissiolle direktiivin täytäntöönpanotoimista. Näitä menettelyjä käsitellään tarkemmin jäljempänä eri alojen ja direktiivien käsittelyn yhteydessä.

Kansallisen täytäntöönpanotoimien virheellisyyden vuoksi on aloitettu menettelyjä kaikilla ympäristöoikeuden aloilla ja kaikkia jäsenvaltioita vastaan. Komissio katsoo ensisijaisen tärkeäksi valvoa sitä, että jäsenvaltioiden lainsäädäntö on yhteensopiva ympäristödirektiivien vaatimusten kanssa. Yhteisön säännösten saattamisessa osaksi kansallisia säännöksiä on tapahtunut jonkin verran myönteistä kehitystä täytäntöön panevia lainsäädäntötoimia koskevien ilmoitusten sekä yksityiskohtaisten selvitysten ja vastaavuustaulukoiden toimittamisessa. Saksa, Suomi, Ruotsi, Alankomaat, Ranska sekä joskus myös Tanska ja Irlanti ovat toimittaneet nämä tiedot.

Komission tehtäviin kuuluu keskeisesti sen varmistaminen, että jäsenvaltiot soveltavat yhteisön ympäristölainsäädäntöä (direktiivejä ja asetuksia) asianmukaisesti. Komissio valvoo sekä jäsenvaltioiden yleisten velvollisuuksien (esim. saastumisalttiiden vyöhykkeiden osoittaminen, ohjelmien toteuttaminen ja hallinnointisuunnitelmat) käytännön toteutusta että yksittäistapauksia, joissa jotakin käytäntöä tai hallinnollista päätöstä epäillään yhteisön oikeuden vastaiseksi. Useimmat yksityishenkilöiden tai valtiosta riippumattomien järjestöjen tekemät kantelut, kirjalliset ja suulliset kysymykset sekä Euroopan parlamentille osoitetut vetoomukset koskevat virheellistä täytäntöönpanoa.

Kanteluiden aikaisempina vuosina todettu kasvusuuntaus jatkui vuonna 2000 (432 vuonna 1998 , 453 vuonna 1999 ja 543 vuonna 2000). Useimmat kanteluista koskivat Espanjaa, Ranskaa, Italiaa ja Saksaa. Vaikka kantelut koskevat usein monia ongelmia, vuonna 2000 kirjatuista kanteluista valtaosa eli joka kolmas koski luonnonsuojelua, joka neljäs ympäristövaikutusten arviointia, joka kuudes jätteitä ja joka kymmenes veden pilaantumista. Muilla aloilla tehtyjen kantelujen osuus on 1-4 prosenttia.

2.8.1. Tiedon saannin vapaus

Kuten edellisessä vuosikertomuksessa jo todettiin, komission on yksittäistapauksia tutkiessaan arvioitava konkreettiset, mahdollisimman lähellä kansalaisia olevat tosiseikat ja oikeudelliset näkökohdat, mihin liittyy usein tiettyjä käytännön hankaluuksia. Tämän vuoksi komissio keskittyy ratkaisemaan täytäntöönpanon oikeellisuuteen ja ilmoittamiseen liittyviä ongelmia ja käsittelee erityisesti myös virheellistä soveltamista koskevia asioita, joiden yhteydessä tulee esiin sekä periaatteellisia että yleisiä etuja koskevia kysymyksiä ja direktiivien vastaisia hallintokäytäntöjä.

Ympäristöä koskevan tiedon saannin vapaudesta annettu direktiivi 90/313/ETY on erityisen tärkeä yleissäädös, koska ympäristöasioita koskevan tiedon jakaminen kansalaisille edistää ympäristöongelmien huomioimista, kansalaisten valistunutta ja tehokasta osallistumista yhteiseen päätöksentekoon sekä demokraattista valvontaa. Komission näkemyksen mukaan kansalaiset voivat tämän säädöksen ansiosta osallistua merkittävällä tavalla ympäristönsuojeluun.

Vaikka kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet tämän direktiivin kansallisista täytäntöönpanotoimista, sen täytäntöönpanoa koskevia ongelmia esiintyy eri jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä, jotka on vielä yhdenmukaistettava direktiivin vaatimusten kanssa.

Komissio antoi Saksalle perustellun lausunnon EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla, koska Saksa ei ollut pannut täytäntöön asiassa C-217/97 annettua tuomiota. Tuomiossa todettiin, ettei Saksa ole hyväksynyt tietojensaantioikeutta hallinnollisten menettelyjen aikana tapauksissa, joissa viranomaiset ovat saaneet tietoja tällaisen menettelyn aikana. Se ei myöskään ole sisällyttänyt ympäristötietolakiin (Umweltinformationsgesetz) säännöstä, jonka mukaan ympäristöä koskevia tietoja on luovutettava, jos niistä on mahdollista poistaa luottamuksellinen tieto, eikä se ole rajoittanut maksujen perimistä vain niihin tapauksiin, joissa tietoja tosiasiallisesti annetaan. Komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Saksaa vastaan (asia C-29/00), koska Saksa ei ollut noudattanut tietopyyntöön vastaamiselle vahvistettua kahden kuukauden määräaikaa.

Useita virheellisen täytäntöönpanon vuoksi aloitettuja menettelyä voitiin lopettaa vuonna 2000. Belgiaa vastaan vuonna 1999 aloitettu menettely (asia C-402/99), joka koski täytäntöönpanon virheellisiä näkökohtia sekä liittovaltion tasolla että aluetasolla, lopetettiin, koska Belgia on tarkistanut kyseisiä kansallisia täytäntöönpanotoimia. Komissio päätti lopettaa myös toisen Belgiaa vastaan yhteisöjen tuomioistuimessa aloitetun menettelyn, koska Belgia hyväksyi tarvittavat toimenpiteet pannakseen täytäntöön direktiivin 3 artiklan 4 kohdan, joka koskee velvoitetta perustella tietojensaantioikeuden kieltäminen. Komissio sai Espanjalta ilmoituksen, minkä ansiosta se pystyi lopettamaan Espanjaa vastaan yhteisöjen tuomioistuimessa aiemmin aloitetun menettelyn (asia C-189/99), joka koski useita Espanjan lainsäädännön ja direktiivin välisiä ristiriitaisuuksia. Lisäksi direktiiviä koskevan Portugalin täytäntöönpanolainsäädännön puutteellisuudesta johtuva menettely lopetettiin vuonna 2000, kun Portugalin ilmoittamat toimet oli tutkittu.

Komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Ranskaa vastaan (asia C-233/00), koska Ranskan toteuttamissa toimenpiteissä ei taattu direktiivin kaikkien osien muodollista, nimenomaista ja säännöstenmukaista täytäntöönpanoa. Puutteita on ilmennyt esimerkiksi tietojensaantioikeuden kieltämisen perusteluvelvoitteen osalta.

Komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Itävaltaa vastaan, koska Itävalta ei ollut saattanut kokonaisuudessaan direktiiviä 90/313/ETY osaksi kansallista lainsäädäntöään (kuusi Itävallan osavaltiota eivät ole panneet asianmukaisesti täytäntöön säännöksiä tiedon saannin vapaudesta ja sitä koskevista poikkeuksista sekä viranomaisten ja julkisten elinten määritelmästä).

Useimmat komissiolle tehtävät kantelut koskevat kansallisten viranomaisten kieltäytymistä tietojen toimittamisesta, vastausaikojen pituutta, tiedotusperiaatteeseen tehtävien poikkeusten liian laajaa tulkintaa tai kohtuuttomien korvausten perimistä toimitetuista tiedoista. Direktiivi 90/313/ETY on yksi niistä harvoista direktiiveistä, joissa on säännös, jonka nojalla jäsenvaltiot ovat velvollisia ottamaan käyttöön kansallisia muutoksenhakukeinoja perusteettomasti hylätyn tai huomiotta jätetyn tietopyynnön tai siihen viranomaisilta saadun riittämättömän vastauksen varalta. Kun komissio saa tällaisia puutteita koskevia kanteluja, se kehottaa valituksentekijöitä käyttämään kansallisia muutoksenhakukeinoja, jotka mahdollistavat direktiivin tavoitteiden toteutumisen käytännössä. Tämän vuoksi komissio ei yleensä aloita rikkomisesta johtuvaa menettelyä yksittäisissä kantelutapauksissa, ellei valituksessa ole viitteitä siitä, että kyseessä on yleinen kansallinen hallintokäytäntö.

Yhteisö ja jäsenvaltiot allekirjoittivat kesäkuussa 1998 tiedon saantia, kansalaisten osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan YK:n Euroopan talouskomitean yleissopimuksen (ns. Århusin yleissopimuksen). Yhteisön käytännön mukaan yhteisö voi ratifioida yleissopimuksen vasta kun yhteisön oikeuden asiaa koskevat säännökset, direktiivin 90/313/ETY säännökset mukaan lukien, on muutettu kansainvälisten sopimusvelvoitteiden mukaisiksi.

Komissio hyväksyi 29. kesäkuuta 2000 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristöä koskevan tiedon julkisesta saatavuudesta [67]. Ehdotuksella on tarkoitus korvata ympäristöä koskevan tiedon saannin vapaudesta annettu direktiivi 90/313/ETY, jonka soveltamisesta saatuihin kokemuksiin ehdotus perustuu. Ehdotukseen sisältyvät Århusin yleissopimuksen velvoitteet ympäristöä koskevan tiedon saannista. Ehdotuksella valmistellaan näin ollen sitä, että yhteisö ratifioi kyseisen yleissopimuksen. Ehdotuksen kolmantena tavoitteena on mukauttaa direktiivi ns. elektroniseen vallankumoukseen siten, että siinä otetaan huomioon tiedon tuottamisessa, keräämisessä, tallentamisessa ja siirtämisessä tapahtuneet muutokset. Komission ehdotuksen liitteenä on komission kertomus [68] neuvostolle ja Euroopan parlamentille direktiivin 90/313/ETY soveltamisesta saaduista kokemuksista.

[67] KOM(2000) 402 lopullinen.

[68] KOM(2000) 400 lopullinen.

2.8.2. Ympäristövaikutusten arviointi

Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY, on tärkein ympäristöalan säädös. Sen mukaan ympäristönäkökohdat on otettava huomioon monissa yleisluontoisissa päätöksissä.

Direktiiviä 85/337/ETY muuttavan direktiivin 97/11/EY täytäntöönpanon määräaika päättyi 14. maaliskuuta 1999. Vuoden 2000 loppuun mennessä kuusi jäsenvaltiota (Belgia, Espanja, Kreikka, Luxemburg, Ranska ja Saksa) eivät olleet ilmoittaneet komissiolle täytäntöönpanotoimista. Komissio päätti näin ollen nostaa näitä maita vastaan kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa. Ilmoittamatta jättämisen vuoksi aikaisemmin aloitetut menettelyt Itävaltaa, Portugalia, Suomea, Tanskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan voitiin lopettaa vuonna 2000.

Euroopan parlamentti antoi 20. lokakuuta 1998 lausunnon komission joulukuussa 1996 hyväksymästä direktiiviehdotuksesta [69], joka koski tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia. Komissio antoi helmikuussa 1999 tähän lausuntoon perustuvan muutetun direktiiviehdotuksen [70]. Ehdotuksen tarkoituksena on ottaa ympäristönäkökohdat huomioon jo valmisteltaessa ja vahvistettaessa tulevaisuudessa toteutettavia hankkeisiin liittyviä suunnitelmia ja ohjelmia. Direktiiviehdotusta koskeva yhteinen kanta hyväksyttiin 30. maaliskuuta 2000. Euroopan parlamentti sai yhteisen kannan toisen käsittelyn päätökseen 6. syyskuuta 2000 ja hyväksyi 17 tarkistusta. Neuvosto aloitti ehdotuksen toisen käsittelyn Euroopan parlamentin lausunnon perusteella vuoden 2000 toisella puoliskolla. Direktiiviteksti saataneen valmiiksi vuoden 2001 ensimmäisellä puoliskolla.

[69] KOM(96) 511 lopullinen.

[70] KOM (1999)73 lopullinen.

Kuten jo edeltävissä yhteisön oikeuden soveltamisen valvontaa koskevissa kertomuksissa todetaan, useissa komission saamissa kanteluissa ja Euroopan parlamentille esitetyissä vetoomuksissa viitataan ainakin ohimennen siihen, että kansalliset viranomaiset soveltavat muutettua direktiiviä 85/337/ETY virheellisesti. Nämä kantelut, jotka koskevat vaikutusten arviointien laatua ja joissa pidetään niiden huomioon ottamista riittämättömänä, aiheuttavat huomattavia ongelmia komissiolle, sillä on erittäin vaikea valvoa, noudattavatko kansalliset viranomaiset direktiivin säännöksiä. Lisäksi direktiivi on luonteeltaan pääasiassa menettelyllinen, mikä rajoittaa kansallisten viranomaisten tekemien lopullisten valintojen kiistämistä silloin, kun direktiivissä säädettyä menettelyä on noudatettu. Kuten komissio on jo todennut, suurin osa sen tutkimista direktiivin virheelliseen soveltamiseen liittyvistä asioista koskee tosiseikkoja (arvioinnin suorittaminen ja laatu). Mahdollisten rikkomisten valvonta onnistuisi näin ollen parhaiten hajautetusti, erityisesti kansallisten tuomioistuinten kautta.

Yhteisöjen tuomioistuin antoi 22.10.1998 tuomion (asiassa C-301/95), jossa se totesi Saksan laiminlyöneen useita jäsenyysvelvoitteitaan. Koska Saksa ei ollut toteuttanut riittäviä toimia tuomion täytäntöönpanemiseksi, komissio päätti aloittaa Saksaa vastaa menettelyn yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla. Asian perusteena on direktiivin virheellinen täytäntöönpano direktiivin liitteessä II lueteltujen hankkeiden osalta. Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että Saksa oli laiminlyönyt jäsenyysvelvoitteitaan, koska se oli jo ennalta poistanut kokonaisilta direktiivin liitteessä II lueteltujen hankkeiden luokkien osalta hankkeiden ympäristövaikutusten arviointivelvoitteen. Saksa toimitti useita lainsäädäntöluonnoksia ja niihin liittyviä aikatauluja menettelyn aikana, muttei kuitenkaan hyväksynyt vaadittavaa lainsäädäntöä, josta se olisi voinut ilmoittaa komissiolle.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa C-150/97 21.1.1999 antamassaan tuomiossa, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut sille direktiivin 85/337/ETY 12 artiklan 1 kohdan nojalla kuuluvia jäsenyysvelvoitteita, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin säännösten täysimääräisen ja säännöstenmukaisen soveltamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä. Yhteisöjen tuomioistuin totesi julkisasiamies Mischon esittämän ratkaisuehdotuksen mukaisesti, että Portugali ei ollut noudattanut direktiivin täytäntöönpanon määräaikaa ja että myöhässä annettua Portugalin täytäntöönpanolainsäädäntöä [71] ei sovellettu hankkeisiin, joita koskeva lupamenettely oli käynnissä täytäntöönpanolainsäädännön tullessa voimaan 7. kesäkuuta 1990.

[71] Asetus 278/97, 8.10.1997.

Komissio kehotti Portugalin viranomaisia ilmoittamaan sille tuomion täytäntöönpanoa varten toteutetuista toimista. Koska Portugalin toteuttamat toimenpiteet eivät olleet riittäviä, komissio jatkoi EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaista menettelyä Portugalia vastaan.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa C-392/96, ettei Irlanti ole noudattanut direktiivin 85/337/ETY 12 artiklan mukaisia jäsenyysvelvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut direktiivin 4 artiklan 2 kohdan asiamukaisen täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä liitteessä II olevien 1 kohdan d alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen hankeluokkien osalta ja koska se on pannut vain osittain täytäntöön direktiivin 2 artiklan 3, 5 ja 7 kohdan. Asia koski erityisesti Irlannin tietyntyyppisille hankkeille määrittelemiä rajoja silloin, kun on kyse metsityksestä, mikäli se voi aiheuttaa haitallisia ekologisia muutoksia, maan raivausta ja turpeen ottoa. Rajat olivat niin korkeita, että käytännössä suuri osa hankkeista, joilla saattoi olla huomattavia ympäristövaikutuksia, jätettiin direktiivissä vahvistetun arviointimenettelyn ulkopuolelle. Irlanti ei kiistänyt jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä direktiivin 2 artiklan 3, 5 ja 7 kohdan täytäntöönpanon osalta. Koska Irlanti ei kuitenkaan toteuttanut tarpeellisia toimenpiteitä tuomion täytäntöönpanemiseksi, komissio lähetti Irlannille virallisen ilmoituksen EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla.

Komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Belgiaa vastaan (asia C-230/00), koska Belgia sovelsi periaatteetta, jonka mukaan direktiivin soveltamisalaan kuuluvat erilaiset suunnitelmat tai hankkeet katsotaan viranomaisten hyväksymiksi, jos tiettyyn määräaikaan mennessä ei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Komissio lähetti perustellun lausunnon myös Italialle, koska Italian joillakin alueilla ei ollut arvioitu sellaisten hankkeiden ympäristövaikutuksia, joiden lupahakemus oli jätetty ennen joidenkin alueellisten ympäristövaikutusten arviointia koskevien säädösten voimaantuloa. Direktiiviä alettiin kuitenkin soveltaa jäsenvaltioissa 3. päivästä heinäkuuta 1988, johon mennessä jäsenvaltioiden oli sisällytettävä se kansalliseen lainsäädäntöjärjestelmäänsä.

Komissio jatkaa Italiaa vastaan aloitettua menettelyä, joka koskee direktiivin liitteen II puutteellista täytäntöönpanoa alueellisissa säädöksissä, ja tutkii Italian vuonna 2000 toimittamia uusia tietoja.

Myös virheellisen soveltamisen vuoksi on aloitettu rikkomisesta johtuvia menettelyjä. Komissio on lähettänyt perustellun lausunnon Luxemburgille, koska se ei ole noudattanut direktiivin edellyttämää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä hyväksyessään Luxemburgissa toteutettavan moottoritiehankkeen. Portugalille on lähetetty perusteltu lausunto, koska se on laiminlyönyt julkisen kuulemisen tietyissä moottoritiehankkeissa. Lisäksi Espanjalle on lähetetty perusteltu lausunto, koska se on rikkonut direktiiviä Oviedon ja Llaneran (Asturias) välisen moottoritiehankkeen ja Valencia-Tarragona-rautatiehankkeen muuttamisen yhteydessä.

Luxemburgin tuomioistuimen pyytämässä ennakkoratkaisukysymyksessä (Asia C-287/98) yhteisöjen tuomioistuin totesi 19. syyskuuta 2000, että kansallinen tuomioistuin, jonka tutkittavana on sellaisen menettelyn laillisuus, joka koskee yksityiselle kuuluvan kiinteän omaisuuden pakkolunastusta yleiseen tarpeeseen moottoritien rakentamista varten, voi tutkia, onko kansallinen lainsäätäjä pysynyt neuvoston direktiivillä 85/337/ETY säädetyissä harkintavallan rajoissa, erityisesti silloin, kun hankkeen ympäristövaikutuksia ei ole ennakolta arvioitu, kun hankittuja tietoja ei ole asetettu yleisön saataville ja kun yleisöllä, jota hanke koskee, ei ole direktiivin 6 artiklan 2 kohdan säännösten vastaisesti ollut mahdollisuutta ilmaista kantaansa ennen hankkeen aloittamista.

2.8.3. Ilma

Ilmanlaadusta annettu direktiivi 96/62/EY oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 21. toukokuuta 1998 mennessä. Tämä direktiivi on perustana useille yhteisön säädöksille, joiden tavoitteena vahvistaa ilman epäpuhtauksien uudet raja-arvot alkaen niistä, jotka sisältyvät jo voimassa oleviin direktiiveihin, sekä määritellä tiedotus- ja varoituskynnykset, yhtenäistää ilmanlaadun arviointimenetelmät sekä parantaa ilmanlaadun hallintaa ihmisten terveyden ja ekosysteemien suojelemiseksi. Vuoden 2000 loppuun mennessä kaikki jäsenvaltiot Espanjaa lukuun ottamatta olivat noudattaneet täytäntöönpanotoimia koskevaa ilmoitusvelvollisuuttaan. Vuoden 2000 aikana komissio pystyi lopettamaan ilmoittamatta jättämisen vuoksi Belgiaa vastaa aloitetun menettelyn vuonna 2000 lähetetyn perustellun lausunnon jälkeen ja Kreikkaa vastaan aloitetun menettelyn vuonna 1999 sen jälkeen, kun asia oli viety yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi (C-463/99). Tuomioistuimen oli kuitenkin jatkettava toisen Espanjaa vastaan vireillä olevan asian (C-417/99) käsittelyä.

Liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY kansalliset täytäntöönpanotoimet oli määrä toteuttaa 30. kesäkuuta 1998 mennessä. Vuoden 2000 loppuun mennessä kaikki jäsenvaltiot Ranskaa lukuun ottamatta olivat ilmoittaneet direktiivin täytäntöönpanotoimista, minkä ansiosta yhteisöjen tuomioistuimessa Italiaa (C-418/99) ja Irlantia (C-355/99) vastaan vireillä olleiden asioiden käsittely voitiin lopettaa. Ranskaa vastaan vireillä olleen asian (C-320/99) käsittelyä oli sen sijaan jatkettava.

Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 13. lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY [72] kansalliset täytäntöönpanotoimet oli määrä toteuttaa 1. heinäkuuta 1999 mennessä. Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Itävalta, Kreikka, Portugali, Luxemburg, Saksa, Ruotsi, Suomi ja Tanska ilmoittivat täytäntöönpanotoimista, minkä jälkeen näitä maita vastaan vuonna 1999 aloitetut menettelyt voitiin lopettaa vuonna 2000. Myös Italia on hyväksynyt direktiivin täytäntöön panevan asetuksen, mutta sitä ei ole vielä julkaistu. Komissio päätti nostaa kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan (Gibraltarin osalta) ilmoittamatta jättämisen vuoksi.

[72] EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58.

Tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä ja direktiivin 93/12/ETY [73] muuttamisesta 26. huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/32/EY kansalliset täytäntöönpanotoimet oli määrä toteuttaa viimeistään 1. heinäkuuta 2000. Ruotsi, Tanska, Suomi ja Alankomaat ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimista. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Itävallan täytäntöönpanotoimet eivät kata näiden maiden alueita kokonaisuudessaan. Muut jäsenvaltiot eivät olleet vielä ilmoittaneet täytäntöönpanotoimista vuoden 2000 lopulla.

[73] EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13.

Vuonna 1999 hyväksytyt ilmanlaatua koskevat direktiivit on määrä panna täytäntöön vuoden 2001 aikana, mutta myös aikaisempi täytäntöönpano on mahdollinen. Nämä direktiivit ovat:

- neuvoston direktiivi 1999/13/EY [74], annettu 11 päivänä maaliskuuta 1999, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta

[74] EYVL L 85, 29.3.1999, s. 1.

- neuvoston direktiivi 1999/30/EY [75], annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999, ilmassa olevien rikkidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista

[75] EYVL L 163, 29.6.1999, s. 41.

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/94/EY [76], annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja.

[76] EYVL L 12, 18.1.2000, s.16.

Komissio toteutti lisäksi useita toimenpiteitä ilmanlaatua koskevien direktiivien virheellisen soveltamisen vuoksi. Nämä toimenpiteet koskivat kuitenkin erityisesti muita ympäristödirektiivejä, minkä vuoksi niitä käsitellään muiden alojen yhteydessä (katso kohta 10.8. Jätteet ja kohta 10.9. Ympäristö ja teollisuus).

2.8.4. Vesi

Komissio kiinnittää yhä runsaasti huomiota veden laatua koskevan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaan. Tämä johtuu niiden velvollisuuksien määrästä ja laadusta, jotka yhteisön oikeudessa on jäsenvaltioille tällä alalla osoitettu, sekä kansalaisten lisääntyvästä kiinnostuksesta veden laadun valvontaa koskeviin kysymyksiin.

Useita rikkomisesta johtuvia menettelyjä on vireillä juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista annetun direktiivin 75/440/ETY osalta. Menettelyt koskevat ennen kaikkea järjestelmällisen toimintasuunnitelman laatimista (direktiivin 4 artiklan 2 kohta), joka on välttämätön keino pintavesien suojelemiseksi (nitraateilta, torjunta-aineilta jne.), sekä 4 artiklan 3 kohdassa säädettyjen poikkeuksien soveltamista.

Portugalia koskevassa asiassa C-214/97 annettiin 17.6.1998 tuomio, jossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että Portugalin viranomaisten toimittamat asiakirjat eivät nimistään ja kuvailemistaan hankkeista huolimatta muodostaneet järjestelmällistä toimintasuunnitelmaa, koska ne eivät sisällä aikataulua pintavesien parantamiseksi, eivätkä asiakirjat kata kaikkia Portugalin vesistöjä eikä niissä vahvisteta asianmukaista kehystä veden ja ympäristön laadun parantamiseksi. Portugalille oli lähetetty perusteltu lausunto, koska se ei ollut toimittanut asianmukaista järjestelmällistä toimintasuunnitelmaa yhteisöjen tuomioistuimen tuomion jälkeenkään. Komissio pystyi kuitenkin lopettamaan asian käsittelyn, kun Portugali lopulta vuonna 2000 toimitti järjestelmällisen toimintasuunnitelman, joka täytti kaikki direktiivin vaatimukset.

Komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Italiaa vastaan (asia C-375/00), koska se ei ollut toimittanut järjestelmällistä toimintasuunnitelmaa Lombardian osalta.

Uimavesien laadusta annetun direktiivin 76/160/ETY osalta voidaan todeta, että uimapaikkojen valvonta ja uimavesien laatu ovat kohenemaan päin. Edistyksestä huolimatta rikkomisesta johtuvia menettelyjä on edelleen vireillä useimpia jäsenvaltiota vastaan, koska kaikkia direktiivin vaatimuksia ei noudateta läheskään täydellisesti.

Komissio päätti panna yhteisöjen tuomioistuimessa vireille EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisen menettelyn Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan Luoteis-Englannin Fylden rannikon uimavesien laadun vuoksi, sillä jotkut rannikon yleiset uimarannat eivät täyttäneet direktiivin vaatimuksia. Komissio katsoo näin ollen, ettei yhteisöjen tuomioistuimen 14.7.1993 antamaa tuomiota (asia C-56/90) ole vieläkään pantu täysimääräisesti täytäntöön.

Komissio jatkoi 228 artiklan mukaista menettelyä Espanjaa vastaan. Menettelyn perusteena oli tuomioistuimen 12.2.1998 asiassa C-92/96 antama tuomio, jossa todettiin Espanjan rikkoneen jäsenyysvelvoitteitaan, koska maan sisävedet eivät täytä direktiivissä asetettuja pakollisia arvoja. Espanjan vastausta komission vuonna 2000 lähettämään perusteltuun lausuntoon tutkitaan parhaillaan.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa C-198/97 8.6.1999 antamassaan tuomiossa, ettei Saksa ollut täyttänyt vedenlaatuun ja näytteidenoton tiheyteen liittyviä jäsenyysvelvoitteitaan. Koska Saksa ei ole vieläkään noudattanut yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota, komissio päätti aloittaa EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisen menettelyn Saksaa vastaan.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi 25.5.2000 Belgialle antamassaan tuomiossa (asia C-307/98), että Belgia on jättänyt useita sisävesistöjen uintialueita direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ilman päteviä perusteita ja että se ei ole kymmenen vuoden kuluessa direktiivin tiedoksi antamisesta toteuttanut tarvittavia toimia noudattaakseen direktiivissä vahvistettuja raja-arvoja. Komissio päätti lähettää EY:n perustamissopimuksen 228 nojalla Belgialle virallisen ilmoituksen, koska se ei ollut noudattanut edellä mainittua tuomiota.

Komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Ranskaa (asia C-147/00), Alankomaita (asia C-268/00), Yhdistynyttä kuningaskuntaa (asia C-427-00) ja Ruotsia (asia C-368/00) vastaan vedenlaadusta ja/tai näytteidenoton tiheydestä. Lisäksi komissio nosti samasta syystä yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Tanskaa vastaan ja lähetti Suomelle perustellun lausunnon. Myös Portugalia vastaan yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevaa menettelyä jatketaan. Italian vastausta vuonna 1999 lähetettyyn perusteltuun lausuntoon tutkitaan parhaillaan. Vuonna 1999 yhteisöjen tuomioistuimessa aloitettu menettely Ranskaa vastaan pakollista parametria "kokonaiskolibakteerit" koskevien täytäntöönpanotoimien laiminlyönnin vuoksi yhdistettiin edellä mainittuun Ranskaa vastaan yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevaan menettelyyn.

Veteen päästettyjä vaarallisia aineita koskevan direktiivin 76/464/ETY sekä eri aineiden pitoisuuksia koskevien erityisdirektiivien puutteellisen täytäntöönpanon vuoksi on aloitettu rikkomisesta johtuvia menettelyjä useimpia jäsenvaltioita vastaan.

Monien menettelyjen aiheena on direktiivin liitteessä olevaan II luetteloon kuuluvien aineiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämiseksi annettuja laatutavoitteita sisältävien ohjelmien puuttuminen, mikä johti myös uusiin rikkomisesta johtuviin menettelyihin vuonna 2000.

Yhteisöjen tuomioistuin antoi 11.6.1998 Luxemburgia koskevan tuomion (asia C-206/96), 25.11.1998 Espanjaa koskevan tuomion (asia C-214/96) ja 1.10.1998 Italiaa koskevan tuomion (asia C-285/96). Tuomioissa todettiin, että valtiot ovat laiminlyöneet laatutavoitteita sisältävien ohjelmien käynnistämisen mainittujen aineiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämiseksi. Tuomioiden jälkeen kyseiset jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet toimista, joilla pyritään varmistamaan direktiivin 7 artiklan noudattaminen. Näitä monitahoisia toimia tutkitaan parhaillaan.

Komissio aikoo laatia direktiivin 76/464/ETY 7 artiklan mukaisia ohjelmia koskevan oppaan ja helpottaa siten jäsenvaltioita tällaisten ohjelmien hyväksymisessä. Oppaan avulla komissio pyrkii tukemaan jäsenvaltioita sekä nykyisen direktiivin (direktiivin 76/464/ETY 7 artiklan) että yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun uuden direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanossa. Oppaassa yksilöidään kahdeksan näkökohtaa, jotka on otettava huomioon pilaantumisen vähentämiseksi laadittavissa ohjelmissa.

Yhteisöjen tuomioistuin antoi 21.1.1999 samaan aiheeseen liittyvän tuomion Belgialle (asia C-207/97) ja 11.11.1999 Saksan liittotasavallalle (asia C-184/97). Samasta aiheesta annettiin vuoden 2000 aikana vielä kaksi uutta tuomiota: 25.5.2000 Kreikkaa koskeva tuomio (asia C-384/98) ja 13.7.2000 Portugalia koskeva tuomio (asia C-261/98). Alankomaita vastaan vireillä olevan vastaavan asian C-152/98 käsittely on vielä kesken. Komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Ranskaa ja Irlantia vastaan.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi vuonna 1998 kahdessa asiassa (C-208/97 ja C-213/97) Portugalin jättäneen noudattamatta jäsenyysvelvoitteitaan, jotka liittyivät vaarallisten aineiden veteen päästämisestä annettujen direktiivin 76/464/ETY johdannaisdirektiivien soveltamiseen. Portugali ilmoitti asianmukaisista toimista tuomion noudattamiseksi, ja molempien asioiden käsittely voitiin lopettaa.

Pilaantumisen vähentämiseen tähtäävien ohjelmien puutteet johtavat usein direktiivin virheellistä soveltamista koskeviin erityistapauksiin (maatalous- ja teollisuuspäästöjen aiheuttama vesistön pilaantuminen). Paikallisissa ongelmissa voidaan löytää ratkaisu vain tarkastelemalla kysymystä kokonaisvaltaisesti. Useissa jäsenvaltioissa, joissa ei aina edellytetä ennakkolupaa vaarallisten aineiden päästöille, esiintyy edelleen ongelmia.

Näin ollen vireillä on yhä perustamissopimuksen 228 artiklan mukainen menettely, joka käynnistettiin Kreikkaa vastaan 11.6.1998 annetun tuomion jälkeen (yhdistetyt asiat C-232/95 ja C-233/95), koska Kreikka ei ole toteuttanut direktiivin 76/464/ETY II luetteloon kuuluvien aineiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämiseen tähtääviä ohjelmia Vegoritisjärven ja Pagasitikosin lahden osalta. Kreikan ilmoittamia täytäntöönpanotoimia ei pidetty riittävinä ja sille lähetettiin perusteltu lausunto EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla.

Erään Santo Tirsossa sijaitsevan elintarviketehtaan päästöjen vuoksi Portugalia vastaan 226 artiklan nojalla aloitettu menettely jatkuu, ja komissio tutkii toimia, joihin Portugalin viranomaiset ovat asiassa ryhtyneet. Komissio lähetti Portugalille perustellun lausunnon direktiivin 76/464/ETY mahdollisesta virheellisestä soveltamisesta. Sen aiheena olivat toimintaolosuhteet kasvinsuojeluaineita valmistavassa tehtaassa, joka laskee jätevetensä käsittelemättömänä Capa Rota -jokeen. Asian käsittely voitiin lopettaa tämän jälkeen vuonna 2000.

Komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, koska se on laiminlyönyt simpukkavesiltä vaadittavasta laadusta annetun direktiivin 79/923/ETY mukaisten vesien nimeämisen, parannusohjelmien laatimisen ja kyseisten vesialueiden valvonnan. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat ilmoittaneet useista uusista äskettäin nimetyistä simpukkavesistä ja, parannusohjelmat ovat parhaillaan komission tutkittavina. Asia on edelleen vireillä yhteisöjen tuomioistuimessa.

Kun Suomi oli ilmoittanut simpukkavesien nimeämisestä, laatutavoitteiden asettamisesta ja pilaantumisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien laatimisesta sekä näytteenotosta, komissio lopetti menettelyn Suomea vastaan. Menettely oli aloitettu suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi annetun direktiivin 78/659/ETY virheellisen soveltamisen vuoksi.

Komissio pystyi myös lopettamaan menettelyn Portugalia vastaan. Menettely aloitettiin, koska Portugalin lainsäädäntöä ei ollut yhdenmukaistettu pohjaveden suojelemisesta tiettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta annetun direktiivin 80/68/ETY kanssa. Yhteisöjen tuomioistuin antoi asiassa C-183/97 tuomion 18.6.1998.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa C-340/96 22.4.1999 antamassaan tuomiossa, että Yhdistynyt kuningaskunta oli laiminlyönyt direktiivin 80/778/ETY velvoitteiden noudattamisen hyväksyessään vesilaitosten muut kuin velvoitteisiin perustuvat sitoumukset. Komissio pystyi lopettamaan vuonna 2000 kaikki EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaiset menettelyt, koska Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle tarvittavien täytäntöönpanotoimien hyväksymisestä.

Komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Irlantia vastaan direktiivin 80/778/ETY virheellisestä soveltamisesta, koska Irlannin ympäristönsuojeluvirasto oli löytänyt mikrobiologisia kontaminantteja juomavedestä erityisesti maaseudulla.

Komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Portugalia vastaan, koska se ei ollut Azorien osalta vahvistanut direktiivissä 80/778/ETY olevassa I liitteessä tarkoitettujen muuttujien raja-arvoja.

Komissio lähetti perustellun lausunnon Espanjalle useiden Alicanten maakunnan kaupunkien (Javea, Denia, Teulada-Moraira, Benitachell, Muchamiel, Bussot ja Aigues) juomaveden huonon laadun vuoksi. Espanjan viranomaisilta saatua vastausta tutkitaan parhaillaan.

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta 3. marraskuuta 1998 annettu neuvoston direktiivi 98/83/EY [77], jonka on määrä korvata vuodesta 2003 alkaen direktiivi 80/778/ETY, oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 25. joulukuuta 2000. Uuden direktiivin mukaisten uusien raja-arvojen noudattaminen voi edellyttää toimien toteuttamista jäsenvaltioissa välittömästi. Ikävä kyllä yksikään jäsenvaltio ei ollut ilmoittanut kattavista täytäntöönpanotoimista 25. joulukuuta 2000 mennessä. Komissio on saanut ilmoitukset Alankomailta, Suomelta ja Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, mutta kyseiset ilmoitukset eivät joko kata asianomaisen jäsenvaltion koko aluetta tai eivät sisällä direktiivin kokonaisuudessaan täytäntöön panevia toimia.

[77] EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 23. lokakuuta 2000 uuden direktiivin 2000/60/EY [78] yhteisön vesipolitiikan puitteista. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään kolmen vuoden kuluessa.

[78] EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Yhteisön lainsäädäntö sisältää kaksi säädöstä, joiden avulla pyritään torjumaan fosfaattien ja nitraattien aiheuttamaa saastumista ja siitä seuraavaa vesistöjen rehevöitymistä.

Toinen näistä säädöksistä on yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettu direktiivi 91/271/ETY, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että taajamissa on jätevesien viemäröintijärjestelmä niiden asukasluvusta riippuen joko vuoteen 1998, 2000 tai 2005 mennessä. Komission on siten valvottava täytäntöönpanotoimien ilmoittamisen ja täytäntöönpanotoimien virheettömyyden lisäksi direktiivin asianmukaista soveltamista. Koska direktiivi on vesistöjen puhdistamisen ja rehevöitymisen estämisen kannalta keskeinen, komissio on erityisen tarkka siitä, että se pannaan täytäntöön ajoissa.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi 6.6.2000 Belgialle antamassaan tuomiossa (asia C-236/99), että Belgia on laiminlyönyt direktiivin 17 artiklan mukaiset jäsenyysvelvoitteensa, koska sen komissiolle ilmoittama ohjelma direktiivin täytäntöönpanemiseksi Brysselin hallintoalueella ei ole direktiivin mukainen. Komissio jatkoi Espanjaa vastaan vireillä olevaa rikkomisesta johtuvaa menettelyä, joka perustui direktiivin 5 artiklan mukaisten pilaantumisalttiiden vyöhykkeiden riittämättömään ja virheelliseen määrittelyyn.

Komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Italiaa vastaan (asia C-396/00) Milanon kaupungin jätevesien käsittelemättä jättämisestä sekä Itävaltaa vastaan direktiivin täytäntöönpanotoimien virheellisyydestä niin taajamien jätevesien keräämisen kuin käsittelynkin osalta. Saksaa vastaan vireillä menettelyä, joka johtui direktiiviä koskevien jäsenyysvelvoitteiden laiminlyönnistä, jatkettiin vuonna 2000. Komissio lähetti lisäksi perustellun lausunnon Belgialle useista direktiivin noudattamatta jättämistä koskevista seikoista.

Toinen direktiivi, jonka avulla rehevöitymistä pyritään estämään, on vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annettu direktiivi 91/676/ETY. Komissio kiinnittää edelleen suurta huomiota direktiivin täytäntöönpanon valvontaan.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa C-71/97 1.10.1998 antamassaan tuomiossa, että Espanja on laiminlyönyt hyvän maatalouskäytännön ohjeiden laatimisen ja pilaantumisalttiiden vyöhykkeiden määrittelemisen. Espanja ilmoitti tämän jälkeen tarpeellisista täytäntöönpanotoimista ja komissio pystyi lopettamaan EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisen menettelyn. Yhteisöjen tuomioistuin antoi kuitenkin 13.4.2000 Espanjaa koskevan tuomion (asia C-274/98), koska tämä ei ollut laatinut direktiivin 5 artiklassa tarkoitettuja toimintaohjelmia.

Komissio jatkoi Italiaa vastaan yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevaa menettelyä (asia C-127/99), jonka aiheena olivat toimintaohjelmat ja raportointivaatimukset.

Komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Ranskaa vastaan (asia C-258/100), koska tämä on laiminlyönyt pilaantumisalttiiden vyöhykkeiden määrittelyn, ja Saksaa vastaan (asia C-161/00), koska sen toteuttamat toimintaohjelmat eivät olleet direktiivin mukaisia. Vuonna 1999 päätettiin nostaa kanne Kreikkaa vastaan yhteisöjen tuomioistuimessa toimintaohjelmien puuttumisen sekä hyvän maatalouskäytännön ohjeiden hyväksymisen ja tiettyjen valvontatoimenpiteiden laiminlyönnin vuoksi. Asian käsittelyä jatkettiin, mutta siitä ei ole vielä annettu tuomiota, koska Kreikka on ilmoittanut komissiolle eräistä toimenpiteistä. Alankomaita vastaan nostettiin kanne (asia C-322/00) toimintaohjelmien useiden puutteiden vuoksi. Komissio pystyi lopettamaan Itävaltaa vastaan toimintaohjelman soveltamisen vapaaehtoisuuden vuoksi vireillä olleen asian käsittelyn, kun Itävalta muutti asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöään ja ilmoitti siitä komissiolle. Lisäksi komissio lopetti Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan vireillä olleen menettelyn Yhdistyneen kuningaskunnan määriteltyä komission lähettämän perustellun lausunnon jälkeen Ythanin suistoalueen nitraatin kannalta pilaantumisalttiiksi alueeksi.

Belgiaa vastaan on vireillä kaksi menettelyä, joista toinen koskee kansallisten täytäntöönpanotoimien virheellisyyttä, hyvän käytännön ohjeiden laatimista ja pilaantumisalttiiden vyöhykkeiden määrittelemistä ja toinen direktiivin virheellistä soveltamista. Komissio päätti antaa molemmat asiat yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi 7.12.2000 antamassaan tuomiossa (asia C-69/99), että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan (pilaantumisalttiiden vyöhykkeiden määrittäminen) sekä 5 artiklan (toimintaohjelmien laatiminen) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole hyväksynyt direktiivin edellyttämiä täytäntöönpanotoimia.

Komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa hyvän käytännön ohjeiden laatimista, ohjelmia ja kertomusten toimittamista koskevan kanteen Luxemburgia vastaan (asia C-266/00).

Lisäksi komissio lähetti perustellun lausunnon Suomelle toimintaohjelmissa ilmenneiden puutteiden vuoksi. Tällaiset puutteet koskevat kausia joina lannoitteiden levittäminen on kielletty, sekä säiliöiden tilavuutta ja lannan maahan levittämistä. Suomi hyväksyi perustellun lausunnon jälkeen uusia toimenpiteitä, jotka ovat parhaillaan komission tutkittavina.

Komissio on aloittanut vesialalla tapahtuneesta rikkomisesta johtuvia menettelyjä useita jäsenvaltioita vastaan eräiden ympäristöä koskevien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä annetun direktiivin 91/692/ETY nojalla. Eräät jäsenvaltiot eivät nimittäin ole toimittaneet komissiolle eräiden direktiivien täytäntöönpanoa koskevia kertomuksia, tai ovat toimittaneet niistä vain osan tai liian myöhään. Tämän vuoksi komissio ei ole voinut laatia kattavia kertomuksia tilanteesta koko yhteisössä, mikä kuuluu sen velvollisuuksiin. Komissio on näin ollen nostanut yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Portugalia vastaan (asia C-435/99). Belgiaa vastaan vireillä olevat menettelyt jatkuvat, ja komissio tutkii Belgialta vuoden 2000 lopulla saatua vastausta. Komissio pystyi vuoden 2000 aikana lopettamaan Espanjaa, Italiaa ja Irlantia vastaan vireillä olleet menettelyt, kun nämä valtiot toimittivat vastauksensa komission niille lähettämiin perusteltuihin lausuntoihin. Myös Ranskaa vastaan vireillä ollut menettely lopetettiin sen jälkeen, kun Ranskan antama vastaus komission perusteltuun lausuntoon oli tutkittu.

2.8.5. Luonto

Kaksi keskeisintä luonnonsuojelua koskevaa säädöstä ovat luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu direktiivi 79/409/ETY ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu direktiivi 92/43/ETY.

Direktiivin 79/409/ETY täytäntöönpanoon liittyy vielä useita yhdenmukaisuutta koskevia ongelmia erityisesti metsästyksen ja poikkeusten alalla (7 artikla 4 kohta ja 9 artikla). Yhteisöjen tuomioistuin katsoi 7.12.2000 antamassaan muuttolintujen metsästyskauden alkamis- ja päättymispäivää koskevassa tuomiossa (asia C-38/99), ettei Ranska ole saattanut kyseisen direktiivin 7 artiklan 4 kohtaa asianmukaisesti osaksi lainsäädäntöään, sillä se ole ilmoittanut kaikista täytäntöönpanotoimista maan koko alueelta eikä se ole pannut kyseistä säännöstä asianmukaisesti täytäntöön. Komissio jatkoi yhteisöjen tuomioistuimessa Italiaa vastaan vireillä olevaa direktiivin 9 artiklan täytäntöönpanon laiminlyönnistä johtuvaa menettelyä (asia C-159/99), joka koskee 5, 6, 7 ja 8 artiklaan perustuvia suojelujärjestelmistä sallittavia poikkeuksia. Lisäksi komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa metsästyskauden kestoa koskevan kanteen Kreikkaa vastaan. Komissio nosti kanteen myös Ruotsia vastaan, koska se ei ollut pannut asianmukaisesti täytäntöön tiettyjä direktiivin 79/409/ETY säännöksiä, kuten direktiivin 9 artiklaa. Vireillä oleva asia koskee myös direktiivin 79/409/ETY 4 artiklaa (sellaisena kuin se on korvattuna direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 2, 3 ja 4 kohdalla) ja 6 artiklan 3 kohtaa.

Komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Suomea vastaan, koska Suomen metsästystä koskeva lainsäädäntö ei ole yhdenmukainen direktiivin kanssa (tiettyjen vesilintulajien metsästys keväällä ja eräiden muiden lintulajien metsästyskausi). Espanja toimitti vastauksen komission vuoden 2000 alussa lähettämään tiettyjen muuttolintulajien metsästystä koskevaan perusteltuun lausuntoon. Komissio tutkii parhaillaan vastausta. Komissio tutkii edelleen vireillä olevaa rikkomisesta johtuvaa menettelyä, joka koskee metsästystä kahdella Ranskan erityissuojelualueella (Baie de Canche ja Platier d'Oye).

Myös muihin direktiivin 79/409/ETY täytäntöönpanon laiminlyönteihin puututtiin vuoden 2000 aikana. Komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Belgiaa vastaan, koska se ei ollut saattanut direktiivin 79/409/ETY 5 artiklan c ja e alakohtaa eikä 6 artiklan 1 kohtaa osaksi kansallista lainsäädäntöään. Belgiaa vastaan nostettiin myös toinen kanne direktiivin 79/409/ETY 4 artiklan 1, 2, ja 4 kohdan ja liitteen I virheellisen täytäntöönpanon vuoksi.

Vuoden 2000 loppuun mennessä, kun direktiivin täytäntöönpanon määräajasta, kesäkuusta 1994, oli kulunut noin kuusi ja puoli vuotta, viimeisinkin jäsenvaltio oli lopulta ilmoittanut komissiolle direktiivin 92/43/ETY täytäntöönpanotoimista. Täytäntöönpano on kuitenkin monissa tapauksissa puutteellista, erityisesti direktiivin 6 artiklan (luontotyyppien suojelu erityisten suojelutoimien alueilla) sekä 12-16 artiklan (lajien suojelu) osalta. Yhteisöjen tuomioistuin totesi Ranskalle 6.6.2000 antamassaan tuomiossa (asia C-256/98), että tämä oli ei ollut antanut määräajassa direktiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohdan täytäntöönpanon edellyttämiä lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä. Koska Ranska ei ollut toteuttanut toimenpiteitä tuomion noudattamiseksi, komissio lähetti sille virallisen ilmoituksen ja päätti tämän jälkeen lähettää myös perustellun lausunnon EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla. Komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen myös Luxemburgia ja Belgiaa vastaan, koska ne eivät olleet panneet useita direktiivin säännöksiä asianmukaisesti täytäntöön. Ruotsia vastaan nostettiin kanne yhteisöjen tuomioistuimessa direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 5 kohdan, 5 artiklan 4 kohdan ja 6 artiklan 2-4 kohdan sekä 15 ja 16 artiklan virheellisestä täytäntöönpanosta.

Direktiivien 79/409/ETY ja 92/43/ETY soveltamisessa suurimmat ongelmat koskevat edelleen luonnonsuojelun kannalta tärkeiden alueiden nimeämistä ja suojelua lintujen suojelualueiden nimeämisen yhteydessä tai silloin, kun on kyseessä muiden alueiden valinta Natura 2000 -verkkoon tai tällaisten alueiden suojelu.

Kuten edellisessä vuosikertomuksessa mainittiin, vaikeuksia useissa jäsenvaltioissa aiheuttaa edelleen luonnonvaraisten lintujen erityissuojelualueiden luokitus, joka on tehtävä direktiivin 79/409/ETY 4 artiklan mukaisesti heti, kun on käytettävissä tarpeeksi lintutieteellisiä perusteita luokittelun tekemiseen.

Komissio jatkaa rikkomisesta johtuvia menettelyjä useissa merkittävissä yksittäistapauksissa.

Yhteisöjen tuomioistuin antoi tuomion vuonna 1999 kahdessa Ranskaa koskevassa asiassa. Ensimmäisessä Ranskaa koskevassa asiassa (C-166/97) yhteisöjen tuomioistuin totesi, että Seinen suiston erityissuojelualueen pinta-ala on riittämätön ja ettei sen oikeudellinen asemakaan ole riittävä varmistamaan erityissuojelualueen suojelua direktiivin 4 artiklan 1 ja 2 kohdan tarkoittamalla tavalla. Yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi sen sijaan kantelun, joka koski teollisuuslaitoksen perustamista erityissuojelualueen keskelle. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, ettei komissio ollut toimittanut riittävästi perusteluja Ranskan viranomaisten esittämien perustelujen vastapainoksi. Vuoden 2000 aikana EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla aloitettuja menettelyjä Ranskaa vastaan jatkettiin, jotta Ranskan viranomaiset toteuttaisivat kaikki tarvittavat toimenpiteet tuomion noudattamiseksi.

Toisessa asiassa (C-96/98) yhteisöjen tuomioistuin totesi, ettei Ranska ollut luokitellut asetetussa määräajassa erityissuojelualueeksi riittävän laajaa Poitoun suoalueen osaa, määrännyt toimista, joilla Poitoun suoalueella luokitelluille erityissuojelualueille annettaisiin riittävä oikeudellinen asema eikä toteuttanut toimenpiteitä, joilla estettäisiin sekä erityissuojelualueiksi luokitettujen Poitoun suoalueen paikkojen että muiden sellaisten alueiden rappeutuminen, jotka olisi pitänyt luokitella erityissuojelualueiksi. Koska Ranska ei toteuttanut tarvittavia toimia tuomion noudattamiseksi, komissio päätti lähettää Ranskalle EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisen virallisen ilmoituksen vuonna 2000.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi 7.12.2000 Ranskalle antamassaan vastaavaa kantelua koskevassa tuomiossa (asia C-374/98), että Ranska oli laiminlyönyt sille direktiivin 4 artiklan 1 kohdan nojalla kuuluvat jäsenyysvelvoitteet, koska se ei ollut luokitellut mitään osaa Basses Corbièresin alueesta erityissuojelualueeksi ja koska se ei ollut hyväksynyt kyseiselle alueelle erityisiä säilyttämistoimenpiteitä, jotka olisivat olleet riittäviä alueen laajuus huomioon ottaen.

Komissio pystyi lopettamaan Itävaltaa vastaan vireillä olleen menettelyn, kun Itävalta ilmoitti komissiolle toimenpiteistä, jotka koskivat Tyrolissa sijaitsevan Lechin laakson luokittelemista erityissuojelualueeksi.

Erityissuojelualueet olisi pitänyt luokitella direktiivin voimaantuloon eli vuoteen 1981 mennessä, mutta useissa jäsenvaltioissa luokiteltujen erityissuojelualueiden lukumäärä ja pinta-ala ovat kuitenkin yhä riittämättömät. Komissio pitää tällä hetkellä tärkeämpänä jatkaa pikemminkin yleisiä rikkomisesta johtuvia menettelyjä kuin sellaisia, jotka koskevat puutteellisuuksia yksittäisten alueiden luokittelussa ja suojelussa.

Komissio päätti näin ollen nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Ranskaa vastaan, koska se ei ollut määritellyt riittävästi direktiivin 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia erityissuojelualueita. Kahta yksittäistä aluetta (Mauresin tasankoa ja Aude-joen alajuoksun laaksoja) koskevat aiemmin aloitetut menettelyt yhdistettiin tähän asiaan.

Komissio jatkaa myös muita menettelyjä, jotka on aloitettu samasta syystä muita jäsenvaltioita vastaan. Komissio jatkoi Saksaa, Italiaa, Luxemburgia, Portugalia ja Suomea vastaan vireillä olleita menettelyjä. Näiden menettelyjen yhteydessä komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Suomea vastaan (asia C-240/00). Komissio tutkii parhaillaan Saksan ja Portugalin ilmoittamia täytäntöönpanotoimia ja päättää sen jälkeen, missä laajuudessa näitä maita vastaan aloitettua menettelyä jatketaan. Komissio nosti kanteen myös Espanjaa vastaan (C-354/00), koska Espanja ei ole nimennyt riittävästi erityissuojelualueita Murcian alueella. Komissio päätti lähettää Espanjalle toisen perustellun lausunnon, koska Espanja ei ole määritellyt riittävästi erityissuojelualueita koko maan alueella.

Alankomaat on määrittänyt lukuisia uusia erityissuojelualueita sen jälkeen, kun komissio lähetti sille EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisen perustellun lausunnon, jotta Alankomaat noudattaisi yhteisöjen tuomioistuimen 19.5.1998 antamaa tuomiota (asia C-3/96). Komissio tutkii parhaillaan Alankomaan ilmoittamia uusia erityissuojelualueita.

Jäsenvaltiot tekivät jälleen uusia ehdotuksia direktiivin 92/43/ETY nojalla nimettäviksi suojelualueiksi. Yhdistynyt kuningaskunta on aloittanut uusien direktiivin mukaisten suojelualueiden määrittämisen ja on ilmoittanut uusista alueista komissiolle. Uudet suojelualueet ovat parhaillaan komission tutkittavina, ja komissio on päättänyt lykätä Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan yhteisöjen tuomioistuimessa vireille pantavaa menettelyä, josta päätettiin vuonna 1999, siihen saakka, kunnes uusien ilmoitettujen luonnonsuojelualueiden arviointi on saatu päätökseen. Vuonna 2000 komissio päätti myös jatkaa Alankomaita vastaan vireillä olevan rikkomisesta johtuvan menettelyn lykkäystä, kun se sai Alankomailta varsin laajan luettelon. Luetteloa arvioidaan Atlantin biogeografisen alueen yhteydessä yhdessä muiden jäsenvaltioiden samalta alueelta toimittamien luonnonsuojelualueiden luetteloiden kanssa. Itävallan toimittama luettelo ei ole vielä täysin tyydyttävä, mutta menettelyjen jatko riippuu vuodeksi 2001 suunniteltujen biografisten seminaarien tuloksista. Kun komissio oli aloittanut rikkomisesta johtuvan menettelyn Portugalia vastaan, Portugali toimitti täydentävän luettelon vuonna 2000, jota komissio tutkii parhaillaan. Suomen vuonna 1998 toimittaman varsin laajan luettelon osalta komissio päätti keskeyttää Suomea vastaan vireillä olevan menettelyn tarkastellakseen Suomen vuoden 2000 aikana toteuttamia toimenpiteitä.

Komissio jatkoi vireillä olevia menettelyjä, jotka koskivat Italiaa (asia C-67/99), Irlantia (asia C-71/99) ja Ranskaa (asia C-220/99).

Komissio oli päättänyt lykätä Ruotsia koskevan asian käsittelyä yhteisöjen tuomioistuimessa arvioidakseen Ruotsin toimittaman "suuntaa antavan luettelon". Vuoden 2000 lopulla se päätti kuitenkin jatkaa Ruotsia vastaan vireillä olevaa menettelyä suuntaa antavan luettelon puutteiden vuoksi. Lisäksi komissio päätti antaa Belgialle perustellun lausunnon, koska komissiolle toimitetussa luettelossa ei ollut yhtään edustavaa aluetta useista Belgian alueella sijaitsevista, suojelun kannalta ensisijaisistakin elinympäristötyypeistä. Komissio tutki Belgialta vuonna 2000 saadun uuden luettelon luonnonsuojelualueista ja päätti jatkaa Belgiaa vastaan vireillä olevaa menettelyä.

Yhteisöjen tuomioistuin antoi 7.11.2000 merkittävän ennakkopäätöksen, jota eräs Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuin oli pyytänyt 234 artiklan perusteella Bristolin satamaa koskevassa asiassa (C-371/98). Yhteisöjen tuomioistuin totesi, ettei jäsenvaltio saa ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia tai sivistyksellisiä vaatimuksia eikä alueellisia tai paikallisia erityispiirteitä, kun se valitsee raja-alueita, joita se esittää komissiolle yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi.

Kuten jo edellisessä kertomuksessa todettiin, jäsenvaltiot eivät useinkaan ilmoita alueita ja niillä eläviä lajeja koskevia tietoja täydellisesti tai asianmukaisesti alueita koskevissa luetteloissaan. Tämä vaikeuttaa direktiivissä 92/43/ETY säädettyjen myöhempien vaiheiden käynnistämistä ja Natura 2000 -verkoston perustamista.

Komissio noudattaa edelleen tiukkaa käytäntöä myöntäessään LIFE-asetuksen perusteella yhteisön rahoitusta alueiden suojeluun Natura 2000 -verkostoon jo nyt kuuluville alueille tai alueille, jotka on tarkoitus lisätä siihen. Lisäksi se tutkii tarkkaan, noudatetaanko ympäristönsuojelua koskevia säännöksiä hankkeissa, joille haetaan yhteisrahoitusta koheesiorahastosta. Kesäkuussa 1999 ympäristö- ja aluepolitiikasta vastaavat komission jäsenet osoittivat jäsenvaltioille kirjeen, jossa niitä muistutettiin direktiiveistä 79/409/ETY ja 92/43/ETY johtuvista velvoitteista. Jäsenvaltioille, jotka eivät ole toimittaneet komissiolle riittävää luetteloa Natura 2000 -verkoston luomista varten, on ilmoitettu, että komissio ei mahdollisesti pysty arvioimaan sille jätettyjä yhteisrahoitussuunnitelmia ja -ohjelmia. Vuonna 2000 rakennerahastoja koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin sekä maaseudun kehittämisohjelmiin lisättiin vaatimus siitä, että jäsenvaltioiden on toimitettava luettelo lopuista Natura 2000 -luonnonsuojelualueista.

Jäljellä olevat ongelmat liittyvät direktiivin 79/409/ETY 4 artiklan 4 kohdan ja direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 2-4 kohdan mukaisen erityissuojelujärjestelmän virheelliseen täytäntöönpanoon ja tarkemmin siihen, ettei objektiiviset lintutieteelliset arviointiperusteet täyttäviä alueita ole luokiteltu erityissuojelualueiksi ja/tai siihen, ettei perusteta erityistä suojelujärjestelmää sellaisia hankkeita varten, jotka saattavat vahingoittaa suojelualueita. Komissio huhtikuussa 2000 julkaisi oppaan, jossa jäsenvaltioille tarjotaan ohjeet direktiivin 92/43/ETY 6 artiklassa tarkoitettujen tiettyjen avainkäsitteiden tulkitsemiseksi.

Komissio lähetti perustellun lausunnon Itävallalle, koska Enns-laaksossa sijaitsevan golfkentän laajentaminen rikkoi direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 ja 4 kohtaa. Lisäksi komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Belgiaa vastaan, koska se ei ole suojellut Zwarte Beekin laakson erityissuojelualuetta. Komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen myös Irlantia vastaan (asia C-117/00), koska Irlanti ei ole antanut säädöksiä toimenpiteistä, joilla suojeltaisiin direktiivissä 79/409/ETY tarkoitettuja, Irlannin länsiosassa sijaitsevia luonnonvaraisten lintujen elinympäristöjä liikalaiduntamiselta.

Komissio nosti kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa Portugalia vastaan Abrolongon patoa koskevasta hankkeesta, jolla on vaikutuksia Campo Maiorin erityissuojelualueeseen ja direktiivin 79/409/ETY mukaisesti suojeltaviin lajeihin, ja lähetti Portugalille perustellun lausunnon, koska se on hyväksynyt moottoritiehankkeen ilman asianmukaista ympäristövaikutusten arviointia.

Direktiivin 92/43/ETY soveltamisessa saattaa tulla esiin myös ongelmia, jotka eivät liity määritettyjen tai nimettyjen alueiden vaan lajien suojeluun. Komissio on esimerkiksi nostanut yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Kreikkaa vastaan (C-103/00), koska Zakynthoksen saarella elävä kilpikonnalaji Caretta caretta on joutunut uhanalaiseksi. Saksalle päätettiin lähettää perusteltu lausunto, koska se on laiminlyönyt uhanalaisen hamsterilajikannan (Cricetus cricetus) suojelun Horbacher Börden alueella lähellä Aachenia ja Alankomaiden rajaa. Kyseinen alue on yksi lajin tärkeimmistä elinalueista Luoteis-Saksassa. Yhdistyneelle kuningaskunnalle lähetettiin perusteltu lausunto, koska se ei ollut varmistanut rupiliskon (Triturus cristatus) asianmukaista suojelua.

Asetuksen (EY) N:o 338/97, jolla pannaan yhteisössä täytäntöön luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva vuonna 1973 tehty Washingtonin yleissopimus (CITES-yleissopimus), soveltamisen osalta todetaan, että Kreikka on sitä vastaan käynnistettyjen rikkomisesta johtuvien menettelyjen johdosta ilmoittanut vuonna 1999 useista toimenpiteistä ja ministeriön päätöksistä, joilla täydennetään 27. elokuuta 1998 annettua lakia N:o 2637 asetuksen täytäntöön panemiseksi. Päätöstä viedä asia yhteisöjen tuomioistuimeen lykätään, kunnes on tutkittu, onko Kreikan lainsäädäntö yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa.

2.8.6. Melu

Kuten aiemmin, melua koskevien direktiivien täytäntöönpanossa ei ole suuria vaikeuksia, koska direktiiveillä säädetään uusiin tuotteisiin sovellettavista standardeista. Komissiolle tulleet kantelut koskevat ympäristömelua, eikä niitä näin ollen voida käsitellä yhteisön tasolla.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 8. toukokuuta 2000 direktiivin 2000/14/EY [79] ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.

[79] EYVL L 162, 3.7.2000, s. 1.

2.8.7. Kemikaalit ja biotekniikka

Kemianteollisuutta ja bioteknologiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä on useita säädösryhmiä, jotka koskevat tuotteita tai toimia, joilla on yhteisiä ominaisuuksia: ne ovat teknisesti monimutkaisia, niitä on toistuvasti mukautettava tieteen kehitykseen, niitä sovelletaan sekä tieteen että teollisuuden alalla ja niihin liittyy erityisiä ympäristöriskejä.

Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annettua direktiiviä 67/548/ETY on täytynyt mukauttaa monta kertaa tieteen ja tekniikan kehitykseen. Joulukuun 15. päivänä 1998 hyväksytyn direktiivin 98/98/EY [80], jolla direktiiviä 67/548 mukautettiin 25. kerran tekniseen kehitykseen, täytäntöönpanon määräaika umpeutui heinäkuussa 2000. Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat lisäksi 10. toukokuuta 1999 direktiivin 99/33/EY neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaarallisten aineiden merkinnöistä Itävallassa ja Ruotsissa. Direktiivin täytäntöönpanon määräaika umpeutui kyseisten jäsenvaltioiden osalta 30. heinäkuuta 2000.

[80] EYVL L 355, 30.12.1998, s. 1.

Jäsenvaltiot ilmoittavat täytäntöönpanosäädöksistään usein myöhässä, mutta komissio käynnistää järjestelmällisesti menettelyjä, jotta jäsenvaltiot saataisiin noudattamaan tätä velvoitetta.

Vuonna 2000 komissio päätti lähettää perustellun lausunnon Saksalle direktiivin 67/548/ETY vastaisesta lasimaisten (silikaatti-) kuitujen määrittelystä ja käsittelystä. Komissio päätti lisäksi lähettää perustellun lausunnon Yhdistyneelle kuningaskunnalle ja nostaa sen jälkeen kanteen Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, koska Gibraltarin alue ei kuulunut direktiiviä 67/548/ETY ja sitä muuttavia direktiivejä koskevien täytäntöönpanotoimien soveltamisalaan.

Direktiivissä 96/56/EY säädetään ETY-merkinnän korvaamisesta vaarallisten kemikaalien pakkausmerkinnöissä EY-merkinällä 1. kesäkuuta 1998 mennessä. Komissio antoi perustellun lausunnon vuonna 1998 Belgialle, Kreikalle, Portugalille ja Saksalle, koska nämä eivät olleet saattaneet direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Kaikki jäsenvaltiot ovat nyt saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, ja Saksaa vastaan vireillä ollut menettely (asia C-406/99) voitiin lopettaa vuonna 2000.

Itävalta ja Alankomaat ovat äskettäin ilmoittaneet komissiolle vaarallisista aineista annettua direktiiviä 97/69/EY (perusdirektiivin kahdeskymmeneskolmas mukautus) koskevista täytäntöönpanotoimista, ja näitä maita vastaan vireillä olleet menettelyt on näin ollen voitu lopettaa.

Biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY [81] oli saatettava osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä 14. toukokuuta 2000 mennessä. Täytäntöönpanotoimien ilmoittamisen laiminlyönnistä johtuvat menettelyt oli aloitettava kahtatoista jäsenvaltiota vastaan, eli Alankomaita, Belgiaa, Espanjaa Irlantia, Itävaltaa, Kreikkaa, Luxemburgia, Portugalia, Ranskaa, Saksaa, Suomea (Ahvenanmaan maakunnan osalta) ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan. Itävaltaa vastaan vireillä ollut menettely voitiin lopettaa vuoden 2000 aikana.

[81] EYVL L 123, 24.4.1998, s.1.

Kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevan direktiivin 86/609/ETY osalta komissio on pystynyt lopettamaan Belgiaa vastaan vireillä olleen perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla aloitetun menettelyn, kun Belgia pani täytäntöön yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-268/97 15.10.1998 antaman tuomion, jossa todettiin, ettei Belgia ole saattanut kyseistä direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komissio päätti kuitenkin lähettää Belgialle perustellun lausunnon, koska Belgiassa on voimassa liian monia poikkeuksia muiden kuin koe-eläinkäyttöön tarkoitettujen kissojen ja koirien käytölle eläinkokeissa.

Komissio jatkoi myös yhteisöjen tuomioistuimessa Irlantia vastaan vireillä olevaa menettelyä (asia C-354/99), vei Ranskaa koskevan asian (asia C-152/00) yhteisöjen tuomioistuimeen ja päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Alankomaita vastaan direktiivin virheellisen täytäntöönpanon vuoksi. Itävaltaa vastaan vireillä ollut menettely lopetettiin, kun Itävalta ilmoitti vaadituista toimenpiteistä komissiolle.

Geneettisesti muunnettujen mikro-organismien (GMM) käytöstä suljetuissa oloissa säädetään direktiivissä 90/219/ETY. Geneettisesti muunnettujen mikro-organismien (GMM) tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön säädetään direktiivissä 90/220/ETY. Nykyistä lainsäädäntökehystä eli 23. huhtikuuta 1990 annettua direktiiviä 90/220/ETY tarkistetaan parhaillaan. Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät sopimukseen yhteisestä tekstistä 20. joulukuuta 2000. Uusi järjestelmä hyväksyttäneen lopullisesti helmikuussa 2001. Tarkistetulla direktiivillä on tarkoitus ottaa käyttöön avoimempi ja tehokkaampi järjestelmä geneettisesti muunnettujen mikro-organismien markkinoille saattamista koskevalle hyväksyntämenettelylle, vahvistaa yhteiset riskinarvioinnin periaatteet ja pakollinen valvontasuunnitelma sekä mukauttaa hallintomenettelyjä riskeihin, myös välillisiin riskeihin.

Komissio lähetti perustellun lausunnon Ranskalle direktiivin 90/219/ETY useiden säännösten täytäntöönpanon virheellisyydestä.

Direktiiviä 90/219/ETY on muutettu geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa 26 päivänä lokakuuta 1998 annetulla neuvoston direktiivillä 98/81/EY [82], joka oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 5. kesäkuuta 2000 mennessä. Täytäntöönpanotoimien ilmoittamisen laiminlyönnistä johtuvat menettelyt olivat vireillä vuoden 2000 lopulla kaikkia muita jäsenvaltioita paitsi Ruotsia, Suomea ja Tanskaa vastaan.

[82] EYVL L 330, 5.12.1998, s. 13.

Lisäksi Ranskaa vastaan on edelleen vireillä kaksi direktiivin 90/220/ETY virheellisestä soveltamisesta johtuvaa menettelyä.

Ensimmäinen Ranskan viranomaisten laiminlyönti koski geneettisesti muunnetuista organismeista koostuvien tai niitä sisältävien valmisteiden markkinoille saattamista koskevan luvan myöntämismenettelyn myöhempiä vaiheita. Direktiivin mukaan sen jälkeen, kun tällaisen valmisteen markkinoille saattamista koskevan luvan myöntämisestä on päätetty, alkuperäisen ilmoituksen vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hyväksynnästä kirjallisesti, jotta valmiste voidaan saattaa markkinoille. Ranska ei ole antanut hyväksyntäänsä kahden vuonna 1997 tehdyn myönteisen päätöksen osalta. Samantapaisessa maissia koskevassa asiassa Ranskan korkein hallinto-oikeus (Conseil d'état) on pyytänyt yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkopäätöstä (asia C-6/99) jäsenvaltioiden viranomaisten harkintavallasta sen jälkeen, kun komissio on tehnyt direktiivin 90/220/ETY 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun myönteisen päätöksen. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi 21.3.2000 antamassaan tuomiossa, että sen jälkeen, kun komissiolle on toimitettu hakemus geneettisesti muunnettujen mikro-organismien markkinoille saattamisesta, jota yksikään jäsenvaltio ei ole vastustanut, tai kun komissio on tehnyt myönteisen päätöksen, hakemuksen välittäneen toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä kirjallinen lupa, joka sallii tuotteen markkinoille saattamisen. Kuitenkin jos kyseinen jäsenvaltio on tällä välin saanut uutta tietoa tuotteen ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamista riskeistä, sillä ei ole velvollisuutta myöntää lupaa, mutta sen on ilmoitettava uudesta tiedosta välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Ranskan korkein hallinto-oikeus on noudattanut yhteisöjen tuomioistuimen äskettäistä 4.11.2000 antamaa tuomiota ja hyväksynyt sen, ettei Ranskan ministeriö voi asettaa kyseenalaiseksi komission tekemää päätöstä, joka perustuu kolmen tieteellisen komitean lausuntoon, ellei riskeistä ole saatu uutta tietoa. Menettely Ranskaa vastaan on edelleen vireillä (perustellun lausunnon vaiheessa), ja komissio harkitsee direktiivin 90/220/ETY 16 artiklan suojalausekkeen soveltamista.

Komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Ranskaa vastaan myös direktiivin 90/220/ETY useiden säännösten virheellisen täytäntöönpanon vuoksi.

2.8.8. Jätteet

Jätehuollon alalla on edelleen vireillä runsaasti rikkomisesta johtuvia menettelyjä, jotka koskevat sekä direktiivien muodollista täytäntöönpanoa että direktiivien soveltamista käytännössä. Kuten jo edellisessä vuosikertomuksessa todettiin, vaikeudet yhteisön oikeuden soveltamisessa jätehuollon alalla johtuvat todennäköisesti siitä, että välttämättömiä muutoksia pitäisi tapahtua sekä yksityisten ihmisten että hallintoelimien ja talouden toimijoiden käyttäytymisessä, sekä näiden muutosten aiheuttamista kustannuksista.

Valtaosa jätteitä koskevan puitedirektiivin (direktiivi 75/442/ETY, jota on muutettu direktiivillä 91/156/ETY) täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista koskee sen soveltamista tiettyihin laitoksiin. Erityisenä ongelmana ovat kaatopaikat, ja aiheesta tehdään jatkuvasti kanteluita, jotka koskevat luvattomia kaatopaikkoja, kaatopaikkojen sijoitusta, niiden puutteellista hoitoa ja vesien saastumista kaatopaikoilta vesiin joutuvien jätteiden vuoksi. Direktiivin mukaan on hankittava etukäteen lupa, kun otetaan käyttöön jätteitä hävittäviä tai niitä hyödyntäviä laitoksia. Jos kyseessä on jätteiden hävittäminen, luvassa on vahvistettava edellytykset, joilla rajoitetaan toiminnan ympäristövaikutuksia.

Kaatopaikoista 26. huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY [83] on tarkoitus osaltaan selkeyttää sääntelyjärjestelmää, jonka mukaisesti jäsenvaltiot myöntävät luvat kyseessä olevaa jätteiden hävitystapaa käyttäville laitoksille.

[83] EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.

Aikaisemmin on jo tähdennetty sitä, että komissio pyrkii etsimään laittomia kaatopaikkoja koskevien yksittäistapausten taustalta laajempia ongelmia, jotka koskevat yhteisön oikeuden virheellistä soveltamista. Tällaisia ongelmia voivat olla jätehuoltosuunnitelman puuttuminen tai suunnitelman puutteellisuus. Laiton kaatopaikka on usein osoituksena puutteellisesta jätehuollosta.

Komissio nosti tällä perusteella vuonna 1998 yhteisöjen tuomioistuimessa toistamiseen kanteen Kreikkaa vastaan (asia C-387/97) perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla ja pyysi yhteisöjen tuomioistuinta määräämään Kreikalle 24 600 euron päiväsakon, koska Kreikka ei ollut pannut täytäntöön tuomioistuimen asiassa C-45/91 7.4.1992 antamaa tuomiota. Asia koskee Hanian alueella Kurupitosissa sijaitsevaa laitonta kiinteän jätteen kaatopaikkaa, jonne viedään laittomasti kotitalousjätettä, jonkin verran vaarallista jätettä (esimerkiksi jäteöljyä ja pattereita) sekä monenlaista kaupallista jätettä ja teollisuusjätettä. Julkisasiamiehen 28. syyskuuta 1999 antaman ratkaisuehdotuksen mukaisesti yhteisöjen tuomioistuin totesi 4.7.2000 antamassaan tuomiossa, ettei Kreikka ole noudattanut jätteistä annetun direktiivin 75/442/ETY 4 ja 6 artiklan eikä myrkyllisistä ja vaarallisista jätteistä annetun direktiivin 78/319/ETY 12 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä varmistaakseen, että Hanian alueen jätteistä huolehditaan vaarantamatta ihmisten terveyttä ja aiheuttamatta haittaa ympäristölle, eikä se ole noudattanut EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan (josta on tullut EY 228 artikla) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut 7.4. 1992 annetun tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Yhteisöjen tuomioistuin päätti määrätä Kreikalle 20 000 euron päiväsakon tuomion noudattamatta jättämisestä. Joulukuuhun 2000 mennessä Kreikan hallitus oli maksanut 1 760 000 euroa, johon sisältyi vuoden 2000 heinäkuun ja syyskuun välisenä aikana kertyneet päiväsakot. Komissio on pyytänyt Kreikkaa suorittamaan maksut kuukausittain.

Kuten aiemmin todettiin, tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on päättänyt määrätä jäsenvaltiolle sakkoja EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla. Tämä on Euroopan unionille merkittävä virstanpylväs yhteisön ympäristöoikeuden täytäntöönpanon valvonnassa jäsenvaltioissa.

Tuomioistuin totesi asiassa C-365/97 9.11.1999 antamassaan tuomiossa, etteivät Italian viranomaiset olleet toteuttaneet tarvittavia toimia sen varmistamiseksi, että San Roccon laaksossa virtaavaan veteen päästetyistä jätteistä huolehditaan ihmisten terveyttä vaarantamatta ja ympäristöä vahingoittamatta ja että luvattomasta kaatopaikasta kerätyt jätteet annetaan yksityisen tai julkisen jätteenkerääjän tai jätteitä hävittävän yrityksen käsiteltäviksi. Komissio tutkii parhaillaan tuomion noudattamista koskevia toimenpiteitä, joista Italia ilmoitti vuonna 2000.

Komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Itävaltaa vastaan, koska Itävalta ei ollut saattanut yhteisön jätteen määritelmää asianmukaisesti osaksi Itävallan lainsäädäntöä (kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa sellaisten poikkeusten tekemisen, jotka eivät sisälly yhteisön määritelmään; myös direktiivien 75/442/ETY ja 91/689/ETY joidenkin liitteiden täytäntöönpano on ollut virheellistä). Belgialle lähetettiin perusteltu lausunto, koska Vallonia on laiminlyönyt asianmukaisen jätteen määritelmän sisällyttämisen direktiivin täytäntöön panevaan lainsäädäntöön. Komissio lähetti perustellun lausunnon myös Luxemburgille ja päätti tämän jälkeen nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Luxemburgia vastaan direktiiviin 75/442/ETY perustuvassa komission päätöksessä 94/3/EY vahvistetun jäteluettelon virheellisestä täytäntöönpanosta.

Myös direktiivin 75/442/ETY käytännön soveltamisessa havaittiin ongelmia vuonna 2000. Komissio nosti näin ollen kanteen Kreikkaa vastaan Peloponnesoksella sijaitsevan valvomattoman kaatopaikan vuoksi ja Espanjaa vastaan useiden laittomien kaatopaikkojen vuoksi. Italiaa vastaan nostettiin yhteisöjen tuomioistuimessa kanne direktiivin 75/439/ETY (jäteöljyt) ja direktiivin 75/442/ETY mukaisen kertomuksen toimittamatta jättämisen vuoksi (asia C-376/00).

Vuonna 2000 komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Italiaa vastaan (asia C-65/00), koska Italian vaarallisia jätteitä koskeva lainsäädäntö ei ollut yhdenmukainen yhteisön lainsäädännön kanssa direktiivissä 91/156/ETY ja direktiivissä 91/689/ETY tarkoitetun sellaisen poikkeuksen osalta, jota sovelletaan omista vaarallisista jätteistään huolehtivien laitosten toimilupaa koskeviin vaatimuksiin.

Kuten edellä mainitut esimerkit osoittavat, suunnittelu on jätehuollon alalla erityisen tärkeää, ja tämän vuoksi komissio päätti lokakuussa 1997 aloittaa rikkomisesta johtuvan menettelyn kaikkia jäsenvaltioita vastaan (Itävaltaa lukuun ottamatta), koska ne eivät olleet järjestelmällisesti laatineet jätehuoltosuunnitelmia. Menettelyn aloittamisen syynä ovat puutteet, jotka liittyvät joko puitedirektiivin 7 artiklassa tarkoitettuihin suunnitelmiin, direktiivin 91/689/ETY 6 artiklassa tarkoitettuihin vaarallisten jätteiden käsittelyä koskeviin suunnitelmiin tai direktiivin 94/62/ETY 14 artiklassa edellytettyihin, pakkausjätettä koskeviin erityissuunnitelmiin.

Komissio jatkoi vuonna 2000 kaikkia kolmea suunnitelmatyyppiä koskevia menettelyjä, jotka olivat vireillä Ranskaa (asia C-292/99), Irlantia (asia C-461/99) ja Italiaa (asia C-466/99) vastaan, ja nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Kreikkaa (asia C-132/00), Luxemburgia (asia C-401/00) ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa (asia C-35/00) vastaan. Lisäksi komissio päätti jatkaa Espanjaa vastaan vireillä olevaa menettelyä.

Ruotsia ja Portugalia vastaan vireillä olleet menettelyt sen sijaan lopetettiin vuonna 2000. Komissio sai Niedersachsenilta (Ala-Saksi), joka oli viimeinen vielä vailla jätehuoltosuunnitelmaa oleva osavaltio, ilmoituksen muiden kuin vaarallisten jätteiden ja pakkausjätteiden käsittelysuunnitelmasta ja pystyi siten lopettamaan asiasta vireillä olleen menettelyn.

Komissio aloitti vaarallisista jätteistä annetun direktiivin 91/689/ETY osalta vuonna 1998 rikkomisesta johtuvan menettelyn useita jäsenvaltioita vastaan, koska ne eivät olleet toimittaneet komissiolle joitakin vaadittuja tietoja laitoksista tai yrityksistä, jotka huolehtivat vaarallisista jätteistä tai hyödyntävät niitä. Kreikkaa vastaan nostettiin kanne tämän asian vuoksi vuonna 2000. Komissio pystyi lopettamaan Portugalia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan vireillä olleet menettelyt, kun se sai näiltä tarvittavat tiedot vastauksena lähettämäänsä perusteltuun lausuntoon. Komissio jatkoi Ranskaa vastaan vireillä ollutta menettelyä, koska Ranska ei ole vieläkään toimittanut kaikkia direktiivissä edellytettyjä tietoja.

Vaarallisia aineita sisältäviä paristoja ja akkuja koskevien direktiivien (91/157/ETY ja 93/86/ETY) osalta komissio jatkaa rikkomisesta johtuvia menettelyjä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole vielä laatineet direktiivin 6 artiklassa säädettyjä toimintaohjelmia. Tässä asiassa edistyttiin kuitenkin jonkin verran vuonna 2000. Komissio lähetti Espanjalle perustellun lausunnon EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla, koska Espanja ei ollut pannut täytäntöön yhteisöjen tuomioistuimen 28.5.1998 antamaa tuomiota (asia C-298/97). Komissio päätti lopettaa menettelyn, kun Espanja ilmoitti sille täytäntöönpanotoimista. Komissio päätti samasta syystä lopettaa EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisen Kreikkaa vastaan vireillä olleen menettelyn (asia C-215/98), joka johtui yhteisöjen tuomioistuimen 8.7.1999 antaman tuomion täytäntöönpanon ja patterijätteitä koskevan suunnitelman laatimisen laiminlyönnistä. Kreikan olisi pitänyt noudattaa tätä velvoitetta jo syyskuusta 1992. Myös Portugalia vastaan vireillä ollut menettely lopetettiin, kun Portugalin toteuttamat täytäntöönpanotoimet oli tutkittu. Komissio tutkii parhaillaan ovatko Itävallan toimet, joita se on toteuttanut perustellun lausunnon lähettämisen jälkeen, riittävät.

Tiettyjä vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista annetun neuvoston direktiivin 91/157/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen 22. joulukuuta 1998 annetun komission direktiivin 98/101/EY [84] täytäntöönpanon määräaika päättyi 1. tammikuuta 2000. Komissio pystyi lopettamaan vuonna 2000 Belgiaa, Tanskaa ja Espanjaa vastaan täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta jättämisen vuoksi vireillä olleet menettelyt. Täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta jättämisestä johtuvat menettelyt oli vuoden 2000 loppuun mennessä aloitettu seitsemää jäsenvaltiota vastaan: Saksaa, Irlantia, Italiaa, Portugalia, Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Kreikkaa ja Alankomaita.

[84] EYVL L 1, 5.1.1999, s. 1.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi 13.4.2000 antamassaan tuomiossa (asia C-123/99), että Kreikka on laiminlyönyt pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun direktiivin 94/62/EY täytäntöönpanon edellyttämien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten hyväksymisen. Komissio lähetti Alankomaille perustellun lausunnon, joka koski useita Alankomaiden lainsäädännön osia, jotka eivät olleet yhdenmukaisia direktiivin kanssa. Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan vireillä ollut direktiivin täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta jättämisestä johtuva menettely (asia C-455/99) lopetettiin, kun Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti täytäntöönpanotoimistaan [85]. Saksaa vastaan on edelleen vireillä menettely, jonka aiheena on pakkauksia koskeva asetus (yleisesti tunnettu Töpfer-asetuksena), jossa säädetään pakkausten uusiokäyttöä edistävästä järjestelmästä. Komissio päätti lähettää Saksalle perustellun lausunnon, koska Saksan asetuksessa vahvistettu uusiokäytön kiintiö on kaupan esteenä ja syrjii välillisesti maahan tuotavia kivennäisvesiä, jotka pullotetaan lähteistä ennen maahantuontia.

[85] Tuottajien vastuuvelvoitteita (pakkausjäte) koskevat (tarkistetut) säännökset (Pohjois-Irlanti) vuodelta 1999, Irlannin virallinen lehti (S.R.N.I., Statutory Rules of Northern Ireland) nro 496.

Sen lisäksi, että direktiivin täytäntöönpanotoimista on ilmoitettava komissiolle, niiden on oltava asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisia. Komissio katsoo, että Tanskaa koskevassa asiassa näin ei ole, ja jatkaa tämän vuoksi yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevaa menettelyä (asia C-246/99), joka koskee metallisia juomatölkkejä ja muita vastaavia kierrätykseen kelpaamattomia pakkausmateriaaleja koskevaa Tanskan kieltoa.

Komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Saksaa vastaan (asia C-228/00), koska Saksa on Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta annetun asetuksen 259/93/ETY vastaisesti vahvistanut eri perusteet hyödynnettäväksi tarkoitettujen ja hävitettäväksi tarkoitettujen jätteiden erottelemiseksi ja estänyt jätteiden kuljetuksia. Myös Luxemburgia vastaan aloitettiin menettely, koska se oli asetuksen 259/93/ETY vastaisesti kieltänyt jätteen kuljetuksen ranskalaisille energiantuotantoon tarkoitetuille jätteenpolttolaitoksille.

Vuonna 1999 aloitettiin rikkomisesta johtuvat menettelyt monia jäsenvaltioita vastaan, koska ne eivät olleet toimittaneet asetuksen 259/93/ETY 41 artiklassa tarkoitettuja vuosikertomuksia. Kreikalta, Italialta ja Irlannilta saatiin tyydyttävät vastaukset, ja niitä vastaan vireillä olleet menettelyt voitiin lopettaa. Komissio lähetti perustellun lausunnon Alankomaille jätteiden kuljetuksista Alankomaista muihin maihin.

Jäteöljyhuollosta annetun direktiivin 75/439/ETY osalta komissio aloitti EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisen menettelyn Saksaa vastaan, koska se ei ollut noudattanut yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-102/97 9.9.1999 antamaa tuomiota, jossa todettiin, ettei Saksa ollut toteuttanut tarpeellisia toimia jäteöljystä huolehtimiseksi ensisijaisesti sitä kierrättämällä, vaikka se olisi ollut teknisesti, taloudellisesti ja organisatorisesti mahdollista. Komissio jatkoi myös Portugalia vastaan direktiivin virheellisestä täytäntöönpanosta johtuvaa menettelyä (asia C-392/99).

Erityisen vaarallisten aineiden, eli polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien (PCB ja PCT) hävittämisestä annettu direktiivi 96/59/EY kumoaa aiemman samannimisen direktiivin 76/403/ETY. Uusi direktiivi piti saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä 16. maaliskuuta 1998 mennessä. Vuonna 2000 komissio pystyi lopettamaan kaikkia niitä jäsenvaltioita vastaan aloitetut menettelyt, jotka eivät olleet ilmoittaneet täytäntöönpanotoimistaan edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Muun muassa yhteisöjen tuomioistuimessa Kreikkaa (asia C-464/99) ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa (asia C-468/99) vastaan vireillä olleet menettelyt lopetettiin. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on kolmen vuoden kuluessa direktiivin hyväksymisestä, toisin sanoen 16. syyskuuta 1999 mennessä, laadittava suunnitelmat inventaariluettelossa olevien laitteiden ja niiden sisältämän PCB:n puhdistamiseksi ja/tai käsittelemiseksi ja pääpiirteittäinen suunnitelma direktiivin 11 artiklassa tarkoitettujen laitteiden ja direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaiseen inventaariluetteloon kuuluvien laitteiden myöhemmäksi käsittelemiseksi. Monet jäsenvaltiot eivät ole vieläkään ilmoittaneet komissiolle tarvittavista toimenpiteistä. Komissio lähetti näin ollen vuoden 2000 aikana perustellun lausunnon Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Tanskalle, Saksalle, Ruotsille, Portugalille, Kreikalle, Ranskalle, Espanjalle, Italialle, Irlannille ja Luxemburgille. Tämän jälkeen päätettiin nostaa kanne kuutta viimeksi mainittua jäsenvaltiota vastaan.

Komissio päätti lähettää puhdistamolietedirektiiviä 86/278/ETY koskevat viralliset ilmoitukset Ruotsille, Belgialle, Irlannille, Italialle ja Portugalille ilmoitusten virheellisyyden ja direktiivissä vahvistettujen velvollisuuksien valvonnan laiminlyönnin vuoksi. Direktiivin 10 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava ajan tasalla olevien tiedostojen ylläpitämisestä. Tällaisiin tiedostoihin merkitään tuotetut ja maanviljelykäyttöön tarkoitetut lietemäärät, lietteen koostumus ja ominaisuudet sekä lietteen käsittelymenetelmä. Tämä on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että puhdistamolietteen käyttö maataloudessa ei vaaranna elintarviketuotantoa ja pitkällä aikavälillä maaperän laatua.

2.8.9. Ympäristö ja teollisuus

On syytä mainita, että Italiaa vastaan vireillä ollut menettely, joka johtui yhteisöjen tuomioistuimen 17.6.1999 antaman tuomion (asia C-336/97) noudattamatta jättämisestä, lopetettiin vuoden 2000 lopulla, kun Italia korjasi laiminlyöntinsä, joka liittyi direktiivin 82/501/ETY (Seveso-direktiivin) edellyttämien pelastussuunnitelmien laatimiseen, tarkastuksiin ja valvontatoimenpiteisiin.

Direktiivi 96/82/EY (ns. Seveso II -direktiivi), joka korvaa direktiivin 82/501/ETY (Seveso I -direktiivi) 3. helmikuuta 2001 lähtien, piti saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä viimeistään 3. helmikuuta 1999. Komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Itävaltaa, Belgiaa, Saksaa, Irlantia ja Portugalia vastaan täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta jättämisen vuoksi. Luxemburgia, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Kreikkaa vastaan aikaisemmin aloitetut täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta jättämisestä johtuneet menettelyt sen sijaan voitiin lopettaa.

Komissio päätti nostaa kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa Irlantia vastaan asbestin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja vähentämisestä annetun direktiivin 87/217/ETY virheellisen täytäntöönpanon vuoksi. Irlannin myöhemmin hyväksymän lainsäädännön ansiosta asian käsittely voitiin lopettaa. Samasta asiasta Belgiaa vastaan aiemmin aloitetut menettelyt voitiin myös lopettaa vuonna 2000.

Komissio pystyi lopettamaan Belgiaa vastaan yhdyskuntajätteiden polttolaitosten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen direktiivien 89/369/ETY (uudet laitokset) ja 89/429/ETY (olemassa olevat laitokset) täytäntöönpanosäännösten virheellisyyden vuoksi yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olleen menettelyn (asia C-287/99). Komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Espanjaa vastaan (asia C-139/00), koska Espanja on sallinut Kanarian saarilla käytettävän direktiivin 89/369/ETY vaatimusten vastaisia jätteenpolttolaitoksia. Lisäksi komissio päätti nostaa kanteen Ranskaa vastaan, koska useiden Ranskan jätteenpolttolaitosten toiminta ei vastaa yhteisön lainsäädännön vaatimuksia ja laitoksista syntyy huomattavia dioksiinipäästöjä.

Vaarallisten jätteiden polttamisesta annettu direktiivi 94/67/ETY oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1996 mennessä. Belgiaa (asia C-338/99) ja Italiaa (asia C-421/99) vastaan yhteisöjen tuomioistuimessa täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta jättämisen vuoksi vireillä olleet menettelyt voitiin lopettaa vuoden 2000 aikana, kun asianomaiset jäsenvaltiot toteuttivat tarpeelliset täytäntöönpanotoimet ja ilmoittivat niistä komissiolle. Komissio päätti lähettää perustellun lausunnon Itävallalle direktiivin virheellisen täytäntöönpanon vuoksi.

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24. syyskuuta 1996 annettu direktiivi 96/61/EY (ns. IPPC-direktiivi) oli saatettava osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä viimeistään 30. lokakuuta 1999. Menettelyt täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta jättämisen vuoksi Espanjaa, Kreikkaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa (Pohjois-Irlannin ja Gibraltarin osalta), Luxemburgia, Saksaa, Suomea (Ahvenanmaan maakunnan osalta) ja Belgiaa vastaan ovat edelleen vireillä. Aiemmin täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta jättämisen vuoksi Itävaltaa ja Portugalia vastaan aloitetut menettelyt lopetettiin vuoden 2000 aikana, kun kyseiset jäsenvaltiot ilmoittivat tarvittavista täytäntöönpanotoimista komissiolle.

Koska Belgian viranomaisten vastaukset perusteltuun lausuntoon eivät antaneet riittävästi todisteita siitä, että Belgian lainsäädäntö olisi saatettu vastaamaan yhteisön direktiivin vaatimuksia, komissio jatkoi Belgiaa vastaan yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevaa menettelyä. Menettelyn aiheena on jo edellisessä vuosikertomuksessa mainittu periaate, jonka mukaan jokin lupa katsotaan viranomaisen antamaksi, jos sitä ei ole tiettyyn määräaikaan mennessä nimenomaisesti evätty.

2.8.10. Säteilysuoja

Säteilysuojelua koskeva yhteisön lainsäädäntö perustuu Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksen III lukuun "Terveyden suojelu". Tämä lainsäädäntö käsittää kaikki näkökohdat väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta eikä rajoitu ainoastaan ydinenergiaan. Ihmiset altistuvat säteilylle eniten lääketieteellisessä tarkoituksessa käytetyn säteilyn yhteydessä. Lisäksi säteilylainsäädännöllä suojellaan välillisesti yhteisön ilmaa, vettä ja maaperää säteilyn vaikutuksilta. Komissio valvoo säteilysuojelua koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa Euratomin perustamissopimuksen 124 artiklan mukaisesti ja soveltaa sopimuksen 141 ja 143 artiklassa vahvistettua menettelyä, joka vastaa EY:n perustamissopimuksen 211 artiklassa sekä 226 ja 228 artiklassa vahvistettua menettelyä.

Primaarioikeuteen kuuluvan Euratomin perustamissopimuksen 33-37 artiklassa määrätään erityisesti koulutusta, ympäristön valvontaa ja radioaktiivisten jätteiden hävittämistä koskevista jäsenvaltioiden velvoitteista. Lisäksi nykyisin on voimassa viisi säteilysuojelualaa koskevaa direktiiviä ja kolme asetusta.

Euratomin perustamissopimukseen perustuvan lainsäädännön erityispiirteenä on, että komissio tutkii kansallisten täytäntöönpanotoimien yhdenmukaisuuden ennen täytäntöönpanotoimien lopullista hyväksymistä. Euratomin perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedoksi kaikki säteilynsuojelua koskevan lainsäädännön noudattamiseksi tehtävät täytäntöönpanosuunnitelmat. Komission antaa suosituksia kyseisten toimenpiteiden yhdenmukaistamiseksi. Suositukset vastaavat muilla yhteisön ympäristöoikeuden aloilla tehtäviä vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia, jotka voivat johtaa virallisen ilmoituksen antamiseen. Euratomin perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti tehtyjen kansallisten lainsäädäntöehdotusten määrä lisääntyi huomattavasti vuonna 2000, koska kahden keskeisen säteilysuojeludirektiivin 96/29/Euratom ja 97/43/Euratom täytäntöönpanon määräaika päättyi toukokuussa 2000. Komissiolle ilmoitettiin 20 lainsäädäntötoimesta (vuonna 1999 ilmoitettiin 11 toimesta), jotka perustuivat Euratomin perustamissopimuksen 33 artiklaan. Toimet on tutkittu ja niitä on kommentoitu, mutta virallista suositusta ei annettu vielä vuonna 2000. Vaikka Euratomin perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti annetut suositukset eivät ole velvoittavia, jäsenvaltiot noudattavat niitä yleensä hyvin. Tämän vuoksi säteilysuojan alalla rikkomisesta johtuvia menettelyjä ei ole kovin paljoa.

Euratomin perustamissopimuksen 35 artikla velvoittaa jokaisen jäsenvaltion perustamaan tarvittavat laitokset radioaktiivisuustason jatkuvaan valvontaan vesistöissä, ilmassa ja maaperässä sekä perusnormien noudattamisen valvontaa varten. Komissio voi tarkastaa laitosten toiminnan ja tehokkuuden. Vuonna 2000 komissio teki kaksi Euratomin perustamissopimuksen 35 artiklan mukaista tarkastusta.

Euratomin perustamissopimuksen 36 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on annettava tietoja ympäristön radioaktiivisuustasosta. Komissio voi siten valvoa perusnormien noudattamista. Komissio hyväksyi vuonna 2000 suosituksen 2000/476/Euratom Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 36 artiklan soveltamisesta ympäristön radioaktiivisuustasojen valvonnassa väestön altistumisen arvioimiseksi (EYVL L 191, 27.7.2000, s. 37).

Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevista suunnitelmista. Komissio arvioi tietojen perusteella, aiheuttaako suunnitelman toteuttaminen ympäristön radioaktiivista saastumista toisen jäsenvaltion alueella. Komissio antaa asiasta lausunnon, joka jäsenvaltioiden on otettava huomioon hanketta hyväksyessään. Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan tarkoituksena on estää kaikki mahdollinen radioaktiivinen saastuminen toisen jäsenvaltion alueella ja suojella siten väestöä ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta. Komissio antoi 12 lausuntoa Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla vuonna 2000. Lisäksi vuonna 2000 oli vireillä yksi Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan rikkomisesta johtuva menettely, jossa komissio katsoi, ettei Yhdistynyt kuningaskunta ollut noudattanut Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ollut toimittanut tietoja Windscalen ydinvoimalan reaktorin nro I purkamisesta. Komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan. Windscalen ydinvoimalan reaktori nro I rakennettiin ja sitä käytettiin nykyisellä Sellafieldin alueella sekä kokeellisesti että Yhdistyneen kuningaskunnan aseohjelman tuotantolaitoksena. Komission tietojen mukaan ydinreaktorin purkamista valmistellaan. Koska purkutoimien katsotaan kuuluvan "radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskeviin suunnitelmiin", Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten olisi pitänyt toimittaa tiedot purkusuunnitelmasta komissiolle. Yhdistynyt kuningaskunta perusteli toimiaan sillä, että Euratomin perustamissopimusta ei periaatteessa sovelleta ydinenergian käyttöön sotilaallisiin tarkoituksiin. Yhdistynyt kuningaskunta katsoi tämän vuoksi ensin, ettei Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklaa voida soveltaa Windscalen reaktoria nro I koskeviin suunnitelmiin. Komissio on eri mieltä, ja katsoo, että Euratomin perustamissopimuksen III luvun "Terveyden suojelu" säännöksiä (myös 37 artiklaa) sovelletaan sekä siviilitoimiin että sotilaallisiin toimiin. Väestön terveyden ja turvallisuuden suojelu säteilyltä on jakamaton tavoite, joka ulottuu kaikkiin ionisoivan säteilyn aiheuttamiin vaaroihin säteilylähteestä riippumatta. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset tunnustivat myöhemmin, etteivät ehdotetut toimet, jotka koskivat reaktorijätteen hävittämistä, liittyneet kansalliseen puolustusohjelmaan, ja ilmaisivat aikomuksensa toimittaa tiedot heti, kun hävittämistä koskeva suunnitelma on valmis. Asian käsittely lopetettiin.

Kuten edellä mainittiin, kahden keskeisen säteilysuojelualan direktiivin, perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta annetun neuvoston direktiivin 96/26/Euratom (EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1) ja henkilöiden terveyden suojelemisesta ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä annetun neuvoston direktiivin 97/43/Euratom (EYVL L 180, 9.7.1997, s. 22), täytäntöönpanon määräaika päättyi 13. toukokuuta 2000. Samaan määräaikaan mennessä kumottiin kaikki vanhat suojelun perusnormeja koskevat direktiivit (joita oli hyväksytty vuodesta 1959).

Suojelun perusnormeja koskevassa direktiivissä 96/29/Euratom otettiin käyttöön uusi annosten mittauksia koskeva käsite työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi tehokkaasti ja kattavasti. Tätä tarkoitusta varten direktiivissä lasketaan annosrajoja, vahvistetaan uudet vaatimukset kaikille toiminnoille, joihin liittyy ionisoivaa säteilyä, ja otetaan käyttöön laajennettu optimointiperiaate, jonka mukaan kaikki altistukset on pidettävä niin pieninä kuin käytännön toimenpitein on mahdollista. Direktiivi kattaa käytännöt, toimet ja interventiotilanteet. Lisäksi direktiivissä otetaan käyttöön uusi vapauttamisen käsite ja radioaktiivisia aineita sisältäviä aineita koskevat poikkeukset. Keinotekoisen säteilyn lisäksi direktiivissä säädetään luonnon säteilylähteille altistumisesta työpaikoilla. Lopuksi direktiivissä vahvistetaan uudet vaatimukset väestön säteilyannosten arvioimiselle.

Ainoastaan kaksi jäsenvaltiota on ilmoittanut komissiolle suojan perusnormeja koskevan direktiivin 96/29/Euratom kattavista täytäntöönpanotoimista direktiivissä vahvistettuun määräaikaan mennessä. Komissio on näin ollen aloittanut kesällä 2000 rikkomisesta johtuvan menettelyn Alankomaita, Belgiaa, Espanjaa, Irlantia, Itävaltaa, Kreikkaa, Luxemburgia, Portugalia, Ranskaa, Ruotsia, Saksaa, Tanskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, koska nämä maat eivät olleet ilmoittaneet lopullisista täytäntöönpanotoimista. Itävalta kuitenkin ilmoitti täytäntöönpanotoimista komissiolle myöhemmin, ja Itävaltaa vastaan aloitettu rikkomisesta johtuva menettely voitiin lopettaa vuoden 2000 lopulla.

Perusnormeja koskevalla direktiivillä 96/26/Euratom kumottiin aiempi perusnormeja koskeva direktiivi 80/836/Euratom 13. päivästä toukokuuta 2000. Ainoa direktiivin 80/836/Euratom rikkomisesta johtuva menettely oli vireillä Alankomaita vastaan muun muassa imettäviä naisia, ulkoista altistusta ja saatuja annostuksia koskevien normien noudattamatta jättämisestä. Menettely lopetettiin vuonna 2000, kun rikkomisen lopullinen korjaaminen voitiin varmistaa Alankomaita vastaan direktiivin 96/26/Euratom nojalla vireille pannun asian yhteydessä (katso edellä).

Lääketieteellistä säteilyaltistusta koskevalla direktiivillä 97/43/Euratom parannetaan potilaiden ja terveydenhuoltohenkilökunnan suojelua säteilyltä. Direktiivissä otetaan huomioon lääkinnällisten menettelyjen ja laitteiden kehitys. Direktiivi perustuu aiempien direktiivien täytäntöönpanosta saatuihin käytännön kokemuksiin ja täydentää turvallisuuden perusnormeja koskevaa direktiiviä 96/29/Euratom. Uudessa direktiivissä vahvistetaan täsmällisempi oikeuttamisperiaatteen määritelmä, vastuujako ja lääketieteen alan asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset.

Kolme jäsenvaltiota on ilmoittanut kyseistä direktiiviä koskevista kattavista täytäntöönpanotoimista komissiolle direktiivissä vahvistetussa määräajassa. Komissio on aloittanut kesällä 2000 rikkomisesta johtuvat menettelyt Alankomaita, Belgiaa, Espanjaa, Irlantia, Kreikkaa, Luxemburgia, Portugalia, Ranskaa, Ruotsia, Saksaa, Tanskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, koska nämä maat eivät ole ilmoittaneet lopullisista täytäntöönpanotoimista. Tämän jälkeen Ruotsi kuitenkin ilmoitti täytäntöönpanotoimista komissiolle, ja Ruotsia vastaan aloitettu rikkomisesta johtuva menettely voitiin lopettaa vuoden 2000 lopulla.

Uudella direktiivillä 97/43/Euratom lääketieteellisessä tutkimuksessa ja hoidossa olevien henkilöiden säteilysuojelua koskevista perustoimenpiteistä annettu direktiivi 84/466/Euratom kumottiin. Espanjaa vastaan vireillä ollut direktiivin 84/466/Euratom rikkomisesta johtuva menettely lopetettiin, kun Espanja ilmoitti komissiolle uusista julkaistuista täytäntöönpanotoimista. Toinen vireillä ollut menettely koski Belgiaa. Belgian ilmoittama lainsäädäntö ei täysin vastannut direktiivin 84/466/Euratom vaatimuksia muun muassa koulutuksen, pätevien asiantuntijoiden, hyväksymisperusteiden ja radiologisten laitosten tarkkailun osalta. Menettely lopetettiin, koska rikkomisen lopullinen päättyminen voidaan varmistaa Belgiaa vastaan direktiivin 97/26/Euratom nojalla vireille pannun asian yhteydessä (katso edellä).

Tietojen antamista väestölle koskevassa direktiivissä 89/618/Euratom säädetään vaatimuksista, jotka koskevat terveydensuojelutoimenpiteistä ja noudatettavista ohjeista yleisölle säteilyvaaratilanteissa annettavia tietoja. Ruotsi oli jättänyt ilmoittamatta direktiivin 89/618/Euratom useita säännöksiä koskevista täytäntöönpanotoimsta. Se ei ollut ilmoittanut muun muassa tietojen antamista väestölle vaaratilanteessa ja tietojen välittämismenettelyjä koskevien säännösten täytäntöönpanosta. Vuonna 2000 Ruotsi ilmoitti komissiolle uusista täytäntöönpanotoimista, ja asian käsittely voitiin lopettaa. Ranskan lainsäädännön arvioinnissa kävi ilmi, ettei se ole täysin direktiivin vaatimusten mukainen määritelmien, yleisölle ennalta annettavan tiedon, vaaratilanteissa yleisölle annettavien tietojen sekä henkilöstön toiminnan osalta. Tämän vuoksi komissio lähetti Ranskalle perustellun lausunnon vuonna 2000. Saksaa vastaan vireillä olevaa menettelyä jatketaan, koska Saksan lainsäädännössä ei varmisteta, että säteilyvaaratilanteessa alueen väestölle tiedotetaan viipymättä vaaratilanteen tosiasioista ja tarvittavista toimenpiteistä. Lisäksi Saksan lainsäädäntöön ei sisälly kaikkia direktiivin vaatimuksia pelastustyöntekijöille tiedottamisesta. Tarvittavan tiedon välittämistä koskeva menettely ei myöskään ole direktiivin vaatimusten mukainen. Saksa ilmeisesti valmistelee uutta lainsäädäntöä, jolla ratkaistaisiin nämä ongelmat. Komissiolle ei kuitenkaan ole ilmoitettu uudesta lainsäädännöstä, joten kyseessä on edelleen rikkomistapaus. Komissio on näin ollen päättänyt nostaa kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa Saksaa vastaan.

Ranskaa vastaan vireillä ollut ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta työskentelyn aikaisen ionisoivan säteilyn vaaroilta valvonta-alueella annetun direktiivin 90/641/Euratom rikkomisesta johtuva menettely lopetettiin vuonna 2000, kun vuonna 1999 ilmoitettujen uusien toimien arviointi osoitti täytäntöönpanotoimet riittäviksi. Direktiivissä vahvistetaan ulkopuolisille työntekijöille samantasoinen suojelu työskentelyn aikaisen ionisoivan säteilyn vaaroilta kuin toiminnanharjoittajan omille pysyville työntekijöille. Ulkopuolisella työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka on muun kuin toiminnanharjoittajan yrityksen, jolla on säteilysuojalainsäädännön mukainen toimintalupa, palkkaama ja joka altistuu säteilyvaaralle. Ulkopuoliset työntekijät voivat työskennellä peräkkäin useissa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevissa laitoksissa. He altistuvat siten säteilylle useilla valvonta-alueilla (joilla altistumismäärät ovat huomattavia). Tällaiset erityiset työskentelyolosuhteet edellyttävät erityistä säteilyn valvontajärjestelmää, joka on tärkeä työntekijöiden terveydensuojelun kannalta. Komission arvion mukaan Belgia ei ole luonut yhtenäistä järjestelmää, joka vastaisi täysin direktiivin vaatimuksia. Tämän vuoksi komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Belgiaa vastaan vuonna 2000.

2.9. Kalastus

Komissio valvoi edelleen yhteisen kalastuspolitiikan soveltamisalaan kuuluvien kalavarojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

Samalla komissio jatkoi kansallisten lainsäädäntötoimien järjestelmällistä tutkimista kalastuksen ja vesiviljelyn alalla. Kyseessä ovat toimet, joiden analyysissä on otettava huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93 [86], kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla 30 päivänä maaliskuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 850/98 [87] sekä tietyistä Välimeren kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä 27 päivänä kesäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1624/94 [88]. Komissio ei ole havainnut sellaisia yhteisön säännöstön kanssa ristiriitaisia tapauksia, joista olisi aloitettava rikkomisesta johtuva menettely.

[86] EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

[87] EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1.

[88] EYVL L 171, 6.7.1994, s. 1.

2.9.1. Kalavarat

Komissio on lähettänyt 15. toukokuuta Tanskan hallitukselle perustellun lausunnon, joka koskee valvontavelvollisuuksien laiminlyöntiä. Tanska on ylittänyt sille myönnetyt pyyntikiintiöt vuosina 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 ja 1996. Lisäksi komissio on nostanut 10. huhtikuuta kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, koska se on ylittänyt sille myönnetyt pyyntikiintiöt vuosina 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 ja 1996. Komissio nosti myös 10. marraskuuta 2000 kaksi kannetta yhteisöjen tuomioistuimessa Ranskaa vastaan vireillä olleiden menettelyjen yhteydessä, koska Ranska oli eräät ylittänyt sille vuosina 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 ja 1996 myönnetyistä pyyntikiintiöistä.

Ranskalle lähetettiin 6. kesäkuuta 2000 täydentävä perusteltu lausunto, joka koski tiettyjen kalalajien kalastusta ja markkinoille saattamista koskevan yhteisön lainsäädännön velvoitteiden laiminlyöntiä minimikokojen noudattamisen osalta.

Ranskaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan aloitetut menettelyt, jotka liittyivät ajoverkkojen avulla kalastavien kalastusalusten määrän pienentämiseen, lopetettiin, koska menettelyjen aiheena oleville kanteluille ei ollut perusteita.

Ranskaa vastaan aloitettu menettely, joka koski kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmän täytäntöönpanon määräaikojen noudattamista, lopetettiin, sillä kyseinen järjestelmä on otettu käyttöön.

Ranskaa vastaan aloitettu menettely, jossa käsiteltiin kansallisiin kiintiöihin jaettujen kalalajien kalastusta koskevia vaatimuksia, on lopetettu Ranskan viranomaisten toteutettua toimet, joilla kyseiset ranskalaiset vaatimukset yhdenmukaistetaan yhteisön oikeuden kanssa.

2.9.2. Lipun/kalastusluvan myöntäminen

Komissio tutki edelleen vuonna 2000, onko kalastusalusten lipun myöntämiseen liittyvä kansallinen lainsäädäntö yhteensopiva yhteisön oikeuden kanssa.

Kreikkaa ja Portugalia vastaan aloitetut rikkomisesta johtuvat menettelyt, jotka koskivat lipun myöntämistä, lopetettiin maiden hyväksyttyä yhteisön oikeuden kanssa yhteensopivaa kansallista lainsäädäntöä.

2.9.3. Markkinat

Saksaa vastaan aloitettu rikkomisesta johtuva menettely, joka koski sardiinisäilykkeiden kaupan pitämisen yhteisiä sääntöjä, lopetettiin, kun maa toteutti toimia kyseisten sääntöjen asianmukaiseksi soveltamiseksi.

2.10. Sisämarkkinat

2.10.1. Sisämarkkinoiden yleisstrategia

Komissio antoi 3. toukokuuta tiedonannon Sisämarkkinoiden strategian katsaus vuodeksi 2000 [89], joka perustuu marraskuussa 1999 annettuun asiakirjaan. Katsauksessa yksilöidään ensisijaisia toimia, joilla komission mukaan olisi merkittävin ja välittömin vaikutus kyseisten markkinoiden toiminnan tehostamiseen. Lisäksi katsauksessa otetaan huomioon Lissabonin Eurooppa-neuvostossa esitetty toivomus uudenaikaistaa ja yksinkertaistaa sisämarkkinoita, jotta Euroopan unionista tulisi maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamiselle rakentuva talous.

[89] KOM(2000) 257 lopullinen ja tiedote 5/2000, kohta 1.3.26.

Komissio julkaisi toukokuussa ja marraskuussa uudet yhtenäismarkkinoiden tulostaulut, jotka tarjoavat säännöllisesti ajantasaistettua tietoa jäsenvaltioiden edistymisestä sisämarkkinoiden lainsäädännön soveltamisessa ja täytäntöönpanossa. Marraskuun tulostaulun [90] perusteella jäsenvaltioiden viime vuosina toteuttamat toimet, joiden tarkoituksena on asettaa etusijalle sisämarkkinoita koskevien direktiivien saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, ovat tuottaneet tulosta, sillä täytäntöönpanon laiminlyönnin aste on pienentynyt puolella kolmen vuoden aikana. Kuitenkin joka kahdeksannen direktiivin täytäntöönpano on laiminlyöty ainakin yhdessä jäsenvaltiossa, mikä tarkoittaa, että sisämarkkinoiden lainsäädännöstä 13 prosenttia ei ole täysimääräisesti voimassa unionin alueella. On yhä selvempää, että viranomaiset pystyvät korjaamaan viipeet ainoastaan, jos niiden toimintaa tuetaan korkeimmalla mahdollisella poliittisella tasolla.

[90] Marraskuun 7. päivänä 2000 laadittuun sisämarkkinoiden tulostauluun nro 7 voi tutustua sisämarkkinoiden pääosaston www-sivuilla osoitteessa http://europa.eu.int/comm/internal_market/.

Lainsäädännön yksinkertaistaminen ja sen laadun parantaminen ovat ensisijaisia poliittisia tavoitteita. Sisämarkkinoiden lainsäädännön yksinkertaistamista koskeva SLIM-aloite on keskeisessä asemassa tässä suhteessa. Jäsenvaltioiden virkamiehistä ja lainsäädännön käyttäjistä koostuvat pienryhmät pyrkivät laatimaan konkreettisia ehdotuksia erityisaloja sääntelevän yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamiseksi. Vuoden 1996 jälkeen on tutkittu 14 alaa. Komissio julkaisi vuonna 2000 kertomuksen SLIM-hankkeen neljännen vaiheen tuloksista [91]. Kertomuksessa annetaan useita suosituksia lainsäädännön yksinkertaistamiseksi kolmella alalla, jotka ovat yhtiöoikeus, vaaralliset aineet ja valmispakkaukset.

[91] KOM (2000) 56 lopullinen, 4.2.2000.

Komissio antoi 28. helmikuuta tiedonannon SLIM-aloitteen tarkastelu: sisämarkkinoiden lainsäädännön yksinkertaistaminen [92], jossa käsitellään SLIM-aloitteen kolmea ensimmäistä vaihetta. Tiedonannossa komissio määritteli yksityiskohtaiset säännöt avoimuuden lisäämiseksi ja ehdotti periaatteita, joiden perusteella mukaan otettavat alat valitaan. Lisäksi se vaati jäsenvaltioilta rinnakkaisia toimia, joilla yksinkertaistetaan niiden kyseisiä aloja koskevia säännöksiä, ja pyysi Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään mahdollisimman pian ne ehdotukset, jotka perustuvat suurelta osin SLIM-aloitteen toteutukseen liittyviin suosituksiin.

[92] KOM (2000) 104 lopullinen.

Komissio ja jäsenvaltiot sopivat myös kolmesta uudesta lainsäädäntöalasta, jotka sisällytetään SLIM-aloitteen viidenteen vaiheeseen: radioaktiivisen jätteen siirto (direktiivi 92/3/Euratom [93], asetus (Euratom) N:o 1493/93 [94]), kosmeettisten tuotteiden kauppa (direktiivi 76/768/ETY [95]) ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärät (direktiivit 76/895/ETY [96], 86/362/ETY [97], 86/363/ETY [98] ja 90/642/ETY [99]). Komissio julkaisee valmisteluasiakirjan viidennestä vaiheesta huhtikuussa 2001, ja SLIM-pienryhmät tutkivat alan lainsäädäntöä ja antavat suosituksensa syyskuussa 2001.

[93] EYVL L 35, 12.2.1992, s. 24.

[94] EYVL L 148, 19.6.1993, s. 1.

[95] EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.

[96] EYVL L 340, 9.12.1976, s. 26.

[97] EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37.

[98] EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43.

[99] EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71.

Osana kansalaisten ja yritysten kanssa toteutettavaa vuoropuhelua komissio julkaisi uuden oppaan "Kuinka turvata oikeutensa Euroopan yhtenäismarkkinoilla" sekä käynnisti yritystoiminnan palautemekanismin, jonka tarkoituksena on ottaa yritysten kokemukset paremmin huomioon poliittisessa päätöksenteossa. [100]

[100] Katso Europa-palvelimella seuraavat osoitteet: http://europa.eu.int/citizens ja http://europa.eu.int/business.

Komissio pyrkii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa parantamaan kuhunkin jäsenvaltioon perustettujen sisämarkkinoiden koordinointikeskusten ja yhteyspisteiden verkon toimintaa [101]. Tarkoituksena on tehostaa sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön soveltamista ja erityisesti auttaa kansalaisia ja yrityksiä ratkaisemaan ongelmia, joita ne kohtaavat harjoittaessaan oikeuksiaan.

[101] Katso osoitteessa http://europa.eu.int/comm/internal_market/ kohdat "Contact Points for Citizens" ja "Contact Points for Business".

2.10.2. Tavaroiden vapaa liikkuvuus

2.10.2.1. EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen soveltaminen (EY:n perustamissopimuksen entinen 30 artikla ja sitä seuraavat artiklat)

Erilaisia kaupan esteitä koskevien asioiden määrä laski hieman vuoden 2000. Uusia menettelyjä aloitettiin 151, kun niitä vuonna 1999 aloitettiin 257 (on huomattava, että yli neljäsosa vuoden 1999 menettelyistä koski dioksiinikriisiä, mikä vaikeuttaa vertailua). Näin ollen vireillä olevien rikkomisesta johtuvien menettelyjen määrä laski 345:stä 318:aan 31. joulukuuta 2000 mennessä.

Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien riita-asioiden käsittely on monimutkaistunut. Riita-asioiden käsittelystä vastaavat komission yksiköt ovat jo usean vuoden ajan pitäneet parempana vuoropuhelun jatkamista kansallisten viranomaisten kanssa, jottei rikkomisesta johtuvia menettelyjä tarvitsisi aloittaa muulloin kuin sellaisissa tapauksissa, joissa kansalliset viranomaiset ovat selvästi eri mieltä asiasta. Näin on toimittu myös kyseisessä tapauksessa.

Pakettikokouksia järjestettiin jälleen useimpien jäsenvaltioiden kanssa (Belgiaa, Suomea, Saksaa ja Luxemburgia lukuun ottamatta). Kokoukset osoittautuivat jälleen kerran hyödyllisiksi ja tehokkaiksi, sillä 138 käsitellystä asiasta 56 on ratkaistu ja ainoastaan 18 asiaa voidaan pitää riita-asiana. Viidessä jäsenvaltiossa järjestettiin pakettikokousten yhteydessä myös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen noudattamista koskevia seminaareja. Koska seminaarit onnistuivat hyvin ja olivat hyödyllisiä, niitä on tarkoitus järjestää lisää vuonna 2001. Tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden viranomaisten tietoja vastavuoroisesta tunnustamisesta ja lisätä sen soveltamista. Pakettikokousten puheenjohtajien kokous järjestettiin helmikuussa 2000.

Pakettikokousten lisäksi komission yksiköt päättivät yhdessä jäsenvaltioiden kanssa testata uutta menetelmää yhteisön kansalaisten kohtaamien ongelmien nopeaksi ratkaisemiseksi. Tarkoituksena oli antaa joitakin ajoneuvojen rekisteröintiongelmiin liittyviä asioita sisämarkkinoiden neuvoa-antavan komitean perustaman yhteyspisteiden verkon hoidettavaksi. Tässä uudessa menetelmässä sen jäsenvaltion yhteyspiste, jossa rekisteröintiongelma ilmenee, vastaa perustelujen tai ratkaisun antamisesta kolmen kuukauden määräajassa tarvittaessa yhteistyössä kyseisen kansalaisen kotimaan yhteyspisteen kanssa. Ainoastaan jos määräaikaa ei noudateta tai jos yhteyspisteiden verkko ei pysty auttamaan asiassa, komission yksiköt ottavat asian käsiteltäväkseen perinteisen rikkomisesta johtuvan menettelyn keinoin. Vuoden 2000 puolivälissä käyttöön otetusta uudesta menetelmästä saadaan alustavat tulokset vuonna 2001. Jos tulokset ovat myönteisiä, verkon toimivaltaa voidaan ulottaa myös muuntyyppisiin tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskeviin ongelmiin.

Niillä aloilla, joilla vaadittiin paljon komission toimia vuoden 2000 aikana, voitiin todeta, että kantelut olivat yhä laaja-alaisempia. Eniten kanteluja tehdään elintarvike- ja ajoneuvoalalla mutta myös lääkevalmisteiden ja kasvinsuojeluaineiden alalla erityisesti rinnakkaistuonnin osalta.

Komission vuonna 2000 aikaansaamasta edistyksestä voidaan mainita radioselainvastaanottimien kaupan vapauttaminen Belgiassa, lääkkeiden rinnakkaistuontia koskevan yksinkertaistetun lainsäädännön käyttöönotto Espanjassa ja kasvinsuojeluaineiden rinnakkaistuontia koskevan yksinkertaistetun lainsäädännön käyttöönotto Kreikassa.

Komissio nosti vuonna 2000 kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa Alankomaita vastaan jäsenyysvelvoitteiden laiminlyönnistä. Kanne koski ravintoaineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annettua lainsäädäntöä (kieltojärjestelmä ellei ennakkolupaa myönnetä). Lainsäädännössä kielletään yleisesti tiettyjen ravintoaineiden, kuten A- ja D-vitamiinin sekä foolihapon, lisääminen elintarvikkeisiin, lukuun ottamatta joitakin erityistuotteita. Talouden toimijat voivat saada poikkeusluvan ainoastaan hakemalla lupaa ennakkoon kunkin yksittäisen tuotteen osalta.

Komissio lähetti lisäksi 17 yhteensä perusteltua lausuntoa seuraaville jäsenvaltioille: Itävallalle (lääkkeiden maahantuonti), Belgialle (vammaisille tarkoitetut lääkinnälliset laitteet, lääkinnällisistä laitteista aiheutuneiden kulujen korvaaminen), Tanskalle (vitamiineilla vahvistetut juomat), Espanjalle (messu- ja näyttelytoimintaa koskeva lainsäädäntö, perävaunullisten moottoripyörien rekisteröinti, hypokloriittiyhdisteitä sisältävät pesuaineet), Suomelle (vitamiineilla vahvistetut lisäravinteet), Ranskalle (lääkkeiden maahantuonti, matkailuautojen maahantuonti), Irlannille (lääkkeiden rinnakkaistuonti), Italialle (laivavarusteet, maatalousajoneuvojen perävaunujen osat ja ominaisuudet), Kreikalle (lääkkeiden hinnat, hampputuotteiden kaupan pitäminen), Alankomaille (kasvinsuojeluaineiden rinnakkaistuonti) ja Ruotsille (lääkkeiden rinnakkaistuonti).

Vuoden 2000 aikana yhteisöjen tuomioistuin antoi myös tuomioita jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevissa menettelyissä, joita komissio oli aloittanut jäsenvaltioita vastaan:

- Yhteisöjen tuomioistuin toteaa asiassa C-23/99, komissio vastaan Ranska, 29.9.2000 antamassaan tuomiossa, ettei Ranskan tulliviranomaisilla ollut oikeutta ottaa haltuunsa tavaroita, jotka on laillisesti valmistettu yhdessä Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa ja jotka on tarkoitettu sen jälkeen, kun ne on kuljetettu Ranskan alueen kautta, saatettaviksi toisen jäsenvaltion markkinoille, jossa niitä voidaan myydä laillisesti.

- Yhteisöjen tuomioistuin toteaa asiassa C-217/99, komissio vastaan Belgia, 16.11.2000 antamassaan tuomiossa, että Belgian lainsäädäntö, jossa säädetään, että sellaisten elintarvikkeiden, joihin on lisätty ravintoaineita, pakkauksiin on merkittävä ilmoitusnumero (tämäntyyppisiä elintarvikkeita koskeva menettely), on EY:n perussopimuksen 28 artiklan vastainen.

- Yhteisöjen tuomioistuin toteaa asiassa C-55/99, komissio vastaan Ranska, 14.12.2000 antamassaan tuomiossa, että Ranskan lainsäädäntö, jossa asetetaan velvollisuus ilmoittaa rekisterinumero lääketieteellisten reagenssien ulkopakkauksessa ja mainita tästä rekisteröinnistä kuhunkin reagenssiin liitettävässä selosteessa, on EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan vastainen. Yhteisöjen tuomioistuin hylkää komission kanteen siltä osin kuin se koskee kaikkiin lääketieteellisiin reagensseihin sovellettavaa rekisteröintimenettelyä.

Kun otetaan huomioon yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön yhteys komission käsittelemiin rikkomistapauksiin, voidaan myös mainita muutamia yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisuja:

- Yhteisöjen tuomioistuin vahvistaa asiassa C-254/98, Schutzverband, 13.1.2000 antamassaan tuomiossa, ettei syrjivää valtiollista toimenpidettä voida pitää myyntijärjestelynä, joten se kuuluu EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan piiriin. Esimerkkitapaus koski Itävallan toteuttamaa toimenpidettä, jonka mukaan leipomotuotteiden liikkuvaa kauppaa harjoittavalla yrityksellä oli oltava kiinteä toimipaikka Itävallassa.

- Yhteisöjen tuomioistuin vahvistaa asiassa C-366/98, Geffroy, 12.9.2000 antamassaan tuomiossa, että on pidettävä EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan ja elintarvikkeiden merkintöjä koskevan muutetun direktiivin 79/112/ETY [102] 14 artiklan vastaisena sitä, että kansallisessa lainsäädännössä velvoitetaan käyttämään tiettyä kieltä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä eikä anneta mahdollisuutta käyttää muuta ostajien helposti ymmärtämää kieltä tai turvata ostajan tiedonsaanti muilla keinoilla.

[102] EYVL L 33, 8.2.1979, s. 1.

- Yhteisöjen tuomioistuin katsoo asiassa C-3/99, Cidrerie Ruwet, 12.10.2000 antamassaan tuomiossa, että on EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan vastaista, että jäsenvaltio kieltää sellaisen valmispakkauksen markkinoille saattamisen, jonka tilavuus poikkeaa yhteisön säädöksissä mainituista nimellistilavuuksista (muutettu direktiivi 75/106/ETY [103]) mutta joka on laillisesti valmistettu ja saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa, jollei sellaisella kiellolla pyritä suojaamaan kuluttajia ja jollei se ole välttämätön ja oikeassa suhteessa kyseiseen päämäärään.

[103] EYVL L 42, 15.2.1975, s. 1.

- Yhteisöjen tuomioistuin toteaa asiassa C-448/98, Guimont, 5.12.2000 antamassaan tuomiossa, että on EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan vastaista, että toisista jäsenvaltioista peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan säännöstöä, jossa ainoastaan kuorellisia juustoja voidaan markkinoida käyttämällä nimitystä "emmental".

Komissio on myös lisännyt Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 3052/95/EY [104] soveltamista koskevaa tiedotusta ja tehnyt sitä tunnetummaksi. Päätöksessä säädetään, että jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niistä kansallisista toimenpiteistä, joiden kohdalla tehdään poikkeuksia tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevaan periaatteeseen. Vaikka vastaanotettujen ilmoitusten määrä on yli kaksinkertaistunut vuoteen 1999 verrattuna (65 tapausta vuonna 2000 verrattuna 26 tapaukseen vuonna 1999), määrä ei vielä ole riittävä. Tätä käsitystä korostetaan komission 7. huhtikuuta 2000 julkaisemassa kertomuksessa kyseisen päätöksen soveltamisesta vuosina 1997 ja 1998. Kertomuksessa annetaan myös joitakin parannusehdotuksia.

[104] EYVL L 321, 30.12.1995, s. 1.

Sisämarkkinoiden toimivuudesta jäsenvaltioiden välisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta 7 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2679/98 [105] 3 artiklassa säädetään menettelystä, jolla voidaan nopeasti puuttua tavaroiden vapaata liikkuvuutta selvästi haittaaviin esteisiin. Menetelmää sovellettiin 18 kertaa vuonna 2000. Näin tapahtui Ranskassa 35 tunnin työviikkoihin siirtymistä koskevien mielenosoitusten aikana sekä useissa jäsenvaltioissa öljyn hinnannousua koskevien mielenosoitusten aikana.

[105] EYVL L 337, 12.12.1998, s. 8.

2.10.2.2. Sisärajojen tarkastusten lakkauttamista 1. tammikuuta 1993 koskevat liitännäistoimenpiteet

Komissio aloitti tutkimukset Saksan ja Ranskan toteuttamien toimien yhteensopivuudesta, kun sille ilmoitettiin vuonna 2000 kaikista kansallisista täytäntöönpanotoimista, jotka koskivat jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta 15 päivänä maaliskuuta 1993 annettua neuvoston direktiiviä 93/7/EY [106] sekä direktiivin 93/7/EY liitteen muuttamisesta annettua direktiiviä 96/100/ETY [107].

[106] EYVL L 74, 27.3.1993, s. 74.

[107] EYVL L 60, 1.3.1997, s. 59.

2.10.2.3. Vastuu viallisista tuotteista (muutettu direktiivi 85/374/ETY [108])

[108] EYVL L 210, 7.8.1995, s. 29.

Komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Ranskaa ja Kreikkaa vastaan jäsenyysvelvoitteiden laiminlyönnistä, sillä niiden kansalliset täytäntöönpanotoimet eivät olleet yhteensopivia direktiivin kanssa.

Direktiivillä 1999/34/EY [109] pyritään ulottamaan tuottamuksesta riippumaton vastuu maatalouden alkutuotteisiin. Jäsenvaltioiden oli pantava täytäntöön direktiivin soveltamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 4. joulukuuta 2000. Joidenkin jäsenvaltioiden (Kreikka, Ranska, Luxemburg, Itävalta, Suomi ja Ruotsi) kansallisia lainsäädäntöjä sovellettiin jo maataloustuotteisiin, joten niitä ei tarvinnut mukauttaa. Tanska ilmoitti täytäntöönpanotoimista.

[109] EYVL L 141, 4.6.1999, s. 20.

Yhteisöjen tuomioistuimessa on vireillä kaksi ennakkoratkaisupyyntöä, jotka koskevat direktiivin 85/374/ETY tulkintaa. Asia C-203/99 koskee julkisten viranomaisten vastuuta Tanskassa sijaitsevaa sairaalaa koskevassa tapauksessa, jossa potilaan elinsiirto epäonnistui, koska elin oli vaurioitunut. Asia C-183/00 koskee direktiivin 13 artiklan tulkintaa.

2.10.3. Palvelujen vapaa liikkuvuus ja sijoittautumisoikeus

2.10.3.1. Perustamissopimuksen 43 artikla ja sitä seuraavat artiklat sekä 49 artikla ja sitä seuraavat artiklat

Komissio lähetti Belgialle perustellun lausunnon kauppatapoja sekä kuluttajanvalistusta ja -suojaa koskevasta maan lainsäädännöstä. Lainsäädännössä kielletään ohjelmat, joissa kanta-asiakkaita hankitaan mainoslahjojen avulla, jos tuotteiden tai palvelujen myyjä ei ole järjestänyt näitä ohjelmia tai jos kuluttajille ei tarjota ostettua tuotetta tai palvelua vastaavia mainoslahjoja. Tällaisilla ehdoilla rajoitetaan EY:n perustamissopimuksen 49 artiklassa tarkoitettua palvelujen tarjoamisen vapautta. Tarkemmin sanoen kyseisestä Belgian lainsäädännöstä aiheutuu syrjiviä vaikutuksia, joten ne eivät voi olla tarpeellisia kuluttajansuojan tai aidon kilpailun varmistamiseksi.

Sairaaloita koskevassa Itävallan lainsäädännössä säädetään, että sellaisten ulkomaisten potilaiden, joiden kotipaikka ei ole Itävallassa ja jotka eivät kuulu maan sosiaaliturvajärjestelmään, on maksettava sairaalassaoloajastaan enemmän kuin samassa tilanteessa olevien Itävallan kansalaisten. Kansallisuusvaatimus on syrjivä ja vastoin EY:n perustamissopimuksen 12, 39, 43 ja 49 artiklaa, minkä vuoksi Itävallan viranomaisille lähetettiin perusteltu lausunto.

Irlannin, Italian, Luxemburgin ja Portugalin lainsäädäntöjen mukaan ainoastaan valtuutetut patenttiasiamiehet voivat edustaa asiakkaitaan patenttiasioista vastaavassa kansallisessa virastossa. Yhtenä edellytyksenä asiakkaan edustamiselle on kuitenkin se, että henkilöllä on kotipaikka tai liikepaikka kyseisessä jäsenvaltiossa. Tällaiset edellytykset ovat ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen 49 artiklassa tarkoitetun palvelujen tarjoamisen vapauden ja jopa EY:n perustamissopimuksen 43 artiklassa tarkoitetun sijoittautumisoikeuden periaatteen kanssa. Komissio on lähettänyt kyseisille jäsenvaltioille perustellut lausunnot näiden esteiden vuoksi.

Tuomioistuin antoi asiassa C-264/99 8.6.2000 tuomion, joka koski Italian lainsäädäntöä. Siinä säädetään kauttakulusta vastaavien huolitsijoiden lupia koskevasta luettelosta, jonka mukaan kaikkien kyseistä toimintaa harjoittavien luonnollisten ja oikeushenkilöiden on kirjauduttava alueella toimivaltaisen kauppakamarin pitämään rekisteriin. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin toteaa komission kannan mukaisesti, että kirjautumisedellytys rajoittaa sellaisten huolitsijoiden toimintaa, jotka eivät ole sijoittautuneet Italiaan mutta jotka haluavat harjoittaa siellä toimintaansa tilapäisesti EY:n perustamissopimuksen 49 artiklan nojalla.

Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin vahvisti komission kannan päättäessään, että Italian lainsäädännössä asetettu edellytys, jonka mukaan siivoukseen liittyviä palveluja tarjoavien yritysten on kirjauduttava valtion tai maakunnan yritysrekisteriin voidakseen harjoittaa toimintaansa, on vastoin palvelujen vapaan tarjoamisen periaatetta, eikä sitä voida perustella yleistä etua koskevilla syillä (asiassa C-358/98 9.3.2000 annettu tuomio).

Komission päätettyä nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa Portugalia vastaan Portugalin viranomaiset poistivat kansalaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän lainsäädännöstään, jossa säädetään ilmakuvauspalvelujen tarjonnan standardeista. Näin ollen komissio peruutti kanteen.

Yksityisistä turva-alan palveluista tuomioistuin vahvistaa asiassa C-355/98 9.3.2000 antamassaan tuomiossa komission kannan ja toteaa, että Belgian lainsäädäntöön sisältyvä velvoite, jonka mukaan vartioimisyrityksellä on oltava toimipaikka Belgiassa, on EY:n perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklan vastainen. Samalla alalla komissio lähetti perustellun lausunnon Portugalille, sillä maan lainsäädännön mukaan toimintaansa saavat harjoittaa ainoastaan sellaiset yritykset, joilla on paljon osakepääomaa ja joilla on toimipaikka Portugalissa. Näin rajoitetaan joidenkin yritysten toiminnan lisäksi myös luonnollisten henkilöiden toimintaa.

2.10.3.2. Rahoituspalvelut

Vuoropuhelu jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa

Lujittaakseen hallinnollista yhteistyötä ja löytääkseen nopeasti ratkaisut havaittuihin ongelmiin komissio oli vuonna 2000 säännöllisesti yhteydessä jäsenvaltioiden viranomaisiin niin institutionaalisissa komiteoissa (pankkialan neuvoa-antava komitea, vakuutuskomitea, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamista käsittelevä yhteyskomitea) kuin tilapäisissä tulkintaryhmissä (rahoitusjärjestelmien kansallisten asiantuntijoiden ryhmä, pankkidirektiivien soveltamiseksi perustettu tekninen tulkintaryhmä, vakuutusalan direktiivien tulkintaa käsittelevä työryhmä sekä omien varojen riittävyydestä annetun direktiivin tulkintaa käsittelevä ryhmä) sekä korkean tason työryhmissä (arvopaperialan High Level Security Superiors Committee).

Kansalliset täytäntöönpanotoimet

Vuonna 2000 pankkialalla tuli voimaan kolme direktiiviä: sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä annetun neuvoston direktiivin 93/6/ETY muuttamisesta 22 päivänä kesäkuuta 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/31/EY [110], luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta annetun neuvoston direktiivin 89/647/ETY muuttamisesta erityisesti kiinnitysten osalta 22 päivänä kesäkuuta 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/32/EY [111] sekä luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun neuvoston direktiivin 77/789/ETY 12 artiklan, luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta annetun neuvoston direktiivin 89/647/ETY 2, 5, 6, 7 ja 8 artiklan ja liitteiden II ja III sekä sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä annetun neuvoston direktiivin 93/6/ETY 2 artiklan ja liitteen II muuttamisesta 22 päivänä kesäkuuta 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/33/EY [112].

[110] EYVL L 204, 21.7.1998, s. 13.

[111] EYVL L 204, 21.7.1998, s. 26.

[112] EYVL L 204, 21.7.1998, s. 29.

Ranskalle ja Kreikalle lähetettiin virallinen ilmoitus näiden kolmen direktiivin täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämisestä. Portugalille lähetettiin virallinen ilmoitus direktiivien 98/31/EY ja 98/32/EY täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämisestä ja Espanjalle direktiivin 98/32/EY täytäntöönpanon laiminlyönnistä.

Vakuutusalalla komissio lähetti perustellut lausunnot yhdeksälle jäsenvaltiolle (Belgialle, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Luxemburgille, Portugalille, Ranskalle, Suomelle, ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle), sillä ne eivät ole saattaneet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/78/EY [113] (vakuutusyritysryhmään kuuluvien vakuutusyritysten lisävalvonnasta) osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivin säännösten täytäntöönpanon määräaika oli 5. kesäkuuta 2000, ja sen periaatteita olisi sovellettava 1. tammikuuta 2001 alkavan varainhoitovuoden tileihin. Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat hyväksyneet ja julkaisseet direktiivin kansalliset täytäntöönpanotoimet sekä ilmoittaneet niistä komissiolle (Irlanti, Alankomaat ja Espanja täytäntöönpanolle asetetussa määräajassa, Tanska ja Ruotsi virallisen ilmoituksen jälkeen sekä Saksa, jolle on myös lähetetty virallinen ilmoitus ja joka hyväksyy parhaillaan lainsäädäntöehdotusta), komissio tutkii parhaillaan ilmoitettujen lainsäädäntöjen yhteensopivuutta.

[113] EYVL L 330, 5.12.1998, s. 1.

Arvopaperialalla komissio lopetti vuonna 1998 Itävaltaa, Ranskaa ja Portugalia vastaan aloitetut menettelyt, jotka koskivat sijoittajien korvausjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY [114] täytäntöönpanon laiminlyöntiä. Komissio lykkäsi kanteen nostamista Luxemburgia vastaan tuomioistuimessa, sillä maa ilmoitti kyseisen direktiivin täytäntöönpanevasta laista. Komissio aloitti kuitenkin menettelyn Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, jolle se päätti lähettää joulukuussa 2000 perustellun lausunnon direktiivin täytäntöönpanon laiminlyönnistä Gibraltarin alueella.

[114] EYVL L 84, 26.3.1997, s. 22.

Maksujärjestelmien alalla kaksi direktiiviä oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä vuonna 1999: rajojen yli suoritettavista tilisiirroista annettu direktiivi 97/5/EY [115] ja selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annettu direktiivi 98/26/EY [116].

[115] EYVL L 43, 14.2.1997, s. 25.

[116] EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.

Direktiivin 97/5/EY tarkoituksena on nopeuttaa rajojen yli tehtäviä tilisiirtoja, joiden määrä on pienempi kuin 50 000 euroa, ja tehdä niistä edullisempia. Siinä edellytetään, että pankit noudattavat avoimuussääntöjä ennen tilisiirtoja ja niiden jälkeen, ja otetaan käyttöön tilisiirtojen suorittamista koskevat säännöt (enimmäisaika, kahteen kertaan tehtävien tilisiirtojen kieltäminen ja tilisiirron määrän palautus, jos siirto ei ole toteutunut). Direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 14. elokuuta 1999. Ne jäsenvaltiot, jotka eivät olleet ilmoittaneet täytäntöönpanotoimistaan vuonna 1999, tekivät sen vuonna 2000. Näin ollen vireillä olevat rikkomisesta johtuvat menettelyt lopetettiin.

Direktiivin 98/26/EY tarkoituksena on vähentää maksujärjestelmiin ja arvopaperimarkkinoiden kauppaan liittyvää järjestelmäriskiä. Riskin vähentäminen on edellytyksenä järjestelmän sujuvalle toiminnalle sekä tehokkuuden lisäämiselle. Direktiivissä säädetään nettoutusta ja vakuuksia koskevista säännöistä. Lisäksi siinä vahvistetaan tietyssä järjestelmässä oikeuksiin ja velvoitteisiin sovellettava konkurssilainsäädäntö ja säädetään, että maksukyvyttömyysmenettelyt eivät vaikuta taannehtivasti.

Direktiivin 98/26/EY täytäntöönpanon määräaika oli 11. joulukuuta 1999. Kaikki jäsenvaltiot Luxemburgia, Ranskaa ja Italiaa lukuun ottamatta ilmoittivat komissiolle kansallisista täytäntöönpanotoimista 31. joulukuuta 2000 mennessä. Rikkomisesta johtuvat menettelyt aloitettiin näitä kolmea jäsenvaltiota vastaan 13. heinäkuuta 2000 päivätyllä kirjeellä.

Direktiivien noudattamatta jättämistapaukset

Yhteisöjen tuomioistuimen pankkialalla asiassa Ambry 1.12.1998 antama tuomio [117] koskee Ranskan lainsäädäntöä, jossa vaaditaan, että elinkeinonharjoittajan on annettava välittömästi realisoitavissa oleva vakuus saadakseen luvan elinkeinon harjoittamiseen (luvan toimia matkanjärjestäjänä). Maan lainsäädännössä säädetään kuitenkin myös, että jos vakuuden myöntävä laitos on sijoittautunut johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin Ranskaan, kyseessä olevan laitoksen on tehtävä tätä varten sopimus sellaisen luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen kanssa, jonka kotipaikka on Ranskassa. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että tällainen edellytys rajoittaa aiheettomasti palvelujen tarjoamisen vapauden periaatetta. Koska Ranskan viranomaiset eivät reagoineet toivotulla tavalla viralliseen ilmoitukseen, niille lähetettiin perusteltu lausunto. Perustellun lausunnon johdosta Ranska toteutti tarvittavat toimet edellä mainitun tuomion noudattamiseksi, ja komissio saattoi lopettaa asian käsittelyn.

[117] Asia C-410/96, Kok. 1998, s. I-7875.

Yhteisöjen tuomioistuin antoi vuonna 2000 vakuutusalalla kaksi tuomiota direktiivien virheellisestä täytäntöönpanosta. Ensimmäisessä tuomiossa todettiin, että Belgia ei ollut pannut asianmukaisesti täytäntöön kolmatta vahinkovakuutusdirektiiviä [118], koska sen kansallisen täytäntöönpanolain soveltamisalan ulkopuolelle jätetään kaikki omalla vastuullaan toimivat voittoa tavoittelevat kassat ja yritykset [119]. Vastauksena EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla tehtyyn viralliseen ilmoitukseen Belgian viranomaiset ilmoittivat lakiluonnoksesta, jolla hyväksytään työtapaturmavakuutus, jonka myötä Belgian lainsäädäntö saatetaan yhdenmukaiseksi direktiivin kanssa. Toinen, Ranskaa koskeva tuomio [120] liittyi vaatimukseen, jonka mukaan vakuutuskirjaa koskevat yleiset ja erityiset edellytykset on hyväksyttävä ennalta tai annettava järjestelmällisesti tiedoksi silloin, kun yritys aikoo käyttää kyseistä vakuutuskirjaa Ranskassa vakuutuksenottajan kanssa asioidessaan. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että vaatimus on vatoin yhteisössä vakuutustuotteiden kaupan pitämisen vapautta. Tämä vapaus pyritään takaamaan kolmansilla vahinkovakuutusdirektiiveillä [121]. Tuomion johdosta Ranskan viranomaisille lähetettiin virallinen ilmoitus EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla. Viranomaiset vahvistivat aikovansa noudattaa yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota (ennen sitä toimivaltaiset instituutiot eivät enää vaadi tunnistamislomakkeita jokapäiväisessä toiminnassaan).

[118] Neuvoston direktiivi 92/49/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta sekä direktiivien 73/239/ETY ja 88/357/ETY muuttamisesta (kolmas vahinkovakuutusdirektiivi) - EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1.

[119] Asia C-206/98, komissio v. Belgia, tuomio 18.5.2000 (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

[120] Asia C-296/98, komissio v. Ranska, tuomio 11.5.2000 (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

[121] Neuvoston direktiivi 92/49/ETY (edellä mainittu) ja direktiivi 92/96/ETY, annettu 10 päivänä marraskuuta 1992, henkivakuutuksen ensivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta sekä direktiivien 79/267/ETY ja 90/619/ETY muuttamisesta (kolmas henkivakuutusdirektiivi) - EYVL L 360, 9.12.1992, s. 1.

Asiassa, joka koski Ranskaa ja sitä, ettei maa ollut ilmoittanut tarvittavista toimista keskinäisistä yhtiöistä annetun lain mukauttamiseksi yhteisön oikeuden vaatimuksiin [122], Ranskan viranomaiset ilmoittivat vastauksena EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla lähetettyyn perusteltuun lausuntoon, että nyt kun hallitus on saanut toimintavaltuudet, uuden yhtiöistä annetun lainsäädäntökehyksen hyväksymiseen arvioidaan kuluvan neljä kuukautta vuoden 2001 alussa.

[122] Asia C-239/98, komissio v. Ranska, tuomio 16.12.1999 (Kok. 1999, s. I-8935).

Italian hallitus antoi 28. maaliskuuta 2000 asetuksen nro 70/2000 (joka muutettiin myöhemmin laiksi 26. toukokuuta 2000 annetulla asetuksen korvaavalla lailla nro 137), jossa vahvistetaan pakollisten liikennevakuutusten hintojen jäädyttäminen. Komissio reagoi asiaan välittömästi ja aloitti menettelyn, jonka tarkoituksena oli palauttaa vakuutushyödykkeiden kaupan pitämisen vapaus. Siitä säädetään kolmannessa vahinkovakuutusdirektiivissä (92/49/ETY), jolla otetaan käyttöön sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus. Komissio katsoi, että hintojen jäädyttäminen ei kuulu yleiseen hintavalvontajärjestelmään eikä sitä voida perustella yleistä etua koskevilla syillä.

Luxemburgia vastaan oli aloitettu menettely moottoriajoneuvovakuutuksen vakuutustoimistoja ja takuurahastoja koskevan lainsäädännön vuoksi. Siinä vaadittiin, että kunkin toimivuoden alussa takuurahastojen jäseninä olevien vakuutusyhtiöiden oli maksettava rahastolle kertamaksu, jota ei voida periä takaisin, riippumatta siitä, ovatko yhtiöt sijoittautuneet Luxemburgiin vai toimivatko ne palvelujen tarjoajina toisesta jäsenvaltiosta käsin. Lainsäädäntö mukautettiin direktiivin 90/618/ETY [123] säännöksiin, jolloin maksut lasketaan todellisten tulojen perusteella tai Luxemburgissa todellisuudessa vakuutettujen riskien perusteella. Näin ollen menettely lopetettiin. Toinen, Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan aloitettu menettely, joka koski pakollisen liikennevakuutuksen soveltamisalaa, lopetettiin jäsenvaltion muutettua lainsäädäntöään.

[123] EYVL L 330, 29.11.1990, s. 44.

Espanjaa vastaan aloitettu menettely, joka koskee vakuutuksen välittäjiltä Espanjan alueella toimimiseen vaadittua ennakkoilmoitusta ja sen ristiriitaisuutta EY:n perustamissopimuksen palvelujen tarjoamisen vapautta koskevien säännösten (49 artikla) kanssa, jatkuu edelleen. Tästä huolimatta voidaan mainita, että komissio esitti 20. syyskuuta 2000 ehdotuksen direktiiviksi vakuutusedustuksesta [124], jolla on tarkoitus korvata vuodesta 1976 voimassa ollut direktiivi.

[124] KOM (2000) 511 lopullinen.

Yhteisöjen lainsäädännön virheellistä soveltamista koskevat tapaukset

Pankkialalla todettiin vuonna 2000 neljä lainsäädännön virheellistä soveltamista koskevaa tapausta.

Kaksi tapausta koskee Italiaa. Ensimmäisessä tapauksessa on kyse oletetusta kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä verohyvitysten maksamisessa pankeille. Italialle lähetettiin perusteltu lausunto tietojen saamiseksi niistä perusteista, joita noudatettiin laadittaessa luetteloa, jonka perusteella verohyvitykset maksettiin. Toisessa tapauksessa on kyse lainojen korkotulojen lähdeverotusta koskevasta lainsäädännöstä. Komissio suoritti tutkinnan päättääkseen, syrjiikö Italian lainsäädäntö luottolaitoksia sen perusteella, ovatko ne sijoittautuneet Italiaan tai johonkin muuhun jäsenvaltioon. Italian viranomaisille lähetettiin kirje tarvittavien tietojen saamiseksi. Tähän mennessä kirjeeseen ei ole saatu vastausta.

Komissio lähetti Kreikan viranomaisille vuonna 1999 virallisen ilmoituksen ja vuonna 2000 kirjeen, jossa se pyytää lisätietoa. Maan viranomaiset myöntävät valtiontakauksen tietyillä Kreikan epäsuotuisilla alueilla sijaitsevien yritysten lainoihin. Komissiolle toimitettujen tietojen perusteella valtiontakaus myönnetään ainoastaan Kreikkaan sijoittautuneiden luottolaitosten antamiin lainoihin. Valtiontakausta ei voida myöntää unionin toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden yhteisön luottolaitosten lainoihin, jotka on myönnetty palvelujen vapaata tarjontaa noudattaen. Saatua vastausta tutkitaan parhaillaan.

Lisäksi yksi oletettu rikkominen koskee Ranskaa. Komissio lähetti tietopyynnön Ranskalle, sillä maan lainsäädännössä ei ilmeisesti sallita ranskalaisten luottolaitosten eikä muiden jäsenvaltioiden luottolaitosten siirtää varoja asiakkaidensa käyttötileille. Komissio ei ole saanut vastausta kirjeeseen.

Vakuutusalalla Kreikalle lähetettiin perusteltu lausunto, jotta maan viranomaiset kiinnittäisivät huomiota muiden jäsenvaltioiden vakuutusyhtiöiden Kreikassa tarjoamia hinauspalvelun sisältämiä vakuutuksia koskevien sääntöjen soveltamiseen. Itse asiassa nämä säännöt haittaavat vakuutusten sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa ja rikkovat vakuutuksista annettujen direktiivien säännösten lisäksi EY:n perustamissopimuksen sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevia säännöksiä. Saksaa vastaan aloitettu menettely, joka koskee sairausvakuutuksen yhdistämistä muiden vakuutustyyppien kanssa, jatkuu edelleen. Sairausvakuutuksen yhdistämisen kieltämistä pidetään yhteensopimattomana kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin säännösten kanssa.

Asiassa Champalimaud oli aloitettu menettely Portugalia vastaan, sillä maan viranomaiset vastustivat sopimusta, jonka mukaan espanjalainen pankkiryhmä saisi määräosuuden portugalilaisessa pankkiryhmässä. Nyt asia on ratkaistu ja sen käsittely lopetettu.

Arvopaperialalla komissio lopetti vuonna 1998 Italiaa vastaan aloitetun menettelyn (49 ja 56 artikla) ja Ranskaa vastaan aloitetun menettelyn (43, 49 ja 56 artikla). Kyse oli verotukseen liittyvistä kansallisista toimista, joilla suositaan kotimaan pörssimarkkinoita muiden Euroopan unionin pörssien kustannuksella. Perustellut lausunnot lähetettiin lokakuussa 1999, minkä jälkeen nämä kaksi jäsenvaltiota toimittivat vuoden 2000 alussa komissiolle joulukuussa 1999 hyväksymänsä lakitekstit, joilla muutettiin kyseisiä säännöksiä. Periaatteessa samankaltaisessa asiassa, joka oli aloitettu vuonna 1999 perustamissopimuksen 49 ja 56 artiklan nojalla, komissio lähetti perustellun lausunnon Itävallalle [125]. Syynä olivat verovapauksia ja veroetuja koskevat säännökset, joita myönnetään ainoastaan Itävaltalaisille sijoitusrahastoille muiden jäsenvaltioiden sijoitusrahastojen kustannuksella.

[125] IP/00/1203, 24.10.2000.

2.10.3.3. Postipalvelut

Irlantia ja Luxemburgia vastaan aloitetut rikkomisesta johtuvat menettelyt on lopetettu. Menettelyt koskivat yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 97/67/EY [126] täytäntöönpanon laiminlyöntiä. Kaikki jäsenvaltiot ovat nyt panneet direktiivin täytäntöön ja ilmoittaneet kansallisista täytäntöönpanotoimista.

[126] EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14.

2.10.3.4. Kaupallinen viestintä

Komissio jatkoi jo aloitettuihin rikkomisesta johtuviin menettelyihin liittyvää tutkintaa. Se aloitti korkean tason neuvottelut Ranskan viranomaisten kanssa "Evin"-laista, jossa kielletään alkoholijuomien televisiomainonta. Kyseinen tapaus koski erityisesti ulkomailla järjestettävien ja Ranskassa televisioitavien urheilutapahtumien yhteydessä tapahtuvaa alkoholijuomien televisiomainontaa. Tästä menettelystä oli lähetetty perusteltu lausunto vuonna 1997.

Komissio on lähettänyt Saksalle perustellun lausunnon Saksan mainoslahjoja ja hinnanalennuksia koskevan lainsäädännön vuoksi. Komissiolle on tämän jälkeen ilmoitettu lainsäädäntöhankkeesta, jossa kumottaisiin perustellun lausunnon aiheena olleet säännökset. Komissio seuraa tarkoin tätä kehitystä.

Erään talouden toimijan tekemän kantelun vuoksi komissio lähetti 24. heinäkuuta 2000 perustellun lausunnon Ranskalle huutokauppoja koskevien luetteloiden jakelua koskevasta Ranskan lainsäädännöstä. Komissio totesi, että lainsäädännöllä suosittiin huutokauppojen pitämistä Ranskassa, mikä on perustamissopimuksen 49 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen vastaista.

2.10.3.5. Tiedotusvälineet

Komissio totesi, että sen jälkeen, kun Belgialle lähetettiin perusteltu lausunto palvelujen tarjoamisen vapauden esteestä, joka muodostui useissa kunnissa voimassa olevasta satelliittiantennien verotuksesta, useimmat kunnat ovat poistaneet kiistanalaisen veron. Perittyjen verojen takaisinmaksua käsitellään vielä joissakin kunnissa.

2.10.4. Yritysten toimintaympäristö

2.10.4.1. Julkiset hankinnat

Sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi julkisten hankintojen alalla on erityisen tärkeää, että sääntöjä sovelletaan ja noudatetaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Julkisia hankintoja koskevassa tiedonannossaan [127] komissio ilmoitti toimenpiteistä, joilla varmistetaan yhteisön oikeuden noudattaminen.

[127] Komission tiedonanto, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1998 - Julkiset hankinnat Euroopan unionissa (KOM (98) 143) - katso kohta 2.2.

Näihin toimenpiteisiin kuuluu komission mielestä julkisia hankintoja koskeviin sääntöihin liittyvien ja jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevien tapausten käsittely järjestelmällisesti ja monialaisesti, jottei sille toimitettuja kanteluja käsiteltäisi sattumanvaraisesti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio on yhteydessä jäsenvaltioihin voidakseen varoittaa rikkomistapausten syntymisestä esimerkiksi silloin, kun maat valmistelevat tärkeitä tapahtumia (kuten olympialaisia, suuria näyttelyitä ja kulttuuritapahtumia) tai kun ne suunnittelevat kattavia infrastruktuurihankkeita, jotka ovat erityisen merkittäviä julkisten hankintojen kannalta. Erityisen vakavissa rikkomistapauksissa, jotka on saatettu komission tietoon, se on tehnyt aloitteen menettelyn käynnistämisestä entisen 226 artiklan nojalla. Lisäksi kun sen tietoon tullut tapaus on aiheuttanut yleisen soveltamista koskevan ongelman, komissio on tutkinut tilanteen kaikissa jäsenvaltioissa löytääkseen mahdollisia samanlaisia rikkomistapauksia. Kun komission yksiköt ovat tutkineet Italian ja Ranskan moottoriteihin liittyvää ongelmaa, ne ovat päättäneet tutkia moottoriteiden rakentamiseen ja hallinnointiin liittyvät asiat kaikissa muissakin jäsenvaltioissa. Tämän horisontaalisen tutkimuksen yhteydessä komission yksiköt pyysivät jäsenvaltioilta tietoja, joiden perusteella ne voisivat päätellä, rikotaanko maassa yhteisön oikeutta.

Edellä mainitussa tiedonannossa komissio pyysi jäsenvaltioita myös nimeämään riippumattomat viranomaiset, jotka ovat erikoistuneet julkisiin hankintoihin ja joihin se voisi ottaa yhteyttä markkinoille pääsyä koskevien ongelmien ratkaisemiseksi nopeasti ja epävirallisesti. Tietyt jäsenvaltiot, kuten Italia, noudattivat pyyntöä. Komissio kannustaa myös muita jäsenvaltioita seuraamaan Italian esimerkkiä. Yhteisön oikeuden valvojana komissiolla ei kuitenkaan ole tarpeeksi henkilöresursseja ja varoja kaikkien ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi. Hajauttamalla tapausten käsittelyä jäsenvaltioihin tarkoituksena on vapauttaa komissio joidenkin sille toimitettavien riita-asioiden käsittelystä. Näin komissio voi keskittyä lainsäädäntöehdotusten laadintaan ja sellaisten tapausten käsittelyyn, joilla on vaikutuksia koko Eurooppaan tai jotka koskevat tärkeitä tulkintakysymyksiä. Kantelijat puolestaan voivat saada riita-asiansa ratkaistua jäsenvaltiossa. Tätä tarkoitusta varten komissio tukee Tanskan aloitteesta vuonna 1998 perustettua jäsenvaltioiden viranomaisten välistä koordinoinnin ja yhteistyön kokeiluhanketta ja osallistuu siihen aktiivisesti.

Julkisia hankintoja koskevassa tiedonannossaan komissio tunnusti myös tarpeen selvittää sääntöjä niiden soveltamisen helpottamiseksi. Näin ollen komissio julkaisi tulkitsevan tiedonannon [128] sisämarkkinoille tärkeästä alasta eli käyttöoikeussopimuksista. Tiedonannossa määritellään käyttöoikeussopimuksiin sovellettavat säännöt ja periaatteet. Tärkeimpiä politiikan ja talouden toimijoita kuultiin ennakkoon laajalti tätä tulkitsevaa tiedonantoa laadittaessa.

[128] Komission tulkitseva tiedonanto, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2000, käyttöoikeussopimuksista (konsessio) yhteisön oikeudessa, EYVL C 121, 29.4.2000.

Perustamissopimuksen 226 artiklassa tarkoitettu jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskeva menettely on olennaisen tärkeä väline, jolla komissio voi varmistaa yhteisön oikeuden noudattamisen. Seuraavassa käsitellään pääasiallisia komission toteuttamia toimia tämän välineen käytön yhteydessä vuonna 2000.

Julkiset hankinnat ovat Euroopan talouselämän tärkeimpiä osa-alueita. Julkisia hankintoja koskevat sisämarkkinat toteutuvat vasta kun niitä koskevat yhteisön direktiivit on saatettu moitteettomasti osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Joitakin julkisten hankintojen alalla annettuja direktiivejä ei kuitenkaan ollut pantu täytäntöön vielä vuonna 2000. Näin ollen komission, Itävaltaa, Kreikkaa, Ranskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan aloittamat rikkomisesta johtuvat menettelyt jatkuvat edelleen. Menettelyt koskevat vakiintuneita direktiivejä koskevan direktiivin 97/52/EY [129] ja erityisaloja koskevan direktiivin 98/04/EY [130] täytäntöönpanon laiminlyöntiä. Molemmat direktiivit sisältävät julkisia hankintoja koskevan sopimuksen säännöksiä.

[129] Julkisia palveluhankintoja, julkisia tavaranhankintoja ja julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetut direktiivit 93/36/ETY, 93/37/ETY ja 92/50/ETY.

[130] Direktiivi 93/38/ETY vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta.

Lisäksi kansallisten täytäntöönpanotoimien tarkastelun tuloksena on aloitettu 12 yhteensopimattomuudesta johtuvaa menettelyä, joista kahdeksan on perustellun lausunnon vaiheessa. Toisinaan tapauksiin liittyy periaatekysymyksiä julkisten hankintojen avoimuuden vaarantumisesta kyseisissä jäsenvaltioissa.

Vaikka direktiivit olisikin pantu kansallisesti täytäntöön, on varmistettava, että niiden säännöksiä sovelletaan asianmukaisesti. Komissio onkin valvonut edelleen yhteisön oikeuden säännösten soveltamista sopimusten tekomenettelyjen yhteydessä, erityisesti kanteluiden sekä viran puolesta havaittujen tapausten analysoinnin ja seurannan avulla.

Komissio käsitteli vuoden aikana 333 tapausta, joista 140 oli uusia. Se lopetti menettelyn 74 tapauksen osalta siksi, että useimmissa tapauksissa hankintaviranomaiset tai hankintaviranomaisia valvovat viranomaiset olivat toteuttaneet toimia tapahtuneiden sääntöjenvastaisuuksien korjaamiseksi. Tämän tuloksen saavuttamista edisti tietenkin vuoropuhelu- ja neuvottelumenettely (pakettikokoukset), jonka avulla jäsenvaltiot voivat yhteisesti etsiä yhteisön oikeuden mukaisia ratkaisuja vireillä oleviin riita-asioihin.

Seuraavassa annetaan joitakin esimerkkejä näistä riita-asioista.

Useat hankintaviranomaiset ovat peruuttaneet sopimusten tekomenettelyjä komission yksiköiden puututtua asiaan. Esimerkiksi suurtaajuusmastojen hankintaa koskeva sopimuksen tekomenettely peruttiin Ranskassa. Komissio oli aloittanut rikkomisesta johtuvan menettelyn siksi, että hankintaviranomainen oli vaatinut, että Euroopan unionissa sijaitseva yritys toimittaa ranskalaiset todistukset tarjouksensa tueksi. Toinen ranskalainen hankintamenettely peruttiin osittain, sillä Ranskan viranomaiset hyväksyivät komission tulkinnan, jonka mukaan ympäristön ja energiahallinnan virasto ADEME (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) on hankintaviranomainen, johon sovelletaan julkisia hankintoja koskevien yhteisön direktiivien säännöksiä.

Lisäksi komission yksiköille toimitettiin Wienin kaupunkia vastaan tehty kantelu, sillä kaupunki ei ole julkaissut vakuutuspalveluja koskevia tarjouskilpailuja omistamiensa kiinteistöjen osalta, vaan on tehnyt sopimukset saman yrityksen kanssa jo vuosien ajan. Komission puututtua asiaan ja keskusteltua Itävallan viranomaisten kanssa pakettikokouksen viranomaiset sitoutuivat kilpailuttamaan kyseiset sopimukset vuodesta 2001 lähtien.

Toinen Itävaltaa koskeva tapaus liittyi sopimukseen, josta ei ollut koskaan järjestetty tarjouskilpailua ja joka oli tehty saman yrityksen kanssa jo vuodesta 1945. Tapaus saatiin ratkaistua komission yksiköiden puututtua asiaan. Tähän palveluhankintoja koskevaan käyttöoikeussopimukseen ei sovelleta julkisia hankintoja koskevia yhteisön direktiivejä vaan perustamissopimuksen määräyksiä. Tämän vuoksi Itävallan viranomaiset halusivat toimia avoimesti ja julkaisivat tarjouskilpailun Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Saksan aseteknologian ja asehankinnan liittovirastoa (Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung) vastaan tehdyn kantelun johdosta komissio lähetti Saksalle perustellun lausunnon ja Saksan viranomaiset myönsivät, että yhteisön oikeutta oli rikottu. Samalla ne ilmoittivat komissiolle, että kyseistä hankintaviranomaista oli pyydetty noudattamaan tiukasti julkisia hankintoja koskevia sääntöjä eli säilyttämään hankinta-asiakirjoissa järjestelmällisesti tuotteiden vastaavuutta koskevan lausekkeen.

Komissio päätti lähettää Italialle perustellun lausunnon, joka koskee nopeutetussa neuvottelumenettelyssä tehtyä palvelunhankintasopimusta, joka julkistettiin ennalta. Teknistä ja hallinnollista apua koskevan palvelunhankintasopimuksen oli tehnyt rahavarain-, budjetti- ja taloussuunnitteluministeriö alueellisten sopimusten valmistelua varten. Kyseinen menettely rikkoi julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 92/50/ETY useita kohtia. Komission puututtua asiaan Italian viranomaiset korjasivat tilanteen peruuttamalla alueellisia sopimuksia koskevan aloitteen tekijöiden valtuutukset hyödyntää sopimusyrityksiä.

Myös muista asioista on nostettu kanne yhteisöjen tuomioistuimessa.

Komissio päätti muun muassa nostaa kanteen Ranskaa vastaan yhteisöjen tuomioistuimessa direktiivien 97/52/EY ja 98/4/EY puutteellisesta täytäntöönpanosta. Direktiiveillä muutetaan julkisia hankintoja koskevia direktiivejä julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vuoksi. Ranska sai tuomion myös asiassa, joka koski sähköistyksen ja julkisen valaistuksen urakkatöitä Vendéen departementissa. Hankintaviranomainen oli jakanut hankintasopimuksen osiin, jolloin useimmista niistä ei tarvinnut järjestää direktiivissä 93/38/ETY tarkoitettua tarjouskilpailua.

Komissio päätti myös nostaa kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa Saksaa vastaan, sillä se oli tehnyt kaksi palvelunhankintasopimusta, joita Braunschweigin kaupunki ja Bockhornin kunta eivät olleet julkistaneet ennalta. Vaikka Saksa myönsi, että yhteisön direktiivejä oli rikottu, komissio päätti nostaa kanteen, sillä rikkomus ja siitä aiheutuvat vaikutukset ovat edelleen olemassa, koska sopimukset ovat voimassa 30 vuotta.

Lisäksi komissio päätti nostaa kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa Belgiaa vastaan, sillä Belgian rannikon valokuvauspalveluja koskeva julkinen hankintasopimus oli myönnetty eräälle yritykselle ilman ennalta julkistamista.

2.10.4.2. Tietosuoja

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY [131] sekä henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/66/EY [132] oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 25. lokakuuta 1998 mennessä.

[131] EYVL L 281, 23.11.95, s. 31.

[132] EYVL L 24, 30.1.1998, s. 1.

Yksitoista jäsenvaltiota on ilmoittanut direktiivin 95/46/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista. Ilmoitetut täytäntöönpanotoimet tutkitaan sen selvittämiseksi, onko direktiivi pantu täytäntöön kaikilta osin ja moitteettomasti. Komissio on päättänyt nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen kaikkia niitä jäsenvaltioita (Irlanti, Luxemburg, Ranska ja Saksa) vastaan, jotka eivät ole ilmoittaneet direktiivin täytäntöönpanosta.

Direktiivin 97/66/EY osalta katso kohta 2.7. Tietoyhteiskunta

2.10.4.3. Teollis- ja tekijänoikeudet

Teollisoikeudet

Tällä alalla on nykyisin voimassa kolme direktiiviä, jotka ovat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 89/104/ETY [133], bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/44/EY [134] ja mallien oikeudellisesta suojasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/71/EY [135].

[133] EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1.

[134] EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.

[135] EYVL L 289, 28.10.1998, s. 28.

Tavaramerkkejä koskevassa direktiivissä säädetään, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin ja oikeus kieltää muita käyttämästä sitä elinkeinotoiminnassa ilman haltijan suostumusta. Jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistaminen ei ole kansallisten tavaramerkkien osalta täydellistä, vaan rajoittuu ainoastaan sisämarkkinoiden toimintaan välittömästi vaikuttaviin näkökohtiin. Muilta osin ja etenkin menettelyjen osalta jäsenvaltioille jää täysi vapaus määritellä omiin perinteisiinsä parhaiten sopiva järjestelmä. Kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet kansallisesta lainsäädännöstään, jolla tämä direktiivi pannaan täytäntöön.

Koska bioteknologian keksintöjen oikeudellista suojaa koskevien kansallisten lainsäädäntöjen erisuuntainen kehitys yhteisössä voi haitata näiden keksintöjen teollista hyödyntämistä ja sisämarkkinoiden toimintaa, on pidetty tärkeänä, että yhteisöllä on tätä alaa koskeva lainsäädäntö. Ei ole kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi luoda sellaista lainsäädäntöä, jolla korvattaisiin kansallinen patenttilainsäädäntö. Yhteisön säännökset voivat rajoittua niiden periaatteiden määrittelemiseen, joilla keksinnön ja löydön välillä tehdään ero ihmisestä saatujen ainesosien patentoitavuuden kannalta, bioteknologian keksintöön liittyvän patentin laajuuteen, mahdollisuuteen käyttää talletusjärjestelmää täydentämään kirjallista selitystä ja mahdollisuuteen saada kasvilajien ja keksintöjen keskinäisen riippuvuuden vuoksi pakkolupa, johon ei sisälly yksinoikeutta. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi 98/44/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 30. heinäkuuta 2000. Tähän mennessä kolme jäsenvaltiota (Tanska, Suomi ja Irlanti) ovat ilmoittaneet direktiivin kansallisista täytäntöönpanotoimista.

Kuten kansallisten tavaramerkkien kohdalla, myöskään mallien oikeudellista suojaa koskeva jäsenvaltioiden lainsäädäntö ei ole täysin yhtenäinen, vaan koskee ainoastaan välittömästi sisämarkkinoiden toimintaan vaikuttavia näkökohtia. Näitä ovat mallien rekisteröiminen samoilla edellytyksillä, mallin yhdenmukainen määritelmä, uutuuden ja yksilöllisen luonteen vaatimus sekä yhtäläinen suoja kaikissa jäsenvaltioissa. Näiden yhdenmukaistettujen määritelmien ulkopuolella jäsenvaltioilla on täysi vapaus määritellä omiin perinteisiinsä parhaiten sopiva järjestelmä. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan kyseisen direktiivin edellyttämät säännökset viimeistään 28. lokakuuta 2001.

Tekijänoikeus ja lähioikeudet

Tällä alalla on nykyisin voimassa kuusi direktiiviä, jotka ovat puolijohdetuotteiden piirimalleista [136] annettu direktiivi 87/54/ETY, tietokoneohjelmista [137] annettu direktiivi 91/250/ETY, vuokraus- ja lainausoikeuksista [138] annettu direktiivi 1992/100/ETY, kaapeleista ja satelliiteista [139] annettu direktiivi 93/83/ETY, voimassaoloajasta [140] annettu direktiivi 93/98/ETY ja tietokannoista [141] annettu direktiivi 96/9/EY .

[136] EYVL L 24, 27.1.1987, s. 36.

[137] EYVL L 122, 17.5.1991, s. 42.

[138] EYVL L 346, 27.11.1992, s. 61.

[139] EYVL L 248, 6.10.1993, s. 15.

[140] EYVL L 290, 24.11.1993, s. 9.

[141] EYVL L 77, 27.3.1996, s. 20.

Kansalliset täytäntöönpanotoimet

Kaikki jäsenvaltiot ovat nyt ilmoittaneet viiden ensimmäisen direktiivin kansallisista täytäntöönpanotoimista lukuun ottamatta Irlantia, jonka tuomioistuin tuomitsi kahdesti vuoden 1999 lopulla, koska se ei ollut ilmoittanut direktiivin 92/100/ETY (asia C-213/98 [142]) ja direktiivin 93/83/ETY (asia C-212/98 [143]) kansallisista täytäntöönpanotoimista.

[142] Tuomio 12.10.1999, Kok. 1999, s. I-6973.

[143] Tuomio 25.11.1999, Kok. 1999, s. I-8571.

Kolmetoista jäsenvaltiota on ilmoittanut saattaneensa osaksi kansallista lainsäädäntöään tietokantadirektiivin, joka oli määrä panna täytäntöön 1. tammikuuta 1998 mennessä. Ilmoittamisen laiminlyönnistä Irlantia, Kreikkaa, Luxemburgia ja Portugalia vastaan aloitetut menettelyt ovat nyt yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävinä. Kreikka ja Portugali ilmoittivat kansallisista täytäntöönpanotoimista ja täyttivät siten jäsenyysvelvoitteensa määräajassa. Niitä vastaan aloitetut rikkomisesta johtuvat menettelyt voitiin lopettaa. Sen sijaan yhteisöjen tuomioistuin antoi 13.4.2000 tuomion Luxemburgille jäsenyysvelvoitteiden laiminlyönnistä (asia C-348/99 [144]). Koska komissio ei ole saanut vastausta Luxemburgin viranomaisilta, se jatkaa perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla aloitettua menettelyä. Irlantia koskeva asia C-370/99 on edelleen vireillä yhteisöjen tuomioistuimessa.

[144] Kok. 2000, s. I-2917 (ranskankielinen painos).

Yhteisöjen tuomioistuimessa päätettiin nostaa kanne myös Irlantia vastaan Bernin yleissopimuksen (Pariisin asiakirja 1971) ratifioimatta jättämisen takia. Asia C-13/00 on yhä vireillä eikä Irlanti ole edelleenkään ilmoittanut yleissopimukseen liittymistä koskevasta asiakirjasta.

Direktiivien noudattamatta jättämistapaukset

Perustellun lausunnon lähettämisen jälkeen aloitettiin kaksi rikkomisesta johtuvaa menettelyä Italiaa vastaan direktiivin 93/98/ETY noudattamatta jättämisestä ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan direktiivin 92/100/ETY noudattamatta jättämisestä. Tanskaa vastaan ulkomaisten rahastoyhtiöiden syrjivän kohtelun vuoksi aloitetussa rikkomisesta johtuvassa menettelyssä lähetettiin virallinen lausunto.

2.10.4.4. Yhtiöoikeus ja tilinpäätöstiedot

Komissio tutki Yhdistyneen kuningaskunnan lokakuussa 1999 aloittamat toimenpiteet direktiivien 78/660/ETY [145], 83/349/ETY [146], 90/604/ETY [147] ja 90/605/ETY [148] saattamiseksi osaksi Gibraltaria koskevaa lainsäädäntöä ja lopetti 5. heinäkuuta 2000 direktiivien täytäntöönpanoa koskevat menettelyt. Samana päivänä komissio lopetti Italiaa vastaan tehdyn kantelun käsittelyn. Kantelu koski lakisääteisten tilintarkastusten suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden hyväksymistä.

[145] EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11.

[146] EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1.

[147] EYVL L 317, 16.11.1990, s. 57.

[148] EYVL L 317, 16.11.1990, s. 60.

Yhteisöjen tuomioistuimen todettua asiassa C-191/95 [149] 29.9.1998 antamassaan tuomiossa, että Saksa on jättänyt noudattamatta sille neuvoston direktiivien 68/151/ETY [150] (yritysrekisteri) ja 78/660/ETY (vuositilinpäätökset) nojalla kuuluvia jäsenyysvelvoitteita, Saksan viranomaiset antoivat 24. helmikuuta 2000 "Kapitalgesellschaften und Co-Richtlinie-Gesetz (KapCoRiLiG)" -lain (katso Bundesgesetzblatt I, s. 154). Komissio tutki lakitekstin ja lopetti 21. joulukuuta 2000 Saksaa vastaan aloitetut rikkomisesta johtuvat menettelyt, jotka koskivat direktiivien 68/151/ETY, 78/660/ETY ja 90/605/ETY (tilinpäätökset ja konsolidoidut tilinpäätökset) saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.

[149] Kok. 1998, s. I-5449.

[150] EYVL L 65, 14.3.1968, s. 8.

2.10.5. Tutkintojen kannalta säännellyt ammatit

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö

Sen jälkeen, kun asiassa C-238/98, Hocsman [151], annettiin ennakkoratkaisuna tehty tuomio, kolmansissa maissa suoritettujen ja yhdessä jäsenvaltiossa jo tunnustettujen tutkintojen ammatillista tunnustamista koskeva oikeuskäytäntö on muuttunut merkittävästi. Tämän tuomion johdosta EY:n perustamissopimuksen 43 artiklan mukaan tilanteessa, jota tutkintotodistusten vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvä direktiivi ei kata, vastaanottava jäsenvaltio, jolta yhteisön kansalainen hakee oikeutta harjoittaa säänneltyä ammattia, velvoitetaan ottamaan huomioon kaikki tutkintotodistukset, todistukset ja muut kelpoisuutta osoittavat asiakirjat samoin kuin asianomaisen henkilön asian kannalta merkityksellinen kokemus siten, että viranomaiset vertaavat näistä asiakirjoista ilmenevää pätevyyttä ja kokemusta kansallisessa lainsäädännössä edellytettyihin tietoihin ja taitoihin.

[151] Tuomio 14.9.2000, jota ei ole vielä julkaistu.

Asiassa C-421/98, komissio vastaan Espanjan kuningaskunta [152], antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että Espanja ei ole noudattanut neuvoston direktiivin 85/384/ETY [153] (arkkitehtien tutkintotodistusten vastavuoroinen tunnustaminen) mukaisia velvoitteitaan, koska se rajoittaa alueelleen sijoittautuneiden maahan muuttaneiden arkkitehtien toiminnan sellaiseen toimintaan, jota he voisivat harjoittaa siinä maassa, josta he ovat peräisin, ja kieltää näin ollen heiltä muunlaisen, Espanjassa koulutetuille arkkitehdeille sallitun toiminnan harjoittamisen.

[152] Tuomio 23.11.2000, jota ei ole vielä julkaistu.

[153] EYVL L 223, 21.8.1985, s. 15.

Noudattamatta jätetyt yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot

Komissio luopui Kreikkaa koskevan asian saattamisesta toistamiseen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Asiaan liittyi pyyntö asettaa uhkasakko ja sen aiheena oli ensimmäisestä tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 89/48/ETY [154] täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen (ks. yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-365/93 [155] 23.3.1995 antama tuomio). Asian käsittely lopetettiin, koska Kreikka antoi ilmoituksen direktiivin täytäntöönpanotoimien hyväksymisestä 23. kesäkuuta 2000 .

[154] EYVL L 19, 24.1.89, s. 16.

[155] Kok. 1995, s. I-0499

Matkaoppaiden palvelujen vapaata tarjoamista koskevassa asiassa C-375/92 [156] Espanjan 22.3.1994 saamaan tuomioon liittyviä tutkimuksia jatketaan edelleen yhteistyössä Espanjan viranomaisten kanssa. Tutkittavana ovat Espanjan autonomisilla alueilla annetut kyseisen ammatin harjoittamista koskevat uudet säädökset. Suurin osa alueellisista lakiteksteistä on muutettu ja hyväksytty, ja loput muutettaneen ja hyväksyttäneen piakkoin.

[156] Kok. 1994, s. I-0923

Yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevat asiat

Komissio on saattanut yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

- Belgiaa koskeva asia, joka liittyy arkkitehtien palvelujen tarjoamisen vapaudelle asetettuihin ehtoihin, jotka ovat neuvoston direktiivin 85/384/ETY (arkkitehtien tutkintotodistusten vastavuoroinen tunnustaminen) vastaisia

- Ranskaa koskeva asia, joka liittyy siihen, ettei maa ole saattanut yleistä tutkintotodistusten tunnustamisjärjestelmää koskevaa neuvoston direktiiviä 89/48/ETY osaksi kansallista lainsäädäntöä psykologin ammatin osalta.

Kansalliset täytäntöönpanotoimet

Kreikkaa vastaan aloitettu menettely, joka koski tutkintotodistusten tunnustamista koskevaa yleistä järjestelmää täydentävän neuvoston direktiivin 92/51/ETY [157] muuttamisesta annetun komission direktiivin 97/38/EY [158] täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämistä, on lopetettu.

[157] EYVL L 209, 24.07.92, s. 25.

[158] EYVL L 184, 12.07.97, s. 31.

Lisäksi komission direktiivien 98/21/EY [159] ja 98/63/EY [160] täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämisen vuoksi vuonna 1999 aloitetut menettelyt on lopetettu (Irlantia, Alankomaita ja Portugalia vastaan direktiivistä 98/21/EY ja Espanjaa, Irlantia, Alankomaita ja Portugalia vastaan direktiivistä 98/63/EY ). Direktiiveillä saatetaan ajan tasalle lääkäreiden vapaasta liikkumisesta ja heidän tutkintotodistustensa vastavuoroisesta tunnustamisesta annettuun neuvoston direktiiviin 93/16/ETY sisältyvät lääketieteen erikoisaloja koskevat luettelot.

[159] EYVL L 119, 22.04.98, s. 15.

[160] EYVL L 253, 15.09.98, s. 24.

Vuonna 2000 Ranskaa, Espanjaa, Saksaa, Irlantia, Alankomaita ja Portugalia vastaan aloitettiin menettelyt komission direktiivin 1999/46/EY [161] täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämisen vuoksi. Direktiivi koskee edellä mainittuun neuvoston direktiiviin 93/16/EY sisältyvien lääketieteen erikoisalojen luetteloiden ajan tasalle saattamisesta. Jäsenvaltioiden ilmoitettua täytäntöönpanotoimista kaikki menettelyt on lopetettu, lukuun ottamatta Portugalia vastaan aloitettua menettelyä.

[161] EYVL L 139, 2.6.1999, s. 25.

Asianajajien sijoittautumista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/5/EY [162] täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämisen vuoksi menettelyt on aloitettu Alankomaita, Belgiaa, Espanjaa, Irlantia, Italiaa, Luxemburgia, Portugalia, Ranskaa ja Tanskaa vastaan. Vain Tanskaa vastaan aloitettu menettely on lopetettu.

[162] EYVL L 77, 14.3.1998, s. 36.

Direktiivien virheellinen täytäntöönpano ja virheellinen soveltaminen

Komissio sai vuonna 2000 käsiteltäväksi noin kaksikymmentä kantelua EY:n perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklan sekä ammatillisten tutkintotodistusten vastavuoroisen tunnustamisen helpottamiseksi annettujen direktiivien vastaisista rajoituksista. Joidenkin kanteluiden perusteella on aloitettu rikkomisesta johtuvia menettelyjä, toiset taas on todettu perusteettomiksi ja niiden käsittely on lopetettu.

Komissio jatkoi eräitä jäsenvaltioita vastaan aloitettuja menettelyjä, jotka johtuvat virheellisistä täytäntöönpanotoimista tai direktiivien virheellisestä soveltamisesta.

Komissio Portugalille lähetti "odontologistan" ammattia koskevan perustellun lausunnon. Portugalin viranomaiset laillistivat tällä ammattinimikkeellä henkilöitä, joiden on Portugalissa annettu toimia hammashoitoalalla, vaikka heidän toimintansa on lainvastaista. Komission kanta asiassa on, että kyseisellä ammattinimikkeellä laillistaminen on vastoin hammaslääkäreitä koskevia neuvoston direktiivejä 78/686/ETY [163] ja 78/687/ETY [164]. Tosiasia onkin, että kyseisen ammatin harjoittajille on myönnetty lähes samanlainen toiminta-ala kuin edellä mainituissa direktiiveissä tarkoitetuille portugalilaisille hammaslääkäreille, vaikka heidän koulutustaan ei voi missään tapauksessa verrata direktiivin 78/687/ETY mukaiseen koulutukseen.

[163] EYVL L 233, 24.8.1978, s. 1.

[164] EYVL L 233, 24.8.1978, s. 10.

Komissio on lähettänyt Kreikalle perustellun lausunnon, koska Kreikka ei ole saattanut arkkitehtien tutkintotodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta annettua neuvoston direktiiviä 85/384/ETY oikein osaksi lainsäädäntöään. Kyseiseen lainsäädäntöön sisältyvä palvelujen tarjoamista koskeva järjestelmä on liian monimutkainen, ja laissa aliarvioidaan maahanmuuttajien pätevyyttä maanjäristykseltä suojelun alalla.

Itävaltaa vastaan on aloitettu menettely, joka koskee sopimuslääkärin virkojen myöntämisehtoja (osavaltioiden luoma syrjivä hyvityspistejärjestelmä, joka suosii asianomaisessa osavaltiossa syntyneitä kansalaisia ja heidän jälkeläisiään). Itävallan viranomaisten vastausta lausuntoon tutkitaan parhaillaan.

Espanjaa vastaan aloitetun, Latinalaisessa Amerikassa saatujen hammaslääkärin tutkintotodistusten vastavuoroisen tunnustamisen ehtoja koskevan menettelyn saattamista yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi on sen sijaan edelleen lykätty. Joitakin kansainvälisiä sopimuksia on jo muutettu. Espanjan viranomaiset jatkavat neuvotteluja muissa sopimuksissa olevien tutkintotodistusten tunnustamiseen liittyvien lausekkeiden muuttamiseksi.

Lisäksi voidaan mainita, että yleishoidosta vastaavien espanjalaisten sairaanhoitajien koulutusajan kestoa koskevan menettely on lopetettu. Neuvoston direktiivissä 77/453/ETY [165] säädetään, että koulutuksen keston on oltava kolme vuotta tai 4 600 tuntia. Menettelyn aiheena oli tässä tapauksessa se, että tuntimäärää koskevaa perustetta ei noudatettu. Tutkittuaan Espanjan viranomaisten perusteltuun lausuntoon antaman vastauksen komissio totesi, että tässä tapauksessa kahdesta hyväksymisehdosta toista (kolmivuotinen kesto) on noudatettu ja kun otetaan huomioon Espanjassa annettavan yliopistollisen koulutuksen luonne, voidaan katsoa, ettei kahden hyväksymisehdon välillä ole sellaista eroa, joka estäisi tutkintotodistusten automaattisen tunnustamisen.

[165] EYVL L 176, 15.7.1977, s. 8.

Vuoropuhelu jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa

Ratkaistakseen joitakin ongelmia komissio on pitänyt yllä säännöllisiä yhteyksiä jäsenvaltioiden viranomaisiin ja erityisesti asiassa toimivaltaisten ryhmien ja komiteoiden asiantuntijoihin.

Itsenäiset kauppaedustajat

Asiassa C-381/98, Ingmar [166], antamassaan ennakkoratkaisussa yhteisöjen tuomioistuin vahvisti neuvoston direktiivin 86/653/ETY [167] 17 ja 18 artiklan pakottavan luonteen. Kyseisissä artikloissa kauppaedustajalle taataan oikeus korvaukseen edustussopimuksen lakattua. Yhteisöjen tuomioistuin onkin vahvistanut, perustellen kantaansa direktiivin tarkoituksella ja sen 19 artiklalla, jossa sopimuspuolia kielletään poikkeamasta 17 ja 18 artiklan säännöksistä kauppaedustajan vahingoksi, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan, jos kauppaedustaja on harjoittanut toimintaansa jossakin jäsenvaltiossa, vaikka päämies olisikin sijoittautunut kolmanteen maahan ja vaikka viimeksi mainittu olisi kyseisen kolmannen maan lainsäädännön alainen sopimuksessa mainitun ehdon mukaisesti.

[166] Tuomio 9.11.2000, jota ei ole vielä julkaistu.

[167] EYVL L 382, 31.12.1986, s. 17.

2.11. Aluepolitiikka

2.11.1. Rikkomistyypit

Aluepolitiikkaa säädellään pääasiassa asetusten avulla. Asetuksia sovelletaan suoraan kaikissa jäsenvaltioissa. Aluepolitiikan alan rikkomisesta johtuvat menettelyt eivät siten liity (direktiivien tapaan) virheelliseen täytäntöönpanoon tai täytäntöönpanon laiminlyöntiin, vaan asetusten puutteelliseen soveltamiseen.

Toisenlaiset aluepolitiikan alan rikkomisesta johtuvat menettelyt liittyvät väärinkäytöksiin [168]. Tällaiset asiat koskevat pääosin rahoitussäännöksiä. Aluepolitiikan tärkeimmissä asetuksissa [169]sekä varainhoidon valvonnan erityisasetuksissa vahvistetaan alan tiukat säännöt. Komissiolla on keskeinen tehtävä valvoa ja seurata, että jäsenvaltiot ja niiden viranomaiset noudattavat täysimääräisesti niille asetettuja velvollisuuksia.

[168] Asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti "väärinkäytösten tunnusmerkit toteuttaa jokainen yhteisön oikeuden säännöksen tai määräyksen rikkominen, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voisi olla vahinko yhteisöjen yleiselle talousarviolle tai yhteisöjen hoidossa oleville talousarvioille, joko suoraan yhteisöjen puolesta kannettujen omien varojen vähenemisen tai lakkaamisen taikka perusteettoman menon takia".

[169] Asetus (ETY) N:o 4253/88 (muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2082/93) ja asetus (EY) N:o 1260/99.

Laajan määritelmän vuoksi väärinkäytökset koskevat myös yhteisön lainsäädännön muiden säännösten rikkomista. Aluepolitiikan ja yhteisön oikeuden muiden alojen toimien välistä suhdetta korostaa nimenomainen velvoite, jonka mukaan aluekehitysrahastosta, Euroopan investointipankilta tai muusta rahoitusvälineestä rahoitettujen toimien on oltava EY:n perustamissopimuksen säännösten, sen mukaisesti hyväksytyn lainsäädännön sekä yhteisön politiikan eri alojen ja toimien mukaisia. [170]

[170] Asetuksen (ETY) N:o 2052/88 7 artikla, asetuksen (EY) N:o 1164/94 8 artiklan 1 kohta ja asetuksen (ETY) N:o 1260/1999 12 artikla.

2.11.2. Komission toimet

Komissio voi ensinnäkin aloittaa EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisia menettelyjä. Tällaiset menettelyt koskevat erityisesti asioita, joissa on rikottu rakennerahastoja koskevia säännöksiä. Nämä asiat ovat kuitenkin harvinaisia ja koskevat esimerkiksi maksajaviranomaisten velvollisuutta varmistaa, että lopulliset edunsaajat saavat rahastosta myönnetyn tuen täysimääräisesti mahdollisimman nopeasti.

Väärinkäytöksien yhteydessä komissio voi aloittaa erityismenettelyn, jossa tuen maksaminen rahastosta keskeytetään, sitä vähennetään tai se perutaan [171].

[171] Asetuksen (ETY) N:o 4253/88 (muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2082/93) 24 artikla ja asetuksen (EY) N:o 1260/99 38 artiklan 5 kohta ja 39 artikla.

Oikeuskäytännön [172] mukaan tällaisiin menettelyihin sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 4253/88 24 artiklaa ja ne ovat riippumattomia EY:n perustamissopimuksen 226 mukaisista menettelyistä. Menettelyihin ei kuulu välttämättä yhteisön taloudellisen tuen maksun keskeyttäminen tai vähentäminen, ja päätös lopettaa velvoitteiden laiminlyönnistä johtuva menettely ei millään tavalla estä komissiota keskeyttämästä yhteisön tuen maksua tai vähentämästä tukea kyseessä olevan hankkeen loppuun saattamisen jälkeenkin erityisesti silloin, kun yhtä tai useampaa tuen myöntämisperustetta ei ole noudatettu.

[172] Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 23.9.1993 antama päätös (asia T-461/93).

Tästä seuraa, että komission on tapauksesta riippuen lähes pakko aloittaa edellä kuvattu erillinen menettely.

Asetuksen (ETY) N:o 1260/1999 tilanne välimaksujen osalta on hieman erilainen: 32 artiklan 3 kohdan mukaan välimaksuja voidaan suorittaa muun muassa sillä ehdolla, ettei komissio ole tehnyt päätöstä perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen rikkomisesta johtuvan menettelyn aloittamisesta yhdestä tai useammasta sellaisesta toimenpiteestä, jotka liittyvät kyseessä olevaan asiaan.

Komission on kaikissa asioissa arvioitava väärinkäytösten aste, ennen kuin se päättää tuen keskeyttämisestä, vähentämisestä tai peruuttamisesta. Väärinkäytökset voivat liittyä huonoon varainhoitoon. Komissio aloitti useiden huonoa varainhoitoa koskevien asioiden tutkinnan vuonna 2000.

Lisäksi komissio on keskeyttänyt tuen maksun rahastoista asioissa, joissa on rikottu muuta yhteisön lainsäädäntöä, kuten ympäristönsuojelua ja julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tyypillinen esimerkki tällaisesta tapauksesta on koheesiorahastosta Espanjalle rautatiehanketta varten myönnetyn tuen maksun keskeyttäminen, koska hankkeelle ei tehty direktiivin 85/337/ETY mukaista ympäristövaikutusten arviointia.

2.12. Verotus ja tulliliitto

2.12.1. Tulliliitto

Tulliliitto on tärkeässä asemassa toteutettaessa yhtenäisiä sisämarkkinoita ja yhteistä kauppapolitiikkaa. Verotuksen ja tulliliiton pääosaston tehtävänä on säilyttää tulliliitto ja puolustaa sitä valvomalla, että tullinimikkeistöä ja alkuperäsääntöjä sovelletaan yhdenmukaisesti. Tämän vuoksi pääosasto hallinnoi ja valvoo tullikoodeksin noudattamista ja toteuttaa strategiaa, jolla pyritään siihen, että kansalliset tullihallinnot soveltaisivat sääntelyä siten kuin olemassa olisi vain yksi tullihallinto.

Tässä yhteydessä seurataan tarkkaan myös yhteisön säännösten virheellistä soveltamista jäsenvaltioissa. Komissio onkin nähnyt välttämättömäksi aloittaa tänä vuonna kaksi uutta menettelyä seuraavissa rikkomistapauksissa:

- Kreikka: Kreikan kansallisen lainsäädännön mukaan Kreikkaan tuotavista lääkeaineista on niitä maahan tuotaessa maksettava maksu korvaukseksi National Medicine Organisationin (EOF) suorittamasta laatu- ja turvallisuustarkastuksesta. Tällainen maahantuojan maksettavaksi tuleva maksu vastaa vaikutuksiltaan tuontitullia ja on kielletty EY:n perustamissopimuksen 23 ja 25 artiklan nojalla. Kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa peritään samanlainen korvaus kyseisten tuotteiden tuontilaskujen todentamisesta. Yhteisen tullitariffin perustamisesta lähtien sellaisen maksun periminen, joka vastaa vaikutuksiltaan tullimaksua ja jota jäsenvaltio perii yksipuolisesti suoraan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavista tuotteista, on myös ollut kiellettyä.

- Espanja: Espanjan lainsäädännön mukainen määräaika, jona tullien jälkikäteen tapahtuva tileihin kirjaaminen on suoritettava, on pitempi kuin yhteisön tullikoodeksin 220 artiklan 1 kohdan mukaiset kaksi päivää. Toisin sanoen sen sijaan, että Espanjan viranomaiset aloittaisivat kirjaamisen tileihin heti todettuaan tavallisuudesta poikkeavan tilanteen, he lähettävät verovelvolliselle tutkintapöytäkirjan, johon on liitetty selvitysehdotus, ja aloittavat tileihin kirjaamisen vasta ylimääräisen viivytyksen jälkeen riippuen siitä, hyväksyykö verovelvollinen kyseisen ehdotuksen vai ei.

Tämän lisäksi komissio päätti saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi EY:n perustamissopimuksen 23 ja 25 artiklan rikkomisesta Saksaa vastaan aloitetun menettelyn. Kyseisissä artikloissa kielletään vaikutukseltaan vientitulleja vastaavat maksut [173]. Saksan jätteiden kuljetusta koskevassa laissa, joka annettiin 30. syyskuuta 1994, jätteiden viejät velvoitetaan suorittamaan maksu yhteisvastuurahastoon. Jätteitä toiseen yhteisön jäsenvaltioon vievän toimijan yhteisvastuurahastoon suorittamilla maksulla korvataan muun muassa epäonnistuneita jätteiden vientitoimia, joihin maksaja ei ole osallistunut millään tavalla (vakuuden avulla voidaan rahoittaa esimerkiksi kyseisten jätteiden palauttaminen alkuperämaahan). Tässä on kysymyksessä jätteiden viejien pakollinen yhteisvastuujärjestelmä, vaikka tällaisten vakuuksien hoitaminen on tavallisesti valtion tehtävä. Saksassa jätteiden viejiltä peritty maksu, jonka tarkoituksena on valtion taloudellisten etujen suojaus, on vaikutuksiltaan perustamissopimuksessa kielletty vientitullia vastaava maksu.

[173] Asia C-389/00.

Aikaisemmin Kreikkaa vastaan aloitettu, kreikkalaisten satamien perustamista vapaa-alueelle koskeva menettely voitiin lopettaa sen jälkeen kun asiaa koskevat kansalliset menettelyt oli muutettu yhteisön oikeuden mukaisiksi. Sama koskee Ruotsia vastaan aloitettua rikkomisesta johtuvaa menettelyä, jonka aiheena oli vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeviin ilmoituksiin liittyvä yksinkertaistettu menettely, koska kyseinen järjestelmä sisältyy tästä lähin kansalliseen tullilainsäädäntöön.

2.12.2. Välitön verotus

Välittömän verotuksen alalla verotuksen ja tulliliiton pääosasto huolehtii erityisesti siitä, että jäsenvaltioiden välille kehitetään johdonmukainen verotusstrategia, jolla vähennetään erilaisista verotusjärjestelmistä johtuvia vääristymiä. Toiminta suuntautuu erityisesti yritysverotukseen ja pääomatulojen verotukseen. Perustamissopimuksen määräysten asianmukaisen soveltamisen valvonta on myös tässä kohdin strategisesti erittäin tärkeää.

Komissio onkin joutunut aloittamaan Espanjaa vastaan menettelyn, joka koskee ulkomaisten osakkeenomistajien verotuskohtelua, joka on EY:n perustamissopimuksen 43 ja 56 artiklan mukaisen sijoittautumisvapauden ja pääoman vapaata liikkumista koskevien määräysten vastainen. Espanjassa voimassa olevan yhtiöverolain 103 pykälän 3 kohdassa säädetään, että jos yhtiö sulautetaan kokonaan tai osittain toiseen yhtiöön (sen osakkeet myydään, jolloin ne raukeavat ja ovat siitä lähtien mitättömiä) ja jos vastaanottavalla yhtiöllä on merkittävä omistusosuus sulautuvassa yhtiössä, ostettujen osakkeiden arvon ja sulautuvasta yhtiöstä saadun omaisuuden arvon välinen erotus sidotaan ja näin ollen kirjataan taseeseen omaisuudeksi poisto-oikeuden ollessa enintään 10 prosenttia vuodessa. Erotuksen poisto on kuitenkin mahdollinen nimenomaan vain silloin, jos vastaanottava yhtiö on hankkinut kyseiset osakkeet Espanjassa pysyvästi asuvilta henkilöiltä. Näiden pysyvästi Espanjassa asuvien osakkeenomistajien saamista voitoista maksetaan veroa Espanjaan. Muualla kuin Espanjassa pysyvästi asuvilta osakkeenomistajilta ostettujen osakkeiden arvon ja sulautuvasta yhtiöstä saadun omaisuuden arvon välinen erotus sidotaan niin ikään, mutta se ei ole poistokelpoista, vaikka osakkeenomistajan saamaa voittoa verotettaisiin hänen asuinjäsenvaltiossaan. Silloin kun osakkeita ostetaan toisessa EU:n jäsenvaltiossa pysyvästi asuvilta osakkeenomistajilta, kyseinen poisto-oikeuden kieltäminen on taakka, joka vaikeuttaa sellaisen yhtiön myyntimahdollisuuksia, joka on sulautettu tai joka luovuttaa osan toiminnastaan tai omaisuudestaan. Asiaa koskevasta lainsäädännöstä aiheutuu näin ollen, että muiden jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka joutuvat maksamaan veroa saamastaan voitosta, varovat investoimasta pääomaansa yhtiöihin, joiden kotipaikka on Espanja, koska he eivät voi myydä osakkeitaan espanjalaisille yhtiöille samoilla ehdoilla kuin Espanjassa pysyvästi asuvat. Lisäksi asiaa koskevalla lainsäädännöllä rajoitetaan Espanjaan sijoittautuneiden yhtiöiden toimintaa myös siksi, että sillä vaikeutetaan pääoman hankintaa ja osakkeiden takaisinhankkimista niiltä toisissa jäsenvaltioissa pysyvästi asuvilta henkilöiltä, jotka joutuvat maksamaan veroa voitoistaan. EY:n perustamissopimuksen 43 ja 56 artiklan mukaista kuitenkin on, että liikearvon poisto-oikeus myönnetään toisessa jäsenvaltiossa asuvilta osakkeenomistajilta ostetuille omistusosuuksille silloin, kun kyseisistä myynneistä saatuja voittoja verotetaan viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa.

Myös Belgiaa vastaan on aloitettu menettely, joka koskee luonnollisten henkilöiden tuloverovähennystä. Vähennyksen perusteena ovat Belgiassa sijaitsevan asunnon rakentamiseksi, ostamiseksi tai remontoimiseksi otetun kiinnelainan kuoletukseen tai uudistamiseen liittyvät menot. Ehtona on, että lainan vakuutena on Belgiassa tehty väliaikainen alenevasummainen henkivakuutus. Komissio katsoo, että kiinnelainaa koskevan verovähennyksen myöntäminen vain sillä ehdolla, että vakuutus on tehty Belgiaan sijoittautuneessa laitoksessa, estää toisaalta verovelvollisia valitsemasta vapaasti kaikista unionin rahoituslaitoksista ja toisaalta muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneita yrityksiä tarjoamasta palveluja verovelvollisille Belgian maaperällä. Komissio katsoo näin ollen, että Belgian lainsäädäntö vaikuttaa EY:n perustamissopimuksen 49 artiklan mukaiseen palvelujen tarjoamisen vapauteen. Menettely on lopetettu, koska Belgia on komission toiminnan johdosta sittemmin muuttanut lainsäädäntöään.

Belgialle on myös lähetetty perusteltu lausunto asiasta, joka koskee pääoman hankinnasta kannettavista välillisistä veroista 17 päivänä heinäkuuta 1969 annetun direktiivin 69/335/ETY [174] 11 artiklan rikkomista. Belgia perii pörssitoimia koskevaa maksua ja haltijapapereiden luovutusmaksua joistakin liiketoimista, joista ei mainitun direktiivin nojalla saisi periä maksua, etenkään kun kyse on uusista osakkeista.

[174] EYVL L 249, 3.10.1969, s. 25.

Koska Kreikka ei ole vastannut vuonna 1999 annettuun perusteltuun lausuntoon, verojärjestelmä, joka syrjii muita kuin kreikkalaisia unionin kansalaisia heidän hankkiessaan kiinteistöjä ulkomaisella valuutalla [175], on saatettu yhteisöjen tuomioistuimen tutkittavaksi.

[175] Asia C-249/00.

Kaksi menettelyä on lopetettu asianomaisten valtioiden muutettua lainsäädäntöään muun muassa komission tekemien huomautusten johdosta. Ensimmäinen menettely koski Belgiaa, ja sen aiheena oli ulkomailla sijaitsevalle luottolaitokselle maksettujen korkojen verovähennyskelpoisuus, ja toinen Saksaa. Saksa on korjannut merkittävän epäkohdan, joka koski ulkomaisten yhtiöiden verotuksellista syrjintää, mutta komissio tutkii edelleen muita epäkohtia (erityisesti pääoman riittämättömyys ja tappioiden konsolidointi).

2.12.3. Arvonlisäverotus

Komissio on antanut useita uusia perusteltuja lausuntoja kuudenteen arvonlisäverodirektiiviin 77/388/ETY [176] sisältyvän yhdenmukaisen määräytymisperusteen virheellisestä soveltamisesta.

[176] EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1.

- Saksa: Saksa soveltaa musiikin alalla solisteihin kahta eri arvonlisäverokantaa. Alennettua verokantaa sovelletaan solisteihin, jotka hoitavat esityksen järjestelyt itse, ja yleistä verokantaa solisteihin, jotka käyttävät järjestäjän palveluja. Sen sijaan yhtyeiden kohtelussa ei tehdä eroa, vaan niihin sovelletaan aina alennettua verokantaa. Saksan toimenpiteet ovat tämän vuoksi vastoin periaatetta, jonka mukaan samantyyppisiä liiketoimia koskevan verokannan on oltava yhdenmukainen, ja ne aiheuttavat kilpailun vääristymistä. Toinen Saksaa vastaan tehty kantelu koskee sitä, että kyseinen jäsenvaltio soveltaa arvonlisäveroa graafisen tai kuvataiteen alan taideteoksen tekijän tai hänen oikeudenomistajansa perimiin palkkioihin silloin, kun taideteoksen myy joku muu kuin tekijä. Näissä palkkioissa ei ole kysymys minkäänlaisesta palvelujen tarjoamisesta eikä niitä näin ollen voida verottaa. Lisäksi Saksalle lähetettiin eräitä vähennysoikeuden rajoituksia koskeva perusteltu lausunto. Saksa on 1. huhtikuuta 1999 voimaan tulleen lain nojalla poistanut kokonaan yrittäjien oikeuden arvonlisäveron vähennykseen liikematkojen ateria- ja asumiskustannuksista. Vähennysoikeuden poistaminen, joka on tapahtunut kuudennen arvonlisädirektiivin voimaantulon jälkeen, ei ole direktiivin 17 artiklan 6 kohdan mukainen, koska direktiivissä sallitaan vain ennen kyseistä päivämäärää tehdyt poikkeukset. Kyseinen vähennysoikeuden poistaminen rikkoo näin ollen edellä mainitun artiklan 2 kohtaa, jossa määrätään, että vähennysoikeutta on sovellettava kustannuksiin, jotka aiheutuvat verovelvollisen verollisista liiketoimista.

- Espanja: Jäsenvaltiota vastaan on aloitettu kaksi alennetun arvonlisäverokannan käyttöä koskevaa menettelyä. Ensimmäisessä on kyse Espanjan laissa olevasta säännöksestä, jonka mukaan alennettua verokantaa sovelletaan kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen, joiden sylinteritilavuus on alle 50 cm³ ja jotka laissa määritellään moottoripolkupyöriksi, toimitukseen, hankkimiseen yhteisön sisältä ja tuontiin. Espanjan toimenpide on kuudennen arvonlisäverodirektiivin muutetun 12 artiklan vastainen, koska alennettua verokantaa saa artiklan mukaan soveltaa ainoastaan liitteessä H mainittujen tavaroiden toimitukseen tai palvelujen tarjoamiseen. Liitteessä ei kuitenkaan mainita moottoripolkupyörien myyntiä. Toinen menettely liittyy alennettuun verokantaan, jota sovelletaan pullotetun nestekaasun toimittamiseen, ostamiseen yhteisön sisältä ja tuontiin. Myös tämä rikkoo edellä mainittua 12 artiklaa, sillä artiklan mukaan alennettua verokantaa saa soveltaa kaasutoimituksissa vain, jos kyseessä on maakaasu. Jäsenvaltion on tällöin myös täytettävä tietyt muodollisuudet, ja kilpailu ei saa vääristyä. Espanja kuitenkin soveltaa alennettua verokantaa nestekaasun, joka ei ole maakaasua, toimituksiin eikä sovella sitä maakaasuun.

- Ranska: Ranska soveltaa yleisistä verkoista saataviin kaasu- ja sähkötoimituksiin kahta eri arvonlisäverokantaa, eli alennettua 5,5 prosentin verokantaa energian hinnan kiinteästä osasta (liittymät) ja normaalia 19,6 prosentin verokantaa muuttuvasta osasta (kulutettujen kilowattien määrä). Näin ollen se rikkoo kuudennen direktiivin 12 artiklan säännöksiä, koska niiden mukaan periaatteena on sama verokanta samantyyppisestä palvelusta.

- Yhdistynyt kuningaskunta: Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaan taide-, keräily- ja antiikkiesineiden tuontia koskevaa alennettua verokantaa sovelletaan myös huutokaupanpitäjien myydessä edelleen mainittuja tavaroita. Kuudennen arvonlisäverodirektiivin muuttamisesta [177] taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin sovellettavien erityisjärjestelyjen osalta annetussa direktiivissä 94/5/EY edellytetään, että kyseisten tavaroiden tuontiin on sovellettava vähintään 5 prosentin verokantaa. Lisäksi on mainittava, että Yhdistyneelle kuningaskunnalle on myönnetty lupa soveltaa erityistä 2,5 prosentin verokantaa 30. kesäkuuta 1999 saakka. Yhdistynyt kuningaskunta on direktiivin voimaantulon jälkeen laajentanut alennetun verokannan koskemaan huutokaupanpitäjien voittomarginaalia. Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 26 a artiklan mukaan huutokauppa on katsottava tavaratoimitukseksi, joka tapahtuu tietyssä maassa ja jonka veron peruste on huutokaupanpitäjän voittomarginaali. Tähän myöhempään liiketoimeen ei näin ollen voida soveltaa tuontia koskevaa ja tavaran arvosta laskettavaa alennettua verokantaa (joka on 30. kesäkuuta 1999 lähtien 5 prosenttia), vaan sitä on verotettava maassa sovellettavan normaalin verokannan (17,5 prosentin) mukaan. Toisten jäsenvaltioiden huutokaupanpitäjät ovat tehneet kanteluja tämän rikkomistilanteen vuoksi, koska se vääristää kilpailua ja aiheuttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan taideteosten kaupan vinoutumista Euroopassa.

[177] EYVL L 60, 3.3.1994, s. 16.

Myös muita aikaisemmin aloitettuja virheellistä soveltamista koskevia menettelyjä on saatettu yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäviksi. Menettelyt koskevat seuraavia asioita:

- Saksa: Valtion koulujen tutkimustoimintaa harjoittamalla saavuttaman liikevaihdon vapauttaminen arvonlisäverosta, mikä on kuudennen arvonlisäverodirektiivin 2 artiklan 1 kohdan vastaista [178].

[178] Asia C-287/00.

- Suomi: Tekijän tai hänen edustajansa suorittaman taideteosten myynnin sekä suoraan tekijältä ostettujen taideteosten tuonnin vapauttaminen arvonlisäverosta. Tällainen vapautus ei sisälly Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen eikä ole kuudennen arvonlisäverodirektiivin 13 artiklan A kohdan n alakohdassa tarkoitetun vapautuksen mukainen [179].

[179] Asia C-169/00.

- Ranska: Arvonlisäveron (50 prosenttia) osittaisen vähennyskelpoisuuden poistaminen dieselöljystä, jota käytetään verolliseen liiketoimintaan ajoneuvoissa, joita vähennysoikeus ei koske, vastoin kuudennen arvonlisäverodirektiivin 17 artiklan 6 kohdan säännöksiä [180].

[180] Asia C-40/00.

- Italia: Italialaiset verovelvolliset, joiden vuoden 1992 liikevaihdosta yli 10 prosenttia oli tuontia toisista jäsenvaltioista ja joilta samalta vuodelta jäi vähennyksiä saamatta, eivät voineet vähentää arvonlisäveroa, mikä on kuudennen arvonlisäverodirektiivin 18 artiklan 4 kohdan vastaista [181]. Toinen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettu asia koskee Italian laissa olevia yhteisön oikeuden vastaisesti perittyjen verojen palauttamiseen liittyviä määräyksiä, jotka, sellaisina kuin kansalliset oikeusistuimet ne tulkitsevat, eivät ole yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskevien periaatteiden mukaisia [182].

[181] Asia C-78/00.

[182] Asia C-129/00.

Yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi on päätetty saattaa myös Espanjaa, Italiaa, Portugalia, Ruotsia, Saksaa ja Suomea koskeva asia, jossa on kysymys kuivarehua tuottaville jalostusyrityksille maksettujen Euroopan unionin tukien verottamatta jättämisestä. Sen sijaan vastaava menettely Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan on voitu lopettaa, koska kansallista lainsäädäntöä on muutettu siten, että siinä otetaan huomioon tuen verotus.

Komissio on myös lopettanut Belgiaa vastaan aloitetun, matkatoimistoja koskevaan kaksinkertaiseen verotukseen liittyvän menettelyn sen jälkeen, kun Belgian viranomaiset toteuttivat direktiivin noudattamisen edellyttämät kansalliset toimenpiteet. Myös Ranskaa koskeva menettely, jonka aiheena olivat alennuskupongilla ostetut kauppatavarat, on lopetettu uuden asiaa koskevan lain tultua voimaan Ranskassa [183]. Sama koskee Kreikkaa, joka on muuttanut vähennysten oikaisua tuhoutumis-, hävikki- tai varkaustapauksissa koskevaa lainsäädäntöään kuudennen arvonlisäverodirektiivin 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseksi. Komissio on myös luopunut Saksaa koskevan asian käsittelystä yhteisöjen tuomioistuimessa. Asia liittyy eräiden kultaa koskevien liiketoimien vapautukseen [184] neuvoston annettua uuden sijoituskultaa koskevaa erityisjärjestelmää käsittelevän direktiivin 98/80/EY [185].

[183] Asia C-156/99, poistettu rekisteristä 10.5.2000.

[184] Asia C-432/97.

[185] EYVL L 281, 17.10.1998, s. 31.

Lisäksi voidaan mainita, että yhteisöjen tuomioistuin antoi 12.9.2000 tuomion komission vuonna 1997 nostamista kanteista, joiden tarkoituksena oli todentaa, että Ranska, Alankomaat, Kreikka, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät noudata yhteisön oikeutta, koska näissä valtioissa tie- ja moottoritiemaksut eivät ole arvonlisäverollisia [186]. Yhteisöjen tuomioistuin muistutti ensin kyseisen sääntelyn erittäin laajasta soveltamisalasta ja siitä, että sitä sovelletaan kyseessä olevan taloudellisen toiminnan tavoitteista ja tuloksista riippumatta. Se katsoi, että moottoritiepalvelujen tarjoajat ovat yhteisön sääntelyn mukaan taloudellisen toiminnan toteuttajia, sillä ne tarjoavat tienkäyttäjien käytettäväksi tieinfrastruktuurin maksua vastaan. Nämä yksityiset tai julkiset palveluntarjoajat harjoittavat näin ollen maksullista palvelujen tarjontaa. Yhteisöjen tuomioistuin toteaakin, että tarjottujen palvelujen eli tieinfrastruktuurin käyttöön asettamisen ja saadun rahallisen vastineen eli tiemaksun välillä on suora yhteys. Yhteisöjen tuomistuin tutki, voivatko kyseiset viisi jäsenvaltioita saada vapautuksen verosta sen perusteella, että julkisoikeudelliset laitokset eivät joudu maksamaan veroa niistä liiketoimista, joita ne suorittavat viranomaisina, ja päätti, että kyseisen vapautuksen saadakseen julkisten palveluntarjoajien olisi täytettävä kaksi kumulatiivista ehtoa: julkisten palveluntarjoajien on harjoitettava toimintaa itse ja niiden on tehtävä se erilaisin ehdoin kuin yksityisten taloudellisten toimijoiden. Yhteisöjen tuomioistuin totesikin, että Ranskassa, Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa maksullista tieinfrastruktuuria tienkäyttäjille tarjoavat ainakin osaksi yksityisoikeudelliset toimijat. Vapautusta arvonlisäverosta ei näin voida soveltaa. Koska todettiin, että yhteisön oikeutta on rikottu, yhteisöjen tuomioistuin päätti myös, että kyseisten kolmen jäsenvaltion on korvattava usean vuoden ajalta maksamatta jäänyt arvonlisävero, jotta yhteisölle koituva taloudellinen vahinko voitaisiin välttää. Arvonlisävero kuuluu yhteisöjen omiin varoihin, joita koskevassa sääntelyssä säädetään, että suorittamatta jätetyistä arvonlisäveroista on perittävä viivästyskorkoa. Alankomaita ja Kreikkaa ei tuomittu, koska moottoritiemaksuja ovat perineet tai perivät vain julkisoikeudelliset laitokset, Alankomaissa Wejschap Tunel Dordtse Kil ja Kreikassa kansallinen moottoriteiden rakentamisrahasto, ja koska komissio ei pystynyt osoittamaan, että kyseistä toimintaa harjoitettaisiin samanlaisin ehdoin kuin yksityinen taloudellinen toimija sitä harjoittaa.

[186] Asiat C-260/98, C-276/97, C-358/97, C-359/97 ja C-408/97. Portugalin (C-276/98) ja Espanjan (C-83/99) tiemaksujen tilanne on vielä tuomioistuimen ratkaistavana.

On syytä mainita, että edellä mainittua direktiiviä 98/80/EY [187] koskeva virallinen huomautus kansallisia täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämisestä lähetettiin Irlannille, Itävallalle, Kreikalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Vastausten määräpäiväksi oli vahvistettu 1.1.2000. Menettelyjen käsittely on lopetettu, koska ilmoitukset kansallisista toimenpiteistä on sittemmin saatu.

[187] Ks. edellinen alaviite.

2.12.4. Muu välillinen verotus

Rikkomisesta johtuvia menettelyjä aloitetaan usein moottoriajoneuvojen verotusta koskevista asioista. Unionin kansalaiset tekevät yhä enemmän kyseistä asiaa koskevia kanteluja, joihin komission on vastattava. Sen jälkeen kun tällaisia kanteluita on kirjattu ja Euroopan parlamentille on lähetetty useita vetoomuksia, on aloitettu kaksi uutta yhteisön säännösten virheellistä soveltamista koskevaa menettelyä, jotka liittyvät seuraaviin tapauksiin:

- Itävalta: Itävallassa perittävän moottoriajoneuvojen rekisteröintiin liittyvän veron (Normverbrauchsabgabe) laskeminen tapahtuu eri perustein riippuen ajoneuvojen alkuperästä. Näin ollen kotimaisia ajoneuvoja koskevan veron määräytymisperuste on ajoneuvosta tosiasiallisesti maksettu hinta, kun taas Itävaltaan tuotujen uusien ulkomaisten autojen kohdalla perusteena käytetään luettelohintaa. Lisäksi Itävaltaan tuotavista käytetyistä autoista on maksettava vero, joka lasketaan käytettyjen autojen kaupan itävaltalaisten ammattilaisten määrittelemän keskihinnan mukaan. Komissio katsoo, että Itävallan järjestelmä, joka perustuu enemmän teoriaan kuin tosiasioihin, on perustamissopimuksen 90 artiklan ja direktiivin 92/12/EY [188] 3 artiklan vastainen.

[188] EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1.

- Kreikka: Kreikka ei sovella asianmukaisesti tiettyjen kulkuneuvojen väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavia verovapautuksia koskevan direktiivin 83/182/ETY [189] säännöksiä. Järjestelmä muistuttaakin tullimenettelyä, mitä ei hyväksytä Euroopan yhtenäismarkkinoilla. Järjestelmässä rekisteröintimaksut on maksettava heti kuten silloin, kun auton lopullinen käyttöpaikka on Kreikka, suhteettoman suurten sakkojen uhalla. Useita näistä ajoneuvoista on takavarikoitu, julistettu menetetyksi valtiolle ja myyty huutokaupassa ja asianomaisia on asetettu syytteeseen salakuljetuksesta, mistä voi saada ankaria tuomioita. Asianomaisen ajoneuvolle määrätään Kreikassa perittävä vero olettaen, että hän asuu vakituisesti Kreikassa, vaikka hän olisi muuttanut sieltä vuosia sitten, mitä varsinkin ulkomailla asuvan kreikkalaista alkuperää olevan henkilön on erittäin vaikea todistaa. Muiden jäsenvaltioiden kanssa ei neuvotella mahdollisen toimivaltaristiriidan ratkaisemiseksi tai sen tarkistamiseksi, onko petosta tapahtunut vai ei.

[189] EYVL L 105, 23.4.1983, s. 59.

Moottoriajoneuvojen alalta on myös tärkeää ottaa esille Kreikalle perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla lähetetty perusteltu lausunto. Kreikan viranomaiset eivät ole vielä noudattaneet 23.10.1997 annettua tuomiota, jossa tuomioistuin vahvisti, että "Helleenien tasavalta ei ole noudattanut perustamissopimuksen 95 artiklan mukaisia velvoitteitaan, kun se on säätänyt, että käytettyinä maahan tuotujen autojen verotusarvo määrätään erityisen kulutusveron ja erityisen kertaluonteisen lisäveron osalta vähentämällä vastaavien uusien autojen hinnasta 5 prosenttia käytettyjen autojen ikävuotta kohti siten, että vähennys voi pääsääntöisesti olla enintään 20 prosenttia, ja kun se on säätänyt, että saastumista ehkäisevällä teknologialla varustettuja autoja koskevaa alennusta erityisestä kulutusverosta ei sovelleta tällaisella teknologialla varustettuihin, käytettyinä maahan tuotuihin autoihin." [190]

[190] Asia C-375/95 (Kok.1997, s. I-5981).

Belgialle on lähetetty valmistetun tupakan valmisteveron osalta valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisesta annetun direktiivin 92/12/ETY virheellistä soveltamista koskeva perusteltu lausunto [191]. Kyseisen direktiivin 8 ja 9 artiklan tarkoituksena on, että matkailijat voivat hyötyä sisämarkkinoista ja ostaa muista jäsenvaltioista valmisteveron alaisia tuotteita, vaikka heidän tuomiensa savukkeiden määrä olisi yli 800 kappaletta, jos savukkeet on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Belgian hallinnollisessa käytännössä toisista jäsenvaltioista palaaviin yksityishenkilöihin sovelletaan kuitenkin enintään 800 savukkeen tullittomuutta, jolloin kyseisiin henkilöihin ei sovelleta asianmukaisesti verotusta koskevia sääntöjä silloin, kun he hankkivat hyödykkeet omiin tarpeisiinsa. Samojen tuotteiden osalta on myös syytä mainita, että Ranskaa vastaan äskettäin aloitettu rikkomisesta johtuva menettely on saatettu yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kysymys on kevytsavukkeiden erilaisesta verotuksesta [192].

[191] Ks. edellinen alaviite.

[192] Asia C-302/00.

Komissio on lähettänyt Saksalle öljytuotteiden valmisteveroa koskevan perustellun lausunnon. Saksassa lämmitysöljy (Mineralölsteuergesetz) on vapautettu valmisteverosta, mikä on kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 92/81/ETY virheellistä soveltamista [193]. Komissio on niin ikään saattanut yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi Suomea koskevan asian, joka liittyy lämmitykseen tarkoitetun ja lievemmin verotetun punaiseksi värjätyn polttoöljyn käyttämiseen ajoneuvojen polttoaineena, mikä on edellä mainitun direktiivin 8 artiklan 3 kohdan ja kivennäisöljyjen valmisteverojen määrän lähentämisestä annetun direktiivin 92/82/ETY 5 artiklan 1 kohdan vastaista [194].

[193] EYVL, 31.10.1992, s. 12.

[194] EYVL, 31.10.1992, s. 19.

Ranskaa vastaan on aloitettu yhteisön säännösten virheellistä soveltamista koskeva menettely, jonka aiheena on ruhojen hyödyntämiseen eli renderointiin sekä teurasjätteiden keräämiseen liittyvä maksu. Ravinnoksi kelpaamattomien eläinten ruhojen hyödyntämisestä eli teurastuksesta ja paloittelusta sekä yleisemmin eläinruhojen ja teurasjätteiden keräämisestä ja hävittämisestä huolehtiva julkinen laitos Ranskassa on kolmen vuoden ajan saanut varoja pääasiassa tarkoitusta varten määrätyn lihaa koskevan veroluonteisen maksun tuotosta. Useiden yhteisöstä lihaa hankkivilta yrityksiltä ja ranskalaisilta lihamyyjiltä saamiensa kantelujen johdosta komissio totesi kuitenkin, että kyseisen veron määräytymisperusteita koskevat säännöt ovat perustamissopimuksen 90 artiklassa tarkoitettua syrjintää, joka kohdistuu toisista jäsenvaltioista tuotavaan lihaan. Huolimatta siitä, että veroa peritään niin ranskalaisesta lihasta kuin toisista jäsenvaltioista tuodusta lihasta, ranskalaisen lihan osalta voidaan käyttää julkista ruhon hyödyntämispalvelua ja saadaan näin jonkinlaista vastinetta maksetulle verolle, kun taas toisista jäsenvaltioista tuodun lihan kohdalla ei periaatteessa voida hyötyä kyseisestä palvelusta, koska lihan valmistelu myyntiä varten on tapahtunut toisessa valtiossa ennen sen tuontia Ranskaan.

Lisäksi on syytä tuoda esiin komission Belgiaa vastaan aloittama, alkoholittomien juomien valmisteverojärjestelmää koskevan menettelyn lopettaminen sen jälkeen, kun asiaankuuluvaa kansallista lainsäädäntöä muutettiin perustellun lausunnon lähettämisen jälkeen. Komissio on lopettanut käsittelyn myös tapauksissa, jotka koskivat Irlannin soveltamaa viinin ja oluen erilaista verotusta sekä Itävallan soveltamaa alkoholijuomien kunnallista verotusta. Myös Ranskaa vastaan vireillä ollut alkoholijuomista maksettavaa sosiaalimaksua koskeva menettely voitiin lopettaa, koska yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että kyseinen järjestelmä soveltuu yhteisön oikeuteen [195].

[195] Asia C-434/97.

2.13. Koulutus, audiovisuaaliala ja kulttuuri

2.13.1. Koulutus ja kulttuuri

Jokainen jäsenvaltio on nykyisin EY:n perustamissopimuksen 149 ja 150 artiklan nojalla vastuussa maassaan tarjottavan opetuksen sisällöstä ja maan koulutusjärjestelmän järjestämisestä. Jäsenvaltioissa ei kuitenkaan saa esiintyä EY:n perustamissopimuksen 12 artiklassa tarkoitettua kansalaisuuteen perustuvaa suoraa tai epäsuoraa syrjintää koulutukseen pääsyssä.

Asiaa koskevan sekundaarilainsäädännön puuttuessa on syytä korostaa, että opiskelijoiden ja ammattiin opiskelevien henkilöiden akateemisen liikkuvuuden tiellä on yhä esteitä. Nämä vaikeudet eivät kuitenkaan johdu EY:n perustamissopimuksen vastaisesta sääntelystä. Komission tietoon tulleissa yksittäistapauksissa ei ole kyse kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä, vaan niissä viitataan usein menettelyjen hitauteen, valitusteiden puuttumiseen ja akateemisten tutkintojen tunnustamismenettelyihin liittyvien hallinnollisten kulujen suuruuteen.

Kuten aikaisemmissa kertomuksissa on todettu, merkittävä määrä komission tietoon tulleista yksittäistapauksista saadaan ratkaistua, kun osapuolille annetaan selkeää tietoa heidän oikeuksistaan ja yhteisön oikeuden rajoitetusta soveltamisesta koulutusalalla. Joissakin tapauksissa näyttää siltä, että asianomainen voi saada asiassa toimivaltaisten viranomaisten tekemät hallinnolliset päätökset muutetuiksi tai kumotuiksi ainoastaan kansallisia valitusteitä käyttämällä.

On kuitenkin korostettava, että kanteluita, joissa EY:n perustamissopimuksen 12, 149 ja 150 artiklaa väitetään rikotun, on kirjattu tällä alalla lisääntyvässä määrin tänä vuonna.

2.13.2. Audiovisuaaliala

Direktiivi 97/36/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1997, ja direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, "Televisio ilman rajoja"

2.13.2.1. Muutetun direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Perustamissopimusten valvojana komission ensisijainen tehtävä on ollut valvoa, että 30. kesäkuuta 1997 annettu direktiivi 97/36/EY, jolla muutettiin vuonna 1989 annettua direktiiviä, saatetaan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivi oli määrä panna täytäntöön viimeistään 30. joulukuuta 1998. Tämän kertomuksen hyväksymisen aikaan 12 jäsenvaltiota (Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Irlanti, Itävalta, Portugali, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta) on ilmoittanut direktiivin 97/36/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista. Kolmessa muussa jäsenvaltiossa (Italiassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa) direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on vielä kesken. Komissio on saattanut asian näiden maiden osalta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. [196]

[196] Komissio/Italia: asia C-207/00, komissio/Luxemburg: asia C-119/00, komissio/Alankomaat: asia C-145/00.

