52000PC0138

Ehdotus neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta hallintoviranomaisten keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan lisäpöytäkirjan lisäämisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Chilen tasavallan yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen /* KOM/2000/0138 lopull. - ACC 2000/0053 */


Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta hallintoviranomaisten keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan lisäpöytäkirjan lisäämisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Chilen tasavallan yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen

(komission esittämä)

PERUSTELUT

1. Yhteisön ja Chilen yhteistyötä koskevan puitesopimuksen [1], joka on tehty 21. kesäkuuta 1996 ja jonka neuvotteluohjeet neuvosto hyväksyi 21. joulu- kuuta 1995, yhtenä tavoitteena on lujitettu ja laajennettu yhteistyö sopimuspuolten välisen kaupankäynnin lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi sekä sen vapauttamiseksi asteittain ja vastavuoroisesti.

[1] EYVL L 209, 19.8.1996.

2. Kyseisen sopimuksen yhteistyötä tulliasioissa koskevassa 7 artiklassa määrätään erityisesti, että keskinäisten kauppasuhteittensa oikeudellisen perusrakenteen parantamiseksi ja lujittamiseksi sopimuspuolet ilmaisevat kiinnostuksensa keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan pöytäkirjan tekoon.

3. Tämä on ollut perusta komission ja Chilen neuvotteluille, jotka ovat johtaneet pöytäkirjan ja sitä koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen parafoimiseen Brysselissä 13. heinäkuuta 1999.

4. Pöytäkirjan avulla pyritään ennakoimaan ja tutkimaan tullilainsäädännön vastaisia toimia sekä estämään ne sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten keskinäisen avun ansiosta. Tämä apu on pääasiassa tehtyjä tutkimuksia koskevien tietojen antamista tai asiakirjojen luovuttamista tai henkilöiden, tavaroiden, paikkojen tai kuljetusvälineiden erityistä tarkkailua.

5. Pöytäkirja on sisällöltään lähes samanlainen kuin neuvoston taloustyöryhmän vuonna 1997 laatima pöytäkirjamalli. Ainoat poikkeukset koskevat nimenomaista viittausta oikeudellisiin ja lainsäädännöllisiin puitteisiin, joissa apua annetaan, sekä määräaikoihin suullisesti esitetyn avunpyynnön kirjallista vahvistamista ja avunpyyntöön vastaamista varten.

6. Pöytäkirjan liitteenä on lisäksi julistus, jonka mukaisesti puitesopimuksen 35 artiklan nojalla perustettu sekakomitea muodostaa työryhmän, jonka tehtävänä on avustaa pöytäkirjan hallinnoinnissa.

7. Näin ollen on tarpeen allekirjoittaa ja tehdä kyseinen sopimus. Neuvostoa kehotetaan:

-hyväksymään yhteisön puolesta kirjeenvaihtona yhteisön ja Chilen välillä tehdyn sopimuksen lisäämällä siihen pöytäkirjan keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa.

-nimeämään sopimuksen allekirjoittamiseen valtuutetun henkilön.

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta hallintoviranomaisten keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan lisäpöytäkirjan lisäämisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Chilen tasavallan yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen [2],

[2] EYVL C

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Osapuolten hallintoviranomaisten keskinäisen avunannon mahdollistamiseksi tulliasioissa, josta määrätään Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan poliittisen ja taloudellisen liiton perustamiseen tähtäävän yhteistyötä koskevan puitesopimuksen [3] 7 artiklan 3 kohdassa, on tarpeen lisätä pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Chilen tasavallan väliseen sopimukseen.

[3] EYVL L 42, 16.2.1999, s. 46.

(2) Tätä varten on Chilen kanssa käyty neuvotteluja, joiden tuloksena on kirjeenvaihtona tehty sopimus, jonka hyväksyminen on yhteisön edun mukaista.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan kirjeenvaihtona tehty sopimus hallintoviranomaisten keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan pöytäkirjan lisäämisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan poliittisen ja taloudellisen liiton perustamiseen tähtäävän yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen.

Kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilöt, joilla on valtuus allekirjoittaa 1 artiklassa tarkoitettu kirjeenvaihtona tehty sopimus [4].

