52000PC0487

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta /* KOM/2000/0487 lopull. - COD 2000/0211 */

Virallinen lehti nro C 365 E , 19/12/2000 s. 0268 - 0269


Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta

(komission esittämä)

PERUSTELUT

A. Ehdotuksen tarkoitus

Ehdotuksen tarkoitus on direktiivin 70/220/EY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/102/EY, muuttaminen täydentämällä ottomoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin sovellettavia alhaisten lämpötilojen päästörajoja. Tässä ehdotuksessa säädetään ottomoottorilla varustettujen kevyiden hyötyajoneuvojen (N1-luokka) II-alaluokan (paino yli 1 305 kg mutta enintään 1 760 kg) ja III-alaluokan (paino yli 1 760 kg) uusiin tyyppeihin sovellettavista alhaisen lämpötilan raja-arvoista. Siinä myös lisätään alhaisen lämpötilan testauksen soveltamisalaan sellaiset ottomoottorilla varustettujen henkilöautojen (M1-luokka) uudet tyypit, jotka on suunniteltu kuljettamaan enemmän kuin kuusi matkustajaa, ja ottomoottorilla varustetut henkilöautot, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg. Tällaiset henkilöautot oli aikaisemmin jätetty direktiivissä 70/220/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/69/EY, säädetyn alhaisessa lämpötilassa tehtävän testin ulkopuolelle.

B. Oikeusperusta

Toimenpiteitä ehdotetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla. Ne ovat osa henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen eurooppalaista tyyppihyväksyntäjärjestelmää, ja kansallisten viranomaisten myöntämien uusien hyväksyntöjen on oltava niiden mukaisia. Markkinoiden toimijat kannattavat täysin tämän tyyppistä lainsäädäntöä.

Teksti on ETA-sopimuksen kannalta merkityksellinen.

C. Tausta

Katalysaattorin vaikutuksesta päästöjen väheneminen voi alkaa heti, kun ajoneuvo käynnistetään, ja päästöjen väheneminen tehostuu järjestelmän lämmetessä. Katalysaattorilta vie kuitenkin aikaa saavuttaa lämpötila, jossa se on riittävän kuuma, jotta päästöjen väheneminen olisi ihanteellisella tasolla. Lämpötila vaikuttaa myös happi- (tai lambda-) sensoriin, jolla säädellään ilman ja polttoaineen suhde katalysaattorin tehon kannalta parhaalle mahdolliselle stoikiometriselle tasolle.

Lambdasensorin toimintalämpötilan saavuttaminen vaatii vähemmän energiaa kuin katalysaattorin lämmittäminen, mutta katalysaattorin ihanteellisen lämpötilan saavuttamiseen tarvittava aika riippuu monista tekijöistä. Ajoneuvon erilaisia käyttöolosuhteita voidaan kuvata esimerkiksi tarkastelemalla a) ajoneuvoa, joka käynnistetään kylmänä talviaamuna ja jolla lähdetään välittömästi ajamaan toistuvia pysähdyksiä sisältävää kaupunkiajoa, tai b) ajoneuvoa, joka käynnistetään lämpimänä kesäaamuna ja jolla lähdetään välittömästi ajamaan moottoritietä suurilla nopeuksilla. Tällaiset erilaiset olosuhteet tietenkin vaikuttavat aikaan, jonka moottori tarvitsee lämmetäkseen, sekä pakokaasujen lämpötilan kohoamiseen ja näiden kautta lämmönsiirtoon pakokaasujen ja katalysaattorin (sekä lambdasensorin) välillä.

On runsaasti tutkimusaineistoa siitä, että monet kaupunkialueilla tehtävät matkat voivat olla niin lyhyitä, että katalysaattori ei välttämättä ehdi saavuttaa ihannelämpötilaa. Tällaisilla matkoilla pakokaasupäästöt (g/km) voivat olla suhteellisen suuret. Itse asiassa suurin osa ajoneuvon pakokaasupäästöistä tapahtuu katalysaattorin lämmetessä. Ajomatkan kokonaispäästöjen vähentämiseksi olisi lyhennettävä katalysaattorin ihannelämpötilan saavuttamiseen tarvittavaa aikaa.

