52000PC0538

Ehdotus: neuvoston asetus maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista sisämarkkinoilla /* KOM/2000/0538 lopull. - CNS 2000/0226 */

Virallinen lehti nro C 365 E , 19/12/2000 s. 0270 - 0273


Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista sisämarkkinoilla

(komission esittämä)

PERUSTELUT

1. Myynninedistämisen tavoitteet yhteisössä

Tällä hetkellä komissiolla on käytössään 12 myynninedistämisjärjestelmää eri tuotteille, jotka neuvosto on aikojen kuluessa valinnut ja joilla jokaisella on oma alakohtainen sääntelynsä ja erilaiset yksityiskohtaiset säännöt sen mukaan, vastaavatko hallinnoinnista komission yksiköt (oliiviöljy, pellava, pähkinät ja logot) vaiko jäsenvaltiot tai tuottajaorganisaatiot (naudanliha, maitotuotteet, omenat ja sitrushedelmät, viinirypälemehu, kukat ja merkinnät).

Tämä historian saatossa epäyhtenäiseksi muodostunut järjestelmä olisi yhdenmukaistettava ja yksinkertaistettava, jotta siitä saataisiin tehokas ja sen varojen hallinnointi saataisiin käytettävissä olevin varoin yksinkertaisemmaksi.

Tästä syystä yhteisön olisi otettava EU:n sisäisiä toimia varten käyttöön joustava ja "horisontaalinen" myynninedistämisväline kolmansissa maissa käytettävän mallin mukaan.

Tämän välineen avulla on pyrittävä myös tiedottamiseen ja yleiseen ja kollektiiviseen myynninedistämiseen välttäen samalla päällekkäisyys yritysten tai kansallisten taikka alueellisten viranomaisten myynninedistämistoimien kanssa. Sen tehtävä on olla viimeksi mainittujen perinteistä markkinointia täydentävää luomalla niille suotuisa ympäristö kuluttajien keskuudessa.

Toimielinten tiedotustoiminta voi tuoda lisäarvoa ottamalla Euroopan tasolla esiin sellaisia aiheita, joita ei käsitellä kansallisten viranomaisten toimissa eikä merkkikohtaisessa mainonnassa, eli tuotteiden oleellisia ominaispiirteitä (laatu, ravitsemukselliset ominaisuudet, elintarviketurva, päällysmerkinnät, jäljitettävyys, SAN/SMM-järjestelmä, luonnonmukainen tai integroitu tuotanto jne.), sellaisella tavalla, että eurooppalaisten tuotteiden kuvaa voidaan hyödyntää paremmin näitä asioita yhä enemmän painottavien kuluttajien keskuudessa. Viime aikaiset tapahtumat (BSE, dioksiini, listeria jne.) ovat vain vahvistaneet tätä käsitystä.

2. Aiheiden ja tuotteiden valinta

Tähän mennessä sovelletun "pikkuerissä" -lähestymistavan sijaan ehdotetaan, että komissio valitsee kausittain hallintokomiteamenettelyä noudattaen aiheet ja alat, joista voidaan järjestää tiedotusta ja myynninedistämistä.

Valintaperusteet ovat erityisesti seuraavat:

-ravitsemuksellisten ominaisuuksien laadun, elintarviketurvan ja erityisten tuotantomenetelmien arvostuksen lisääminen aihekohtaisilla tai erityisille kohderyhmille suunnatuilla kampanjoilla,

-päällysmerkintäjärjestelmän sekä tuotteiden valvonta- ja jäljitettävyysjärjestelmän soveltaminen,

-tarve ratkaista suhdanteista johtuvia ongelmia jollakin alalla,

-mahdollisuus tiedottaa yhteisön järjestelmistä (esim. SAN/SMM, APT, luonnonmukaiset tuotteet tai tma-järjestelmä).

3. Myynninedistämistoimenpiteet

Toimet ovat pääasiassa samoja kuin nykyisinkin, eli pr-toimintaa, mainontaa ja tieteellisen tiedon jakamista kohderyhmille (jakeluporras, lääkärit, ravintoneuvojat ja muut mielipiteisiin vaikuttavat tahot).

