52000DC0442

Komission neljäs tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Direktiivin 89/552/ETY "televisio ilman rajoja" 4 ja 5 artiklan täytäntöönpanosta vuosina 1997-1998 /* KOM/2000/0442 lopull. */


KOMISSION NELJÄS TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Direktiivin 89/552/ETY "televisio ilman rajoja" 4 ja 5 artiklan täytäntöönpanosta vuosina 1997-1998

Johdanto

I Komission lausunto 4 ja 5 artiklan täytäntöönpanosta vuosina 1997-1998

1. Täytäntöönpano Euroopan unionin jäsenvaltioissa

1.1 Eurooppalaisten teosten enemmistöosuuden lähettäminen

1.2 Riippumattomien tuottajien tuottamat teokset

2. Täytäntöönpano Euroopan talousalueeseen kuuluvissaEuroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioissa

II Yhteenveto jäsenvaltioiden toimittamista kertomuksista

III Yhteenveto Euroopan talousalueeseen kuuluvien Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden toimittamista kertomuksista

IV LIITTEET

Liite 1: Asiakirja "Ehdotetut suuntaviivat direktiivin "televisio ilman rajoja" 4 ja 5 artiklan soveltamisesta"

Liite 2: Luettelo Euroopan televisiokanavista, jotka eivät saavuttaneet eurooppalaisia teoksia ja riippumatonta tuotantoa koskevaa enemmistöosuutta

Liite 3: Euroopan unionin kanavilla lähetettyjen eurooppalaisten teosten, joilla on ollut enemmistöyleisö, painotettujen keskiarvojen laskennassa käytetyt parametrit

JOHDANTO

Tämä tiedonanto on komission neljäs kertomus direktiivin 89/552/ETY [1], jota on muutettu direktiivillä 97/36/EY [2], 4 ja 5 artiklan täytäntöönpanosta vuosina 1997-1998. Tiedonanto on laadittu jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien edellä mainittujen artikkelien soveltamista kyseisenä ajanjaksona koskevien kertomusten perusteella. Komissio on direktiivin 4 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti antanut kertomukset tiedoksi jäsenvaltioille 9. marraskuuta 1999 pidetyssä yhteyskomitean kokouksessa. Komissio jatkaa 4 ja 5 artiklan täytäntöönpanon seurantaa yhteistyössä yhteyskomitean kanssa ja ottaa huomioon muun muassa audiovisuaalisen alan kehityksen seuraavaa täytäntöönpanoraporttia laatiessaan.

[1] EYVL L 298, 17.10.1989.

[2] EYVL L 202, 30.7.1997.

Yleisesti ottaen muistutetaan siitä, että jäsenvaltioiden tiettyihin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin perustuva direktiivi "televisio ilman rajoja" on Euroopan unionin televisiolähetystoiminnan oikeudellinen viitekehys.

Tiedonannossa on kolme lukua ja kolme liitettä. Ensimmäisessä luvussa komissio antaa direktiivin 4 artiklan 3 kohdan mukaisen lausunnon 4 ja 5 artiklan täytäntöönpanosta tarkastelujakson aikana. Toisessa ja kolmannessa luvussa käsitellään EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueeseen (ETAan) kuuluvien EFTA-maiden toimittamien kansallisten kertomusten lyhennelmiä.

Liitteissä ovat seuraavaa: 1) Ehdotetut suuntaviivat direktiivin soveltamisesta, joita käytetään laadittaessa seuraavaa seurantaraporttia, 2) taulukko kanavista, jotka eivät ole saavuttaneet eurooppalaisten teosten enemmistöosuutta ja/tai riippumattomien tahojen tuottamille teoksille tarkoitettua osuutta, 3) Eurooppalaisten teosten lähetysten painotettujen keskiarvojen laskennassa käytetyt parametrit.

I KOMISSION LAUSUNTO 4 JA 5 ARTIKLAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA VUOSINA 1997-1998

1. Direktiivin täytäntöönpano Euroopan unionin jäsenmaissa

Komission lausunnossa on systemaattinen tiivistelmä jäsenvaltioiden toimittamista kertomuksista, ja siinä eritellään tietyt yleiset suuntaukset. Siinä esitetään kokonaisuudessaan direktiivin 4 ja 5 artiklan säännösten soveltamistaso jäsenvaltioissa. Kyseisten artiklojen nojalla jäsenvaltioilla on velvollisuus toimia tietyllä tavalla.

Direktiivi "televisio ilman rajoja" ei estä jäsenvaltioita soveltamasta yksityiskohtaisempia ja pakottavampia sääntöjä. Käykin esille, että useimmat jäsenvaltiot hyödyntävät tätä yhteisön lainsäädännön suomaa mahdollisuutta ja soveltavat direktiivin säännöksiä pakottavampaa lainsäädäntöä.

Komission ensimmäinen yleisluontoinen päätelmä on, että vuosina 1997-1998 television kanavien määrä kasvoi huomattavasti Euroopassa ja erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kansallisten kertomusten mukaan kanavia on yhteensä 367. Vuosina 1995-1996 kanavia oli 214, vuosina 1993-94 162 ja vuosina 1991-1992 124.

Kansallisten kertomusten perusteella voidaan sanoa, että televisiokanavat noudattavat kaiken kaikkiaan tyydyttävästi eurooppalaisten teosten ja riippumattomien tuotantojen levitystä koskevia sääntöjä. Suurimpien kanavien levittämien eurooppalaisten teosten lähetysten painotettu keskiarvo on maasta riippuen 53,3-81,7 %. Poikkeuksina ovat Luxemburg (RTL Tele Lëtzebuerg), jossa lähetysaste on 100 %, ja Portugali, jossa keskiarvo on 43 %.

Direktiivin tavoitteet on yleensä saavutettu. Eurooppalaisten teosten levitys näyttää lisääntyneen vuosina 1997-1998 verrattuna sitä edelliseen tarkastelujaksoon. Joillakin kanavilla eurooppalaisten teosten ja riippumattomien tuotantojen osuus on kuitenkin hieman pienentynyt kokonaisohjelmistossa.

Seuraavissa tiivistelmissä esitellään vuosien 1997-1998 seurantatoimen tulokset yksityiskohtaisesti.

1.1 Eurooppalaisten teosten enemmistöosuuden lähettäminen

* Itävallassa ORF 1 ja ORF 2, joilla on 62,2 prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 61,1 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998.

Erityisesti on syytä huomata, että ORF 2 ylitti selkeästi eurooppalaisten teosten enemmistöosuuden. ORF 1 sitä vastoin ei saavuttanut direktiivissä vaadittua tasoa. Kyseisen kanavan mukaan eurooppalaisten teosten lähetysasteen lasku vuosina 1997-1998 liittyy toisaalta lähetysajan lisääntymiseen ja toisaalta ohjelmiston muuttumiseen.

* Belgian ranskankielisessä yhteisössä RTL-TVI, Club RTL ja RTBF 1, joilla on 41,1 prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 64 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998. On syytä huomata, että ranskankielisessä Belgiassa merkittävä osa yleisöstä katsoo Ranskan kanavia (TF1, France 2 ja France 3). Kaikki kanavat soveltavat 4 artiklan säännöksiä (RTL-Tvi vuodesta 1998). Tulos on erityisen myönteinen, koska lähetettyjen eurooppalaisten teosten osuus on kasvanut kaikilla kanavilla koko tarkastelujakson aikana.

* Belgian saksankielisestä yhteisöstä ei ole saatu kertomusta.

* Belgian flaaminkielisessä yhteisössä TV1, TV2, VTM ja Kanaal 2, joilla on 64,8 prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 60,4 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998. Kolme näistä kanavista soveltaa 4 artiklan säännöksiä, mutta yhden, TV1:n ohjelmistossa eurooppalaisten teosten osuus on vähentynyt edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna. Kolme kanavaa ei yllä eurooppalaisille teoksille asetettuun kiintiöön. Näistä kaksi perustelee enemmistöosuuden noudattamatta jättämistä sillä, että ne ovat temaattisia elokuvakanavia (CANAL+1 ja 2). Kolmannen osalta (Kanaal 2) eurooppalaisten teosten lähettämistä koskeva tulokset ovat heikentyneet edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna. Kanavilta TV2 ja CANAL+ Super Sport ei ole vuoden 1998 tietoja. Vuonna 1997 ne olivat kuitenkin selkeästi ylittäneet direktiivissä säädetyt rajat.

* Saksassa ARD, ZDF, Kabel 1, Pro Sieben, RTL, RTL 2, SAT 1, Super RTL ja VOX, joilla on 90,8 prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 70 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998. Kertomuksessa mainituista 25 kanavasta 14 soveltaa 4 artiklan säännöksiä. Niistä 17 kanavasta, joista on täydelliset tiedot vuosilta 1995-1996 ja 1997-1998, kahdeksan kasvatti jälkimmäisellä ajanjaksolla eurooppalaisten ohjelmien prosenttiosuutta edelliseen verrattuna, kuusi vähensi osuutta, ja kolmella osuus pysyi samana. Seuraavat kanavat eivät saavuttaneet tavoitetta lähettää suurimmaksi osaksi eurooppalaisia teoksia: Discovery Chanel (1997), DF 1 (1997-1998), KABEL 1 (1997-1998), Premiere (1997-1998), ProSieben (1997-1998), RTL2-(1997-1998), Super RTL (1997-1998), TM3 - Fernsehen für Frauen (1997-1998), VIVA 2 (1997-1998) ja VOX (1998). Syiksi ilmoitetaan kanavan uutuus, sen temaattinen luonne tai sen rakenne.

* Tanskassa DR 1 ja TV 2, joilla on 68,3 % prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 73,3 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998. Tarkastelluista seitsemästä kanavasta neljä noudattaa pitkälti direktiivin säännöksiä, ja kokonaissuuntaus on, että eurooppalaisten teosten osuus kasvaa. On kuitenkin huomattava, että TV Danmark ei saavuttanut lähetyskiintiötä, ja jäsenvaltion kommenteista päätellen sille voitaisiin mahdollisesti määrätä rangaistuksia. Erotica Rendez-Vous ei saavuttanut vaadittua tasoa vuonna 1997. TV Bio ei saavuttanut vaadittua tasoa vuosina 1997 ja 1998, mutta vuonna 1998 se lähetti 50 % eurooppalaisia teoksia.

* Kreikassa ET1, Megachannel, Antenna 1, Sky ja Star, joilla on 79,1 prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 62,6 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998. Kaikki vuosien 1995-1996 kertomuksessa mainitut kanavat noudattavat eurooppalaisten teosten enemmistöosuutta koskevia säännöksiä, ja melkein kaikkien kanavien prosenttiosuudet kasvoivat vuosina 1997-1998 edelliseen ajanjaksoon verrattuna. Star Channel lähetti vuonna 1997 alle 50 % eurooppalaisia teoksia, mutta niiden osuus kasvoi yli kyseisen rajan vuonna 1998.