2.13.2.2. Direktiivin soveltaminen

Muutetussa direktiivissä vahvistetaan vankka lainsäädäntökehys, jolla televisiotoiminnan harjoittajat voivat kehittää toimintaansa Euroopan unionissa. Päätavoitteena on luoda tarvittavat edellytykset televisiolähetysten vapaalle liikkuvuudelle. Muutetussa direktiivissä tarkennetaan ja selvennetään joitakin säännöksiä, muun muassa periaatetta, jonka mukaan sovelletaan vain yhden alkuperäjäsenvaltion sääntelyä, ja perusteita, joiden mukaan lähetystoiminnan harjoittajiin sovelletaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä. Komissio valvoi tarkkailuajanjakson aikana kyseisten periaatteiden noudattamista ja tehokkuutta. Komissiolle on ilmoitettu Alankomaiden viranomaisten (Commissariaat voor de Media) päätöksestä kieltää RTL 4- ja RTL 5 -kanavien ohjelmien lähetykset Alankomaissa ellei RTL/Veronica De Holland Media Groep SA hanki niille Alankomaiden myöntämiä kanavalupia. Komissio seuraa tarkoin asian etenemistä.

Direktiivin 3 a artiklan 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa kansallisia toimenpiteitä, jotta yhteiskunnallisesti erityisen merkittävät tapahtumat voidaan lähettää suurelle yleisölle. Direktiivin 3 a artiklan 1 kohtaan liittyviä toimenpiteitä ovat toteuttaneet Tanska (EYVL C 14, 19.1.1999), Italia (EYVL C 277, 30.9.1999), Saksa (EYVL C 277, 29.9.2000) ja Yhdistynyt kuningaskunta (EYVL C 328, 18.11.2000). Lisäksi Itävalta, Alankomaat, Belgia ja Ranska ovat ilmaisseet aikovansa ilmoittaa toimenpide-ehdotuksista lähitulevaisuudessa.

Komissio antoi neuvostolle ja Euroopan parlamentille neljännen tiedonannon, joka koski direktiivin 89/552/ETY, jota on muutettu direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan (televisio-ohjelmien jakelu ja tuotannon edistäminen) täytäntöönpanoa vuosina 1997 ja 1998 [197]. Komissio totesi, että direktiivin 4 ja 5 artiklan tavoitteet on saavutettu pääpiirteissään. Televisiokanavien toiminta noudattaa eurooppalaisten teosten levittämisen ja riippumattomien tuotantojen osalta direktiivin säännöksiä yleisesti ottaen tyydyttävästi, joten direktiivin tavoitteet on saavutettu pääpiirteissään.

[197] KOM(2000) 442 lopullinen.

Direktiivissä on myös televisiossa sallitun mainonnan määrää koskevia säännöksiä. Komissiolle on kanneltu lukuisia kertoja mainontaa ja sponsorointia koskevien sääntöjen väitetystä noudattamatta jättämisestä joissakin jäsenvaltioissa. Ongelmia aiheuttaa joidenkin lähetystoiminnan harjoittajien toiminta erityisesti Kreikassa, Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa. Komissio hankkii parhaillaan tietoja arvioidakseen, missä määrin väitetyt mainonnan määrän ylitykset saattavat olla kyseisten jäsenvaltioiden jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä, ja toteuttaakseen tarvittavat korjaavat toimet. Komissio päätti 21. joulukuuta 2000 lähettää perustellun lausunnon Espanjalle.

Vastaanottamista ja edelleen lähettämistä koskevan vapauden yleisestä säännöstä poiketen direktiivin 2 a artiklan 2 kohdassa jäsenvaltioiden sallitaan erityismenettelyä noudattaen toteuttaa toimenpiteitä sellaisia televisiolähetystoiminnan harjoittajia vastaan, jotka kuuluvat toisen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan ja rikkovat direktiivin 22 artiklan säännöksiä "ilmiselvästi, törkeästi ja vakavasti". Kyseisen artiklan tarkoituksena on suojella alaikäisiä ohjelmilta, jotka voivat vakavasti vahingoittaa heidän "fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystään", ja varmistaa, että ohjelmissa ei yllytetä vihaan rodun, sukupuolen, uskonnon tai kansallisuuden perusteella. Komissio pitää 2 a artiklan 2 kohdan soveltamista tarkasteltavalla ajanjaksolla tyydyttävänä. Yleinen etu voitiin säilyttää, koska palvelujen tarjoamisen vapautta estettiin mahdollisimman vähän. On muistettava, että Euroopan yhteisöjen ensimmäisen asteen oikeusistuimen asiassa T-69/99, Danish Satellite TV (DSTV) A/S (Eurotica Rendez-Vous Television) vastaan komissio, 13.12.2000 antamassa tuomiossa todettiin, että kannetta, joka koskee komission päätöstä pitää Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittamia toimia yhteisön oikeuden mukaisina, ei oteta tutkittavaksi.

2.13.2.3. Laajentumiseen liittyviä näkökohtia

Vuodesta 1997 lähtien suurin osa ehdokasmaista on pyrkinyt mukauttamaan lainsäädäntöään direktiivin mukaiseksi ja kahdeksan ehdokasmaata [198] on antanut uutta lainsäädäntöä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi lainsäädäntöprosessi on käynnissä kuudessa ehdokasmaassa [199]. Vuosi 2000 näyttää olevan käännekohta lainsäädännön muuttamisessa, koska viisi ehdokasmaata [200] on jo saattanut huomattavan osan lainsäädäntöään yhdenmukaiseksi yhteisön säännöstön kanssa.

[198] Bulgaria, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia ja Viro.

[199] Latvia, Puola, Romania, Slovenia, Tsekki ja Unkari.

[200] Bulgaria, Kypros, Liettua, Slovakia ja Viro.

2.14. Terveys- ja kuluttaja-asiat

Komissio siirsi yksiköidensä uudelleenjärjestelyn yhteydessä lokakuussa 1999 eläinlääkintää ja kasvien terveyttä käsittelevät yksiköt maatalouden pääosastosta ja kansanterveyttä käsittelevät yksiköt työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosastosta terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastoon. Samassa yhteydessä se siirsi maaliskuussa 2000 kyseiseen pääosastoon elintarvikeoikeudesta vastaavan yksikön, joka aiemmin kuului yritystoiminnan pääosastoon.

Tämän vuoksi tässä kertomuksessa käsitellään kuluttaja-asioita koskevan yhteisön oikeuden lisäksi myös melkein kaikkien terveysasioita koskevien yhteisön säännösten soveltamisen etenemistä.

2.14.1. Eläinlääkintälainsäädäntö

Tarkasteltaessa jäsenvaltioiden kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamista huomataan, että seuraavan neljän direktiivin täytäntöönpanon määräaika päättyi vuonna 2000:

direktiivi 1999/89/EY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä tuoreen siipikarjanlihan kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista,

direktiivi 1999/90/EY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista,

direktiivi 2000/15/EY eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa ja

direktiivi 2000/27/EY yhteisön vähimmäistoimenpiteistä eräiden kalasairauksien torjunnassa.

Useimpien jäsenvaltioiden on vielä saatettava kyseiset direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Belgia ei ole rikkonut kansallisten toimenpiteiden ilmoitusvelvollisuutta.

Ranska on pyrkinyt poistamaan joitakin tämän alan täytäntöönpanon viivytyksiä. Saatuaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 228 artiklaan perustuvan perustellun lausunnon Ranska on noudattanut yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-357/97 9.2.1999 antamaa tuomiota, joka koskee direktiivin 94/28/EY (eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa kolmansista maista sovellettavia jalostus- ja polveutumisedellytyksiä koskevat periaatteet) täytäntöönpanon laiminlyöntiä. Vuonna 1999 aloitetut menettelyt on kuitenkin vielä selvitettävä.

Kreikan kohdalla täytäntöönpano on vielä huomattavasti jäljessä. Komissio on nähnyt välttämättömäksi jatkaa EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla kahta rikkomisesta johtuvaa menettelyä. Menettelyt on aloitettu, koska Kreikka ei ole noudattanut yhteisöjen tuomioistuimen antamia tuomioita (asiat C-385/97 ja C-137/99), jotka koskevat elävien eläinten ja joidenkin kotieläintuotteiden tarkastuksen ja valvonnan rahoituksesta annettujen direktiivien 93/118/EY ja 96/43/EY täytäntöönpanon laiminlyöntiä Kreikassa.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa C-190/99 8.6.2000 antamassaan tuomiossa, että Irlanti ei ole ilmoittanut elävien eläinten ja joidenkin kotieläintuotteiden tarkastusten ja valvonnan rahoituksesta annetun direktiivin 96/43/EY täytäntöönpanotoimista. Se totesi myös asiassa C-395/99 7.12.2000, että Italia ei ole ilmoittanut direktiivin 96/93/EY (eläimiä koskevat todistukset) saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kumpikin jäsenvaltio on kuitenkin noudattanut saamaansa tuomiota.

Hygieniaa koskevan lainsäädännön asianmukaisen soveltamisen valvonta on edelleen yksi komission ensisijaisista tehtävistä.

Elintarvike- ja eläinlääkintäviraston Irlannissa ja Luxemburgissa tekemien tarkastusten perusteella voidaan todeta, että maiden joissakin teurastamoissa havaitut vakavat puutteet hygieniassa ja järjestelyissä on korjattu. Viimeinen tarkastus tehdään Ranskassa ja sen tuloksia odoteltaessa Ranskaa koskeva menettely pysyy vireillä.

Vuoden merkittävin tapahtuma eläinlääkintää koskevan lainsäädännön soveltamisen valvonnassa oli Ranskaa vastaan aloitetun menettelyn saattaminen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi 4. tammikuuta 2000. Syynä oli, että Ranska ei päätöksistä 98/256/EY ja 99/514/EY huolimatta sallinut Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevan lihan pitämistä kaupan alueellaan, vaikka kyseinen liha täytti edellä mainituissa yhteisön päätöksissä asetetut vaatimukset.

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten komissiolle toimittamista tiedoista ilmenee, että direktiivien 64/433/ETY ja 89/662/ETY sekä päätöksen 96/239/EY mukaisia teurastamoissa ja ruhonleikkaamoissa tehtäviä virallisia eläinlääkärintarkastuksia tekemään on palkattu yhä enemmän eläinlääkäreitä. Jos Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset pitävät kiinni sitoumuksistaan, meneillään oleva rikkomisesta johtuva menettely voitaneen lopettaa vuoden 2001 aikana.

Komissio on lähettänyt Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille perustellun lausunnon, koska nämä sallivat siipikarjan ruhojen desinfioinnin klooratulla vedellä, mikä on yhteisön oikeuden mukaan kiellettyä.

Yhteisöjen tuomioistuin on kahteen otteeseen todennut, että Kreikka ei sovella asianmukaisesti eläinlääkinnällisten tarkastusten rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä. Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa C-470/98 5.6.2000 antamassaan tuomiossa, ettei Kreikka ole noudattanut direktiivin 90/675/ETY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut säädetyssä määräajassa tarvittavia toimenpiteitä sen takaamiseksi, että lähettäjä, vastaanottaja tai näiden edustaja vastaa sellaisista eläinlääkinnällisistä ja hallinnollisista tarkastuksista aiheutuvista kustannuksista ilman valtion korvausta, jotka koskevat yhteisöön kolmansista maista tuotavia maataloustuotteita, tuoretta lihaa ja siipikarjanlihaa lukuun ottamatta. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti asiassa C-214/98 16.11.2000 antamassaan tuomiossa, että Kreikka ei ole noudattanut edellä mainitun direktiivin mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole maininnut siipikarjanlihaa niiden lihojen joukossa, joihin direktiivissä 93/118/EY vahvistettuja maksuja sovelletaan, ja koska se ei ole nimenomaan maininnut siipikarjaa sovellettaessa mainitussa direktiivissä vahvistettua tuoreen lihan leikkuutoimiin liittyvää maksua.

Sen jälkeen kun Irlannille lähetettiin perusteltu lausunto, jossa todettiin, että se ei ollut 30. huhtikuuta 1998 mennessä toimittanut kertomusta vuosina 1996 ja 1997 tehdyistä tarkastuksista, joilla varmistetaan vasikoiden ja sikojen suojelun vähimmäisstandardien noudattaminen, Irlanti toimitti joulukuussa 2000 vaaditut tiedot oikaisten näin direktiivien 91/629/ETY ja 91/630/ETY vastaisen rikkomuksen.

2.14.2. Kasvien terveyttä koskeva lainsäädäntö

Tarkasteltaessa jäsenvaltioiden kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamista voidaan havaita, että Belgian ja Italian ilmoitusten mukaan kaikki tämän alan direktiivien täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet on toteutettu.

Kreikassa täytäntöönpano on edelleen huomattavasti viivästynyt. Komissio onkin saattanut yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi Kreikkaa koskevan, torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta hedelmille, vihanneksille, viljoille sekä eläinkunnasta ja tietyistä kasvikunnan tuotteista, mukaan luettuna hedelmät ja vihannekset, peräisin oleville elintarvikkeille annetun direktiivin 97/41/EY ja kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 98/100/EY täytäntöönpanon viivästymiseen liittyvän asian. Komissio on päättänyt antaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi Saksan laiminlyönnin saattaa Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan torjunnasta annettu direktiivi 98/57/EY osaksi kansallista lainsäädäntöä.

On myös syytä mainita, että komissio on lähettänyt perustellun lausunnon Italialle, jonka hyväksymä laki Italiassa käyttökiellossa olevien mutta toisiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin vietävien kasvinsuojeluaineiden kuljetuksesta on liian rajoittava. Italian viranomaiset ovat sitoutuneet muuttamaan lakia vuoden 2000 yhteisön laissa olevalla säännöksellä, joka komission antamien tietojen mukaan on vielä hyväksymättä.

2.14.3. Kylvösiemeniä ja kasveja koskeva lainsäädäntö

Tällä alalla vuonna 2000 vireillä olleet rikkomisesta johtuvat menettelyt liittyivät kaikki hiljattain annettujen direktiivien, joiden täytäntöönpanon määräaika päättyi vuosina 1999 ja 2000, kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamiseen.

Tanskaa ja Espanjaa vastaan ei ole enää vireillä yhtään rikkomisesta johtuvaa menettelyä.

Komissio on päättänyt saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäviksi Saksaa, Ranskaa, Luxemburgia ja Itävaltaa vastaan aloitetut menettelyt, jotka koskevat laiminlyöntiä saattaa koristekasvien lisäysaineiston kaupan pitämisestä annettu direktiivi 98/56/EY osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Seuraavien direktiivien täytäntöönpanon määräaika on myös päättynyt:

direktiivi 98/95/EY juurikkaiden siementen, rehukasvien siementen, viljakasvien siementen, siemenperunoiden, öljy- ja kuitukasvien siementen ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvien yleisestä lajikeluettelosta,

direktiivi 98/96/EY juurikkaiden siementen, rehukasvien siementen, viljakasvien siementen, siemenperunoiden, öljy- ja kuitukasvien siementen ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvien yleisestä lajikeluettelosta,

direktiivi 99/54/EY viljakasvien siementen pitämisestä kaupan ja

direktiivi 99/66/EY toimittajan tekemää merkintää tai muuta asiakirjaa koskevien vaatimusten vahvistamisesta direktiivin 98/56/EY mukaisesti.

Edellä mainittujen direktiivien osalta useimmille jäsenvaltioille on lähetetty perusteltu lausunto rikkomisesta johtuvassa menettelyssä.

2.14.4. Elintarvikelainsäädäntö

Tämän alan kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamisessa ei ole havaittavissa huomattavaa kehitystä vuoden 1999 kertomukseen verrattuna.

Kreikka on noudattanut yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-391/98 21.10.1999 antamaa tuomiota, jossa todetaan, että kyseinen jäsenvaltio ei ole noudattanut velvoitettaan ilmoittaa elintarvikehygieniasta annetun direktiivin 93/43/EY täytäntöönpanotoimista.

Komissio on päättänyt saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi Irlantia vastaan aloitetun menettelyn, joka koskee elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 98/66/EY ja muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 98/86/EY täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättämistä.

Virheellistä soveltamista koskevista rikkomuksista voidaan mainita, että Espanjalle lähetettiin perusteltu lausunto, jossa todetaan, että Espanjan lainsäädännössä oleva velvoite merkitä ruokaoliivien pakkauksiin oliivien kokoluokka ei ole direktiivin 79/112/ETY mukainen. Espanja on ilmoittanut oikaisseensa rikkomuksen muuttamalla kuninkaallista asetusta.

2.14.5. Rehulainsäädäntö

Tarkasteltaessa, ovatko jäsenvaltiot ilmoittaneet direktiivien kansallisista täytäntöönpanotoimista, havaitaan, että vain yhteisön analyysimenetelmistä rehun A-vitamiinin, E-vitamiini ja tryptofaanin määrittämiseksi annetun direktiivin 2000/45/EY täytäntöönpanon määräaika päättyi vuonna 2000. Useimmat jäsenvaltiot eivät ole vielä ilmoittaneet täytäntöönpanotoimista.

Ranska on selvittänyt useita rikkomisesta johtuvia menettelyjä, jotka koskevat laiminlyöntejä saattaa tämän alan direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Vuonna 1998 rikkomisesta johtuvia menettelyjä, joiden aiheena oli direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä tapahtuneet viipeet, aloitettiin eniten Kreikkaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan. Kysymys oli lähinnä rehuseosten pitämisestä kaupan annetun direktiivin 96/24/EY ja rehuaineiden liikkuvuudesta annetun direktiivin 96/25/EY täytäntöönpanosta.

Ranska, Kreikka, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät vielä ole saattaneet rehujen lisäaineista annettua direktiiviä 96/51/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään.

2.14.6. Vieraat aineet

Näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien virallista tarkastusta varten annetun direktiivin 98/53EY täytäntöönpanon määräaika päättyi vuoden 2000 lopussa. Yksikään jäsenvaltio ei ole ilmoittanut kansallisista täytäntöönpanotoimista.

2.14.7. Teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevat ilmoitukset

EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan vapaakauppaliiton Eftan jäsenten on direktiivin 98/34/EY nojalla ilmoitettava toisilleen ja komissiolle kaikista teknisiä standardeja tai määräyksiä sisältävää sääntelyä koskevista hankkeista ennen niiden hyväksymistä, jotta vältettäisiin uusien kaupan esteiden syntyminen sisämarkkinoille.

Vuonna 2000 ilmoitettiin 115:stä terveysalan hankkeita koskevasta lakitekstistä, josta 17:ssä käytettiin kiireellistä menettelyä. Tämä osoittaa kansallisten lainsäätäjien merkityksen lisääntyvän erityisesti elintarvikkeiden alalla. Lainsäädäntöhankkeet, joista oli tehty ilmoitus, tarkastettiin, ja komission yksiköt lähettivät niitä koskevia huomautuksia (15), välihuomautuksia (6) ja yksityiskohtaisia lausuntoja (3), joissa se pyysi, että ilmoitukset saatetaan yhteisön oikeuden mukaisiksi. Ilmoitusmenettelystä tarkempia tietoja saa jaksosta 2.2.1 "Direktiivin 98/34/EY säännökset (entinen direktiivi 83/189/ETY)".

2.14.8. Kuluttajansuoja

Neljä tämän alan direktiiviä oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 2000 aikana. Koska kaikki jäsenvaltiot eivät ole tätä tehneet, komissio on joutunut aloittamaan rikkomisesta johtuvia menettelyjä.

Tilanne oli vuoden 2000 lopussa seuraava:

Direktiiviä 97/7/EY (etämyynti, määräaika päättyi 4. kesäkuuta 2000) ei saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Irlannissa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Portugalissa eikä Suomessa.

Direktiiviä 97/55/EY (vertaileva mainonta, määräaika päättyi 23. huhtikuuta 2000) ei ole vielä saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Luxemburgissa, Alankomaissa eikä Suomessa.

Direktiiviä 98/6/EY (hintojen ilmoittaminen, määräaika päättyi 18. maaliskuuta 2000) ei ole vielä saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä Kreikassa, Espanjassa, Irlannissa eikä Luxemburgissa. Direktiiviä 98/7/EY (kulutusluotot, määräaika päättyy 21. huhtikuuta 2000) ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Irlannissa eikä Luxemburgissa.

Kaikki muut alan direktiivit on pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, mutta vireillä on useita rikkomisesta johtuvia menettelyjä, jotka koskevat kansallisten täytäntöönpanotoimien yhteensopimattomuutta. Näissä menettelyissä on kysymys erityisesti direktiiveistä 93/13/EY (kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot) ja 94/47/EY (kiinteistöjen osa-aikainen käyttöoikeus). Komissio on saattanut yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi kaksi asiaa, jotka koskevat direktiivin 93/13/EY virheellistä täytäntöönpanoa Italiassa ja Ruotsissa.

Komissio on julkaissut yksityiskohtaisen kertomuksen direktiivin 93/13/EY [201] täytäntöönpanosta parantaakseen ja yhtenäistääkseen direktiivin soveltamista. Myös vuoden 1999 lopulla julkaistut kaksi kertomusta, jotka koskevat direktiivejä 90/314/ETY (matkapaketit) [202] ja 94/47/EY (kiinteistöjen osa-aikainen käyttöoikeus) [203], ovat johtaneet useisiin toimiin teollisuuden, kuluttajajärjestöjen ja jäsenvaltioiden hallitusten keskuudessa.

[201] KOM (2000) 248 lopullinen.

[202] SEC (1999) 1800.

[203] SEC (1999) 1795.

Lopuksi on mainittava, että yhteisöjen tuomioistuimelta on pyydetty ennakkoratkaisua useissa kuluttajansuojaa koskevissa asioissa. Kahdessa tapauksessa on kysymys siitä, voidaanko direktiiviä 93/13/EY (kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot), soveltaa suoraan, jos kyseinen jäsenvaltio ei ole pannut sitä täytäntöön (C-21/00), ja jäsenvaltion oikeusistuinten toimivallasta ottaa vastaan sellaista yrittäjää vastaan nostettuja kieltokanteita, jonka yrityksen kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa (C-167/00). Kolmannessa tapauksessa kyse on direktiivin 90/314/ETY 5 artiklassa olevan "vahinko"-termin tulkinnasta (C-168/00).

2.15. Oikeus- ja sisäasiat

2.15.1. Schengenin säännöstön yhteisöllistäminen

Schengenin säännöstö sisällytettiin osaksi Euroopan unionia Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan, ja sitä on siitä lähtien noudatettu Euroopan unionin toimielimissä ja oikeudessa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen asiaankuuluvien määräysten mukaisesti. Neuvosto vahvisti perustamissopimusten mukaisen oikeusperustan kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle ja päätökselle (eli jakoi säännöstöön kuuluvat määräykset ensimmäiseen ja kolmanteen pilariin) Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan mukaisella, 20 päivänä toukokuuta 1999 tehdyllä päätöksellä 1999/436/EY (EYVL L 176, 10.7.1999) . Näin ollen ensimmäiseen pilariin siirrettyjen määräysten (näitä ovat lähinnä lyhytaikaisiin viisumeihin, sisäisten rajojen valvonnan poistamiseen ja ulkoisten rajojen valvontaan sekä ulkomaalaisten liikkumisehtoihin liittyvät määräykset) soveltamista valvotaan yhteisön oikeuden asiaa koskevien periaatteiden mukaan, ja komission tehtävänä on valvoa, että Schengenin säännöstön määräyksiä sovellettaessa noudatetaan perustamissopimusta. Komission yksiköt ovatkin saaneet useita kanteluja siitä, että viisumi on evätty Schengenin tietojärjestelmässä (SIS) olleen maahantulokiellon perusteella. Joissakin tapauksissa viisumi oli evätty unionin kansalaisen perheeseen kuuluvalta kolmannen maan kansalaiselta.

2.15.2. Maahantulo ja oleskelu

Komission Italian tasavaltaa vastaan nostaman, jäsenyysvelvoitteen noudattamatta jättämistä koskevan kanteen johdosta yhteisöjen tuomioistuin (viides jaosto) totesi asiassa C-424/98 25.5.2000, antamassaan tuomiossa (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa), että Italia on ylittänyt yhteisön oikeuden mukaiset rajat,

a) koska se on rajoittanut oleskeluoikeudesta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/364/ETY (EYVL L 180, s.26) ja ammattitoimintansa lopettaneiden työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien oleskeluoikeudesta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/365/ETY (EYVL L 180, s. 28) tarkoitettujen henkilöiden käytettävissä olevia todistuskeinoja ja koska se on säätänyt muun muassa, että tiettyjen asiakirjojen on oltava toisen jäsenvaltion viranomaisten antamia tai varmentamia ja

b) koska se on vaatinut, että opiskelijat, jotka ovat muiden jäsenvaltioiden kansalaisia ja jotka pyytävät oleskeluoikeutensa ja perheenjäsentensä oleskeluoikeuden tunnustamista Italiassa opiskelijoiden oleskeluoikeudesta 29 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/96/ETY, (EYVL L 317, s. 59) nojalla, takaavat Italian viranomaisille, että heillä on määrätty määrä tuloja ja varoja, ja koska se ei ole jättänyt opiskelijoille tätä varten selvää vapautta valita ilmoituksen ja jonkin muun vastaavan tavan välillä eikä hyväksynyt ilmoituksen tekemistä silloin, kun opiskelijan perheenjäsenet ovat tulleet maahan hänen mukanaan.

On huomattava, että oikeudenkäynnin aikana Italian tasavalta hyväksyi 2. elokuuta 1999 annetun asetuksen N:o 358, jolla muutettiin 26. marraskuuta 1992 annettua asetusta N:o 470 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 19.10.2000, yleinen sarja N:o 246, sivu 3) noudattaakseen direktiivien 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY mukaisia velvoitteitaan.

Saksan viranomaisten yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä tekemien, rikoksiin syyllistyneitä unionin kansalaisia koskevien lukuisten maastakarkotuspäätösten johdosta Euroopan komissio lähetti Saksalle heinäkuussa 2000 perustellun lausunnon yhteisön oikeuden rikkomisesta. Yhteisön oikeudessa vahvistetaan ne perusedellytykset ja muodollisuudet, joita jäsenvaltion on noudatettava päättäessään karkottaa unionin kansalaisen yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä . Komission pääasialliset moitteet kohdistuvatkin siihen, että tiettyihin rikoksiin liittyy automaattisesti tai lähes automaattisesti maastakarkotus ja että asianomaisen henkilön nimenomaista käyttäytymistä ei oteta huomioon. Maastakarkotuksen perustelut eivät ole riittäviä eikä suhteellisuutta ja perhe-elämän ylläpitämistä koskevia periaatteita noudateta.

2.15.3. Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta asuinjäsenvaltiossa koskevat kaksi direktiiviä, direktiivin 93/109/EY (Euroopan parlamentti) ja direktiivin 94/80/EY (kunnallisvaalit), osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Komissio on päättänyt lopettaa Saksaa vastaan aloitetun, direktiivin 93/109/EY virheellisestä täytäntöönpanosta johtuvan menettelyn. Jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle kotipaikkailmoitusjärjestelmään liittyvän puitelain muuttamiseksi annetusta toisesta laista sekä Euroopan parlamentin vaaleja koskevan lain ja liittovaltioiden lakiasäätävän elimen vaalia koskevan lain muuttamiseksi 28. elokuuta 2000 annetusta asetuksesta.

Kyseisen lainsäädäntömuutoksen johdosta unionin kansalaiset, jotka eivät ole jäsenvaltion kansalaisia, merkitään viran puolesta Euroopan parlamentin vaaleja varten laadittavaan vaaliluetteloon, jos he ovat tehneet sitä koskevan hakemuksen joidenkin aiemmin pidettyjen vaalien yhteydessä ja täyttävät edelleen vaadittavat edellytykset. Komissio katsoo, että Saksan lainsäädäntö on tästedes direktiivin 93/109/EY mukainen.

Komissio on päättänyt lopettaa Saksaa vastaan aloitetun, direktiivin 94/80/EY virheellisestä täytäntöönpanosta Sachsenin osavaltiossa johtuvan menettelyn.

Saksa on ilmoittanut komissiolle Sachsenin osavaltion kunnallisvaalilain muuttamiseksi 15. maaliskuuta 2000 annetusta laista. Lakimuutoksen johdosta unionin kansalaiset merkitään automaattisesti kunnallisvaaleja varten laadittaviin vaaliluetteloihin.

Komissio on myös päättänyt lopettaa Saksaa vastaan aloitetun, direktiivin 94/80/EY virheellisestä täytäntöönpanosta Baijerin osavaltiossa johtuvan menettelyn.

Saksa on ilmoittanut komissiolle vaalilain muuttamiseksi 27. joulukuuta 1999 annetusta laista. Lakimuutoksen johdosta unionin kansalaiset merkitään automaattisesti kunnallisvaaleja varten laadittaviin vaaliluetteloihin.

Komissio katsoo, että Saksan lainsäädäntö on Sachsenin ja Baijerin osavaltioiden kunnallisvaaleja koskevan lain osalta tästedes direktiivin 94/80/EY mukainen.

2.16. Talousarvio

2.16.1. Yleistä

Yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 94/728/EY, Euratom 8 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on perittävä yhteisöjen käyttöön tulevat perinteiset omat varat. Rikkomistapausten määrä kasvoi edellisen vuoden tapaan, ja komissio joutui viemään joitakin tapauksia yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Komissio on sitä vastoin tyytyväinen siihen, että arvonlisäveroa ja bruttokansantuloa koskevien varojen osalta yhteisön oikeuden soveltaminen sujui suuremmitta vaikeuksitta.

2.16.2. Virheellinen soveltaminen

2.16.2.1. Aikaisemmin aloitetut menettelyt

Komissio nosti kanteen Italiaa koskevassa asiassa C-10/00 (riittämättömin perustein tehdyt vähennykset omien varojen maksuihin, jotka liittyvät San Marinoon matkalla olleiden tavaroiden tuontitulleihin).

Komissio on joutunut viemään yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi toisenkin Italiaa koskevan asian C-363/00 (1 484 936 000 000 Italian liiraa omia varoja on ilmoitettu väärin ja myöhässä).

Yhteisöjen tuomioistuin totesi Saksaa koskevassa asiassa C-348/97 15.6.2000 antamassaan tuomiossa, että Saksan demokraattisen tasavallan kautta tuotiin tuotteita, joille oli maksettu tukea niitä Alankomaista vietäessä. Se totesi, ettei Saksa ole noudattanut asetuksen (ETY) N:o 2252/90 mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole perinyt yhteisön hintatasoa vastaavaa, yhteisölle suoritettavaa maksua eikä antanut sitä yhteisön käyttöön.

2.16.2.2. Uudet menettelyt

Yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi on päätetty saattaa yhteisön passitusta koskeva asia, jossa Alankomaat on kieltäytynyt maksamasta neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1552/89 11 artiklan mukaisia viivästyskorkoja, jotka aiheutuivat omien varojen perinnän viivästymisestä ja sen seurauksena myös kyseisten varojen yhteisön käyttöön asettamisen myöhästymisestä.

Komissio on päättänyt saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi myös kaksi muuta asiaa, joissa on kysymys toteamisen viivästymisestä. Toinen koskee Saksan laiminlyöntiä tarkastaa ja hyväksyä yhteisön ulkoiseen passitukseen liittyvät asiakirjat säännösten mukaisessa määräajassa. Toinen koskee Espanjaa, joka ei ole todennut omia varoja säännösten mukaisessa määräajassa.

Lopuksi voidaan mainita, että Saksalle on lähetetty perusteltu lausunto, koska kyseinen valtio ei ole asianmukaisesti tarkastanut ja hyväksynyt joitakin yhteisön passitukseen kuuluvia passitusasiakirjoja ja koska se on komission kanssa etukäteen neuvottelematta luopunut hankittujen vakuuksien käytöstä.

2.17. Henkilöstö ja hallinto

Rikkomisesta johtuvat menettelyt, jotka koskevat yhteisön oikeuden soveltamista yhteisön henkilöstöön, liittyvät siihen, että jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa eivätkä panneet täytäntöön sellaisia kansallisia säännöksiä, joita Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen oikea soveltaminen edellyttää.

Espanjan kuningaskuntaa vastaan aloitettu rikkomisesta johtuva menettely, joka koskee sellaisten kansallisten säännösten käyttöönoton viivästymistä, joilla espanjalaisten virkamiesten ja muun henkilöstön eläkeoikeudet siirretään henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on lopetettu.

Tämän vuoksi yhtään rikkomisesta johtuvaa menettelyä ei ole tällä hetkellä vireillä.

2.18. Yhteisön tilastot

Jäsenvaltioiden tilastoja koskeviin velvollisuuksiin kuuluu lähinnä toimittaa komissiolle erityisaloja koskevia tietoja ennalta määriteltyjä määräaikoja ja muodollisuuksia noudattaen. Tilastomenetelmien soveltamisessa ei ole ongelmia eikä myöskään määräaikojen noudattamisessa. On kuitenkin kirjattu yksi kantelu jäsenvaltion väitetystä yhteisön oikeuden rikkomisesta, joka koskee jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista (Intrastat) annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 3330/91 ja jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoja käsittelevien viranomaisten välisistä telemaattisista verkoista (Edicom) tehtyä neuvoston päätöstä 96/715/EY.

Mainitun kantelun sisältö on tutkittu ottaen huomioon komission asettamat säännöt ja painopistealueet, ja kantelun käsittelyä ollaan lopettamassa.

LIITE I

Rikkomistapaukset Alkuperä

Taulukko 1.1.Oletetut rikkomiset Alkuperä

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 1.2. Komission tutkittavana olevat asiat 31/12/00 vireillepanovuoden mukaan (1)

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 1.2.1. 31/12/2000 vireillä olevien asioiden vireillepanovuosipo

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 1.3. Vuonna 2000 vireille pannut asiat jäsenvaltioittain

1.3.1. Vuonna 2000 viran puolesta havaitut asiat jäsenvaltioittain

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 1.3.1.1 : Vuonna 2000 viran puolesta havaitut asiat jäsenvaltioittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

1.3.2. Vuonna 2000 tehdyt kantelut jäsenvaltioittain

>TAULUKON PAIKKA>

1.3.2.1. Vuonna 2000 tehdyt kantelut jäsenvaltioittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

1.3.3. Täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyönnin vuoksi vuonna 2000 vireille pannut asiat jäsenvaltioittain

>TAULUKON PAIKKA>

1.3.3.1. Täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyönnin vuoksi vuonna 2000 vireille pannut asiat jäsenvaltioittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Liite II

Rikkomistapaukset käsittelyvaiheen, oikeusperustan, jäsenvaltion ja alan mukaan

Taulukko 2.1.

Todetut rikkomiset - vaiheittain ja jäsenvaltioittain

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 2.2. TODETUT RIKKOMISET - Rikkomisesta johtuvat menettelyt jäsenvaltioittain, vaiheittain ja oikeusperustoittain

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 2.2.1. Vuonna 2000 lähetetyt viralliset ilmoitukset oikeusperustoittain ja jäsenvaltioittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.2.2. Vuonna 2000 lähetetyt perustellut lausunnot oikeusperustoittain ja jäsenvaltioittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.2.3. Yhteisöjen tuomioistuimessa vuonna 2000 nostetut kanteet oikeusperustoittain ja jäsenvaltioittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.2.4. Viralliset huomautukset (VH) , perustellut lausunnot (PL) , kanteet Yhteisöjen tuomioistuimessa (KYT): vuosien 1999 ja 2000 tilanteen vertailu vaiheittain ja oikeusperustoittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.3. Vireillä olevien asioiden käsittelyvaihe 31.12.2000 jäsenvaltioittain

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 2.3.1. Tapaukset, joissa rikkomisesta johtuva menettely 31.12.2000, jäsenvaltioittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.3.2. 31/12/00 asiat, joissa on lähetetty perusteltu lausunto jäsenvaltioittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.3.3. 31/12/00 asiat, joissa on nostettu kanne yhteisöjen tuomioistuimessa, jäsenvaltioittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.3.4. 31/12/00 asiat, joissa on aloitettu menettely perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla, jäsenvaltioittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.4. Vireillä olevat asiat, tilanne aloittain 31/12/00

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 2.4.1. Vireillä olevat asiat, tilanne aloittain 31/12/00

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.4.2. 31/12/00 vireillä olevat asiat, joissa on lähetetty perusteltu lausunto, aloittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.4.3. 31/12/00 vireillä olevat asiat, joissa on nostettu kanne yhteisöjen tuomioistuimessa, aloittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.4.4. 31/12/00 vireillä olevat asiat, joissa on aloitettu menettely perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla, aloittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.5. Päätökset menettelyn lopettamisesta vuonna 2000

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 2.5.1. päätökset menettelyn lopettamisesta vuonna 2000 vaiheittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.5.2. Vuonna 2000 lopetetut menettelyt, jotka oli aloitettu ilmoittamatta jättämisen vuoksi, vaiheittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.5.3. Vuonna 2000 lopetetut menettelyt, jotka oli aloitettu muun kuin ilmoittamatta jättämisen vuoksi, vaiheittain

>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 2.6. Päätökset menettelyn lopettamisesta

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

Perustamissopimusten, asetusten ja päätösten rikkominen

Yhteisön henkilöstö

Vuosi/numero : 1991/2315

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : ELÄKEOIKEUKSIEN SIIRTO

Oikeusperusta : Asetus 31968R0259

Menettely päätettiin vuonna 2000

Maatalous

Vuosi/numero : 1994/4466

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : ESPANJALAISTEN MANSIKOIDEN MAAHANTUONNIN ESTEET

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E030

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1995/265

Vuosi/numero : 1995/4430

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike :"WHISKY"-SANAN SISÄLTÄVIEN ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTI

Oikeusperusta : Asetus 31989R1576

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 02/05/1997 SG(1997)D/3504

Vuosi/numero : 1997/2227

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : MAITOKIINTIÖJÄRJESTELMÄN VIRHEELLINEN SOVELTAMINEN

Oikeusperusta : Asetus 31992R3950; Asetus 31993R536

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 07/05/1998 SG(1998)D/03614

Vuosi/numero : 1997/2228

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : MAITOKIINTIÖJÄRJESTELMÄN VIRHEELLINEN SOVELTAMINEN

Oikeusperusta : Asetus 31992R3950; Asetus 31993R0536

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 04/05/1998 SG(1998)D/03510

Vuosi/numero : 1999/2073

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : YHDENNETYN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON LAIMINLYÖNTI

Oikeusperusta : Asetus 31992R3508

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 29/11/2000 SG(2000)D/108830

Talousarvio

Vuosi/numero : 1989/0520

Jäsenvaltio : PORTUGALI

Nimike : YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT EUROOPAN YHTEISÖJEN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA ANNETUN PÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISESTA

Oikeusperusta : Pöytäkirja 157FPRO

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1996/2029

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : SAN MARINOA KOSKEVIEN MAKSUJEN SELVITTÄMINEN

Oikeusperusta : Asetus 31989R1552

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/010

Vuosi/numero : 1995/2126

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : HOLLANTILAINEN VOI

Oikeusperusta : Asetus 31990R2252; Asetus 32000R1150

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1997/348

Vuosi/numero : 1997/2154

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : KIRJAAMISVIRHE

Oikeusperusta : Asetus 31989R1552; Asetus 32000R1150

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/363

Vuosi/numero : 1998/2323

Jäsenvaltio : ALANKOMAAT

Nimike : YHTEISÖN PASSITUS - SÄÄDETYN MÄÄRÄAJAN YLITTÄMINEN

Oikeusperusta : Asetus 31989R1552; Päätös 31994D0728; Asetus 32000R1150

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 02/02/2000 SG(2000)D/101146

Vuosi/numero : 1999/2226

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : TULLIEN JÄLKIKANTO, OMIEN VAROJEN TOTEAMISEN VIIVÄSTYMINEN (ASETUS 1552/89)

Oikeusperusta : Asetus 31989R1552; Asetus 32000R1150

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 28/07/2000 SG(2000)D/105516

Vuosi/numero : 1999/2227

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : TIR - OMIEN VAROJEN TOTEAMISEN VIIVÄSTYMINEN

Oikeusperusta : Asetus 31989R1552; Asetus 31993R2454; Asetus 32000R1150

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 19/07/2000 SG(2000)D/105114

Vuosi/numero : 1999/2228

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : TIR-TAKUIDEN KÄSITTELY KIRJANPIDOSSA

Oikeusperusta : Asetus 31989R1552; Asetus 32000R1150

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 08/11/2000 SG(2000)D/108189

Kilpailu

Vuosi/numero : 1999/2196

Jäsenvaltio : PORTUGALI

Nimike : ASIASSA IV/M.1616 (BSCH/CHAMPALIMAUD) TEHDYN PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Oikeusperusta : Asetus 31989R4064

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1999/2129

Jäsenvaltio : PORTUGALI

Nimike : PORTUGALIN LENTOASEMILLA SOVELLETTU LASKEUTUMISMAKSUJEN ALENNUSJÄRJESTELMÄ - PER.SOPIMUKSEN 86 ART. 3 KOHTA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A249; Päätös 31999D0199

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 09/03/2000 SG(2000)D/102188

Vuosi/numero : 1993/2181

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : TULLIASIOITSIJAT

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A003; EY:n perustamissopimus 197A010; EY:n perustamissopimus 197A081; EY:n perustamissopimus 197A228

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1989/0030

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : TUKI IDEALSPUN/BEAULIEUN HYVÄKSI

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A228; Päätös 31984D0508

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1989/375

Talous- ja rahoitusasiat

Vuosi/numero : 1994/2209

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : INVESTOINTIKYNNYSTEN YLITTÄMINEN - "GOLDEN SHARE ELF-AQUITAINE"

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E052; ETY:n perustamissopimus 157E073; EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A056

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1999/483

Vuosi/numero : 1994/2210

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : YKSITYISTETTYIHIN YHTIÖIHIN TEHTÄVIÄ ULKOMAISIA INVESTOINTEJA KOSKEVAT RAJOITUKSET

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E052; ETY:n perustamissopimus 157E073; EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A056

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1999/058

Vuosi/numero : 1994/5075

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : PÄÄOMIEN VAPAA LIIKKUVUUS - DM-MÄÄRÄISEN LAINAN OTTAMINEN

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E073; EY:n perustamissopimus 197A056; EY:n perustamissopimus 197A058

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1998/478

Vuosi/numero : 1995/4372

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : PÄÄOMIEN VAPAA LIIKKUVUUS - OLESKELUOIKEUS

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E073; EY:n perustamissopimus 197A039; EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A048; EY:n perustamissopimus 197A049; EY:n perustamissopimus 197A056

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 29/05/1998 SG(1998)D/04257

Vuosi/numero : 1995/4535

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : KIINTEÄN OMAISUUDEN HANKINNAN RAJOITUKSET

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E073; EY:n perustamissopimus 197A049; EY:n perustamissopimus 197A056

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 07/04/1998 SG(1998)D/02935

Vuosi/numero : 1996/2154

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : ULKOMAISIA INVESTOINTEJA KOSKEVAT RAJOITUKSET

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E052; ETY:n perustamissopimus 157E058; ETY:n perustamissopimus 157E073; EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A048; EY:n perustamissopimus 197A056

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1998/2089

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : HYVÄKSYMISMENETTELY INVESTOINTIKYNNYKSEN YLITTÄMISELLE - "DISTRIGAZ"

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E052; ETY:n perustamissopimus 157E073; EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A056

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1999/503

Vuosi/numero : 1998/2090

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : HYVÄKSYMISMENETTELY INVESTOINTIKYNNYKSEN YLITTÄMISELLE - "SNTC"

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E052; ETY:n perustamissopimus 157E073; EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A056

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1999/503

Vuosi/numero : 1998/2288

Jäsenvaltio : YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Nimike : YKSITYISTÄMINEN - BRITISH AIRPORTS' AUTHORITY PLC. -YRITYKSEN ERITYISANTI

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E052; ETY:n perustamissopimus 157E073; EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A056

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 06/08/1999 SG(1999)D/6431

Vuosi/numero : 1998/2289

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : YKSITYISTÄMINEN - ERITYISTOIMIVALTA YKSITYISTETYISSÄ YRITYKSISSÄ

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E052; ETY:n perustamissopimus 157E073; EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A056

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/463

Työllisyys ja sosiaaliasiat

Vuosi/numero : 1989/0457

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : OPISKELUJEN RAHOITUS - SYRJINTÄ KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039; EY:n perustamissopimus 197A151

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: Asiassa C-47/93, komissio v. Belgia, 3.5.1994 annettu tuomio

Vuosi/numero : 1991/0583

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : PÄÄSY JULKISHALLINNON VIRKOIHIN - SYRJINTÄ KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039; Asetus 31968R1612; Oikeustapaus 61994J290

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1992/4760

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : SYRJINTÄ KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA - MONILAPSISEKSI PERHEEKSI TUNNUSTAMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039; EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A049; Asetus 31968R1612; Oikeustapaus 61975J0032

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1993/4403

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : RAJATYÖNTEKIJÖIDEN LISÄELÄKKEEN LASKEMINEN Oikeusperusta : Asetus 31968R1612; Oikeustapaus 61996J0057; Oikeustapaus 61997J0035

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1993/4738

Jäsenvaltio : YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Nimike : YHTEISÖN TYÖNTEKIJÄN PUOLISON, JOKA EI OLE YHTEISÖN KANSALAINEN, KARKOTTAMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 09/06/1998 SG(1998)D/4503

Vuosi/numero : 1993/4947

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : RAJASEUTUTYÖNTEKIJÖIDEN LISÄELÄKKEEN LASKEMINEN

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E048; ETY:n perustamissopimus 157E051; Asetus 31971R1408

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: Asiassa C-169/98, komissio v. Ranska, 15.2.2000 annettu tuomio

Vuosi/numero : 1994/4125

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : PERHE-ETUUKSIEN JA OLESKELULUVAN SAAMINEN Oikeusperusta : Asetus 31968R1612; Oikeustapaus 61900J1696; Oikeustapaus 61975J0048; Oikeustapaus 61989J0357; Oikeustapaus 61994J0245

Menettely päätettiin vuonna 2000

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 23/05/1997 SG(1997)D/03956

Vuosi/numero : 1994/5152

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : TYÖTTÖMYYSETUUKSIEN LASKEMINEN

Oikeusperusta : Asetus 31971R1408

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1995/4670

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : KIELTÄYTYMINEN SOSIAALITUEN MAKSAMISESTA

Oikeusperusta : Asetus 31968R1612; Oikeustapaus 61985J0139; Oikeustapaus 61985J0316

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1995/4831

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : SOSIAALITURVAMAKSUJEN PIDÄTTÄMINEN BELGIASSA MAKSETTAVISTA ELÄKKEISTÄ

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E051; ETY:n perustamissopimus 157E235; Asetus 31971R1408; Oikeustapaus 61983J0275

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1998/347

Vuosi/numero : 1996/4516

Jäsenvaltio : TANSKA

Nimike : RAJATYÖNTEKIJÄT: AJONEUVON KÄYTÖN RAJOITTAMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039; EY:n perustamissopimus 197A049; Oikeustapaus 61986J0127; Oikeustapaus 61993J0415

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 18/05/1998 SG(1998)D/03884

Vuosi/numero : 1996/4558

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : CRDS-MAKSU (CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE) JA RAJASEUTUTYÖNTEKIJÄT

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E051; Asetus 31971R1408

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1998/034

Vuosi/numero : 1996/4628

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : PÄÄSY JULKISHALLINNON VIRKOIHIN - SYRJINTÄ KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1997/4378

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : VANHUUSELÄKKEEN KERTYMINEN VIRKAMIEHELLE, JOKA SAA SOPIMUSPERUSTEISTA ELÄKETTÄ

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039; EY:n perustamissopimus 197A042; Oikeustapaus 61992J0031; Oikeustapaus 61993J0443

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 28/01/1999 SG(1999)D/708

Vuosi/numero : 1997/4962

Jäsenvaltio : ALANKOMAAT

Nimike : VAPAAEHTOISIIN SUORITUKSIIN PERUSTUVAN ELÄKKEEN LASKEMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A042; Asetus 31971R1408

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 03/04/2000 SG(2000)D/102765

Vuosi/numero : 1998/2059

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : MONILAPSISTEN PERHEIDEN MAKSUJEN VÄHENNYSTEN MYÖNTÄMINEN RAJATYÖNTEKIJÖILLE

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A043; Asetus 31968R1612

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1998/2281

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : TOISEN JÄSENVALTION JULKISHALLINNOSSA ANSAITTU VIRKAIKÄ

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039; Asetus 31968R1612; Oikeustapaus 61996J0015; Oikeustapaus 61996J0187

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 02/05/2000 SG(2000)A/05607

Vuosi/numero : 1998/2301

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : TOISEN JÄSENVALTION JULKISHALLINNOSSA ANSAITTU VIRKAIKÄ

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039; Asetus 31968R1612; Oikeustapaus 61996J0015; Oikeustapaus 61996J0187

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 10/08/1999 SG(1999)D/6515

Vuosi/numero : 1998/2302

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : TOISEN JÄSENVALTION JULKISHALLINNOSSA ANSAITTU VIRKAIKÄ

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039; Asetus 31968R1612; Oikeustapaus 61996J0015; Oikeustapaus 61996J0187

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 28/02/2000 SG(2000)D/101871

Vuosi/numero : 1998/2303

Jäsenvaltio : IRLANTI

Nimike : TOISEN JÄSENVALTION JULKISHALLINNOSSA ANSAITTU VIRKAIKÄ

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039; Asetus 31968R1612; Oikeustapaus 61996J0015; Oikeustapaus 61996J0187

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 06/08/1999 SG(1999)D/6411

Vuosi/numero : 1998/4014

Jäsenvaltio : ALANKOMAAT

Nimike : TYÖTTÖMYYSETUUKSIEN SIIRTÄMINEN ULKOMAILLE

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A042; Asetus 31971R1408

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 30/07/1999 SG(1999)D/05891

Vuosi/numero : 1998/4395

Jäsenvaltio : TANSKA

Nimike : SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MÄÄRITTELEMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A042; Asetus 31971R1408

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1998/4579

Jäsenvaltio : LUXEMBURG

Nimike : VÄHIMMÄISPALKKAOIKEUDEN PERUSTAVA LAKISÄÄTEINEN TÄYDENNYSOSA

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E052; Asetus 31968R1612

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 20/06/2000 SG(2000)A/07733

Vuosi/numero : 1999/4115

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : KOLMANNEN MAIDEN KANSALAISTEN VAALIKELPOISUUS YRITYSNEUVOSTOIHIN

Oikeusperusta : Asetus 31968R1612; Päätös 31980D0001

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 29/12/2000 SG(2000)D/109674

Vuosi/numero : 1999/4399

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : SAIRAANHOITOKULUJEN KORVAAMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A030; Oikeustapaus 61995J0120

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 16/10/2000 SG(2000)D/107557

Yritystoiminta

Vuosi/numero : 1998/4675

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : VENETSIALAINEN MUSEO (DOGEN PALATSI) - KANSALLISUUTEEN PERUSTUVA SYRJINTÄ

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E006; ETY:n perustamissopimus 157E059; EY:n perustamissopimus 197A012; EY:n perustamissopimus 197A046

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 02/02/2000 SG(2000)D/101148

Ympäristö

Vuosi/numero : 1993/4663

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : CITES-YLEISSOPIMUS - ATEENA

Oikeusperusta : Asetus 31982R3626; Asetus 31997R0338

Menettely päätettiin 2000

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 06/05/1998 SG(1998)D/03579

Vuosi/numero : 1994/4734

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : JÄTTEET - KOTITALOUSJÄTTEIDEN SIIRTO

Oikeusperusta : Asetus 31993R0259

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 29/12/2000 SG(2000)D/109667

Vuosi/numero : 1998/4423

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : LUONTO - ETANG DE BERREN PILAANTUMINEN

Oikeusperusta : Päätös 31983D0101

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 28/08/2000 SG(2000)D/106422

Vuosi/numero : 1999/2109

Jäsenvaltio : IRLANTI

Nimike : JÄTTEITÄ KOSKEVAT KERTOMUKSET (ASETUS N:O 259/93)

Oikeusperusta : Asetus 31993R0259

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1999/2217

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : LUONTO - CITES-ASETUS (EY) N:o 338/97 - NORSUNLUURANNIKKO

Oikeusperusta : Asetus 31997R0338

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1999/2035

Jäsenvaltio : YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Nimike : SÄTEILY - SELLAFIELDISSÄ SIJAITSEVAN WINDSCALE PILE 1 -REAKTORIN PURKAMINEN

Oikeusperusta : Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus 157A037

Menettely päätettiin vuonna 2000

Kalastus

Vuosi/numero : 1984/0445

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : KALASTUS; TEKNISTEN SÄILYTTÄMISTOIMENPITEIDEN NOUDATTAMISEN PUUTTEELLINEN VALVONTA

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E171; Asetus 31982R2057; Asetus 31983R0171

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1988/064

Vuosi/numero : 1989/2109

Jäsenvaltio : PORTUGALI

Nimike : KALASTUSALUKSET (LISENSSI- JA KANSALLISUUSLIPPUEHDOT)

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E007; ETY:n perustamissopimus 157E030; ETY:n perustamissopimus 157E034; ETY:n perustamissopimus 157E052; EY:n perustamissopimus 197A012; EY:n perustamissopimus 197A043

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/247

Vuosi/numero : 1990/0328

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : KALASTUSALUKSET (LISENSSI- JA KANSALLISUUSLIPPUEHDOT)

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E007; ETY:n perustamissopimus 157E048; ETY:n perustamissopimus 157E052; ETY:n perustamissopimus 157E058; ETY:n perustamissopimus 157E171; ETY:n perustamissopimus 157E221; EY:n perustamissopimus 197A012; EY:n perustamissopimus 197A039; EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A048; EY:n perustamissopimus 197A228; Asetus 31983R0170

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1990/0384

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : KALASTUSALUKSILLE ASETETUT EDELLYTYKSET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A029

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 05/04/2000 SG(2000)D/102880

Vuosi/numero : 1991/0637

Jäsenvaltio : YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Nimike : VALVONTAVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI - LIIKAKALASTUS VUONNA 1988

Oikeusperusta : Asetus 31983R0170; Asetus 31987R2241; Asetus 31987R3977; Asetus 31988R4194

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1999/454

Vuosi/numero : 1992/2256

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : VALVONTAVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI

Oikeusperusta : Asetus 31983R0170; Asetus 31987R2241; Asetus 31989R4047

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 08/07/1997 SG(1997)D/05307

Vuosi/numero : 1992/4211

Jäsenvaltio : YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Nimike : KALASTUSKIINTIÖIDEN MYÖNTÄMISTÄ VUODEKSI 1992 KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E007; ETY:n perustamissopimus 157E052; EY:n perustamissopimus 197A012; EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A228; Asetus 31983R0173

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 14/01/1998 SG(1998)D/00277

Vuosi/numero : 1993/2219

Jäsenvaltio : TANSKA

Nimike : VALVONTAVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI (1990)

Oikeusperusta : Asetus 31983R0170; Asetus 31987R2241; Asetus 31989R4047

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 24/07/1998 SG(1998)D/06263

Vuosi/ : 1998/2257

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : VALVONTAVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI - LIIKAKALASTUS VUOSINA 1995 JA 1996

Oikeusperusta : Asetus 31983R2807; Asetus 31993R2847; Asetus 31994R3364; Asetus 31995R3074

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa C-2000/419

Vuosi/numero : 1998/2259

Jäsenvaltio : YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Nimike : VALVONTAVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI - LIIKAKALASTUS VUOSINA 1995 JA 1996

Oikeusperusta : Asetus 31983R2807; Asetus 31993R2847; Asetus 31994R3362; Asetus 31995R3074

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/140

Vuosi/numero : 1998/2260

Jäsenvaltio : SUOMI

Nimike : VALVONTAVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI - LIIKAKALASTUS VUOSINA 1995 JA 1996

Oikeusperusta : Asetus 31983R2807; Asetus 31993R2847; Asetus 31994R3362; Asetus 31994R3366; Asetus 31994R3370; Asetus 31995R3074

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 29/12/2000 SG(2000)D/109694

Vuosi/numero : 1998/2264

Jäsenvaltio : TANSKA

Nimike : VALVONTAVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI - LIIKAKALASTUS VUOSINA 1995 JA 1996

Oikeusperusta : Asetus 31983R2807; Asetus 31993R2847; Asetus 31994R3362; Asetus 31995R3074

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 15/05/2000 SG(2000)D/103642

Tietoyhteiskunta

Vuosi/numero : 1998/2363

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : YHTENÄISTÄ EUROOPPALAISTA HÄTÄNUMEROA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Oikeusperusta : Päätös 31991D0396

Menettely päätettiin vuonna 2000

Oikeus- ja sisäasiat

Vuosi/numero : 1996/2033

Jäsenvaltio : SUOMI

Nimike : PÄÄSY SELLAISILLE SUOMEN VALTION ALUEILLE, JOILLE PÄÄSEMISEKSI ULKOMAALAISILTA VAADITAAN LUPA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A012; EY:n perustamissopimus 197A018

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 30/12/1998 SG(1998)D/12494

Vuosi/numero : 1995/2181

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : VAKUUS OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN MAKSAMISESTA JA KANSALLISUUTEEN PERUSTUVA SYRJINTÄ

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A012; EY:n perustamissopimus 197A293

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1997/4114

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : SAKSAN KANSALAISELLE MÄÄRÄTYT SYRJIVÄT RANGAISTUKSET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A012; EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A049

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/224

Sisämarkkinat

Vuosi/numero : 1996/4812

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : HALLINNOLLISEN LUVAN SAAMISEKSI EDELLYTETTÄVÄ REALISOITAVISSA OLEVA VAKUUS

Oikeusperusta :

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1998/4465

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : LUOTTOLAITOS

Oikeusperusta : -

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 04/05/1999 SG(1999)D/03103

Vuosi/numero : 1989/0335

Jäsenvaltio : IRLANTI

Nimike : TUPAKAN HINTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1991/0555

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : VASTUULEIMASIMEN KÄYTTÖ JALOMETALLIEN TUONNISSA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/084

Vuosi/numero : 1993/2067

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : LISÄAINEET ERITYISELINTARVIKKEIDEN VALMISTUKSESSA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/024

Vuosi/numero : 1993/2222

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : HANHENMAKSAVALMISTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A030

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1996/184

Vuosi/numero : 1993/2226

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : SUKLAATA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A030

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/012

Vuosi/numero : 1994/2150

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : : ENTSYYMIVALMISTEET IHMISILLE TARKOITETTUJEN TIETTYJEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN VALMISTUKSESSA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A030

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 15/05/1998 SG(1998)D/03853

Vuosi/numero : 1994/4248

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : LÄÄKKEIDEN HINNAT

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A030; EY:n perustamissopimus 197A228

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1994/4883

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : ALKOHOLITTOMIEN JUOMIEN TUONNIN ESTEET Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A030

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 23/09/1997 SG(1997)D/07828

Vuosi/numero : 1994/4949

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : SEMENTINJAKELUPISTEEN PERUSTAMISEN ESTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A030

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1995/2153

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : YKSINOIKEUDET TUPAKKATUOTTEIDEN ALALLA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A031

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1995/2176

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : ELINTARVIKKEIDEN JALOSTUKSESSA KÄYTETYT TEKNOLOGISET LISÄAINEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 27/03/1998 SG(1998)D/02456

Vuosi/numero : 1995/4580

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : LÄÄKKEIDEN HINNAT

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 23/09/1997 SG(1997)D/07834

Vuosi/numero : 1995/4763

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : TORJUNTA-AINEIDEN RINNAKKAISTUONNIN KIELTO Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1996/4208

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : VITAMINOIDUT JUOMAT (ENERGIAJUOMAT)

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 26/10/1998 SG(1998)D/8993

Vuosi/numero : 1996/4285

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : LANNOITTEIDEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA KOSKEVA LUPAVAATIMUS

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1996/4609

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : LISÄRAVINTOVALMISTEIDEN MARKKINOILLE SAATTAMISEN ESTEET Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 31/08/1998 SG(1998)D/07391

Vuosi/numero : 1997/2261

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : ALKOHOLITTOMIEN JUOMIEN PAKKAUSMERKINNÄT (SUOSITELTU VÄHITTÄISMYYNTIHINTA)

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 28/04/1999 SG(1999)D/02845

Vuosi/numero : 1997/4239

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : PASSITETTAVIEN VARAOSIEN TAKAVARIKOINTI - VÄÄRENTÄMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1999/023

Vuosi/numero : 1997/4418

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : LAIVAVARUSTEIDEN MAAHANTUONNIN ESTEET

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E030; EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 17/02/2000 SG(2000)D/101582

Vuosi/numero : 1997/4419

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : ALLASVEDEN KÄSITTELYTUOTTEIDEN MARKKINOILLE SAATTAMISEN ESTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 23/11/1998 SG598)D/10966

Vuosi/numero : 1997/4579

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : URHEILIJOILLE TARKOITETTUJEN ELINTARVIKKEIDEN TUONNIN ESTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A030

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 18/12/1998 SG(1998)D/12016

Vuosi/numero : 1997/4893

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : VITAMIINIVALMISTEIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/150

Vuosi/numero : 1998/2199

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : ELINTARVIKEVALMISTEIDEN HYVÄKSYMISMENETTELY Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 26/05/1999 SG(1999)03827

Vuosi/numero : 1998/4032

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : LÄÄKETUOTTEIDEN TUONNIN ESTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 26/01/2000 SG(2000)D/100918

Vuosi/numero : 1998/4681

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : KAAKELIPAKETTIEN MERKINNÄT

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1998/4739

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : ELINTARVIKKEIDEN TERVEYSVAIKUTUSTEN ILMOITTAMISTA KOSKEVA KIELTO

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/221

Vuosi/numero : 1998/4978

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : YLEISTYYPPISTEN KASVINSUOJELUAINEIDEN TUONTI Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 26/01/2000 SG(2000)D/100920

Vuosi/numero : 1998/5024

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : HAMPPUTUOTTEIDEN (VAATTEET, KENGÄT, KORUT) MARKKINOILLE SAATTAMISEN KIELTÄMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 08/11/2000 SG(2000)D/108203

Vuosi/numero : 1998/5128

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : LÄÄKKEIDEN TUONTI

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 22/10/1999 SG(99)D/08409

Vuosi/numero : 1998/5130

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : LIIKENNEMERKKEJÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 24/01/2000 SG(2000)D/100732

Vuosi/numero : 1999/4056

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : LÄÄKKEIDEN TUONTI - JÄLJENNÖS MARKKINOILLE SAATTAMISTA KOSKEVASTA LUVASTA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 29/12/2000 SG(2000)D/109668

Vuosi/numero : 1999/4060

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : MATKAILUAUTON MAAHANTUONTI - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 23/06/2000 SG(2000)D/104441

Vuosi/numero : 1999/4321

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : LÄÄKKEIDEN TUONTI

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 13/06/2000 SG(2000)D/104140

Vuosi/numero : 1994/4075

Jäsenvaltio : ALANKOMAAT

Nimike : VITAMIINI- JA RAUTARIKASTETTUJEN ELINTARVIKKEIDEN TUONTI

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A030

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 23/09/1997 SG(1997)D/07824

Vuosi/numero : 1994/4810

Jäsenvaltio : ALANKOMAAT

Nimike : VITAMINOIDUN MARGARIININ TUONNIN ESTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A030; EY:n perustamissopimus 197A228

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1994/5125

Jäsenvaltio : ALANKOMAAT

Nimike : VITAMINOITUJEN ELINTARVIKKEIDEN TUONNIN ESTEET Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A030

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 23/09/1997 SG(1997)D/07832

Vuosi/numero : 1995/2283

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : MESSUJA JA NÄYTTELYJÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ - EXTREMADURAN AUTONOMINEN ALUE

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 18/09/2000 SG(2000)D/106785

Vuosi/numero : 1996/4808

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : LÄÄKEVALMISTEIDEN RINNAKKAISTUONTI

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 18/12/1998 SG(1998)D/12026

Vuosi/numero : 1997/2060

Jäsenvaltio : ALANKOMAAT

Nimike : ELINTARVIKKEISIIN LISÄTTÄVIÄ MIKRORAVINTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 31/08/1998 SG(987)D/07383

Vuosi/numero : 1997/4118

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : VAMMAISILLE TARKOITETTUJEN LÄÄKINTÄLAITTEIDEN MARKKINOILLE SAATTAMISEN ESTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 12/09/2000 SG(2000)D/106720

Vuosi/numero : 1998/4387

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : PERÄVAUNULLISEN MOOTTORIPYÖRÄN REKISTERÖINTI- JA AJOKIELTO

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E030; EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 17/02/2000 SG(2000)D/101586

Vuosi/numero : 1999/4016

Jäsenvaltio : TANSKA

Nimike : VITAMINOIDUN JUOMAN MARKKINOILLE SAATTAMISEN ESTEET

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E030

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 12/09/2000 SG(2000)D/106694

Vuosi/numero : 1999/4134

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : KAUPAN ESTEET - NESTEMÄISTÄ VALKAISUAINETTA KOSKEVA ESPANJAN LAINSÄÄDÄNTÖ

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 24/07/2000 SG(2000)D/105212

Vuosi/numero : 1999/4675

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : LÄÄKINNÄLLISIÄ LAITTEITA KOSKEVIEN KULUJEN KORVAAMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 08/11/2000 SG(2000)D/108185

Vuosi/numero : 1999/4826

Jäsenvaltio : SUOMI

Nimike : VITAMIINIVALMISTEET "PLUS TABS"

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 08/11/2000 SG(2000)D/108187

Vuosi/numero : 1989/5019

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : PALVELUJEN TARJOAMISEN VAPAUS JA TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1990/0388

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : MATKAOPPAIDEN PALVELUJEN VAPAAN TARJOAMISEN RAJOITTAMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A010; EY:n perustamissopimus 197A039; EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A049

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1992/375

Vuosi/numero : 1990/2171

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : 'TOIMIALAUSKOLLISUUTTA' TAI SÄÄOLOSUHTEISTA JOHTUVAA TYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVIEN TYÖNANTAJAMAKSUJEN MAKSAMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1992/4643

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : VELVOLLISUUS PERUSTAA TYTÄRYHTIÖ SAKSAAN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 12/11/1997 SG(1997)D/09388

Vuosi/numero : 1992/4835

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : VEROLAINSÄÄDÄNTÖ - VERONEUVOJIEN TOIMINTA Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A010; EY:n perustamissopimus 197A049

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1993/4136

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : ILMAKUVAT - PALVELUJEN VAPAA TARJOAMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1993/4448

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : HUUTOKAUPPA - HUUTOKAUPAN PITÄJIEN MONOPOLI

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 10/08/1998 SG(1998)D/06963

Vuosi/numero : 1994/2082

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : ASIANAJAJAN AMMATIN HARJOITTAMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A043

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 15/05/1998 SG(1998)D/03845

Vuosi/numero : 1994/2146

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : SIIVOUSPALVELUJEN VAPAAN TARJOAMISEN LAINSÄÄDÄNNÖLLISET ESTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: Asiassa C-358/98, komissio v. Italia, 9.3.2000 annettu tuomio

Vuosi/numero : 1994/4878

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : ASBL-YHDISTYKSIÄ KOSKEVA LAKI - VAATIMUS VÄHINTÄÄN YHDESTÄ BELGIALAISESTA JÄSENESTÄ

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E057; EY:n perustamissopimus 1970047

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1994/4903

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : PAKKO MAKSAA VUOSIMAKSUJA BELGIALAISISTA PATENTEISTA BELGIALAISEN PATENTTIASIAMIEHEN KAUTTA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 29/11/2000 SG(2000)D/108823

Vuosi/numero : 1994/5128

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : PALVELUJEN TARJOAMINEN - MALLITOIMISTOT

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1995/2105

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : YKSITYISIÄ VARTIOINTILIIKKEITÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039; EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A049

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1998/355

Vuosi/numero : 1995/4302

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : LIEGELÄISEEN ARKKITEHTILIITTOON LIITTYMISEN KIELTÄMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A047

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 29/04/1999 SG(1999)D/02984

Vuosi/numero : 1995/4563

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISET: PALVELUJEN TARJOAMISEN VAPAUDEN RAJOITTAMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 07/08/1998 SG(1998)D/06915

Vuosi/numero : 1995/4687

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : TYÖNTEKIJÄT, JOTKA EIVÄT OLE YHTEISÖN KANSALAISIA: REKISTERÖITYMINEN YRITTÄJÄKSI

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 09/09/1998 SG(1998)D/07562

Vuosi/numero : 1996/2245

Jäsenvaltio : PORTUGALI

Nimike : ILMAKUVAUS - SYRJINTÄ KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A012; EY:n perustamissopimus 197A049

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1996/2246

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : TAVARANLÄHETTÄJIEN TOIMINNAN LAINSÄÄDÄNNÖLLISET ESTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1999/264

Vuosi/numero : 1996/4272

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : KLOORIPULLOT

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1996/4407

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : LUPA KÄYTTÄÄ MUISSA JÄSENVALTIOISSA HANKITTUJA AKATEEMISIA ARVONIMIÄ

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039; EY:n perustamissopimus 197A043

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 29/12/2000 SG(2000)D/109658

Vuosi/numero : 1996/4509

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : TYÖNTEKIJÖIDEN LÄHETTÄMINEN TOISIIN TEHTÄVIIN TYÖRYHMÄN PUITTEISSA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A049

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1999/493

Vuosi/numero : 1997/2161

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : TILAPÄISTYÖVOIMAA VÄLITTÄVÄT TOIMISTOT

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/279

Vuosi/numero : 1997/4388

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : HYVITYSOHJELMA ASIAKASUSKOLLISUUDEN SÄILYTTÄMISEKSI

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 01/08/2000 SG(2000)D/105662

Vuosi/numero : 1997/4533

Jäsenvaltio : LUXEMBURG

Nimike : PATENTTITOIMISTOJEN KOTIPAIKKAVELVOITE Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A43; EY:n perustamissopimus 197A49

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 26/01/2000 SG(2000)D/100863

Vuosi/numero : 1998/2002

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : ULKOMAISTEN PATENTTIASIAMIESTEN PALVELUJEN TARJOAMISEN JA SIJOITTAUTUMISEN ESTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 29/12/2000 SG(2000)D/109660

Vuosi/numero : 1998/2003

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : PALVELUJEN TARJOAMISEN ESTEET - ULKOMAISET PATENTTIASIAMIEHET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 24/01/2000 SG(2000)D/100740

Vuosi/numero : 1998/2006

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : PALVELUJEN TARJOAMISEN VAPAUS JA ULKOMAISTEN PATENTTIASIAMIESTEN SIJOITTAUTUMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197043 ; EY:n perustamissopimus 197049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 10/08/1999 SG(1999)D/6527

Vuosi/numero : 1998/2011

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : YKSITYISET OHJELMATOIMISTOT

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 26/01/2000 SG(2000)D/100908

Vuosi/numero : 1998/2038

Jäsenvaltio : PORTUGALI

Nimike : ULKOMAISTEN PATENTTITOIMISTOJEN PALVELUJEN VAPAAN TARJOAMISEN ESTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 25/08/1999 SG(1999)D/07030

Vuosi/numero : 1998/2040

Jäsenvaltio : IRLANTI

Nimike : ULKOMAISTEN PATENTTIASIAMIESTEN PALVELUJEN VAPAAN TARJOAMISEN ESTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 23/06/2000 SG(2000)D/104437

Vuosi/numero : 1998/2055

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : ULKOMAISTEN PATENTTIASIAMIESTEN PALVELUJEN TARJOAMISEN ESTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 1970049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 17/02/2000 SG(2000)D/101568

Vuosi/numero : 1998/2142

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : ULKOMAISTEN KOULUTUSORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIEN ASUINPAIKKAVAATIMUS

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197049

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1998/4293

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : ERIKOISLÄÄKÄRIEN SIJOITTAUTUMISVAPAUS Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039; EY:n perustamissopimus 197A043

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 27/12/1999 SG(1999)D/10867

Vuosi/numero : 1998/4703

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : YRITYKSEN REKISTERÖIMINEN KAUPPAREKISTERIIN - SYRJINTÄ KANSALLISUUDEN PERUSTEELLA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A043

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1999/4064

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : YHDENVERTAISEN KOHTELUN PERIAATTEEN LAIMINLYÖNTI SAIRAALAHOIDOSSA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039; EY:n perustamissopimus 197A049; EY:n perustamissopimus 197A050; EY:n perustamissopimus 197A06

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 21/06/2000 SG(2000)D/104391

Vuosi/numero : 1996/2256

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : SIIRTYMÄTOIMENPITEET - LÄHIOIKEUKSIEN KESTO

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 02/02/2000 SG(2000)D/101150

Vuosi/numero : 1997/2047

Jäsenvaltio : IRLANTI

Nimike : BERNIN YLEISSOPIMUKSEN PARIISIN ASIAKIRJAN (1971) RATIFIOIMATTA JÄTTÄMINEN

Asian nro yhteisön tuomioistuimessa: C-2000/013

Vuosi/numero : 1997/4602

Jäsenvaltio : YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Nimike : VUOKRAUS- JA LAINAOIKEUDET

Oikeusperusta :

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 24/07/2000 SG(2000)D/105229

Vuosi/numero : 1994/4337

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : CD-LEVYJEN MYYNTIKAMPANJAN KIELTÄMINEN Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028; EY:n perustamissopimus 197A030; EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 15/10/1998 SG(1998)D/8623

Vuosi/numero : 1994/4855

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : EVIN-LAIN VIRHEELLINEN SOVELTAMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 21/11/1996 SG(1996)D/09951

Vuosi/numero : 1998/4047

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : HUUTOKAUPPALUETTELOJEN MARKKINOILLE SAATTAMISEN ESTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 24/07/2000 SG(2000)D/105231

Vuosi/numero : 1998/4114

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : SIJOITTAUTUMISVAPAUS JA PALVELUJEN VAPAA TARJOAMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 12/09/2000 SG(2000)D/106692

Vuosi/numero : 1998/4137

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : SATELLIITTIANTENNEJA KOSKEVA KUNNALLISVERO

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 26/05/1999 SG(1999)D/03803

Vuosi/numero : 1998/4588

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : SYRJINTÄ KOTIMAAN MARKKINOIDEN JA EU:N MUIDEN PÖRSSIEN VÄLILLÄ

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1998/4589

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : SYRJINTÄ KOTIMAAN MARKKINOIDEN JA EU:N MUIDEN SÄÄNNELTYJEN PÖRSSIEN VÄLILLÄ

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1999/4238

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : YHTEISSIJOITUSYRITYKSET - ARVOPAPERIT

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049; EY:n perustamissopimus 197A056

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 08/11/2000 SG(2000)D/108191

Terveys ja kuluttajansuoja

Vuosi/numero : 1997/2117

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : BSE-SÄÄDÖKSET

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E005; Päätös 31992D0562; Päätös 31994D0381; Päätös 31994D0382; Päätös 31996D0449

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 03/02/1998 SG(1998)D/00967

Verotus ja tulliliitto

Vuosi/numero : 1984/0126

Jäsenvaltio : YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Nimike : TULLITTOMASTI MAAHAN TUODUT SIVIILILENTOKONEET, JOTKA ON MYÖHEMMIN OTETTU SOTILASKÄYTTÖÖN

Oikeusperusta : Asetus 31977R1535

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 06/06/1985 SG(1985)D/6932

Vuosi/numero : 1984/0342

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : PUOLUSTUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN EI-SOTILAALLISEN MATERIAALIN TUONTITULLITTOMUUS

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E009; ETY:n perustamissopimus 157E028; Asetus 31968R0950

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 25/07/1985 SG(1985)D/9543

Vuosi/numero : 1984/0343

Jäsenvaltio : TANSKA

Nimike : PUOLUSTUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN EI-SOTILAALLISEN MATERIAALIN TUONTITULLITTOMUUS

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E009; ETY:n perustamissopimus 157E028; Asetus 31968R0950

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 25/07/1985 SG(1985)D/9545

Vuosi/numero : 1984/0344

Jäsenvaltio : YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Nimike : PUOLUSTUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN EI-SOTILAALLISEN MATERIAALIN TUONTITULLITTOMUUS

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E009; ETY:n perustamissopimus 157E028; Asetus 31968R0950