4. Rahoitus

Yhteisö osarahoittaa toimia (keskimäärin 50 %) yhdessä ohjelmia ehdottavien ammattialan järjestöjen tai toimialakohtaisten organisaatioiden ja kyseisten jäsenvaltioiden kanssa. Osarahoituksen käyttö vaikuttaa välttämättömältä kaupan toimijoiden ja jäsenvaltioiden vastuun lisäämiseksi. Yhteisön SAN/SMM/APT-järjestelmistä, luonnonmukaisesta tuotannosta ja päällysmerkinnöistä tiedotettaessa vaikuttaa sopivalta hoitaa rahoitus ainoastaan jäsenvaltioiden ja yhteisön välillä, jotta voidaan varmistaa asianmukaisen tiedon saanti näistä uusista järjestelmistä.

5. Hallinnointi, valvonta ja arviointi

Kun yhteisön viitekehys on hallintokomiteamenettelyä noudattaen määritetty alakohtaisten suuntaviivojen avulla (tavoitteet, strategia, kohteet, toimet, varat jne.), toteutettavia toimenpiteitä koskevien aloitteiden on tultava ammattialan järjestöiltä tai toimialakohtaisilta organisaatioilta kyseisillä aloilla ja niiden on vastattava asianomaisten jäsenvaltioiden ehdotuspyyntöjä.

Kun toimenpiteet ovat saaneet esihyväksynnän asianomaisilta jäsenvaltioilta, jotka valitsevat ohjelmat kansallisilla eritelmillä täydennetyissä yhteisön suuntaviivoissa määriteltyjen perusteiden mukaan varmistaen niiden hinta-laatusuhteen ja asianmukaisuuden, ne esitetään komissiolle, joka tarkistaa, että ne ovat yhdenmukaisia yhteisön lainsäädännön ja niitä koskevien eritelmien kanssa, ja esittää huomautuksensa tietyn määräajan kuluessa. Määräajan päätyttyä jäsenvaltiot hyväksyvät ohjelmat lopullisesti.

Suuntaviivojen vahvistamiseksi ja ottaen huomioon useiden alojen erityistuntemuksen tarpeen ja sen, että komissiolla ei ole riittävästi erikoistunutta henkilökuntaa, komissio voi käyttää apunaan riippumattomien viestintäasiantuntijoiden komiteaa tai teknisiä avustajia.

Koska ohjelmien hallintojärjestelmä on "välillinen", jäsenvaltiot vastaavat valittujen toimien valvonnasta ja maksuista.

Komission tarjouspyynnöillä valitsemat riippumattomat elimet arvioivat toteutettujen toimenpiteiden tulokset.

2000/0226 (CNS)

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS

maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista sisämarkkinoilla

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen [1],

[1] EYVL C

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon [2],

[2] EYVL C

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon [3],

[3] EYVL C

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon [4],

[4] EYVL C

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisö voi nykyisen alakohtaisen sääntelyn nojalla toteuttaa tiettyjen maataloustuotteiden myynninedistämistoimia sisämarkkinoilla.

(2) Ottaen huomioon markkinoiden kehitysnäkymät ja aikaisemmat kokemukset sekä kuluttajien saaman tiedon täydellisyyden varmistamiseksi on aiheellista noudattaa kokonaisvaltaista ja johdonmukaista tiedotus- ja myynninedistämispolitiikkaa maataloustuotteiden ja täydentävästi myös elintarvikkeiden osalta kolmansia maita koskevien säännösten mukaisesti kannustamatta kuitenkaan jonkin tuotteen kulutusta sen erityisen alkuperän vuoksi.

(3) Tällaisella politiikalla täydennetään ja vahvistetaan hyödyllisellä tavalla jäsenvaltioiden toimia parantamalla etenkin näiden tuotteiden tuotekuvaa yhteisön kuluttajien keskuudessa erityisesti laadun, ravitsemuksellisten ominaisuuksien ja elintarvikkeiden turvallisuuden osalta.

(4) Olisi määriteltävä asianomaisten tuotteiden ja alojen valintaperusteet sekä yhteisön kampanjan aihepiirit.

(5) Ohjelmien johdonmukaisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi olisi säädettävä suuntaviivoista, joissa määritetään kyseisten ohjelmien keskeiset tekijät kunkin asianomaisen tuotteen tai alan osalta. Suuntaviivoja on täydennettävä jäsenvaltioiden määrittelemillä eritelmillä.