* Espanjassa TVE 1, TVE 2, Antena 3 ja Tele 5, joilla on 77,5 prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 53,3 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998. Tarkastelujakson aikana lähes kaikki kanavat soveltavat 4 artiklan säännöksiä. Ainoastaan Tele 5 ja Antena 3 jäävät tavoitteesta (vain vuonna 1997), mutta niilläkin osuus kasvaa. 13 kanavasta seitsemän lisäsi eurooppalaisten teosten lähetysosuutta, kolme pienensi sitä, ja kolmelle osuus pysyi lähes samana.

* Ranskassa TF 1, France 2, France 3, Canal + ja M6, joilla on 92,6 prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 69,2 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998. On syytä tarkentaa, että hertsitaajuuskanavat ja useimmat kaapelikanavat noudattavat direktiivin säännöksiä. Useampi kaapelikanava ei kuitenkaan saavuta eurooppalaisten teosten enemmistöosuutta (11 vuonna 1997 ja yhdeksän vuonna 1998). Enemmistöosuuden noudattamatta jättämistä perustellaan sillä, että tietyt kanavat ovat olleet toiminnassa vasta vähän aikaa ja niiden ohjelmisto on luonteeltaan temaattinen.

* Irlannissa RTE1 et Network 2, joilla on 53 prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 81,7 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998. Irlanti noudattaa edelleen pitkälti direktiivin säännöksiä.

* Italiassa RAI Uno, Rai Due, Rai Tre, Canale 5, Italia 1, Rete 4 ja TMC, joilla on 92,2 prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 68,2 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998. Tarkastelluista 11 kanavasta neljä suurta kanavaa noudattaa 4 artiklan säännöksiä. Lisäksi eurooppalaisten teosten lähetysosuudet kasvoivat yleisesti (lukuun ottamatta Canale 5:ta, jolla osuus pieneni hieman verrattuna vuosiin 1995-1996). Kasvu koskee myös niitä kanavia, jotka eivät noudata direktiivin 4 artiklan säännöksiä (Italia Uno et Retequattro). Useimmiten hiljattain perustettujen kanavien tiedot puuttuvat, ja ne, joilta tiedot on saatu, eivät yllä direktiivin mukaiseen eurooppalaisten teosten lähetysasteeseen. Jäsenvaltion kertomuksessa selvitetään, että direktiivin noudattamatta jättäminen johtuu osittain siitä, että direktiivin 97/36/EY täytäntöönpano viivästyi. Kyseisen jäsenvaltion pieniä kanavia koskevat tiedot ovat erittäin puutteelliset, ja näin ollen niiden tilanteesta ei voida tehdä seikkaperäistä arviota.

* Luxemburgissa RTL Tele Lëtzeburg, jolla on 58,32 prosentin katsojaosuus suosituimpina lähetysaikoina, lähetti 100 % eurooppalaisia teoksia vuosina 1997 ja 1998. Myös muissa jäsenvaltioissa lähettävistä kanavista on syytä huomata, että RTL 5:n prosenttiosuus oli kasvanut merkittävästi edellisen kertomuksen jälkeen. RTL-TVi saavutti direktiivin mukaisen tason vuonna 1998 ja Club RTL vuonna 1997. Sitä vastoin viisi kanavaa ei saavuttanut eurooppalaisten teosten enemmistöosuutta lähetysajastaan tarkasteluajanjaksona [RTL5 (1997-1998), RTL Tvi (1997), RTL 9 (1998), RTL9 SAT vuonna 1998 ja RTL7 (1997-1998)]. RTL9:n tulokset kärsivät vuosina 1997-1998 toteutetuista uudelleenjärjestelyistä. RTL7 aloitti lähetykset joulukuussa 1996. Sen lähettämien eurooppalaisten teosten määrä kuitenkin laski edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna.

* Alankomaissa NED 1, TV2, NED 3, Veronica ja SBS 6, joilla on 54,2 prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 76,3 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998. Suurin osa (7) tarkastelluista 11 kanavasta noudattaa 4 artiklan säännöksiä. Joillakin kanavilla osuus on hieman kasvanut, joillakin se on pysynyt ennallaan. SBS 6 (urheilua), TV10/Fox (uudelleenjärjestely hiljattain) sekä Canal + 1 ja 2 (maksullisia) eivät vieläkään saavuttaneet lähetyksissään eurooppalaisten teosten enemmistöosuutta. Mediatoimintaa valvova taho (commissariat aux médias) ryhtyi SBS6:n ja TV10:n osalta « eurooppalaisten teosten prosenttiosuuden noudattamatta jättämisestä » johtuvaan menettelyyn, joka mainitaan mediaa koskevan Alankomaiden asetuksen 52k artiklassa.

* Portugalissa RTP1, RTP2, SIC ja TVI , joilla on sadan prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 43,4 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998. RTP1, RTP2 ja RTPI (kansainvälinen kanava) noudattavat direktiivin säännöksiä. SIC ja TVI eivät vieläkään yltäneet vaadittuun enemmistöosuuteen.

* Suomessa MTV3, TV1, TV2 ja Nelonen, joilla on 95 % prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 64,2 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998. Yleisesti Suomi noudattaa direktiivin säännöksiä. On syytä täsmentää, että Nelonen saavutti 50 % eurooppalaisten teosten lähetysosuuden vuosina 1997-1998.

* Ruotsissa SVT-1, SVT-2 ja TV4, joilla on 75,6 prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 74,2 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998. ZTV, TV8, SVT1, SVT2, UR ja TV4 saavuttivat reilusti eurooppalaisten teosten enemmistöosuuden. Viisi muuta kanavaa ei kuitenkaan saavuttanut eurooppalaisten teosten lähettämiselle asetettua tasoa. Tilanne oli sama jo silloin, kun edellinen kertomus annettiin. Canal + ja Canal + Gul kaksinkertaistivat eurooppalaisten teosten lähetysosuutensa, mutta jäivät kauas enemmistöosuudesta. TV 1000, Cinema ja 6 säilyttivät tilanteensa lähes samana edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna.

* Yhdistyneessä kuningaskunnassa BBC 1, BBC 2, ITV, Channel 4 ja Channel 5, joilla on 86,8 prosentin katsojaosuus, lähettivät noin 68,2 % eurooppalaisia teoksia vuonna 1998. Edelliseen tarkasteluajanjaksoon verrattuna 26 kanavaa kasvatti eurooppalaisten teosten lähetysosuutta, 14 säilytti osuuden lähes samana ja 19:llä osuus pieneni. 37 kanavaa ei saavuttanut direktiivissä säädettyä eurooppalaisten teosten prosenttiosuutta. Kanavien määrä kasvoi huomattavasti (80:stä 179 kanavaan). Useimmista uusista kanavista ei ole tietoja (syiksi annettiin kanavan uutuus, erityissisällöt, muiden kuin Euroopan yhteisön kielten käyttö, riippuvuus yhteisön ulkopuolisista maista olevista yhtiöistä).

Yleisiä huomioita:

Useimmat kanavista, jotka eivät saavuttaneet direktiivin mukaista kiintiötä, ilmoittivat syyksi yhden tai useampia seuraavista:

1) Kanavan uutuus, vanhan kanavan uudelleenjärjestelyt tai ohjelmiston kasvu. Tällöin kanavat valitsevat edullisia ja helposti saatavilla olevia ohjelmia, jotka ovat yleensä muita kuin eurooppalaisia tuotantoja.

2) Kanavan temaattinen luonne. Tietyistä rahoituksellisista pakotteista johtuen tietyntyyppisiä eurooppalaisia erityistuotantoja on vaikea toteuttaa. Niiden kustannukset ovat usein korkeammat kuin yhteisön ulkopuolisten maiden teoksilla.

3) Musiikkikanavien tilastoja on erityisen vaikea laatia, koska musiikkivideoiden alkuperää on lähes mahdotonta määrittää.

4) Elokuvakanavat. Ne järjestävät ohjelmistonsa suuren budjetin elokuvien ympärille. Yleensä suuren budjetin eurooppalaisia teoksia on vaikea löytää.

5) Yhteisön ulkopuolisten maiden yhtiöiden tytäryhtiöt. Alkuperäinen yhtiö päättää ohjelmistosta ja yleensä se käyttää omia varastojaan.

6) Direktiivin täytäntöönpanon viivästyminen.

Kaksi ensimmäistä enemmistöosuuden noudattamatta jättämisen perustelua ovat luonteeltaan suhdannesidonnaisia. Näin ollen kyseisten kanavien pitäisi voida nopeasti noudattaa direktiivin säännöksiä, vaikka jäsenvaltiot eivät toteuttaisikaan lyhyellä aikavälillä mitään toimenpiteitä. Kolmas, neljäs ja viides perustelu sitä vastoin osoittavat, että jäsenvaltioiden olisi toteutettava perusteellisempaa valvontaa koettaakseen kohentaa nykytilannetta.

1.2 Riippumattomien tuottajien tuottamat teokset

Riippumatonta tuotantoa koskevan 5 artiklan noudattamisen osalta kansallisissa kertomuksissa esitetyt tulokset ovat yleisesti ottaen tyydyttäviä.

* Itävallassa kaikkien kanavien tulokset ovat direktiivin tavoitteiden mukaisia. Riippumattomien tuottajien eurooppalaisten teosten prosenttiosuus kasvoi tarkasteluajanjakson aikana kanavilla ORF 1 ja ORF2.

* Belgian ranskankielinen yhteisö noudattaa selvästi direktiivin säännöksiä. Flaaminkielisessä yhteisössä riippumattomien tuotantojen lähetysten määrä laski tarkasteluajanjakson aikana kanavilla TV1 ja TV2. Muilla kanavilla riippumattomien teosten levitys sitä vastoin kasvoi, erityisesti kanavilla CANAL + 1 ja 2. Saksankielisessä yhteisössä ei ollut lähetystoiminnan harjoittajia tarkasteluajanjakson aikana.

* Saksassa kanavien tulokset täyttävät yleisesti ottaen niille asetetut vaatimukset. Phoenix (1997-1998), MultiThématiques (1997-1998), VIVA (1997-1998) ja VIVA 2 (1997-1998) perustelevat kuitenkin enemmistöosuuden noudattamatta jättämistä rakenteellisilla seikoilla. Näiden kanavien riittämättömien tulosten vastapainona muut kanavat kasvattivat osuutta. Useilla kanavilla riippumattomien tuottajien teokset saavuttivat 100 % ohjelmistosta (Discovery Channel, DSF, ONYX MUSIC TELEVISION, Premiere, SAT 1, Super RTL ja TM3).

* Tanska pääsi tyydyttäviin tuloksiin. Kaikki kanavat noudattavat direktiivin säännöksiä. Erotica Rendez-Vous lisäsi vuoden 1996 0,5 prosentin osuuden 100 prosenttiin vuosina 1997 ja 1998, mutta DR1, DR2 ja DK4 puolestaan pienensivät prosenttiosuutta.

* Kreikka lisäsi riippumattomien tuotantojen osuutta. Lisäys oli huomattava kanavien ET1, ET2 ja TV Makedonia osalta (kaksi ensimmäistä saavutti lähes 20 prosentin osuuden ja kolmas 100 %). Lukuun ottamatta ANT1:tä kaikki kanavat noudattivat vuonna 1998 5 artiklan säännöksiä.