Direktiivissä 70/220/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/69/EY, otetaan käyttöön alhaisen lämpötilan testi, jolla mitataan hiilimonoksidin (CO) ja hiilivetyjen (HC) päästöjä. Alhaisen lämpötilan testi suoritetaan -7ºC:n lämpötilassa kaupunkiajosyklin ensimmäisessä osassa (jossa peruskaupunkiajosykli toistetaan neljä kertaa) direktiivin 70/220/ETY liitteen III lisäyksessä 1 olevan kuvan III.1.1 mukaisesti.

Direktiivissä 98/69/EY alhaisen lämpötilan testi rajoitetaan koskemaan N1-luokan II-alaluokkaan (enintään 1 305 kg) kuuluvien ajoneuvojen ottomoottorilla varustettuja uusia tyyppejä ja M1-luokan ajoneuvojen uusia tyyppejä, lukuun ottamatta useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltuja ajoneuvoja sekä ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg. Alhaisen lämpötilan testissä sovellettavat raja-arvot ovat CO:n osalta 15 g/km ja HC:n osalta 1,8 g/km. Näitä raja-arvoja sovelletaan kaikkiin edellä mainittujen ajoneuvojen uusiin tyyppeihin 1. tammikuuta 2002 alkaen (1. tammikuuta 2006 alkaen niitä sovelletaan kaikkiin tällaisten ajoneuvojen tyyppeihin).

Direktiivin 98/69/EY 3 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että komissio tekee ehdotuksen N1-luokan II- ja III-alaluokan ottomoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin sovellettavien alhaisen lämpötilan päästörajojen vahvistamisesta. Näitä raja-arvoja olisi direktiivin 98/69/EY liitteessä I olevassa 5.3.5 kohdan mukaisesti sovellettava tällaisten ajoneuvojen [uusiin tyyppeihin] viimeistään vuonna 2003.

D. Asianosaisten sidosryhmien osallistuminen

1. Jäsenvaltioiden kanta

Jäsenvaltioiden asiantuntijoille on tiedotettu tämän ehdotuksen sisällöstä komission neuvoa-antavassa moottoriajoneuvojen päästöjä käsittelevässä työryhmässä MVEG:ssä (Motor Vehicle Emission Group). Suurin osa asiantuntijoista kannattaa ehdotusta.

2. Parlamentin esittelijän kanta

[....]

3. Teollisuuden kanta

Moottoriteollisuus on ollut mukana keskustelujen alkuvaiheesta asti, ja siltä on saatu tärkeitä asiaa koskevia testituloksia. Teollisuuden edustajat kannattavat komission ehdotusta.

E. Ehdotuksen perusta ja sisältö

Pieni osa N1-luokan II- ja III-alaluokan tuotantoajoneuvoista ja M1-luokan raskaista ajoneuvoista, joista kaikissa on ottomoottori, testattiin tavanomaisessa lämpötilassa (noin 22º C) sekä -7ºC:n alhaisessa lämpötilassa. Näiden testitulosten perusteella määritettiin CO- ja HC-päästöjen suhde tavanomaisessa lämpötilassa ja alhaisessa lämpötilassa. Direktiivin 98/69/EY liitteessä I olevassa 5.3.5.2 kohdassa määritellyistä M1-luokan ja N1-luokan I-alaluokan ajoneuvoihin sovellettavista alhaisen lämpötilan päästörajoista laskettiin edellä mainittuja testituloksia käyttäen vastaavat alhaisen lämpötilan päästörajat. Tästä saatujen tulosten perusteella II- ja III-alaluokan ajoneuvoista mitattujen päästöjen välillä on selvä ero. Sen vuoksi on syytä soveltaa erilaisia rajoja näihin kahteen alaluokkaan.