[4] Neuvoston pääsihteeri julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee yhteisön puolesta kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa määrätyt ilmoitukset.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

LIITE

EUROOPAN YHTEISÖN JA CHILEN TASAVALLAN KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

hallintoviranomaisten keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan pöytäkirjan lisäämisestä yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen

A. Euroopan yhteisön kirje

Brysselissä

Arvoisa vastaanottaja,

Minulla on kunnnia viitata Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan edustajien välillä käytyihin neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on tehdä sopimus hallintoviranomaisten keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan pöytäkirjan lisäämisestä 21 päivänä kesäkuuta 1996 tehtyyn yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen, joka tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.

Kyseinen pöytäkirja, jonka teksti on tämän kirjeen liitteenä, on erottamaton osa 21 päivänä kesäkuuta 1996 tehtyä sopimusta ja se tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona tämän sopimuksen voimaansaattamiseksi tarpeellisten menettelyjen päätökseen saattamisesta on ilmoitettu.

Minulla on kunnia vahvistaa, että Chilen tasavalta hyväksyy edellä esitetyn.

Kunnioittavasti

Euroopan yhteisön puolesta

B. Chilen tasavallan kirje

Santiagossa

Arvoisa vastaanottaja,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni tänään päivätyn kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

«Minulla on kunnnia viitata Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan edustajien välillä käytyihin neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on tehdä sopimus hallintoviranomaisten keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan pöytäkirjan lisäämisestä 21 päivänä kesäkuuta 1996 tehtyyn yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen, joka tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.

Kyseinen pöytäkirja, jonka teksti on tämän kirjeen liitteenä, on erottamaton osa 21 päivänä kesäkuuta 1996 tehtyä sopimusta ja se tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona tämän sopimuksen voimaansaattamiseksi tarpeellisten menettelyjen päätökseen saattamisesta on ilmoitettu.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de la République de Chili sur ce qui précède.»

Minulla on kunnia vahvistaa, että Chilen tasavalta hyväksyy edellä esitetyn.

Kunnioittavasti

Chilen tasavallan puolesta

Hecho en ...... ...... ........., el

Udfærdiget i ...... ...... ........, den

Geschehen zu ...... ...... .......... am

¸ãéíå, ............................

Done at ...... ...... ........on the

Fait à ...... ...... ........ le

Fatto a ...... ...... ........ il

Gedaan te ...... ...... ........

Feito no ...... ...... ........

Tehty ...... ...... ........

Utfärdat i ...... ...... ........ den

En nombre de la Comunidad Europea

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Im Namen der Europäische Gemeinschaft

Åî ïíüìáôïò ôçò ÅõñùðáúêÞò Êïéíüôçôáò

On behalf of the European Community

Au nom de la Communauté européenne

A nome della Comunità europea

Namens de Europese Gemeenschap

Em nome da Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

POR LA REPÚBLICA DE CHILE

POUR LA RÉPUBLIQUE DU CHILI

FOR THE REPUBLIC OF CHILE

FÜR DIE REPUBLIK CHILE

A REPÚBLICA DO CHILE

CHILEN TASAVALLALLE

TIL DEN CHILENSKE REPUBLIK

TILL DEN CHILENSKA REPUBLIKEN

PER LA REPUBBLICA DEL CILE

ÃÉÁ ÔÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÔÇÓ ×ÉËÇÓ

VOOR DE REPUBLIEK CHILI

PÖYTÄKIRJA

HALLINTOVIRANOMAISTEN KESKINÄISESTÄ AVUNANNOSTA

TULLIASIOISSA

1 ARTIKLA

Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan:

"tullilainsäädännöllä" kaikkia yhteisön tai Chilen lakeja ja muita säädöksiä, jotka koskevat tavaroiden tuontia, vientiä, kauttakuljetusta ja asettamista muuhun tullimenettelyyn tai -järjestelyyn mukaan lukien kielto-, rajoitus- ja valvontatoimenpiteet,

"pyynnön esittävällä viranomaisella" toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka sopimuspuoli on nimennyt tähän tarkoitukseen ja joka esittää tämän pöytäkirjan mukaisen avunpyynnön,

"pyynnön vastaanottaneella viranomaisella" toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka sopimuspuoli on nimennyt tähän tarkoitukseen ja joka vastaanottaa tämän pöytäkirjan mukaisen avunpyynnön,

"henkilötiedoilla" kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja,

"tullilainsäädännön vastaisilla toimilla" kaikkea tullilainsäädännön rikkomista tai sen yrittämistä.