* Espanjassa useimmat kanavat noudattivat 5 artiklan säännöksiä ja lisäsivät prosenttiosuutta vuosina 1995-1996. CST, ETB1 ja TVG eivät saavuttaneet riippumattomille tuotannoille asetettua 10 prosentin osuutta, vaikka ne edellisellä tarkastelujaksolla olivat noudattaneet sitä. TV3 ei vieläkään yltänyt asetettuun tavoitteeseen mutta lisäsi prosenttiosuutta 2,2 prosentista 9,2:een.

* Ranskassa kaikki kanavat ylittävät riippumattomille tuotannoille asetetun 10 prosentin rajan. Maanpäällisen kanavan La Cinquième tapaus on erityisen merkittävä, sillä ensin osuus laski vuoden 1995 72 prosentista 15 prosenttiin vuonna 1997 ja kasvoi sitten 20,5 prosenttiin vuonna 1998. Kaapelikanavilla osuudet sitä vastoin olivat kasvussa.

* Irlanti noudattaa edelleen pitkälti direktiivin säännöksiä.

* Italia ilmoitti vain osittain riippumattomia tuotantoja koskevat tiedot. Kanavilla, joista tietoja on, riippumattomien tuotantojen osuus on pitkälti direktiivin säännösten mukainen mutta laskussa.

* Luxemburg täyttää selvästi direktiivin tavoitteet. Neljä kanavaa (RTL5, RTL Télévision, RTL Tvi ja Club RTL) lisäsi riippumattomien tuotantojen prosenttiosuutta, ja kolme kanavaa (RTL4, RTL9 et RTL7) pienensi sitä suhteessa edelliseen tarkastelujaksoon.

* Alankomaat noudattaa direktiivin säännöksiä. Kaikki kanavat lisäsivät riippumattomien tuotantojen prosenttiosuutta, ja kanavalla Canal + Nederland lisäys oli erityisen merkittävä (vuoden 1996 17 prosentista sataan prosenttiin vuosina 1997-1998).

* Portugalissa kaikki kanavat saavuttivat riippumattomille tuotannoille direktiivissä asetetun osuuden. Portugalin viranomaiset korostivat kertomuksessaan kuitenkin sitä erityisongelmaa, että kansallista tuotantoa uhkaa Brasiliassa tuotettujen teosten tuoma kilpailu. Kolme kanavaa (RTP1, RTP2 ja TV1) lisäsi osuutta ja kaksi (RTPI ja SIC) pienensi sitä verrattuna ajanjaksoon 1995-1996.

* Suomessa neljä kanavaa pääsee direktiivin mukaisiin tavoitteisiin, vaikka kaiken kaikkiaan luvut ovatkin heikentyneet tarkastelujaksolla.

* Ruotsissa kanavat, joista tietoja on, noudattavat yleensä direktiivin säännöksiä. Kolme kanavaa (ZTV, STV1 et STV2) kuitenkin pienensi prosenttiosuutta ja vain yksi (TV4) lisäsi sitä vuosiin 1995-1996 verrattuna.

* Yhdistyneessä kuningaskunnassa lukuisat kanavat täyttivät riippumattomien tuotantojen lähetyksille asetetun 10 prosentin vaatimuksen, mutta on syytä huomata, että 53 kanavan tiedot puuttuvat kertomuksesta. 20 kanavaa ei saavuttanut 10 prosentin rajaa. Vuosiin 1995-1996 verrattuna 33 kanavaa lisäsi riippumattomien tuotantojen lähetysten osuutta ja 16 kanavaa pienensi niiden osuutta. Jäsenvaltion kertomuksen mukaan 27 kanavaa on vapautettu velvoitteesta toimittaa tietonsa.

Yleisesti jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat asianmukaiset ja riittävät. Joissakin tapauksissa tietojen puuttuminen ei kuitenkaan ole perusteltua.

2. Direktiivin täytäntöönpano Euroopan talousalueeseen kuuluvissa EFTA-maissa

Tämä on toinen kerta, kun kertomuksessa on mukana Islantia ja Norjaa koskevat tiedot. Liechtenstein ei ole toimittanut kertomusta, koska sen toimivaltaan ei kuulu yhtään televisiotoiminnan harjoittajaa.

* Islannissa eurooppalaisten teosten prosenttiosuudet eivät juuri muuttuneet tarkastelujakson aikana. RUV noudattaa selkeästi direktiivin säännöksiä, mutta Channel 2 ei saavuta enemmistöosuutta. RUV noudattaa selkeästi myös riippumattomia tuotantoja koskevia direktiivin säännöksiä. Channel 2:n tietoja ei ole toimitettu.

* Norjassa NRK AS ja NRK2 saavuttivat tyydyttäviä tuloksia eurooppalaisten teosten lähettämisessä, mutta TV2 AS:n ja TVNORGE AS:n luvut pienenivät. Lasku johtui uudesta ohjelmistopolitiikasta. Kahdella viimeksi mainitulla on nykyään yhteinen ohjelmahankinta ja -tuotanto.

Riippumattomien tuotantojen lähetyksiä TV2 AS ja TVNORGE AS ovat lisäämässä. NRK AS:n ja NRK2:n tulokset ovat heikompia: ensin mainittu pienensi osuutta 57:stä 11 prosenttiin ja jälkimmäinen 78:sta kahdeksaan prosenttiin. Kahdeksan prosenttia on direktiivissä asetettua tasoa pienempi.

II YHTEENVETO JÄSENVALTIOIDEN TOIMITTAMISTA KERTOMUKSISTA

Selitykset:

"NC": tietoja ei ole toimitettu.

"-": osoittaa, että kanavaa ei ollut olemassa kyseisenä ajanjaksona.

ITÄVALTA

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

Ero vuoteen 1995 nähden voi johtua siitä, että ORF omaksui 6.3.1995 aivan uuden lähetyskaavion, jonka jälkeen ORF1:stä tuli elokuvia ja sarjoja esittävä kanava ja ORF2:sta puolestaan "Itävallan kanava". Lähetyskaavion muututtua ORF:n kokonaislähetysaika kasvoi 34 tunnista 48 tuntiin (2 x 24 tuntia). Yöohjelmiston jatkuvuusongelma ratkaistiin käyttämällä lähinnä jo olemassa olevia elokuvien lähetyslupia. Lähetysluvat olivat menossa umpeen, ja siksi ohjelmajohto käytti niitä.

2. Riippumattomat tuottajat

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Eurooppalaisten teosten kiintiö kasvanee tulevaisuudessa, erityisesti siksi, että yleisö hyväksyy saksalaiset tuotannot nykyään paremmin. Näin ollen saksalaisten ja niihin verrattavien tuotantojen ohjelmaosuus kasvaa tulevina vuosina. ORF on jo lisännyt yhteistuotantoja lähinnä saksalaisten julkisen sektorin ja yksityisten lähetystoiminnan harjoittajien kanssa (esimerkiksi sarja "Medicopter" RTL :n kanssa ja sarja "Kommissar Rex" SAT1:n kanssa). Seuraavalla tarkastelujaksolla (1999-2000) eurooppalaisten teosten prosenttiosuus ORF1:llä näin ollen luultavasti kasvaa.

D) Muita huomautuksia

Edellä esitetyt seikat koskevat Itävallan yleisradion (ORF:n) ja satelliittilähetyksiä tarjoavan Regional-TV Services AG :n televisio-ohjelmien lähetyksiä. Viimeksi mainitulla lähetystoiminnan harjoittajalla on yksityistä lähetystoimintaa sääntelevän tahon lähetyslupa, ja se aloitti satelliittivälitteiset lähetykset 1.8.1998 (huomioon on siis otettu vain ajanjakso 1.8.-31.12.1998).

Edellä mainittujen lähetystoiminnan harjoittajien lisäksi monet muut yritykset lähettävät Itävallassa ohjelmaa paikalliskaapeliverkoissa. Lähetykset on kuitenkin tarkoitettu paikalliselle yleisölle, eivätkä ne kuulu kansalliseen verkkoon, ja näin ollen tämä kertomus ei koske kyseisiä yrityksiä direktiivin 9 artiklan säännösten mukaisesti.

BELGIA

Komissio sai Belgiasta kaksi kertomusta, yhden Belgian ranskankielisestä (CFB) ja yhden flaaminkielisestä (Vlaamse Gemeenschap, VLG) yhteisöstä. Saksankielinen yhteisö (Deutschsprachige Gemeinschaft, GSG) ja Belgian liittovaltio eivät toimittaneet kertomusta, koska niiden toimivaltaan ei kuulu yhtään eurooppalaisten teosten kiintiöille alistettua lähetystoiminnan harjoittajaa.

BELGIAN RANSKANKIELINEN YHTEISÖ

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

RTL-Tvi:n vuoden 1997 tietoja ei toimitettu.

2. Riippumattomat tuottajat

Ei kommentteja.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Ei mainittavaa vuoden 1998 jälkeen; kyseisenä vuonna kiintiöihin päästiin reilusti.

D) Muita huomautuksia

Tietoja ei ole toimitettu.

FLAAMINKIELINEN YHTEISÖ

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

CANAL+ TELEVISIE:n molemmat kanavat lähettävät lähinnä elokuvia, ja ohjelmiston luonne estää sitä saavuttamasta kiintiöitä. Flaaminkielinen yhteisö korostaa kuitenkin, että eurooppalaisten tuotantojen osuus kasvoi vuosina 1997-1998.

2. Riippumattomat tuottajat

Tietoja ei ole toimitettu.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Flaaminkielinen yhteisö toteaa, että lähetystoiminnan harjoittaja VMM lisäsi prosenttiosuuksia vuonna 1998 verrattuna vuoteen 1997. VTM ja KANAAL 2 saavuttivat 50 prosentin keskiarvon, eikä tulevaisuutta varten näin ollen tarvita mitään erityistoimenpiteitä.

Flaaminkielinen yhteisö korosti CANAL + TELEVISIE:n ohjelmiston erikoisluonnetta ja totesi, ettei sille voida suunnitella mitään toimenpiteitä.

D) Muita huomautuksia

VRT:n toinen kanava (TV 2) jaettiin kahtia 1.12.1997 (CANVAS/KETNET). TV2:n ja CANVAS/KETNET:n tiedot annetaan erikseen vuodelta 1997. Vuodesta 1998 tiedot koskevat enää vain CANVAS/KETNET:iä.

FILMNET TELEVISION, joka hoiti ennen FILMNET 1- ja FILMNET 2-lähetyksiä, siirtyi CANAL+ TELEVISIE:n alaisuuteen. FILMNET 1:stä tuli ensin 1.8.1997 CANAL+ 1 ja sitten 1.4.1998 CANAL+ Groen. Samoina päivämäärinä FILMNET 2:sta tuli ensin CANAL+ 2 ja sitten CANAL + Blauw.

SUPERSPORT lopetti toimintansa 1.8.1997.

Flaaminkielinen yhteisö on sitä mieltä, että Vlaamse Mediamaatschappijin (VMM) eurooppalaisten teosten prosenttiosuus ei edellytä toimenpiteitä.