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 25/07/1985 SG(1985)D/9547

Vuosi/numero : 1984/0345

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : PUOLUSTUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN EI-SOTILAALLISEN MATERIAALIN TUONTITULLITTOMUUS

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A026; EY:n perustamissopimus 197A286; Asetus 31968R0950

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 25/07/1985 SG(1985)D/9549

Vuosi/numero : 1984/0346

Jäsenvaltio : LUXEMBURG

Nimike : PUOLUSTUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN EI-SOTILAALLISEN MATERIAALIN TUONTITULLITTOMUUS

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E009; ETY:n perustamissopimus 157E028; Asetus 31968R0950

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 25/07/1985 SG(1985)D/9551

Vuosi/numero : 1984/0347

Jäsenvaltio : ALANKOMAAT

Nimike : PUOLUSTUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN EI-SOTILAALLISEN MATERIAALIN TUONTITULLITTOMUUS

Oikeusperusta : ETY:n perustamissopimus 157E009; ETY:n perustamissopimus 157E028; Asetus 31968R0950

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 25/07/1985 SG(1985)D/9553

Vuosi/numero : 1986/0126

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : PUOLUSTUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN EI-SOTILAALLISEN MATERIAALIN TUONTITULLITTOMUUS

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A023; EY:n perustamissopimus 197A026; Asetus 31968R0950

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 02/05/1990 SG(1990)D/21649

Vuosi/numero : 1990/0078

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : PUOLUSTUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN EI-SOTILAALLISEN MATERIAALIN TUONTITULLITTOMUUS

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A026; Asetus 31987R2658

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 31/12/1992 SG(1992)D/19475

Vuosi/numero : 1990/0079

Jäsenvaltio : PORTUGALI

Nimike : PUOLUSTUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN EI-SOTILAALLISEN MATERIAALIN TUONTITULLITTOMUUS

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A026; Asetus 31987R2658

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 20/01/1993 SG(1993)D/00940

Vuosi/numero : 1995/2238

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : YHTEISÖN TULLIKOODEKSI

Oikeusperusta : Asetus 31992R2913

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 03/12/1997 SG(1997)D/10073

Vuosi/numero : 1995/4106

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : JÄTELAKI

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A023; EY:n perustamissopimus 197A025

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/389

Vuosi/numero : 1998/2331

Jäsenvaltio : RUOTSI

Nimike : VAPAASEEN LIIKKEESEEN LUOVUTTAMINEN - YKSINKERTAISTETTU ILMOITTAMISMENETTELY

Oikeusperusta : Asetus 31992R2913; Asetus 31993R2454

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1998/4667

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : EU:SSA VALMISTETTUJEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TUONTILASKUJEN AIDOKSI TODISTAMISTA KOSKEVAT MAKSUT

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A025

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 08/11/2000 SG(2000)D/108201

Vuosi/numero : 1999/2025

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : TULLI - VELAN PERINNÄN VIIVÄSTYMINEN

Oikeusperusta : Asetus 31992R2913

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 01/02/2000 SG(2000)D/101075

Vuosi/numero : 1995/2166

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : "TEE" - AIHEETTA MAKSETTUJEN VEROJEN TAKAISINMAKSU - RAJOITTAVAT SÄÄNNÖKSET KANSALLISESSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

Oikeusperusta : Oikeustapaus 61982J0199; Oikeustapaus 61994J0125

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/129

Vuosi/numero : 1991/0779

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : KÄYTETTYJEN AUTOJEN VEROTUS

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A090

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1995/375

Vuosi/numero : 1992/5125

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : AUTOJEN SYRJIVÄ VEROTUS

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A090

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1999/265

Vuosi/numero : 1995/4988

Jäsenvaltio : ITÄVALTA

Nimike : REKISTERÖINTIVERO - MUISTA JÄSENVALTIOISTA TUOTUJEN AUTOJEN YKSILÖLLINEN KOHTELU

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A090

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 04/04/2000 SG(2000)D/1028851

Vuosi/numero : 1996/2244

Jäsenvaltio : PORTUGALI

Nimike : KÄYTETTYJEN AUTOJEN AUTOVERO

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A028

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 09/11/1999 SG(1999)D/08917

Vuosi/numero : 1996/4748

Jäsenvaltio : PORTUGALI

Nimike : SYRJINTÄ - AUTOVERO

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A090

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 08/02/1999 SG(1999)D/1100

Vuosi/numero : 1997/4309

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : TEURASTAMOJÄTTEIDEN KÄSITTELYÄ JA KERUUTA KOSKEVA VERO

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A090

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 18/09/2000 SG(2000)D/106791

Vuosi/numero : 1997/4487

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : SUURITEHOISTEN AUTOJEN TUONTIVEROTUS Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A090

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1999/265

Vuosi/numero : 1998/2315

Jäsenvaltio : IRLANTI

Nimike : VALMISTEVEROT - VIININ JA OLUEN ERIYTETTY VEROTUS

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A090

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1990/5361

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : BRITTILÄISTEN SIJOITUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTEN VEROSYRJINTÄ Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A049; EY:n perustamissopimus 197A056

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 06/08/1996 SG(1996)D/07318

Vuosi/numero : 1994/4113

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : HANKINTAVERON MAKSAMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A012

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/249

Vuosi/numero : 1996/4369

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : ULKOMAISTEN YRITYSTEN VEROSYRJINTÄ

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A043

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1997/4448

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : YRITYSTEN SULAUTUMISEN JÄLKEEN HANKITUISTA OSAKKEISTA SAADUN VOITON POISTO

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A043; EY:n perustamissopimus 197A056

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 24/07/2000 SG(2000)D/105216

Vuosi/numero : 1997/4461

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : ULKOMAILLA TOIMIVALLE LUOTTOLAITOKSELLE MAKSETTAVIEN KORKOJEN VEROVÄHENNYSKELPOISUUS

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A039; EY:n perustamissopimus 197A049

Menettely päätettiin vuonna 2000

Liikenne ja energia

Vuosi/numero : 1992/2219

Jäsenvaltio : SAKSA

Nimike : KAHDENVÄLISET SOPIMUKSET KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA - SISÄVESILIIKENNE

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A10; EY:n perustamissopimus 197A133; EY:n perustamissopimus 197A71

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 28/02/2000 SG(2000)D/101863

Vuosi/numero : 1994/2267

Jäsenvaltio : LUXEMBURG

Nimike : SISÄVESILIIKENNETTÄ KOSKEVAT KAHDENVÄLISET SOPIMUKSET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A10

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 28/02/2000 SG(2000)D/101857

Vuosi/numero : 1997/2147

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : TIELIIKENNE - SOSIAALIALA - TIETOJEN TOIMITTAMATTA JÄTTÄMINEN

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A10; Asetus 31985R3820

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1997/4583

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : TIELIIKENNE - SOSIAALIALAN SÄÄNNÖKSET Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A12; Asetus 31985R3820; Asetus 31985R3821

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1998/2181

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : MAANTEIDEN TAVARAKULJETUKSET - ASETUKSEN N:O 881/92 VIRHEELLINEN SOVELTAMINEN

Oikeusperusta : Asetus 31992R881

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1993/4037

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : LENTOKENTTÄVEROT

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A49; Asetus 31992R2408

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/272

Vuosi/numero : 1994/4653

Jäsenvaltio : YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Nimike : UUDEN MATKUSTAJAVERON KÄYTTÖÖNOTTO

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A12; EY:n perustamissopimus 197A49; Asetus 31992R2408

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1996/2163

Jäsenvaltio : ESPANJA

Nimike : SYRJIVÄT LENTOKENTTÄVEROT

Oikeusperusta : Asetus 31992R2408

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 14/12/1998 SG(1998)D/11702

Vuosi/numero : 1996/2165

Jäsenvaltio : ALANKOMAAT

Nimike : SYRJIVÄT LENTOKENTTÄVEROT

Oikeusperusta : Asetus 31992R2408

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 14/12/1998 SG(1998)D/11690

Vuosi/numero : 1998/2094

Jäsenvaltio : ALANKOMAAT

Nimike : AVOIN TAIVAS -SOPIMUKSEN TEKEMINEN YHDYSVALTOJEN KANSSA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A43; Asetus 31992R2407; Asetus 31992R2408; Asetus 31992R2409

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 24/10/2000 SG(2000)D/107790

Vuosi/numero : 1998/2325

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : ILMAILUSOPIMUKSEN TEKEMINEN YHDYSVALTOJEN KANSSA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A43; Asetus 31992R2407; Asetus 31992R2408; Asetus 31992R2409

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 30/05/2000 SG(2000)D/103919

Vuosi/numero : 1990/0356

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : KAUPPALAIVASTO - KANSALLISUUSLIPPU

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A48

Menettely päätettiin vuonna 2000

Vuosi/numero : 1990/0358

Jäsenvaltio : ALANKOMAAT

Nimike : KAUPPALAIVASTO - KANSALLISUUSLIPPU

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A48

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 30/06/1993 SG(1993)D/10930

Vuosi/numero : 1991/0600

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : BELGIAN JA LUXEMBURGIN TALOUSLIITON JA TOGON SOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄ LASTINJAKOJÄRJESTELY

Oikeusperusta : Asetus 31986R4055

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1998/171

Vuosi/numero : 1991/0601

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : BELGIAN JA ZAIREN SOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄ LASTINJAKOJÄRJESTELY

Oikeusperusta : Asetus 31986R4055

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1998/170

Vuosi/numero : 1995/2161

Jäsenvaltio : BELGIA

Nimike : KESKI- JA LÄNSI-AFRIKAN MAIDEN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

Oikeusperusta : Asetus 31986R4055

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1998/201

Vuosi/numero : 1995/2162

Jäsenvaltio : LUXEMBURG

Nimike : KESKI- JA LÄNSI-AFRIKAN MAIDEN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

Oikeusperusta : Asetus 31986R4055

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1998/202

Vuosi/numero : 1995/2163

Jäsenvaltio : PORTUGALI

Nimike : KESKI- JA LÄNSI-AFRIKAN MAIDEN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

Oikeusperusta : Asetus 31986R4055

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1998/062

Vuosi/numero : 1995/2164

Jäsenvaltio : PORTUGALI

Nimike : LASTINJAKOJÄRJESTELYSOPIMUKSET KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

Oikeusperusta : Asetus 31986R4055

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1998/084

Vuosi/numero : 1995/2198

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : MERILIIKENTEEN KABOTAASI

Oikeusperusta : Asetus 31992R3577

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-1999/160

Vuosi/numero : 1995/4624

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : PALVELUJEN VAPAA TARJOAMINEN MERILIIKENTEEN ALALLA

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A48; Asetus 31986R4055

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 31/01/2000 SG(2000)D/101019

Vuosi/numero : 1996/2168

Jäsenvaltio : RANSKA

Nimike : RANSKAN LIPUN ALAISUUTEEN PÄÄSYN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Oikeusperusta : EY:n perustamissopimus 197A43

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/004

Vuosi/numero : 1997/4482

Jäsenvaltio : ITALIA

Nimike : ALUKSEEN NOUSUMAKSU JA ALUKSESTA LÄHTÖMAKSU

Oikeusperusta : Asetus 31986R4055

Asian nro yhteisöjen tuomioistuimessa: C-2000/295

Vuosi/numero : 1998/4654

Jäsenvaltio : KREIKKA

Nimike : MERILIIKENNE - PALVELUJEN VAPAAN TARJOAMISEN RAJOITTAMINEN (ASETUS (ETY) N:O 4055/86)

Oikeusperusta : Asetus 31986R4055; Asetus 31992R3577

Perusteltu lausunto lähetetty xxxxxxx: 11/08/1999 SG(1999)D/6600

LIITE IV

DIREKTIIVIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTILANNE

Tässä liitteessä ovat kaikki ne direktiivit, joista ei ole ilmoitettu (osa 1), joiden täytäntöönpanotoimet eivät ole olleet asianmukaisia (osa 2) tai joita on sovellettu virheellisesti (osa 3) vuoden 2000 aikana. Liitteessä luodaan myös katsaus niihin rikkomisesta johtuviin menettelyihin, jotka komissio on aloittanut jäsenvaltioita vastaan vuoden 2000 loppuun mennessä.

OSA 1 : ILMOITETUT JA ILMOITTAMATTA JÄTETYT DIREKTIIVIEN KANSALLISET TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMET

Ilmoittamatta jättämisellä tarkoitetaan direktiivien kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyöntiä joko osittain tai kokonaan.

Huom. Päivämäärä tarkoittaa joko ajankohtaa, jolloin kanteesta on ilmoitettu jäsenvaltiolle tai jolloin se on talletettu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen.

Tässä osassa käytetään seuraavia lyhenteitä:

VI: virallinen ilmoitus, TVI: täydentävä virallinen ilmoitus

PL: perusteltu lausunto, TPL: täydentävä perusteltu lausunto

VI 228 ja PL 228: virallinen ilmoitus tai perusteltu lausunto, jotka lähetetään yhteisöjen tuomioistuimen tuomion noudattamatta jättämisen vuoksi.

Direktiivien numerot on kirjoitettu Celex-koodin mukaisesti.

SISÄLLYSLUETTELO

1. MAATALOUS

2. KILPAILU

3. KOULUTUS JA KULTTUURI

4. TYÖLLISYYS JA SOSIAALIASIAT

5. YRITYSTOIMINTA

6. Mekaanisia ja sähköteknisiä laitteita sekä radio- ja telepäätelaitteita valmistavat teollisuudenalat

7. Kemianteollisuuden tuotteet

8. Lääkevalmisteet ja kosmeettiset valmisteet

9. Moottoriajoneuvot

10. Ympäristö

11. Yleistä

12. Ilma

13. Jätteet

14. Luonto

15. Kemianteollisuus ja bioteknologia

16. Säteilysuojelu

17. TIETOYHTEISKUNTA

18. SISÄMARKKINAT

19. Sisärajoilla suoritettavien tarkastusten poistamiseen (01.01.1993) liittyvät toimenpiteet

20. Vastuu viallisista tuotteista

21. Pankit

22. Vakuutukset

23. Arvopaperit

24. Maksujärjestelmät

25. Postipalvelut

26. Tietoyhteiskunnan palvelut

27. Julkiset hankinnat

28. Tietosuoja

29. Teollisoikeudet

30. Tekijänoikeus ja lähioikeudet

31. Tutkintojen kannalta säännellyt ammatit

32. TERVEYS JA KULUTTAJANSUOJA

33. Eläinlääkintä

34. Kasvinsuojelu

35. Siemenet ja kasvit

36. Rehut

37. Vieraat aineet

38. Elintarvikkeet

39. Kuluttajansuoja

40. VEROTUS

41. ALV

42. Valmistevero

43. ENERGIA

44. Sähkö

45. Kaasu

46. Hiili ja öljy

47. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus

48. LIIKENNE

49. Maa-, maantie- ja vesiliikenne

50. Rautatieliikenne

51. Maaliikenne, turvatekniikka

52. Lentoliikenne

53. Meriliikenne

54.

55.

56. MAATALOUS

31999L0004 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/4/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, kahviuutteista ja sikuriuutteista

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 13/09/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, EL, I, IR, L, A, FI, S

57. KILPAILU

31996L0019 Komission direktiivi 96/19/EY, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1996, täydellisen kilpailun toteuttamista televiestintämarkkinoilla pohjustavan direktiivin 90/388/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

KREIKKA 1999/2221, menettely lopetettu: 05/7/2000

31999L0064 Komission direktiivi 1999/64/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1999, direktiivin 90/388/ETY muuttamisesta sen varmistamiseksi, että operaattorin omistamat televerkot ja kaapelitelevisioverkot ovat erillisiä oikeudellisia yksiköitä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 10/04/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi I ja EL

ITALIA 2000/0578, VI - lähetetty: 08/08/2000

KREIKKA 2000/0664, VI - lähetetty: 08/08/2000

58. KOULUTUS JA KULTTUURI

31997L0036 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/36/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1997, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY

muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/12/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, E, F, IR, NL, P, FI, S, UK, B, D, EL

ITALIA 1999/0068, vireille - lähetetty: 25/05/2000, asia C-2000/207

LUXEMBURG 1999/0013, vireille - lähetetty: 29/03/2000, asia C-2000/119

ALANKOMAAT 1999/039, vireille - lähetetty: 17/04/2000, asia C-2000/145

RANSKA 1999/0001, vireille - lähetetty: 29/03/2000, asia C-2000/120

59. TYÖLLISYYS JA SOSIAALIASIAT

31992L0029 Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1994

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

LUXEMBURG 1995/0142, menettely lopetettu: 21/12/2000

31992L0056 Neuvoston direktiivi 92/56/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin N:o 75/129/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 26/08/1994

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

31993L0104 Neuvoston direktiivi 93/104/EY, annettu 23 marraskuuta 1993, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 23/11/1996

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi IT ja F

ITALIA 1997/0095, vireille: 26/10/1998, tuomio 09/03/2000, asia C-1998/386

RANSKA 1997/0074, vireille: 16/02/1999, tuomio 08/06/2000, asia C-1999/046

LUXEMBURG 1997/0106, vireille: 16/02/1999, kanne peruttu 03/03/2000, asia C-1999/048

31994L0033 Neuvoston direktiivi 94/33/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1994, nuorten työntekijöiden suojelusta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 22/06/1996

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi F ja L

RANSKA 1996/0952, vireille: 16/02/1999, tuomio 18/05/2000, asia C-1999/045

LUXEMBURG 1996/1011, vireille: 16/02/1999, tuomio 16/12/1999, asia C-1999/047

31994L0045 Neuvoston direktiivi 94/45/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1994, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 22/09/1996

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

LUXEMBURG 1996/1012, vireille: 30/11/1998, tuomio 21/10/1999

31995L0030 Komission direktiivi 95/30/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1995, työntekijöiden suojelemiseksi vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä annetun neuvoston direktiivin 90/679/ETY (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) mukauttamisesta tekniseen kehitykseen

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/11/1996

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi A

ITALIA 1997/0100, vireille: 03/12/1998, tuomio: 16/03/2000, asia C-1998/439,

menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 1997/0139, vireille: 10/12/1999, asia C-1999/473

31995L0063 Neuvoston direktiivi 95/63/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 1995, työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 89/655/ETY muuttamisesta (toinen direktiivin 89/391/ETY tarkoittama erityisdirektiivi)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 04/12/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi IR

IRLANTI 1999/0100, vireille: 05/07/2000 (päätös), kesken

31996L0034 Neuvoston direktiivi 96/34/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1996, UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemästä vanhempainlomaa koskevasta puitesopimuksesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 03/06/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

ITALIA 1998/0386, vireille: 23/11/1999, kanne peruttu 28/06/2000, asia C-1999/345

31996L0071 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 16/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi B ja L

31996L0097 Neuvoston direktiivi 96/97/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä annetun direktiivin 86/378/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1997 ja 09/03/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi EL ja F

KREIKKA 1997/0320, vireille: 28/10/1998, tuomio 14/12/2000, asia C-1998/457

RANSKA 1997/0354, virallinen ilmoitus 228: 19/05/2000

LUXEMBURG 1997/0396, vireille: 03/12/1998, kanne peruttu 17/01/2000, asia C-1998/438

31997L0042 Neuvoston direktiivi 97/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1997, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 90/394/ETY muuttamisesta ensimmäistä kertaa (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 27/06/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi F ja IR

SUOMI 2000/0784, menettely lopetettu: 21/12/2000

TANSKA 2000/0656, menettely lopetettu 21/12/2000

RANSKA 2000/0496, virallinen ilmoitus 08/08/2000

PORTUGALI 2000/0729, virallinen ilmoitus 08/08/2000

RUOTSI 2000/0766, virallinen ilmoitus 08/08/2000

IRLANTI 2000/0632, virallinen ilmoitus 08/08/2000

31997L0059 Komission direktiivi 97/59/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 1997, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä, annetun neuvoston direktiivin 90/679/ETY (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) mukauttamisesta tekniseen kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/03/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi A

ITALIA 1998/0221, vireille: 16/08/1999, kanne peruttu 19/09/2000, asia C-1999/312

ITÄVALTA 1998/0244, vireille: 23/03/2000, asia C-2000/110

31997L0065 Komission direktiivi 97/65/EY, annettu 26 päivänä marraskuuta 1997, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä, annetun neuvoston direktiivin 90/679/ETY mukauttamisesta tekniseen kehitykseen kolmannen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi A

ITALIA 1998/0397, kanne jätetty: 16/08/1999, kanne peruttu 19/09/2000, asia C-1999/312

ITÄVALTA 1998/0433, kanne jätetty: 23/03/2000, asia C-2000/111

31997L0074 Neuvoston direktiivi 97/74/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöön ottamisesta yhteisön laajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä annetun direktiivin 94/45/EY ulottamisesta koskemaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 15/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, E, UK.

31997L0075 Neuvoston direktiivi 97/75/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemästä vanhempainlomaa koskevasta puitesopimuksesta annetun direktiivin 96/34/EY muuttamisesta ja ulottamisesta koskemaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 15/12/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0257, virallinen ilmoitus 13/07/2000, menettely lopetettu 21/12/2000

31997L0081 Neuvoston direktiivi 97/81/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta

puitesopimuksesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 20/01/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, E, EL, F, I, L, A, NL, P, FI

31998L0023 Neuvoston direktiivi 98/23/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta annetun direktiivin 97/81/EY ulottamisesta koskemaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä

kuningaskuntaa

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 07/04/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: UK

31998L0065 Komission direktiivi 98/65/EY, annettu 3 päivänä syyskuuta 1998, räjähdysvaarallisissa tiloissa kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa käytettäviä sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 82/130/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

60. YRITYSTOIMINTA

31998L0048 Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivi 98/48/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 98/34/EY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 05/08/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

KREIKKA 1999/0645, VI - lähetetty: 16/11/1999

ITALIA 1999/0624, VI - lähetetty: 16/11/1999

RANSKA 1999/0596, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0600, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 1999/0635, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 1999/0662, menettely lopetettu: 05/07/2000

60.1. Mekaanisia ja sähköteknisiä laitteita sekä radio- ja telepäätelaitteita valmistavat teollisuudenalat

31997L0023 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/23/EY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1997, painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 28/05/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, EL, F, IR, NL, A, P, FI, S, UK, I, L, E

SAKSA 1999/0479, PL - lähetetty: 18/02/2000

IRLANTI 1999/0509, menettely lopetettu: 05/07/2000

RUOTSI 1999/0574, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0448, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 1999/0489, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 1999/0564, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0079 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 07/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, E, I, P, S, UK

BELGIA 2000/0212, VI - lähetetty: 13/07/2000

SAKSA 2000/0230, VI - lähetetty: 13/07/2000

KREIKKA 2000/0301, VI - lähetetty: 13/07/2000

SUOMI 2000/0370, VI - lähetetty: 13/07/2000

RANSKA 2000/0178, VI - lähetetty: 13/07/2000

IRLANTI 2000/0269, VI - lähetetty: 13/07/2000

LUXEMBURG 2000/0196, VI - lähetetty: 13/07/2000

ALANKOMAAT 2000/0221, VI - lähetetty: 13/07/2000

ITÄVALTA 2000/0348, VI - lähetetty: 13/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0253, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 2000/0311, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0331, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0005 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/5/EY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden

vastavuoroisesta tunnustamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 07/04/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, E, L, NL, A, P, FI, S, UK

SUOMI 2000/0777, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0742, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0720, menettely lopetettu: 21/12/2000

BELGIA 2000/0212, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/049, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 2000/0587, VI - lähetetty: 08/08/2000

IRLANTI 2000/0625, VI - lähetetty: 08/08/2000

KREIKKA 2000/0673, VI - lähetetty: 08/08/2000

RANSKA 2000/0487, VI - lähetetty: 08/08/2000

SAKSA 2000/0587, VI - lähetetty: 08/08/2000

60.2. Kemianteollisuuden tuotteet

31993L0015 Neuvoston direktiivi 93/15/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 29/09/1993 ja 29/09/1994

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi F

RANSKA 1994/0449, tuomio: 23/03/2000 - asia C-1998/327

31994L0027 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/27/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennentoista kerran

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/1996

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, DK, E, EL, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

RANSKA 2000/0379, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0407, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 2000/0414, VI - lähetetty: 04/08/2000

IRLANTI 2000/0430, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0442, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0463, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0467, menettely lopetettu: 21/12/2000

31997L0063 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/63/EY, annettu 24 päivänä marraskuuta 1997, lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettujen neuvoston direktiivien 76/116/ETY, 80/876/ETY, 89/284/ETY ja 89/530/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

ITALIA 1998/0514, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0003 Komission direktiivi 98/3/EY, annettu 15 päivänä tammikuuta 1998, lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/116/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 16/12/1999

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

KREIKKA 1999/0131, menettely lopetettu: 05/07/2000

31999L0011 Komission direktiivi 1999/11/EY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1999, hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa ja periaatteiden noudattamisen todentamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 87/18/ETY vahvistettujen hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/09/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, E, EL, F, I, IR, L, A, P, FI, S, UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0068, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0007, menettely lopetettu: 21/12/2000

BELGIA 2000/0036, VI - lähetetty: 18/02/2000

ALANKOMAAT 2000/0042, vireille (päätös): 21/12/2000, käsittely kesken

TANSKA 2000/0086, menettely lopetettu: 05/07/2000

ESPANJA 2000/0111, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 2000/0125, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0135, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0150, menettely lopetettu: 05/07/2000

SAKSA 2000/0047, PL - lähetetty: 26/09/2000

31999L0012 Komission direktiivi 1999/12/EY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1999, hyvän laboratoriokäytännön (GLP) tarkastamisesta ja todentamisesta annetun neuvoston direktiivin 88/320/ETY liitteen mukauttamisesta tekniikan kehitykseen toisen kerran

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/09/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: D, DK, E, EL, F, I, IR, L, A, P, FI, S, UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0067, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0046, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0006, menettely lopetettu: 21/12/2000

BELGIA 2000/0035, VI - lähetetty: 18/02/2000

ALANKOMAAT 2000/0041, vireille (päätös): 21/12/2000, käsittely kesken

TANSKA 2000/0085, menettely lopetettu: 05/07/2000

ESPANJA 2000/0110, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 2000/0124, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0134, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0149, menettely lopetettu: 05/07/2000

31999L0043 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/43/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta seitsemännentoista kerran

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, E, I, IR, L, NL, FI, S, UK

RANSKA 2000/0787, VI - lähetetty: 30/11/2000

KREIKKA 2000/0847, VI - lähetetty: 30/11/2000

ITÄVALTA 2000/0877, VI - lähetetty: 30/11/2000

PORTUGALI 2000/0866, VI - lähetetty: 30/11/2000

SAKSA 2000/0813, VI - lähetetty: 30/11/2000

31999L0051 Komission direktiivi 1999/51/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (tinan, pentakloorifenolin ja kadmiumin) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen viidennen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 29/02/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, DK, E, I, IR, NL, A, P, FI, S

60.3. Lääkevalmisteet ja kosmeettiset valmisteet

31993L0035 Neuvoston direktiivi 93/35/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta kuudennen kerran

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 14/06/1995

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

RANSKA 1995/0500, vireille 28/07/1999, poistettu rekisteristä 04/10/2000 - asia C-1999/332

31993L0040 Neuvoston direktiivi 93/40/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, eläinlääkkeitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettujen direktiivien 81/851/ETY ja 81/852/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1994 ja 31/12/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

RANSKA 1995/0293, perusteltu lausunto 228 - lähetetty: 28/02/2000

31995L0017 Komission direktiivi 95/17/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 76/768/ETY soveltamiseksi yhden tai useamman ainesosan ilmoittamatta jättämisestä luetteloon, joita kosmeettisten valmisteiden merkinnässä käytetään

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/11/1995

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

RANSKA 1996/0100, vireille: 04/09/1998 - asia C-1998/328

31997L0018 Komission direktiivi 97/18/EY, annettu 17 päivänä huhtikuuta 1997, sen määräajan lykkäämisestä, jonka jälkeen on kiellettyä käyttää eläinkokeita kosmeettisten valmisteiden ainesosien tai niiden yhdistelmien testaamiseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: A, B, DK, EL, E, IR, I, L, NL, P, FI, UK

SAKSA 1998/0017, PL - lähetetty: 04/09/1998

RANSKA 1998/0040, PL - lähetetty: 04/09/1998

RUOTSI 1998/0092, PL - lähetetty: 24/06/1998

ITÄVALTA 1998/0073, menettely lopetettu: 21/12/2000

31998L0062 Kahdeskymmeneskolmas komission direktiivi 98/62/EY, annettu 3 päivänä syyskuuta 1998, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteiden II, III, VI ja VII mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

RANSKA 1999/0441, PL - lähetetty: 01/02/2000

BELGIA 1999/0464, menettely lopetettu: 05/07/2000

31999L0082 Komission direktiivi 1999/82/EY, annettu 8 päivänä syyskuuta 1999, lääkevalmisteiden tutkimiseen liittyviä analyyttisiä, farmakologis-toksikologisia ja kliinisiä standardeja ja tutkimussuunnitelmia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/318/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

ITALIA 2000/0235, PL - lähetetty: 13/07/2000

SUOMI 2000/0365, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 2000/0308, menettely lopetettu: 21/12/2000

TANSKA 2000/0277, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0288, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0263, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0186, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0317, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0294, menettely lopetettu: 21/12/2000

BELGIA 2000/0204, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0216, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0224, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0083 Komission direktiivi 1999/83/EY, annettu 8 päivänä syyskuuta 1999, lääkevalmisteiden tutkimiseen liittyviä analyyttisiä, farmakologis-toksikologisia ja kliinisiä standardeja ja tutkimussuunnitelmia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/318/ETY liitteen muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/03/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

ITALIA 2000/0557, VI - lähetetty: 08/08/2000

BELGIA 2000/0523, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0709, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0615, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0543, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0559, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0104 Komission direktiivi 1999/104/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, eläinlääkevalmisteiden tutkimiseen liittyviä analyyttisiä, farmakologis-toksikologisia ja kliinisiä standardeja ja tutkimussuunnitelmia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 81/852/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, FI, S, UK

PORTUGALI 2000/0313, VI - lähetetty: 13/07/2000

KREIKKA 2000/0284, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 2000/0307, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0361, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0167, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0182, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0223, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0245, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0259, menettely lopetettu: 21/12/2000

TANSKA 2000/0273, menettely lopetettu: 21/12/2000

32000L0006 Kahdeskymmenesneljäs komission direktiivi 2000/6/EY, annettu 29 päivänä helmikuuta 2000, kosmeettisia valmisteita koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteiden II, III, VI ja VII mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, IR, I, L, NL, A, FI, S, UK

RANSKA 2000/0825, VI - lähetetty: 30/11/2000

PORTUGALI 2000/0863, VI - lähetetty: 30/11/2000

KREIKKA 2000/0845, VI - lähetetty: 30/11/2000

32000L0011 Kahdeskymmenesviides komission direktiivi 2000/11/EY, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2000, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteen II mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/06/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, IR, I, L, NL, A, FI, S, UK

SAKSA 2000/0557, VI - lähetetty: 08/08/2000

KREIKKA 2000/0658, VI - lähetetty: 08/08/2000

ITÄVALTA 2000/0739, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0498, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0475, VI - lähetetty: 08/08/2000

ESPANJA 2000/0684, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0703, VI - lähetetty: 08/08/2000

RUOTSI 2000/0750, menettely lopetettu: 21/12/2000

BELGIA 2000/0518, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 2000/0571, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0612, menettely lopetettu: 21/12/2000

32000L0041 Komission direktiivi 2000/41/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2000, sen määräajan lykkäämisestä toisen kerran, jonka jälkeen on kiellettyä käyttää eläinkokeita kosmeettisten valmisteiden ainesosien tai niiden yhdistelmien testaamiseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 29/06/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, E, IR, I, L, NL, A, FI, UK

60.4. Moottoriajoneuvot

31998L0039 Komission direktiivi 98/39/EY, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1998, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/321/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/04/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

LUXEMBURG 1999/0344, menettely lopetettu: 05/07/2000

BELGIA 1999/0351, menettely lopetettu: 05/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0378, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0040 Komission direktiivi 98/40/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1998, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/346/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/04/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

LUXEMBURG 1999/0345, menettely lopetettu 05/07/2000

BELGIA 1999/0352, menettely lopetettu: 05/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0379, menettely lopetettu: 05/07/2000

SUOMI 1999/0430, menettely lopetettu: 21/12/2000

31998L0089 Komission direktiivi 98/89/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurinta suunniteltua nopeutta ja kuormalavoja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/152/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, D, DK, E, F, IR, I, L, NL, A, FI, S, UK

RUOTSI 2000/0359, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0222, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0254, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0302, VI - lähetetty: 13/07/2000

31998L0090 Komission direktiivi 98/90/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1998, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ovia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/387/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

PORTUGALI 1999/0139, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0025, menettely lopetettu: 05/07/2000

BELGIA 1999/0037, menettely lopetettu: 05/07/2000

KREIKKA 1999/0139, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0091 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/91/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin tarkoitetuista moottoriajoneuvoista ja niiden perävaunuista sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksynnästä annetun direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 16/01/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, DK, E, F, I, L, FI, S, UK

ITÄVALTA 2000/0461, VI - lähetetty: 04/08/2000

KREIKKA 2000/0440, VI - lähetetty: 04/08/2000

PORTUGALI 2000/0454, VI - lähetetty: 04/08/2000

IRLANTI 2000/0428, VI - lähetetty: 04/08/2000

ALANKOMAAT 2000/0398, VI - lähetetty: 04/08/2000

SAKSA 2000/0405, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0007 Komission direktiivi 1999/7/EY, annettu 26 päivänä tammikuuta 1999, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/311/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

PORTUGALI 1999/0563, menettely lopetettu: 05/07/2000

KREIKKA 1999/0539, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0456, menettely lopetettu: 05/07/2000

BELGIA 1999/0468, menettely lopetettu: 05/07/2000

31999L0018 Komission direktiivi 1999/18/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1999, moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimia ja niiden hehkulamppuja koskevan neuvoston direktiivin 76/762/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/10/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

BELGIA 2000/0030, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 2000/0054, menettely lopetettu: 05/07/2000

IRLANTI 2000/0074, menettely lopetettu: 05/07/2000

RUOTSI 2000/0144, menettely lopetettu: 05/07/2000

KREIKKA 2000/0093, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 2000/0119, menettely lopetettu: 05/07/2000

SUOMI 2000/0157, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 2000/0016, menettely lopetettu: 05/07/2000

31999L0023 Komission direktiivi 1999/23/EY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1999, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävästä suojalaitteesta annetun neuvoston direktiivin 93/33/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

PORTUGALI 2000/0328, menettely lopetettu: 21/12/2000

BELGIA 2000/0210, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0298, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0025 Komission direktiivi 1999/25/EY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1999, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä annetun neuvoston direktiivin 93/34/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

PORTUGALI 2000/0326, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0296, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0026 Komission direktiivi 1999/26/EY, annettu 20 päivänä huhtikuuta 1999, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen takarekisterikilven kiinnityspaikasta annetun neuvoston direktiivin 93/94/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, DK, E, EL, F, IR, I, L, NL, P, FI, S, UK

PORTUGALI 2000/0325, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/346, VI - lähetetty: 13/07/2000

KREIKKA 2000/0295, menettely lopetettu: 21/12/2000

BELGIA 2000/0207, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0040 Komission direktiivi 1999/40/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 1999, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita (staattiset testit) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 79/622/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, FI, I, IR, L, P, S, UK

ITALIA 2000/0584, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0602, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0670, VI - lähetetty: 08/08/2000

ITÄVALTA 2000/0739, VI - lähetetty: 08/08/2000

RUOTSI 2000/0760, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0621, menettely lopetettu: 21/12/2000

BELGIA 2000/0528, menettely lopetettu: 21/12/2000

TANSKA 2000/0647, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0484, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0547, VI - lähetetty: 08/08/2000

31999L0055 Komission direktiivi 1999/55/EY, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1999, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita annetun neuvoston direktiivin 77/536/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, I, IR, L, A, P, FI, S, UK

BELGIA 2000/0527, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0600, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0668, VI - lähetetty: 08/08/2000

TANSKA 2000/0645, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0758, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0619, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 2000/0582, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0482, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0546, VI - lähetetty: 08/08/2000

31999L0056 Komission direktiivi 1999/56/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1999, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta annetun direktiivin 78/933/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, DK; E, F, IR, I, L, NL, A, FI, S, UK

ITALIA 2000/0581, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0599, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0667, VI - lähetetty: 08/08/2000

BELGIA 2000/0526, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0618, menettely lopetettu: 21/12/2000

TANSKA 2000/0644, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0757, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0057 Komission direktiivi 1999/57/EY, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1999, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajan istuimesta annetun neuvoston direktiivin 78/764/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, I, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

ITALIA 2000/0580, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0598, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0666, VI - lähetetty: 08/08/2000

BELGIA 2000/0525, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0481, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0545, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0617, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0756, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0058 Komission direktiivi 1999/58/EY, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1999, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteista ja peruutuksesta annetun neuvoston direktiivin 79/533/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, I, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

BELGIA 2000/0524, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 2000/0579, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0597, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0665, VI - lähetetty: 08/08/2000

ALANKOMAAT 2000/0544, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0616, menettely lopetettu: 21/12/2000

TANSKA 2000/0642, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0755, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0086 Neuvoston direktiivi 1999/86/EY, annettu 11 päivänä marraskuuta 1999, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 76/763/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/2001

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: D, E, F, IR, L, S

31999L0096 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/96/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavista toimenpiteistä annetun jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 88/77/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: D, DK, E, IR, L, FI, S, UK

BELGIA 2000/0521, VI - lähetetty: 08/08/2000

ITALIA 2000/0574, VI - lähetetty: 08/08/2000

KREIKKA 2000/0661, VI - lähetetty: 08/08/2000

PORTUGALI 2000/0706, VI - lähetetty: 08/08/2000

ITÄVALTA 2000/0734, VI - lähetetty: 08/08/2000

RANSKA 2000/0477, VI - lähetetty: 08/08/2000

ALANKOMAAT 2000/0540, VI - lähetetty: 08/08/2000

TANSKA 2000/0639, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 2000/0686, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0770, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0098 Komission direktiivi 1999/98/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1999, moottoriajoneuvojen kuljettajan ja matkustajien suojaamisesta etutörmäyksessä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/79/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/09/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, DK, E, EL, F, I, IR, L, NL, FI, S, UK

31999L0099 Komission direktiivi 1999/99/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1999, moottoriajoneuvojen moottorien tehoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/1269/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, DK, E, EL, F, I, IR, L, NL, Fl, S, UK

ITALIA 2000/0234, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0340, VI - lähetetty: 13/07/2000

RANSKA 2000/0170, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0185, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0316, VI - lähetetty: 13/07/2000

SUOMI 2000/0364, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 2000/0287, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0355, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 2000/0234, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0262, menettely lopetettu: 21/12/2000

TANSKA 2000/0276, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0100 Komission direktiivi 1999/100/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1999, moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta annetun neuvoston direktiivin 80/1268/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, DK, E, EL, F, I, IR, L, NL, P, FI, S, UK

ITALIA 2000/0233, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0339, VI - lähetetty: 13/07/2000

RANSKA 2000/0169, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0184, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0261, menettely lopetettu: 21/12/2000

TANSKA 2000/0275, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0286, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0315, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0354, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0363, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0101 Komission direktiivi 1999/101/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1999, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan neuvoston direktiivin 70/157/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/03/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, DK, E, EL, IR, I, L, NL, Fl, S, UK

ITALIA 2000/0573, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0705, VI - lähetetty: 08/082000

ITÄVALTA 2000/0733, VI - lähetetty: 08/08/2000

KREIKKA 2000/0660, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0476, VI - lähetetty: 08/08/2000

31999L0102 Komission direktiivi 1999/102/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1999, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan neuvoston direktiivin 70/220/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, DK, E, EL, F, IR, I, L, NL, FI, P, S, UK

ITALIA 2000/0232, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0338, VI - lähetetty: 13/07/2000

TANSKA 2000/0274, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0168, VI - lähetetty: 13/07/2000

RUOTSI 2000/0353, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0260, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0183, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0215, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 2000/0232, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0362, menettely lopetettu: 21/12/2000

32000L0001 Komission direktiivi 2000/1/EY, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, neuvoston direktiivin 89/173/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyjen osien ja ominaisuuksien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, E, F, IR, L, NL, Fl, S

ITALIA 2000/0572, VI - lähetetty: 08/08/2000

KREIKKA 2000/0659, VI - lähetetty: 08/08/2000

PORTUGALI 2000/0704, VI - lähetetty: 08/08/2000

TANSKA 2000/0638, VI - lähetetty: 08/08/2000

ITÄVALTA 2000/0732, VI - lähetetty: 08/08/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0593, VI - lähetetty: 08/08/2000

LUXEMBURG 2000/0499, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0539, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 2000/0685, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0751, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0769, menettely lopetettu: 21/12/2000

32000L0002 Komission direktiivi 2000/2/EY, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin asennettujen kipinäsytytysmoottoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamista koskevan neuvoston direktiivin 75/322/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen ja pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan neuvoston direktiivin 74/150/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, E, F, IR, L, Fl, S

32000L0003 Komission direktiivi 2000/3/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 2000, moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan neuvoston direktiivin 77/541/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/09/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, DK, EL, E, I, IR, L, FI, S, UK

PORTUGALI 2000/0937, VI - lähetetty: 05/12/2000

RANSKA 2000/0901, VI - lähetetty: 05/12/2000

ITÄVALTA 2000/0940, VI - lähetetty: 05/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0912, VI - lähetetty: 05/12/2000

32000L0025 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 29/09/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: E, IR, FI

ITALIA 2000/0916, VI - lähetetty: 05/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 000/0918, VI - lähetetty: 05/12/2000

KREIKKA 2000/0929, VI - lähetetty: 05/12/2000

RANSKA 2000/0900, VI - lähetetty: 05/12/2000

LUXEMBURG 2000/0904, VI - lähetetty: 05/12/2000

BELGIA 2000/0908, VI - lähetetty: 05/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0911, VI - lähetetty: 05/12/2000

SAKSA 2000/0914, VI - lähetetty: 05/12/2000

TANSKA 2000/0926, VI - lähetetty: 05/12/2000

PORTUGALI 2000/0935, VI - lähetetty: 05/12/2000

ITÄVALTA 2000/0939, VI - lähetetty: 05/12/2000

RUOTSI 2000/0942, VI - lähetetty: 05/12/2000

61. Ympäristö

61.1. Yleistä

31996L0082 Neuvoston direktiivi 96/82/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 03/02/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, E, EL FI, I, L, NL, S, UK

BELGIA 1999/0457, vireille: 16/11/2000, asia C-2000/423 (tuomio lähiaikoina)

SAKSA 1999/0240, vireille: 18/10/2000, asia C-2000/383 (tuomio lähiaikoina)

RANSKA 1999/0208, perusteltu lausunto lähetetty: 27/10/1999

IRLANTI 1999/0270, vireille: 25/10/2000, asia C-2000/394 (tuomio lähiaikoina)

ITÄVALTA 1999/0313, vireille: 08/11/2000, asia C-2000/407 (tuomio lähiaikoina)

PORTUGALI 1999/0302, vireille: 22/11/2000, asia C-2000/431 (tuomio lähiaikoina)

31997L0011 Neuvoston direktiivi 1997/11/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 85/337/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 14/03/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, IR, NL, A, P, FI, S, UK, I, E

BELGIA 1999/0350, perusteltu lausunto lähetetty: 19/05/2000

SAKSA 1999/2090, vireille: 08/11/2000, asia C-2000/408 (tuomio lähiaikoina)

ESPANJA 1999/0406, vireille: 15/09/2000, asia C-2000/342, kanne peruutettavana

RANSKA 1999/0338, perusteltu lausunto lähetetty: 26/01/2000

KREIKKA 1999/0399, vireille: 11/10/2000, asia C-2000/374 (tuomio lähiaikoina)

LUXEMBURG 1999/0343, vireille: 03/10/2000, asia C-2000/366 (tuomio lähiaikoina)

61.2. Ilma

31996L0061 Neuvoston direktiivi 96/61/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 1996, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/10/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, F, IR, NL, A, S, I, P

LUXEMBURG 2000/0026, täydentävä virallinen ilmoitus lähetetty: 25/07/2000

SAKSA 2000/0050, virallinen ilmoitus lähetetty: 18/02/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0070, perusteltu lausunto lähetetty: 03/08/2000

KREIKKA 2000/0105, perusteltu lausunto lähetetty: 25/07/2000

ESPANJA 2000/0113, perusteltu lausunto lähetetty: 25/07/2000

SUOMI 2000/0165, perusteltu lausunto lähetetty: 07/09/2000

BELGIA 2000/2029, virallinen ilmoitus lähetetty: 01/08/2000

31996L0062 Neuvoston direktiivi 96/62/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1996, ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 21/05/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi E

ESPANJA 1998/0342, vireille: 29/10/1999, asia C-1999/417 (tuomio lähiaikoina)

31997L0068 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi F

RANSKA 1998/0362, vireille - asia C-1999/320: tuomio 23/11/2000

31998L0070 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi I, UK

ITALIA 1999/0627, perusteltu lausunto lähetetty: 03/08/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0633, perusteltu lausunto lähetetty: 28/07/2000

31999L0032 Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä ja direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, L, NL, S, UK, P, FI, F

BELGIA 2000/0800, virallinen ilmoitus lähetetty 30/11/2000

SAKSA 2000/0814, virallinen ilmoitus lähetetty 30/11/2000

ITALIA 2000/0822, virallinen ilmoitus lähetetty 30/11/2000

IRLANTI 2000/0835, virallinen ilmoitus lähetetty 30/11/2000

KREIKKA 2000/0849, virallinen ilmoitus lähetetty 30/11/2000

ESPANJA 2000/0856, virallinen ilmoitus lähetetty 30/11/2000

ITÄVALTA 2000/0879, virallinen ilmoitus lähetetty 30/11/2000

SUOMI 2000/0896, virallinen ilmoitus lähetetty 30/11/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/2272, virallinen ilmoitus (lähettäminen kesken)

61.3. Jätteet

31994L0062 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1994/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 29/06/1996

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi EL

KREIKKA 1996/0911, vireille - asia C-1999/213 tuomio: 13/04/2000; VI Art 228 lähetetty 8/11/2000

31998L0101 Komission direktiivi 98/101/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, tiettyjä vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista annetun neuvoston direktiivin 91/157/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: A, F, FI, L, S, B, E, DK

ALANKOMAAT 2000/0220, virallinen ilmoitus lähetetty 13/07/2000

SAKSA 2000/0229, virallinen ilmoitus lähetetty 13/07/2000

ITALIA 2000/0240, virallinen ilmoitus lähetetty 13/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0252, virallinen ilmoitus lähetetty 13/07/2000

IRLANTI 2000/0267, virallinen ilmoitus lähetetty 13/07/2000

KREIKKA 2000/0299, virallinen ilmoitus lähetetty 13/07/2000

PORTUGALI 2000/0329, virallinen ilmoitus lähetetty 13/07/2000

61.4. Luonto

31995L0043 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 10/06/1994

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi F

RANSKA 1994/0673, vireille - asia C-1998/256 - tuomio: 06/04/2000, virallinen ilmoitus art. 228 nojalla lähetetty 28/07/2000

61.5. Kemianteollisuus ja bioteknologia

31993L0090 Komission direktiivi 93/90/ETY, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, neuvoston direktiivin 67/548/ETY 13 artiklan 1 kohdan viidennessä luetelmakohdassa tarkoitettujen aineiden luettelosta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/10/1993

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1993/1095, perusteltu lausunto lähetetty 28/07/2000

31996L0054 Komission direktiivi 96/54/EY, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1996, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkitsemistä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniseen kehitykseen kahdennenkymmenennentoisen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/10/1997 ja 31/05/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1998/0486, perusteltu lausunto lähetetty 28/07/2000

31997L0035 Komission direktiivi 97/35/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1997, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY toisesta mukauttamisesta tekniseen kehitykseen

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/07/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1997/0538, perusteltu lausunto lähetetty 28/07/2000

31997L0069 Komission direktiivi 97/69/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 1997, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenkolmannen kerran

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 16/12/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0089, perusteltu lausunto lähetetty 28/07/2000

31998L0008 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 13/05/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, I, S, A

RANSKA 2000/0491, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

LUXEMBURG 2000/0512, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

BELGIA 2000/0535, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

ALANKOMAAT 2000/0551, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

SAKSA 2000/0568, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

IRLANTI 2000/0628, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

KREIKKA 2000/0677, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

ESPANJA 2000/0696, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

PORTUGALI 2000/0725, perusteltu lausunto lähetetty 29/12/2000

SUOMI 2000/0781, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

31998L0081 Neuvoston direktiivi 98/81/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 1998, geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa annetun direktiivin 90/219/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 05/06/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: S, DK, FI

RANSKA 2000/0489, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

LUXEMBURG 2000/0509, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

BELGIA 2000/0533, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

ALANKOMAAT 2000/0550, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

SAKSA 2000/0565, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

ITALIA 2000/0589, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0605, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

IRLANTI 2000/0627, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

KREIKKA 2000/0675, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

ESPANJA 2000/0694, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

PORTUGALI 2000/0722, virallinen ilmoitus lähetetty 08/08/2000

ITÄVALTA 2000/0744, perusteltu lausunto lähetetty 29/12/2000

31998L0098 Komission direktiivi 98/98/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1998, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenviidennen kerran

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: A, D, F, FI, I, L, NL, E

BELGIA 2000/0801, virallinen ilmoitus lähetetty 30/11/2000

IRLANTI 2000/0836, virallinen ilmoitus lähetetty 30/11/2000

TANSKA 2000/0843, virallinen ilmoitus lähetetty 30/11/2000

KREIKKA 2000/0850, virallinen ilmoitus lähetetty 30/11/2000

PORTUGALI 2000/0869, virallinen ilmoitus lähetetty 30/11/2000

RUOTSI 2000/0890, virallinen ilmoitus lähetetty 30/11/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/2273, virallinen ilmoitus (lähettäminen kesken)

61.6. Säteilysuojelu

31996L0029 Neuvoston direktiivi N:o 96/29/Euratom, annettu 13 päivänä toukokuuta 1996, perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 13/05/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: FI, IR, A, I, S

ESPANJA 2000/2126, virallinen ilmoitus lähetetty 28/07/2000

BELGIA 2000/2129, virallinen ilmoitus lähetetty 12/09/2000

SAKSA 2000/2130, virallinen ilmoitus lähetetty 28/07/2000

TANSKA 2000/2131, virallinen ilmoitus lähetetty 28/07/2000

KREIKKA 2000/2132, virallinen ilmoitus lähetetty 24/11/2000

RANSKA 2000/2133,virallinen ilmoitus lähetetty 28/07/2000

LUXEMBURG 2000/2135, virallinen ilmoitus lähetetty 25/07/2000

ALANKOMAAT 2000/2136,virallinen ilmoitus lähetetty 12/09/2000

PORTUGALI 2000/2137, virallinen ilmoitus lähetetty 01/08/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/2139, virallinen ilmoitus lähetetty 03/08/2000

31997L0043 Neuvoston direktiivi 97/43/Euratom, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1997, henkilöiden terveyden suojelemisesta ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä ja direktiivin 84/466/Euratom kumoamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 12/05/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: A, FI, I, S

ESPANJA 2000/2140, virallinen ilmoitus lähetetty 28/07/2000

BELGIA 2000/2142, virallinen ilmoitus lähetetty 12/09/2000

SAKSA 2000/2143, virallinen ilmoitus lähetetty 28/07/2000

TANSKA 2000/2144, virallinen ilmoitus lähetetty 28/07/2000

KREIKKA 2000/2145, virallinen ilmoitus lähetetty 24/11/2000

RANSKA 2000/2147, virallinen ilmoitus lähetetty 28/07/2000

IRLANTI 2000/2148, perusteltu lausunto lähetetty 31/12/2000

LUXEMBURG 2000/2150, virallinen ilmoitus lähetetty 25/07/2000

ALANKOMAAT 2000/2151, virallinen ilmoitus lähetetty 12/09/2000

PORTUGALI 2000/2152, virallinen ilmoitus lähetetty 01/08/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/2154, virallinen ilmoitus lähetetty 12/09/2000

62. TIETOYHTEISKUNTA

31995L0047 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/47/EY, annettu 24 lokakuuta 1995, televisiosignaalien lähetystä koskevien standardien käytöstä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 23/08/1996

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, IR, I, L, A, P, FI, S, UK

BELGIA 1996/0870, menettely lopetettu: 21/03/2000

RANSKA 1996/0966, tuomio: 23/11/2000, asia C-319/99

ALANKOMAAT 1996/1034, vireille - lähetetty: 26/06/2000, asia C-254/00

ITÄVALTA 1996/1089, kanne peruttu: 17/10/2000, asia C-411/99

31995L0062 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/62/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1995, avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta pientaajuuspuheviestitykseen

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1996

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

BELGIA 1997/2226, menettely lopetettu 21/03/2000

31997L0051 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/51/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1997, neuvoston direktiivien 90/387/ETY ja 92/44/ETY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi kilpailuympäristöön televiestinnän alalla

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

RANSKA 1998/0359, vireille: 22/12/1999 (päätös), kesken

ITALIA 1998/0394, tuomio: 30/11/2000, asia C-422/99

31997L0066 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/66/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 24/10/1998 ja 24/10/2000 (5 artikla)

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, NL, A, P, FI, S, UK

BELGIA 1998/2332, menettely lopetettu: 11/04/2000

TANSKA 1998/2333, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 1998/2335, menettely lopetettu: 21/03/2000

RANSKA 1998/2336, vireille: 19/04/2000, asia C-151/00 (tuomio lähiaikoina)

RANSKA 2000/0903, VI - lähetetty: 05/12/2000

IRLANTI 1998/2337, vireille: 05/07/2000 (päätös), kesken

IRLANTI 2000/0925, VI - lähetetty: 05/12/2000

ITALIA 2000/0917, VI - lähetetty: 05/12/2000

LUXEMBURG 1998/2338, vireille: 22/12/1999 (päätös), kesken

LUXEMBURG 2000/0907, VI - lähetetty: 05/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1998/2344, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0920, VI - lähetetty: 05/12/2000

31998L0010 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/10/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1998, avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta puhelintoimintaan ja teleyleispalvelusta kilpailuympäristössä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

RANSKA 1998/0363, vireille: 22/12/1999 (päätös) kesken

ITALIA 1998/0399, tuomio: 07/12/2000, asia C-423/99

31998L0061 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/61/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 1998, direktiivin 97/33/EY muuttamisesta numeron siirrettävyyden ja operaattorin ennaltavalinnan osalta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

BELGIA 1999/0033, menettely lopetettu: 21/03/2000

ITALIA 1999/0079, menettely lopetettu: 21/03/2000

63. SISÄMARKKINAT

63.1. Sisärajoilla suoritettavien tarkastusten poistamiseen (01.01.1993) liittyvät toimenpiteet

31996L0100 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/100/EY, annettu 17 päivänä helmikuuta 1997, jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta annetun direktiivin N:o 93/7/ETY liitteen muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/09/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

ITÄVALTA 1997/0693, menettely lopetettu: 05/07/2000

63.2. Vastuu viallisista tuotteista

31999L0034 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/34/EY, annettu 10 päivänä toukokuuta 1999, tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 85/374/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 04/12/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, EL, F, L, NL, A, FI, S, UK

63.3. Pankit

31998L0031 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/31/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä annetun neuvoston direktiivin 93/6/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 21/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi EL, E, P

BELGIA 2000/0805, VI - lähetetty: 30/11/2000

SAKSA 2000/0817, VI - lähetetty: 30/11/2000

KREIKKA 2000/0854, VI - lähetetty: 30/11/2000

ESPANJA 2000/0860, VI - lähetetty: 30/11/2000

IRLANTI 2000/0840, VI - lähetetty: 30/11/2000

ALANKOMAAT 2000/0810, VI - lähetetty: 30/11/2000

ITÄVALTA 2000/0883, VI - lähetetty: 30/11/2000

PORTUGALI 2000/0873, VI - lähetetty: 30/11/2000

SUOMI 2000/0899, VI - lähetetty: 30/11/2000

RUOTSI 2000/0894, VI - lähetetty: 30/11/2000

31998L0032 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/32/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta annetun neuvoston direktiivin 89/647/ETY muuttamisesta erityisesti kiinnitysten osalta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 21/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi EL, F

BELGIA 2000/0804, VI - lähetetty: 30/11/2000

KREIKKA 2000/0853, VI - lähetetty: 30/11/2000

RANSKA 2000/0790, VI - lähetetty: 30/11/2000

IRLANTI 2000/0839, VI - lähetetty: 30/11/2000

ALANKOMAAT 2000/0809, VI - lähetetty: 30/11/2000

ITÄVALTA 2000/0882, VI - lähetetty: 30/11/2000

PORTUGALI 2000/0872, VI - lähetetty: 30/11/2000

SUOMI 2000/0898, VI - lähetetty: 30/11/2000

RUOTSI 2000/0893, VI - lähetetty: 30/11/2000

31998L0033 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/33/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun neuvoston direktiivin 77/780/ETY 12 artiklan, luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta annetun neuvoston direktiivin 89/647/ETY 2, 5, 6, 7, 8 artiklan ja liitteiden II ja III sekä sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä annetun neuvoston direktiivin 93/6/ETY 2 artiklan ja liitteen II muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 21/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi EL, E

BELGIA 2000/0803, VI - lähetetty: 30/11/2000

SAKSA 2000/0816, VI - lähetetty: 30/11/2000

KREIKKA 2000/0852, VI - lähetetty: 30/11/2000

ESPANJA 2000/0859, VI - lähetetty: 30/11/2000

IRLANTI 2000/0838, VI - lähetetty: 30/11/2000

ALANKOMAAT 2000/0808, VI - lähetetty: 30/11/2000

ITÄVALTA 2000/0881, VI - lähetetty: 30/11/2000

PORTUGALI 2000/0871, VI - lähetetty: 30/11/2000

SUOMI 2000/0897, VI - lähetetty: 30/11/2000

RUOTSI 2000/0892, VI - lähetetty: 30/11/2000

63.4. Vakuutukset

31998L0078 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/78/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, vakuutusyritysryhmään kuuluvien vakuutusyritysten lisävalvonnasta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 05/06/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, E, IR, L, NL, A, S

BELGIA 2000/0534, VI - lähetetty: 08/08/2000

TANSKA 2000/0652, VI - lähetetty: 08/08/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0566, VI - lähetetty: 08/08/2000

KREIKKA 2000/0676, PL - lähetetty: 29/12/2000

RANSKA 2000/0490, PL - lähetetty: 29/12/2000

ITALIA 2000/0590, PL - lähetetty: 29/12/2000

LUXEMBURG 2000/0510, PL - lähetetty: 29/12/2000

ITÄVALTA 2000/0745, PL - lähetetty: 29/12/2000

PORTUGALI 2000/0723, PL - lähetetty: 29/12/2000

SUOMI 2000/0780, PL - lähetetty: 29/12/2000

RUOTSI 2000/0763, VI - lähetetty: 08/08/2000; menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0606, VI - lähetetty: 08/08/2000

63.5. Arvopaperit

31993L0022 Neuvoston direktiivi 93/22/ETY, annettu 10 päivänä toukokuuta 1993, sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1995

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

LUXEMBURG 1995/0566, menettely lopetettu: 05/07/2000

31997L0009 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, sijoittajien korvausjärjestelmistä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 26/09/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

RANSKA 1998/0529, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1998/0536, vireille - lykkäys: 20/12/2000

PORTUGALI 1998/0591, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 1998/0600, menettely lopetettu: 05/07/2000

63.6. Maksujärjestelmät

31998L0026 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 11/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi F, I, L

RANSKA 2000/0180, VI - lähetetty: 13/07/2000

ITALIA 2000/0243, PL - lähetetty: 29/12/2000

LUXEMBURG 2000/0198, VI - lähetetty: 13/07/2000

63.7. Postipalvelut

31997L0067 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 14/02/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi L

IRLANTI 1999/0272, PL - lähetetty: 12/09/2000

LUXEMBURG 1999/0218, PL - lähetetty: 01/08/2000

63.8. Tietoyhteiskunnan palvelut

31998L0048 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/48/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 98/34/EY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 05/08/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi EL ja I

KREIKKA 1999/0645, VI - lähetetty: 16/11/1999

RANSKA 1999/0596, menettely lopetettu: 05/07/2000

IRLANTI 1999/0635, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 1999/0624, VI - lähetetty: 16/11/1999

LUXEMBURG 1999/0600, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 1999/0662, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0084 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/84/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 28/05/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, F, IR, I, NL, A, UK

BELGIA 2000/0532, VI - lähetetty: 08/08/2000

TANSKA 2000/0650, VI - lähetetty: 08/08/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0564, VI - lähetetty: 08/08/2000

KREIKKA 2000/0674, VI - lähetetty: 08/08/2000

ESPANJA 2000/0693, VI - lähetetty: 08/08/2000

RANSKA 2000/0488, VI - lähetetty: 08/08/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0626, VI - lähetetty: 08/08/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 2000/0588, VI - lähetetty: 08/08/2000

LUXEMBURG 2000/0508, VI - lähetetty: 08/08/2000

ITÄVALTA 2000/0743, VI - lähetetty: 08/08/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0721, VI - lähetetty: 08/08/2000

SUOMI 2000/0778, VI - lähetetty: 08/08/2000

RUOTSI 2000/0772, VI - lähetetty: 08/08/2000

63.9. Julkiset hankinnat

31992L0013 Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/1993

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi EL, P

KREIKKA 1998/0185, vireille - lähetetty: 15/03/2000, asia C-2000/098

PORTUGALI 1998/0437, vireille - lykkäys: 05/07/2000

31993L0038 Neuvoston direktiivi 93/38/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1994

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi P

PORTUGALI 1998/0438, PL - lähetetty: 02/02/1999

31997L0052 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/52/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1997, julkisia palveluhankintoja, julkisia tavaranhankintoja ja julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettujen direktiivien 92/50/ETY, 93/36/ETY ja 93/37/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 13/10/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi D, EL, F, A

SAKSA 1998/0553, vireille - lähetetty: 05/04/2000, asia C-2000/130

KREIKKA 1998/0585, vireille - lähetetty: 30/05/2000, asia C-2000/216

ESPANJA 1998/0587, menettely lopetettu: 05/07/2000

RANSKA 1998/0530, vireille - lähetetty: 13/03/2000, asia C-2000/097

ITALIA 1998/0561, vireille - lähetetty: 21/02/2000, kanne peruttu 21/12/2000

LUXEMBURG 1998/0539, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 1998/0601, vireille - lähetetty: 21/12/2000, asia C-2000/461

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1998/0566, menettely lopetettu: 21/12/2000

31998L0004 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/4/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 93/38/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 16/02/1999 ja 16/02/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi D, F, A, UK

SAKSA 1999/0243, PL - lähetetty: 06/03/2000; vireille - lykkäys: 21/12/2000

RANSKA 1999/0210, vireille - lähetetty: 28/11/2000, asia C-2000/439

ITALIA 1999/0253, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0219, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 1999/0315, PL - lähetetty: 24/01/2000; vireille - lähetetty: 21/12/2000, asia C-2000/462

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0263, PL - lähetetty: 26/01/2000

63.10. Tietosuoja

31995L0046 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 24/10/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, EL, E, I, NL, A, P, FI, S, UK

TANSKA 1998/0576, vireille - lykkäys: 21/12/2000

SAKSA 1998/0552, vireille - lähetetty: 01/12/2000, asia C-2000/443

ESPANJA 1998/0586, menettely lopetettu: 05/07/2000

RANSKA 1998/0528, vireille - lähetetty: 06/12/2000, asia C-2000/449

IRLANTI 1998/0571, PL - lähetetty: 16/08/1999

LUXEMBURG 1998/0535, vireille - lähetetty: 07/12/2000, asia C-2000/450

ALANKOMAAT 1998/0548, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1998/0565, menettely lopetettu: 05/07/2000

63.11. Teollisoikeudet

31998L0044 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/44/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1998, bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, IR, FI

BELGIA 2000/0802, VI - lähetetty: 30/11/2000

SAKSA 2000/0815, VI - lähetetty: 30/11/2000

KREIKKA 2000/0851, VI - lähetetty: 30/11/2000

ESPANJA 2000/0858, VI - lähetetty: 30/11/2000

RANSKA 2000/0789, VI - lähetetty: 30/11/2000

ITALIA 2000/0823, VI - lähetetty: 30/11/2000

LUXEMBURG 2000/0797, VI - lähetetty: 30/11/2000

ALANKOMAAT 2000/0807, VI - lähetetty: 30/11/2000

ITÄVALTA 2000/0880, VI - lähetetty: 30/11/2000

PORTUGALI 2000/0870, VI - lähetetty: 30/11/2000

RUOTSI 2000/0891, VI - lähetetty: 30/11/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0829, VI - lähetetty: 30/11/2000

63.12. Tekijänoikeus ja lähioikeudet

31992L0100 Neuvoston direktiivi 92/100/ETY, annettu 19 päivänä marraskuuta 1992, vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1994

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi IRL

IRLANTI 1994/0855, vireille - tuomioistuimen tuomio: 12/10/1999, asia C-1998/213

31993L0083 Neuvoston direktiivi 93/83/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1993, tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/1995

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi IRL

IRLANTI 1995/0114, vireille - tuomioistuimen tuomio: 25/11/1999, asia C-1998/212

31996L0009 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi IRL, L

IRLANTI 1998/0043, vireille - lähetetty: 04/10/1999, asia C-1999/370

LUXEMBURG 1998/0058, vireille - tuomioistuimen tuomio: 13/04/2000, asia C-1999/348

63.13. Tutkintojen kannalta säännellyt ammatit

31989L0048 Neuvoston direktiivi 89/48/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 04/01/1991

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

KREIKKA 1991/0668, menettely lopetettu: 11/10/2000

31997L0038 Komission direktiivi 97/38/EY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1997, neuvoston direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 92/51/ETY liitteen C muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/09/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

KREIKKA 1997/0600, vireille - lähetetty: 09/06/2000, menettely lopetettu: 11/10/2000

31998L0005 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/5/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 14/03/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, D, EL, A, FI, S, UK

BELGIA 2000/0537, VI - lähetetty: 08/08/2000

TANSKA 2000/0655, VI - lähetetty: 08/08/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 2000/0699, VI - lähetetty: 08/08/2000

RANSKA 2000/0494, VI - lähetetty: 08/08/2000

IRLANTI 2000/0631, VI - lähetetty: 08/08/2000

ITALIA 2000/0592, VI - lähetetty: 08/08/2000, PL - lähetetty: 29/12/2000

LUXEMBURG 2000/0515, VI - lähetetty: 08/08/2000

ALANKOMAAT 2000/0552, VI - lähetetty: 08/08/2000

PORTUGALI 2000/0728, VI - lähetetty: 08/08/2000, PL - lähetetty: 29/12/2000

31998L0021 Komission direktiivi 98/21/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 1998, lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annetun direktiivin 93/16/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

IRLANTI 1999/0104, vireille - lähetetty: 14/02/2000, menettely lopetettu: 05/07/2000

ALANKOMAAT 1999/0047, menettely lopetettu: 11/04/2000

PORTUGALI 1999/0160, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0063 Komission direktiivi 98/63/EY, annettu 3 päivänä syyskuuta 1998, lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annetun neuvoston direktiivin 93/16/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

ESPANJA 1999/0546, PL - lähetetty: 24/01/2000, menettely lopetettu: 11/04/2000

IRLANTI 1999/0516, PL - lähetetty: 24/01/2000, menettely lopetettu: 05/07/2000

ALANKOMAAT 1999/0477, PL - lähetetty: 31/01/2000, menettely lopetettu: 11/04/2000

PORTUGALI 1999/0559, PL - lähetetty: 24/01/2000, menettely lopetettu: 05/07/2000

31999L0046 Komission direktiivi 1999/46/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1999, lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa, ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annetun neuvoston direktiivin 93/16/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi P

SAKSA 2000/0228, VI - lähetetty: 13/07/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 2000/0309, VI - lähetetty: 13/07/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0176, VI - lähetetty: 13/07/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0266, VI - lähetetty: 13/07/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0219, VI - lähetetty: 13/07/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0324, VI - lähetetty: 13/07/2000

64. TERVEYS JA KULUTTAJANSUOJA

64.1. Eläinlääkintä

31993L0118 Neuvoston direktiivi 93/118/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993, tuoreen lihan ja siipikarjanlihan terveystarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta annetun direktiivin 85/73/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1993 ja 31/12/1994

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

KREIKKA 1995/0069, PL 228 - lähetetty: 24/02/2000

31994L0028 Neuvoston direktiivi 94/28/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1994, eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa kolmansista maista sovellettavia jalostus- ja polveutumisedellytyksiä koskevista periaatteista ja puhdasrotuisista jalostusnaudoista annetun direktiivin 77/504/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1995

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

RANSKA 1995/0505, menettely lopetettu: 05/07/2000

31995L0029 Neuvoston direktiivi 95/29/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995 eläinten suojelemisesta kuljetuksen aikana annetun direktiivin 91/628/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/12/1996 ja 30/12/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

RANSKA 1997/0077, menettely lopetettu: 05/07/2000

31995L0071 Neuvoston direktiivi 95/71/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille annetun direktiivin 91/493/ETY liitteen muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

BELGIA 1997/0479, menettely lopetettu: 21/12/2000

31996L0022 Neuvoston direktiivi 96/22/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa ja direktiivien 81/602/ETY, 88/146/ETY ja 88/299/ETY kumoamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

RANSKA 1997/0342, vireille - lykkäys: 21/12/2000

ITALIA 1997/0373, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 1997/0430, menettely lopetettu: 05/07/2000

31996L0023 Neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

RANSKA 1997/0343, vireille - lykkäys: 21/12/2000

ITALIA 1997/0374, menettely lopetettu: 05/07/2000

31996L0043 Neuvoston direktiivi 96/43/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, direktiivin 85/73/ETY muuttamisesta ja kodifioinnista elävien eläinten ja tiettyjen eläintuotteiden eläinlääkärintarkastusten ja -valvonnan rahoittamisen varmistamiseksi sekä direktiivien 90/675/ETY ja 91/496/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/1997, 01/07/1997 ja 01/07/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, E, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

(Täytäntöönpanoaika päättynyt: 1/7/1997)

SAKSA 1997/0491, kanne jätetty: 24/08/1999, asia C-1999/316

KREIKKA 1997/0495, VI 228 - lähetetty: 05/09/2000

ESPANJA 1997/0498, menettely lopetettu: 05/07/2000

IRLANTI 1997/0509, tuomio: 08/06/2000, asia C-1999/190

PORTUGALI 1997/0526, menettely lopetettu: 05/07/2000

(Täytäntöönpanoaika päättynyt: 1/7/1999)

IRLANTI 2000/0634, VI - lähetetty: 08/08/2000

KREIKKA 2000/0682, VI - lähetetty: 08/08/2000

31996L0093 Neuvoston direktiivi 96/93/EY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996, eläimiä ja eläintuotteita koskevien todistusten laadinnasta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/01/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

RANSKA 1998/0132, vireille - kanne peruttu: 09/06/2000, asia C-1999/495

IRLANTI 1998/0141, vireille - kanne peruttu: 06/07/2000, asia C-1999/437

ITALIA 1998/0143, tuomio: 07/12/2000, asia C-1999/395

LUXEMBURG 1998/0146, menettely lopetettu: 05/07/2000

31997L0012 Neuvoston direktiivi 97/12/EY, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1997, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa annetun direktiivin 64/432/ETY muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

BELGIA 2000/0213, menettely lopetettu: 21/12/2000

TANSKA 2000/0283, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0231, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0305, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 2000/0312, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0181, VI - lähetetty: 13/07/2000

IRLANTI 2000/0271, VI - lähetetty: 13/07/2000

ITALIA 2000/0244, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0199, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0351, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0335, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0372, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0360, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0258, menettely lopetettu: 21/12/2000

31997L0022 Neuvoston direktiivi 97/22/EY, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1997, tiettyjä eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa esiintyviä zoonooseja ja zoonoosien aiheuttajia koskevista suojatoimenpiteistä elintarvikkeista aiheutuvien tartunta- ja myrkytyspesäkkeiden ehkäisemiseksi annetun direktiivin 92/117/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/09/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

ALANKOMAAT 1997/0681, menettely lopetettu: 05/07/2000

31997L0061 Neuvoston direktiivi 97/61/EY, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, terveyttä koskevista vaatimuksista elävien simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille annetun direktiivin 91/492/ETY liitteen muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

BELGIA 1998/0294, menettely lopetettu: 05/07/2000

RANSKA 1998/0360, menettely lopetettu: 05/07/2000

IRLANTI 1998/0379, menettely lopetettu: 21/12/2000

31997L0076 Neuvoston direktiivi 97/76/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, direktiivin 77/99/ETY ja direktiivin 72/462/ETY muuttamisesta jauhettuun lihaan, lihavalmisteisiin ja tiettyihin muihin eläinperäisiin tuotteisiin sovellettavien sääntöjen osalta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

KREIKKA 1999/0128, menettely lopetettu: 05/07/2000

IRLANTI 1999/0103, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 1999/0073, menettely lopetettu: 05/07/2000

ALANKOMAAT 1999/0045, kanne jätetty: 09/08/2000, asia C-2000/306

31997L0078 Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

BELGIA 1999/0459, menettely lopetettu: 05/07/2000

TANSKA 1999/0522, menettely lopetettu: 21/03/2000

SAKSA 1999/0482, menettely lopetettu: 05/07/2000

KREIKKA 1999/0531, menettely lopetettu: 05/07/2000

ESPANJA 1999/0541, menettely lopetettu: 21/03/2000

RANSKA 1999/0435, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 1999/0510, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 1999/0490, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 1999/0552, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 1999/0587, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0501, VI - lähetetty: 28/02/2000

31997L0079 Neuvoston direktiivi 97/79/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, direktiivien 71/118/ETY, 72/462/ETY, 85/73/ETY, 91/67/ETY, 91/492/ETY, 91/493/ETY, 92/45/ETY ja 92/118/ETY muuttamisesta kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämisen osalta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1999 ja 01/07/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S,

TANSKA 1999/0523, menettely lopetettu: 05/07/2000

SAKSA 1999/0483, menettely lopetettu: 05/07/2000

KREIKKA 1999/0532, kanne jätetty: 25/10/2000, asia C-2000/393

ESPANJA 1999/0542, menettely lopetettu: 21/03/2000

RANSKA 1999/0436, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 1999/0511, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 1999/0491, menettely lopetettu: 05/07/2000

ALANKOMAAT 1999/0472, menettely lopetettu: 05/07/2000

SUOMI 1999/0588, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0502, VI - lähetetty: 20/08/1999

31998L0045 Neuvoston direktiivi 98/45/EY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1998, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille annetun direktiivin 91/67/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

TANSKA 1999/0526, menettely lopetettu: 21/03/2000

SAKSA 1999/0485, menettely lopetettu: 05/07/2000

RANSKA 1999/0439, menettely lopetettu: 05/07/2000

IRLANTI 1999/0513, PL - lähetetty: 24/02/2000

ITALIA 1999/0494, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 1999/0556, menettely lopetettu: 21/03/2000

RUOTSI 1999/0579, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0046 Neuvoston direktiivi 98/46/EY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1998, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa annetun direktiivin 64/432/ETY liitteen A, liitteessä D olevan I luvun ja liitteen F muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

KREIKKA 1999/0535, kanne jätetty: 25/10/2000, asia C-2000/393

ESPANJA 1999/0545, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 1999/0440, PL - lähetetty: 18/02/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0505, menettely lopetettu: 21/12/2000

31998L0058 Neuvoston direktiivi 98/58/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, tuotantoeläinten suojelusta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, E, F, IR, L, NL, P, FI, S

TANSKA 2000/0432, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0406, VI - lähetetty: 04/08/2000

KREIKKA 2000/0441, VI - lähetetty: 04/08/20000

ESPANJA 2000/0446, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0378, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0429, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 2000/0413, VI - lähetetty: 04/08/2000

LUXEMBURG 2000/0384, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0462, VI - lähetetty: 04/08/2000

PORTUGALI 2000/0455, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0474, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0466, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0422, VI - lähetetty: 04/08/2000

31998L0099 Neuvoston direktiivi 98/99/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa annetun direktiivin 64/432/ETY muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle annetun neuvoston direktiivin 97/12/EY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/1999 ja 01/07/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

(Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/1999)

