51999PC0140(01)

Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi petostentorjuntaviraston toteuttamista tutkimuksista /* KOM/99/0140 lopull. - CNS 98/0329 */

Virallinen lehti nro C 131 , 12/05/1999 s. 0005


Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi petostentorjuntaviraston toteuttamista tutkimuksista(1)

(1999/C 131/04)

KOM(1999) 140 lopull. - 98/0329(CNS)

(Komission EY:n perustamissopimuksen 189 a artiklan 2 kohdan nojalla esittämä 29 päivänä maaliskuuta 1999)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 203 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon,

sekä katsoo, että

(1) Euroopan yhteisöjen toimielimet ja jäsenvaltiot pitävät yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista sekä petosten ja kaiken yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaa erittäin tärkeänä; EY:n perustamissopimuksen 209 a artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 183 a artiklassa korostetaan tällaisen toiminnan torjunnan merkitystä,

(2) on tarpeen käyttää kaikkia tarjolla olevia keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti yhteisön tasolla toteutettavaksi asetetuissa tutkimuksissa ja säilyttää nykyinen tasapaino jäsenvaltioiden ja yhteisöjen tasolla velvollisuuksien jaossa,

(3) petostentorjunnan keinojen tehostamiseksi komissio on päätöksellä 1999/.../EY, EHTY, Euratom(2) perustanut petostentorjuntanviraston, jäljempänä "virasto", jonka tehtävänä on toteuttaa hallinnollisia tutkimuksia petostentorjunnan alalla; komissio on antanut tälle virastolle täydellisen itsenäisyyden sen suorittaessa yhteisön oikeuden mukaisia tarkastus- ja todentamistehtäviä paikan päällä,

(4) päätöksess 1999/.../EY, EHTY, Euratom säädetään, että tutkintatehtäviä suorittaessaan virasto käyttää yhteisön lainsäätäjän sille antamaa toimivaltaa tämän vahvistamien rajoitusten ja edellytysten mukaisesti,

(5) olisi annettava virastolle toimivalta, joka komissiolla on komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96(3) perusteella; on tarkoituksenmukaista antaa viraston käyttää muitakin komissiolle myönnettyjä, paikan päällä jäsenvaltioissa tarkastuksia ja todentamisia koskevia valtuuksia, erityisesti Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvosten asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95(4) 9 artiklan mukaisesti tutkia sääntöjenvastaisuuksia,

(6) petoksia ja Euroopan yhteisön taloudellisia etuja vahingoittavia muita laittomia toimia torjuvan toiminnan tehostamisen tarpeen huomioon ottaen viraston on voitava toteuttaa sisäisiä tutkimuksia EY:n ja Euratomin perustamissopimuksissa tai niiden nojalla perustetuissa toimielimissä ja elimissä, jäljempänä "toimielimet ja elimet",

(7) tutkimuksia toteutettaessa on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja perusvapauksia erityisesti oikeudenmukaisuuden periaatetta, teosta epäillyn oikeutta ilmoittaa näkemyksensä häntä koskevista seikoista ja periaatetta, jonka mukaan ainoastaan todistusvoimaiset asiat voivat olla tutkimuksen päätelmien perusteena; tästä syystä toimielinten ja elinten olisi säädettävä edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä, joiden mukaisesti sisäiset tutkimukset toteutetaan; olisi muutettava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, jäljempänä"henkilöstösäännöt", jotta niihin voitaisiin sisällyttää määräyksiä virkamiesten ja muun henkilöstön oikeuksista ja velvoitteista sisäisissä tutkimuksissa,

(8) sisäisiä tutkimuksia voidaan toteuttaa ainoastaan, jos virastolle on taattu pääsy kaikkiin toimielinten ja elinten tiloihin ja oikeus tutustua kaikkiin niiden hallussa oleviin tietoihin ja asiakirjoihin,

(9) viraston riippumattomuuden varmistamiseksi sen toteuttaessa tällä asetuksella sille uskottuja tehtäviä viraston johtajalle olisi annettava toimivalta aloittaa tutkimus omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion tai tarvittaessa toimielimen taikka elimen pyynnöstä,

(10) on toimivaltaisten kansallisten viranomaisten taikka soveltuvissa tapauksissa toimielinten tai elinten päätettävissä, mitä jatkotoimia ne toteuttavat viraston tutkimustensa päätteeksi laatiman kertomuksen perusteella; petostentorjunnan tehostamiseksi on tarpeen valtuuttaa virastonjohtaja luovuttamaan käynnissä olevia tutkimuksia koskevia tietoja suoraan asianomaisille oikeusviranomaisille, kun hän pitää tätä tarkoituksenmukaisena,