VMM:llä on kaksi televisiokanavaa: VTM ja Kanaal 2. VTM:n päivittäinen lähetysaika on kaksinkertainen Kanaal 2:n lähetysaikaan nähden. Kun otetaan huomioon lähetysaikojen suhde ja yksinomaan uutisille, urheiluun, visailuihin, mainoksiin, tekstitelevisioon ja teleostoslähetyksiin tarkoitettu lähetysaika, VMM saavutti eurooppalaisten teosten enemmistöosuuden.

SAKSA

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

* Uusien teosten prosenttiosuus on laskettu eurooppalaisten teosten eikä riippumattomasti tuotettujen teosten perusteella.

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

DF1:

DF1 on uusi kanava, joka ei kykene vielä alkuvaiheessaan noudattamaan kiintiöihin liittyviä vaatimuksia.

Kabel 1

Kabel 1 lähettää temaattisesta luonteestaan johtuen vasta suhteellisen pienen osuuden eurooppalaisia teoksia. Osuus on kuitenkin kasvamassa.

Première

Première on maksullinen kanava, jonka lähetyksistä kiintiöt koskevat elokuvia. Edellisillä tarkastelujaksoilla todettuja ongelmia ei ole vielä ratkaistu. Sekä eurooppalaisten teosten että ensiesitysten (Erstausstrahlungen) osuus kasvaa. Viimeksi mainituista eurooppalaisten teosten osuus on selvästi yli 50 %.

Pro sieben:

Kanavalla esitetään yhä enemmän eurooppalaisia teoksia, ja niiden osuus on 48 % eli lähes tavoitteeksi asetetut 50 %.

RTL2

Kanava kuuluu uusiin saksalaisiin kanaviin, jotka pystyvät noudattamaan vaadittuja kiintiöitä vasta saavutettuaan taloudellisen vakauden.

Super RTL

Kanava kuuluu uusiin saksalaisiin kanaviin, jotka pystyvät noudattamaan vaadittuja kiintiöitä vasta saavutettuaan taloudellisen vakauden.

VIVA2

Kanava kuuluu uusiin saksalaisiin kanaviin, jotka pystyvät noudattamaan vaadittuja kiintiöitä vasta saavutettuaan taloudellisen vakauden.

2. Riippumattomat tuottajat

Phoenix

Kanavan rakenteesta johtuen vain pieni osa tuotannosta voidaan antaa ulkopuolisten tahojen toteutettavaksi.

MultiThématik

Kanavan rakenteesta johtuen vain pieni osa tuotannosta voidaan antaa ulkopuolisten tahojen toteutettavaksi.

VIVA

Kanavan rakenteesta johtuen vain pieni osa tuotannosta voidaan antaa ulkopuolisten tahojen toteutettavaksi.

VIVA2

Kanavan rakenteesta johtuen vain pieni osa tuotannosta voidaan antaa ulkopuolisten tahojen toteutettavaksi.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Toimivaltaiset tahot käyvät jatkuvasti keskusteluja eri lähetystoiminnan harjoittajien kanssa.

D) Muita huomautuksia

1. Phoenix

Phoenixin lähettämien riippumattomien tuotantojen alhainen prosenttiosuus johtuu kanavan temaattisuudesta: kaksi kolmannesta lähetyksistä on niin sanottuja tapahtumataltiointeja ja keskusteluohjelmia, jotka ovat luonteeltaan omia tuotantoja ja joita ei voida antaa riippumattomien tuottajien toteutettavaksi. Lisäksi joitakin harvoja viikonloppuja lukuun ottamatta dokumenttiohjelmia ei uusita keskiyön jälkeen, mikä pienentää automaattisesti riippumattomien eurooppalaisten tuotantojen osuutta kokonaislähetysajasta.

Kanava lähetti 7.4.-30.10.1997 ohjelmia klo 7.30-24.00 eli 16,5 tuntia vuorokaudessa. Marraskuun 1. päivästä 1997 kanava on lähettänyt ohjelmaa 24 tuntia vuorokaudessa, öisin tapahtumataltiointien ja keskusteluohjelmien uusintoja.

2. DSF

Uusien teosten (C kohta) osuus on yli 90 %: lähetykset, joita kiintiöt koskevat, ovat hyvin lyhyitä, ja näin ollen täsmällisempiä lukuja on vaikea antaa.

3. Kabel 1

Liian vähän lähetyksiä.

4. n-tv

Tietoja ei ole toimitettu (uutiskanava).

5.Super RTL

Liian vähän lähetyksiä.

6. TM3

Uusi lähetystoiminnan harjoittaja.

7. VH-1 - VIVA - VIVA2

Musiikkikanava (24 tuntia vuorokaudessa), joka lähettää yli 90-prosenttisesti omia tuotantoja.

TANSKA

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

PPV - TV Bio aloitti lähetykset marraskuussa 1996, ja lokakuussa 1997 eurooppalaisten teosten osuus oli yli 50 %, eli vuoden 1997 keskiarvo oli 36 %.

DSTV:llä eurooppalaisten teosten osuus ei yltänyt 50 prosenttiin vuoteen 1998 mennessä, koska sillä oli vaikeuksia saada oikeuksia eurooppalaisiin ohjelmiin.

2. Riippumattomat tuottajat

Ei kommentteja.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Kulttuuriministeriö pyytää, että satelliitti- ja kaapelikanaville lupia myöntävä riippumaton satelliitti- ja kaapelikomitea tarkastelee TvDanmarkin tapausta ja pohtii mahdollisia seuraamuksia.

D) Muita huomautuksia

TV 2:n kahdeksan aluekanavaa lähettävät päivittäin paikallisuutisia puolesta tunnista tuntiin TV 2:n "ikkunoissa". Kyseisiä ohjelmia koskevat tiedot eivät ole mukana kokonaisluvuissa.

KREIKKA

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

Ei kommentteja.

2. Riippumattomat tuottajat

Ei kommentteja.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Ei kommentteja.

D) Muita huomautuksia

1. Riippumattomien tuottajien uusien eurooppalaisten teosten lähetysajan osuus on laskettu riippumattomien tuottajien eurooppalaisten teosten lähetysajan perusteella.

2. Kreikan televisiokanavat noudattavat "televisio ilman rajoja" -direktiivin mukaisia velvoitteita ja useimmilla niistä eurooppalaisten teosten prosenttiosuus on direktiivin säännöksissä asetettua osuutta suurempi.

ESPANJA

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

Direktiivin 89/552/ETY säännösten mukaisesti Espanjan lainsäädännössä sallitaan asteittainen yhtenäistäminen. Ei ole havaittu, että direktiiviä ei olisi noudatettu.

2. Riippumattomat tuottajat

Direktiivin 89/552/ETY säännösten mukaisesti Espanjan lainsäädännössä sallitaan asteittainen yhtenäistäminen. Ei ole havaittu, että direktiiviä ei olisi noudatettu.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Jos asetettuja kiintiöitä ei saavuteta, viranomaiset alkavat toimittaa tarkastuksia neljästi vuodessa, jotta operaattorit täyttäisivät vuosittaiset velvoitteensa.

D) Muita huomautuksia

Riippumattomasti tuotetut teokset: mukana ovat myös riippumattomien tuottajien jonkin kanavan pyynnöstä toteuttamat teokset.

RANSKA

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

Tämän kertomuksen tarkoituksena on varmistaa, että televisiolähetystoiminnan harjoittajat noudattavat direktiivin 4 artiklan säännöksiä, jotka liittyvät eurooppalaisten teosten ohjelmisto-osuuteen, sekä 5 artiklan säännöksiä, jotka liittyvät riippumattomasti tuotettujen eurooppalaisten teosten osuutta vuosina 1997 ja 1998.

Direktiivin 9 artiklan mukaisesti 4 ja 5 artiklan soveltamisalaan eivät kuulu lähetystoiminnan harjoittajat, jotka lähettävät kansalliseen verkkoon kuulumattomia paikallisohjelmia.

Kertomuksessa käsitellään tarkastelujakson aikana toiminnassa olleita maanpäällistä lähetystoimintaa harjoittavia kansallisia tahoja, jotka ovat TF1, France 2, France 3, Canal+, La Cinquième ja M6 sekä 38 kaapelikanavaa vuonna 1997 ja 47 kaapelikanavaa vuonna 1998.

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

a) Maanpäälliset kanavat

>TAULUKON PAIKKA>

Kaikkia velvoitteita noudatettiin sekä 4 että 5 artiklan osalta. b) Kaapelikanavat

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

Kymmenen temaattista kaapelikanavaa ei yltänyt eurooppalaisille teoksille asetettuun kiintiöön vuonna 1997.

Viisi niistä kuuluu AB Sat -yhtiölle, ja ne näkyvät harvoissa verkoissa.

Kolme niistä on elokuvakanavia (Cinestar 1 ja Cinestar 2, jotka ovat hyvin samanlaisia, sekä vanhoihin elokuviin erikoistunut Cinétoile).

* Lisäksi on vielä Disney Channel ja Multivision.

Multivision perustettiin vuonna 1994, ja sen lähetyksistä maksetaan katsomiskertojen mukaan. Kanavalla on ollut alusta lähtien vaikeuksia saada tarpeeksi houkuttelevien uusien eurooppalaisten elokuvien lähetysoikeuksia. Multivision nosti maksutelevisiomarkkinoiden toimintaa ja ranskalaisten elokuvien lähetysoikeuksia koskevan kanteen kilpailuneuvostoa vastaan ja viittasi erityisesti maksullisen Canal + -kanavan suorittamaan oikeuksien jäädyttämiseen. Cour d'Appel de Paris'n hiljattain antama tuomio vahvistaa kilpailuneuvoston päätöksen. Päätöksen mukaan Canal + -kanava ei saa enää asettaa uusien elokuvien yksinoikeuden ennakko-ostoille ehtoa, että tuottajan on luvattava olla myöntämättä muille operaattoreille kyseisten elokuvien lähetysoikeuksia kertamaksulähetyksiä varten.

Kiellon ansiosta kertamaksutelevisiot, kuten vuonna 1998 perustettu Kiosque, pystynevät tulevaisuudessa paremmin noudattamaan eurooppalaisia kiintiöitä.

Kaiken kaikkiaan tilanne kohentui vuonna 1998, sillä tietonsa antaneista 45 kanavasta vain kahdeksan jäi alle vaaditun vähimmäisosuuden. Näistä kuusi kanavaa oli samoja kuin edellisenäkin vuonna.

Nekin kuitenkin lisäsivät eurooppalaisten teosten lähetyksiä (paitsi AB Satin "Action", kertamaksukanava "Kiosque" ja Universal Studiosin "13ème Rue").

2. Riippumattomat tuottajat

Kaapelikanavien lähettämien riippumattomasti tuotettujen eurooppalaisten teosten prosenttiosuus on direktiivissä säädettyä osuutta suurempi, arvioitiin se sitten ohjelmabudjetin tai lähetysajan perusteella. Näin ollen 5 artiklan säännöksiä noudatetaan.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Lokakuun 26. päivänä 1999 lähetettiin niille palveluntarjoajille, jotka eivät olleet saavuttaneet Ranskan lainsäädännön mukaisia prosenttiosuuksia, kehotus vastaisuudessa noudattaa teoksia koskevia lähetyskiintiöitä.