"'tiedolla" kaikkia tietoja, asiakirjoja, yhdenmukaisia vahvistettuja kertomuksia tai niiden vaastavia oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai muita tiedonantoja missä tahansa muodossa.

2 ARTIKLA

Soveltamisala

1. Sopimuspuolet auttavat toisiaan toimivaltaansa kuuluvilla aloilla tämän pöytäkirjan sääntöjä ja edellytyksiä noudattaen varamistaakseen tullilainsäädännön oikean soveltamisen ja erityisesti tullilainsäädännön vastaisten toimien ehkäisemisen, tutkimisen ja niitä koskevat syytetoimet.

2. Tässä pöytäkirjassa tarkoitettu tulliasioissa annettava apu koskee kaikkia sopimuspuolten hallintoviranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tämän pöytäkirjan soveltamisessa. Avunanto ei rajoita rikosasioissa annettavaa keskinäistä apua koskevien määräysten soveltamista. Avunannon piiriin eivät myöskään kuulu tiedot, jotka on koottu oikeusviranomaisen pyynnöstä käytettyjen valtuuksien perusteella, ellei kyseinen viranomainen siihen suostu.

3. Tämän haittaamatta 10 artiklan soveltamista, sopimuspuolet auttavat toisiaan tätä pöytäkirjaa sovellettaessa omien lakiensa, asetustensa ja muiden oikeudellisesti sitovien asiakirjojensa mukaisesti.

4. Tämä pöytäkirja ei koske tullien, verojen tai sakkojen perinnässä annettavaa apua.

3 ARTIKLA

Pyynnöstä annettava apu

1. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on toimitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle tämän pyynnöstä kaikki asiaa koskevat tiedot, jotka voivat auttaa sitä varmistamaan, että tullilainsäädäntöä sovelletaan oikein, erityisesti tiedot havaituista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai voivat olla tullilainsäädännön vastaisia.

2. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle tämän pyynnöstä:

a) onko sopimuspuolen alueelta viedyt tavarat tuotu sääntöjen mukaisesti toisen sopimuspuolen alueelle, ja yksilöitävä tarvittaessa, mitä tullimenettelyä tavaroihin on sovellettu

b) onko sopimuspuolen alueelle tuodut tavarat viety sääntöjen mukaisesti toisen sopimuspuolen alueelta, ja yksilöitävä tarvittaessa, mitä tullimenettelyä tavaroihin on sovellettu.

3. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on toteutettava pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä omien lakiensa ja muiden säädöstensä mukaisesti tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valvontaa kohdistetaan:

a) luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, joiden voidaan perustellusti uskoa toteuttavan tai toteuttaneen tullilainsäädännön vastaisia toimia,

b) paikkoihin, joihin on koottu tavaravarastoja tai joissa sellaisia voi olla siten, että näiden tavaroiden voidaan perustellusti uskoa olevan tullilainsäädännön vastaisiin toimiin tarkoitettuja,

c) tavaroihin, joita kuljetetaan tai voidaan kuljettaa siten, että voidaan perustellusti uskoa niiden olevan tullilainsäädännön vastaisiin toimiin tarkoitettuja,

d) kulkuneuvoja, joita käytetään tai voidaan käyttää siten, että voidaan perustellusti uskoa niiden olevan tullilainsäädännön vastaisiin toimiin tarkoitettuja.

4 ARTIKLA

Oma-aloitteinen avunanto

Sopimuspuolet auttavat toisiaan oma-aloitteisesti omia lakejaan ja muita säädöksiään noudattaen, jos ne pitävät sitä tullilainsäädännön oikean soveltamisen kannalta tarpeellisena, erityisesti toimittamalla seuraavista asioista saamiaan tietoja:

-toimet, jotka ovat tai vaikuttavat niiden mielestä olevan tullilainsäädännön vastaisia ja joilla saattaa olla merkitystä toiselle sopimuspuolelle,

-uudet keinot tai menetelmät, joita käytetään tullilainsäädännön vastaisten toimien toteuttamisessa,

-tavarat, joiden tiedetään olevan tullilainsäädännön vastaisten toimien kohteena,

-luonnolliset tai oikeushenkilöt, joiden voidaan perustellusti uskoa olevan tai olleen osallisina tullilainsäädännön vastaisissa toimissa,

-kulkuneuvot, joita voidaan perustellusti uskoa käytetyn tai käytettävän tai voitavan käyttää tullilainsäädännön vastaisiin toimiin.