(6) Suoritettavien tehtävien teknisyys huomioon ottaen olisi säädettävä, että komissio voi turvautua viestintäasiantuntijoiden komiteaan tai teknisiin avustajiin.

(7) Toimien rahoitusperusteet olisi määriteltävä. Pääsääntöisesti on suotavaa, että yhteisö vastaa vain osasta toimien kustannuksista niitä ehdottavien organisaatioiden ja asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden vastuun lisäämiseksi. Poikkeustapauksissa voi kuitenkin olla suotavaa, että kyseiseltä jäsenvaltiolta ei edellytetä osallistumista rahoitukseen. Alkuperää, luonnonmukaista tuotantoa ja päällysmerkintöjä koskevista yhteisön järjestelmistä tiedotettaessa rahoituksen hoitaminen yhteisön ja jäsenvaltioiden kesken on perusteltua, koska on varmistettava asianmukaisen tiedon saanti näistä suhteellisen uusista toimenpiteistä.

(8) Valittujen toimien parhaan hinta-laatusuhteen varmistamiseksi olisi säädettävä, että vastuu toimien toteuttamisesta annetaan asianmukaisia menettelyjä noudattaen sellaisille elimille, joissa on siihen tarvittavat rakenteet ja ammatillinen pätevyys.

(9) Ohjelmien moitteettoman toteutuksen ja toimien vaikutusten valvomiseksi olisi säädettävä, että tehokkaasta seurannasta vastaavat jäsenvaltiot ja tulokset arvioi riippumaton arviointielin.

(10) Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten tarvittavat toimenpiteet vahvistetaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY [5] 2 artiklan mukaisesti. Nämä toimenpiteet olisi vahvistettava mainitun päätöksen 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä noudattaen. Tällöin kyseiset hallintokomiteat toimivat yhdessä.

[5] EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11) Yhteisön toimien ja teknisen avun rahoituksesta aiheutuvia menoja olisi pidettävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 [6] 1 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuina tukitoimenpiteinä.

[6] EYVL L 160, 26.6.1999, s.103.

(12) Alakohtaiseen sääntelyyn sisältyviä myynninedistämistoimenpiteitä koskevia säännöksiä on ollut vaikea soveltaa, koska täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat erilaisia ja säännöksiä on muutettu useasti. Niitä olisi yhdenmukaistettava ja yksinkertaistettava liittämällä ne yhteen asiakirjaan. Näin ollen on syytä kumota nämä säännökset ja myynninedistämistä koskevat voimassa olevat alakohtaiset asetukset.

(13) Olisi säädettävä asianmukaisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan siirtyminen näistä säännöksistä ja alakohtaisista asetuksista tässä asetuksessa säädettyyn uuteen järjestelmään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Yhteisö voi rahoittaa alueellaan toteutettavia maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tiedotus- ja myynninedistämistoimia kokonaan tai osittain.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimia ei saa suunnata kaupallisten merkkien mukaan eikä niissä saa kannustaa tuotteen kulutusta sen erityisen alkuperän vuoksi. Tämä säännös ei estä mainitsemasta 2 artiklassa tarkoitettujen toimien kohteena olevien tuotteiden alkuperää, jos kyseessä on yhteisön lainsäädäntöön perustuva nimitys.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut toimet ovat seuraavat:

a) PR-toimet, myynninedistäminen ja mainonta erityisesti yhteisön tuotteiden oleellisten ominaispiirteiden korostamiseksi etenkin laadun, hygienian, elintarviketurvan, erityisen tuotantotavan, ravitsemuksellisten ominaisuuksien, pakkausmerkintöjen, eläinten hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun osalta.

b) Osallistuminen kansallisesti tai Euroopan tasolla merkittäviin tapahtumiin, messuihin ja näyttelyihin ja erityisesti yhteisön tuotteiden tuotekuvan parantamiseen tähtäävien näyttelyosastojen pystyttäminen niissä.

c) Tiedotustoimet, jotka koskevat erityisesti suojattua alkuperänimitystä (SAN), suojattua maantieteellistä merkintää (SMM) ja aitoa perinteistä tuotetta (APT) koskevia yhteisön järjestelmiä, luonnonmukaista tuotantoa ja maatalouslainsäädännön mukaisia päällysmerkintöjä.

d) Tiedotustoimet, jotka koskevat yhteisön määritetyllä alueella tuotettujen laatuviinien (tma-laatuviinit), pöytäviinien ja maantieteellisellä merkinnällä varustettujen alkoholijuomien järjestelmää.

e) Myynninedistämis- ja tiedotustoimien tulosten arviointitutkimukset.