Ranskan lainsäädäntöhän on tiukempi kuin "televisio ilman rajoja" -direktiivin 4 artiklan säännökset, ja näin ollen kehotuksella puututaan myös kyseisen artiklan säännösten noudattamatta jättämiseen.

On syytä muistaa, että audiovisuaalista alaa valvova Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ja kukin palveluntarjoaja ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan rangaistuksia saa antaa vasta sen jälkeen, kun operaattoria on ensin kehotettu noudattamaan velvoitetta.

D) Muita huomautuksia

Erityistapaus

Syyskuun 28. päivästä 1992 ranskalais-saksalainen kanava Arte (Eurooppalainen taloudellinen eturyhmä lähettää ohjelmaa Ranskan viidennessä hertsitaajuusverkossa klo 19.00-01.00.Se on eurooppalainen kulttuurikanava, ja sen ohjelmisto koostuu pääasiassa eurooppalaisista teoksista (2114 tuntia eli 82,1 prosenttia vuonna 1997 ja 2147 tuntia eli 83,2 prosenttia vuonna 1998). Puolet teoksista on peräisin saksankieliseltä alueelta ja puolet ranskankieliseltä alueelta. Lisäksi se lähettää sellaisten eurooppalaisten televisioyhtiöiden ohjelmia, jotka ovat hiljattain tehneet yhteistyösopimuksen.

Kanava tilasi vuonna 1997 152,6 miljoonan frangin edestä ja vuonna 1998 172,1 miljoonan frangin edestä ranskankielisiä teoksia riippumattomilta tuottajilta, jolloin teosten budjetti oli vuonna 1997 377 ja vuonna 1998 408 miljoonaa frangia, ja ETEY:n ranskankielinen osa "La Sept" noudatti selkeästi 40 ja 42 prosentin osuuksilla direktiivin 5 artiklassa säädettyä vähimmäisosuutta.

IRLANTI

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

Ei kommentteja.

2.Riippumattomasti tuotetut teokset

Ei kommentteja.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Ei kommentteja.

D) Muita kommentteja

(*) Teilifís Na Gaeilge aloitti lähetykset 31. lokakuuta 1996. Ohjelmat ovat pääasiassa irlanninkielisiä. Suurin osa niistä on riippumattomien tuottajien tuotantoja.

(**) TV3 on yksityinen lähetystoiminnan harjoittaja, joka aloitti lähetykset syyskuussa 1998. Sillä on vain yksi kanava. Kyseinen operaattori ja radio- ja televisiotoimintaa valvova riippumaton komitea sopivat parhaillaan kertomusten laatimiseen liittyvistä säännöistä. IRTC ilmoitti, että TV3 oli ollut olemassa liian lyhyen aikaa voidakseen antaa tilastotietoja tarkastelujaksolta.

ITALIA

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Osuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

Kertomuksessa selvitetään, että direktiivin noudattamatta jättäminen johtui osittain siitä, että direktiivin 97/36/EY täytäntöönpano viivästyi. Näin ollen oli erityisen vaikeaa määritellä yhtenäisiä seurantaperusteita esimerkiksi kerättävistä tiedoista. Toukokuussa 1998 säädetyn lain 122 ansiosta suuntaus oli myönteinen vuoden viimeisellä neljänneksellä.

2. Riippumattomasti tuotetut teokset

Kertomuksen mukaan laissa 122/98 määritellään riippumattomasti tuotetut teokset kahdella perusteella: 1) lähetystoiminnan harjoittajalla ei saa olla liian suuri osa tuotantoyhtiön pääomasta, 2) tuotantoyhtiö toimittaa kolmen vuoden jakson aikana enintään 90 % tuotannostaan samalle lähetystoiminnan harjoittajalle.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Kertomuksessa todetaan, että Italian viestintäalan sääntelyviranomaisella on valtuudet tehdä päätöksiä eurooppalaisten teosten tuotantoa ja lähetyksiä koskevissa asioissa.

D) Muita huomautuksia

Kertomuksessa pahoitellaan sitä, että lähetystoiminnan harjoittajat eivät voineet antaa täydellisiä tietoja seuraavista kanavista Tele+ Grigio, TMC, TMC2, Rete Mia, Rete Capri ja ReteA. Syiksi annettiin muun muassa operaattorin keskittyminen ostoskanavapalveluihin, temaattinen erikoistuminen ja vaikeudet löytää Euroopan markkinoilta sopivia, asiallisen hintaisia ohjelmia. Tiedot toimitetaan myöhempänä ajankohtana.

LUXEMBURG

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

* RTL7 aloitti lähetyksensä 6.12.1996.

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

RTL Télé Lëtzebuerg, RTL Television, RTL4 ja Club RTL saavuttivat direktiivin mukaiset osuudet.

RTL TVi saavutti eurooppalaisten teosten enemmistöosuuden vuonna 1998. Myös RTL 5 on edistynyt ohjelmistossaan ja melkein saavutti enemmistöosuuden vuonna 1998, vaikka ohjelmisto muuttui vuonna 1997.

RTL9 ei valitettavasti saavuttanut enemmistöosuutta vuonna 1998 eikä RTL7 vuosina 1997-1998.

Tilanne johtuu lähinnä siitä, että eurooppalaisia teoksia (fiktiota), jotka sopisivat kyseisten kanavien yleisölle, on vaikea saada kilpailukykyiseen hintaan. Kanavathan lähettävät enimmäkseen fiktiota, ja niillä on ollut vakavia taloudellisia ongelmia tarkastelujaksolla 1997-1998.

RTL9:ssä toteutettiin vuoden 1997 lopussa ja vuonna 1998 huomattavia uudelleenjärjestelyjä erittäin heikon taloudellisen tilanteen takia. Samaan aikaan Ranskan kaupallisten televisiokanavien markkinat kokivat suuren muutoksen. Temaattisia ja erityisesti fiktiota lähettäviä kanavia perustettiin nopeasti paljon. Tämä vähensi saatavilla olevien eurooppalaisten teosten määrää, ja kustannukset kokivat todellisen inflaation, jota RTL9 ei kestänyt sisäisten uudelleenjärjestelyjen aikana.

RTL7 on uusi puolankielinen kanava, joka perustettiin vasta joulukuussa 1996. Suurin osa sen yleisöstä on Puolan markkinoilla, jotka kehittyvät nopeasti ja joilla kilpailu on kovaa. RTL7 lähettää hyvin rajoitetulle alueelle (satelliitin välityksellä ja osaa kaapeliverkoista käyttäen) ja on vielä taloudellisessa ahdingossa.

2. Riippumattomat tuottajat

Tietoja ei ole toimitettu.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Hallitus kehotti CLT-UFA:a toteuttamaan toimenpiteitä, jotta kaikki kanavat saavuttaisivat eurooppalaisten teosten enemmistöosuuden.

D) Muita huomautuksia

Tietoja ei ole toimitettu.

ALANKOMAAT

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

* Alankomaiden yleisradioyhtiö NOS kerää tiedot (julkisista lähetystoiminnan harjoittajista, jotka ovat Nederland 1, TV2 ja Nederland 3) kokonaislähetysajan perusteella. Kokonaislähetysaikaan ei olet laskettu muun muassa uutis- ja urheilulähetyksiä.

SBS6 käytti otosta, joka oli yksi sattumanvaraisesti valittu viikko neljännesvuotta kohti tarkastelujakson ajan.

Veronica käytti otoksina viikkoja 3, 16, 29, 38 ja 47.

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

SBS6:n mukaan eurooppalaisille teoksille asetetun prosenttiosuuden noudattamatta jättäminen johtui siitä, että kanava käytti suuren osa ohjelmabudjetista uutis- ja urheilulähetyksiin ja lähetti vähemmän hollantilaisten tuotantojen uusintoja päivisin. SBS6 uskoo, että prosenttiosuus kasvaa tulevina vuosina, koska kanava ostaa ohjelmia nykyään myös Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilta.

TV10:n nimi on ollut Fox 19.12.1998 alkaen. Lokakuun 1. päivään 1997 asti TV10 lähetti lähinnä vanhoja sarjoja. Sen jälkeen kanavan päiväohjelmisto muuttui siten, että se lähettää nyt enimmäkseen (amerikkalaisia) piirroselokuvia Fox-kids-nimellä.

Canal + Nederland BV:lle media-alaa valvova komitea myönsi (väliaikaisen) poikkeusluvan (ks. jäljempänä kohta Muita huomautuksia). Canal+ on erikoistunut elokuviin ja urheiluun. Useimmat suosituista elokuvista on tuotettu Euroopan ulkopuolella.

2. Riippumattomat tuottajat

Ohjelmaosuus taulukossa NM (TMF ja the Box) tarkoittaa "ei mitattavissa": on vaikea määritellä musiikkivideoiden alkuperää eli tuotantoyhtiön toimipaikkaa.

TV10 lähetti (lokakuuhun 1997) lähinnä yli viisi vuotta vanhoja sarjoja, joiden tuottajaa on vaikea nimetä. Päiväsaikaan (lokakuusta 1997) lähetettävät piirroselokuvat ovat riippumattomien tuottajien tuotantoa.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai aloittamat toimenpiteet

Mediatoimintaa valvova taho (commissariat aux médias) ryhtyi SBS6:n ja TV10 :n osalta « eurooppalaisten teosten prosenttiosuuden noudattamatta jättämisestä » johtuvaan menettelyyn, joka mainitaan mediaa koskevan Alankomaiden asetuksen 52k artiklassa.

D) Lisähuomautuksia

Canal + Nederland BV:llä oli vuosina 1997-1998 väliaikainen mediatoimintaa valvovan tahon myöntämä mediaa koskevan Alankomaiden asetuksen 53b artiklan mukainen poikkeuslupa. Vuonna 1997 eurooppalaisten teosten prosenttiosuuden piti olla vähintään 10 % ja vuonna 1998 vähintään 25 %. Canal + valitti päätöksestä asettaa vuoden 1998 taso 25 prosenttiin.

PORTUGALI

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

SIC

Eurooppalaisten teosten prosenttiosuus SIC:n ohjelmistossa vuosina 1997-1998 oli direktiivin 5 artiklan mukaista osuutta suurempi. Näin ollen se jätti noudattamatta vain direktiivin 4 artiklan säännöksiä.

Tästä huolimatta on syytä huomata, että tilanne kehittyi kertomuksen tarkastelujakson toisena vuonna sen ensimmäiseen verrattuna. Lisäksi on hyvä muistaa, että kyseinen suuntaus oli vieläkin selkeämpi vuoden 1999 ensimmäisen neljänneksen aikana. Kyseisiltä neljältä kuukaudelta on laskelmat, ja osuudet olivat 48-53 %. Seitsemäntenä toimintavuonna SIC noudatti eurooppalaisten teosten lähettämisen osalta lähes täysin direktiivin mukaisia ohjelmaperiaatteita.