5 ARTIKLA

Asiakirjojen toimittaminen, päätöksistä ilmoittaminen

Pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on toteutettava sitä koskevien lakien ja muiden säädösten mukaisesti kaikki tarvittavat toimenpiteet

-kaikkien sellaisten asiakirjojen toimittamiseksi, tai

-kaikista sellaisista päätöksistä ilmoittamiseksi,

jotka tulevat pyynnön esittävältä viranomaiselta ja jotka kuuluvat tämän pöytäkirjan soveltamisalaan, pyynnön vastaanottaneen viranomaisen alueella asuvalle tai sinne sijoittautuneelle vastaanottajalle.

Asiakirjojen toimittamista tai päätöksistä ilmoittamista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti pyynnön vastaanottavan maan virallisella kielellä tai jollakin sen hyväksyttävissä olevalla kielellä.

6 ARTIKLA

Avunantoa koskevien pyyntöjen muoto ja sisältö

1. Tämän pöytäkirjan nojalla tehdyt pyynnöt on esitettävä kirjallisesti. Pyyntöön on liitettävä asiakirjat, jotka katsotaan tarpeellisiksi pyynnön täyttämiseksi. Asian kiireellisyyden niin vaatiessa suulliset pyynnöt voidaan hyväksyä, mutta ne on vahvistettava kirjallisesti 7 päivän kuluessa, vahvistuksen puuttuessa nïïtä pidetään mitättöminä.

2. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetyissä pyynnöissä on oltava seuraavat tiedot:

a) pyynnön esittävä viranomainen,

b) pyydetty toimenpide,

c) pyynnön tarkoitus ja syy,

d) asiaan liittyvät lait ja muut säädökset sekä muut oikeudelliset näkökohdat,

e) mahdollisimman tarkat ja täydelliset tiedot tutkimusten kohteina olevista luonnollisista tai oikeushenkilöistä,

f) yhteenveto asiaan liittyvistä seikoista ja jo suoritetuista tutkimuksista.

3. Pyynnöt on laadittava pyynnön vastaanottavan viranomaisen virallisella kielellä tai jollakin sen hyväksyttävissä olevalla kielellä. Tämä vaatimus ei koske 1 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön liitettyjä asiakirjoja.

4. Jos pyyntö ei vastaa edellä asetettuja muotovaatimuksia, voidaan pyytää sen korjaamista tai täydentämistä; sitä ennen voidaan kuitenkin määrätä varotoimenpiteitä.

7 ARTIKLA

Pyyntöjen täytäntöönpaneminen

1. Avunpyyntöön vastatakseen pyynnön vastaanottanut viranomainen toimii toimivaltansa ja voimavarojensa rajoissa samalla tavoin kuin se toimisi omaan lukuunsa tai saman sopimuspuolen muiden viranomaisten pyynnöstä antamalla jo käytössään olevia tietoja ja tekemällä tai teettämällä tarvittaessa tutkimuksia. Tämä määräys koskee myös kaikkia muita viranomaisia, joille pyynnön vastaanottanut viranomainen on välittänyt tämän pöytäkirjan mukaisen pyynnön silloin, kun tämä ei voi toimia asiassa yksin.

2. Avunpyynnöt täytetään pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lakeja ja muita säädöksiä noudattaen.

3. Sopimuspuolen asianmukaisesti valtuutetut virkamiehet voivat toisen sopimuspuolen suostumuksella ja sen määräämin edellytyksin olla läsnä pyynnön vastaanottaneen viranomaisen tai 1 kohdan mukaisesti jonkin toisen viranomaisen toimipaikassa ja kerätä siellä tietoja, jotka liittyvät toimiin, jotka ovat tai saattavat olla tullilainsäädännön vastaisia, ja joita pyynnön esittävä viranomainen tarvitsee tämän pöytäkirjan soveltamiseksi.

4. Sopimuspuolen asianmukaisesti valtuutetut virkamiehet voivat toisen sopimuspuolen suostumuksella ja sen määräämin edellytyksin olla läsnä viimeksi mainitun sopimuspuolen alueella suoritettavissa tutkimuksissa.