BELGIA 1999/0231, menettely lopetettu: 05/07/2000

KREIKKA 1999/0289, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 1999/0299, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 1999/0277, PL - lähetetty: 18/02/2000

LUXEMBURG 1999/0604, menettely lopetettu: 05/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0268, menettely lopetettu: 05/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

(Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1999)

BELGIA 1999/0611, menettely lopetettu: 05/07/2000

KREIKKA 2000/0101, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 1999/0658, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 1999/0598, VI - lähetetty: 19/07/2000

IRLANTI 1999/0637, PL - lähetetty: 27/07/2000

ITALIA 1999/0628, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0604, menettely lopetettu: 05/07/2000

ALANKOMAAT 1999/0614, PL - lähetetty: 19/07/2000

PORTUGALI 1999/0666, menettely lopetettu: 05/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0634, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0089 Neuvoston direktiivi 1999/89/EY, annettu 15 päivänä marraskuuta 1999, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä tuoreen siipikarjanlihan kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista annetun direktiivin 91/494/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, F, L, NL, A, FI, UK

BELGIA 2000/0522, VI - lähetetty: 08/08/2000

TANSKA 2000/0641, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0663, VI - lähetetty: 08/08/2000

ESPANJA 2000/0688, VI - lähetetty: 08/08/2000

RANSKA 2000/0479, menettely lopetettu 21/12/2000

IRLANTI 2000/0614, VI - lähetetty: 08/08/2000

ITALIA 2000/0576, VI - lähetetty: 08/08/2000

LUXEMBURG 2000/0503, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0542, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0636, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0708, VI - lähetetty: 08/08/2000

SUOMI 2000/0772, menettely lopetettu 21/12/2000

RUOTSI 2000/0754, VI - lähetetty: 08/08/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0596, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0090 Neuvoston direktiivi 1999/90/EY, annettu 15 päivänä marraskuuta 1999, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista annetun direktiivin 90/539/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, L, NL, A, P, FI, UK

TANSKA 2000/0640, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0558, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0662, VI - lähetetty: 08/08/2000

ESPANJA 2000/0687, VI - lähetetty: 08/08/2000

RANSKA 2000/0478, menettely lopetettu 21/12/2000

IRLANTI 2000/0613, VI - lähetetty: 08/08/2000

ITALIA 2000/0575, VI - lähetetty: 08/08/2000

LUXEMBURG 2000/0502, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0541, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0735, menettely lopetettu: 20/12/2000

PORTUGALI 2000/0707, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0771, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0753, VI - lähetetty: 08/08/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0595, menettely lopetettu: 21/12/2000

32000L0015 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/15/EY, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2000, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001 ja 31/12/2002

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, E, L, FI

32000L0020 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/20/EY, annettu 16 päivänä toukokuuta 2000, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, E, L, FI, S

32000L0027 Neuvoston direktiivi 2000/27/EY, annettu 2 päivänä toukokuuta 2000, yhteisön vähimmäistoimenpiteistä tiettyjen kalatautien torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 93/53/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, EL, F

64.2. Kasvinsuojelu

31996L0032 Neuvoston direktiivi 96/32/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1996, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamista koskevan direktiivin 76/895/ETY liitteen II ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamista tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, koskevan direktiivin 90/642/ETY liitteen II muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/04/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

LUXEMBURG 1997/0390, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 1997/0415, menettely lopetettu: 05/07/2000

31996L0033 Neuvoston direktiivi 96/33/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1996, viljoissa ja eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamista koskevien direktiivien 86/362/ETY ja 86/363/ETY liitteiden muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/04/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

LUXEMBURG 1997/0391, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 1997/0416, menettely lopetettu: 05/07/2000

31997L0041 Neuvoston direktiivi 97/41/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1997, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun direktiivin 76/895/ETY, viljojen torjunta-ainejäämistä annetun direktiivin 86/362/ETY, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun direktiivin 86/363/ETY, ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun direktiivin 90/642/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, P, FI, S, UK

BELGIA 1999/0028, menettely lopetettu: 05/07/2000

KREIKKA 1999/0124, kanne jätetty: 05/07/2000, asia C-2000/166

ESPANJA 1999/0141, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 1999/0069, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 1999/0014, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 1999/0171, PL - lähetetty: 15/11/1999

PORTUGALI 1999/0154, menettely lopetettu: 21/12/2000

31997L0073 Komission direktiivi 97/73/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, tehoaineen (imatsaliilin) sisällyttämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

SAKSA 1999/0481, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 1999/0530, menettely lopetettu: 05/07/2000

ESPANJA 1999/0540, menettely lopetettu: 05/07/2000

ALANKOMAAT 1999/0470, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0022 Komission direktiivi 98/22/EY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1998, kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden terveystarkastusten suorittamista yhteisössä muissa tarkastuspaikoissa kuin määränpäässä koskevista vähimmäisedellytyksistä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/10/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

KREIKKA 1998/0583, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 1998/0544, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0047 Komission direktiivi 98/47/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1998, tehoaineen (atsoksistrobiinin) sisällyttämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

KREIKKA 1999/0287, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 1999/0257, menettely lopetettu: 21/03/2000

ALANKOMAAT 1999/0238, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0057 Neuvoston direktiivi 98/57/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan torjunnasta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 21/08/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, S, UK

BELGIA 1999/0609, menettely lopetettu: 05/07/2000

SAKSA 1999/0619, PL - lähetetty: 19/07/2000

KREIKKA 1999/0647, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 1999/0656, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 1999/0626, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0602, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 1999/0670, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 1999/0664, menettely lopetettu: 05/07/2000

SUOMI 1999/0680, VI - lähetetty: 16/11/1999

RUOTSI 1999/0675, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0632, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0082 Komission direktiivi 98/82/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, viljojen torjunta-ainejäämistä annetun direktiivin 86/362/ETY, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun direktiivin 86/363/ETY ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun direktiivin 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/04/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, EL, E, F, IR, I, L, NL, P, FI, S, UK

BELGIA 1999/0353, menettely lopetettu: 05/07/2000

SAKSA 1999/0366, PL - lähetetty: 27/07/2000

RANSKA 1999/0340, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 1999/0347, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 1999/0423, PL - lähetetty: 17/02/2000

PORTUGALI 1999/0416, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0100 Komission direktiivi 98/100/EY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1998, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

KREIKKA 1999/0290, kanne jätetty: 08/11/2000, asia C-2000/406

LUXEMBURG 1999/0226, kanne jätetty: 11/09/2000, kanne peruttu: 21/12/2000, asia C-2000/335

PORTUGALI 1999/0312, menettely lopetettu: 21/03/2000

31999L0001 Komission direktiivi 1999/1/EY, annettu 21 päivänä tammikuuta 1999, tehoaineen (kresoksiimimetyylin) sisällyttämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/07/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

TANSKA 1999/0641, menettely lopetettu: 05/07/2000

SAKSA 1999/0621, menettely lopetettu: 05/07/2000

KREIKKA 1999/0651, menettely lopetettu: 05/07/2000

ESPANJA 1999/0659, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 1999/0629, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0605, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 1999/0615, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 1999/0672, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 1999/0667, menettely lopetettu: 05/07/2000

RUOTSI 1999/0677, menettely lopetettu: 05/07/2000

31999L0071 Komission direktiivi 1999/71/EY, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1999, viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä annetun direktiivin 86/362/ETY, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun direktiivin 86/363/ETY ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun direktiivin 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/01/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, P, S, UK

BELGIA 2000/0389, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0401, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 2000/0445, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0374, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 2000/0410, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0437, VI - lähetetty: 04/08/2000

LUXEMBURG 2000/0381, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0457, VI - lähetetty: 04/08/2000

PORTUGALI 2000/0450, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0470, VI - lähetetty: 04/08/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0417, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0073 Komission direktiivi 1999/73/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, tehoaineen (spiroksamiinin) sisällyttämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

SAKSA 2000/0400, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0436, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0380, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0449, menettely lopetettu: 21/12/2000

32000L0024 Komission direktiivi 2000/24/EY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2000, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun neuvoston direktiivin 76/895/ETY, viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, I, L, FI

64.3. Siemenet ja kasvit

31998L0056

Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, EL, E, IR, I, NL, P, FI, S, UK

BELGIA 1999/0608, menettely lopetettu: 05/07/2000

SAKSA 1999/0618, PL - lähetetty: 19/07/2000

KREIKKA 1999/0646, menettely lopetettu: 05/07/2000

ESPANJA 1999/0655, menettely lopetettu: 05/07/2000

RANSKA 1999/0597, PL - lähetetty: 19/07/2000

ITALIA 1999/0625, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 1999/0601, PL - lähetetty: 28/07/2000

ALANKOMAAT 1999/0612, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 1999/0669, PL - lähetetty: 27/07/2000

PORTUGALI 1999/0663, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 1999/0679, menettely lopetettu: 05/07/2000

RUOTSI 1999/0674, menettely lopetettu: 05/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0631, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0095 Neuvoston direktiivi 98/95/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/400/ETY, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/401/ETY, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/402/ETY, siemenperunoiden pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/403/ETY, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 69/208/ETY, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annetun direktiivin 70/457/ETY ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 70/458/ETY muuttamisesta sisämarkkinoiden vahvistamisen, geneettisesti muunnettujen kasvilajikkeiden ja kasvien geenivarojen osalta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/02/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, EL, E, IR, L, A, P

BELGIA 2000/0392, VI - lähetetty: 04/08/2000

SAKSA 2000/0404, VI - lähetetty: 04/08/2000

KREIKKA 2000/0439, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0377, VI - lähetetty: 04/08/2000

IRLANTI 2000/0427, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 2000/0412, VI - lähetetty: 04/08/2000

ALANKOMAAT 2000/0397, VI - lähetetty: 04/08/2000

ITÄVALTA 2000/0460, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0453, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0473, VI - lähetetty: 04/08/2000

RUOTSI 2000/0465, VI - lähetetty: 04/08/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0420, VI - lähetetty: 04/08/2000

31998L0096 Neuvoston direktiivi 98/96/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, juurikkaiden siementen, rehukasvien siementen, viljakasvien siementen, siemenperunoiden, öljy- ja kuitukasvien siementen ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annettujen direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 66/403/ETY, 69/208/ETY, 70/457/ETY ja 70/458/ETY muuttamisesta muun muassa epävirallisten viljelystarkastusten osalta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/02/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, EL, E, IR, L, A, P

BELGIA 2000/0391, VI - lähetetty: 04/08/2000

SAKSA 2000/0403, VI - lähetetty: 04/08/2000

RANSKA 2000/0376, VI - lähetetty: 04/08/2000

LUXEMBURG 2000/0383, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 2000/0411, VI - lähetetty: 04/08/2000

ALANKOMAAT 2000/0396, VI - lähetetty: 04/08/2000

ITÄVALTA 2000/0459, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0452, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0472, VI - lähetetty: 04/08/2000

RUOTSI 2000/0464, VI - lähetetty: 04/08/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0419, VI - lähetetty: 04/08/2000

31999L0008 Komission direktiivi 1999/8/EY, annettu 18 päivänä helmikuuta 1999, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/402/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/02/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, I, L, A, P, S, UK

BELGIA 2000/0390, menettely lopetettu: 21/12/2000

TANSKA 2000/0431, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0402, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0438, VI - lähetetty: 04/08/2000

RANSKA 2000/0375, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0382, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0426, VI - lähetetty: 04/08/2000

ALANKOMAAT 2000/0395, VI - lähetetty: 04/08/2000

ITÄVALTA 2000/0458, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0451, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0471, VI - lähetetty: 04/08/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0418, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0054 Komission direktiivi 1999/54/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, E, F, I, L, A, UK

SAKSA 2000/0812, VI - lähetetty: 30/11/2000

KREIKKA 2000/0846, VI - lähetetty: 30/11/2000

IRLANTI 2000/0834, VI - lähetetty: 30/11/2000

ALANKOMAAT 2000/0806, VI - lähetetty: 30/11/2000

ITÄVALTA 2000/0876, VI - lähetetty: 30/11/2000

PORTUGALI 2000/0865, VI - lähetetty: 30/11/2000

SUOMI 2000/0895, VI - lähetetty: 30/11/2000

RUOTSI 2000/0888, VI - lähetetty: 30/11/2000

31999L0066 Komission direktiivi 1999/66/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1999, toimittajan tekemää merkintää tai muuta asiakirjaa koskevien vaatimusten vahvistamisesta neuvoston direktiivin 98/56/EY mukaisesti

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, EL, E, IR, I, A, P, S, UK

BELGIA 2000/0206, menettely lopetettu: 21/12/2000

TANSKA 2000/0280, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0227, VI - lähetetty: 13/07/2000

KREIKKA 2000/0292, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0175, VI - lähetetty: 13/07/2000

LUXEMBURG 2000/0190, perusteltu lausunto - lähetetty: 29/12/2000

ITALIA 2000/0238, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0218, VI - lähetetty: 13/07/2000

PORTUGALI 2000/0321, VI -lähetetty: 13/07/2000

SUOMI 2000/0369, VI - lähetetty: 13/07/2000

31999L0068 Komission direktiivi 1999/68/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1999, toimittajien neuvoston direktiivin 98/56/EY mukaisesti ylläpitämiä koristekasvilajikkeiden luetteloita koskevista täydentävistä säännöksistä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, EL, E, IR, I, NL, A, P, S, UK

BELGIA 2000/0205, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0226, VI - lähetetty: 13/07/2000

KREIKKA 2000/0291, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0174, VI - lähetetty: 13/07/2000

LUXEMBURG 2000/0189, perusteltu lausunto - lähetetty: 29/12/2000

ITALIA 2000/0237, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0217, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0320, VI - lähetetty: 13/07/2000

SUOMI 2000/0368, VI - lähetetty: 13/07/2000

64.4. Rehut

31995L0053 Neuvoston direktiivi 95/53/EY, annettu 25 päivänä lokakuuta 1995, rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/04/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

KREIKKA 1998/0187, kanne jätetty: 01/12/1999, asia C-1999/457

RANSKA 1998/0201, menettely lopetettu: 05/07/2000

IRLANTI 1998/0208, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 1998/0239, menettely lopetettu: 05/07/2000

31995L0069 Neuvoston direktiivi 95/69/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, tiettyjen rehualan tuotantolaitosten ja välittäjien hyväksymis- ja rekisteröintimenettelyssä sovellettavista vaatimuksista ja yksityiskohtaisista säännöistä sekä direktiivien 70/524/ETY, 74/63/ETY, 79/373/ETY ja 82/471/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/04/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

KREIKKA 1998/0188, kanne jätetty: 01/12/1999, asia C-1999/457

RANSKA 1998/0202, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 1998/0240, menettely lopetettu: 05/07/2000

31996L0024 Neuvoston direktiivi 96/24/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, rehuseosten pitämisestä kaupan annetun direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

KREIKKA 1998/0323, kanne jätetty: 11/05/2000, asia C-2000/176

RANSKA 1998/0350, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 1998/0365, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 1998/0424, menettely lopetettu: 05/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1998/0484, perusteltu lausunto - lähetetty: 02/08/1999

31996L0025 Neuvoston direktiivi 96/25/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, rehuaineiden liikkuvuudesta, direktiivien 70/524/ETY, 74/63/ETY, 82/471/ETY ja 93/74/ETY muuttamisesta sekä direktiivin 77/101/ETY kumoamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

KREIKKA 1998/0324, kanne jätetty: 11/05/2000, asia C-2000/176

RANSKA 1998/0351, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 1998/0366, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 1998/0425, menettely lopetettu: 05/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1998/0485, perusteltu lausunto - lähetetty: 02/08/1999

31996L0051 Neuvoston direktiivi 96/51/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, rehujen lisäaineista annetun direktiivin 70/524/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/04/1998 ja 01/10/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

(Täytäntöönpanoaika päättynyt: 1/4/1998)

KREIKKA 1998/0189, vireille - lykkäys: 05/07/2000

RANSKA 1998/0203, vireille - lykkäys: 05/07/2000

IRLANTI 1998/0210, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 1998/0218, vireille - tuomio: 07/12/2000, asia C-1999/395

LUXEMBURG 1998/0228, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 1998/0241, menettely lopetettu: 05/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, IR, L, NL, A, P, FI, S

(Täytäntöönpanoaika päättynyt: 1/10/1999)

TANSKA 2000/0088, menettely lopetettu: 05/07/2000

SAKSA 2000/0011, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 2000/0114, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0011, perusteltu lausunto - lähetetty: 28/07/2000

KREIKKA 2000/0106, perusteltu lausunto - lähetetty: 18/09/2000

IRLANTI 2000/00821, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 2000/0063, perusteltu lausunto - lähetetty: 03/08/2000

LUXEMBURG 2000/0027, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 2000/0140, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 2000/0129, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0166, menettely lopetettu: 05/07/2000

RUOTSI 2000/0153, menettely lopetettu: 05/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0071, perusteltu lausunto - lähetetty: 03/08/2000

31997L0008 Komission direktiivi 97/8/EY, annettu 7 päivänä helmikuuta 1997, haitallisten aineiden ja tuotteiden suurimmista sallituista pitoisuuksista rehuissa annetun neuvoston direktiivin 74/63/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

RANSKA 1998/0356, kanne jätetty: 06/11/2000, asia C-2000/403

31997L0072 Komission direktiivi 97/72/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/03/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

KREIKKA 1998/0193, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 1998/0231, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0019 Komission direktiivi 98/19/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1998, rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/05/1998 ja 01/06/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

KREIKKA 1998/0339, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 1998/0417, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0051 Komission direktiivi 98/51/EY, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1998, toimenpiteiden vahvistamisesta tiettyjen rehualan tuotantolaitosten ja välittäjien hyväksymis- ja rekisteröintimenettelyssä sovellettavista vaatimuksista ja yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 95/69/EY panemiseksi täytäntöön (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

KREIKKA 1999/0133, kanne jätetty: 08/05/2000, asia C-2000/166

RANSKA 1999/0006, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 1999/0077, kanne jätetty: 18/04/2000, asia C-2000/148

LUXEMBURG 1999/0020, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 1999/0178, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 1999/0162, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0054 Komission direktiivi 98/54/EY, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, direktiivien 71/250/ETY, 72/199/ETY ja 73/46/ETY muuttamisesta sekä direktiivin 75/84/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 13/02/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

ITÄVALTA 1999/0321, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 1999/0310, menettely lopetettu: 21/12/2000

31998L0064 Komission direktiivi 98/64/EY, annettu 3 päivänä syyskuuta 1998, yhteisön määritysmenetelmistä rehujen aminohappojen, raakarasvan ja olakvindoksin määritystä varten ja direktiivin 71/393/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

ITÄVALTA 1999/0181, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0067 Komission direktiivi 98/67/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 1998, direktiivien 80/511/ETY, 82/475/ETY, 91/357/ETY ja neuvoston direktiivin 96/25/EY muuttamisesta ja direktiivin 92/87/ETY kumoamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

KREIKKA 1999/0137, kanne jätetty: 08/05/2000, asia C-2000/166

RANSKA 1999/0010, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 1999/0110, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 1999/0023, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 1999/0182, menettely lopetettu: 05/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0097, PL - lähetetty: 02/08/1999

31998L0068 Komission direktiivi 98/68/EY, annettu 10 päivänä syyskuuta 1998, neuvoston direktiivin 95/53/EY 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asiakirjamallin vahvistamisesta ja kolmansista maista yhteisöön tuotavien rehujen tuontitarkastuksia koskevista tietyistä säännöistä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/03/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

SAKSA 1999/0365, menettely lopetettu: 05/07/2000

KREIKKA 1999/0402, kanne jätetty: 26/10/2000, asia C-2000/397

RANSKA 1999/0339, menettely lopetettu: 05/07/2000

IRLANTI 1999/0389, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 1999/0374, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0346, kanne jätetty: 11/09/2000, kanne peruttu: 21/12/2000

ITÄVALTA 1999/0422, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 1999/0415, PL - lähetetty: 17/02/2000

31998L0087 Neuvoston direktiivi 98/87/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 1998, rehuseosten pitämisestä kaupan annetun direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S,

KREIKKA 1999/0538, menettely lopetettu: 05/07/2000

ESPANJA 1999/0548, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 1999/0445, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 1999/0519, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0455, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 1999/0593,menettely lopetettu: 05/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0507, PL - lähetetty: 02/02/2000

31998L0088 Komission direktiivi 98/88/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 1998, eläinperäisten ainesosien mikroskooppisen tutkimuksen ja arvioinnin suuntaviivoista rehujen virallista tarkastusta varten

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/09/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

KREIKKA 1999/0650, menettely lopetettu: 05/07/2000

31999L0020 Neuvoston direktiivi 1999/20/EY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, rehujen lisäaineista annetun direktiivin 70/524/ETY, tietyistä eläinten ruokinnassa käytetyistä tuotteista annetun direktiivin 82/471/ETY, rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista annetun direktiivin 95/53/EY ja tiettyjen rehualan tuotantolaitosten ja välittäjien hyväksymis- ja rekisteröintimenettelyssä sovellettavista vaatimuksista ja yksityiskohtaisista säännöistä annetun direktiivin 95/69/EY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/09/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

KREIKKA 2000/0098, PL - lähetetty: 18/09/2000

ESPANJA 2000/0109, menettely lopetettu: 05/07/2000

RANSKA 2000/0005, PL - lähetetty: 28/07/2000

IRLANTI 2000/0079, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 2000/0059, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0021, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0133, menettely lopetettu: 05/07/2000

SUOMI 2000/0162, menettely lopetettu: 05/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0066, PL - lähetetty: 03/08/2000

31999L0027 Komission direktiivi 1999/27/EY, annettu 20 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön menetelmien vahvistamisesta amproliumin, diklatsuriilin ja karbadoksin määrittämiseksi rehuista ja direktiivien 71/250/ETY ja 73/46/ETY muuttamisesta sekä direktiivin 74/203/ETY kumoamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/10/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

TANSKA 2000/0084, menettely lopetettu: 05/07/2000

KREIKKA 2000/0092, menettely lopetettu: 05/07/2000

ESPANJA 2000/0108, menettely lopetettu: 05/07/2000

RANSKA 2000/0004, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 2000/0053, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0015, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 2000/0132, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 2000/0118, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0156, menettely lopetettu: 05/07/2000

RUOTSI 2000/0143, menettely lopetettu: 05/07/2000

31999L0061 Komission direktiivi 1999/61/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, neuvoston direktiivien 79/373/ETY ja 96/25/EY liitteiden muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/10/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

BELGIA 2000/0028, menettely lopetettu: 05/07/2000

KREIKKA 2000/0090, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0002, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0072, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 2000/0013, menettely lopetettu: 21/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0040, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 2000/0131, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 2000/0116, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0155, menettely lopetettu: 05/07/2000

RUOTSI 2000/0142, menettely lopetettu: 05/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0065, menettely lopetettu: 05/07/2000

31999L0076 Komission direktiivi 1999/76/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1999, yhteisön menetelmistä lasalosid-natriumin määrittämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/10/1999 ja 01/02/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

SAKSA 2000/0044, menettely lopetettu: 05/07/2000

TANSKA 2000/0083, menettely lopetettu: 05/07/2000

KREIKKA 2000/0089, menettely lopetettu: 05/07/2000

ESPANJA 2000/0107, menettely lopetettu: 05/07/2000

RANSKA 2000/0001, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITALIA 2000/0052, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0012, menettely lopetettu: 05/07/2000

ALANKOMAAT 2000/0039, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 2000/0130, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 2000/0115, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0154, menettely lopetettu: 05/07/2000

RUOTSI 2000/0141, menettely lopetettu: 05/07/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0054, VI - lähetetty: 18/02/2000

31999L0078 Komission direktiivi 1999/78/EY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1999, komission direktiivin 95/10/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/11/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S,

SAKSA 2000/0225, menettely lopetettu: 21/12/2000

TANSKA 2000/0279, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0290, VI - lähetetty: 13/07/2000

RANSKA 2000/0173, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0188, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0343, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0319, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0367, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0357, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0251, VI - lähetetty: 13/07/2000

31999L0079 Komission direktiivi 1999/79/EY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1999, yhteisön määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten annetun kolmannen komission direktiivin 72/199/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

TANSKA 2000/0278, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0289, VI - lähetetty: 13/07/2000

ITALIA 2000/0036, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0342, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0318, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0251, VI - lähetetty: 13/07/2000

32000L0045 Komission direktiivi 2000/45/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2000, yhteisön analyysimenetelmistä rehun A-vitamiinin, E-vitamiinin ja tryptofaanin määrittämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/08/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, IR, NL

64.5. Vieraat aineet

31998L0053 Komission direktiivi 98/53/EY, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien virallista tarkastusta varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: I

64.6. Elintarvikkeet

31997L0060 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/60/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1997, elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettäviä uuttamisliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 88/344/ETY muuttamisesta kolmannen kerran

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 27/10/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

IRLANTI 1998/0573, menettely lopetettu: 21/12/2000

31998L0028 Komission direktiivi 98/28/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1998, poikkeuksen myöntämisestä elintarvikehygieniasta annetun direktiivin 93/43/ETY tiettyjen säännösten soveltamisesta irtotavarana meritse kuljetettavan raakasokerin osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/08/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

IRLANTI 1998/0508, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 1998/0527, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0036 Komission direktiivi 98/36/EY, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista annetun direktiivin 96/5/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1998, 01/01/1999 ja 01/01/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

BELGIA 1999/0032, menettely lopetettu: 05/07/2000

IRLANTI 1999/0105, menettely lopetettu: 21/12/2000

31998L0066 Komission direktiivi 98/66/EY, annettu 4 päivänä syyskuuta 1998, elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 95/31/EY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, EL, E, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

SAKSA 1999/0487, PL - lähetetty: 13/03/2000

IRLANTI 1999/0517, PL - lähetetty: 13/03/2000

PORTUGALI 1999/0560, menettely lopetettu: 21/12/2000

31998L0072 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/72/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1998, elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun direktiivin 95/2/EY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 04/05/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, EL, E, F, IR, I, NL, A, FI, S, UK

SAKSA 2000/0567, VI - lähetetty: 08/08/2000

ESPANJA 2000/0695, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 2000/0591, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0511, VI - lähetetty: 08/08/2000

PORTUGALI 2000/0724, VI - lähetetty: 08/08/2000

31998L0086 Komission direktiivi 98/86/EY, annettu 11 päivänä marraskuuta 1998, elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun komission direktiivin 96/77/EY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, EL, E, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

SAKSA 1999/0488, PL - lähetetty: 13/03/2000

KREIKKA 1999/0537, menettely lopetettu: 21/03/2000

ESPANJA 1999/0547, menettely lopetettu: 21/03/2000

IRLANTI 1999/0518, PL - lähetetty: 13/03/2000

ITÄVALTA 1999/0572, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 1999/0561, menettely lopetettu: 05/07/2000

31999L0002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 20/09/2000 ja 20/03/2001

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, D, EL, IR, A, FI, S, UK

31999L0003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/3/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan yhteisön luettelon vahvistamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 20/09/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: D, EL, IR, A, FI, S, UK

31999L0021 Komission direktiivi 1999/21/EY, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1999, ruokavaliovalmisteista erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/04/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, EL, E, F, L, NL, P, FI, S, UK

BELGIA 2000/0529, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0562, VI - lähetetty: 08/08/2000

KREIKKA 2000/0672, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0486, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0623, VI - lähetetty: 08/08/2000

ITALIA 2000/0586, VI - lähetetty: 08/08/2000

LUXEMBURG 2000/0507, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0741, VI - lähetetty: 08/08/2000

PORTUGALI 2000/0718, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0604, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0039 Komission direktiivi 1999/39/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 1999, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista annetun direktiivin 96/5/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/2000 ja 01/07/2002

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, FI, S

TANSKA 2000/0648, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0561, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0671, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 2000/0691, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0485, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0622, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITALIA 2000/0585, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0506, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0740, VI - lähetetty: 08/08/2000

PORTUGALI 2000/0717, VI - lähetetty: 08/08/2000

SUOMI 2000/0776, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0761, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0603, VI - lähetetty: 08/08/2000

31999L0041 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/41/EY, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1999, erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/398/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 08/07/2000 ja 08/07/2001

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: D, E, IR, NL, FI

BELGIA 2000/0799, VI - lähetetty: 30/11/2000

TANSKA 2000/0842, VI - lähetetty: 30/11/2000

KREIKKA 2000/0848, VI - lähetetty: 30/11/2000

RANSKA 2000/0788, VI - lähetetty: 30/11/2000

ITALIA 2000/0821, VI - lähetetty: 30/11/2000

LUXEMBURG 2000/0796, VI - lähetetty: 30/11/2000

ITÄVALTA 2000/0878, VI - lähetetty: 30/11/2000

PORTUGALI 2000/0867, VI - lähetetty: 30/11/2000

RUOTSI 2000/0889, VI - lähetetty: 30/11/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0828, VI - lähetetty: 30/11/2000

31999L0050 Komission direktiivi 1999/50/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetun direktiivin 91/321/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, F, L, NL, FI, S

TANSKA 2000/0646, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0560, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0669, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 2000/0690, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0483, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0620, VI - lähetetty: 08/08/2000

ITALIA 2000/0583, VI - lähetetty: 08/08/2000

LUXEMBURG 2000/0505, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0738, VI - lähetetty: 08/08/2000

PORTUGALI 2000/0715, VI - lähetetty: 08/08/2000

SUOMI 2000/0774, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0759, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0601, VI - lähetetty: 08/08/2000

31999L0075 Komission direktiivi 1999/75/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999, elintarvikkeissa sallittujen väriaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun komission direktiivin 95/45/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, EL, E, F, I, NL, FI

SAKSA 2000/0811, VI - lähetetty: 30/11/2000

IRLANTI 2000/0833, VI - lähetetty: 30/11/2000

LUXEMBURG 2000/0795, VI - lähetetty: 30/11/2000

ITÄVALTA 2000/0875, VI - lähetetty: 30/11/2000

PORTUGALI 2000/0864, VI - lähetetty: 30/11/2000

RUOTSI 2000/0887, VI - lähetetty: 30/11/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0826, VI - lähetetty: 30/11/2000

31999L0091 Komission direktiivi 1999/91/EY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1999, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista annetun direktiivin 90/128/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, EL, E, I, S

64.7. Kuluttajansuoja

31997L0007 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/7/EY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1997, kuluttajansuojasta etäsopimuksissa

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 04/06/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, I, A, S, UK

SAKSA 2000/0570, menettely lopetettu: 21/12/2000

ESPANJA 2000/0702, VI - lähetetty: 08/08/2000

KREIKKA 2000/0681, VI - lähetetty: 08/08/2000

RANSKA 2000/0497, VI - lähetetty: 08/08/2000

IRLANTI 2000/0633, VI - lähetetty: 08/08/2000

LUXEMBURG 2000/0517, VI - lähetetty: 08/08/2000

ALANKOMAAT 2000/0554, VI - lähetetty: 08/08/2000

PORTUGALI 2000/0730, VI - lähetetty: 08/08/2000

SUOMI 2000/0785, VI - lähetetty: 08/08/2000

RUOTSI 2000/0767, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0610, menettely lopetettu: 21/12/2000

31997L0055 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/55/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1997, harhaanjohtavaa mainontaa koskevan direktiivin 84/450/ETY muuttamisesta sisällyttämällä siihen vertaileva mainonta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 23/04/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, IR, I, A, P, S, UK

KREIKKA 2000/0680, VI - lähetetty: 08/08/2000

ESPANJA 2000/0700, VI - lähetetty: 08/08/2000

RANSKA 2000/0495, VI - lähetetty: 08/08/2000

LUXEMBURG 2000/0516, VI - lähetetty: 08/08/2000

ALANKOMAAT 2000/0553, VI - lähetetty: 08/08/2000

SUOMI 2000/0783, VI - lähetetty: 08/08/2000

RUOTSI 2000/0765, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0609, menettely lopetettu: 21/12/2000

31998L0006 Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivi 98/6/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 18/03/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, F, I, NL, A, P, FI, S, UK

BELGIA 2000/0536, menettely lopetettu: 21/12/2000

TANSKA 2000/0654, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0679, VI - lähetetty: 08/08/2000

ESPANJA 2000/0698, VI - lähetetty: 08/08/2000

RANSKA 2000/0493, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0630, VI - lähetetty: 08/08/2000

LUXEMBURG 2000/0514, VI - lähetetty: 08/08/2000

ITÄVALTA 2000/0748, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0727, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0782, menettely lopetettu: 21/12/2000

RUOTSI 2000/0764, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0608, menettely lopetettu: 21/12/2000

31998L0007 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/7/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 87/102/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 21/04/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, I, NL, A, P, FI, S, UK

TANSKA 2000/0653, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 2000/0569, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0678, VI - lähetetty: 08/08/2000

ESPANJA 2000/0697, VI - lähetetty: 08/08/2000

RANSKA 2000/0492, VI - lähetetty: 08/08/2000

IRLANTI 2000/0629, VI - lähetetty: 08/08/2000

LUXEMBURG 2000/0513, VI - lähetetty: 08/08/2000

ITÄVALTA 2000/0747, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0726, menettely lopetettu: 21/12/2000

65. VEROTUS

65.1. ALV

31998L0080 Neuvoston direktiivi 98/80/EY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1998, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän täydentämisestä ja direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta - sijoituskultaa koskeva erityisjärjestelmä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

ITÄVALTA 2000/0349, VI - lähetetty: 13/07/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0303, VI - lähetetty: 13/07/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0270, VI - lähetetty: 13/07/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 2000/0255, VI - lähetetty: 13/07/2000, menettely lopetettu: 21/12/2000

32000L0017 Neuvoston direktiivi 2000/17/EY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2000, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta - Itävallan tasavallalle ja Portugalin tasavallalle myönnetyt siirtymäsäännökset

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: ei yhtään ilmoitusta

ITÄVALTA 2000/0874, VI - lähetetty: 30/11/2000

PORTUGALI 2000/0862, VI - lähetetty: 30/11/2000

65.2. Valmistevero

32000L0044 Neuvoston direktiivi 2000/44/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2000, direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta muista jäsenvaltioista Ruotsiin tuotaviin valmisteveron alaisiin tuotteisiin sovellettavien väliaikaisten määrällisten rajoitusten osalta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: ei yhtään ilmoitusta

RUOTSI 2000/0886, VI - lähetetty: 30/11/2000

66. ENERGIA

66.1. Sähkö

31996L0092 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/92/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1996, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 18/02/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

RANSKA 1999/2185, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/2186, menettely lopetettu: 20/12/2000

66.2. Kaasu

31998L0030 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/30/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/08/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, EL, E, IR,

>VIITTAUS KAAVIOON>

NL, A, P, FI, S, UK

RANSKA 2000/2215, VI - lähetetty: 22/09/2000

LUXEMBURG 2000/2216, VI - lähetetty: 22/09/2000

PORTUGALI 2000/2217, VI - lähetetty: 22/09/2000

SAKSA 2000/2218, VI - lähetetty: 19/10/2000

66.3. Hiili ja öljy

31998L0093 Neuvoston direktiivi 98/93/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, ETY:n jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa annetun direktiivin 68/414/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, F, IR, L, NL, A, FI, S, UK

ITALIA 2000/0241, VI - lähetetty: 29/12/2000

PORTUGALI 2000/0330, PL - lähetetty: 29/12/2000

KREIKKA 2000/0300, menettely lopetettu: 21/12/2000

ITÄVALTA 2000/0347, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0268, menettely lopetettu: 21/12/2000

LUXEMBURG 2000/0195, menettely lopetettu: 21/12/2000

66.4. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus

31996L0057 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/57/EY, annettu 3 päivänä syyskuuta 1996, kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiatehokkuusvaatimuksista

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 03/09/1997 ja 04/09/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

ITALIA 1997/0651, menettely lopetettu: 11/10/2000

31998L0011 Komission direktiivi 98/11/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 1998, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouslamppujen energiankulutusmerkinnän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 14/06/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi I

ITALIA 1999/0492, PL - lähetetty: 03/08/2000

SUOMI 1999/0589, menettely lopetettu: 20/12/2000

ALANKOMAAT 1999/0473, menettely lopetettu: 26/07/2000

ITÄVALTA 1999/0568, menettely lopetettu: 05/07/2000

PORTUGALI 1999/0554, menettely lopetettu: 05/07/2000

KREIKKA 1999/0533, menettely lopetettu: 05/07/2000

IRLANTI 1999/0512, menettely lopetettu: 05/07/2000

SAKSA 1999/0484, menettely lopetettu: 05/07/2000

BELGIA 1999/0461, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0451, menettely lopetettu: 05/07/2000

67. LIIKENNE

67.1. Maa-, maantie- ja vesiliikenne

31996L0050 Neuvoston direktiivi 96/50/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen kansallisten pätevyyskirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 07/04/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, D, I, L, A, P, UK

ITALIA 1998/0559, menettely lopetettu: 05/07/2000

RANSKA 1999/2003, vireille - lähetetty: 22/12/2000, asia C-2000/468

ALANKOMAAT 1998/0236, PL - lähetetty: 01/07/1999

PORTUGALI 1999/2006, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0076 Neuvoston direktiivi 98/76/EY, annettu 1 päivänä lokakuuta 1998, maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä näiden liikenteenharjoittajien sijoittautumisvapauden tehokkaan käyttämisen edistämiseksi annetun direktiivin 96/26/EY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/10/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, D, E, IR, NL, P, FI, UK

BELGIA 2000/0038, PL - lähetetty: 07/09/2000

LUXEMBURG 2000/0025, PL - lähetetty: 01/08/2000

RANSKA 2000/0010, PL, lähetetty: 19/10/2000

ITALIA 2000/0062, PL - lähetetty: 03/08/2000

KREIKKA 2000/0104, PL - lähetetty: 01/08/2000

ITÄVALTA 2000/0138, PL, lähetetty: 24/10/2000

RUOTSI 2000/0151, PL, lähetetty: 01/08/2000

SAKSA 2000/0049, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0052 Komission direktiivi 1999/52/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/10/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, I, P, FI, UK

31999L0062 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: E, I, UK

BELGIA 2000/0910, VI - lähetetty: 05/12/2000

TANSKA 2000/0927, VI - lähetetty: 05/12/2000

SAKSA 2000/0915, VI - lähetetty: 05/12/2000

KREIKKA 2000/0931, VI - lähetetty: 05/12/2000

ESPANJA 2000/0934, VI - lähetetty: 05/12/2000

RANSKA 2000/0902, VI - lähetetty: 05/12/2000

IRLANTI 2000/0924, VI - lähetetty: 05/12/2000

LUXEMBURG 2000/0906, VI - lähetetty: 05/12/2000

ALANKOMAAT 2000/0913, VI - lähetetty: 05/12/2000

ITÄVALTA 2000/0941, VI - lähetetty: 05/12/2000

PORTUGALI 2000/0938, VI - lähetetty: 05/12/2000

SUOMI 2000/0947, VI - lähetetty: 05/12/2000

RUOTSI 2000/0944, VI - lähetetty: 05/12/2000

67.2. Rautatieliikenne

31995L0018 Neuvoston direktiivi 95/18/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995, rautatieyritysten toimiluvista

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 27/06/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

RANSKA 1997/0339, menettely lopetettu: 02/02/2000

IRLANTI 1997/0357, menettely lopetettu: 02/02/2000

ITALIA 1997/0370, menettely lopetettu: 02/02/2000

LUXEMBURG 1997/0383, menettely lopetettu: 02/02/2000

31995L0019 Neuvoston direktiivi 95/19/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995, rautatieinfrastruktuurin kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja infrastruktuurimaksujen perimisestä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 27=06/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

IRLANTI 1997/0358, menettely lopetettu: 02/02/2000

ITALIA 1997/0371, menettely lopetettu: 02/02/2000

LUXEMBURG 1997/0384, menettely lopetettu: 02/02/2000

31996L0048 Neuvoston direktiivi 96/48/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 08/04/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, L, NL, P

RANSKA 1999/0337, PL - lähetetty: 31/01/2000

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0377, vireille - lähetetty: 29/11/2000, asia C-2000/441

IRLANTI 1999/0383, vireille - lähetetty: 29/11/2000, asia C-2000/441

KREIKKA 1999/0396, vireille - lähetetty: 21/12/2000, asia C-2000/460

ITÄVALTA 1999/0418, PL - lähetetty: 24/01/2000

RUOTSI 1999/0424, vireille - lähetetty: 09/11/2000, asia C-2000/410

SUOMI 1999/0428, PL - lähetetty: 24/02/2000

PORTUGALI 1999/0407, menettely lopetettu: 05/07/2000

ALANKOMAAT 1999/0355, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0342, menettely lopetettu: 05/07/2000

ESPANJA 1999/0405, menettely lopetettu: 11/10/2000

BELGIA 1999/0349, menettely lopetettu: 11/10/2000

67.3. Maaliikenne, turvatekniikka

31994L0055 Neuvoston direktiivi 94/55/EY, annettu 21 päivänä marraskuuta 1994, vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1996

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi IR

IRLANTI 1998/0042, vireille - tuomio: 26/09/2000, asia C-1999/408

31995L0050 Neuvoston direktiivi 95/50/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1995, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi IR

IRLANTI 1997/0506, vireille - tuomio: 14/12/2000, asia C-1999/347

31996L0035 Neuvoston direktiivi 96/35/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1996, vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä ja ammatillisesta pätevyydestä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi EL ja IR

IRLANTI 2000/0272, VI - lähetetty: 13/07/2000

KREIKKA 2000/0306, VI - lähetetty: 13/07/2000

PORTUGALI 2000/0336, menettely lopetettu: 21/12/2000

31996L0049 Neuvoston direktiivi 96/49/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1996

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi EL ja IR

IRLANTI 1999/0384, vireille - lähetetty: 10/10/2000, asia C-2000/372

KREIKKA 1999/0397, PL - lähetetty: 24/01/2000

PORTUGALI 1999/0408, menettely lopetettu: 21/12/2000

31996L0053 Neuvoston direktiivi 96/53/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 16/09/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

IRLANTI 1997/0633, menettely lopetettu: 21/12/2000

SAKSA 1997/0574, menettely lopetettu: 11/10/2000

31996L0086 Komission direktiivi 96/86/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1996

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi IR

IRLANTI 1998/0045, vireille - tuomio: 26/09/2000, asia C-1999/408

KREIKKA 1998/0022, menettely lopetettu: 05/07/2000

31996L0087 Komission direktiivi 96/87/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1996

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi IR ja EL

IRLANTI 1999/0385, vireille - lähetetty: 10/10/2000, asia C-2000/372

KREIKKA 1999/0398, PL - lähetetty: 24/01/2000

PORTUGALI 1999/0409, menettely lopetettu: 21/12/2000

31996L0096 Neuvoston direktiivi 96/96/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 09/03/1998 ja 31/12/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

PORTUGALI 1998/0253, menettely lopetettu: 21/03/2000

31999L0047 Komission direktiivi 1999/47/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen toisen kerran

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi EL ja IR

IRLANTI 2000/0265, VI - lähetetty:13/07/2000

KREIKKA 2000/0294, VI - lähetetty:13/07/2000

PORTUGALI 2000/0323, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0036 Neuvoston direktiivi 1999/36/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, kuljetettavista painelaitteista

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/12/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: S

31999L0048 Komission direktiivi 1999/48/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen toisen kerran

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, L, NL, A, P, FI, S, UK

ITALIA 2000/0239, PL - lähetetty: 29/12/2000

IRLANTI 2000/0264, VI - lähetetty: 13/07/2000

KREIKKA 2000/0293, VI - lähetetty: 13/07/2000

PORTUGALI 2000/0322, menettely lopetettu: 20/12/2000

32000L0018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/18/EY, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2000, vaarallisten aineiden maantie-, rautatie- ja sisävesikuljetusten turvallisuusneuvonantajan tutkintoa koskevista vähimmäisvaatimuksista

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 19/08/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, F, L, NL, A, FI, S, UK

ITALIA 2000/0819, VI - lähetetty: 30/11/2000

IRLANTI 2000/0832, VI - lähetetty: 30/11/2000

KREIKKA 2000/0844, VI - lähetetty: 30/11/2000

PORTUGALI 2000/0861, VI - lähetetty: 30/11/2000

67.4. Lentoliikenne

31996L0067 Neuvoston direktiivi 96/67/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1996, pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 25/10/1997

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

RUOTSI 1997/0740, menettely lopetettu:05/07/2000

PORTUGALI 1997/0705, menettely lopetettu:02/02/2000

BELGIA 1997/0543, menettely lopetettu:05/07/2000

31994L0056 Neuvoston direktiivi 94/56/EY, annettu 21 päivänä marraskuuta 1994, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan perusperiaatteista

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 21/11/1996

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi EL ja L

LUXEMBURG 1997/0107, VI 228 - lähetetty: 27/09/2000

KREIKKA 1997/0047, vireille - lähetetty: 22/12/1999, asia C-1999/494

31998L0020 Neuvoston direktiivi 98/20/EY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16 (toinen painos 1988) olevan 1 niteen II osan 2 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen rajoittamisesta annetun direktiivin 92/14/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 28/02/1999 ja 31/03/2002

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi IR

IRLANTI 1999/0274, vireille - lykkäys: 21/12/2000

PORTUGALI 1999/0307, menettely lopetettu: 21/03/2000

ESPANJA 1999/0295, menettely lopetettu: 21/03/2000

KREIKKA 1999/0286, menettely lopetettu: 05/07/2000

SAKSA 1999/0246, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0221, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0028 Komission direktiivi 1999/28/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1999, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16 (toinen painos 1988) olevan I niteen II osan 2 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen rajoittamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/14/ETY, liitteen muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/09/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi IR

IRLANTI 2000/0073, PL - lähetetty: 03/08/2000

PORTUGALI 2000/0117, menettely lopetettu: 05/07/2000

BELGIA 2000/0029, menettely lopetettu: 21/12/2000

KREIKKA 2000/0091, menettely lopetettu: 05/07/2000

SAKSA 2000/0045, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 2000/0014, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 2000/0003, menettely lopetettu: 11/04/2000

67.5. Meriliikenne

31998L0035 Neuvoston direktiivin 98/35/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1998, merenkulkijoiden vähimmäiskoulutustasosta annetun direktiivin 94/58/EY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 25/05/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, E, EL, F, IR, FI, S, UK

ITALIA 1999/0493, PL - lähetetty: 31/01/2000

LUXEMBURG 1999/0452, vireille - lähetetty: 03/08/2000, asia C-2000/297

ALANKOMAAT 1999/0474, PL - lähetetty: 05/04/2000

PORTUGALI 1999/0555, PL - lähetetty: 27/01/2000

ITÄVALTA 1999/0565, PL - lähetetty: 27/01/2000

KREIKKA 1999/0644, menettely lopetettu: 11/04/2000

RUOTSI 1999/0578, menettely lopetettu: 05/07/2000

ESPANJA 1999/0543, menettely lopetettu: 21/03/2000

BELGIA 1999/0462, menettely lopetettu: 11/04/2000

RANSKA 1999/0438, menettely lopetettu: 05/07/2000

31999L0097 Komission direktiivi 1999/97/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama valvonta) annetun neuvoston direktiivin 95/21/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 14/12/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: E, P

31995L0021 Neuvoston direktiivi 95/21/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995, alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama valvonta)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1996

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi I

ITALIA 1996/0997, PL 228 - lähetetty: 07/09/2000

31996L0098 Neuvoston direktiivi N:o 96/98/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, laivavarusteista

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/06/1998 ja 01/01/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

ITALIA 1998/0391, menettely lopetettu: 21/03/2000

LUXEMBURG 1998/0408, menettely lopetettu: 11/10/2000

31997L0058 Komission direktiivi 97/58/EY, annettu 26 päivänä syyskuuta 1997, alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/09/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

LUXEMBURG 1998/0541, menettely lopetettu: 21/03/2000

31997L0070 Neuvoston direktiivi 97/70/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1997, yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/01/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi NL

ITALIA 1999/0072, menettely lopetettu: 05/07/2000

ALANKOMAAT 1999/0044, vireille - lähetetty: 03/10/2000, asia C-2000/364

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0090, menettely lopetettu: 05/07/2000

ITÄVALTA 1999/0175, menettely lopetettu: 21/03/2000

RUOTSI 1999/0188, menettely lopetettu: 05/07/2000

SUOMI 1999/0200, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0016, menettely lopetettu: 05/07/2000

RANSKA 1999/0002, menettely lopetettu: 05/07/2000

31998L0018 Neuvoston direktiivi 98/18/EY, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1998, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: B, DK, D, EL, E, F, I, IR, NL, A, FI, S

LUXEMBURG 1999/0220, vireille - lähetetty: 13/10/2000, asia C-2000/377

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 1999/0264, PL - lähetetty: 03/08/2000

PORTUGALI 1999/0306, PL - lähetetty: 01/08/2000

ITÄVALTA 1999/0317, menettely lopetettu: 11/10/2000

RUOTSI 1999/0325, menettely lopetettu: 05/07/2000

SUOMI 1999/0331, menettely lopetettu: 05/07/2000

ALANKOMAAT 1999/0235, menettely lopetettu: 21/12/2000

RANSKA 1999/0211, menettely lopetettu: 11/10/2000

ITALIA 1999/0254, menettely lopetettu: 31/10/2000

31998L0025 Neuvoston direktiivi 98/25/EY, annettu 27 päivänä huhtikuuta 1998, alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamista yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama valvonta) annetun direktiivin 95/21/EY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/07/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi I

ITALIA 1999/0369, PL - lähetetty: 31/01/2000

LUXEMBURG 2000/0386, menettely lopetettu: 11/10/2000

PORTUGALI 1999/0411, menettely lopetettu: 11/10/2000

31998L0041 Neuvoston direktiivi 98/41/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi NL ja A

ALANKOMAAT 1999/0237, vireille - lähetetty: 09/11/2000, asia C-2000/413

ITÄVALTA 1999/0319, PL - lähetetty: 19/07/2000

RUOTSI 1999/0327, menettely lopetettu: 05/07/2000

RANSKA 1999/0213, menettely lopetettu: 05/07/2000

SUOMI 1999/0332, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 1999/0308, menettely lopetettu: 11/10/2000

LUXEMBURG 1999/0222, menettely lopetettu: 11/10/2000

31998L0042 Komission direktiivi 98/42/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1998, alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama valvonta) annetun neuvoston direktiivin 95/21/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/09/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi I

ITALIA 1999/0373, PL - lähetetty: 31/01/2000

LUXEMBURG 2000/0385, menettely lopetettu: 11/10/2000

PORTUGALI 1999/0414, menettely lopetettu: 11/10/2000

31998L0055 Neuvoston direktiivi 98/55/EY, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1998, vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita kuljettavia aluksia koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden ollessa matkalla yhteisön merisatamiin tai poistuessa sieltä annetun direktiivin 93/75/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/12/1998

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

LUXEMBURG 1999/0021, menettely lopetettu: 11/10/2000

PORTUGALI 1999/0163, menettely lopetettu: 11/10/2000

31998L0074 Komission direktiivi 98/74/EY, annettu 1 päivänä lokakuuta 1998, vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita kuljettavia aluksia koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden ollessa matkalla yhteisön merisatamiin tai poistuessa sieltä annetun neuvoston direktiivin 93/75/ETY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 02/11/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

LUXEMBURG 2000/0197, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0333, menettely lopetettu: 11/10/2000

ITÄVALTA 2000/0350, menettely lopetettu: 21/12/2000

SUOMI 2000/0371, menettely lopetettu: 21/12/2000

31998L0085 Komission direktiivi 98/85/EY, annettu 11 päivänä marraskuuta 1998, laivavarusteista annetun direktiivin 96/98/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 30/04/1999

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki

ALANKOMAAT 1999/0361, menettely lopetettu: 05/07/2000

LUXEMBURG 1999/0348, menettely lopetettu: 11/10/2000

BELGIA 1999/0354, menettely lopetettu: 21/03/2000

31999L0019 Komission direktiivi 1999/19/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1999, yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, annetun neuvoston direktiivin 97/70//EY muuttamisesta

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 31/05/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: kaikki paitsi B ja NL

BELGIA 2000/0530, VI - lähetetty: 08/08/2000

ALANKOMAAT 2000/0548, VI - lähetetty: 08/08/2000

TANSKA 2000/0649, menettely lopetettu: 21/12/2000

PORTUGALI 2000/0719, menettely lopetettu: 21/12/2000

IRLANTI 2000/0624, menettely lopetettu: 21/12/2000

31999L0035 Neuvoston direktiivi 1999/35/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi

Täytäntöönpanoaika päättynyt: 01/12/2000

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa: DK, D, E

LIITE IV

OSA 1 - Yhteenvetotaulukko

Direktiivien kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittaminen (tilanne 31 joulukuuta 2000)

>TAULUKON PAIKKA>

OSA 2 - KANSALLISTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMIEN YHTEENSOPIMATTOMUUS DIREKTIIVIEN KANSSA

>TAULUKON PAIKKA>

OSA 3 - DIREKTIIVIEN PUUTTEELLINEN SOVELTAMINEN

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V 31. joulukuuta 2000 mennessä annetut yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot, joita ei ole pantu täytäntöön LIITE VI Katsaus yhteisön oikeuden soveltamiseen kansallisissa tuomioistuimissa

LIITE V

Yhteisöjen tuomioistuimen 31.12.2000 mennessä antamat tuomiot, joita ei vielä ole pantu täytäntöön

Belgia

Asiassa C-42/87 27.9.88 annettu tuomio Asiassa C-47/93 3.5.94 annettu tuomio

Syrjintä julkisen rahoituksen alalla; muu kuin yliopistollinen korkea-asteen koulutus

Belgian ranskankielinen yhteisö on muuttanut lainsäädäntöään saattaakseen sen yhdenmukaiseksi yhteisön oikeuden kanssa ja antanut asetuksen maaliskuussa 2000. Belgian viranomaisiin ollaan edelleen yhteydessä, jotta kirjoittautumismaksut (vanhentumisajan soveltaminen, budjettiin liittyvät toimenpiteet) todella palautettaisiin.

Asiassa C-375/89 19.2.91 annettu tuomio

Tuki Idealspun/Beaulieun hyväksi

Gandin muutoksenhakutuomioistuin lienee vahvistanut 16.11.2000 antamassaan tuomiossa Courtrain kauppatuomioistuimen (Tribunal de commerce de Courtrai) tuomion, jossa määrättiin, että suoritetut tukimaksut oli palautettava. Komissio odottaa, että Belgian viranomaiset vahvistavat tämän tiedon virallisella ilmoituksella.

Asiassa C-207/97 21.1.99 annettu tuomio

Tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämisohjelmien ilmoittamatta jättäminen

Belgian viranomaiset ovat toimittaneet tiedot Flanderin ja Vallonian ilmoittamista toimenpiteistä tuomion panemiseksi täytäntöön. Komissio tutkii parhaillaan näitä toimenpiteitä.

Asiassa C-170/98 14.9.99 annettu tuomio

Belgian ja Zairen kahdenväliseen sopimukseen sisältyvä lastinjakojärjestely

Komissio katsoo, että Belgia on toteuttanut tarvittavat toimet direktiivin noudattamiseksi tehtyään Kongon kanssa lisäpöytäkirjan 8. kesäkuuta 1999. Belgian ja Luxemburgin talousliiton vastainen menettely voidaan lopettaa virallisesti, kun lisäpöytäkirja tulee voimaan.

Asiassa C-171/98 14.9.99 annettu tuomio

Belgian ja Luxemburgin talousliiton ja Togon kahdenväliseen sopimukseen sisältyvä lastinjakojärjestely

Komissio katsoo, että Belgian ja Luxemburgin talousliitto on toteuttanut tarvittavat toimet direktiivin noudattamiseksi tehtyään Kongon kanssa lisäpöytäkirjan 27. syyskuuta 1999. Belgian ja Luxemburgin talousliiton vastainen menettely voidaan lopettaa virallisesti, kun lisäpöytäkirja tulee voimaan.

Asiassa C-201/98 14.9.99 annettu tuomio

Belgian ja Keski- ja Länsi-Afrikan maiden kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyvä lastinjakojärjestely

Komissio katsoo, että Belgia on muuttanut asianmukaisesti sopimuksia, jotka se on tehnyt Senegalin, Norsunluurannikon ja Malin kanssa. Belgian vastainen menettely voidaan lopettaa heti, kun lisäpöytäkirjat tulevat voimaan.

Asiassa C-355/98 9.3.00 annettu tuomio

Yksityisiä turvallisuuspalveluja tarjoavia yrityksiä koskeva rajoitus

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu. Belgian viranomaiset ovat antaneet marraskuussa 2000 tiedoksi lainmuutosluonnoksen, jota komissio tutkii parhaillaan.

Asiassa C-206/98 18.5.00 annettu tuomio

Työtapaturmavakuutusjärjestelmä

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Belgian viranomaiset ovat antaneet tiedoksi säädösluonnoksen työtapaturmavakuutusjärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamisesta niin, että se vastaa Euroopan unionin direktiivejä.

Asiassa C-307/98 25.5.00 annettu tuomio

Uimaveden laatua koskevan direktiivin velvoitteiden noudattaminen osittain

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Asiassa C-478/98 26.9.00 annettu tuomio

Pääoman vapaa liikkuvuus - Saksan markkoina liikkeeseen laskettujen velkakirjojen hankkiminen

Komissio ottaa pian yhteyttä Belgian viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-217/99 16.11.00 annettu tuomio

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät

Komissio on ottanut yhteyttä Belgian viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-384/99 30.11.00 annettu tuomio

Yleispalvelu

Tuomio on annettu äskettäin.

Saksa

Asiassa C-301/95 22.10.98 annettu tuomio

Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY täytäntöönpanotoimien virheellisyys

Saksan viranomaiset ovat antaneet tiedoksi säädösluonnoksen, jonka hyväksymistä komissio odottaa. Asia on päätetty antaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi perustamissopimuksen 228 artiklan 2 kohdan nojalla. Lisäksi on pyydetty uhkasakon määräämistä.

Asiassa C-198/97 8.6.99 annettu tuomio

Uimaveden laatu

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Saksan viranomaiset ovat tiedottaneet joulukuun 2000 lopussa toimenpiteistä, joita komissio tutkii parhaillaan.

Asiassa C-102/97 9.9.99 annettu tuomio

Jäteöljyjen käsittely, kierrättäminen

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Saksan viranomaisten ovat antaneet marraskuun 2000 lopussa tiedoksi säädösluonnoksen, jota komissio tutkii parhaillaan.

Asiassa C-217/97 9.9.99 annettu tuomio

Tietojen saatavuus

228 artiklan mukaista menettelyä jatketaan edelleen.

Asiassa C-184/97 11.11.99 annettu tuomio

Tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämisohjelmien ilmoittamatta jättäminen

Komissio on ottanut yhteyttä Saksan viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-348/97 15.6.00 annettu tuomio

Alankomaista tuotavaa voita koskevan maksun kantamatta jättäminen ja laiminlyönti antaa omia varoja komission käyttöön

Komissio on ottanut yhteyttä Saksan viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Kreikka

Asiassa C-45/91 7.4.92 annettu tuomio

Erään kreetalaisen kylän jätehuolto

Kreikan tasavalta ei ole toteuttanut kaikki toimenpiteitä yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemiseksi. Komissio vaatii edelleen koko sakkosumman suorittamista. Ensimmäinen, ajanjaksoa 4.7.-30.9.2000 koskeva erä on maksettu.

Asiassa C-375/95 22.10.97 annettu tuomio

Käytettyjen autojen verotus

228 artiklan mukaista menettelyä jatketaan.

Kreikan viranomaiset ovat antaneet tiedoksi säädösluonnoksen, jota komissio tutkii parhaillaan.

Asiassa C-232/95 11.6.98 annettu tuomio

Vegoritisjärven pilaaminen, vaarallisten aineiden päästöt vesiympäristöön

228 artiklan mukaista menettelyä jatketaan.

Kreikan viranomaiset ovat esittäneet ohjelmaluonnoksia yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemiseksi. Komissio odottaa ohjelmien hyväksymistä.

Asiassa C-385/97 15.10.98 annettu tuomio

Tuoreen lihan ja siipikarjanlihan terveystarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta annetun neuvoston direktiivin 93/118/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

228 artiklan mukainen menettely jatkuu.

Asiassa C-187/98 28.10.99 annettu tuomio

Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Asiassa C-137/99 16.12.99 annettu tuomio

Kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY muuttamisesta annetun direktiivin 96/43/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

228 artiklan mukaista menettelyä jatketaan edelleen.

Asiassa C-123/99 13.4.00 annettu tuomio

Pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Asiassa C-384/97 25.5.00 annettu tuomio

Tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämisohjelmien ilmoittamatta jättäminen

Komissio on ottanut yhteyttä Kreikan viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-470/98 15.6.00 annettu tuomio

Kolmansista maista tuotavia maataloustuotteita koskevat eläinlääkintämaksut

Komissio ottaa pian yhteyttä Kreikan viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-216/98 19.10.00 annettu tuomio

Valmistetun tupakan hinta

Komissio on ottanut yhteyttä Kreikan viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-214/98 16.11.00 annettu tuomio

Tuoreen lihan terveystarkastuksista kannettavat maksut

Tuomio on annettu äskettäin.

Asiassa C-457/98 14.12.00 annettu tuomio

Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä annetun direktiivin 86/378/ETY muuttamisesta annetun direktiivin 96/97/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Tuomio on annettu äskettäin.

Espanja

Asiassa C-375/92 22.3.94 annettu tuomio

Matkaoppaiden palvelujen tarjoamisen vapauden rajoittaminen

Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet lainsäädäntöönsä tehdyistä muutoksista. Komissio odottaa näiden säädösten lopullista hyväksymistä.

Asiassa C-92/96 12.2.98 annettu tuomio

Uimaveden laadusta annetun neuvoston direktiivin 76/160/ETY säännösten puutteellinen soveltaminen sisävesistöjen osalta

228 artiklan mukaista menettelyä jatketaan.

Espanjan viranomaiset ovat antaneet perusteltuun lausuntoon keskeisimmät seikat sisältävän vastauksen, jota komissio tutkii parhaillaan.

Asiassa C-214/96 25.11.98 annettu tuomio

Tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta annetun neuvoston direktiivin 76/464/ETY puutteellinen soveltaminen (7 artikla: ohjelmat saastumisen vähentämiseksi)

Komissio on joutunut tutkimaan Espanjan viranomaisten toimittamia asiakirjoja ja suorittamaan lisätutkimuksia.

Asiassa C-274/98 13.4.00 annettu tuomio

Vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY edellyttämien ohjelmien laatimisen laiminlyönti

Komissio on pyytänyt Espanjan viranomaisia selvittämään, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi. Komissio tutkii parhaillaan Espanjan viranomaisten vastausta.

Asiassa C-421/98 23.11.00 annettu tuomio

Arkkitehtien tutkintotodistusten vastavuoroista tunnustamista koskevan lainsäädännön virheellinen noudattaminen (toiminnan harjoittamisen rajoitukset)

Tuomio on annettu äskettäin.

Ranska

Asiassa C-64/88 11.6.91 annettu tuomio

Kalastus: teknisten säilyttämistoimenpiteiden puutteellinen valvonta

228 artiklan mukaista menettelyä jatketaan.

Ranskan viranomaiset ovat vastanneet niille osoitettuun täydentävään perusteltuun lausuntoon. Komissio tutkii parhaillaan vastausta.

Asiassa C-197/96 13.3.97 annettu tuomio

Naisten yötyö

Yhteisöjen tuomioistuin päätti olla jatkamatta menettelyä 7.12.2000 tehdyllä päätöksellä, jotta Ranska saa saatettua lainsäädäntönsä direktiivin mukaiseksi ja näin pantua tuomion täytäntöön. Keskeytys on voimassa 30.4.2001 asti.

Asiassa C-265/95 9.12.97 annettu tuomio

Espanjalaisten mansikoiden tuonnin rajoitukset

Komissio tutkii asiaa ja tarkastaa, edellyttääkö yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano muita toimenpiteitä.

Asiassa C-284/97 15.10.98 annettu tuomio

Eläinlääkkeiden tutkimiseen liittyviä analyyttisiä, farmakologis-toksikologisia ja kliinisiä standardeja ja tutkimussuunnitelmia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 81/852/ETY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 93/40/ETY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

228 artiklan mukaista menettelyä jatketaan.

Asia etenee suotuisasti. On toteutettu lainsäädäntötoimenpiteitä. Säädös, jolla direktiivin 93/40/ETY säännökset saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, on tarkoitus hyväksyä keväällä 2001.

Asiassa C-184/96 22.10.98 annettu tuomio

Hanhenmaksavalmisteet

Asetus, jolla vastavuoroista tunnustamista koskeva lauseke sisällytetään hanhenmaksaa koskevaan Ranskan lainsäädäntöön, julkaistiin Ranskan virallisessa lehdessä JOF 21.12.2000. Menettely lopetetaan lähiaikoina.

Asiassa C-166/97 18.3.99 annettu tuomio

Seinen suistoalue, erityissuojelualueen liian pieni pinta-ala ja oikeudellisen aseman riittämättömyys

Asia etenee suotuisasti.

Tuomion täytäntöönpanotoimia toteutetaan asteittain.

Asiassa C-225/97 19.5.99 annettu tuomio

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevan neuvoston direktiivin 92/13/ETY virheellinen täytäntöönpano (muutoksenhaku)

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Asiassa C-354/98 8.7.99 annettu tuomio

Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä annetun direktiivin 86/378/ETY muuttamisesta annetun direktiivin 96/97/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

228 artiklan mukainen menettely jatkuu.

Asiassa C-96/98 25.11.99 annettu tuomio

Poitoun vuorovesialueen (Marais poitevin) huonontuminen

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Asiassa C-239/98 16.12.99 annettu tuomio

Neuvoston direktiivin 92/49/ETY (kolmas vahinkovakuutusdirektiivi) ja neuvoston direktiivin 92/96/ETY (kolmas henkivakuutusdirektiivi) virheellinen täytäntöönpano

228 artiklan mukaista menettelyä jatketaan edelleen.

Senaatti hyväksyi lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä. Soveltamisajankohdaksi on vahvistettu 1. tammikuuta 2003 keskinäisten yhtiöiden osalta, vaikka kolmannet direktiivit olisi pitänyt saattaa osaksi Ranskan lainsäädäntöä vuonna 1994.

Asiassa C-34/98 15.2.00 annettu tuomio

Sosiaaliturvavelan kattamiseksi tarkoitetun maksuosuuden suorittaminen ja rajatyöntekijät

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Asiassa C-169/98 15.2.00 annettu tuomio

Yleisen sosiaaliturvamaksun soveltaminen rajatyöntekijöihin

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Asiassa C-327/99 23.3.00 annettu tuomio

Siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 93/15/ETY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Ranskan viranomaiset ovat antaneet tiedoksi säädösluonnoksen, jota komissio tutkii parhaillaan.

Asiassa C-256/98 6.4.00 annettu tuomio

Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

228 artiklan mukaista menettelyä jatketaan edelleen.

Asiassa C-296/98 15.5.00 annettu tuomio

Ranskan vakuutuslainsäädännön ja yhteisön henkilövakuutus- ja vahinkovakuutusdirektiivien yhteensovittamisen laiminlyönti

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Ranskan viranomaiset ovat antaneet tiedoksi säädösluonnoksen, jonka hyväksymistä komissio odottaa.

Asiassa C-45/99 18.5.00 annettu tuomio

Nuorten työntekijöiden suojelusta annetun neuvoston direktiivin 94/33/EY täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Komissio on ottanut yhteyttä Ranskan viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-46/99 8.6.00 annettu tuomio

Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun neuvoston direktiivin 93/104/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Asiassa C-160/99 13.7.00 annettu tuomio

Meriliikenteen kabotaasi

Komissio on ottanut yhteyttä Ranskan viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Ranskan viranomaiset ovat antaneet tiedoksi 11.12.2000 luonnoksen, jota komissio tutkii parhaillaan.

Asiassa C-276/97 12.9.00 annettu tuomio

Moottoritiemaksuja koskevan alv:n kantamatta jättäminen

Komissio on ottanut yhteyttä Ranskan viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-225/98 26.9.00 annettu tuomio

Julkiset rakennusurakat - Région Nord-Pas-de-Calais'n lukiohanke

Komissio ottaa lähiaikoina yhteyttä Ranskan viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-23/99 26.9.00 annettu tuomio

Kauttakuljetuksessa takavarikoidut varaosat - mallien suoja - väärennysongelmat

Komissio on ottanut yhteyttä Ranskan viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asia etenee suotuisasti.

Asiassa C-16/98 5.10.00 annettu tuomio

Julkiset rakennusurakat - MPTSE - SDE - Vendée

Komissio tutkii asiaa ja tarkastaa, edellyttääkö yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano toimenpiteitä.

Asiassa C-319/99 23.11.00 annettu tuomio

Televisiosignaalien lähetystä koskevien standardien käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/47/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Tuomio on annettu äskettäin.

Asiassa C-320/99 23.11.00 annettu tuomio

Liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Tuomio on annettu äskettäin.

Asiassa C-374/98 7.12.00 annettu tuomio

Erikoissuojelualueiden riittämätön luokittelu ja erityisten suojelutoimien riittämättömyys Vingraun ja Tautavelin alueella (Itä-Pyreneillä)

Komissio on ottanut yhteyttä Ranskan viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-38/99 7.12.00 annettu tuomio

Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY vaatimusten vastaiset metsästyskauden alkamis- ja päättymispäivämäärät

Tuomio on annettu äskettäin.

Asiassa C-55/99 14.12.00 annettu tuomio

Koelaboratorioiden kliinisiin testeihin tarkoitettujen lääketieteellisten reagenssien pakollinen rekisteröinti lääkevirastoon (National Medicines Organisation, EOF)

Tuomio on annettu äskettäin.

Irlanti

Asiassa C-392/96 21.9.99 annettu tuomio

Irlannin lainsäädännön yhteensopimattomuus tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY monen säännöksen kanssa

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Komissio tutkii parhaillaan Irlannin viranomaisten vastausta.

Asiassa C-213/98 12.10.99 annettu tuomio

Vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla annetun direktiivin 92/100/ETY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Asia etenee suotuisasti.

Epävirallisten yhteyksien kautta on käynyt ilmi, että Irlannin parlamentti on hyväksynyt lain Copyright and Related Rights Bill.

Komissio odottaa aloituskäskyn (Commencement Order) allekirjoittamista ja virallista ilmoitusta lainsäädäntötoimenpiteistä.

Asiassa C-212/98 25.11.99 annettu tuomio

Tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 93/83/ETY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Epävirallisten yhteyksien kautta on käynyt ilmi, että Irlannin parlamentti on hyväksynyt lain Copyright and Related Rights Bill.

Komissio odottaa aloituskäskyn (Commencement Order) allekirjoittamista ja virallista ilmoitusta lainsäädäntötoimenpiteistä.

Asiassa C-190/99 8.6.00 annettu tuomio

Direktiivin 85/73/ETY muuttamisesta ja kodifioinnista elävien eläinten ja tiettyjen eläintuotteiden eläinlääkärintarkastusten ja -valvonnan rahoittamisen varmistamiseksi annetun neuvoston direktiivin 96/43/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Irlannin viranomaiset ovat hyväksyneet lainsäädäntötoimenpiteitä yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemiseksi. Menettely lopetetaan lähiaikoina.

Asiassa C-358/97 12.9.00 annettu tuomio

Tiemaksuja koskevan alv:n kantamatta jättäminen

Komissio on ottanut yhteyttä Irlannin viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-408/99 26.9.00 annettu tuomio

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY ja direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetun komission direktiivin 96/86/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Komissio on ottanut yhteyttä Irlannin viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-347/99 14.12.00 annettu tuomio

Yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Tuomio on annettu äskettäin.

Italia

Asiassa C-40/93 1.6.95 annettu tuomio

Hammaslääkärin ammattiin pääsy

Italian viranomaiset ovat antaneet asetuksen soveltuvuuskokeen järjestämisestä. Komissio odottaa yksityiskohtaista kertomusta tämän kokeen järjestämisestä ja sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön yksinkertaistamisesta annetun direktiivin toteuttamisesta.

Asiassa C-307/94 29.2.96 annettu tuomio

Tiettyä farmasian alan toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Asia etenee suotuisasti. 228 artiklan mukaisen menettelyn aloittamisen ja jäsenvaltion kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen jäljelle jääneitä ongelmia ratkaistaan mainitun direktiivin muuttamisen yhteydessä. Kyseinen direktiivi toteutetaan lähiaikoina.

Asiassa C-280/95 29.1.98 annettu tuomio

Maantieliikenteenharjoittajille vuodeksi 1992 myönnettyjen verohelpotuksien takaisinperimisvelvollisuudesta 9 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyn päätöksen N:o 93/496/ETY täytäntöönpanon laiminlyöminen

Italian parlamentin käsiteltäväksi on jätetty lakiesitys. Sen hyväksymisestä ei ole ilmoitettu komissiolle. 228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Asiassa C-285/96 1.10.98 annettu tuomio

Tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta annetun neuvoston direktiivin 76/464/ETY puutteellinen soveltaminen (7 artikla: ohjelmat saastumisen vähentämiseksi)

Italian viranomaiset ovat toimittaneet komission tutkittavaksi yhteenvedon yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimista.

Asiassa C-112/97 25.3.99 annettu tuomio

Direktiivin 90/396/ETY mukaisten kaasumaisia polttoaineita käyttävien laitteiden asennuskielto

228 artiklan mukaisen menettelyn aloittamisen jälkeen Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet lainsäädäntötoimista. Tuomiossa todetaan, että ilmastointiaukkojen suuruus ei ole riittävä tiloissa, joihin lämmönkehittimet on tarkoitus asentaa, mikä saattaa haitata laitteiden käyttöä.

Jäsenvaltiolle on lähetetty täydentävä virallinen ilmoitus. Komissiossa tutkitaan parhaillaan jäsenvaltion vastausta.

Asiassa C-365/97 9.11.99 annettu tuomio

Jätteet, San Roccon laakso

Italian viranomaiset ovat antaneet asiasta marraskuussa merkittävän selvityksen, jota komissio tutkii parhaillaan.

Asiassa C-315/98 11.11.99 annettu tuomio

Alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin annetun neuvoston direktiivin 95/21/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen.

Italian viranomaisten ilmoittamista toimista ei ollut tullut tietoa komissioon, joten komissio päätti viedä asian yhteisöjen tuomioistuimeen perustamissopimuksen 228 artiklan 2 kohdan nojalla. Lisäksi on pyydetty uhkasakon määräämistä.

Asiassa C-358/98 9.3.00 annettu tuomio

Siivouspalvelujen vapaan tarjoamisen lainsäädännölliset esteet

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Italian viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemiseksi, joten menettely voitaneen lopettaa lähiaikoina.

Asiassa C-386/98 9.3.00 annettu tuomio

Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun neuvoston direktiivin 93/104/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Komissio on ottanut yhteyttä Italian viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi. Koska komissiolle ei ole ilmoitettu mistään toimenpide-ehdotuksista, se on aloittanut 228 artiklan mukaisen menettelyn.

Asiassa C-58/99 23.5.00 annettu tuomio

Ulkomaisia sijoittajia koskevat rajoitukset, joilla rajoitetaan yksityistettyjen yhtiöiden pääoman ostoa

Komissio on ottanut yhteyttä Italian viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Italian viranomaisten vastausta tutkitaan parhaillaan.

Asiassa C-424/98 25.5.00 annettu tuomio

Eläkeläisten, opiskelijoiden ja muiden työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden oleskeluoikeudesta annettujen direktiivien puutteellinen soveltaminen

Komissio tutkii, onko direktiivien 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 90/366/ETY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä annettua asetusta nro 470 muuttava asetus nro 358 yhteisön oikeuden mukainen.

Asiassa C-264/99 8.6.00 annettu tuomio

Tavaranlähettäjien toiminnan lainsäädännölliset esteet

Komissio on ottanut yhteyttä Italian viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-422/99 30.11.00 annettu tuomio

Telepalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisesta saamalla aikaan avoimen verkon tarjoaminen annetun direktiivin 90/387/ETY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 97/51/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Tuomio on annettu äskettäin.

Asiassa C-395/99 7.12.00 annettu tuomio

Rehujen lisäaineista annetun direktiivin 70/524/ETY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 96/51/EY ja eläimiä ja eläintuotteita koskevien todistusten laadinnasta annetun neuvoston direktiivin 96/93/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Tuomio on annettu äskettäin.