Periaatteiden noudattamatta jättämiseen kertomuksen tarkastelujakson aikana on monia syitä. Niitä ovat muun muassa se, että SIC on uusi toimija markkinoilla, ja ennen kaikkea se, että kansalliset mainosmarkkinat ovat suppeat ja kansallinen ohjelmateollisuus heikossa asemassa. Tästä johtuen kansalliseen levitykseen ei voi saada sellaisia portugalinkielisiä teoksia, jotka kykenevät kilpailemaan yleisöstä Brasiliassa tuotettujen teosten kanssa.

TVI

TVI :n tapauksessa poikkeamat koskevat lähinnä direktiivin N:o 89/552/ETY 4 artiklan säännöksiä. Riippumattomasti tuotettujen eurooppalaisten teosten lähetyksiä koskevat prosenttiosuudet puolestaan olivat tarkastelujaksolla direktiivin 5 artiklan säännösten mukaisia.

Samoin kuin SIC:n myös TVI:n vuonna 1998 lähettämien eurooppalaisten teosten osuus oli edellisvuotta suurempi. Osuutta siis korjattiin asteittain direktiivin 89/552/ETY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Edellä mainittu epäsuotuisa tilanne koskee kaikkia Portugalin televisiotoiminnan harjoittajia. TVI:n osalta on lisäksi muistettava, että se on uusin toimija alalla, mikä tietysti vaikuttaa pääsyyn markkinoille, yleisöön ja rahoitusvakauteen. Nämä seikat aiheuttivatkin epävakautta omistussuhteissa ja useita ohjelmastrategian muutoksia.

2. Riippumattomat tuottajat

Tietoja ei ole toimitettu.

C) Jäsenvaltion toteuttamat tai suunnittelemat toimenpiteet

Portugalin viranomaiset huomauttivat SIC:lle ja TVI:lle, että niiden on pyrittävä kaikin keinoin pääsemään lähemmäs eurooppalaisia teoksia koskevia direktiivissä 89/552/ETY asettuja tavoitteita. Molemmissa tapauksissa tilanne on kuitenkin kohentunut, ja direktiivissä N:o 89/552/ETY annetaan vain suosituksia. Lisäksi Portugalin viranomaiset ovat tietoisia siitä, että seuraamuksilla voisi olla vakavia seurauksia televisiotoiminnan harjoittajille. Tästä kaikesta johtuen viranomaiset eivät ole langettaneet rangaistuksia mutta seuraavat tiiviisti tilannetta olemalla säännöllisesti yhteydessä kyseisten toimijoiden kanssa.

D) Muita huomautuksia

Ei huomautuksia.

SUOMI

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

Tietoja ei toimitettu.

2. Riippumattomat tuottajat

Tietoja ei toimitettu.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Tietoja ei toimitettu.

D) Muita huomautuksia

Televisiotoiminnan harjoittajat ovat viime vuosina tuntuvasti lisänneet lähetysaikojaan lähettämällä entistä enemmän uutisia ja elokuvia. Elokuvista huomattava osa on muualta kuin Euroopasta, ja näin ollen eurooppalaisten ohjelmien osuus pieneni hieman vuosiin 1995-1996 verrattuna.

RUOTSI

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

Ei huomautuksia.

2. Riippumattomat tuottajat

Ei huomautuksia.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Ei huomautuksia.

D) Muita huomautuksia

Canal +:n vuoden 1997 ja SVT:n vuoden 1998 prosenttiosuuksiin on laskettu näiden lähetystoiminnan harjoittajien molempien kanavien kaikki lähetykset.

ZTV on lähettänyt 7.6.1998 alkaen Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Vuoden 1998 luvut viittaavat ajanjaksoon 1.1.-7.6.1998.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

N/O - Ei toiminnassa.

N/D - Ei tietoja.

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

a) kanavan temaattinen luonne

Tämä koskee seuraavia: Jazz International, History Channel, Sci-Fi Channel, Sky Cinema, Sky Movie Max, Sky Premier

b) kanavan lähetystoiminnan aloitusajankohta:

Front Row (avec Barker Channel), Front Row (sans Barker Channel), National Geographic, Studio Universal

c) lähetykset pääasiassa muilla kuin eurooppalaisilla kielillä. EU:n kielillä tehdyt ohjelmat tuotetaan enimmäkseen EU:n ulkopuolella:

Asiannet, Chinese News et Entertainment, Zee TV

d) vaikeus löytää eurooppalaisia ohjelmia yleensä tai eurooppalaisia ohjelmia kilpailukykyiseen hintaan:

3+, Bravo, Discovery Home & Leisure, Home Video Channel, Kanal 5, Living, Nickelodeon, Nickelodeon Nordic, Playboy TV, Sky One, Sky Soap, Sky Travel Channel, TCC Nordic, Television X, TNT Classical Movies:Digital, Trouble, TV3 Denmark, TV3 Norway, TV3 Sweden, VT4

e) EU:n ulkopuolelle perustetut tytäryhtiöt, jotka lähettävät lähinnä omia ohjelmiaan:

Cartoon Network, Disney Channel, Fox Kids, Fox Kids Scandinavia, Paramount Comedy Channel

2. Riippumattomasti tuotetut teokset

Bravo on erikoiskanava, joka aloitti lähettämällä yli kymmenen vuotta vanhoja elokuvia. Nyt kanava investoi voimakkaasti alkuperäistuotantoihin muun muassa riippumattomien tuottajien kanssa, ja tämä lisännee riippumattomien tuotantojen ja eurooppalaisten sisältöjen määrää.

BBC News 24 lähettää tauotta itse tuottamiaan uutislähetyksiä.

Disney Channel, the Front Row channels, GSB Goodlife, Home Video Channel ja Live TV ovat uusia kanavia, ja/tai niillä on liian pieni budjetti, jotta ne voisivat investoida laajasti tuotantoon.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai aloittamat toimenpiteet

Kulttuuri-, media- ja urheiluasioista vastaava ministeriö kehotti kiintiöitä noudattamatta jättäneitä lähetystoiminnan harjoittajia selittämään yksityiskohtaisesti noudattamatta jättämisen syyt ja ilmoittamaan, milloin ja miten ne aikovat vaaditun tason.

D) Muita huomautuksia

Ei huomautuksia.

III YHTEENVETO EUROOPAN TALOUSALUEESEEN KUULUVIEN EUROOPAN VAPAAKAUPPA-ALUEEN JÄSENVALTIOIDEN TOIMITTAMISTA KERTOMUKSISTA

ISLANTI

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

Ei kommentteja.

2. Riippumattomat tuottajat

Ei kommentteja.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Ei kommentteja.

D) Muita huomautuksia

Ei huomautuksia.

NORJA

A) Tilastoerittely

1. Yhteenveto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ohjelmaosuudet (prosenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

B) Jäsenvaltion ilmoittamat syyt direktiivin noudattamatta jättämiseen

1. Eurooppalaiset teokset

TV Norge AS:n mukaan eurooppalaisten teosten osuutta ei noudatettu siksi, että TV Norge ja TV 2 yhdistivät hiljattain ohjelmisto-, hankinta- ja tuotantotoimintaa, ja siirtymäkauden takia oli vaikeaa saavuttaa eurooppalaisilta teoksilta vaadittua osuutta. Norjan viranomaiset ilmoittivat kuitenkin lähetystoiminnan harjoittajalle, ettei ole hyväksyttävää lähettää niin pientä osuutta eurooppalaisia teoksia.

2. Riippumattomat tuottajat

NRK:n kanava NRK 2 jäi hieman riippumattomilta tuotannoilta vaaditusta tasosta.

C) Jäsenvaltion hyväksymät tai suunnittelemat toimenpiteet

Audiovisuaalisesta alasta vastaava Norjan viranomainen ilmoitti TVNorge AS:lle, ettei eurooppalaisten teosten niin pientä osuutta voida hyväksyä, ja kehotti kyseistä lähetystoiminnan harjoittajaa toimittamaan sille selvityksen siitä, miten se aikoo tulevaisuudessa lisätä eurooppalaisten teosten osuutta.

Lisäksi audiovisuaalisesta alasta vastaava viranomainen pyysi, että NRK AS, TV2 AS ja TVNorge AS parantaisivat uusien teosten prosenttiosuuden laskentamenetelmiään.

D) Muita huomautuksia

IV LIITTEET

LIITE 1

UUDET SUUNTAVIIVAT DIREKTIIVIN "TELEVISIO ILMAN RAJOJA" 4 JA 5 ARTIKLAN SOVELTAMISESTA

1. Johdanto

1.1 Seuraavat suuntaviivat on laadittu avuksi jäsenvaltiolle niiden täyttäessä televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 89/552/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan [3] soveltamiseen liittyviä valvontavelvollisuuksiaan. Tähän liittyvät jäsenvaltioiden velvollisuudet määritellään direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle joka toinen vuosi kertomus tämän artiklan ja 5 artiklan soveltamisesta. Kertomuksessa on erityisesti oltava tilastollinen selvitys siitä, miten tässä artiklassa ja 5 artiklassa mainitut osuudet ovat toteutuneet kunkin kyseessä olevan jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvan televisio-ohjelman osalta, ja jos osuutta ei ole saavutettu, kussakin tapauksessa syy tähän sekä toteutetut ja suunnitellut toimenpiteet osuuden saavuttamiseksi.

[3] Selkeyden vuoksi viittauksissa artikloihin viitataan direktiivin konsolidoituun versioon.

1.2 Suuntaviivat on laatinut direktiivin 23 a artiklassa perustettu yhteyskomitea, jotta tarkennettaisiin tiettyjä määritelmiä ja vältyttäisiin mahdollisilta tulkintaeroilta, joiden takia direktiiviä saatettaisiin soveltaa eri tavoin. Lisäksi niiden tarkoituksena on näyttää asianomaisille selvästi, miten kyseisiä säännöksiä on sovellettava. Asiakirja ei sinänsä ole oikeusvoimainen, ja sen pääasiallisena tarkoituksena on tarkentaa tiettyjä direktiivin säännöksiä. Se on suuntaviivojen toinen versio, ja siihen on tehty muutokset, jotka ovat välttämättömiä tiettyjen vuoden 1989 direktiiviä muuttavan vuoden 1997 direktiivin säännösten takia.

Uudet suuntaviivat tulivat voimaan 1.1.1999.

2. televisiotoimintaa harjoittavien organisaatioiden ja soveltamisalan määritelmä

2.1 Direktiivin 1 artiklan b alakohdan mukaan lähetystoiminnan harjoittajalla tarkoitetaan `luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on toimituksellinen vastuu a alakohdassa tarkoitettujen televisio-ohjelmien lähetysaikojen suunnittelusta ja joka lähettää televisio-ohjelmia tai lähettää niitä kolmansien osapuolten toimesta'.