Tämän ehdotuksen soveltamisalaan kuuluvia ajoneuvoja eli N1-luokan II- ja III-alaluokan ottomoottorilla varustettuja ajoneuvoja myydään koko EU:ssa vain vähäisiä määriä, koska näihin luokkiin kuuluvat ajoneuvot on useimmiten varustettu dieselmoottorilla. Alhaisen lämpötilan päästörajojen noudattamiseksi nämä ottomoottorilla varustetut ajoneuvot vaativat lisää kehitystyötä ja varusteita, mistä tietysti aiheutuu lisäkustannuksia valmistajalle. On kuitenkin odotettavissa, että näiden ajoneuvotyyppien päästöjen vähentämisjärjestelmät ovat kehittyneet pidemmälle siihen mennessä, kun näitä toimenpiteitä aletaan soveltaa, joten tällä menettelyllä laskettuja arvoja alhaisempia raja-arvoja on mahdollista ehdottaa.

Sen vuoksi komissio ehdottaa sille direktiivin 98/69/EY 3 artiklan 1 kohdassa ja liitteessä I olevassa 5.3.5 kohdassa annetun tehtävän mukaisesti, että seuraaville ottomoottorilla varustetuille ajoneuvoille esitetään CO- ja HC-päästöjen alhaisen lämpötilan rajoja:

-N1-luokan II-alaluokan (yli 1 305 kg mutta enintään 1 760 kg) ajoneuvot,

-N1-luokan III-alaluokan (yli 1 760 kg) ajoneuvot.

Aikaisemmin testauksesta vapautetut useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunnitellut M1-luokan ajoneuvot sekä ajoneuvot, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, otetaan mukaan alhaisen lämpötilan testien soveltamisalaan.

Lisäksi alhaisen lämpötilan testi yhdenmukaistetaan pakokaasupäästöjä koskevan testin kanssa siten, että sitä sovelletaan M- tai N-luokan ottomoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on enintään 3 500 kg.

N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvoille ehdotetut alhaisen lämpötilan raja-arvot esitetään alla olevassa taulukossa lihavoituina:

>TAULUKON PAIKKA>

Näitä raja-arvoja sovelletaan 1. tammikuuta 2003 alkaen N1-luokan II- ja III-alaluokan ottomoottorilla varustettujen ajoneuvojen uusiin tyyppeihin ja M1-luokan ottomoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin, jotka on suunniteltu useammalle kuin kuudelle matkustajalle tai joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg.

Direktiivin 70/220/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/69/EY, mukaan alhaisen lämpötilan testiä sovelletaan ottomoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin. On kuitenkin syytä erottaa ainoastaan bensiinillä toimivat ajoneuvot sellaisista ajoneuvoista, jotka toimivat ainoastaan kaasumaisella polttoaineella kuten nestekaasulla tai maakaasulla taikka sekä bensiinillä että nestekaasulla tai maakaasulla.

Tämän osalta ehdotetaan, että ainoastaan kaasumaisella polttoaineella (neste- tai maakaasulla) toimivat ajoneuvot vapautetaan alhaisen lämpötilan testistä. Lisäksi ajoneuvoja, jotka voivat käyttää polttoaineena sekä bensiiniä että kaasumaista polttoainetta, mutta joiden bensiinijärjestelmä on asennettu ainoastaan hätätapauksia tai käynnistystä varten ja joiden bensiinisäiliöön mahtuu enintään 15 litraa bensiiniä, pidetään ajoneuvoina, jotka voivat käyttää polttoaineena ainoastaan kaasumaista polttoainetta, ja sen vuoksi ne vapautetaan alhaisen lämpötilan testistä.

Sekä bensiinillä että joko nestekaasulla tai maakaasulla toimivat ajoneuvot testataan alhaisen lämpötilan testissä ainoastaan bensiinikäyttöisinä.