5. Avunantopyyntöön on vastataan 2 kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos pyynnön vastaanottanut viranomainen ei voi vastata pyyntöön tämän ajanjakson kuluessa, se ilmoittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle milloin pyyntöön voidaan vastata.

8 ARTIKLA

Ilmoitettavien tietojen muoto

1. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on toimitettava tutkimusten tulokset pyynnön esittäneelle viranomaiselle kirjallisina sekä liitettävä mukaan asiaan liittyvät asiakirjat, oikeaksi todistetut jäljennökset tai muu aineisto.

2. Kyseiset tiedot voivat olla tietokoneella luettavassa muodossa.

3. Alkuperäiset asiakirjat toimitetaan vain tapauksissa, joissa oikeaksi todistetut jäljennökset eivät riitä. Alkuperäiset asiakirjat on palautettava mahdollisimman pian.

9 ARTIKLA

Poikkeukset avunantovelvollisuudesta

1. Avunannosta voidaan kieltäytyä tai sen ehdoksi voidaan asettaa tiettyjen edellytysten täyttäminen tai tarvittavien toimien toteuttaminen siinä tapauksessa, että sopimuspuoli katsoo, että tämän sopimuksen mukainen avunanto

a) voisi loukata Chilen tai sellaisen jäsenvaltion itsemääräämisoikeutta, jolta on pyydetty apua tämän pöytäkirjan nojalla, tai

b) voisi vaarantaa yleistä järjestystä, turvallisuutta tai muita keskeisiä etuja, erityisesti 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, tai

c) loukkaisi teollista, liike- tai ammattisalaisuutta.

2. Pyynnön vastaanottanut viranomainen voi lykätä avunannon antamista sillä perusteella, että se vaikuttaisi häiritsevästi meneillään olevaan tutkimukseen, oikeuskäsittelyyn tai oikeudenkäyntiin. Tällöin pyynnön vastaanottanut viranomainen on yhteydessä pyynnön esittävään viranomaiseen määritelläkseen, voidaanko apua antaa ottaen huomioon ne säännöt tai edellytykset, joita pyynnön vastaanottava viranomainen voi vaatia.

3. Jos pyynnön esittävä viranomainen pyytää sellaista apua, jota se ei itse voisi pyydettäessä antaa, sen on huomautettava tästä pyynnössään. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on tällöin päätettävä, millä tavalla se vastaa pyyntöön.

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa pyynnön vastaanottaneen viranomaisen päätöksestä ja sen perusteluista on viipymättä ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle.

10 ARTIKLA

Tietojenvaihto ja luottamuksellisuus

1. Tämän pöytäkirjan mukaisesti missä tahansa muodossa annetut tiedot ovat luottamuksellisia tai rajoitetusti käytettävissä, riippuen kunkin sopimuspuolen sovellettavista säännöistä. Tiedot kuuluvat virka-asioita koskevan salassapitovelvollisuuden piiriin, ja ne saavat sitä suojaa, jonka tiedot vastaanottaneen sopimuspuolen asiaankuuluvat lait sekä yhteisön elimiin sovellettavat vastaavat määräykset tarjoavat samanlaisille tiedoille.

2. Henkilötietoja saa vaihtaa ainoastaan, jos sopimuspuoli, joka voisi ottaa tiedot vastaan, sitoutuu suojelemaan tällaisia tietoja vähintään vastaavalla tavalla kuin niitä suojeltaisiin vastaavassa erityistapauksessa sen sopimuspuolen alueella, joka voi ne toimittaa. Tätä varten sopimuspuolet antavat toisilleen tietoja, joista ilmenevät sopimuspuolten soveltamat säännöt mukaan lukien tarvittaessa yhteisön jäsenvaltioiden voimassa olevat oikeussäännökset.

3. Tämän pöytäkirjan nojalla saatuja tietoja voidaan käyttää tämän pöytäkirjan soveltamiseksi tullilainsäädännön vastaisten toimien toteamisen johdosta aloitettujen oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen yhteydessä. Näin ollen sopimuspuolet voivat käyttää tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti hankittuja tietoja ja tutkittuja asiakirjoja todisteina pöytäkirjoissa, selvityksissä ja todistajalausuntojen yhteydessä sekä tuomioistuimissa vireille pantujen oikeudenkäyntien ja syytteiden yhteydessä. Tiedot toimittaneelle tai asiakirjojen käyttöön luvan antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava kyseisestä käytöstä.