3 artikla

Alat tai tuotteet, joita 1 artiklassa tarkoitetut toimet voivat koskea, määritetään seuraavin perustein:

a) Mahdollisuus lisätä kyseisten tuotteiden laadun, tyypillisten ominaisuuksien, erityisten tuotantotapojen, ravitsemuksellisten ominaisuuksien, hygienian, elintarviketurvan tai ympäristöystävällisyyden arvostusta aihekohtaisilla tai erityisille kohderyhmille suunnatuilla kampanjoilla.

b) Kuluttajille tietoa antavan päällysmerkintäjärjestelmän sekä tuotteiden valvonta- ja jäljitettävyysjärjestelmien soveltaminen.

c) Tarve ratkaista suhdanteista johtuvia ongelmia tietyllä alalla.

d) Mahdollisuus tiedottaa yhteisön SAN/SMM- ja APT-järjestelmien merkityksestä ja luonnonmukaisesta tuotannosta.

e) Mahdollisuus tiedottaa yhteisön tma-laatuviinien, pöytäviinien ja maantieteellisellä merkinnällä varustettujen alkoholijuomien järjestelmän merkityksestä.

4 artikla

1. Komissio laatii joka kolmas vuosi 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen luettelon 3 artiklassa tarkoitetuista aiheista ja tuotteista. Luetteloa voidaan kuitenkin tarvittaessa muuttaa ennen määräajan päättymistä samaa menettelyä noudattaen.

2. Komissio voi ennen 1 kohdassa tarkoitetun luettelon laatimista kuulla maataloustuotannon laatua ja terveyttä koskevien kysymysten neuvoa-antavaan komiteaan kuuluvaa maataloustuotteiden myynninedistämistä käsittelevää pysyvää ryhmää.

5 artikla

1. Komissio laatii 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen kullekin valitulle alalle tai tuotteelle strategian, jossa määritellään ne suuntaviivat, joita myynninedistämistä ja tiedotusta koskevissa ohjelmaehdotuksissa on noudatettava.

2. Suuntaviivoissa täsmennetään erityisesti

a) asetetut tavoitteet ja kohderyhmät,

b) yksi tai useampi aihe, joita valituissa toimenpiteissä on käsiteltävä,

c) toteutettavien toimien luonne,

d) ohjelmien kesto,

e) ohjelmien toteutukseen käytettävissä olevan yhteisön rahoitusosuuden jako markkinoiden ja suunniteltujen toimien luonteen mukaan.

6 artikla

1. Asianomaisten jäsenvaltioiden on laadittava eritelmät ja julkaistava kaikille yhteisön ammattialan järjestöille tai toimialakohtaisille organisaatioille avoin ehdotuspyyntö 2 artiklan a, b ja d alakohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi komission määrittelemien suuntaviivojen mukaisesti.

2. Näiden ehdotuspyyntöjen perusteella edellisessä kohdassa tarkoitetut organisaatiot laativat yhdessä tarjouskilpailumenettelyllä valitsemansa toteutuksesta vastaavan elimen kanssa enintään 36 kuukautta kestäviä myynninedistämis- ja tiedotusohjelmia. Ohjelmia voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa. Ohjelmien ehdottajina voivat olla eurooppalaiset taikka yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa toimivat organisaatiot. Jäljempänä mainittujen ohjelmat asetetaan etusijalle.

3. Asianomaisen jäsenvaltion tai asianmukaisten jäsenvaltioiden on tarkastettava ohjelmien asianmukaisuus ja se, että ohjelmat ja toteutuksesta vastaaviksi ehdotetut elimet ovat tämän asetuksen säännösten sekä suuntaviivojen ja niitä vastaavien eritelmien mukaiset. Ne tarkistavat kyseisten ohjelmien hinta-laatusuhteen. Tarkastuksen jälkeen asianomainen jäsenvaltio tai asianmukaiset jäsenvaltiot laativat käytettävissä olevien määrien rajoissa väliaikaisen luettelon valituista ohjelmista ja elimistä ja sitoutuvat osallistumaan näiden ohjelmien rahoitukseen.

4. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi väliaikainen luettelo valituista ohjelmista ja elimistä sekä toimitettava jäljennökset ohjelmista.

Jos komissio toteaa, että jokin esitetyistä ohjelmista ei ole yhteisön lainsäädännön tai suuntaviivojen mukainen, se ilmoittaa sovittavassa määräajassa asianomaiselle jäsenvaltiolle tai asianomaisille jäsenvaltioille, että kyseinen ohjelma ei ole kokonaan tai osittain tukikelpoinen.

Jäsenvaltiot ottavat komission mahdolliset huomautukset huomioon asetetussa määräajassa. Määräajan päätyttyä jäsenvaltio tai jäsenvaltiot laativat lopullisen luettelon valituista ohjelmista ja toimittavat sen välittömästi komissiolle.

7 artikla

1. Edellä 2 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi komission määrittelemien suuntaviivojen mukaisesti kunkin asianomaisen jäsenvaltion on laadittava eritelmä ja valittava yleisellä tarjouskilpailulla sen ohjelman toteuttamisesta vastaava elin, jonka se sitoutuu osarahoittamaan.

2. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle valittujen ohjelmien lisäksi perusteltu lausunto ohjelman asianmukaisuudesta, ohjelman ja ehdotetun elimen yhdenmukaisuudesta tämän asetuksen säännösten ja vastaavien suuntaviivojen kanssa sekä hinta-laatusuhteen arvioinnista.

3. Ohjelmien tarkasteluun komissiossa ja niiden lopulliseen hyväksymiseen jäsenvaltioissa sovelletaan 6 artiklan 4 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan säännöksiä.

8 artikla

1. Komissio voi käyttää 5 artiklassa tarkoitettujen suuntaviivojen laatimisessa apunaan riippumattomien viestintäasiantuntijoiden komiteaa tai teknisiä avustajia.

2. Komissio valitsee yleisen tai rajoitetun tarjouskilpailun avulla

-1 kohdassa tarkoitetun teknisen avustajan tai tekniset avustajat,

-6 ja 7 artiklan mukaisesti toteutettujen toimien tulosten arvioinnista vastaavan elimen tai elimet.

9 artikla

1. Yhteisö rahoittaa

a) kokonaisuudessaan 2 artiklan e alakohdassa tarkoitetut toimet

b) osittain muut 2 artiklassa tarkoitetut myynninedistämis- ja tiedotustoimet.

2. Yhteisön rahoitusosuus 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista toimista voi olla enintään 50 prosenttia toimien todellisista kuluista.

3. Asianomaiset jäsenvaltiot osallistuvat 2 kohdassa tarkoitettujen toimien rahoitukseen 20 prosentin osuudella toimien todellisista kuluista, ja loppurahoituksesta vastaavat ehdotuksia tekevät organisaatiot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista. Jäsenvaltioiden ja/tai ammattialan järjestöjen tai toimialakohtaisten organisaatioiden rahoitusosuus voidaan myös kerätä veroluonteisin maksuin.

Jos ohjelma on selvästi yhteisön kannalta hyödyllinen, voidaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa kuitenkin päättää 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, että ehdotuksen tekevä organisaatio vastaa yksin yhteisön rahoitusosuuden ylittävästä osasta.

4. Asianomaiset jäsenvaltiot vastaavat 2 artiklan c kohdassa tarkoitettujen toimien osalta yhteisön rahoitusosuuden ylittävästä rahoitusosuudesta.

Jäsenvaltioiden rahoitusosuus voidaan myös kerätä veroluonteisin maksuin.

10 artikla

1. Tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamisesta vastaavalla elimellä tai elimillä on oltava kyseistä tuotetta tai kyseisiä markkinoita koskevaa asiantuntemusta ja tarvittavat voimavarat toimien toteutuksen varmistamiseksi mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon, että kyseiset ohjelmat toteutetaan Euroopan laajuisesti.

2. Asianomaiset jäsenvaltiot vastaavat muiden kuin 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen toimien valvonnasta ja maksuista.

11 artikla

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimien yhteisön rahoitusosuudesta aiheutuneita menoja pidetään yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuina tukitoimina.

12 artikla

Tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

13 artikla

1. Komissiota avustaa tämän asetuksen täytäntöönpanossa asetuksen N:o 136/66/ETY [7] 37 artiklassa perustettu rasvojen hallintokomitea ja muista maatalousalan yhteisistä markkinajärjestelyistä annettujen asetusten vastaavissa artikloissa perustetut hallintokomiteat (jäljempänä 'komitea').

[7] EYVL L 172, 30.9.1966, s. 3025.

2. Tähän artiklaan viitattaessa sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklan säännöksiä.

3. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi.

4. Puheenjohtaja kutsuu komitean koolle joko omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä.

14 artikla

Komissio esittää neuvostolle ja Euroopan parlamentille joka kolmas vuosi, ja ensimmäisen kerran 31 päivänä joulukuuta 2004, kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja tekee tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset.

15 artikla

1. Poistetaan seuraavat säännökset:

-rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY [8] 11 artikla,

[8] EYVL L 172, 30.9.1966, s. 3025.

-pellava- ja hamppualan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1308/70 [9] 2 artikla,

[9] EYVL L 146, 4.7.1970, s. 1.

-tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Ranskan merentakaisten departementtien hyväksi annetun asetuksen (ETY) N:o 3763/91 [10] 20 artiklan 4 kohta,

[10] EYVL L 356, 24.12.1991, s. 1.

-erityistoimenpiteistä syötäväksi tarkoitettujen oliivien alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 1332/92 [11] 1 ja 2 artikla,

[11] EYVL L 145, 27.5.1992, s. 1.

-tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1600/92 [12] 31 artiklan 4 kohta,

[12] EYVL L 173, 27.6.1992, s. 1.

-tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1601/92 [13] 26 artiklan 4 kohta,

[13] EYVL L 173, 27.6.1992, s. 13.

-kuivattuja viinirypäleitä koskevista erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 399/94 [14] 1 artiklan toisen alakohdan toinen luetelmakohta ja 2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta,

[14] EYVL L 54, 25.2.1994, s. 3.

-hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 2200/96 [15] 54 artikla,

[15] EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.

-viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 [16] 35 artiklan 5 kohta.

[16] EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 399/94 1 artiklan ensimmäisestä alakohdasta ilmaisu "ja myynninedistämiseen" sekä 2 artiklan 2 kohdasta alakohdat d ja e.

2. Kumotaan toimenpiteistä omenien kulutuksen ja käytön lisäämiseksi annettu asetus (ETY) N:o 1195/90 [17], toimenpiteistä sitrushedelmien kulutuksen lisäämiseksi annettu asetus (ETY) N:o 1201/90 [18], toimenpiteistä korkealaatuisen naudanlihan menekin edistämiseksi annettu asetus (ETY) N:o 2067/92 [19], maidon ja maitotuotteiden kulutuksen edistämisestä yhteisössä sekä maidon ja maitotuotteiden markkinoiden laajentamisesta annettu asetus (ETY) N:o 2073/92 [20], erityisistä toimenpiteistä elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden alalla annettu asetus (EY) N:o 2275/96 [21] sekä naudanlihan merkitsemistä koskevista tiedotustoimenpiteistä annettu asetus (EY) N:o 2071/98 [22].

[17] EYVL L 119, 11.5.1990, s. 53.

[18] EYVL L 119, 11.5.1990, s. 65.

[19] EYVL L 215, 30.7.1992, s. 57.

[20] EYVL L 215, 30.7.1992, s. 67.

[21] EYVL L 308, 29.11.1996, s. 7.

[22] EYVL L 265, 30.9.1998, s. 2.

3. Edellisissä kohdissa mainittuja säännöksiä, ilmaisuja ja asetuksia sovelletaan edelleen ennen 1 päivää tammikuuta 2001 aloitettuihin myynninedistämis- ja tiedotusohjelmiin.

16 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

>TAULUKON PAIKKA>