Direktiivin a alakohdan mukaan 'televisiolähetyksellä' tarkoitetaan 'yleisön vastaanotettavaksi tarkoitettujen televisio-ohjelmien alkuperäistä lähetystä koodaamattomana tai koodattuna, johtoa pitkin tai vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä, satelliittilähetys mukaan lukien. Käsitteeseen sisältyy yritysten välinen ohjelmien siirto, jonka tarkoituksena on ohjelmien välittäminen edelleen yleisölle. Sillä ei tarkoiteta sellaisia viestintäpalveluja, joissa toimitetaan tietoa tai muita sanomia yksittäisten tilausten pohjalta, kuten telekopiointia, sähköisiä tietopankkeja tai muita vastaavia palveluja'.

2.2 Direktiivin 4 artiklan 3 kohdan mukaista raportointivelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvien lähetystoiminnan harjoittajien lähetyksiin seuraavin poikkeuksin:

Direktiivin 4 ja 5 artiklan säännöksiä ei sovelleta uutisiin, urheilutapahtumiin, kilpailunomaisiin viihdeohjelmiin, mainoksiin, tekstitelevisiopalveluihin eikä teleostoslähetyksiin.

Direktiivin 9 artiklan mukaisesti 4 ja 5 artiklan säännöksiä ei sovelleta "paikallisiin televisiolähetyksiin, jotka eivät liity kansalliseen televisioverkkoon".

Direktiivin johdanto-osan kappaleessa 29 säädetään, että "kokonaisuudessaan muulla kielellä kuin jäsenvaltion kielellä harjoitettavaan lähetystoimintaan ei sovelleta 4 ja 5 artiklan säännöksiä".

Direktiivin 2 artiklan 6 kohdan mukaisesti direktiiviä ei sovelleta niihin lähetyksiin, jotka on tarkoitettu vastaanotettaviksi yksinomaan muissa valtioissa kuin jäsenvaltioissa ja joita ei vastaanoteta suoraan tai välillisesti yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

Näin ollen jäsenvaltioiden kertomuksissa ei tarvitse antaa tietoja seuraavista ryhmistä:

- kanavat, jotka lähettävät yksinomaan uutisia, urheilutapahtumia, kilpailunomaisia viihdeohjelmia, mainoksia, tekstitelevisiopalveluja ja teleostoslähetyksiä

- paikallisille yleisöille tarkoitetut televisiolähetykset, joita ei lähetetä kansallisessa televisioverkossa, oli lähetystapa mikä hyvänsä; ilmaisu 'paikallinen' on poikkeuksellisesti tulkittava suppeassa merkityksessä, eli sen merkitys on 'aluetta suppeampi taso'

- kanavat, jotka lähettävät yksinomaan kielellä, joka ei ole yhden tai useamman jäsenvaltion virallinen kieli

- direktiivin 2 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut lähetykset eli lähetykset, jotka on tarkoitettu vastaanotettaviksi yksinomaan muissa valtioissa kuin jäsenvaltioissa ja joita ei voida vastaanottaa jäsenvaltioissa.

3. lähetystoiminnan harjoittajien valvonta

Direktiivin soveltamiseksi 2 artiklan 2 kohdan nojalla jäsenvaltion toimivaltaan kuuluvia lähetystoiminnan harjoittajia ovat:

- lähetystoiminnan harjoittajat, jotka ovat sijoittuneet kyseiseen jäsenvaltioon 3 kohdan mukaisesti (paikka tai paikat, joissa on lähetystoiminnan harjoittajan päätoimipaikka ja joissa tehdään ohjelmistoa koskevat johdon päätökset ja/tai joissa on merkittävät osa televisiolähetystoiminnassa toimivasta henkilöstöstä)

- lähetystoiminnan harjoittajat, joihin ei sovelleta 4 kohdan säännöksiä (eli lähetystoiminnan harjoittajat, jotka eivät toimi jäsenvaltiossa mutta käyttävät jäsenvaltion myöntämää taajuutta tai jäsenvaltion toimivaltaan kuuluvaa satelliittikapasiteettia taikka jäsenvaltiossa olevaa maa-satelliittiyhteyttä

4. huomioon otettava lähetysaika

4.1 Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut lähetysajat käsittävät yhden lähetystoiminnan harjoittajan kokonaislähetysajan lukuun ottamatta testikuvalle, uutisille, urheilutapahtumille, kilpailunomaisille viihdeohjelmille, mainoksille, tekstitelevisiopalveluille ja teleostoslähetyksiin varattua aikaa.

4.2 Jotta kertomuksia voitaisiin vertailla edellisiin kertomuksiin, lähetystoiminnan harjoittajien, jotka lähettävät useammilla kanavilla, on periaatteessa ilmoitettava kunkin kanavan (eurooppalaisten ja riippumattomasti tuotettujen teosten) osuudet. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ottaa asianmukaisella tavalla huomioon tiettyjen uusien lähetyspalvelujen erityisluonteen tapauksissa, jotka on asianmukaisesti perusteltu niiden antamissa kertomuksissa.

4.3 Jäsenvaltioiden ei tarvitse antaa kertomuksissaan tietoja uutisille, urheilutapahtumille, kilpailunomaisille viihdeohjelmille, mainoksille, tekstitelevisiopalveluille ja teleostoksiin varatuista lähetysajoista, olivat ne eurooppalaisia tai muita.

5. Eurooppalaiset teokset

5.1 Direktiivin 6 artiklan mukaisesti ilmaisulla 'eurooppalaiset teokset' tarkoitetaan seuraavia:

a) jäsenvaltioista peräisin olevat teokset

b) direktiivin 6 artiklan 2 kohdan ehdot täyttävät, sellaisista Euroopan unionin ulkopuolisista Euroopan valtioista peräisin olevat teokset, jotka kuuluvat rajat ylittävistä televisiolähetyksistä tehdyn Euroopan neuvoston eurooppalaisen yleissopimuksen piiriin.

c) direktiivin 6 artiklan 2 kohdan ehdot täyttävät Euroopan unionin ulkopuolisista Euroopan valtioista peräisin olevat teokset

5.2 Edellä a ja b kohdassa tarkoitetaan teoksia, jotka on tehty pääosin yhdessä tai useammassa, kyseisissä kohdissa tarkoitetuissa Euroopan valtioissa asuvien tekijöiden ja työntekijöiden myötävaikutuksella ja jotka täyttävät yhden seuraavista kolmesta ehdosta:

1) niillä on yksi tai useampi tuottaja, joka toimii yhdessä tai useammassa kyseisistä valtioista

2) yksi tai useampi yhteen tai useampaan kyseisistä valtioista sijoittunut tuottaja johtaa ja todella valvoo näiden teosten tuotantoa

3) kyseisten valtioiden tuottajilla on enemmistörahoitusosuus yhteistuotannon kokonaiskustannuksista, eikä tuotantoa valvo yksi tai useampi kyseisten valtioiden ulkopuolelle sijoittunut tuottaja.

Tuottajan katsotaan olevan sijoittunut Euroopan valtioon, jos sillä on pysyvästi toimiva yhtiö, jossa on liiketoiminnassa ja tuotannossa Euroopassa toimiva pysyvä henkilöstö.

5.3 Edellä c kohdassa tarkoitetut teokset tuotetaan yksinomaan - tai yhteistuotantona yhteen tai useampaan jäsenvaltioon sijoittuneiden tuottajien kanssa - tuottajilla, jotka ovat sijoittuneet yhteen tai useampaan sellaiseen Euroopan yhteisön ulkopuoliseen Euroopan maahan, jonka kanssa yhteisö on tehnyt audiovisuaalista alaa koskevia sopimuksia edellyttäen, että kyseiset teokset on tehty pääosin yhdessä tai useammassa Euroopan valtiossa asuvien tekijöiden ja työntekijöiden myötävaikutuksella. Komissio laatii luettelon maista, jotka voivat soveltaa b ja c kohdan määräyksiä. Komissio ja jäsenvaltiot saattavat kyseisen luettelon asianomaisten käytettäväksi. Jotta b ja c kohdan määräyksiä sovellettaisiin, asianomaiset yhteisön ulkopuoliset maat eivät saa toteuttaa jäsenvaltioista peräisin olevia teoksia vastaan syrjiviä toimenpiteitä.

5.4 Teosten, jotka eivät ole edellä mainittujen määräysten mukaisesti eurooppalaisia teoksia mutta jotka on tuotettu jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisenä kahdenvälisenä yhteistuotantona, katsotaan olevan eurooppalaisia teoksia, jos yhteisön yhteistuotantokumppanit osallistuvat suurimmalta osin kokonaistuotantokustannuksiin eikä tuotantoa valvo yksi tai useampi jäsenvaltioiden ulkopuolelle sijoittunut tuottaja.

Jäsenvaltiot laativat luettelon kahdenvälisistä yhteistuotantosopimuksista. Komissio ja jäsenvaltiot saattavat kyseisen luettelon asianomaisten käytettäväksi.

5.5 Teosten, joihin ei sovelleta edellä mainittuja määräyksiä mutta jotka on tehty pääosin yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa asuvien tekijöiden ja työntekijöiden myötävaikutuksella, katsotaan olevan eurooppalaisia teoksia sen mukaan, miten suurelta osin yhteisöön sijoittuneet tuottajat osallistuvat tuotannon kokonaiskustannuksiin.

6. Riippumattomuuden käsite

6.1 Tätä käsitettä on tulkittava direktiivin johdanto-osan 31 kappaleen perusteella.

Tuottajaa, jolla on televisiolähetystoimintaan liittyviä sidoksia, pidetään riippumattomana tuottajana ainoastaan, jos sidokset eivät muodosta sen pääasiallista toimintaa.

6.2 Toisin sanoen jäsenvaltioiden on 5 artiklan sanamuotoa tulkitessaan otettava huomioon seuraavat kolme ohjeellista kriteeriä, jotka eivät ole tyhjentäviä:

Kuka omistaa tuotantoyhtiön-

Tarkoituksena on varmistaa, että lähetystoiminnan harjoittajalla ei ole liian suurta osuutta tuotantoyhtiön pääomasta (ja päin vastoin). Ilmaisulla 'lähetystoiminnan harjoittaja' tarkoitetaan koko organisaatiota eikä siihen kuuluvia yksittäisiä kanavia.

Paljonko ohjelmaa tuotetaan samalle lähetystoiminnan harjoittajalle-

Tällä kriteerillä pyritään mittaamaan riippumattomuutta tuotettujen ohjelmien määrän mukaan, ja siinä on tutkittava riittävän pitkää aikaväliä, jotta voidaan tehdä päätelmiä, sekä otettava huomioon kaikki kyseisen lähetystoiminnan harjoittajan erityispiirteet.

Kenellä on toissijaiset käyttöoikeudet-

Tämän kriteerin avulla voidaan arvioida tuottajan riippumattomuutta tilanteessa, jossa lähetystoiminnan harjoittajat ovat ostaneet kaikki sen oikeudet, myös toissijaiset oikeudet; tällöin riippumaton tuottaja ei voi laatia luetteloa ohjelmista, joiden toissijaisia oikeuksia voidaan myydä muilla markkinoilla.

7. Tietojen keruu 7.1 edellä 2.2 kohdassa ilmoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta tunteina ja prosentteina ilmaistavien tilastotietojen on käsitettävä kaikkien tietyn jäsenvaltion toimivaltaan kuuluvien lähetystoiminnan harjoittajien huomioon otettava kokonaislähetysaika kertomuksen laatimisajankohtana, vaikka kyseessä olisikin uusi tai temaattinen lähetystoiminnan harjoittaja.

Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan toimitettava kunkin kanavan tilastotiedot erikseen (katso edellä 4.2 kohta).

Jäsenvaltioiden toivotaan käyttävän edellä annettuja määritelmiä, jotta jäsenvaltioiden kertomukset olisivat keskenään yhdenmukaisia.

Jos jäsenvaltiot käyttävät muita kuin edellä olevia määritelmiä, niiden kertomuksissa on oltava yksityiskohtainen selvitys käytetyistä määritelmistä, niissä on tarkennettava, miten määritelmät poikkeavat edellä annetuista, sekä selvennettävä mahdollisuuksien mukaan, miten ne vaikuttavat kerättyihin tietoihin.

7.2 Kun lähetystoiminnan harjoittajat luokittelevat ohjelmiaan edellä annettujen määritelmien mukaisesti, on suositeltavaa, että ne käyttävät tiedonkäsittelyjärjestelmiä, joiden avulla koko vuoden ohjelmistoa koskevia yksityiskohtaisia tilastotietoja voidaan käsitellä keskitetysti.

Jos kansalliset viranomaiset katsovat, että on oikeutettua poiketa velvoitteesta laatia täydellinen kertomus kyseiseltä ajanjaksolta, niiden on toimitettava komissiolle yksityiskohtainen kuvaus lähetystoiminnan harjoittajan käyttämästä otantamenettelystä ja arviointiperusteista. Otosten on oltava vähintään viikon pituisia (satunnaisesti valittuja) kutakin tarkastelujakson neljännesvuotta kohti.

7.3 Malli: Jäsenvaltiot voivat esittää kertomuksensa käyttäen seuraavaa mallia:

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 2

Luettelo kanavista, jotka eivät saavuttaneet eurooppalaisia teoksia ja riippumatonta tuotantoa koskevaa enemmistöosuutta (1997-1998)

A) EUROOPPALAISET TEOKSET

Asema Tyyppi

PR = yksityinen kanava GE = yleiskanava ( v = enemmistöosuus saavutettu

PB = julkinen kanava TH = teemakanava x = enemmistöosuutta ei ole saavutettu

PY = maksullinen kanava LA = muu kuin yhteisönkielinen kanava - = tietoja ei ole toimitettu

BA = kaapeliverkon tai satelliittipalvelun peruspalveluun kuuluva kanava p.o. = ei toiminnassa

1997 1998 Asema Tyyppi

AT ORF 1 x x PB GE

BE RTL TVI x ( PR GE

KANAAL 2 x x PR GE

FILMNET 1 x x PR/PY TH

FILMNET 2 x x PR/PY TH

DE Discovery Channel x ( PY TH DF 1 x x PY TH KABEL 1 x x PR GE ntv Der Nachrichtenkanal - - PR GE Premiere x x PY TH Pro Sieben x x PR GE RTL 2 x x PR GE Super RTL x x PR GE TM3-Fernsehen für Frauen x x PR TH VIVA 2 x x PR TH VOX ( x PR GE

DK TV Bio x x PR/PY TH

Erotica Rendez-Vous x ( PR/PY TH

TV Danmark x x PR GE

GR Star Channel x ( PR GE

ES Antena 3 x ( PR GE

TELE 5 x x PR GE

FR AB Channel x x PR/BA TH Action x x PR/PY TH

ANIMAUX x ( PR/BA TH AUTOMOBILE ( - PR/BA TH CINE-PALACE x x PR/PY TH CINESTAR 1 x x PR/PY TH CINESTAR 2 x x PR/PY TH CINETOILE x ( PR/PY TH DISNEY CHANNEL x ( PR/PY TH FUN TV ( x PR/BA TH KIOSQUE p.o. x PR/PY TH MANGAS x x PR/BA TH MONTE CARLO TMC - - PR/BA GE MULTIVISION x x PR/PY TH 13ème RUE p.o. x PR TH XXL x ( PR/PY TH

IE Teilifis Na Gaeilge - - PB GE

IT Italia 1 x x PR GE

Retequattro x x PR GE

Tele + Nero x x PR/PY TH

Tele + Bianco ( x PR/PY TH

Tele + Grigio ( - PR/PY TH

TMC x x PR GE

TMC 2 x x PR GE

Rete Mia - - PR TH

Rete Capri - - PR GE

Rete A - - PR TH

LU RTL 9 Satellite ( x PR GE RTL 9 hertzien ( x PR GE

RTL Tvi x ( PR GE

RTL 5 x x PR TH

RTL 7 x x PR GE

NL SBS 6 x x PR GE TV10/FOX x x PR GE Canal+ 1 x x PY GE Canal+2 x x PY GE

PT SIC x x PR GE

TVI x x PR GE

FI Nelonen(4) x x PR GE

SE TV 1000 x x PR/PY TH

Cinema x x PR/PY TH

Canal + x x PR/PY TH

Canal + Gul x x PR/PY TH

TV 6 x x PR/PY TH

UK 3 + x x PR GE Adult Channel x ( PR/PY GE Asianet x ( PR/PY LA/GE Bet on Jazz p.o. x PR/BA TH international Bravo x x PR/PY/BA GE Cartoon Network x x PR TH Chinese News & x x PR/PY LA/GE Entertainment Christian Channel x x PR TH Discovery Home x x PR GE and Leisure Disney Channel UK x x PR/PY GE Film on Four(*) p.o. - PR/PY TH Fox Kids x x PR TH Fox Kids p.o. x PR/PY TH Scandinavia Front Row (ja p.o. x PR/PY TH the Barker Channel) GSB Talk TV x p.o. PR/PY/BA TH History Channel x x PR TH Home Video x x PR/BA GE Channel Kanal 5 x x Knowledge TV x p.o. PR TH Living ( x PR GE National x x PR TH Geopraphic Nickelodeon x x PR TH Nickelodeon x x PR TH Nordic Paramount x x PR/PY/BA TH Comedy Channel Playboy TV x x PR/PY TH Sci-Fi Channel x x PR/PY/BA TH Sky Cinema x x PR/PY TH (entinen Sky Movies Gold) Sky Movie Max x x PR/PY TH (entinen Screen 1 and Sky Movies) Sky One x x PR/PY/BA GE Sky Premier x x PR/PY TH (entinen known as Screen 2 and as the Movie Channel) Sky Soap x x PR/PY TH Sky Travel Channel x x PR/PY/BA TH

Studio Universal p.o. x PR/PY TH Talent Channel x p.o. PR/PY TH TCC x p.o. PR/PY/BA TH TCC Nordic x x PR/PY/BA TH Television X x x PR/PY TH TNT (now TNT x p.o. Classical Movies: Digital) TNT Classical movies: x x PR/PY TH Digital Travel x (

Trouble x x PR/BA TH TV3 Denmark x x PR GE TV3 Norway x x PR GE TV3 Sweden x x PR GE VT4 x x PR GE Zee TV (entinen x x PR/PY LA/GE Asia TV) ZTV - x PR GE

(*) aloitti lähetykset joulukuussa 1998.

B) RIIPPUMATTOMAT TUOTANNOT

Asema Tyyppi

PR = yksityinen kanava GE = yleiskanava ( v = enemmistöosuus saavutettu

PB = julkinen kanava TH = teemakanava x = enemmistöosuutta ei ole saavutettu

PY = maksullinen kanava LA = muu kuin yhteisönkielinen kanava - = tietoja ei ole toimitettu

BA = kaapeliverkon tai satelliittipalvelun peruspalveluun kuuluva kanava p.o. = ei toiminnassa

1997 1998 Asema Tyyppi

BE TV1 x x PB GE

TV2 x p.o. PB GE

CANVAS/KETNET x x PB GE

DE Phoenix x x PB TH Multithématiques x x PR TH n-tv Der Nachrichtenkanal - - PR TH VIVA x x PR TH VIVA 2 x x PR TH

DK Erotica Rendez-Vous - ( PR/PY TH

GR ANT 1 ( x PR

ES CST ( x PB GE ETB 1 x x PB GE TV 3 ( x PB GE TVG x x PB GE

FR AUTOMOBILE ( - PR/BA TH Kiosque - - PR/PY TH Mezzo p.o. - PB/PY TH Monte Carlo TMC - - PR/BA GE 13ème Rue p.o. - PR TH TV5 Europe - ( PB/BA GE

IE Teilifis Na Gaeilge - ( PB GE

IT Tele +Bianco x ( PR/PY TH

Tele + Grigio - - PR/PY TH

TMC - - PR GE

TMC 2 - - PR GE

Rete Mia - - PR TH

Rete Capri - - PR GE

Rete A - - PR TH

NL TV10/Fox - ( PR GE TMF - - PR TH

The Box - - PR TH

SE TV 1000 - - PR/PY TH

Cinema - - PR/PY TH

Canal + - - PR/PY TH

Canal + Gul - - PR/PY TH

Z TV x ( PR TH

TV 6 x - PR/PY TH

UK 3+ x ( PR GE AG Vision x p.o. PR TH Asianet x ( PR/PY LA/GE Bet on Jazz p.o. x PR/BA TH International BBC News 24 x x PB/BA GE BBC World x ( PB/BA GE Bravo x x PR/PY/BA GE Chinese News ja x x PR/PY LA/GE Entertainment CNBC ( x PR/PY LA/GE Disney Channel UK x x PR/PY GE Film on Four p.o. - PR/PY TH Front Row (with p.o. x PR/PY TH the Barker Channel) GSB Goodlife TV x x PR/PY/BA GE

GSB Talk TV x p.o. PR/PY/BA TH Home Video Channel x x PR/BA TH Knowledge TV x p.o. PR TH Live TV x x PR/PY/BA TH Paramount x x PR/PY/BA TH Comedy Channel Playboy TV x ( PR/PY TH Rapture p.o. x PR TH Sci-Fi Channel x x PR/PY/BA TH Sky Cinema ( x PR/PY TH (entinen Sky Movies Gold)

Sky Movie Max x x PR/PY TH (entinen Screen 1 ja Sky Movies)

Sky One x x PR/PY/BA GE Sky 2 x p.o. PR/BA GE Sky Premier ( x PR/PY TH Sky Travel Channel x x PR/PY/BA TH UK Arena x x PR/PY TH VT4 ( x PR GE Zee TV (entinen x x PR/PY LA/GE Asia TV) ZTV - ( PR GE

LIITE 3

Euroopan unionin kanavilla lähetettyjen eurooppalaisten teosten, joilla on ollut enemmistöyleisö, painotettujen keskiarvojen laskennassa käytetyt parametrit

>TAULUKON PAIKKA>

* Lähde: Euroopan audiovisuaalisen alan seurantakeskus, tarkastelujakso 1.1.-30.6.1998 lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa (lokakuu 1997 - syyskuu 1998) ja Luxemburgia(1.10.1997-31.5.1998 klo 19.00-20.00).

** Lähde: Jäsenvaltioiden ilmoitukset, tarkastelujakso 1.1.-31.12.1998.