4. Saatuja tietoja saadaan käyttää yksinomaan tämän pöytäkirjan tarkoituksiin. Jos sopimuspuoli haluaa käyttää kyseisiä tietoja muihin tarkoituksiin, sen on saatava siihen ennakolta kirjallinen suostumus tiedot toimittaneelta viranomaiselta. Tietoja voidaan sen jälkeen käyttää vain tämän viranomaisen määräämissä rajoissa.

11 ARTIKLA

Asiantuntijat ja todistajat

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen edustaja voidaan valtuuttaa esiintymään hänelle annetun valtuutuksen rajoissa asiantuntijana tai todistajana oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä, jotka on pantu vireille tässä pöytäkirjassa tarkoitetuilla aloilla, ja esittämään esineitä, asiakirjoja tai näiden oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, jotka voivat olla menettelyn kannalta tarpeellisia. Todistamis- tai kuulemispyynnössä on ilmoitettava tarkasti, minkä oikeus- tai hallintoviranomaisen edessä edustajan on esiinnyttävä ja missä asiassa, minkä vuoksi ja missä ominaisuudessa edustajaa kuullaan.

12 ARTIKLA

Avunannosta aiheutuvat kustannukset

Sopimuspuolet sitoutuvat olemaan vaatimatta toisiltaan korvausta tämän pöytäkirjan soveltamisesta aiheutuneista kustannuksista lukuun ottamatta tarvittaessa asiantuntijoita ja todistajia sekä sellaisia tulkkeja ja kääntäjiä koskevia kuluja, jotka eivät ole julkishallinnon palveluksessa.

13 ARTIKLA

Täytäntöönpano

1. Tämän pöytäkirjan täytäntöönpano annetaan yhtäältä Chilen tulliviranomaisten ja toisaalta Euroopan yhteisöjen komission toimivaltaisten yksikköjen ja tarvittaessa jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tehtäväksi. Ne päättävät kaikista pöytäkirjan soveltamisessa tarvittavista käytännön toimenpiteistä ja järjestelyistä ottaen huomioon erityisesti tietosuojaa koskevat voimassa olevat säännöt. Ne voivat ehdottaa toimivaltaisille elimille muutoksia, jotka niiden käsityksen mukaan pitäisi tehdä tähän pöytäkirjaan.

2. Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään ja tiedottavat toisilleen tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti vahvistetuista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä. Ne vaihtavat vuosittain erityisesti tämän pöytäkirjan mukaisesti toimimaan valtuutettujen toimivaltaisten viranomaisten luettelon.

14 ARTIKLA

Muut sopimukset

1. Euroopan yhteisön toimivallan ja sen jäsenvaltioiden toimivallan huomioon ottaen tämän pöytäkirjan

-määräykset eivät vaikuta kansainvälisistä sopimuksista tai yleissopimuksista johtuviin sopimuspuolten velvollisuuksiin,

-määräysten katsotaan täydentävän sopimuksia keskinäisestä avunannosta, joita yksittäiset jäsenvaltiot ja Chile ovat tehneet tai saattavat tehdä keskenään, ja

-määräykset eivät vaikuta niihin yhteisön määräyksiin, jotka koskevat tähän pöytäkirjaan kuuluvilla aloilla saatujen, yhteisölle mahdollisesti merkityksellisten tietojen toimittamista Euroopan yhteisöjen komission toimivaltaisten yksikköjen ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tämän pöytäkirjan määräykset ovat ensisijaisia niiden kahdenvälisten, keskinäistä avunantoa koskevien sopimusten määräyksiin nähden, joita yksittäiset jäsenvaltiot ja Chile ovat tehneet tai saattavat tehdä keskenään, siltä osin kuin viimeksi mainitut ovat ristiriidassa tämän pöytäkirjan määräysten kanssa.

3. Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään tämän pöytäkirjan soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä niiden ratkaisemiseksi yhteistyötä koskevan puitesopimuksen 35 artiklalla perustetussa sekakomiteassa.

Yhteinen julistus

Osapuolet sopivat, että sekakomitean on perustettava työryhmä avustamaan sitä keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan pöytäkirjan hallinnoimisessa.

Rahoitusselvitys

chilen kanssa tehtyä keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevaa pöytäkirjaa koskeva

1. TOIMENPITEEN NIMI

Euroopan yhteisön ja Chilen kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen tekeminen ja allekirjoittaminen, jolla yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen lisätään keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskeva pöytäkirja.

2. BUDJETTIKOHTA/-KOHDAT

A-7010

A-7031

3. OIKEUSPERUSTA

Kyseistä pöytäkirjaa koskevat neuvottelut perustuivat neuvoston 21. joulukuuta 1995 antamiin ohjeisiin, joilla komissio valtuutettiin neuvottelemaan Euroopan yhteisön ja Chilen yhteistyötä koskeva puitesopimus. Puitesopimus allekirjoitettiin 21. kesäkuuta 1996.

Puitesopimuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti molemmat sopimuspuolet ovat laatineet keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan pöytäkirjan, joka lisätään mainittuun puitesopimukseen kirjeenvaihtona tehtävällä sopimuksella.

4. TOIMENPITEEN KUVAUS

Pöytäkirjan tarkoituksena on asianomaisten sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten keskinäisen avunannon keinoilla estää, tunnistaa ja kumota sellaiset toimenpiteet, jotka ovat tullilainsäädännön vastaisia. Kyseiseen avunantoon sisältyy ensisijaisesti tehtyjen tutkimusten tuloksena saatujen tietojen ja asiakirjojen välittäminen tai henkilöiden, tavaroiden, tilojen ja kuljetusvälineiden erityisvalvonta. Toimenpide on voimassa määrittämättömän ajan eikä sitä tarvitse uusia.

Pöytäkirjan hallinnoinnista vastaa työryhmä, jonka puitesopimuksen 35 artiklassa määrätty sekakomitea perustaa.

5. MENOJEN JA TULOJEN LUOKITUS

Ei-pakolliset menot

6. MENO-/TULOLAJI

-Chileen kahden vuoden välein tehtävistä yhteisön virkamatkoista aiheutuvat menot

-Tarvittaessa kokouksista aiheutuvat menot, jos olemassa olevat järjestelyt eivät niitä kata

7. RAHOITUSVAIKUTUKSET

7.1 Toimenpiteen kokonaiskustannusten laskutapa (yksittäisten ja yhteenlaskettujen kustannusten välinen suhde)

7.2 Kustannusten jakautuminen eri tekijöiden kesken

EY miljoonaa euroa (käypä hinta)

>TAULUKON PAIKKA>

7.3 Talousarvion B-osan kattamat tutkimuksista, asiantuntijoista, jne. aiheutuvat toimintamenot

EY miljoonaa euroa (käypä hinta)

>TAULUKON PAIKKA>

7.4 Maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen aikataulu

EY miljoonaa euroa

>TAULUKON PAIKKA>

8. PETOSTEN VASTAISET TOIMENPITEET

Yhteisön lainsäädännön soveltaminen

9. KUSTANNUSTEHOKKUUSANALYYSI

Toimenpiteen perustelut: toimenpiteen tarkoituksena on suojata perinteisten omien varojen asianmukaista perintää ottamalla tätä tarkoitusta varten käyttöön toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteisön tullilainsäädännön vastaisia toimia tai niiltä vaikuttavia toimia koskeva tiedonvaihtojärjestelmä.

10. HALLINTOMENOT (YLEISEN TALOUSARVION PÄÄLUOKAN III A OSA)

Tarvittavien hallinnollisten varojen tosiasiallinen käyttöönotto riippuu komission vuotuisesta varojen jakamista koskevasta päätöksestä, ja siinä otetaan huomioon henkilöstön määrä ja budjettivallan käyttäjän myöntämät lisämäärärahat.

10.1 Vaikutus henkilöstön määrään

>TAULUKON PAIKKA>

10.2 Lisähenkilöstön taloudellinen kokonaisvaikutus

(euroa)

>TAULUKON PAIKKA>

10.3 Toimenpiteestä aiheutuvien muiden toimintamenojen kasvu

>TAULUKON PAIKKA>

Esitetyistä määristä käyvät ilmi kustannukset 12 kuukauden ajalta, koska toimenpiteen kestoa ei ole määritelty.

Huom.: komission virkamiesten virkamatkoihin tarvittavat varat saadaan jakamalla olemassa olevat varat uudelleen.