F. Toissijaisuus

1. Ehdotettujen toimenpiteiden tarkoitus komission velvoitteisiin nähden

Toimenpiteiden tarkoituksena on mukauttaa nykyisiä säännöksiä tekniikan kehitykseen ja uuteen ympäristötietoon. Nykyisillä toimenpiteillä on ollut merkittävä osuus yhteisön ajoneuvomarkkinoiden yhdenmukaistamisessa vuodesta 1988. Direktiivissä 98/69/EY nimenomaan edellytetään säännöksien mukauttamista, ja asiasta vallitsee yksimielisyys, mikä mahdollisti myös aikaisemman direktiivin antamisen.

2. Yhteisön toimivalta jäsenvaltioiden toimivaltaan verrattuna

Neuvoston direktiivin 89/458/ETY myötä yhteisö päätti kaikkien uusien ajoneuvojen päästöjä koskevien vaatimusten täydellisestä yhdenmukaistamisesta. Sen vuoksi asia kuuluu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan.

3. Yhteisön käytettävissä olevat toimintatavat

Ainoa realistinen toimintatapa on direktiiviin tai asetukseen perustuva lainsäädäntö. Ehdotus täyttäisi alan lainsäädäntöä koskevat vaatimukset, sillä se on erityisdirektiivi, joka mahdollistaa direktiivillä 70/156/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/91/EY, käyttöön otetun EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmän soveltamisen.

4. Mahdollisuus asettaa yleiset tavoitteet, joiden toimeenpano jää jäsenvaltioille

Tarvitaan kokonaisvaltainen ja yksityiskohtainen direktiivi, jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus kehysdirektiivin 70/156/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/91/EY, kanssa.

G. Päätelmät

Tällä ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi varmistetaan korkein mahdollinen ympäristönsuojelun taso, ja siinä sovelletaan taloudellisesti järkevää kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja realistisia teknisiä vaatimuksia.

Ehdotus parantaa kansanterveyden suojelua yhteisössä asettamalla vaativia mutta realistisia tavoitteita. Samalla siinä annetaan ajoneuvoja ja niiden osia valmistavalle teollisuudelle riittävästi aikaa kehittää ja panna täytäntöön tarvittava teknologia.

2000/0211 (COD)

Ehdotus:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI,

moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen [1],

[1] EYVL C

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon [2],

[2] EYVL C

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä [3],

[3] Euroopan parlamentin lausunto annettu..., neuvoston yhteinen kanta vahvistettu... ja Euroopan parlamentin päätös tehty....

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/220/ETY [4], sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 1999/102/EY [5], on yksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetussa neuvoston direktiivissä 70/156/ETY [6], sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/91/EY [7], säädetyn tyyppihyväksyntämenettelyn mukaisista erityisdirektiiveistä.

[4] EYVL L 76, 6.4.1970, s. 1.

[5] EYVL L 334, 28.12.1999, s. 43.

[6] EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.

[7] EYVL L 11, 16.1.1999, s. 25.

(2) Direktiivissä 70/220/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/69/EY [8], otetaan käyttöön hiilimonoksidin ja hiilivetyjen erityiset päästörajat sekä uusi testi näiden päästöjen mittaamiseksi alhaisissa lämpötiloissa, jotta voitaisiin mukauttaa M1- luokkaan ja N1-luokan I-alaluokkaan kuuluvien ottomoottorilla varustettujen ajoneuvojen päästöjen vähentämisjärjestelmien toiminta käytännössä toteutuviin ilman lämpötilaolosuhteisiin.

[8] EYVL 350, 28.12.1998, s. 1.