Asiassa C-423/99 7.12.00 annettu tuomio

Avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta puhelintoimintaan ja teleyleispalvelusta kilpailuympäristössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/10/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Tuomio on annettu äskettäin.

Luxemburg

Asiassa C-206/96 11.6.98 annettu tuomio

Pilaantumisen vähentämistä koskevien ohjelmien puuttuminen niiden 99 aineen osalta, jotka sisältyvät tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta annetun neuvoston direktiivin 76/464/ETY liitteessä olevaan II luetteloon

Komissio tutkii parhaillaan Luxemburgin viranomaisten toimittamaa tärkeää selvitystä yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi toteutettavien toimenpiteiden etenemisestä.

Asiassa C-202/98 14.9.99 annettu tuomio

Luxemburgin ja Keski- ja Länsi-Afrikan maiden kahdenväliseen sopimukseen sisältyvä lastinjakojärjestely

228 artiklan mukainen menettely jatkuu.

Asiassa C-430/98 21.10.99 annettu tuomio

Eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä annetun neuvoston direktiivin 94/45/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Luxemburgin viranomaiset ovat tiedottaneet täytäntöönpanotoimista, joita komissio tutkii parhaillaan.

Asiassa C-47/99 16.12.99 annettu tuomio

Nuorten työntekijöiden suojelusta annetun neuvoston direktiivin 94/33/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Komissio on ottanut yhteyttä Luxemburgin viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi. Luxemburgin viranomaiset ovat toimittaneet tiedoksi lainsäädäntötoimenpiteiden toteuttamista koskevan tarkan aikataulun. Komissio odottaa kyseisten toimien hyväksymistä.

Asiassa C-138/99 16.12.99 annettu tuomio

Siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan perusperiaatteista annetun neuvoston direktiivin 94/56/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

228 artiklan mukainen menettely on aloitettu.

Asiassa C-348/99 13.4.00 annettu tuomio

Tietokantojen oikeudellisesta suojasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/9/EY kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta jättäminen

Komissio on ottanut yhteyttä Luxemburgin viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Alankomaat

Asiassa C-3/96 19.5.98 annettu tuomio

Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetussa neuvoston direktiivissä 79/409/ETY säädettyjen erityissuojelualueiden osoittamatta jättäminen

Asia etenee suotuisasti.

Itävalta

Asiassa C-205/98 26.9.00 annettu tuomio

Brennerin moottoritien tiemaksujen korottaminen

Komissio on ottanut yhteyttä Itävallan viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Portugali

Asiassa C-150/97 21.1.99 annettu tuomio

Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutukset

Asia etenee suotuisasti.

Viimeiset täytäntöönpanosäädökset julkaistaan lähiaikoina.

Asiassa C-62/98 4.7.00 annettu tuomio

Portugalin ja Keski- ja Länsi-Afrikan maiden kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyvä lastinjakojärjestely

Komissio on ottanut yhteyttä Portugalin viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-84/98 4.7.00 annettu tuomio

Portugalin ja Jugoslavian kahdenväliseen sopimukseen sisältyvä lastinjakojärjestely

Komissio on ottanut yhteyttä Portugalin viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-261/98 13.7.00 annettu tuomio

Tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta annetun neuvoston direktiivin 76/464/ETY puutteellinen soveltaminen (7 artikla: ohjelmat saastumisen vähentämiseksi)

Portugalin viranomaiset ovat toimittaneet kertomukset mainitun direktiivin liitteessä II olevien 99 aineen tunnistamisesta ja valvonnasta. Komissio tutkii näitä tietoja ja on joutunut suorittamaan lisätutkimuksia.

Asiassa C-435/99 12.12.00 annettu tuomio

Eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/692/ETY 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen ilmoittamatta jättäminen

Tuomio on annettu äskettäin.

Yhdistynyt kuningaskunta

Asiassa C-56/90 14.7.93 annettu tuomio

Uimaveden laatu Blackpoolissa ja Southportissa

Asia on päätetty antaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan 2 kohdan nojalla. Lisäksi on pyydetty uhkasakon määräämistä.

Asiassa C-359/97 12.9.00 annettu tuomio

Tiemaksuja koskevan alv:n kantamatta jättäminen

Komissio on ottanut yhteyttä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisiin selvittääkseen, mitä toimenpiteitä nämä aikovat toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Asiassa C-69/99 7.12.00 annettu tuomio

Vesien suojelemista maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta koskevan lainsäädännön virheellinen soveltaminen

Tuomio on annettu äskettäin.

LIITE VI

KATSAUS YHTEISÖN OIKEUDEN SOVELTAMISEEN

KANSALLISISSA TUOMIOISTUIMISSA

1. EY 234 artiklan soveltaminen [204]

[204] Komissio noudattaa tässä asiakirjassa yhteisöjen tuomioistuimen käytäntöä ja viittaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artikloihin seuraavasti: kun EY:n perustamissopimuksen artiklaan viitaan siinä muodossa, jossa se oli voimassa ennen Amsterdamin sopimuksen voimaantuloa 1. toukokuuta 1999, artiklaa edeltää "EY:n perustamissopimuksen" ja kun EY:n perustamissopimuksen artiklaan viitaan siinä muodossa, jossa se on ollut voimassa Amsterdamin sopimuksen voimaantulon 1. toukokuuta 1999 jälkeen, artiklaa edeltää "EY".

Vuonna 2000 kansalliset tuomioistuimet pyysivät EY 234 artiklan nojalla Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta (jäljempänä 'yhteisöjen tuomioistuin') ennakkoratkaisua 224 asiassa, jotka koskivat yhteisön oikeuden tulkintaa tai yhteisön säädösten pätevyyttä.

1. Ennakkoratkaisukysymykset julkaistaan kokonaisuudessaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä sitä mukaa kuin ne kirjataan yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamossa. Seuraavasta taulukosta käy ilmi yhdentoista viime vuoden aikana esitettyjen ennakkoratkaisukysymysten määrä jäsenvaltioittain. [205]

[205] Neljä edellistä selvitystä on julkaistu EYVL:issä, ks. EYVL C 332, 3.11.1997, s. 198; EYVL C 250, 10.8.1998, s. 195; EYVL C 354, 7.12.1998, s. 182 ja EYVL C 1923 30.1.2001, s. 192.

2. Ennakkoratkaisukysymysten lukumäärä jäsenvaltioittain

>TAULUKON PAIKKA>

Uusien jäsenvaltioiden liityttyä Euroopan unioniin vuonna 1995 ennakkoratkaisupyyntöjen lukumäärä lisääntyi. Tämän jälkeen niiden lukumäärä on pysynyt melko tasaisena. Merkille pantavaa on, että Benelux-valtioiden tuomioistuin antoi ensimmäistä kertaa yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi ennakkoratkaisukysymyksen tavaramerkkioikeutta koskevassa asiassa. [206] Asiassa Parfums Christian Dior antamassaan tuomiossa [207] yhteisöjen tuomioistuin toteaa nimenomaisesti, että koska Benelux-maiden tuomioistuimen tehtävänä on varmistaa kolmen Benelux-valtion yhteisten oikeussääntöjen yhtenäinen soveltaminen ja koska menettely Benelux-maiden tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä, se on rinnastettava EY 234 artiklan mukaiseen kansallisen tuomioistuimen käsittelyyn.

[206] Parhaillaan tuomioistuimessa vireillä oleva asia C-265/00, Campina Melkunie v. Bureau Beneluxe des Marques (EYVL C 247, 26.8.2000, s. 25).

[207] Asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6013 ).

Ennakkoratkaisukysymyksiä ovat esittäneet Luxemburgia lukuun ottamatta kaikkien jäsenvaltioiden tuomioistuimet. Nämä 224 ennakkoratkaisukysymystä vastasivat 44,5 prosenttia kaikista vuonna 2000 yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäviksi saatetuista 503 asiasta. Seuraavasta taulukosta käy ilmi kunkin maan ylimpien kansallisten tuomioistuinten esittämien kysymysten määrä sekä kysymyksiä esittäneet tuomioistuimet.

Kunkin jäsenvaltion ylimpien tuomioistuinten vuonna 2000 esittämien ennakkoratkaisukysymysten määrä ja niiden esittäjä

>TAULUKON PAIKKA>

Kansallisten tuomioistuinten ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamat merkittävät tuomiot

2.1. Johdanto

Jäljempänä esitetyn analyysin perusteella voidaan todeta, että kansalliset tuomioistuimet ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ottavat yhteisön oikeuden huomioon yhä suuremmassa määrin. Toisin kuin aiempina vuosina analyysissa ei rajoituta pelkästään korkeimpien oikeuksien antamiin tuomioihin. Kansallisten tuomioistuinten velvollisuutena onkin soveltaa yhteisön oikeuden asianmukaisia säännöksiä jo ensimmäisestä oikeusasteesta lähtien.

Komissio sai jälleen käyttöönsä yhteisöjen tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatioyksikön ja tiedotusyksikön keräämät tilastotiedot. Komission nimenomaisena tehtävänä on antaa tämä kertomus. On syytä mainita, että yhteisöjen tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatioyksikkö saa vuosittain tietoonsa noin 1200 yhteisön oikeuteen liittyvää tuomioistuinratkaisua.

2.2. Tutkimuskohteet

Tutkimukset koskevat ratkaisuja, jotka tehtiin tai julkaistiin ensimmäistä kertaa vuoden 1999 aikana, ja perustuvat seuraaviin kysymyksiin:

a. i. Jättikö tuomioistuin, jonka päätöksiin ei voi hakea muutosta, hakematta ennakkoratkaisua yhteisön oikeuden sellaisen säädöksen tulkintaa koskevassa asiassa, jonka tulkinta ei ole täysin selkeä-

ii. Onko syytä mainita muita ennakkoratkaisuasioita koskevia päätöksiä-

b. Esiintyikö tapauksia, joissa tuomioistuimet totesivat yhteisön toimielimen säädöksen pätemättömäksi asiassa Foto-Frost annetussa tuomiossa [208] lausutun säännön vastaisesti-

[208] Asia 314/85, Foto-Frost, tuomio 22.10.1987 (Kok. 1987, s. 4199).

c. Annettiinko tuomioita, jotka ansaitsevat huomiota myönteisinä tai kiistanalaisina esimerkkeinä-

d. Annettiinko tuomioita, joissa sovellettiin asioissa Francovich ja Brasserie du Pêcheur/Factortame annettujen tuomioiden mukaista oikeuskäytäntöä-

2.3. Ensimmäinen kysymys

2.3.1. Ennakkoratkaisupyynnön laiminlyönti

Saksan Bundesverwaltungsgericht totesi [209] saattamatta asiaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, että Saksan lainsäädäntö [210], jonka mukaan kaikkien 17-25-vuotiaiden Saksan miespuolisten kansalaisten on hankittava ennalta lupa yli kolmen kuukauden ulkomailla oleskelua varten, on yhteisön oikeuden mukainen. Bundesverwaltungsgerichtin käsiteltäväksi saatettiin kanne, jossa kantajana oli Oxfordin yliopistossa tohtorintutkintoa suorittava saksalainen opiskelija, joka oli 25-vuotiaana kutsuttu siviilipalvelukseen tavanomaiseen siviilipalveluspaikkaan ja asemaan. Opiskelija oli aloittanut opiskelunsa pyytämättä siihen ennalta lupaa. Saksan lainsäädännön [211] mukaan henkilöt, jotka ovat velvollisia suorittamaan ase- tai siviilipalveluksen, voidaan kutsua palvelukseen 25 ikävuoden jälkeen, jolleivät he ole hakeneet ennalta lupaa poissaoloon. EY:n perustamissopimuksen 8 a artiklassa (josta on muutettuna tullut EY 18 artikla) taataan Euroopan unionin kansalaisten oikeus liikkua vapaasti jäsenvaltioiden alueella. Bundesverwaltungsgericht totesi kuitenkin, ettei ennalta pyydettävä lupa kuulu EY:n perustamissopimuksen 8 a artiklan soveltamisalaan, koska kyseessä oli puolustuspolitiikasta johtuva rajoitus. Bundesverwaltungsgericht täsmensi, että kutsuntaa koskevan tapauksen aikana sovellettiin Maastrichtin sopimusta ja yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja erityisesti puolustuspolitiikka eivät vielä kuuluneet kaikilta osin Euroopan yhteisöjen ylikansalliseen toimivaltaan, vaan tämän alan yhteistyö on aina ollut hallitusten välistä. Bundesverwaltungsgericht päätteli tästä, että kansalliseen turvallisuuteen ja puolustukseen sekä asevoimien toimintaan ja rakenteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Lisäksi Bundesverwaltungsgericht huomautti, että jos EY:n perustamissopimuksen 8 a artiklaa tulkittaisiin kantajan ehdottamalla tavalla, kaikki asevelvolliset kansalaiset voisivat välttyä kansalliselta asepalvelukselta seuraamuksittaa muuttamalla asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon. Bundesverwaltungsgericht katsoi, että sen lähestymistapa oli yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Sirdar antaman tuomion [212] mukainen. Bundesverwaltungsgerichtin mukaan kyseinen asia koski tosiasiassa ainoastaan naisten pääsyä ammattiarmeijaan eikä sitä voida siten verrata ulkomailla oleskelua varten myönnettäviin lupiin, joilla on tarkoitus taata yleisen asevelvollisuuden suorittaminen. Vaikka oletettaisiin, että luvan hankkimista koskeva velvoite kuuluisikin EY:n perustamissopimuksen 8 a artiklan soveltamisalaan, velvoitteen asettamiseen oikeuttaisivat yleistä järjestystä, turvallisuutta ja kansanterveyttä koskevat syyt, joista säädetään EY:n perustamissopimuksen 48 artiklan 3 kohdassa ja 56 artiklan 1 kohdassa (joista on muutettuina tullut EY 39 artikla 3 kohta ja EY 46 artikla 1 kohta) ja jotka muodostavat EY:n perustamissopimuksen 8 a artiklassa tarkoitetut rajoitukset ja ehdot. Lisäksi Bundesverwaltungsgerichtin mukaan lupaa koskeva velvoite ei ole EY:n perustamissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan (josta on muutettuna tullut EY 12 artikla 1 kohta) vastainen, koska asevelvollisuus ei kuulu perustamissopimuksen soveltamisalaan ja koska asevelvollisten miesten erilainen kohtelu naisiin, ulkomaalaisiin ja palveluksesta vapautettuihin verrattuna on oikeutettua objektiivisista syistä. Bundesverwaltungsgericht totesi lopuksi, että ennakkoratkaisun pyytäminen yhteisöjen tuomioistuimelta ei ollut välttämätöntä, koska yhteisön oikeuden asianmukainen soveltaminen oli esillä olevassa asiassa ilmeistä eikä siitä ollut kohtuutonta epäselvyyttä.

[209] Bundesverwaltungsgericht, tuomio 10.10.1999, 6 C 30/98, Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 110, 40.

[210] Katso asevelvollisuudesta annetun lain (Wehrpflichtgesetz ) 3 n 2 momentti.

[211] Katso siviilipalveluksesta annetun lain (Zivildienstgesetz ) 24 n 1 momentin 3 kohta.

[212] Asia C-273/97, Sirdar, tuomio 26.10.1999 (Kok. 1999, s. I-7403). Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että Bundesverwaltungsgericht antoi tuomionsa ennen yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-285/98, Kreil, 11.1.2000 antamaa tuomiota (Kok. 2000, s. I-69).

Ranskan ensimmäisenä ja viimeisenä oikeusasteena toimivan tuomioistuimen Conseil d'Etat'n käsiteltäväksi saatettiin kanne, joka koski lääkelaboratorioiden toimivallan ylittämistä lääkevalmisteiden hintojen muuttamispäätösten yhteydessä. Conseil d'Etat katsoi asiassa 28. heinäkuuta antamassaan tuomiossa [213], päätti olla esittämättä ennakkoratkaisukysymystä yhteisöjen tuomioistuimelle sillä perusteella, että säädös on tulkinnaltaan yksiselitteinen (théorie de l'acte clair). Riidanalaiset päätökset oli tehty kansanterveyslain (Code de la santé publique) L.162-38 :n perusteella. Kantajat viittasivat ensisijaisesti tässä artiklassa vahvistetun hinnoittelumenetelmän yhteensopimattomuuteen lääkkeiden hinnoittelua koskevan direktiivin 89/105/ETY [214] 2 artiklan kanssa, kun 2 artiklaa sovelletaan yhdessä saman direktiivin 6 artiklan kanssa. Kantajat vastustivat erityisesti toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuutta vahvistaa milloin tahansa sairausvakuutuksesta korvattavien lääkkeiden hintoja ilman asianomaisten yritysten pyyntöä. Commissaire du gouvernement korosti kuitenkin päätelmissään, että ylin tuomioistuin on ollut hieman "epävarma" kansanterveyslain L.162-38 :n soveltamisesta, ja ehdotti tämän vuoksi, että lainsäädännön yhteensopivuudesta esitettäisiin ennakkoratkaisukysymys yhteisöjen tuomioistuimelle. Conseil d'Etat katsoi kuitenkin, että direktiivin soveltamisala on rajallinen ja että kanne, joka koskee kansanterveyslain L.162-38 :n yhteensopivuutta direktiivin 89/105/ETY 2 artiklan selkeiden tavoitteiden kanssa, voidaan siten hylätä ilman, että asiasta on tarpeen esittää ennakkoratkaisukysymystä yhteisöjen tuomioistuimelle.

[213] Conseil d'Etat, 28.7.2000, Schreing-Plough, requête nro 205710.

[214] Neuvoston direktiivi 89/105/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja niiden soveltamisesta kansallisissa sairasvakuutusjärjestelmissä (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 8).

Tässä yhteydessä Conseil d'Etat totesi, etteivät direktiivin 89/105/ETY 2 tai 6 artiklan säännökset sisällä velvoitetta, jonka mukaan päätös muuttaa yleisölle myytäväksi tarkoitetun sellaisen lääkevalmisteen hintaa, joka kuuluu sairausvakuutuksesta korvattavien lääkkeiden luetteloon, olisi perusteltava tai päätöstä olisi edellettävä kuulemismenettely.

Lisäksi Ranskan tuomioistuimet, joihin on kanneltu yhteisön ja yhteisön ulkopuolisten maiden välisten kansainvälisten sopimusten välittömiin oikeusvaikutuksiin liittyvistä kysymyksistä, eivät ole kahteen otteeseen katsoneet tarpeelliseksi esittää ennakkoratkaisukysymystä asioista yhteisöjen tuomioistuimelle.

Cour administrative d'appel de Nancy kumosi 3.2.2000 antamallaan tuomiolla [215] Tribunal administratif de Strasbourgin antaman tuomion, jolla hylättiin puolalaisen ammattilaiskoripalloilijan pyyntö kumota Ranskan koripallojärjestön Fédération Française de Basket-Ballin päätös [216]. Fédération Française de Basket-Ball oli katsonut, ettei kantaja ole Euroopan talousalueen kansalainen eikä tämä voi siten osallistua virallisiin kilpailuihin. Cour administrative d'appel ei esittänyt ennakkoratkaisukysymystä yhteisöjen tuomioistuimelle, sillä perusteella että tapauksen tulkinta on yksiselitteinen, ja vahvisti päätöksen siltä osin kuin se koski Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen 37 artiklan välitöntä vaikutusta. Sopimuksessa todetaan

[215] Cour administrative d'appel de Nancy,1ère chambre, 3.2.2000, Lilia Malaja, Droit administratif 2000, nro 208.

[216] Tribunal administratif de Strasbourg, 27.1.1999, Lilia Malaya, nro 98-6194 (IA/18597-A).

"Jollei kussakin jäsenvaltiossa sovellettavista edellytyksistä tai yksityiskohtaisista säännöistä muuta johdu, kansalaisuudeltaan puolalaisia työntekijöitä, jotka laillisesti työskentelevät jonkin jäsenvaltion alueella, ei saa syrjiä heidän kansalaisuutensa perusteella työehdoissa, palkkauksessa eikä irtisanomisessa verrattuna kyseisen jäsenvaltion kansalaisiin."

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei kantaja voinut hyödyntää kyseistä säädöstä esillä olevassa asiassa, koska Fédération Française de Basket-Ball ei ollut vahvistanut kantajan työsopimusta, kuten edellä mainitussa sopimuksessa edellytetään.

Cour administrative d'appel sitä vastoin totesi, ettei tällaisen edellytyksen soveltamisen lainmukaisena tarkoituksena tai seurauksena voi olla, että työsopimusten, joihin nähden Fédération Francaise de Basket-Ball on kolmas osapuoli, tekemistä ja vaikutuksia koskeva työlainsäädäntö syrjäytyy. Lisäksi edellytys ei voi estää sitä, että sopimuksen "edunsaaja" voi olla edellä mainitun assosioinnista tehdyn sopimuksen 37 artiklassa tarkoitettu laillinen työntekijä, vaikka sopimusta ei olisikaan vielä vahvistettu.

Lisäksi Cour administrative d'appel katsoi, että kantajan tekemä sopimus oli työlain säännösten mukainen ja että kantajalla oli laillinen oleskelulupa, minkä vuoksi oli todettava, että kantaja työskenteli laillisesti Ranskassa, kun päätös tehtiin, eikä Fédération Française de Basket-Ball voi siksi estää kantajaa osallistumasta naisten liigan otteluihin ilman, että se rikkoo edellä mainitun sopimuksen 37 artiklan syrjintäkiellon periaatetta.

Cour administrative d'appel de Paris sitä vastoin totesi 1.2.2000 antamassaan tuomiossa [217], ettei neljännen Lomén yleissopimuksen 5 artiklalla ole välitöntä oikeusvaikutusta. Artiklan mukaan yleissopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet poistamaan kaikentyyppisen syrjinnän ja erityisesti kansallisuuteen perustuvan syrjinnän. Senegalin kansalaisen leski vetosi edellä mainittuun säädökseen, sillä hänen edesmennyt puolisonsa oli saanut sotilaseläkettä, jota ei oltu suostuttu tarkistamaan sillä perusteella, että asiaan sovellettavan vuoden 1959 lain mukaan tarkistettua eläkettä voidaan myöntää ainoastaan ranskalaisten valtion virkamiesten ranskalaisille oikeudenomistajille. Cour administrative d'appel de Paris katsoi, että edellä mainittu 5 artikla on laadittu niin yleisesti, ettei sitä voida soveltaa suoraan valtion vanhoihin virkamiehiin tai heidän oikeudenomistajiinsa. On syytä panna merkille, että useissa samoihin aikoihin annetuissa tuomioissa vastaavat Malin ja Senegalin kansalaisten esittämät pyynnöt on hyväksytty Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan nojalla.

[217] Cour administrative de Paris, tuomio 1.2. 2000, Bangaly, Revue française de droit administratif, 2000, s. 693.

Italian Corte di cassazione päätti 23.10.1960 annetun lain nro 1369 1 :ää, jossa kielletään ehdottomasti sovittelumenettely ja sijaantulo-oikeus työsuhteessa, koskevassa riita-asiassa 1.2.2000 antamassaan tuomiossa [218] olla esittämättä ennakkoratkaisupyyntöä yhteisöjen tuomioistuimelle siitä, on kyseinen kielto EY:n perustamissopimuksen 59 artiklan (josta on muutettuna tullut EY 49 artikla), 60 artiklan (josta on tullut EY 50 artikla) ja 62 artiklan (kumottu Amsterdamin sopimuksella) vastainen. Kantajat olivat virallisesti työsopimuksen mukaan työsuhteessa laukunkantopalveluita tarjoavaan osuuskuntaan, mutta työskentelivät todellisuudessa toiselle työnantajalle, Ente Ferrovie dello Statolle (kansallinen rautatieyhtiö). He vetosivat työtuomioistuimeen, jotta Ente Ferrovien kanssa solmittu työsuhde vahvistettaisiin olemaan voimassa toistaiseksi ja alkamaan siitä päivästä, jona se oli tosiasiallisesti alkanut. Lisäksi kantajat vaativat Ente Ferrovietä korvaamaan fiktiivisen ja todellisen työpaikan palkan välisen erotuksen. Ensimmäisen asteen tuomioistuimen ja muutoksenhakutuomioistuimen tuomio oli Ente Ferrovielle vastainen, mutta se haki tuomioon muutosta Corte di cassazionelta vedoten muun muassa kansallisen lainsäädännön ja EY:n perustamissopimuksen yhteensopimattomuuteen.

[218] Corte di cassazione, Sezione Lavoro, 1.2.2000, nro 1105, Il massimario del Foro italiano, 2000, col. 112-113.

Corte di cassazione muistutti ensinnäkin edellytyksistä, jotka on täytettävä, jotta asiasta voidaan esittää ennakkoratkaisukysymys yhteisöjen tuomioistuimelle. Edellytysten mukaisesti kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevan asian yhteydessä on oltava vakavia epäilyksiä yhteisön säännösten tulkinnasta, soveltamisalasta tai tarkoituksesta. Lisäksi Corte di cassazione muistutti, että riidan-alaisen pääasian ratkaisu riippuu vastauksesta, jonka yhteisöjen tuomioistuin antaa kansallisen tuomioistuimen esittämään ennakkoratkaisukysymykseen. Tämän perusteella Corte di cassazione päätti olla esittämättä asiasta ennakkoratkaisukysymystä yhteisöjen tuomioistuimelle, koska edellytykset eivät sen mielestä täyttyneet. Corte di cassazione katsoi, että puuttuessaan työvoiman fiktiiviseen sijoittamiseen Italian lainsäätäjä kläyttää harkintavaltaansa, jota on rajoitettu siten, että laittomuuksia koskevia tapauksia saktioidaan laajemman, alistetussa asemassa olevien työntekijöiden taloudellisen ja oikeudellisen suojelun tavoitteen mukaisesti. Lisäksi Corte di cassazione katsoi, että edellä mainitun lain nro 1369 1 :n kielto ei vaikuta yhteisön oikeuden suojaamiin oikeustilanteisiin eikä se siten ole kyseisten yhteisön säännösten vastainen.

Lisäksi Italian Corte di cassazione antoi ennakkoratkaisukysymystä esittämättä kulutusluottosopimuksia koskevassa riita-asiassa tuomion [219] 15.1.1992 annetun Italian asetuksen nro 50 tiettyjen säännösten soveltamisalasta. Kyseisellä asetuksella saatetaan muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta annettu direktiivi 85/577/ETY [220] osaksi Italian lainsäädäntöä. Riidanalaisessa pääasiassa vastakkain olivat rahoitusyhtiö ja asiakas, joka oli tehnyt kulutusluottosopimuksen saadakseen riittävän summan rahaa, jotta hänen tyttärensä voisi suorittaa kosmetologin tutkinnon. Riidanalainen sopimus allekirjoitettiin koulutusta tarjoavan oppilaitoksen tiloissa. Kantaja vastusti rahoitusyhtiön maksukehotusta, joka koski suoraan oppilaitokselle maksettujen summien takaisinmaksua, ja vetosi tuomioistuimen, jossa kanne on nostettu, alueellisen toimivallan puuttumiseen 15.1.1992 annetun asetuksen nro 50 12 :n nojalla. Asetuksen 12 :n mukaan alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin on kuluttajan koti- tai asuinpaikan tuomioistuin.

[219] Corte di cassazione, Sezione III civile, 4.1.2000, nro 372, Il massimario del Foro italiano,2000, col. 32.

[220] Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta (EYVL L 372, 31.12.1985, s. 31).

Rahoitusyhtiö kanteli Corte di cassazioneen, koska sen mielestä kyseessä olevaa lainsäädäntöä ei voitu soveltaa esillä olevassa asiassa, sillä sopimus oli tehty muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, nimittäin rahoitusyhtiön nimissä ja rahoitusyhtiön hyväksi toimivan koulutuslaitoksen tiloissa. Rahoitusyhtiö vetosi toisaalta edellä mainitun asetuksen nro 50 1 :n a momenttiin, jonka soveltamisalaan kuuluvat sopimukset, jotka on allekirjoitettu muun muassa tiloissa, joissa kuluttaja toimii, myös väliaikaisesti, koulutuksen, työn tai hoidon vuoksi. Sopimuspuoli, joka oli allekirjoittanut riidanalaisen sopimuksen tyttärensä etujen hyväksi eikä oman opiskelunsa rahoittamiseksi, ei kantajan mukaan voinut hyödyntää kyseisessä asetuksessa tarkoitettua suojaa. Vaikka esille tuodut kysymykset koskivat uusia näkökohtia, kuten käsitteiden "muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa" ja "kuluttaja" soveltamisalaa esillä olevan asian erityispiirteet huomioon ottaen ja vaikka kyseisen asetuksen 1 :n a momentissa tarkoitettu mahdollisuus ei sisälly direktiivin 85/577/ETY 1 artiklaan, Corte di cassazione ei harkinnut mahdollisuutta saattaa ennakkoratkaisukysymys yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Corte di cassazione on sen sijaan katsonut, että näihin kysymyksiin voidaan vastata riittävän selkeästi asetuksesta johdettujen normien perusteella. Corte di cassazionen mukaan asetusta nro 50 ei voitu soveltaa esillä olevassa asiassa, koska edellä mainittua 12 :ää sovelletaan vain, kun riita-asia koskee kuluttajan oikeutta purkaa sopimus. Esillä olevassa asiassa kyseessä oli kuitenkin sopimuksen täyttämättä jättämisestä johtuvaa irtisanomista koskeva vaatimus. Toisaalta asetusta ei voitu soveltaa, koska sen 1 :n a momentissa viitataan yksinomaan kuluttajan henkilöön eikä tämän perheenjäseniin, minkä vuoksi kyseisessä säädöksessä tarkoitetut opiskelusyyt eivät sovellu missään muodossa esillä olevaan tapaukseen. On syytä panna merkille, että Giudice di Pace di Viadana on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle kaksi ennakkoratkaisupyyntöä [221] vastaavanlaisista kysymyksistä.

[221] Vireillä olevat asiat C-541/99, Cape v. Idealservice, ja C-542/99, Idealservice v. Omai (EYVL C 47, 19.2.1999, s. 26).

Alankomaiden Hoge Raad antoi ennakkoratkaisupyyntöä esittämättä arvonlisäveron (ALV) kantoa koskevassa asiassa 25.7.2000 tuomion [222], jossa se totesi, että verovelvollisena oli pidettävä kuudennen arvonlisädirektiivin 77/388/ETY [223] 4 artiklan mukaisesti taloudellisen toiminnan harjoittajia, kuten kommandiittiyhtiöitä, jotka vuokraavat lääkintälaitteita äänettömälle yhtiömiehelleen - esillä olevassa asiassa sairaalalle - siitä huolimatta, että laitteiden osto on rahoitettu kokonaisuudessaan sairaalan keräämillä varoilla, että sairaala on valinnut laitetyylin ja osoittanut paikan, jonne laitteet sijoitetaan, ja että sairaala huolehtii laitteiden käytön kattavasta vakuutuksesta ja vastaa laitteen käytöstä. Hoge Raad arvioi, ettei ollut kohtuullista epäilyä siitä, etteikö yhtiö harjoita direktiivin 4 artiklan 2 kohdan mukaista taloudellista toimintaa, eli liiketoimintaa, joka käsittää omaisuuden hyödyntämistä jatkuvaluontoisessa tulonsaantitarkoituksessa. Hoge Raad päätteli näin ollen, ettei yhtiö ole verrattavissa sairaalaan ja yhtiöllä on oikeus saada takaisin laitteiden oston yhteydessä maksettu arvonlisävero.

[222] Hoge Raad, tuomio 25.7.2000, Beslissingen in belastingzaken, 2000, 307.

[223] Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1).

Ruotsissa Regeringsrätten katsoi 10.4.2000 antamassaan tuomiossa [224], ettei ennakkoratkaisupyyntöä tarvinnut esittää EY 234 artiklan 3 kohdan (EY:n perustamissopimuksen entisen 177 artiklan 3 kohdan) nojalla yhteisöjen tuomioistuimelle ennen kyseessä olevan kanteen hylkäämistä. Kanne koski mainostulojen verottamista koskevan Ruotsin lainsäädännön [225], yhteensopivuutta kuudennen arvonlisäverodirektiivin [226] 33 artiklan, jossa kielletään jäsenvaltioita ottamasta käyttöön luonteeltaan liikevaihtoveron kaltaisia veroja ja maksuja, kanssa ja EY 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan sekä EY 10 artiklan (entisen 5 artiklan) kanssa. Esillä oleva asia koski yhtiötä, joka julkaisee ja jakelee mainosilmoituksilla rahoitettua ilmaista tietotekniikkalehteä. Ruotsin lainsäädännön mukaan julkaisija on velvollinen maksamaan veroa mainostilan myynnistä saamistaan tuloista. Lain mukaan verovelvollisuus koskee ainoastaan Ruotsissa julkaistaviksi tarkoitettuja mainoksia.

[224] Regeringsrätten, 10.4.2000, RÅ 1999-630.

[225] Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam (laki ilmoituksista ja mainonnasta).

[226] Katso alaviite 20.

Regeringsrätten viittasi vuonna 1999 antamaansa tuomioon [227], jossa tätä ongelmaa oli käsitelty perinpohjaisesti, ja totesi, ettei kaikki liikevaihtoon kohdistuva verotus ole välttämättä kiellettyä edellä mainitun direktiivin 33 artiklan mukaisesti. Vuonna 1999 antamassaan tuomiossa Regeringsrätten viittasi yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Denkavit antamaan tuomioon [228], jossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että kuudennen direktiivin 33 artiklan tarkoituksena on välttää se, että jäsenvaltioissa otetaan käyttöön veroja ja maksuja, jotka vaarantaisivat yhteisen arvonlisäverojärjestelmän toiminnan rasittamalla arvonlisäveron tavoin tavaroiden ja palvelujen liikkuvuutta ja jotka ovat keskeisiltä ominaispiirteiltään arvonlisäveron kaltaisia, vaikka eivät olekaan kaikilta osin samanlaisia. Regeringersrätten totesi vuonna 1999 antamassaan tuomiossa tämän osalta, että Ruotsin lainsäädännössä tarkoitettu mainontaan kohdistettava vero ei ole yleisluonteinen, eikä ole suhteellinen mainosilmoitusten määrän kanssa, eikä sitä peritä tuotannon tai jakelun jokaisessa vaiheessa eikä siihen lasketa arvonlisäveroa. Regeringersrätten päätteli näin ollen, ettei kyseessä ollut arvonlisävero direktiivin 33 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

[227] Regeringsrätten, 26. 2.2000, RÅ 1999-8.

[228] Asia C-200/90, tuomio 31.3.1992, Kok. 1992, s. I-2217.

Regeringsrätten katsoi, ettei esillä olevassa asiassa ollut syytä poiketa sen aiemmin vahvistamasta oikeuskäytännöstä eikä asiasta ollut tarpeen esittää ennakkoratkaisupyyntöä. EY 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja EY 10 artiklan osalta kantaja totesi, että lehdet oli vapautettu verotuksesta, koska ne oli suunnattu pääasiassa ulkomaisille markkinoille, ja tämän vuoksi niillä oli parempi kilpailuasema kuin pelkästään Ruotsin markkinoille tarkoitetuilla lehdillä. Kantajan mukaan Ruotsi ei ollut oikeutettu soveltamaan edellä kuvatun kaltaista verotusta EY 10 artiklan mukaisen jäsenvaltioiden lojaalisuusvelvollisuuden vuoksi. Regeringsrätten katsoi, ettei esitettyjen väitteiden perusteella voitu päätellä, että lainsäädäntö olisi asianmukaisten yhteisön säännösten vastainen. Lisäksi Regeringsrätten hylkäsi ilman selkeitä perusteita pyynnön ennakkoratkaisukysymyksen esittämisestä. On syytä panna merkille, että Regeringsrätten hylkäsi samana päivänä samoin edellytyksin toisen kanteen [229], joka koski vastaavia olosuhteita ja väitteitä.

[229] Regeringsrätten, 10.4.2000, RÅ 1999-631.

2.3.2. EY 234 artiklan kannalta kiinnostavat tuomiot

Saksan Bundesverfassungsgericht kumosi [230] Bundesverwaltungsgerichtin antaman tuomion, koska Bundesverwaltungsgericht oli rikkonut perustuslaillista periaatetta, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa tuomioistuimessa (vahvistettu perustuslain, Grundgesetzin, 101 :n 1 momentin toisessa lauseessa), sillä perusteella, ettei se ole esittänyt asiasta ennakkoratkaisukysymystä yhteisöjen tuomioistuimelle.

[230] Bundesverfassungsgericht, päätös 9.1.2001, 1 BvR 1036/99, <http://www.bverfg.de>

Bundesverfassungsgerichtin käsiteltäväksi oli saatettu perustuslakia koskeva kanne, jossa kantajana oli eräs hyväksyttynä lääkärinä toimiva nainen, joka halusi työskennellä sosiaaliturvan taksoja noudattavana lääkärinä Hampurissa. Hampurin kaupungin lääkärilautakunta kuitenkin kieltäytyi myöntämästä hänelle ammattinimikettä "yleislääkäri" sillä perusteella, ettei hän ollut työskennellyt kokoaikaisesti kuuden kuukauden ajan sosiaaliturvan taksoja noudattavan lääkärin vastaanotolla. Hampurin osavaltiossa (Saksan osavaltiot, Länder, ovat toimivaltaisia Saksan perustuslain suhteen asian laadun perusteella, ratione materiae) direktiivi 86/457/ETY [231] (yleislääkärin erikoistumiskoulutuksesta) ja direktiivi 93/16/ETY [232] (lääkäreiden tutkintotodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta) on pantu täytäntöön siten, että Hampurin kaupungin lääkärilautakunta on edellyttänyt vuodesta 1990, että ammattinimikkeen saamiseksi lääkärin on harjoitettava ammattiaan kokopäiväisesti kuuden kuukauden ajan vahvistetuilla klinikoilla. Tämän lisäksi on työskenneltävä kuusi kuukautta sosiaaliturvan taksoja noudattavan yleislääkärin lääkärin vastaanotolla tai siihen verrattavissa olevalla vastaanotolla. Kantaja täytti ensimmäisen edellytyksen, sillä hän oli työskennellyt vuoden ajan sosiaaliturvataksoja noudattavan yleislääkärin vastaanotolla, mutta osa-aikaisesti.

[231] Neuvoston direktiivi 86/457/ETY, annettu 15 päivänä 1986, yleislääkärin erikoistumiskoulutuksesta (EYVL L 267, 19.9.1986, s. 26).

[232] Neuvoston direktiivi 93/16/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta (EYVL L 165, 7.7.1993, s. 1).

Ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhakutuomioistuimessa nostetut kanteet hylättiin. Bundesverwaltungsgericht on puolestaan hylännyt [233] tuomion purkua koskevan valituksen. Bundesverwaltungsgericht perusteli päätöksensä yhteisön oikeuden säädöksellä, jossa edellytetään kokoaikaista kuuden kuukauden harjoittelua yleislääkärin vastaanotolla. Kantaja ei täyttänyt tätä vaatimusta. Yhteisöjen tuomioistuin ei ole ratkaissut, ovatko tällaiset vaatimukset sukupuolen perusteella tapahtuvan välillisen syrjinnän kiellon vastaisia. Vaikka esillä olevassa asiassa sovellettaisiin direktiivissä 76/207/ETY [234] (miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta työssä) vahvistettua välillisen syrjinnän kieltoa, yhteisöjen tuomioistuimelle ei Bundesverwaltungsgerichtin mukaan ollut tarpeen esittää ennakkoratkaisukysymystä. Yhteisön oikeudessa, direktiiveissä 86/457/ETY ja 93/16/ETY, säädetään selkeästi ja kiistattomasti, että yleislääkärin koulutukseen on kuuluttava kokoaikaisesti suoritettuja työjaksoja. Bundesverwaltungsgerichtin mukaan nämä direktiivit syrjäyttävät direktiivin 76/207/ETY niiden yleisten oikeusperusteiden mukaisesti, joiden mukaan erityissäännös syrjäyttää yleissäännöksen ja aikaisemmin syntynyt oikeus myöhemmin syntyneen. Nämä säädökset eivät muutoin riko oikeusvaltion tai yksilöiden perusoikeuksien periaatteita.

[233] Bundesverwaltungsgericht, tuomio 18.2.1999, 3 C 10/98, Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 108, 289.

[234] Neuvoston direktiivi 76/207/ETY, annettu 9 päivänä helmikuuta 1976, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa (EYVL L 39, 14.2.1976, s. 40).

Bundesverfassungsgericht hyväksyi perustuslakia koskevan kanteen, joka oli nostettu kyseisen tuomion kumoamiseksi, ja viittasi vakiintuneeseen oikeuskäytäntöönsä [235], jonka mukaan yhteisöjen tuomioistuin on perustuslain 101 :n 1 momentin toisessa lauseessa tarkoitettu laillinen tuomioistuin ja jonka mukaan oikeutta asian käsittelyyn toimivaltaisessa tuomioistuimessa rikotaan, jos kansallinen tuomioistuin ei täytä velvollisuuttaan esittää ennakkoratkaisukysymys yhteisöjen tuomioistuimelle. Bundesverfassungsgerichtin mukaan ennakkoratkaisukysymyksen esittämistä koskevaa velvollisuutta rikotaan näin ollen silloin, kun ylimmän oikeusasteen tuomioistuin laiminlyö asianmukaisen velvollisuutensa. Tämä pätee myös silloin, kun yhteisöjen tuomioistuin ei ole vielä vahvistanut oikeuskäytäntöä yhteisön oikeuteen liittyvästä kysymyksestä, joka todennäköisesti ratkaisee asian, tai kun nykyisessä oikeuskäytännössä ei ole vastattu täydellisesti tähän kysymykseen. Perustuslain 101 :n 1 momentin toista lausetta rikotaan, kun toimivaltainen ylimmän oikeusasteen tuomioistuin ylittää sille tällaisissa asioissa uskotun harkintavaltansa tavalla, jota ei voida hyväksyä. Näin voi olla erityisesti, kun vastakkaiset näkemykset syrjäyttävät selkeästi kyseisen tuomioistuimen puolustaman näkemyksen yhteisön oikeuteen liittyvästä kysymyksestä, josta riita-asian aineellinen ratkaisu riippuu. Lisäksi Bundesverfassungsgericht ei voi harjoittaa valvontaa näiden perusteiden nojalla, ellei se tiedä riittävän varmasti syitä, joiden vuoksi ylimmän oikeusasteen tuomioistuin on tosiasiassa päättänyt olla esittämättä ennakkoratkaisukysymystä yhteisöjen tuomioistuimelle. Näiden perusteiden nojalla Bundesverfassungsgericht totesi, että esillä olevassa asiassa ylimpänä oikeusasteena ollut Bundesverwaltungsgericht laiminlöi velvollisuutensa esittää ennakkoratkaisukysymys yhteisöjen tuomioistuimelle tavalla, jota ei voida hyväksyä.

[235] Bundesverfassungsgericht, päätös 5.8.1998, 1 BvR 264/98, Der Betrieb 1998, 1919 ; Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1998, 1728; Arbeit und Recht 1998, 465; Versicherungsrecht 1998, 1399; Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1998, 728; Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 1998, 1245. Tähän viitattiin kuudennessatoista vuosikertomuksessa yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta.

Bundesverfassungsgericht katsoi, että Bundesverwaltungsgerichtin vastasi esittämäänsä kysymykseen yhteisön direktiivien ristiriidasta tavalla, jota ei voida hyväksyä Euroopan oikeusalueella. Bundesverfassungsgericht ratkaisi direktiivin 76/207/ETY sekä direktiivien 86/457/ETY ja 93/16/ETY välisen ristiriidan ottamatta huomioon yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhteisön oikeudessa vahvistettua oikeuskäytäntöä ja perusti ratkaisunsa ainoastaan kansalliseen oikeuteen. Bundesverwaltungsgericht ei viitannut yhteenkään yhteisöjen tuomioistuimen antamaan tuomioon, jossa olisi käsitelty näiden direktiivien ristiriitaa, vaikka tällaista oikeuskäytäntöä olisi ollut. Bundesverwaltungsgericht ei ole ilmoittanut, minkä yhteisön oikeuden tekstin perusteella se katsoo voivansa ratkaista säädösten ristiriidan itse Saksan lainsäädännöstä johdettujen periaatteiden (normien ensisijaisuutta ja erityisyyttä koskevien periaatteen) nojalla. Se ei ole myöskään kertonut syitä, joiden perusteella Bundesverfassungsgericht voisi harjoittaa perustuslain 101 :n 1 momentin toisen lauseen mukaista valvontaa. Bundesverfassungsgerichtin mukaan tuomioistuin, joka ei tunne riittävästi yhteisön oikeutta, ei yleensä tunne edellytyksiä, joiden täyttyessä ennakkoratkaisukysymys on esitettävä.

Bundesverfassungsgericht katsoi, että Bundesverwaltungsgericht on rikkonut lisäksi ennakkoratkaisukysymyksen esittämistä koskevaa velvollisuuttaan ja perustuslain 101 :n 1 momentin toista lausetta, kun se ei ottanut huomioon, että sukupuolten tasa-arvoisen kohtelun periaate kuuluu yhteisöjen tuomioistuimen tunnustamiin yhteisön oikeuden kirjoittamattomiin perusperiaatteisiin. Bundesverfassungsgericht täsmensi, että miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaate ja siitä johdettava sukupuoleen perustuvan kaiken välittömän ja välillisen syrjinnän kielto kuuluvat yhteisön yleisiin perusperiaatteisiin, jotka ovat yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehittyneet yhteisön toimielinten toimien pätevyyttä koskeviksi pakollisiksi arviointiperusteiksi. Kantajan perusoikeuksien suojelu olisi tehotonta, jos Bundesverfassungsgericht ei voisi toimivaltansa rajoitteiden vuoksi tarkastella perusoikeuksiin liittyviä aineellisia kysymyksiä tai jos yhteisöjen tuomioistuin ei voisi valvoa yhteisön johdettua oikeutta yhteisössä taattujen perusoikeuksien osalta siksi, ettei sille ole esitetty ennakkoratkaisukysymystä.

Saksan Bundesgerichtshof on antanut lausuntonsa siitä, onko asia, jossa epäillään kansallisten säännösten yhteensopivuutta perustuslain ja yhteisön oikeuden kanssa, saatettava ensin Bundesverfassungsgerichtin käsiteltäväksi vai suoraan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Esillä olevassa asiassa Bundesgerichtshofiin oli kanneltu Bundeskartellamtin päätöksestä, jossa kiellettiin Berliinin osavaltiota edellyttämästä, että julkisten rakennusurakoiden yhteydessä on maksettava osavaltiossa sovellettavassa työehtosopimuksessa vahvistettua vähimmäispalkkaa. Kyse oli siitä, olivatko Berliinin osavaltion säännökset perustuslain osavaltioiden toimivaltaa ja liittoutumisen perusvapautta (Koalitionsfreiheit) koskevien perustuslain säännösten vastaista. Liittoutumisen perusvapautta koskevissa säännöksissä taataan työmarkkinaosapuolten vapaus vahvistaa työehdot. Lisäksi Bundesgerichtshof epäili osavaltion säännösten yhteensopivuutta palvelujen tarjoamisen vapautta koskevan EY:n perustamissopimuksen 59 artiklan (josta on muutettuna tullut EY 49 artikla) kanssa. Tarkastellessaan säännösten yhteensopivuutta yhteisön oikeuden kanssa Bundesgerichtshof totesi, ettei se pysty ratkaisemaan asiaa itse, vaan asiasta on esitettävä ennakkoratkaisukysymys yhteisöjen tuomioistuimelle. Lisäksi se katsoi, että asia olisi lähettävä ensiksi Bundesverfassungsgerichtille [236], jotta tämä arvioisi säännösten yhteensopivuuden perustuslain kanssa.

[236] Bundesgerichtshof, päätös, 18.1.2000, KVR 23/98, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 426; Der Betrieb 2000, 465; Wettbewerb in Recht und Praxis 2000, 397; Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2000, 327; Wertpapier-Mitteilungen 2000, 842; Juristen-Zeitung 2000, 514; Deutsche Verwaltungsblätter 2000, 1056; Zeitschrift für deutsches und internationales Baurecht 2000, 316, ja Zeitschrift für das gesamte öffentliche und private Baurecht 2000, 1736.

Ranskan Conseil d'Etat'lta pyydettiin lausuntoa 31.7.1987 annetun lain nro 87-1127 12 :n nojalla EY 141 artiklan (entinen EY:n perustamissopimuksen 119 artikla) ja miesten ja naisten tasa-arvoista kohtelua sosiaaliturvakysymyksissä koskevan direktiivin 79/7/ETY [237] tulkinnasta. Conseil d'Etat totesi 4.2.2000 antamassaan tuomiossa [238], ettei sen toimivaltaan kuulunut vastata esitettyyn kysymykseen.

[237] Neuvoston direktiivi 79/7/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä (EYVL L, 10.1.1979, s. 24).

[238] Conseil d'Etat, lausunto 4.2.2000, Mouflin, Revue française de droit administratif 2000, s. 468.

Ranskan siviili- ja sotaeläkelain mukaan ainoastaan naiset voivat hyötyä välittömästi oikeudesta eläkkeeseen, kun heidän puolisonsa on vammautunut tai sairastunut parantumattomasti siten, ettei tämä pysty työskentelemään enää missään ammatissa. Kantaja riitautti päätöksen, jonka mukaisesti hänelle ei myönnetty tällaisen järjestelmän etuja, ja esitti kysymyksen Ranskan lainsäädännön ja yhteisön oikeuden yhteensopivuudesta. Asiassa toimivaltainen Tribunal administratif päätti lain sille myöntämän toimivallan mukaisesti saattaa kysymyksen Conseil d'Etat'n käsiteltäväksi. Conseil d'Etat totesi, että siltä pyydettyyn tulkintaan liittyy samankaltainen ongelma kuin asiaan Griesmar [239], joka on ollut sen käsiteltävänä ja jossa oli kyse lapsille maksettavista vastaavista hyvityksistä, joiden edunsaajia voivat olla myös naiset. Conseil d'Etat palautti mieliin, että se oli esittänyt kyseisestä asiasta ennakkoratkaisukysymyksen yhteisöjen tuomioistuimelle selvittääkseen, onko EY:n perustamissopimuksen 119 artiklassa (josta on tullut EY 141 artikla) tarkoitettu käsite "palkka" tulkittava siten, että se kattaa myös sellaiset eläkkeet, jotka myönnetään Ranskan siviili- ja sotilaseläkelain mukaisesti, vai olisiko tällaiset eläkkeet tulkittava direktiivin 79/7/ETY mukaisiksi sosiaaliturvaetuuksiksi.

[239] Vireillä oleva asia C-366/99 (EYVL C 366, 18.12.1999, s.16).

Conseil d'Etat katsoi, että myös Tribunal administratifin on arvioitava nämä seikat huomioon ottaen, katsooko se tuomion antamisen kannalta tarpeelliseksi pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, estävätkö asianmukaiset yhteisön oikeuden säännökset siviili- ja sotilaseläkelaissa tarkoitetun erilaisen kohtelun. Tribunal administratif esitti ennakkoratkaisukysymyksen yhteisöjen tuomioistuimelle [240].

[240] Vireillä oleva asia C-206/00 (EYVL C 211, 22.7.2000, s.12).

Italian Corte di cassazione antoi ratkaisunsa siitä, onko asian käsittelyä lykättävä, kunnes yhteisöjen tuomioistuin vastaa esillä olevaan asiaan vaikuttaviin kysymyksiin. Tribunale di Bologna keskeytti asian käsittelyn siviiliprosellilain (Codice di procedura civile) 295 :n nojalla, koska esillä olevan riita-asian ratkaisu riippui yhteisön oikeuden sellaisten säännösten tulkinnasta, joista oli jo esitetty ennakkoratkaisukysymys yhteisöjen tuomioistuimelle. Tribunale di Bologna ei näin ollen katsonut tarpeelliseksi esittää asiasta uutta ennakkoratkaisukysymystä yhteisöjen tuomioistuimelle. Corte di cassazione kumosi lykkäysmääräyksen 14.9.1999 antamallaan tuomiolla [241]. Näin tehdessään Corte di cassazione tulkitsi EY 234 artiklaa siten, että muun kuin ylimmän kansallisen tuomioistuimen, jonka on arvioitava, liittyykö riita-asian ratkaisuun yhteisön oikeuden tulkintaa koskeva kysymys, on joko esitettävä ennakkoratkaisupyyntö yhteisöjen tuomioistuimelle ja lykättävä tuomionsa antamista tai ratkaistava kysymys itse. Kyseinen tuomioistuin ei kuitenkaan voi vain lykätä asian käsittelyä odottaessaan yhteisöjen tuomioistuimelta vastausta jonkin muun tuomioistuimen esittämään ennakkoratkaisukysymykseen, koska tällaisen menettelyn mukaisesti kanteen käsittelyä voitaisiin lykätä tarkoituksenmukaisuussyistä, mikä on siviiliprosessilain 295 :n vastaista ja mikä estäisi asianosaisten osallistumisen yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevaan menettelyyn.

[241] Corte di cassazione, Sezione II civile, 14.9.1999, nro 9813, Caribo contre Ministero delle Finanze.

Yhdistyneen kuningaskunnan House of Lords teki asiassa R. vastaan Secretary of State for Health ym, ex parte Imperial Tobacco Ltd ym. määräenemmistöpäätöksen [242], jonka mukaisesti kysymystä siitä, sovelletaanko kansallista vai yhteisön oikeutta, ei voida ratkaista esittämättä ennakkoratkaisupyyntöä yhteisöjen tuomioistuimelle silloin, kun kansallista tuomioistuinta pyydetään ratkaisemaan vaatimus, joka koskee jäsenvaltion hallitukselle osoitettavaa kieltoa hyväksyä säännöksiä direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin täytäntöönpanon siirtymäajan aikana.

[242] House of Lords, 7.12.2000, R v. Secretary of State for Health and others, ex parte Imperial Tobacco Ltd and others, Daily Law Notes.

Useat tupakkayhtiöt ovat vedonneet High Courtiin sellaisen määräyksen antamiseksi, jolla kielletään hallitusta hyväksymästä tupakkatuotteiden mainonnasta ja niiden hyväksi tapahtuvasta sponsoroinnista annetun direktiivin 98/43/EY [243] täytäntöön panevia säännöksiä, kunnes yhteisöjen tuomioistuin on antanut ratkaisunsa kyseisen yhteisön säädöksen pätevyydestä. High Court hyväksyi pyynnön ja katsoi, että vaatimukseen sovelletaan kansallisen oikeuden periaatteita, koska direktiivin täytäntöönpanon määräaika on vasta 30.7.2001. Court of Appeal muutti High Courtin päätöstä määräenemmistöllä ja katsoi, että asiaan sovelletaan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Zuckerfabrik antamassa tuomiossa [244] vahvistamia yhteisön oikeuden periaatteita. Court of Appeal totesi myös, etteivät tupakkayhtiöt olleet näyttäneet toteen, että kieltomääräyksen antamatta jättäminen aiheuttaisi niille korjaamatonta haittaa.

[243] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/43/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1998, tupakkatuotteiden mainontaa ja niiden hyväksi tapahtuvaa sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 213, 30.7.1998, s. 9).

[244] Asiat C-143/88 ja C-92/98, tuomio 21.2.1991 (Kok. 1999, s. I-415).

Tällä välin Saksan hallitus oli nostanut direktiiviä 98/43/EY koskevan kumoamiskanteen. Kumoamiskanteen yhteydessä julkisasiamies Fennelly ehdotti 15.6.2000 antamassaan ratkaisuehdotuksessa, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaisi direktiivin, koska yhteisö ei ole toimivaltainen antamaan direktiiviä tälle osoitetun oikeusperustan nojalla. Kun julkisasiamies oli antanut ratkaisuehdotuksensa, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus päätti olla panematta direktiiviä täytäntöön Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen kuin yhteisöjen tuomioistuin antaa asiassa tuomion. (Yhteisöjen tuomioistuin totesi direktiivin pätemättömäksi 5.10.2000 antamassaan tuomiossa [245].)

[245] Asia C-376/98, Saksa ym. v. parlamentti ja neuvosto, tuomio 5.10.2000, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.

House of Lordsia pyydettiin ratkaisemaan, onko kansallisen tuomioistuimen välitoimia myöntäessään sovellettava kansallisen vai yhteisön oikeuden perusteita. Määräenemmistöllä hyväksytyssä lausunnossa Lord Slynn of Hadley totesi, että sellainen kanta on perusteltavissa, jonka mukaan kaikki välitoimia koskevat vaatimukset muodostavat yhteisön oikeutta koskevan kysymyksen, jos direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ennen täytäntöönpanon määräajan umpeutumista, ja että näin olisi myös sellaisia välitoimia koskevien vaatimusten osalta, joilla pyritään estämään direktiivin täytäntöönpano. Lord Slynn of Hadley lisäsi, ettei analyysi sulje kuitenkaan pois mahdollisuutta, että kansallinen tuomioistuin hyväksyy kansallista hallitusta vastaan suunnatut välitoimet siinä tapauksessa, että yhteisön oikeudessa vahvistetut perusteet täyttyvät, vaikka edellä mainitussa asiassa Foto-Frost vahvistetun oikeuskäytännön mukaan ainoastaan yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen toteamaan direktiivin pätemättömäksi. Lisäksi Lord Slynn of Hadley totesi, että vaikka edellä mainitussa Zuckerfabrik-tuomiossa ja kansallisessa oikeudessa vahvistetut perusteet näyttävät olevan suurelta osin päällekkäisiä, niissä voi kuitenkin olla eroja, jotka liittyvät erityisesti siihen, missä määrin taloudelliset haitat otetaan huomioon. Mikäli House of Lords olisi joutunut vastaamaan kysymykseen, sovelletaanko esillä olevassa asiassa yhteisön oikeutta ja mikä on sen soveltamisala, sen olisi ollut tarpeen ja välttämätöntä esittää ennakkoratkaisukysymys yhteisöjen tuomioistuimelle voidakseen antaa tuomion esillä olevassa asiassa. Lord Slynn of Hadley lisäsi, että harmia, joka aiheutuu siitä, ettei kysymystä ole ratkaistu, lieventää jonkin verran se, että tämäntyyppisen hakemuksen yhteydessä on otettava huomioon asian kaikki näkökohdat.

Yhdistyneen kuningaskunnan Court of Appealin käsiteltäväksi saatettiin kanne ennakkoratkaisukysymyksen esittämistä koskevan päätöksen vuoksi. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena High Courtin käsiteltäväksi saatettiin riita-asia, joka koski lääkevalmisteiden rinnakkaistuontia. High Court katsoi tarpeelliseksi esittää asiaa koskevia ennakkoratkaisukysymyksiä yhteisöjen tuomioistuimelle [246]. Lisäksi High Court hylkäsi eräiden asianosaisten esittämän pyynnön [247], joka koski lupaa valittaa ennakkoratkaisukysymyksen esittämisestä tehdystä päätöksestä. Asianosaiset hakivat tämän jälkeen Court of Appealilta muutoksenhakulupaa.

[246] High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Patents Court, 28.2.2000, Glaxo Group Ltd and others contre Dowelhurst Ltd and Swingward Ltd, Common Market Law Reports 2000, Vol. 2, s. 571-652.

[247] High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Patents Court, 7.3.2000, Glaxo Group Ltd and others contre Dowelhurst Ltd and Swingward Ltd, Common Market Law Reports 2000, Vol. 2, s. 660-664.

Court of Appeal myönsi, että kantajien esittämät perusteet, jotka koskivat oikeuden tulkintaa esillä olevassa asiassa, olivat todennäköisesti paikkansapitäviä, mutta hylkäsi pyynnön [248]. Tässä yhteydessä se täsmensi, että High Court oli perustellusti arvioinut, etteivät esillä olevassa asiassa esitetyt kysymykset olleet selviä ja että joko High Courtin tai jonkin toisen tuomioistuimen oli tarpeen esittää asiasta ennakkoratkaisukysymys yhteisöjen tuomioistuimelle. Lisäksi Court of Appeal katsoi, että vaikka muutoksenhakulupa myönnettäisiin, olisi hyvin epätodennäköistä, että esitettyihin kysymyksiin voitaisiin vastata niin selkeästi, ettei ennakkoratkaisukysymystä olisi tarpeen esittää. Lopuksi Court of Appeal totesi, että päätöstä ennakkoratkaisukysymyksen esittämisestä ei tule tehdä ennen kuin kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa menettelyssä ollaan päästy siihen vaiheeseen, että tuomioistuin voi täsmentää esitettäviin kysymyksiin liittyvät tosiseikat ja oikeussäännöt. Court of Appealin mukaan tämä vaihe oli saavutettu High Courtin antaman tuomion jälkeen. High Court saattoi näin ollen tosiseikat esitettyään käyttää harkintavaltaansa ja päättää, oliko asiasta syytä esittää ennakkoratkaisukysymys yhteisöjen tuomioistuimelle vai oliko asia jätettävä muutoksenhakutuomioistuimen käsiteltäväksi. Court of Appeal ilmoitti, ettei se voinut puuttua High Courtin harkintavallan käyttöön, ellei tuomioistuin ole jättänyt huomioimatta jotain seikkaa, joka sen olisi pitänyt ottaa huomioon, tai jos se vastaavasti on ottanut huomioon epäolennaisia seikkoja taikka sen päätös on ollut selvästi virheellinen. Esillä olevassa asiassa yksikään näistä ehdoista ei täyttynyt. Court of Appeal hylkäsi siten muutoksenhakulupaa koskevan hakemuksen, ja asia on edelleen vireillä yhteisöjen tuomioistuimessa [249].

[248] High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Patents Court, 29.3.2000, Glaxo Group Ltd and others contre Dowelhurst Ltd and Swingward Ltd, Common Market Law Reports 2000, Vol. 2, s. 664-671.

[249] Vireillä oleva asia C-143/00 (EYVL C 233, 12.8.2000, s.12).

Saksan esimerkin kaltainen mahdollisuus hakea kahta ennakkoratkaisua on myös Benelux-valtioissa. Nämä kolme jäsenvaltiota ovat tehneet sopimuksen, jossa tietyistä aihepiireistä säädetään yhteisillä yhdenmukaisilla laeilla, jotka vastaavat kansallisia lakeja. Tällaisia lakeja ovat muun muassa tavaramerkkioikeutta koskeva yhdenmukainen Benelux-laki [250] ja malleja koskeva yhdenmukainen Benelux-laki [251], joiden nojalla myönnetään tavaramerkkejä ja malleja koskevat oikeudet yhdenmukaisen suojan varmistamiseksi kaikissa kolmessa maassa. Yhdenmukaisuuden takaamiseksi Benelux-maiden tuomioistuimen perussäännön [252] 6 :ssä säädetään Benelux-maiden tuomioistuimen ennakkoratkaisumenettelystä, joka on suurelta osin samankaltainen kuin EY 234 artiklassa tarkoitettu menettely. Jos Benelux-maiden kansallisissa tuomioistuimissa on esillä edellä mainittujen yhdenmukaisten Benelux-lakien sekä niihin liittyvien direktiivin 89/104/ETY (tavaramerkit) [253] ja direktiivin 98/71/ETY (mallit) [254] tulkintaan liittyviä kysymyksiä, niistä on esitettävä ennakkoratkaisukysymykset kahdelle toimivaltaiselle tuomioistuimelle eli yhteisöjen tuomioistuimelle ja Benelux-maiden tuomioistuimelle. Käytännössä ongelmana on, tehdäänkö ennakkoratkaisukysymykset peräkkäin vai samanaikaisesti. Ensimmäisen kerran tällainen tilanne syntyi, kun Hoge Raad de Nederlanden esitti samanaikaisesti kaksi ennakkoratkaisukysymystä asiassa, joka koski Christian Diorin hajuvesien rinnakkaista jälleenmyyntiä. Evora myi kyseisiä hajuvesiä halpakemikaaliketjun kautta hyväksytyn jälleenmyyjäverkoston ulkopuolella. Benelux-maiden tuomioistuin vetosi yhteisön oikeuden ensisijaisuuteen ja keskeytti tämän vuoksi asian käsittelyn, kunnes yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion esillä olevassa asiassa. Edellä mainitussa asiassa Parfums Christian Dior [255] annetun tuomion jälkeen Benelux-maiden tuomioistuin jatkoi siellä vireillä ollutta menettelyä ja antoi tuomion 16.12.1998 [256]. Tällä tavoin toimi myös Haagin muutoksenhakutuomioistuin Gerechtshof te 's-Gravenhage ehdotonta hylkäysperustetta eli deskriptiivisyyttä koskevassa asiassa [257], jonka Bureau Benelux des Marques oli pannut vireille sanamerkkiä "Postkantoor" (postitoimisto) koskevan rekisteröintihakemuksen vuoksi. Edellä mainitussa asiassa Parfums Christian Dior annetussa tuomiossa vahvistettiin Benelux-maiden tuomioistuimen mahdollisuus esittää ennakkoratkaisukysymys yhteisöjen tuomioistuimelle. Hoge Raad der Nederlanden päätti [258] esittää sanamerkin "Biomild" ehdotonta hylkäysperustetta koskevassa asiassa mahdollisesti ilmenevät ennakkoratkaisukysymykset ainoastaan Benelux-maiden tuomioistuimelle antaen tälle mahdollisuuden päättää ennakkoratkaisukysymyksen esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle. Benelux-maiden tuomioistuin aloitti asian käsittelyn ja esitti siitä ennakkoratkaisukysymyksen [259] yhteisöjen tuomioistuimelle vasta kesäkuussa 2000 eli kaksi vuotta Hoge Raadin antaman tuomion jälkeen.

[250] Traktatenblad 1983, nro 187; Mémorial belge, 14.10.1969, muutettu 2.12.1992 hyväksytyllä pöytäkirjalla, Traktatenblad 1993, nro 12.

[251] Traktatenblad 1966, nro 292.

[252] Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux (sopimus Benelux-tuomioistuimen peustamisesta ja perussäännöstä), tehty Brysselissä 31.3.1965, Traktatenblad 1965 nro 71, 1966 nro 243 ja nro 244, 1981 nro 159 ja 1984 nro 153.

[253] Ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1998, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (EYVL L, 1.2.1989, s. 1).

[254] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/71/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, mallien oikeudellisesta suojasta (EYVL L, 28.10.1998, s. 35).

[255] Katso alaviite 4.

[256] Cour de justice Benelux, 16.12.1998, asia A-95/4, Nederlandse Jurisprudentie 2001, nro 133.

[257] Gerechtshof te 's-Gravenhage, päätös kahden ennakkoratkaisukysymyksen esittämisestä 3.6.1999 vireillä olevassa asiassa C-363/99, KPN v. Bureau Benelux des Marques (EYVL C 47, 19.2.2000, s. 11).

[258] Hoge Raad der Nederlanden, päätös 19.6.1998, Nederlandse Jurisprudentie 1999, nro 68.

[259] Cour de justice Benelux, 26.6.2000, Nederlandse Jurisprudentie 2000, nro 551, edellä mainitun asian C-265/00 (katso alaviite 3) vireillepano yhteisöjen tuomioistuimessa.

2.4. Toinen kysymys

Tutkimuksissa ei tullut esiin tässä kysymyksessä tarkoitettuja tuomioita.

2.5. Kolmas kysymys

Saksan Bundesverfassungsgericht selkeytti Bananes II -tuomiossaan [260] yhteisön oikeuden ensisijaisuutta koskevan aiemman oikeuskäytäntönsä ja Bundesverfassungsgerichtin toimivaltaan valvoa yhteisön johdetun oikeuden säännösten lainmukaisuutta suhteessa perustuslaissa vahvistettuihin perusoikeuksiin. Verwaltungsgericht Frankfurt am Mainissa oli vireillä kansalliseen oikeuteen liittyvä menettely, jossa kantajina olivat Atlanta-yhtymän banaanin maahantuojayhtiöt. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 9.11.1995 antamassaan tuomiossa [261], tuolloin voimassa olleen yhteisön banaanintuontijärjestelmän pätevyyden, jonka jälkeen Verwaltungsgericht Frankfurt am Main saattoi asian Bundesverfassungsgerichtin käsiteltäväksi.

[260] Bundesverfassungsgericht, päätös 7.6.2000, 2 BvL 1/97, Zeitschrift für Wirtschaft 2000, 1456 ; Wertpapier-Mitteilungen 2000, 1661; Europäische Grundrechte 2000, 328; Neue Juristische Wochenschrift 2000, 3124; Die öffentliche Verwaltung 2000, 957; Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 702; Europarecht 2000, 799; Bayerische Verwaltungsblätter 2000, 754.

[261] Asia C-466/93, Atlanta (Kok. 1995, s. I-3799).

Bundesverfassungsgericht vahvisti tuomiossaan, että yhteisön johdetun oikeuden pätevyyttä koskevan ennakkoratkaisun pyytämistä ei voida ottaa tutkittavaksi, jos ennakkoratkaisukysymyksen perusteista ei käy yksityiskohtaisesti ilmi, ettei yhteisön oikeus ja Bundesverfassungsgerichtin asiassa "Solange II" antaman tuomion [262] jälkeinen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö takaa perustuslaissa vahvistettujen perusoikeuksien tarpeellista ja yleistä suojaa. Ennakkoratkaisupyynnön perusteissa olisi näin ollen verrattava kansallisen tason perusoikeuksien suojaa yhteisön tason perusoikeuksien suojaan.

[262] Bundesverfassungsgericht, päätös 22.10.1986, 2 BVR 197/83 (Solange II), Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 73, 339.

Bundesverfassungsgerichtin mukaan ennakkoratkaisun pyytämisen edellytykset eivät täyty esillä olevassa asiassa. Kansallinen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti Bundesverfassungsgerichtin tuomiota "Maastricht" [263], mikäli se edellyttää, että Bundesverfassungsgericht harjoittaa jatkossa tehtäväänsä yhteisön oikeuden valvojana vaikkakin yhteistyössä yhteisöjen tuomioistuimen kanssa. Bundesfassungsgericht toteaa asiassa "Maastricht" antamassaan tuomiossa, että se noudattaa edelleen asiassa "Solange II" vahvistettua oikeuskäytäntöä ja ettei kyseisten tuomioiden välillä ole ristiriitaa. Yhteisöjen tuomioistuin totesi 26.11.1996 antamassaan tuomiossa [264], että banaalialan yhteisestä markkinajärjestelystä annettu asetus (ETY) N:o 404/93 velvoittaa komissiota toteuttamaan tarpeellisiksi katsottuja siirtymätoimenpiteitä helpottaakseen kansallisten järjestelmien mukauttamista yhteiseen markkinajärjestelyyn. Tämän perusteella kansallisen tuomioistuimen olisi pitänyt selittää yksityiskohtaisemmin, miltä osin perusoikeuksien suoja ei ole riittävä esillä olevassa asiassa. Kansallisen tuomioistuimen olisi pitänyt todeta, että ennakkoratkaisukysymyksen esittämistä koskevan päätöksen perusteet ovat riittämättömät, viimeistään silloin, kun yhteisöjen tuomioistuin antoi edellä mainitun tuomion. Bundesverfassungsgerichtin aiemmin antaman tuomion [265] tapaan yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että omistusoikeuden suojelu edellyttää siirtymätoimenpiteitä, joilla helpotetaan siirtymistä yhteisön järjestelmään. Nämä tuomiot havainnollistavat siten kansallisten tuomioistuinten ja yhteisöjen tuomioistuimen menettelyjen vastaavuutta perusoikeuksien suojelussa. Bundesverfassungsgericht hylkäsi näin ollen Verwaltungsgericht Frankfurt am Mainin esittämän ennakkoratkaisupyynnön, koska asian tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuivat.

[263] Bundesverfassungsgericht, tuomio 12.10.1993, 2 BvR 2134/92 ja BvR 2159/92 (Maastricht), Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 89, 155.

[264] Asia C-68/95, Port (Kok. 1996, s. I-6065).

[265] Bundesverfassungsgericht, tuomio 25.11995, 2 BvR 2689/94 ja BvR 52/95, Zeitschrift für Europäisches Wirtschaftsrecht 1995, 126.

Saksan Bundesverfassungsgericht jätti myös tutkimatta yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Alcan [266] antaman ennakkoratkaisun jälkeen Bundesverwaltungsgerichtin antamaa tuomiota vastaan nostetun perustuslakia koskevan kanteen, koska esillä olevassa asiassa ei oltu rikottu oikeusturvan ja luottamuksensuojan perustuslaillisia periaatteita.

[266] Asia C-24/95, Alcan Deutschland, tuomio 20.3.1997 (Kok. 1997, s. I-1591).

Yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion mukaisesti ylin muutoksenhakutuomioistuin Bundesverwaltungsgericht hylkäsi Land de Rhénanie-Palatinatin päätöstä koskevan kumoamiskanteen [267]. Päätöksen mukaan kantajan oli maksettava perusteettomasti maksettu tuki takaisin. Bundesverwaltungsgericht korosti yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen velvoittavaa luonnetta ja totesi, että toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on peruutettava päätös yhteisön oikeuden vastaisen tuen myöntämisestä ja perittävä maksettu tuki takaisin, vaikka Saksan lainsäädännössä kielletäänkin tuen takaisinperintä sillä perusteella, että takaisinperinnän määräaika on umpeutunut ja ettei tuensaaja ole rikastunut. Bundesverwaltungsgericht totesi lisäksi, että kantajan väite, jonka mukaan yhteisöjen tuomioistuin oli ylittänyt EY:n perustamissopimuksen mukaisen toimivaltansa ja toiminut lainsäätäjän asemassa, oli perusteeton. Bundesverwaltungsgericht katsoi, että yhteisöjen tuomioistuin rajoittui soveltamaan käytännössä aiempaa oikeuskäytäntöään, jonka mukaan yhteisön oikeuden vastaisen tuen takaisinperinnässä on noudatettava kansallisen oikeuden ehtoja ja menettelyjä, elleivät kansalliset säännökset käytännössä estä tuen takaisinperintää. Kantaja väitti, ettei yhteisöjen tuomioistuin ollut ottanut huomioon luottamuksensuojaa koskevaa perusoikeutta. Bundesverwaltungsgericht totesi kuitenkin, että yhteisöjen tuomioistuin oli noudattanut luottamuksensuojan periaatetta, kun se oli katsonut, ettei asiantunteva taloudellinen toimija voi periaatteessa luottaa sille maksetun tuen lainmukaisuuteen, jos tuesta ei ole ilmoitettu komissiolle EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdan (josta on tullut EY 88 artiklan 3 kohta) mukaisesti. Lisäksi Bundesverwaltungsgericht katsoi, että kantaja olisi voinut tuoda esiin luottamuksensuojaan oikeuttavat erityisolosuhteet nostamalla komission päätöstä, jossa todetaan tuen lainvastaisuus, koskevan kumoamiskanteen.

[267] Bundesverwaltungsgericht, päätös 17.2.2000, 2 BvR 1210/98, Wertpapier-Mitteilungen 2000, 261; Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 633; Europäische Grundrechte 2000, 175; Internationales Steuerrecht 2000, 253; Deutsche Verwaltungsblätter 2000, 9000; Neue Juristische Wochenschrift 2000, 2015; Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 445; Europarecht 2000, 257; Bayerische Verwaltungsblätter 2000, 655.

Bundesverfassungsgerichtissa nostettiin kyseistä päätöstä vastaan perustuslakia koskeva kanne. Bundesverfassungsgericht totesi, että yhteisön kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa on otettava huomioon yhteisön yleinen etu silloin, kun tehdään päätös perusteettomasti maksetun tuen takaisinperimiseksi. Se katsoi lisäksi, että Bundesverwaltungsgericht oli soveltanut yhteisön oikeuden ensisijaisuusperiaatetta salliessaan tuen takaisinperinnän siitä huolimatta, että Saksan lainsäädännössä vahvistettu määräaika tuen takaisinperimiseksi oli umpeutunut. Bundesverfassungsgericht huomautti myös, että kantaja olisi voinut todeta tuen muodollisen ja aineellisen lainvastaisuuden tukien maksuhetkellä tai kannella komission takaisinperintää koskevasta päätöksestä yhteisöjen tuomioistuimelle. Lopuksi Bundesverfassungsgericht totesi, että yhteisöjen tuomioistuimen antamassa tuomiossa sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohtaa (josta on tullut EY 88 artiklan 2 kohta) eikä tässä yhteydessä voida väittää, että yhteisöjen tuomioistuin ylittäisi toimivaltansa Bundesverfassungsgerichtin "Maastricht"-tuomion mukaisesti. Lisäksi Bundesverfassungsgerichtin mukaan kyseinen tuomio koskee yksittäistapausta eikä se muodosta yleistä hallinto-oikeudellista sääntöä.