(11) olisi määriteltävä sekä viraston toimihenkilöiden tehtäväksi annettavien tutimusten edellytykset että viraston johtajan vastuu viraston toimihenkilöiden toteuttaessa tutkimuksia,

(12) viraston ja jäsenvaltioiden sekä asianomaisten toimielinten ja muiden elinten välisen yhteistyön edistämiseksi on tarpeen helpottaa keskinäistä tietojen vaihtoa, jossa otetaan huomioon ammatillisina salaisuuksina pidettävien tietojen luottamuksellisuus ja varmistetaan, että niille annetaan tällaisille tiedoille kuuluva suoja,

(13) viraston toimihenkilöiden suorittamien tutkimusten tulosten huomioonottamisen ja tarpeellisen seurannan varmistamiseksi on tärkeää säätää, että tutkimuksia koskevia kertomuksia voidaan käyttää todisteena hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä ja tätä varten ne olisi laadittava kansallisten hallinnollisten kertomusten edellytysten mukaisesti,

(14) viraston on oltava itsenäinen voidakseen suorittaa tehtävänsä; viraston on voitava kuitenkin myös hyödyntää petostentorjunnan alan asiantuntijoiden lausuntoja; tätä varten itsenäisistä henkilöistä, jotka ovat asiantuntijoita viraston toimivaltaan kuuluvalla alallas muodostuvan valvontakomitean olisi avustettava virastoa,

(15) hallinnolliset tutkimukset olisi toteutettava viraston johtajan johdolla ja täysin riippumattomasti yhteisöjen toimielimistä ja elimistä sekä viraston valvontakomiteasta,

(16) yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi toteuttavat viraston hallinnolliset tutkimukset eivät saa huonontaa asianomaisten oikeussuojaa, erityisesti henkilötietojen suojan ja näissä tutkimuksissa kerättyjen tietojen luottamuksellisuuden osalta; lisäksi olisi taattava, että Euroopan yhteisöjen virkamiehillä ja muulla henkilöstöllä on henkilösääntöjen 90 ja 91 artiklassa säädettyä suojaa vastaava oikeussuoja,

(17) olisi arvioitava kolmen vuoden kuluttua viraston toimintaa,

(18) tämä asetus ei miltään osin vähennä jäsenvaltioiden toimivaltaa tai velvollisuuksia yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjumiseksi toteutettavien toimenpiteiden osalta; tämän alan ulkoisten hallinnollisten tutkimusten uskominen itsenäiselle virastolle on siten täysin EY:n perustamissopimuksen 3 b artiklassa ilmaistun toissijaisuusperiaatteen mukaista; tällaisen viraston toiminta on omiaan tehostamaan petosten ja muun yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan laittoman toiminnan torjuntaa ja se on siten myös suhteellisuusperiaatteen mukainen, ja

(19) EY:n perustamissopimuksessa ei ole muita määräyksiä tämän asetuksen antamiseen tarvittavista valtuuksista kuin 235 artikla eikä Euratomin perustamissopimuksessa ole muita määräyksiä tämän asetuksen antamiseen tarvittavista valtuuksista kuin 203 artikla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus ja tehtävät

Petosten ja kaiken Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön taloudellisia etuja vahingoittavan muun laitoman toiminnan torjunnan tehostamiseksi petostentojuntavirasto, jäljempänä "virasto", toteuttaa hallinnollisia tutkimuksia jäsenvaltioissa sekä EY:n ja Euratomin perustamissopimuksissa tai niiden nojalla perustetuissa toimielimissä ja elimissä, jäljempänä "toimielimet ja muut elimet".

2 artikla

Määritelmä

Tässä asetuksessa "tukimuksilla" tarkoitetaan kaikkia tarkastuksia, todentamisia ja toimia, joita viraston toimihenkilöt toteuttavat suorittaessan petosten ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyviä tehtäviään ja joiden tavoitteena on tarvittaessa osoittaa kyseisen toiminnan sääntöjenvastaisuus.

3 artikla

Ulkoiset tutkimukset

Virastolla on komissiolle asetuksella (Euratom, EY) N:o 2185/96 myönnetty toimivalta toteuttaa jäsenvaltioissa tarkastuksia ja todentamisia paikan päällä.

Virastolla on tutkimustehtävänsä puitteissa valtuudet toteuttaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 9 artiklassa tarkoitettuja tarkastuksia ja todentamisia.