(3) Komissio on määritellyt N1-luokan II- ja III-alaluokkaan kuuluville ottomoottorilla varustetuille ajoneuvoille tarkoituksenmukaiset alhaisen lämpötilan päästörajat. Nyt on myös syytä laajentaa alhaisen lämpötilan testin soveltamisalaa siten, että siihen sisällytetään myös sen ulkopuolelle aikaisemmin jätetyt useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunnitellut M1-luokan ottomoottorilla varustetut ajoneuvot sekä sellaiset M1-luokan ottomoottorilla varustetut ajoneuvot, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kilogrammaa.

(4) Päästöjen ominaisuuksien vuoksi on aiheellista vapauttaa alhaisen lämpötilan testistä sellaiset ottomoottorilla varustetut ajoneuvot, jotka toimivat ainoastaan kaasumaisella polttoaineella (neste- tai maakaasulla). Ajoneuvoja, joihin on asennettu bensiinijärjestelmä ainoastaan hätätapauksia tai käynnistystä varten ja joiden bensiinisäiliöön mahtuu enintään 15 litraa bensiiniä, olisi pidettävä ajoneuvoina, jotka voivat käyttää polttoaineena ainoastaan kaasumaista polttoainetta.

(5) On aiheellista yhdenmukaistaa alhaisen lämpötilan päästöjä koskeva testi tavanomaisen lämpötilan päästöjä koskevan testin kanssa. Sen vuoksi alhaisen lämpötilan testi rajoitetaan koskemaan M- ja N-luokan ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on enintään 3 500 kilogrammaa.

(6) Direktiivi 70/220/ETY olisi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 70/220/ETY liitteet I ja VII tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [30 päivänä kesäkuuta 2001]. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan [kolmantena] päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä,

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemis Puheenjohtaja

LIITE MUUTOKSET DIREKTIIVIN 70/220/ETY LIITTEESEEN I

1. Muutetaan 5.3.5 kohta seuraavasti:

Poistetaan alaviite (1).

2. Korvataan 5.3.5.1 kohta seuraavasti:

'5.3.5.1. Tämä testi on tehtävä kaikille M1- ja N1-luokan ottomoottorilla varustetuille ajoneuvoille lukuun ottamatta ainoastaan kaasumaisella polttoaineella (neste- tai maakaasulla) toimivia ajoneuvoja. Ajoneuvoja, jotka voivat käyttää polttoaineena sekä bensiiniä että kaasumaista polttoainetta, mutta joiden bensiinijärjestelmä on asennettu ainoastaan hätätapauksia tai käynnistystä varten ja joiden bensiinisäiliöön mahtuu enintään 15 litraa bensiiniä, pidetään tyypin VI testin osalta ajoneuvoina, jotka voivat käyttää polttoaineena ainoastaan kaasumaista polttoainetta.

Sekä bensiinillä että joko nestekaasulla tai maakaasulla toimivat ajoneuvot testataan tyypin VI testissä ainoastaan bensiinikäyttöisinä.

Tätä kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002 M1- ja N1-luokan I-alaluokan ajoneuvojen uusiin tyyppeihin lukuun ottamatta useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltuja ajoneuvoja sekä ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg.

Tätä kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003 N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvojen uusiin tyyppeihin ja useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltuihin ajoneuvoihin, sekä ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg."

3. Korvataan 5.3.5.2. kohdan taulukko seuraavalla taulukolla:

>TAULUKON PAIKKA>

MUUTOKSET DIREKTIIVIN 70/220/ETY LIITTEESEEN VII

4. Muutetaan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

"1. Tätä liitettä sovelletaan ainoastaan liitteessä I olevassa 5.3.5 kohdassa määriteltyihin ottomoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin."

5. Muutetaan 2.1.1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

"2.1.1. Tämä luku koskee liitteessä I olevassa 5.3.5 kohdassa määriteltyjen ottomoottorilla varustettujen ajoneuvojen alhaisen lämpötilan pakokaasupäästötestejä varten tarvittavia laitteita."

6. Poistetaan 4.3.3 kohdasta alaviite (1).