52000PC0371

Ehdotus neuvoston asetus Belizestä ja Hondurasista peräisin olevan Atlantin miekkakalan (Xiphias gladius) tuonnin kieltämisestä /* KOM/2000/0371 lopull. - ACC 2000/0163 */


Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Belizestä ja Hondurasista peräisin olevan Atlantin miekkakalan (Xiphias gladius) tuonnin kieltämisestä

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Viimeisimmässä kokouksessaan marraskuussa 1999 kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (ICCAT) hyväksyi kaikkia sopimuspuolia koskevan 1 päivänä heinäkuuta 2000 voimaan tulevan suosituksen Belizestä ja Hondurasista peräisin olevan Atlantin miekkakalan tuonnin kieltämisestä sen kaikissa muodoissa. Kyseinen suositus perustuu Atlantin miekkakalan suojeluohjelman tehokkuuden turvaamista koskevaan toimintasuunnitelmaan, jonka ICCAT antoi vuonna 1995.

Tässä samassa kokouksessa ICCAT suositti Belizestä ja Hondurasista peräisin olevaa Atlantin tonnikalaa koskevien tuontikieltojen uusimista ja kyseisiin Panamasta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavan tuontikiellon poistamista. Nämä ICCAT:n suositukset on saatettava osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

Useat yritykset taivutella Belizeä ja Hondurasia aloittamaan yhteistyö ICCAT:n kanssa ja noudattamaan sovittuja säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä johtivat siihen, että ICCAT katsoi näiden kahden maan jättävän noudattamatta ja täyttämättä kansainvälisesti sovittuja säilyttämistoimenpiteitä koskevia vaatimuksia ja kieltäytyvän yhteistyöstä kyseisen järjestön kanssa.

Euroopan yhteisö tuli ICCAT:n sopimuspuoleksi 14. päivästä marraskuuta 1997, ja yhteisen kauppapolitiikan mukaisesti kyseiset tuontikiellot tulee panna täytäntöön koko yhteisön tasolla.

Yhteisö katsoo näiden toimenpiteiden olevan täysin sille WTO:sta johtuvien velvoitteiden mukaisia GATT:n (1994) XX artiklan nojalla, jossa määrätään mahdollisuudesta soveltaa kauppaa koskevia toimenpiteitä ehtyvien luonnonvarojen suojelemiseksi, sekä Belizen osalta myös Lomén yleissopimuksesta johtuvien velvoitteiden mukaisia.

Neuvostoa pyydetään näin ollen hyväksymään liitteenä oleva asetus.

2000/0163 (ACC)

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Belizestä ja Hondurasista peräisin olevan Atlantin miekkakalan (Xiphias gladius) tuonnin kieltämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Koska kalavarat ovat ehtyviä luonnonvaroja, niitä on suojeltava biologisen tasapainon ja yleisen elintarviketurvan vuoksi.

(2) Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (ICCAT), jonka sopimuspuoli Euroopan yhteisö on, hyväksyi vuonna 1995 Atlantin miekkakalan säilyttämisohjelman tehokkuuden turvaamista koskevan toimintasuunnitelman kyseisten kalakantojen tehokkaan säilyttämisen takaamiseksi.

(3) ICCAT:n sopimuspuolet, joiden kalastajat ovat velvoitettuja vähentämään Atlantin miekkakalan pyyntiään, voivat hoitaa kyseistä kalakantaa tehokkaasti ainoastaan, jos muut kuin sopimuspuolet toimivat yhteistyössä ICCAT:n kanssa ja noudattavat sen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä.

(4) Vuonna 1998 ICCAT nimesi saaliita, kauppaa ja aluksista tehtyjä havaintoja koskevien tietojen perusteella Belizen ja Hondurasin maiksi, joiden alukset kalastavat Atlantin miekkakalaa tavalla, joka vähentää järjestön kyseisen kalakannan säilyttämistoimenpiteiden tehokkuutta.

(5) ICCAT:n yritykset saada mainitut maat noudattamaan Atlantin miekkakalan säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä eivät ole johtaneet tuloksiin.

(6) ICCAT on suosittanut sopimuspuolille asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamista Belizestä ja Hondurasista peräisin olevien Atlantin miekkakalasta valmistettujen tuotteiden tuonnin kieltämiseksi sen kaikissa muodoissa. Kyseiset toimenpiteet voidaan päättää heti, kun voidaan todeta, että kyseisten maiden kalastustoiminta on ICCAT:n toimenpiteiden mukaista. Tämän johdosta on tarpeen, että Euroopan yhteisö, jolla on yksinomainen toimivalta asiassa, soveltaa kyseisiä toimenpiteitä.

(7) Kyseiset toimenpiteet ovat Euroopan yhteisön muista kansainvälisistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Kielletään Belizestä ja Hondurasista peräisin olevan ja CN-koodeihin ex 0301 99 90, 0302 69 87, 0303 79 87, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 ja ex 1604 20 70 kuuluvan Atlantin miekkakalan (Xiphias gladius) luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

2. Kielletään 1 kohdassa mainittujen tuotteiden purkaminen aluksesta yhteisön passitusta varten.

2 artikla

Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden sellaisiin määriin, joiden osalta voidaan todistaa toimivaltaisia kansallisia viranomaisia tyydyttävästi, että ne olivat matkalla yhteisön alueelle tämän asetuksen voimaantulopäivänä, ja jotka tosiasiallisesti luovutetaan vapaaseen liikkeeseen viimeistään 14 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä [...] päivänä [...]kuuta [...].

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja