52000AC0086

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 selventämisestä verojen ja sosiaaliturvamaksujen kirjaamiseen liittyvien periaatteiden osalta"

Virallinen lehti nro C 075 , 15/03/2000 s. 0019 - 0020


Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 selventämisestä verojen ja sosiaaliturvamaksujen kirjaamiseen liittyvien periaatteiden osalta"

(2000/C 75/08)

Neuvosto päätti 14. tammikuuta 2000 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.

Talous- ja sosiaalikomitea päätti nimetä Vasco Calin lausunnon yleisesittelijäksi.

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 26. ja 27. tammikuuta 2000 pitämässään 369. täysistunnossa (tammikuun 26. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon äänin 79 puolesta, kolme pidättyi äänestyksestä.

1. Johdanto

1.1. Euroopan unionin kansantalouden tilinpitojärjestelmässä (EKT) määritellään jäsenvaltioiden julkishallinnon rahoitustarve tai julkistalouden alijäämä. Tämä käsite on tärkeä liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa, johon vakaus- ja kasvusopimus olennaisesti perustuu. Pöytäkirjan soveltaminen edellyttää, että kaikkien jäsenvaltioiden julkistalouden alijäämät voidaan laskea nopeasti ja että luvut ovat julkisia ja vertailukelpoisia.

1.2. Tietyt jäsenvaltiot ilmoittavat (veroluettelojen ja veroilmoitusten mukaan) tosiasiallisesti kerätyt verot ja maksut, kun taas toiset ilmoittavat tosiasiallisesti saadut maksut. Viimeksi mainitut saapuvat paljon ensiksi mainittuja myöhemmin, ja ensiksi mainitut sisältävät summia, joita ei koskaan saada perittyä. Ne ovat esimerkiksi maksukyvyttömyyden tai konkurssin takia maksamatta jääneitä veroja.

1.3. Komissio ehdottaa näin ollen, että "järjestelmään kirjattavien verojen ja sosiaaliturvamaksujen ei pitäisi sisältää summia, joita ei todennäköisesti tulla perimään" ja että "että tämän vuoksi järjestelmään suoriteperusteen mukaisesti kirjattavat verot ja sosiaaliturvamaksut olisivat kohtuullisella ajanjaksolla vastaavan suuruiset kuin tosiasiallisesti perityt vastaavat summat".

1.4. Komissio ehdottaa käytännössä, että kunkin kirjatun vero- ja sosiaaliturvamaksuluokan summat oikaistaan korjauskertoimella sellaisten summien poistamiseksi, jotka ovat vanhastaan jääneet perimättä. Perittyjen maksujen perusteella tehtävien ilmoitusten osalta komissio kehottaa pitämään huolta siitä, että summat katsotaan kuuluviksi asianomaiseen jaksoon ja toimintaan.

2. Talous- ja sosiaalikomitean huomiot

2.1. Komitea kannattaa asetusehdotukseen sisältyvää periaatetta ja toivoo neuvoston hyväksyvän sen nopeasti ja mikäli mahdollista Portugalin puheenjohtajakauden aikana.

2.2. Komitea korostaa, että perimättä jäävien verojen ja maksujen osuus BKT:sta on noin kaksi prosenttia, mikä ei ole kovin paljon. Näiden määrien merkitys kasvaa kuitenkin verrattaessa niitä alijäämiin, jotka jäsenvaltioiden odotetaan vähentävän vakaus- ja kasvuohjelmiensa puitteissa: niidenkin osuus on suunnilleen kaksi prosenttia.

2.3. Komitea esittää painokkaasti, että kertoimia sovelletaan tinkimättömästi vero- ja sosiaaliturvamaksuluokittain. Yleiskerroin vaarantaa esitettävien lukujen julkisuuden ja eri jäsenvaltioista saatavien lukujen vertailukelpoisuuden sekä vaikeuttaa lisäksi sellaisten selvitysten tekoa, joita tarvitaan verolainsäädännön vähittäisen lähentämisen aloittamiseksi Euroopan unionissa.

3. Erityistä

3.1. 3 artiklan a kohdasta

Komitea esittää painokkaasti, että kertoimia ei arvioitaisi vain aiemman kokemuksen perusteella, vaan niissä otettaisiin huomioon myös odotettavissa olevat tapahtumat, jotka saattavat vaikuttaa makrotalouteen.

3.2. 3 artiklan b kohdasta

Komitea on hyvillään tästä säännöksestä, jonka avulla valvotaan verojen ja sosiaaliturvamaksujen tinkimätöntä jaottelua ajanjakson ja toiminnan mukaan. Jatkuvuus on hyvin tärkeää ilmoitettujen periaatteiden soveltamisessa.

3.3. Täytäntöönpanosta

Osa jäsenvaltioista ei vielä sovella 3 artiklan säännöksiä, ja niiden saamat tulokset eroavat niistä luvuista, jotka ne olisivat saaneet tätä artiklaa soveltamalla. Niille on varattava enintään kahden vuoden pituinen siirtymäkausi.

Bryssel 26. tammikuuta 2000.

Talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Beatrice Rangoni Machiavelli