Itävallan Oberste Gerichtshofin käsiteltäväksi saatettiin kanne [268] kahta rajavastuuyhtiön johtajaa vastaan aloitetun menettelyn yhteydessä. Johtajille oli määrätty sakkoja, koska ne eivät olleet jättäneet rajavastuuyhtiön tilinpäätöstä kauppatuomioistuimelle laissa vahvistetussa määräajassa. Tällaisen laiminlyönnin seuraamuksista säädetään kirjanpitovelvollisten, kauppiaiden ja tiettyjen yhtiöiden velvollisuuksia koskevassa Itävallan lainsäädännössä, jolla saatetaan neuvoston ensimmäinen direktiivi [269] (yhtiöiden takeet) ja neljäs direktiivi [270] (tilinpäätökset) osaksi Itävallan lainsäädäntöä. Rajavastuuyhtiöiden johtajat väittivät Oberste Gerichtshofissa, että kirjanpitovelvollisuutta koskevan Itävallan lainsäädännön soveltaminen haittaa heidän perusoikeuksiensa toteutumista, kun he joutuvat julkistamaan tilinsä. Johtajat vetosivat erityisesti ammatin harjoittamisen vapauteen, omistusoikeuteen, henkilökohtaisten asiakirjojen suojeluun ja tasa-arvon periaatteeseen. Oberste Gerichtshof viittasi yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Daihatsu antamaan tuomioon [271] ja totesi muun muassa, että kansallisen lainsäätäjän on pantava direktiivi täytäntöön, vaikka se rikkoisikin perustuslaissa tunnustettuja oikeuksia. Yhteisön oikeus on ensisijainen myös kansallisen perustuslain säännöksiin nähden. Lakia, jolla pannaan direktiivi täytäntöön ja jolla rikotaan kyseisiä oikeuksia, ei voida siten pitää perustuslain vastaisena.

[268] Oberster Gerichtshof, tuomio 9.3.2000, 6 Ob 14/00b, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2000, s. 286-288.

[269] Ensimmäinen neuvoston direktiivi 68/151/ETY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1968, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EYVL L 65, 14.3.1968, s. 8).

[270] Neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä (EYVL L 222, 14.8.1878, s. 11).

[271] Asia C-97/96, Daihatsu, tuomio 4.12.1997 (Kok. 1997, s. I-6843).

Itävallan Oberste Gerichtshofilta pyydettiin ratkaisua kysymykseen, mikä on työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa annetun direktiivin 80/987/ETY [272] 3 artiklan nojalla toimivaltainen palkkaturvajärjestelmä, josta maksetaan työntekijöiden saatavat työnantajalta tämän maksukyvyttömyystapauksessa, kun työnantaja ei sijaitse samassa jäsenvaltiossa, jossa työntekijä asuu ja teki palkkatyötä. Esillä olevassa asiassa kyseessä oli itävaltainen työntekijä, joka oli Itävallassa toimivan yrityksen palveluksessa ja joka työskenteli tälle yritykselle tilapäisesti Saksassa. Joidenkin viikkojen kuluttua yritys meni konkurssiin, ja työntekijä vaati palkkaansa Itävaltalaisesta palkkaturvajärjestelmästä. Palkkaturva evättiin, koska työntekijä oli työskennellyt Saksassa, jolloin Itävallan palkkaturvajärjestelmä ei ollut toimivaltainen. Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Mosbaek [273] antaman tuomion mukaisesti Oberste Gerichtshof katsoi [274], että sen valtion palkkaturvajärjestelmä on toimivaltainen, jonka alueella direktiivin 2 artiklan 1 kohdan nojalla on päätetty aloittaa saatavien yleistäytäntöönpano tai jossa on todettu, että työnantajan yritys tai liiketoiminta on lopetettu. Esillä olevassa asiassa toimivaltainen oli siten Itävallan palkkaturvajärjestelmä.

[272] Neuvoston direktiivi 80/987/ETY, annettu 20 päivänä lokakuuta 1980, työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 283, 28.10.1980, s. 23).

[273] Asia C-117/96, Mosbæk, tuomio 17.9.1997 (Kok. 1997, s. I-5017).

[274] OGH, tuomio, 27.1.2000, 8 ObS 148/99v (julkaistu lehdessä wirtschafsrechtliche blätter 2000, s. 232).

Oberste Gerichtshof hylkäsi tässä tuomiossa aiemman vakiintuneen oikeuskäytäntönsä, joka koski alueperiaatteen soveltamista työnantajan maksukyvyttömyystapauksessa palkattujen työntekijöiden suojaksi maksettaviin maksuihin. On kuitenkin syytä huomauttaa, ettei kyseisessä päätöksessä oteta huomioon yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Everson noin viisi viikkoa aiemmin antamaa tuomiota [275]. Kyseisen tuomion mukaan tilanteessa, jossa työntekijä tekee palkkatyötä jäsenvaltiossa maksukyvyttömän työnantajan haaraliikkeelle, jonka on perustanut toisen sellaisen jäsenvaltion oikeuden mukaan perustettu yritys, jossa on kyseisen yrityksen kotipaikka ja jossa se on asetettu selvitystilaan, direktiivin 80/987/ETY 3 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen palkkajärjestelmä, josta työntekijöiden saatavat maksetaan, on sen valtion palkkajärjestelmä, jonka alueella työntekijä teki palkkatyötä.

[275] Asia C-198/98, Everson, tuomio 16.12.1999 (Kok. 1999, s. I-8903).

Belgian Cour de cassation [276] ei noudattanut harhaanjohtavan mainonnan kieltoa koskevassa asiassa erään asianosaisen pyyntöä esittää ennakkoratkaisukysymys yhteisöjen tuomioistuimelle, vaan vahvisti Cour d'appel de Liègen tulkinnan käsitteestä "kuluttaja", jota suojellaan kauppatapoja ja kuluttajansuojaa koskevalla lailla ( jäljempänä "LPC-laki") [277], jonka harhaanjohtavaa mainontaa koskevilla säännöksillä on saatettava harhaanjohtavasta mainonnasta annettu direktiivi 84/450/ETY [278] osaksi Belgian lainsäädäntöä. Tulkinnan mukaan lailla suojellaan vähän kouluttautuneita ja heikosti valveutuneita kuluttajia.

[276] Cour de cassation, 12.10.2000, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2001, s. 188-196.

[277] Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (Moniteur belge, 29.8.1991).

[278] Neuvoston direktiivi 84/450/ETY, annettu 10 päivänä syyskuuta 1984, harhaanjohtavaa mainontaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 250, 19.9.1984, s. 17).

Belgian valtio pani vireille kieltokanteen postimyyntiyritystä vastaan, koska tämä käytti LPC-laissa kiellettyjä mainonnan menetelmiä. Tällaisia menetelmiä ovat muun muassa mielipidetutkimuksen muodossa toteutettava myynninedistäminen, jonka tarkoituksena on houkutella kuluttajaa tilaamaan, ja lahjojen antaminen tavaran tai palvelun oston kylkiäisenä. Vaikka Belgian valtio oli käytännössä voittanut asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, se haki kuitenkin muutosta tuomion kahteen näkökohtaan, joita tuomioistuimessa ei oltu hyväksytty sen eduksi. Cour d'appel de Liège hyväksyi muutoksenhakupyynnön ja muutti annettua tuomiota. Postimyyntiyritys valitti päätöksestä Cour de cassationiin. Vastaaja perusti ensimmäisen väitteensä sekä LPC-lakiin että edellä mainittuun direktiiviin 84/450/ETY ja väitti, että Cour d'appelin tulkinta suojeltavan kuluttajan käsitteestä perustui valistumattomaan kuluttajaan eikä sitä oltu tarkasteltu kriittisesti. Vastaaja katsoi, että Cour d'appelin päätös ei ole oikeudellisesti perusteltu, koska se perustuu Cour d'appelin tekemään virheelliseen määritelmään suojeltavasta kuluttajasta. Cour d'appel oli todennut, että tarkoitetun suojelun piiriin on kuuluttava vähemmän valveutuneet henkilöt, jotka eivät kykene kriittisesti havaitsemaan taitavasti laadittuja ansoja, liioittelua tai mainonnan laatijan petollisia puolitotuuksia. Vastaaja väitti sen sijaan, että kyseinen laki suojaa tavanomaista, kohtuullisen valveutunutta keskivertokuluttajaa. Vastaaja vetosi tässä yhteydessä siihen, että kansallisen tuomioistuimen on tulkittava LPC-lain säädöksiä direktiivin 84/450/ETY mukaisesti, sillä kyseinen direktiivi pannaan täytäntöön LPC-lailla. Lisäksi vastaaja viittasi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jonka mukaisesti direktiivissä tarkoitettu kuluttajan käsite on tulkittava siten, että sillä tarkoitetaan tavanomaista, kohtuullisen valistunutta keskiverokuluttajaa. Lopuksi vastaaja kehotti Cour de cassationia esittämään ennakkoratkaisukysymyksen yhteisöjen tuomioistuimelle, mikäli asiassa on epäilyksiä.

Cour de cassation hylkäsi valituksen. Cour de cassation katsoi ensinnäkin, että Cour d'appel perusti päätöksensä siitä, että esillä olevassa asiassa kyseessä olevat käytännöt olivat rehellisen kauppatavan vastaisia, ainoastaan LPC-lain 94 :ään, jossa kielletään yleisesti kaikki rehellisen kauppatavan vastaiset toimet. Cour de cassation katsoi, että tuomioistuin voi rehellisen kauppatavan mukaisuutta arvioidessaan ottaa huomioon tiettyjen kuluttajaryhmien erityistilanteet ja niiden tarvitseman erityissuojelun. Cour de cassation totesi tässä yhteydessä, että koska se katsoo lain suojelevan vähän kouluttautuneita ja heikosti valveutuneita kuluttajia, edellä mainittu tuomio on lainmukainen perusta sen päätökselle. Direktiivin 84/450/ETY tulkintaa koskevan perusteen osalta Cour de cassation tyytyi toteamaan, että edellä mainitulla 94 :llä ei saatettu direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että tosiseikoista seuraa, että tuomio oli lainmukainen perusta sen päätökselle. Cour de cassation hylkäsi siten LPC-lain 7 :n (kuluttajan käsitteen määritteleminen) sekä 22 ja 23 :n (harhaanjohtavan mainonnan kielto) nojalla esitetyt väitteet ja myös osaksi Belgian lainsäädäntöä saatetun yhteisön direktiivin säännöksiin perustuvat väitteet.

Belgian Cour de cassation vahvisti 25.2.2000 antamassaan tuomiossa [279] aiemmin 7.5.1999 antamallaan tuomiolla [280] vahvistamansa oikeuskäytännön, joka koskee kilpailusääntöjen soveltamista vapaisiin ammatinharjoittajiin. Kyseisessä tuomiossa vastaajana oli apteekkariliitto. Cour de cassation toisti näkökantansa, jonka mukaan apteekkariliitto muodostaa kilpailulain (loi sur la concurrence) mukaan yritysten yhteenliittymän - josta säädetään EY 81 artiklassa (entinen 85 artikla) ja sitä seuraavissa artikloissa - ja liiton kurinpitoelinten on tarkasteltava kyseisten päätösten pätevyyttä suhteessa kilpailusääntöihin, mikäli päätösten tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun haittaaminen. Kun apteekkariliiton elin näin ollen asettaa yhdelle tai useammalle jäsenelleen kilpailurajoituksia, jotka eivät ole tarpeellisia ammatin perussääntöjen soveltamiseksi ja jotka tosiasiassa ovat apteekkareiden tiettyjen aineellisten etujen mukaisia tai joilla perustetaan taikka ylläpidetään taloudellista järjestelmää, voidaan päätös todeta sellaiseksi yhteenliittymän päätökseksi, jonka mitättömyyden muutoksenhakuelin voi todeta. Päätös, jolla kurinpitotoimet perustellaan kaiken mainonnan yleisellä ja ehdottomalla kiellolla, ja apteekkialan markkinoiden kaikenlaisen kilpailun estäminen eivät ole oikeudellisesti perusteltuja.

[279] Cour de cassation, 25.2.2000, nro D.98.0041.F.

[280] Cour de cassation, 7.5.1999, Rechtskundig Weekblad, 1999-2000, s. 112-11. Tähän viitattiin kuudennessatoista vuosikertomuksesta yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta.

Belgian Cour d'appel de Bruxelles käsitteli 15.9.200 antamassaan välituomiossa [281], tavaramerkkioikeuden yhteisönlaajuisen sammumisen laajuutta ja käsitettä tavaramerkinhaltijan "suostumusta" saattaa ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY [282] 7 artiklassa tarkoitettu tavaramerkillä varustettu tuote, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sen tulkinnut, Euroopan talousalueen markkinoille. Rinnakkaistuontia koskevassa riita-asiassa vastakkain olivat Yhdysvaltojen oikeuden mukaan perustettu yritys, joka on farkkujen kuuluisan tavaramerkin haltija, sekä suuri jakeluyritys, joka välitti myytäväksi kyseisellä merkillä varustettuja tuotteita. Tavaramerkin haltijayritys vaati kanteessaan, että jakeluyritystä kiellettäisiin käyttämästä tavaramerkkiä tuotteissa, ellei tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan ole saattanut tuotetta Euroopan talousalueen markkinoille. Toiseksi kantaja pyysi Cour d'appelia lykkäämään päätöksentekoa, kunnes yhteisöjen tuomioistuin on antanut tuomion asioissa Davidoff ja Levi-Strauss [283], ja toissijaisesti esittämään yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksiä edellä mainitun direktiivin 7 artiklan tulkinnasta siten, kun se on tulkittu asiassa Sebago [284] annetussa tuomiossa.

[281] Cour d'appel de Bruxelles, 15.9.2000, Revue de droit intellectuel, 2000, s. 263-284.

[282] Katso alaviite 50.

[283] Vireillä olevat yhdistetyt asiat C-414/99, (EYVL C 6, 8.1.2000, s. 18) ja C-415/99 (EYVL C 79, 18.3.2000, s. 5).

[284] Asia C-173/98, tuomio 1.7.1999 (Kok. 1999, s. I-4103).

Cour d'appel totesi ensinnäkin, että tavaramerkin haltijalle myönnetyllä oikeudella kieltää kolmannelta osapuolelta tavaramerkin käyttö Euroopan talousalueella sellaisissa tuotteissa, jotka on laskettu liikkeelle talousalueen ulkopuolella ja joita ei ole tuotu talousalueelle tavaramerkinhaltijan suostumuksella, pyritään yhteisön oikeuskäytännön [285] mukaan takaamaan sisämarkkinoiden yhtenäisyys. Vastauksena kantajan väitteeseen Cour d'appel lisäsi, ettei tähän oikeuteen voida siten liittää ehtoa siitä, että merkin käyttö loukkaa muun muassa ensi näkemältä tavaramerkin alkuperämerkinnän tehtävää tai että merkkiä käytetään sellaisissa olosuhteissa, joissa yleisön tavaramerkistä muodostama mielikuva saattaa vahingoittua.

[285] Asia C-355/96, Silhouette, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1997, s. I-4799).

Cour d'appel täsmensi, että koska edellä mainitun direktiivin 89/104/ETY 7 artiklassa estetään tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien kansainvälinen sammuminen, tavaramerkin haltijan Euroopan talousalueella nauttima suoja ei voi riippua talousalueelle tapahtuvan viennin rajoituksista, joita tavaramerkin haltija asettaa kaikille kolmansien maiden jälleenmyyjilleen. Cour d'appel katsoi, että jos asiassa päätettäisiin toisin, käyttöön otettaisiin tavaramerkkioikeuden kansainvälisen sammumisen periaate ja tavaramerkin haltijan olisi mahdotonta osoittaa merkkituotteiden maailmanlaajuisen jakeluverkon kattavuus. Myöskään se, ettei tavaramerkin haltija olisi kieltänyt kolmansien maiden jälleenmyyjiään viemästä tuotteita Euroopan talousalueelle, ei vaikuttaisi mitenkään tavaramerkin haltijan velvollisuuteen noudattaa tavaramerkkioikeuden erityistavoitetta eli yksinoikeutta käyttää tavaramerkkiä, kun tuote saatetaan ensimmäistä kertaa Euroopan talousalueen markkinoille. Näin ollen tarvittavien toimenpiteiden puuttuessa ei voida olettaa, että tavaramerkin haltija olisi antanut hiljaisen suostumuksensa kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden saattamiseksi talousalueen markkinoille. Lopuksi Cour d'appel muistutti, että edellä mainitussa asiassa Sebago annetun tuomion mukaan direktiivin 7 artiklan mukaiset käsitteet, jotka koskevat tavaroiden markkinoille saattamista Euroopan talousalueella ja markkinoille saattamista tavaramerkin haltijan suostumuksella, arvioidaan kussakin tapauksessa niiden tuotteiden yksittäisten kappaleiden ja tavaraerien osalta, joiden tavaramerkkioikeuden sammumiseen vedotaan. Cour d'appel täsmensi, että toisin kuin vastaaja väittää, tällaiseen tulkintaan ei sisälly tavaramerkin haltijan velvollisuutta liittää tuotteisiin merkintä, josta käy ilmi, ovatko merkkituotteet suunnattu yhteisön markkinoille. Cour d'appel lisäsi, että mikäli jälleenmyyjällä on epäilyksiä siitä, onko tuotteet tuotu laillisesti Euroopan talousalueen markkinoille, sen on varmistettava tavaramerkin haltijan suostumus ja kieltäydyttävä hankkimasta tuotteita jälleenmyyntitarkoituksessa, mikäli tavaramerkin haltijalta ei ole saatu suostumusta. Yhteisönlaajuisen sammumisen todistustaakan osalta Cour d'appel täsmensi, että tuotteen tavaramerkin haltijan vastustajan on toimitettava asiakirjat, joista käy ilmi, että sen myymät tuotteet vastaavat hyväksytyn jälleenmyyjän myyntiketjun ylemmässä portaassa perimää hintaa.

Lopuksi Cour d'appel vastasi vastaajan väitteeseen siitä, että tavaramerkin haltija käytti väärin yksinoikeuttaan rajoittamalla kyseisiä tuotteita koskevaa kilpailua Euroopan talousalueella, ja muistutti, että yhteisön sisäisen vapaakaupan esteet eivät voi johtua talousalueelle kolmansista maista tuotavien tuotteiden tuonnin esteistä ja että jos kansainvälisen sammumisen kieltävää periaatetta sovelletaan tällaisiin tuotteisiin, näin tehdään sisämarkkinoiden yhtenäisyyden säilyttämiseksi.

Espanjan Tribunal Constitucional vahvisti 30.11.2000 antamassaan tuomiossa [286] aiemman oikeuskäytäntönsä, jossa todetaan, että vaikka johdetulla yhteisön oikeudella ei ole perustuslain asemaa eikä sitä voida näin ollen ottaa huomioon arvioitaessa lain tasoisten säädösten perustuslain mukaisuutta, yhteisön johdettua oikeutta voidaan kuitenkin pitää tulkintaperusteena määriteltäessä Espanjan perustuslaissa tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien tarkoitusta ja soveltamisalaa. Espanjalaisen oikeusasiamiehen nostaman kanteen aiheena oli henkilötietojen suojasta annetun Espanjan lain [287] tiettyjen säännösten kumoaminen. Lailla saatetaan direktiivi 95/46/EY [288] osaksi Espanjan lainsäädäntöä. Kantaja viittasi muun muassa perustuslaissa tunnustetun yksityiselämän kunnioittamisen perusoikeuden loukkaamiseen sekä henkilötietojen käsittelyn rajoituksiin, jotka on vahvistettu perustuslaissa kyseisen perusoikeuden takaamiseksi. Kantajan mukaan Espanjan lainsäätäjä on myöntänyt direktiiviä laajemman soveltamisalan poikkeuksille, jotka koskevat tietojen käsittelijän tiedotusvelvollisuutta henkilötietojen luovuttajalle ja tämän tiedonsaantioikeutta. Tribunal Constitucional kumosi henkilötietojen suojasta annetun lain säännökset, jotka olivat kanteen aiheena, ja viittasi edellä mainittuun direktiiviin ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklaan, jotka tukevat sen perustuslaillista tulkintaa kyseisistä oikeuksista.

[286] Tribunal Constitucional, Pleno, 30.11.2000, nro 292/2000, Diario La Ley nro 5213, 27.12.2000.

[287] Ley Orgánica nro 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (Boletín Oficial del Estado nro 298, 14.12.1999).

[288] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antaman ennakkoratkaisun [289] jälkeen Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Oviedo katsoi 24.4.2000 antamassaan tuomiossa [290], että yhteisöjen tuomioistuin "jätti hyödyntämättä mahdollisuuden" tulkita direktiiviä 93/83/ETY [291] (tekijänoikeus / kaapelit ja satelliitit) Bernin yleissopimuksen mukaisesti ja muodostaa jäsenvaltioiden tuomioistuinten edellyttämä yhteinen tulkinta ennakkoratkaisukysymyksen aiheena olleista säädöksistä. Ennakkoratkaisukysymyksellä oli tarkoitus selvittää, onko hotellin vastaanottaessa satelliitin välityksellä tai maitse televisiosignaaleja ja lähettäessä ne edelleen hotellihuoneisiinsa, kysymys direktiivin mukaisesta välityksestä yleisölle tai yleisön vastaanotettaviksi tarkoitetuista signaaleista. Juzgado esitti useita esimerkkejä Espanjan ja muiden jäsenvaltioiden tuomioistuinten ristiriitaisesta oikeuskäytännöstä korostaakseen direktiivin tulkinnan epäyhtenäisyyttä. Lisäksi Juzgado viittasi julkisasiamiehen kyseisessä asiassa antamaan ratkaisuehdotukseen ja yhtyi tämän ehdottamaan Bernin yleissopimuksen tulkintaan. Juzgado totesi, että televisiosignaalien vastaanottaminen ja niiden lähettäminen edelleen kaapeleitse eri hotellihuoneisiin on välitystä yleisölle, joka edellyttää tekijän lupaa tai tekijänoikeuspalkkion maksua. Juzgado perusti tuomionsa siten julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen mukaisesti lähetyksen aikaiseen voiton tavoitteluun sekä hotellin asiakkaiden luokitteluun "välilliseksi yleisöksi". Näiden seikkojen perusteella lähetystoiminta voidaan erottaa kotitalouksissa vastaanotettavista lähetyksistä.

[289] Asia C-293/98, Egeda, tuomio 3.2.2000 (Kok. 1997, s. I-629).

[290] Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Oviedo, 24.4.2000, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) c. Hostelería Asturiana, SA (HOASA).

[291] Neuvoston direktiivi 93/83/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1993, tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta (EYVL L 248, 6.10. 1993, s. 15).

Ranskan Cour d'appel d'Amiens oli myöntänyt tietyille luontaistuotteille lääkkeen määritelmän. Cour de cassationin Chambre commerciale hylkäsi 22.2.2000 antamassaan tuomiossa [292] joukon valituksia, joissa kiistettiin sellaisten lääkkeiden kelpoisuus, joihin apteekeilla on myyntimonopoli ja joiden katsottiin kuuluvan luontaistuotteisiin. Cour de Cassation sovelsi kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua neuvoston direktiiviä 76/768/ETY ja lääkevalmisteita koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annettua neuvoston asetusta 65/65/ETY sekä yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Upjohn vahvistamaa oikeuskäytäntöä [293] määritellessään lääkkeitä niiden käyttötarkoituksen ja ulkonäön mukaan. Cour de Cassation vahvisti lisäksi Cour d'appelin kannan, jossa viitattiin asiassa Keck ja Mirhouard [294] annettuun tuomioon ja todettiin, että kielto myydä tiettyjä tuotteita muualla kuin apteekeissa on myyntijärjestely, joka ei kuulu EY:n perustamissopimuksen 30 artiklan (josta on tullut EY 28 artikla) soveltamisalaan, koska kansallinen sääntely vaikuttaa samalla tavalla oikeudellisesti ja tosiasiallisesti kotimaisten ja maahantuotujen tuotteiden markkinoille saattamiseen.

[292] Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, tuomio 22.2.2000, Beiersdorf, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation - Chambres civiles 2000, IV, nro 34.

[293] Asia C-112/89, tuomio 16. 4.1991 (Kok. 1991, s. I-1703).

[294] Yhdistetyt asiat C-267/91 ja C-268/98, tuomio 24.11.1993 (Kok. 1993, s. I-6097).

On syytä panna merkille, että Cour de cassationin Chambre criminelle päätyi samaan tulokseen 5.9.2000 antamassaan tuomiossa [295], jossa se totesi, että apteekkien monopoliaseman vahvistava lainsäädäntö, jota sovelletaan erotuksetta jäsenvaltioista ja Euroopan yhteisöstä tuotuihin tuotteisiin sekä kotimaisiin tuotteisiin, on oikeutettu EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan (joista on tullut EY 28 ja 30 artikla) mukaisesti ihmisten terveyden suojelun perusteella.

[295] Cour de cassation, chambre criminelle, tuomio 5.9.2000, Gabard, Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambre criminelle, 2000, nro 26.

Cour d'appel de Paris päätyi 14.6.2000 antamassaan tuomiossa [296], joka perustui yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Parodi antamaan tuomioon [297], kyseenalaistamaan la Cour de cassationin oikeuskäytännnön [298], joka koskee edellytyksiä, joiden mukaisesti toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevat luottolaitokset voivat myöntää kiinnelainoja Ranskassa. Cour d'appel totesi, että neuvoston direktiiviä 89/646/ETY [299] edeltävä Ranskan lainsäädäntö ei ainoastaan haitannut pankkialan palvelujen tarjoamisen vapautta velvoittamalla toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet ja siellä hyväksytyt luottolaitokset hankkimaan uuden hyväksynnän kohdevaltion valvontaviranomaisilta, vaan teki kyseisen yhteisön vapauden harjoittamisesta mahdotonta myöntämällä hyväksynnän ainoastaan kansallisella maaperällä toimivan palveluntarjoajan laitoksille.

[296] Cour d'appel de Paris, tuomio 14.6.2000, SCI Parodi, Recueil Dalloz, 2000, Jur., s. 614-616.

[297] Asia C-222/95, tuomio 9.7.1997 (Kok. I-3899).

[298] Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, tuomio 20.10.1998, Beiersdorf, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation - Chambres civiles 1998, IV, nro 246.

[299] Toinen neuvoston direktiivi 89/646/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1989, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta ja direktiivin 77/780/ETY muuttamisesta (EYVL L 386, 30.12.1989, s. 1).

Cour d'appel vetosi tällaisen lainsäädännön välttämättömyyden valvontaan etujen suojelemiseksi ja viittasi tässä yhteydessä edellä mainitun, yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Parodi antaman tuomion 29 kohdassa mainittuun pankkitoiminnan erotteluun sen mukaan, minkälaisesta pankkitoiminnasta on kyse ja minkälainen riski siitä aiheutuu palvelujen vastaanottajalle. Cour d'appel katsoi näin ollen, että Ranskan lainsäädännössä mentiin sen suojelun kohteena olevien etujen suojelussa pidemmälle kuin puolueettomasti tarkasteltuna oli tarpeellista, ja totesi, ettei kyseinen lainsäädäntö ole tämän vuoksi yhteensopiva EY:n perustamissopimuksen kanssa.

Kreikan Symvoulio tis Epikrateias (ylin tuomioistuin) ei soveltanut 30.3.1999 antamassaan tuomiossa [300] yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisukysymykseen asiassa SETTG antaman tuomion [301] mukaista tulkintaa. Perustelut päätökselle olivat niukkasanaiset. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että Kreikan lainsäädäntö, jossa säädetään pakollisesta työsopimuksen oikeudellisesta muodosta, jota on käytettävä matkaoppaiden matkatoimistoille ja matkanjärjestäjille tarjoamien palvelujen yhteydessä, on EY:n perustamissopimuksen 59 artiklan (josta on muutettuna tullut EY 49 artikla) vastainen. Symvoulio tis Epikrateias katsoi, että yhteisöjen tuomioistuimen tekemä tulkinta ei ole merkityksellinen esillä olevassa tapauksessa, koska riita-asia ei liity yhteisön oikeuteen. Symvoulio tis Epikrateias katsoi, ettei asialla ole liityntöjä yhteisön oikeuteen, koska yksikään riita-asian osapuoli ei ole toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut yhteisön kansalainen, joka haluaisi tarjota palvelujaan Kreikassa. Ennakkoratkaisukysymyksen aiheena olevan lainsäädännön katsotaan siten muodostavan pelkän oikeusperustan välitystuomiolle, joka on annettu Symvoulio tis Epikrateiaksen tutkittavaksi kyseessä olevassa menettelyssä ja joka on riita-asian ainoana tosiasiallisena aiheena. Symvoulio tis Epikrateias jätti näin ollen riita-asian ratkaisun ulkopuolelle kokonaan kysymykset, jotka koskivat kyseisen lainsäädännön yhteensopivuutta yhteisön oikeuden kanssa ja siitä johtuvaa velvollisuutta olla tarvittaessa soveltamatta kyseistä lainsäädäntöä välitystuomion oikeusperustana. Ylin tuomioistuin ei selvittänyt syitä, joiden perusteella se katsoi, ettei yhteisöjen tuomioistuimen antama vastaus sen esittämään ennakkoratkaisukysymykseen vaikuttanut riita-asiaan.

[300] Symvoulio tis Epikrateias, 30.3.1999, 1014/1999, To Syntagma, 1999, s. 1129-1135, Elliniki Dikaiosyni 2000, s. 1131, EDDDD 2000, s. 400

[301] Asia C-398/95 (Kok. 1995, s. I-3091).

Kreikan Ateenan hallinto-oikeuden kolmesta 31.8.1999 antamasta tuomiosta käy myös ilmi yhteisöjen tuomioistuimen antaman ennakkoratkaisun [302] ja ennakkoratkaisupyynnön tehneen kansallisen tuomioistuimen lopullisen päätöksen ero. Ateenan hallinto-oikeus katsoi [303], että vaikka vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä annettua direktiiviä 89/48/ETY [304] ei ole pantu täytäntöön, valtio ei ole laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvia velvoitteitaan esillä olevassa asiassa eikä tämä velvoita korvaamaan yksityishenkilöille direktiivin täytäntöön panematta jättämisestä aiheutuneita haittoja. Hallinto-oikeus näyttää siten menneen yhteisöjen tuomioistuimen tuomion määräyksiä pidemmälle, sillä tuomioistuin totesi vain, ettei direktiiviä voida soveltaa puhtaasti jäsenvaltion sisäisissä asioissa, eikä se puuttunut siviilioikeudellisen vastuun ehtoihin, jotka aiheutuvat valtiolle direktiivin täytäntöön panematta jättämisestä. Myöskään sitä, että yhteisöjen tuomioistuin tuomitsi [305] Kreikan jo aikaisemmin kyseisen direktiivin 89/48/ETY täytäntöönpanon laiminlyönnistä, ei otettu huomioon.

[302] Yhdistetyt asiat C-225/95, C-226/95 ja C-227-95, Kapasalakis, tuomio 2.71998 (Kok. 1999, s. I-4239).

[303] Dioikitiko Protodikeio Athinon, 31.8.1999, 8240/1999, 8241/1999 ja 8242/1999.

[304] Neuvoston direktiivi 89/18/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä (EYVL L 019, s. 16).

[305] Asia C-365/93, Kreikka/komissio, tuomio 23.3.1995 (Kok 1995. I-499).

Italian Corte costituzionale antoi ratkaisun asiassa [306], joka koski lain kumoamiseksi järjestettävän kansanäänestyksen järjestelyn ennakkovalvontaa, ja ilmaisi käsityksensä yhteisön direktiivin täytäntöönpanosta jäsenvaltioille aiheutuvista velvollisuuksista. Italiassa voi järjestää kansanäänestyksen lain kumoamiseksi ainoastaan kun seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät: kansanäänestyksen järjestämistä koskevaan pyyntöön on saatu 500 000 äänestäjän allekirjoitus ja Corte costituzionale on ennakolta varmistanut, että kansanäänestyksen aiheena oleva kysymys ei riko perustuslakia. Esillä olevassa asiassa kansanäänestys koski 19.12.1984 annetun lain nro 863 5 :n kumoamista. Kyseisessä lainkohdassa rajoitetaan osa-aikatyösopimusten tekemistä. Tätä aihetta käsitellään Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusliiton (UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta annetussa direktiivissä 97/81/EY [307], jonka täytäntöönpanon määräaika umpeutui 20.1.2000 ja jota Italia ei ollut vielä pannut täytäntöön.

[306] Corte costituzionale, 7.2.2000, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2000, Spec. 1, nro 7, s. 65.

[307] Neuvoston direktiivi 97/81/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan teollisuuden ja työnantajan keskusjärjestön (UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta - Liite: Osa-aikatyötä koskeva puitesopimus (EYVL L 14, 20.1.1998, s.9).

Corte costituzionale varmisti ensin, että esille tuotu kysymys oli perustuslain 75 :n 2 momentissa vahvistettujen kansanäänestyksen toteuttamista koskevien ehtojen mukainen. Säännöksessä kielletään muun muassa kansanäänestysten järjestäminen laeista, joilla ratifioidaan kansainvälisiä sopimuksia. Lisäksi varmistettiin, että kysymys täytti perustuslain systemaattisen tulkinnan mukaiset ehdot. Tämän tulkinnan mukaan on tutkittava kansanäänestyksen yhteensopivuus yhteisön direktiivien kanssa ja varmistettava, etteivät yhteisön säännökset millään muotoa mahdollisesti estä lain kumoamista ja ettei lain kumoaminen estä Italiaa noudattamasta yhteisön johdetussa oikeudessa vahvistettuja velvoitteita. Vahvistettuaan yhteisön oikeuden ensisijaisuuden suhteessa kansalliseen oikeuteen Corte costituzionale katsoi, että laki, jota pyydettiin kumottavaksi, muodosti direktiivin mukaisten säännösten ydinosan. Näin ollen lakia ei voida kumota, ellei hyväksytä muita direktiivistä johtuvat velvollisuudet täyttäviä toimenpiteitä. Toisin sanoen kyseisellä lailla muodostettu ennakoivan yhdenmukaisuuden tilanne (preconformazione) oli säilytettävä direktiivin täytäntöönpanon määräajan jälkeenkin. Corte costituzionale viittasi tässä yhteydessä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön [308], jonka mukaan jäsenvaltioiden yhteistyötä koskevan lojaalisuusvelvollisuuden mukaisesti ne eivät voi hyväksyä direktiivin voimaantulon ja täytäntöönpanon määräajan välisenä aikana toimenpiteitä, joilla voidaan vaarantaa direktiivin tarkoituksen toteutuminen. Corte costituzionale totesi, että esillä olevassa asiassa direktiivin 97/81/EY täytäntöönpanon määräaika umpeutui 20.1.2000 ja Italia laiminlöi direktiivin täytäntöönpanon määräajassa. Lisäksi direktiivissä säädetään nimenomaisesti, ettei direktiivin täytäntöönpano voi oikeuttaa jäsenvaltioissa aiemmin taatun työntekijöiden suojelutason alenemista. Edellä mainitun säädöksen kumoaminen kansanäänestyksessä kuitenkin heikentäisi selkeästi osa-aikatyötä koskevassa lainsäädännössä vahvistettua työntekijöiden suojelua. Tällaisessa tilanteessa Italian valtio joutuisi vastaamaan yhteisön oikeuden erityisvelvoitteen rikkomisesta ja rikkoisi näin ollen perustuslain 75 :n 2 momenttia.

[308] Asia C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, tuomio 18.12.1997 (Kok. 1997, s. I-7411).

Italian Corte di cassazione antoi 1.2.2000 tuomion [309] asiassa, joka liittyi direktiivin välittämään oikeusvaikutukseen tilanteissa, jotka ovat syntyneet ennen direktiivin täytäntöönpanon määräaikaa. Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin 93/13/ETY [310] täytäntöönpanon määräaika umpeutui 31.12.1994, mutta se pantiin täytäntöön vasta 6.2.1996 annetulla lailla nro 52. Kyseisen direktiivin 10 artiklan nojalla direktiiviä sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka on tehty sen täytäntöönpanon määräajan umpeutumisen jälkeen. Edellä mainitun vuonna 1996 annetun lain mukaisesti kuitenkin Italian siviililain uudessa 1469 a :ssä määritellään, että sopimuslauseke, jonka mukaan toimivaltainen tuomioistuin sijaitsee muussa paikassa kuin kuluttajan asuin- tai kotipaikassa, on lainvastainen. Giudice di pace di Roman käsiteltäväksi saatettiin riita-asia, joka koski ammatinharjoittajan ja kuluttajan toukokuussa 1994 allekirjoittamaa sopimusta. Giudice di pace ilmoitti, että sen sijasta toimivaltainen tuomioistuin on kuluttajan kotipaikan (Udine) tuomioistuin, koska edellä mainitun siviililain uutta 1469 a :ää voidaan soveltaa myös sopimuksiin, jotka on tehty ennen direktiivin 93/13/ETY täytäntöön panevan lain voimaantuloa direktiivin välittömän oikeusvaikutuksen perusteella. Ammatinharjoittaja kanteli tuomiosta Corte di cassazioneen, joka kumosi tuomion ja palautti pääasian Giudice di pace di Roman ratkaistavaksi. Corte di cassazione muistutti, että jotta direktiivin oikeusvaikutus on välitön, se edellyttää, että direktiivin säännökset ovat sisällöltään ehdottomia sekä riittävän täsmällisiä ja että kyseinen jäsenvaltio ei ole pannut direktiiviä täytäntöön vahvistetussa määräajassa. Se totesi näin ollen, ettei ole varmaa, että neuvoston direktiivi 93/13/ETY täyttää ehdottomuuden ja täsmällisyyden edellytyksen. Corte di cassazione korosti, että riidanalainen sopimus allekirjoitettiin toukokuussa 1994, jolloin Italia ei vielä ollut laiminlyönyt direktiivin täytäntöönpanoa, koska direktiivin täytäntöönpanon määräaika, joulukuu 1994, ei ollut vielä umpeutunut. Corte di cassazione päätteli näin ollen, ettei voida katsoa, että direktiivi 93/13/ETY oli sovellettavissa sellaisenaan välittömästi (self executing) toimivaltaa koskevaan lausekkeeseen, kuten Giudice di pace di Roma oli väittänyt.

[309] Corte di cassazione, Sezione I, 1.2.2000, nro 1099, Giustizia civile, 2000, s. 1690.

[310] Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1994, s. 29).

Italian Consiglio di Stato katsoi lentokenttäyrityksen yksityistämistä ja useimpien sen osakkeiden liikkeelle laskemista markkinoille, koskevassa tuomiossa [311], että ministerin asetus, jolla rajoitetaan julkisyhteisöjen, myös taloudellisten julkisyhteisöjen, sekä yrityksessä osakkaina olevien julkisoikeudellisten yritysten omistusosuus enintään 2 prosenttiin, on yhteisön oikeuden mukainen. Esillä olevassa asiassa julkisoikeudellinen yhtiö, jonka osakepääomasta Milanon comune ja provincia omistivat 99 prosenttia, vetosi Tribunale amministrativo regionale Lazioon lentokenttäyrityksen osakkeiden hankintailmoitukseen sisältyvän lausekkeen kumoamiseksi. Lausekkeessa vahvistettiin edellä mainittu 2 prosentin raja. Kantaja vetosi muun muassa syrjinnän kieltävän periaatteen, sijoittautumisvapauden, pääoman vapaan liikkuvuuden ja suhteellisuusperiaatteen rikkomiseen. Suhteellisuusperiaatteen osalta Tribunale amministrativo hylkäsi kanteen 14.7.1999 antamallaan tuomiolla [312] ja totesi, että suhteellisuusperiaate ei ole yhteisön toimien laillisuuden itsenäinen arviointiperuste, vaan ainoastaan EY:n perustamissopimuksen säännösten tulkintaperuste. Kantaja haki muutosta Consiglio di Statolta, joka vahvisti ensimmäisen oikeusasteen tuomion ja täsmensi suhteellisuusperiaatteen soveltamisalan.

[311] Consiglio di Stato, Sezione VI, 1.4.2000, I, s. 833-847.

[312] Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III, 14.7.1999, nro 2155, I tribunali amministrativi regionali, 1999, I, s. 3126-3133.

Consiglio di Stato viittasi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön [313], jonka mukaan suhteellisuusperiaate on yhteisön oikeuden yleisperiaate, jota jäsenvaltioiden elinten on noudatettava käyttäessään harkintavaltaansa ja jonka avulla arvioidaan sekä kansallisen lainsäätäjän toimia että kansallista lainsäädäntöä. Consiglio di Stato katsoi, etteivät asianosaiset olleet kehitelleet suhteellisuusperiaatteen rikkomiseen perustuvaa väitettään riittävästi, mutta täsmensi kuitenkin, että julkisoikeudellisten yhteisöjen osuuden rajoittaminen yksityistettävien yritysten osakepääomasta on tarpeellinen ja asianmukainen toimi kyseessä olevan prosessin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaiseksi tavoitteeksi katsotaan yrityksen osakkeiden siirtäminen yksityishenkilöille maksua vastaan laissa vahvistettujen julkisten päämäärien saavuttamiseksi entistä paremmin. Näitä tavoitteita olisi mahdoton saavuttaa, jos valtion osakkeita voisi siirtää julkisoikeudelliselle yhtiölle ja päinvastoin. Lisäksi jo rajoittamisen todetaan olevan laillista, sitä ei voida pitää tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena, koska se on hallituksen tekemä talouspolittinen valinta ja hallitus päättää, mikä on valtion suurin mahdollinen omistusosuus yksityistetyn yhtiön osakepääomasta.

[313] Asia 1976/84, Komissio/Kreikka, tuomio 12.3.1987 (Kok. 1987, s. 1193), yhdistetyt asiat 41/79, 121/79 ja 769/79, Vittorio Testa ym, tuomio 19.6.1980 (Kok 1980. s. 1979), asia C-427/85, Komissio/Saksa, tuomio 25.2.1988 (Kok. 1988, s. 1123) ja asia C-1972/92, Enderby, tuomio 27.10.1993 (Kok. s. I-15535).

Yhdistyneessä kuningaskunnassa saatettiin Court of Appealin käsiteltäväksi kanteet High Courtin kahdesta ristiriitaisesta päätöksestä, jotka koskivat yritysluovutuksia koskevien säädösten, Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981, mukaista yritysten osakepääoman siirtoa. Kyseisillä säännöksillä saatettiin direktiivi 77/187/ETY [314] osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä. Court of Appeal totesi [315], että osakkeiden luovuttajan vahingonkorvausvastuu työntekijään nähden tämän ennen osakkeiden siirtopäivää kärsimien henkilövahinkojen osalta siirtyi luovutuksensaajalle vuonna 1981 annetun lain 5 :n 2 momentin nojalla. Court of Appeal katsoi, että kyseisen 5 :n 2 momentin a kohdassa tarkoitetaan luovuttajan kaikkia työsuhteen mukaisia oikeuksia, valtuuksia, velvollisuuksia ja vastuita [316], mistä käy ilmi, ettei luovutus koske ainoastaan sopimusuperusteisten oikeuksien siirtymistä, vaan myös työsuhteen yhteydessä syntyneiden ehtojen siirtymistä. Tämä säännös on riittävän kattava sisältämään myös työnantajan deliktiperusteisen vahingonkorvausvastuun, vaikkei siinä olekaan suoraa viittausta deliktiperusteiseen vahingonkorvausjärjestelmään. Työnantajan laiminlyönnistä johtuva vastuu siirtyi näin ollen esillä olevassa asiassa luovutuksensaajalle vuoden 1981 lain mukaisesti.

[314] Neuvoston direktiivi 77/187/ETY, annettu 14 päivänä helmikuuta 1977, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 61, 5.3.1977, s. 26).

[315] Court of Appeal (Civil Division), 16.5.2000, Martin contre Lancashire County Council, Bernadone contre Pall Mall Services Group Ltd and others, The All England Law Reports 2000, Vol. 3, s. 544-560.

[316] "All the transferor's rights, powers, duties and liabilities under or in connexion with the contract of employment."

Toisessa asiassa Court of Appeal totesi lisäksi, että työtapaturmavakuutuksen mukaisesti luovuttajalla on oikeus korvaukseen, ja vaikka luovuttaja olisi tehnyt sopimuksen kolmannen osapuolen (vakuutuksenantajan) kanssa, myös tämä oikeus siirtyi luovutuksensaajalle. Court of Appeal muistutti, että direktiivin 77/187/ETY tarkoituksena on suojella työntekijöiden oikeuksia yritysluovutusten yhteydessä. Se katsoi, että vuoden 1981 lakia, jolla direktiivi saatetaan osaksi kansallista oikeutta, olisi mahdollisuuksien mukaan tulkittava siten, ettei työntekijöiltä riistettäisi työsuhteen yhteydessä syntyneitä oikeuksia, joihin he olisivat voineet vedota, jollei yrityksen luovutusta olisi tapahtunut. Lisäksi työnantajan oikeus korvauksiin vakuutuksenantajalta kattaa työsopimuksen yhteydessä syntyneen vastuun. Tämän vuoksi esillä olevassa asiassa luovuttajan vakuutussopimuksen edut siirtyivät luovutuksensaajalle.

Yhdistyneen kuningaskunnan Court of Appeal kumosi [317] ensimmäisessä oikeusasteessa annetun tuomion ja katsoi, että työajan järjestämisestä annetun direktiivin 93/104/EY [318] 7 artikla ei ollut riittävän täsmällinen ja ehdoton välittömän oikeusvaikutuksen aikaansaamiseksi. Esillä olevassa asiassa vastakkain olivat uimaohjaaja ja tämän työnantaja, aluehallinto. Employment Appeal Tribunal totesi, että kantaja, joka ei ollut saanut palkkaa koulun lomakausilta, oli oikeutettu neljän viikon palkalliseen vuosilomaan edellä mainitun direktiivin 7 artiklan 1 kohdan nojalla. Kohdassa säädetään, että "jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jokainen työntekijä saa vähintään neljän viikon palkallisen vuosiloman tällaisen loman saamiselle ja myöntämiselle kansallisessa lainsäädännössä ja/tai käytännössä vahvistettujen edellytysten mukaisesti". Tosiseikkojen ilmenemisaikaan vuonna 1997 direktiiviä ei oltu vielä pantu täytäntöön Yhdistyneessä kuningaskunnassa, vaikka täytäntöönpanon määräaika umpeutui 23.10.1996. Direktiivi pantiin täytäntöön vasta 1.10.1998 voimaan tulleella Working Time Regulations -säädöksellä (SI 1998, nro 1883). Kantaja korosti, että tämän säännöksen välittömään oikeusvaikutukseen voidaan vedota hallintoa kohtaan kyseisten kahden päivämäärän välisen ajanjakson osalta. Employment Appeal Tribunal totesi, että direktiivin 7 artikla oli riittävän täsmällinen ja ehdoton välittömän oikeusvaikutuksen aikaansaamiseksi ja että asianosainen saattoi siten hyödyntää sitä vastaajaan nähden.

[317] Court of Appeal (Civil Division), 21.6.2000, Gibson contre East Riding of Yorkshire District Council, Common Market Law Reports 2000, Vol. 3, s. 329-338.

[318] Neuvoston direktiivi 93/104/EY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1993, työajan järjestämistä koskevista seikoista (EYVL L 307, 13.12.1993, s. 18).

Court of Appealin Lord Justice Mummery tutki 7 artiklaa asian luonteen, yleisen rakenteen ja direktiivin sanamuodon laajemmassa yhteydessä ja paneutui erityisesti "työajan" käsitteeseen, jolla direktiivin 2 artiklassa tarkoitetaan "ajanjaksoa, jonka aikana työntekijä tekee työtä, on työnantajan käytettävissä ja suorittaa tehtäviään kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti". Lord Justice Mummery katsoi, että tämä epätarkasti laadittu määritelmä, jossa viitataan kansalliseen lainsäädäntöön, oli erityisen tärkeä vuosilomaa koskevan osan II, johon sisältyy myös 7 artikla, kannalta. Vaikka 7 artiklassa mainitaan täsmällisestä palkallisen vuosiloman neljän viikon vähimmäiskesto, siitä ei seuraa, että kyseisessä säännöksessä vahvistettu velvoite on riittävän täsmällinen, jotta yksityinen oikeussubjekti voisi vedota siihen kansallisessa tuomioistuimessa. Koska kysymykseen, mikä on sen "työajan" kesto, jonka työntekijän on oltava töissä, jotta tämä voi pyytää kyseisessä säädöksessä tarkoitettua vuosilomaa, ei vastata 7 artiklassa eikä muuallakaan direktiivissä, Lord Justice Mummery totesi, ettei kyseisellä säädöksellä voi olla välitöntä oikeusvaikutusta.

Yhdistyneen kuningaskunnassa Court of Sessionin Outer House (Skotlannin tuomioistuin) sai käsiteltäväksi kanteen kauppaedustajan sopimuksen purkamisesta. [319] Court of Sessionin Outer House muistutti kansallisen oikeuden yhdenmukaisen tulkinnan periaatteesta ja totesi, että kun direktiiviin on omaksuttu jokin osa jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä, kyseisen jäsenvaltion oikeuteen voidaan vedota direktiivin täsmällisen soveltamisalan määrittelemiseksi. Lord Hamilton totesi ensinnäkin, että Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993 -säädöksellä on pantu täytäntöön itsenäisiä kauppaedustajia koskeva direktiivi 86/653/ETY [320], johon kantaja viittasi. Lord Hamilton muistutti, että kansallista oikeutta on tulkittava mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaisesti sen kautta täytäntöön pantavan direktiivin sanamuodon ja päämäärien kanssa sekä yhteisöjen tuomioistuimen tulkinnan kanssa sen sijaan, että noudatetaan kansallisten säännösten sanatarkkaa tulkintaa. Lord Hamilton lisäsi, että lainsäädäntö, jota hyväksytään yhteisön direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, ei muuta muita kyseisen alan voimassa olevia kansallisen oikeuden sääntöjä, elleivät ne ole direktiivin säännösten vastaisia. Kysymyksestä, onko Skotlannissa mahdollista vedota toisen jäsenvaltion oikeuteen ja tuomioistuinten oikeuskäytäntöön, kun määritellään yhteisön sellaisen direktiivin soveltamisalaa, johon on omaksuttu osia jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä. Lord Hamilton totesi, että tällainen menettelytapa tukee jäsenvaltioiden yhdenmukaistamistavoitetta. Näin ollen mikäli kyseessä oleva direktiivi edellyttää Ranskan oikeudesta johdettua ratkaisua, saattaa olla tarpeen ottaa huomioon Ranskan tuomioistuinten oikeuskäytäntö kyseisessä asiassa, mutta tämä ei kuitenkaan edellytä, että Ranskan oikeuden asiantuntijoilta pyydetään asiasta ratkaisu. Lord Hamiltonin mukaan kyseessä on oikeusvertailun soveltaminen, jossa Skotlannin tuomioistuin voi täysimääräisesti hyödyntää ulkomaisia oikeuslähteitä.

[319] Court of Session, Outer House, 10.3.1999, Stewart Roy contre M R Pearlman Ltd, Common Market Law Reports 1999,Vol. 2, s. 1155-1171.

[320] Neuvoston direktiivi 86/653/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1986, jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta (EYVL L 382, 31.12.1986, s. 17).

Court of Sessionin Inner Housen käsiteltäväksi saatettiin samanlainen asia, jonka yhteydessä se muistutti [321], että kansallista oikeutta on tulkittava yhteisön oikeuden mukaisesti. Kun Court of Sessionin Inner House sai tietää, että direktiivissä 86/653/ETY tarkoitettu korvausjärjestelmä perustuu Ranskan oikeuteen, se tulkitsi Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä noudattaen Ranskan oikeutta, jossa säädetään itsenäisten kauppaedustajien hyvitys- ja korvausjärjestelmästä sopimuksen purkamisen yhteydessä.

[321] Court of Session, Inner House, 16.3.2000, King contre T. Tunnock Ltd, European Law Reports of Cases in the United Kingdom and Ireland 2000, s. 531-550.

Yhdistyneen kuningaskunnan Court of Sessionin Outer House on antanut lisäksi tavaramerkkioikeuden sammumiseen liittyvän ratkaisun asiassa [322], joka koski Davidoff-merkkituotteiden rinnakkaistuontia Singaporesta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kanteen nostivat tavaramerkkioikeuden haltijat direktiivin 89/104/ETY [323] 5 artiklan nojalla tarkoituksenaan estää vastaajia jakelemasta ja myymästä kyseisellä merkillä varustettuja tuotteita Euroopan talousalueella ilman kantajien suostumusta. Asianosaiset olivat yhtä mieltä siitä, että riita-asia koski pääasiassa direktiivin 7 artiklassa tarkoitettua käsitettä "suostumus". Kantajat väittivät, etteivät he eikä myyntiluvan haltijat olleet laskeneet tuotteita liikkeelle Euroopan talousalueella ja että he olivat toimittaneet tuotteet Singaporen jakelijoilleen tuotteiden myymiseksi kyseisellä alueella. Tuotteiden myynnistä oli tehty Saksan oikeuden mukainen sopimus, jossa myönnettiin jälleenmyyjille yksinoikeus myydä tuotteita määritellyllä Aasian alueella. Lisäksi sopimus velvoitti jakelijoita varmistamaan, että jälleenmyyjät noudattavat tätä ehtoa.

[322] Court of Session, Outer House, 4.4.2000, Zino Davidoff SA contre M&S Toiletries Ltd, Common Market Law Reports 2000, vol. 2, s. 735-753.

[323] Katso alaviite 50.

Outer House katsoi, että vastaajat eivät olleet osoittaneet, että kantajat olisivat antaneet suostumuksensa. Lisäksi se totesi, että aikomus rajoittaa tuotteiden jälleenmyyntiä sopimuksessa määritellyllä alueella kävi selvästi ilmi myös sopimuksesta ja että vastaajien väite, jonka mukaan kantajien suostumus kävi epäsuorasti ilmi siitä, etteivät he toteuttaneet toimia tuotteiden myöhemmän viennin estämiseksi Euroopan talousalueelle (esimerkiksi nimenomainen tuotteita koskeva kielto), ei vastannut kaupallista todellisuutta. Outer Housen Lord Kingarth poikkesi Englannin Court of Justicen, Chancellery Divisionin Justice Laddien huhtikuussa 1999 vastaavassa asiassa tekemästä päätöksestä [324]. Justice Laddie oli todennut, ettei Davidoff voinut esittää vaatimuksia Yhdistyneen kuningaskunnan aluetta koskevan tavaramerkkioikeuden perusteella Singaporesta tuotujen tuotteiden osalta. Justice Laddie katsoi, että Englannin sopimusoikeuden mukaan tavaramerkin haltijan oletetaan suostuvan tuotteiden jälleenmyyntiin Euroopan talousalueella, jollei jälleenmyyjälle osoiteta nimenomaisia rajoituksia tuotteiden ostohetkellä. On syytä panna merkille, että Englannin tuomioistuin on pyytänyt yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua hiljaisen suostumuksen käsitteestä [325]. Lord Kingarth korosti esillä olevan asian ja Englannin Court of Justicen päätöksen eroja erityisesti sen suhteen, että esillä olevassa asiassa jälleenmyyntisopimus oli tehty Saksan eikä Englannin oikeuden mukaan. Lord Kingarth katsoi, että hiljaiseen suostumukseen perustuva puolustus ei ollut relevantti, kun otetaan huomioon jälleenmyyntisopimuksessa selkeästi ilmaistut viennin rajoitukset ja kielto jälleenmyydä tuotteita muualla kuin määritellyillä Aasian alueilla. Tässä yhteydessä Skotlannin tuomioistuin katsoi, ettei asiassa voitu todeta hiljaista suostumusta myöhempään jälleenmyyntiin Euroopan talousalueella.

[324] Davidoff SA/A&G Imports Ltd, [1999] 3 All ER 711.

[325] Katso edellä alaviite 82, yhdistetyt asiat C-414-99, Davidoff, ja C-415/99, Levi Strauss.

Direktiivin 7 artiklassa tarkoitetun "suostumuksen" käsitteen osalta Lord Kingarth totesi kantajien väitteet perustelluiksi. Kantajat eivät kieltäneet mahdollisuutta, että kyseessä voisi olla hiljainen suostumus, vaan vetosivat asiassa Silhouette [326] annetussa tuomiossa vahvistettuun periaatteeseen, jonka mukaan 7 artiklan 1 kohta on poikkeus 5 artiklan 1 kohdassa tavaramerkin haltijalle vahvistetuille oikeuksille ja sitä on näin ollen tulkittava suppeasti.

[326] Asia C-355/96, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4799).

Skotlannin tuomioistuin katsoi, ettei asiasta ollut tarpeen esittää ennakkoratkaisukysymystä yhteisöjen tuomioistuimelle, koska asioissa Davidoff ja Levi Strauss oli esitetty ennakkoratkaisukysymykset yhteisöjen tuomioistuimelle suostumuksen käsitteestä ja koska asianosaiset eivät pyytäneet Skotlannin tuomioistuinta tekemään ennakkoratkaisukysymystä. Court of Sessionin Outer House antoi tämän jälkeen väliaikaisen kieltomääräyksen (interim interdict) [327] kantajille. Lord McCluskey katsoi erityisesti, että viivakoodien tahallinen manipulointi voidaan ensi näkemältä katsoa tuotteiden alkuperän salaamiseksi ja kantajien oikeuksien rikkomista.

[327] Court of Session, Outer House, 8.8.2000, Zino Davidoff SA contre M&S Toiletries Ltd.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa Man-saarten High Court of Justicen käsiteltäväksi saatettiin kanne, jota koskevassa 19.1.1999 antamassaan tuomiossa [328] se totesi, ettei EY:n perustamissopimuksen 52 artiklaa eikä yhteisön säännöksiä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja palvelujen tarjoamisen vapaudesta sovelleta Man-saariin ja että yhteisöjen tuomioistuimen vastaavissa asioissa antamilla tuomioilla ei näin ollen ole mitään oikeusvaikutusta Man-saariin. Man-saarten High Court of Justice päätteli siten, ettei Man-saarten tuomioistuimilla ole velvollisuutta noudattaa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

[328] High Court of Justice of the Isle of Man, Staff of Government Division, 19.1.1999, Fielding contre Oake.

Kantaja oli Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, jonka asuinpaikka oli Man-saaret. Häntä vastaan oli nostettu syyte, koska hän oli ajanut ajokortitta yli kolmen kuukauden ajan saavuttuaan Man-saarille. Hänellä oli tuolloin voimassa oleva Yhdistyneen kuningaskunnan ajokortti, mutta hän ei ollut vaihtanut sitä Man-saarten viranomaisten myöntämään ajokorttiin paikallisen lainsäädännön edellyttämässä kolmen kuukauden määräajassa. Kantaja vetosi muun muassa vuoden 1985 Road Traffic Actin (tieliikennelain) säännökseen, joka velvoitti hänen mukaansa Man-saarten viranomaiset toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta yhteisön liikennealan säännöstö pannaan täytäntöön Man-saarella. High Court hylkäsi tämän perusteen ja muistutti ensinnäkin, että vuoden 1972 liittymisasiakirjaan liitetyn pöytäkirjan 3 yhteisön maantiekuljetuksia koskevaa säännöstöä ei sovelleta Man-saariin. High Court lisäsi, että säännös, johon kantaja vetoaa, antaa Man-saarten viranomaisille mahdollisuuden toteuttaa toimia yhteisön oikeuden soveltamiseksi, mutta se ei kuitenkaan sido Man-saarten oikeuskäytäntöä. Kantaja viittasi myös yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Skanavi ja Chryssanthakopoulos antamaan tuomioon [329], jossa todettiin, että toisessa jäsenvaltiossa ajokortin hankkinutta henkilöä, joka ei ollut vaihtanut ajokorttia määräajan kuluessa asuinvaltionsa ajokorttiin, vastaan nostettu syyte oli EY:n perustamissopimuksen 52 artiklan vastainen. Tämän osalta High Court totesi, ettei sijoittautumisvapautta koskevaa EY:n perustamissopimuksen 52 artiklaa, työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevaa yhteisön säännöstöä eikä palvelujen tarjoamisen vapautta koskevaa yhteisön säännöstöä sovelleta Man-saarilla ja ettei kyseinen oikeuskäytäntö ole merkityksellinen esillä olevassa asiassa.

[329] Asia C-193/94, tuomio 29.2.1996 (Kok. 1996, s. I-929).

2.6. Neljäs kysymys

Itävallan Oberste Gerichtshofin käsiteltäväksi saatettiin kaksi asiaa, jotka koskivat Tirolissa sijaitsevien kiinteistöjen hankintaan vaadittavan hallinnollisen luvan epäämistä.

Ensimmäisessä asiassa [330] Saksan kansalainen oli ostanut heinäkuussa 1997 talon Tirolista tarkoituksenaan muuttaa pääasuinpaikkansa sinne. Ensimmäisen oikeusasteen toimivaltainen viranomainen (Bezirkshauptmannschaft Schwaz) kieltäytyi myöntämästä lupaa kiinteistön hankinnalle Tirolin osavaltion kiinteistöjen kauppaa koskevan lain (Tiroler Grundverkehrsgesetz) perusteella, vaikka kantaja vetosi henkilöiden vapaan liikkuvuuden lisäksi sijoittautumisvapauteen ja korosti saaneensa luvan harjoittaa liiketoimintaa Itävallassa. Toimivaltainen viranomainen sovelsi kantajan tapaukseen kaikkea ulkomaisten suorittamaa omaisuuden hankintaa koskevia säännöksiä ja totesi, ettei sijoittautumisesta ollut Tirolin osavaltiolle taloudellista, kulttuurista tai sosiaalista etua.

[330] Oberster Gerichtshof, tuomio 10.6.2000, 1 Ob 12/00x.

Oberste Gerichtshof katsoi, että Bezirkshauptmannschaftin olisi pitänyt tietää, että sen päätöksessä esitettyjä edellytyksiä ei voida soveltaa Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisiin, mikä ilmenee myös Tirolin osavaltion hallituksen kiertokirjeestä. Kun otetaan huomioon yhteisön oikeuden ensisijaisuus ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö, Bezirkshauptmannschaftin olisi pitänyt kunnioittaa henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja sijoittautumisvapautta, vaikka kansallisessa lainsäädännössä säädettiinkin toisin. Oberste Gerichtshof täsmensi, että valtion vastuuta voidaan soveltaa silloin, kun jonkin osavaltion elin soveltaa virheellisesti tai ei sovella yhteisön oikeutta. Esillä olevassa asiassa Tirolin osavaltio tuomittiin korvaamaan lainvastaisesta päätöksestä johtuneet kantajan asianajajakulut.

Toisessa asiassa [331] ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli esittänyt ennakkoratkaisukysymyksen yhteisöjen tuomioistuimelle [332], ja Oberste Gerichtshofin ratkaistavana oli lopulta kysymys siitä, oliko osavaltion vai liittovaltion vastattava korvauksista, joita maksetaan yksityishenkilöille vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei osavaltion laki noudata yhteisön oikeutta. Koska tämä kysymys oli kiistanalainen Itävallan lainopin mukaan, Oberste Gerichtshof seurasi yhteisöjen tuomioistuimen päättelyä edellä mainitussa asiassa Konle ja totesi, että yhteisön oikeuden vastaisten sisäisten päätösten yksityishenkilöille aiheuttamien vahinkojen korvausvastuu ei välttämättä kuulu liittovaltiolle. Hallintovastuusta annetussa laissa (Amtshaftungsgesetz) säädetään julkisviranomaisen vastuusta toiminnallisten ja järjestelyihin liittyvien perusteiden mukaisesti. Analogisesti kyseisen lain kanssa ainoastaan osavaltio on vahingonkorvausvastuullinen, jos vahingonaiheuttajana ei ole ollut liittovaltio. Kanne näin ollen hylättiin, koska sen kohteena oli liittovaltio eikä Tirolin osavaltio.

[331] Oberster Gerichtshof, tuomio 25.7.2000, 1 Ob 146/00b.

[332] Asia C-302/97, Konle, tuomio 1.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3099).

Belgiassa Cour de cassation täsmensi 14.1.2000 antamassaan tuomiossa [333] valtion vahingonkorvausvastuun edellytykset silloin, kun valtio antaa tai hyväksyy sellaisen yhteisön säädöksen vastaisen lain, jolla on välitön oikeusvaikutus maan sisäisessä oikeusjärjestyksessä. Esillä olevassa asiassa kyse oli ajoneuvojen teknisiä ominaisuuksia koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä. Cour de cassation katsoi [334], että hallintoviranomaisen toimia on arvioitava Belgian oikeuden siviilioikeudellisen vastuun yleisten, yhteisön oikeutta laajempien perusteiden mukaisesti.

[333] Cour de cassation, 14.1.2000, nro C.98.0477.F.

[334] Belgian siviililain (code civil) 1382 ssä säädetään siviilioikeudellisista ehdoista, kuten tuottamuksellisuudesta, vahingosta ja syy-yhteydestä.

Kantajan alkuperäisen kanteen tarkoituksena oli osoittaa, että Belgian valtio oli toiminut virheellisesti aiheuttamalla kantajalle vahinkoa, jonka johdosta tämä vaati korvausta, koska Belgian valtio ei ollut myöntänyt tyyppihyväksyntää muista jäsenvaltioista tuotaville linja-autoille, jotka eivät täyttäneet Belgian kääntösädettä koskevia vaatimuksia, ja koska se oli siten rikkonut EY:n perustamissopimuksen 30 artiklaa (josta on tullut EY 28 artikla). Cour d'appel de Bruxelles nojautui valituksen kohteena olevan päätöksen ratkaisussa asiassa Facortame annettuun tuomioon [335]. Cour d'appelin mukaan se, että hallintoviranomainen hyväksyy EY:n perustamissopimuksen vastaisen säädöksen ei merkitse korvausvastuun edellyttämää tuottamusta, ellei rikkominen ole riittävän selkeää, vakavaa ja ilmeistä. Cour d'appel täsmensi, että arvioitaessa, onko yhteisön oikeuden rikkominen riittävän selkeää, ratkaiseva arviointiperuste on se, laiminlyökö kyseinen jäsenvaltio selvästi yhteisön säädöksen noudattamisen. Cour d'appel luetteli tämän jälkeen seikat, jotka toimivaltainen tuomioistuin voi ottaa huomioon tarkastellessaan, onko rikkominen ilmeisen selvää. Esillä olevan asian erityispiirteiden perusteella Cour d'appel totesi, että EY:n perustamissopimuksen 30 artiklan rikkominen ei ollut selvää, ainakaan ajanjaksona, jolta korvausta pyydettiin.

[335] Yhdistetyt asiat C-46/93 ja C-48/98, tuomio 5.3.1996 (Kok. 1996, s. I-1029).

Cour de cassation kumosi tuomion, koska se on vastoin kansallisia siviilioikeudellista vastuuta koskevia säännöksiä. Cour de cassation myönsi ensinnäkin, että jollei vastuusta vapauttamiselle ole perusteita, hallintoviranomainen toimii virheellisesti, kun se antaa tai hyväksyy säännöksen, jossa ei oteta huomioon kansainvälisen oikeuden säännöksiä, joilla on välitön oikeusvaikutus maiden oikeusjärjestelmään. Hallintoviranomainen on tällöin siviilioikeudellisesti vastuussa haitoista, joita sen virheellinen toiminta aiheuttaa. Cour de cassation korosti tämän jälkeen Cour d'appelin todenneen, että kyseistä valtion lainvastaista tointa ei voida pitää tuottamukselliena. Cour d'appel ei ollut tarkastellut vastuusta vapautumisen perusteiden mahdollista olemassaoloa. Tämän toteamuksen perusteella ja viittaamatta Cour d'appelin mainitsemiin yhteisön oikeuden periaatteisiin Cour de cassation katsoi, että tuomio rikkoo siviilioikeudellista vastuuta koskevia kansallisia säännöksiä.

Kreikassa Symvoulio tis Epikrateias antoi 26.2.1999 tuomion 207/1999 [336] direktiivin 89/48/EY [337] täytäntöönpanon laiminlyöntiä koskevassa asiassa. Symvoulio tis Epikrateias ei puuttunut asiassa Francovich annetun tuomion problematiikkaan, vaikka kantaja oli vedonnut valtion siviilioikeudelliseen vastuuseen, joka johtui direktivin täytäntöönpanon laiminlyönnistä, ja vaikka yhteisöjen tuomioistuin oli tuominnut Kreikan [338] tämän vuoksi. Symvoulio tis Epikrateias tunnusti valtion velvollisuuden saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja katsoi, että lainsäätäjän ja hallintoviranomaisten on valittava asianmukainen oikeuskeino täyttääkseen kyseisen velvollisuutensa. Symvoulio tis Epikrateias katsoi lisäksi, ettei oikeuslaitoksen toimivaltaan kuulu puuttua asiaan erityisesti tunnustamalla valtion siviilioikeudellinen vastuu sen jäsenyysvelvoitteiden rikkomisen osalta.

[336] Symvoulio tis Epikrateias, Olomeleia, 26.21999, Deltio Forologikis Nomothesias, 1999, s. 1783-1787; EDDDD, 2000, .s 98-104; European Current Law, 2000, Part 6, nro 75 (englanninkielinen tiivistelmä).

[337] Neuvoston direktiivi 89/18/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 19, vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä (EYVL L 019, 24.1.1989, s. 16).

[338] Asia C-365/93, tuomio 23.3.1995 (Kok, s. I-499).

Irlannin Circuit Court sovelsi 29.10.1999 asiassa Dublin Bus contre Motor Insurers' Bureau of Ireland (MIBI) antamassaan tuomiossa [339] innovatiivisesti asiassa Frankovich vahvistettua oikeuskäytäntöä. Irlanti oli pannut täytäntöön toisen moottoriajoneuvodirektiivin 84/5/ETY [340] vastaajan kanssa tehdyllä sopimuksella. Vastaaja oli yksityisoikeudellinen yhdistys, joka edustaa kyseisellä alalla toimivia vakuutusyhtiöitä. Sopimuksessa vahvistettiin direktiivissä esitettyä laajempi poikkeus, joka koskee tunnistamattomien ajoneuvojen aiheuttamien vahinkojen kattamista. Poikkeus laajennettiin koskemaan tapauksia, joissa kuljettaja ei ole tunnistettavissa. Circuit Court totesi, että direktiivi oli pantu virheellisesti täytäntöön. Lisäksi Circuit Courtin mukaan tarkastelussa olisi huomioitava myös MIBI valtion yhteistyökumppanina ottaen huomioon Irlannin viranomaisten valitseman tavan panna direktiivi täytäntöön. Circuit Court määritteli siten MIBI:n valtionhallintoon kuuluvaksi osaksi, jonka osalta voidaan todeta siviilioikeudellinen vastuu riittävän selvästä direktiivin virheellisestä täytäntöönpanosta. Ottaen huomioon että MIBI oli jo tietoinen sopimuksen liian laajan poikkeuksen ongelmasta ja että se oli jo ilmoittanut ettei aio hyödyntää poikkeusta muissa asioissa, Circuit Court totesi, että tuomioiden Francovich ja British Telecom edellytykset täyttyvät, ja tuomitsi MIBI:n maksamaan korvauksia osapuolelle, jolle oli aiheutunut vahinkoa direktiivin virheellisestä täytäntöönpanosta.

[339] McMahon J, ei vielä julkaistu.

[340] Toinen neuvoston direktiivi 84/5/ETY, annettu 30 päivänä joulukuuta 1983, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 8, 15.2.1984, s. 17).

Alankomaiden Hode Raad totesi 29.3.2000 antamassaan arvonlisäveroa koskevassa tuomiossa [341], että veroviranomaisten tekemä arvonlisäverolain, joka on todettu yhdenmukaiseksi arvonlisäverodirektiivin 77/388/ETY [342] kanssa, vastainen veronoikaisu ei ollut yhteisön oikeuden vastainen, ja että yhteisön oikeuden nojalla ei siten ole tarpeen korvata verovelvolliselle aiheutunutta vahinkoa. Hoge Raad korosti, että vaikka Alankomaat olisi pannut direktiivin virheettömästi täytäntöön, riidanalainen veronoikaisu ei olisi kuitenkaan perustunut kyseisen säännöksen mukaisiin veron määräytymisperusteisiin, ja ettei arvonlisäveroa täytynyt maksaa esillä olevassa asiassa. Verovelvollinen sai verotusta koskevan lain mukaisen kiinteämääräisen korvauksen. Verovelvollinen valitti Hoge Raadiin ja vaati, että vahingot korvattaisiin veronoikaisua vastaan aloitetun menettelyn todellisten kulujen perusteella. Valitus hylättiin.

[341] Hoge Raad, tuomio 29.3.2000, Beslissingen in belastingzaken, 2000, 342.

[342] Katso alaviite 20.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuhannet tallettajat olivat nostaneet kanteen Bank of Englandia vastaan House of Lordsissa, kun Bank of Credit and Commerce International SA (BCCI) oli joutunut selvitystilaan. House of Lords esitti kantansa [343] luottamusaseman väärinkäyttöön ("misfeasance in public office") -siviilirikkomuksen (vahinko) tunnusmerkeistä ja kysymyksestä, myönnetäänkö luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetussa direktiivissä 77/780/ETY [344] oikeussubjekteille sellainen oikeus korvaukseen ja hyvityksiin valtiolta, jota ne voivat hyödyntää kansallisissa tuomioistuimissa. Vuonna 1980 Bank of England myönsi Banking Act 1979 -lain valtuuttamana valvontaviranomaisena BCCI:lle luvan toimia talletuslaitoksena (licensed deposit-taking institution). Kyseessä oleva direktiivi pantiin täytäntöön Banking Actilla. Vuonna 1991 High Court nimitti Bank of Englannin pyynnöstä BCCI:hin väliaikaiset toimitsijat. Tämä johti BCCI:n sulkemiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja tuhansien tallettajien huomattaviin menetyksiin. BCCI ajautui konkurssiin pääasiassa organisaation ylimmällä tasolla ilmenneiden laajojen petosten vuoksi. Tallettajat kantelivat Bank of Englandiin "misfeasance in public office" -rikkomuksen perusteella. He korostivat, että korkeat virkamiehet olivat toimineet vilpillisessä mielessä, kun ne olivat lainvastaisesti myöntäneet BCCI:lle toimiluvan, kun ne eivät olleet välittäneet BCCI:n toiminnasta luvan myöntämisen jälkeen ja kun ne eivät olleet ryhtyneet tarpeellisiin toimii BCCI:n toiminnan lakkauttamiseksi. Tallettajien toisena kanneperusteena oli direktiivi 77/780/ETY.

[343] House of Lords, 18.5.2000, Three Rivers District Council and others contre The Governor and Company of the Bank of England, Common Market Law Reports 2000, Vol. 3, s. 205-269.

[344] Ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/646/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1989, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 322, 17.12.1977, s. 30).

Direktiiviä koskevan perusteen osalta House of Lords katsoi, ettei direktiivi velvoittanut jäsenvaltioita, joissa oikeussubjekteilla on oikeus hakea vahingonkorvausta oikeusteitse. House of Lordsin mukaan tällaisia oikeuksia ei ole tarpeen tunnustaa direktiivin päämäärien saavuttamiseksi. Direktiivi on ensiaskel luottolaitosten toimintaa koskevan lainsäädännön lähentämisessä yhteisössä, ja direktiivillä pyritään poistamaan sijoittautumisoikeuden esteet ottamalla samalla huomioon tällaisissa laitoksissa talletusten suojelemiseksi tarvittava lainsäädäntö. Tämän vuoksi lainsäädännön lähentämiseen tähtäävillä toimilla on vastattava kahteen vaatimukseen: toisaalta on suojeltava talletuksia ja toisaalta on luotava yhtäläiset kilpailuolosuhteet useissa jäsenvaltioissa toimivien luottolaitosten välille. House of Lords katsoo, että vaikka direktiivissä velvoitetaan toimivaltaisia viranomaisia yhteistyöhön, jos luottolaitos harjoittaa toimintaansa yhdessä tai useammassa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa sillä on kotipaikka, se ei kuitenkaan velvoita toimivaltaisia viranomaisia harjoittamaan valvontaa jokaisessa jäsenvaltiossa. House of Lords piti asian tulkintaa yksiselitteisenä ja antoi ratkaisunsa esittämättä ennakkoratkaisukysymystä yhteisöjen tuomioistuimelle.