Näihin tarkastuksiin ja todentamisiin, jäljempänä "ulkoiset tutkimukset", sovelletaan niitä edellytyksiä ja yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka sisältyvät tähän asetukseen ja säädöksiin, joilla virastolle luovutetaan toimivalta ulkoisten tutkimusten toteuttamiseen.

4 artikla

Sisäiset tutkimukset

1. Virasto toteuttaa hallinnollisia sisäisiä tutkimuksia toimielimissä ja elimissä suojatakseen yhteisöjen taloudellisia etuja.

Näihin hallinnollisiin tutkimuksiin, jäljempänä "sisäiset tutkimukset", sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä ja yksityiskohtaisia sääntöjä sekä siihen asti, kunnes Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja näiden yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, jäljempänä "henkilöstösäännöt", muutetaan kunkin toimielimen ja elimen päätöksiä. Toimielimet sopivat yhteisesti tällaisen päätöksen sisällöstä.

Virastolla on oikeus tutustua kaikkiin toimielinten ja elinten hallussa oleviin tietoihin ja sillä on pääsy niiden toimitiloihin. Toimielimille ja elimille ilmoitetaan, jos viraston toimihenkilöt toteuttavat tutkimuksia niiden tiloissa ja jos nämä tutkivat niiden hallussa olevaa asiakirjaa tai tietoja. Virastolla on oikeus jäljentää kaikkia toimielinten ja elinten hallussa olevia tietoja ja asiakirjoja ja tarvittaessa takavarikoida ne katoamisvaaran estämiseksi.

Jos ilmenee virkamieheen tai muuhun toimihenkilöön kohdistuvia epäilyjä, toimielimelle tai elimelle, jonka palveluksessa hän on, ilmoitetaan sisäisen tutkimuksen aloittamisesta tai jatkamisesta hänen osaltaan.

2. Sisäisiin tutkimuksiin sovellettavat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt käsittävät erityisesti:

a) toimielinten ja elinten virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden velvollisuuden tehdä yhteistyötä viraston toimihenkilöiden kanssa ja antaa tietoja;

b) velvollisuuden ennakolta antaa tietoja toimielinten tai elinten hallussa oleviin tietoihin tutustumisesta ja niiden toimitiloihin pääsystä sekä henkilökohtaisesti epäiltynä olevaan virkamieheen tai toimihenkilöön kohdistuvan tutkimuksen aloittamisesta ja jatkamisesta;

c) viraston toimihenkilöiden toteuttamissa sisäisissä tutkimuksissa noudatettavat menettelysäännöt ja takeet sisäisten tutkimusten kohteina olevien henkilöiden oikeuksista.

5 artikla

Tutkimusten aloittaminen

1. Viraston johtaja päättää ulkoisten tutkimusten aloittamisesta omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä.

2. Viraston johtaja päättää sisäisten tutkimusten aloittamisesta omasta aloitteestaan tai sen toimielimen tai elimen, jossa tutkimus on suoritettava, pyynnöstä.

6 artikla

Tutkimusten toteuttaminen

1. Viraston johtaja johtaa tutkimusten toteuttamisesta.

2. Viraston toimihenkilöt suorittavat tehtävänsä esitettyään kirjallisen valtuutuksen, josta ilmenee heidän henkilöllisyytensä ja asemansa.

3. Viraston toimihenkilöillä, joille on annettu tehtäväksi tutkimuksen suorittaminen, on oltava johtajan antama kaikki tutkiustoimet käsittävä, kirjallinen valtuutus, josta ilmenee tutkimuksen kohde ja tarkoitus.

4. Kun viraston toimihenkilöt suorittavat tarkastuksia ja todentamisia paikan päällä, heidän on suhtauduttava tehtäväänsä tavalla, joka on yhdenmukainen kyseisen jäsenvaltion virkamiehiin sovellettavien sääntöjen ja käytänteiden ja tarvittaessa myös henkilöstösääntöjen sekä lisäksi 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen päätösten kanssa.

5. Tutkimukset toteutetaan keskeytyksettä olosuhteisiin ja tutkittavan asian vaikeusasteeseen suhteutetussa ajassa. Jos tutkimus jatkuu yli 12 kuukauden ajan, on johtajan ilmoitettava 11 artiklassa tarkoitetulle valvontakomitealle syistä, joiden vuoksi tutkimusta ei vielä voida lopettaa ja ajasta, joka arvioidaan olevan tarpeen tutkimuksen päättämiseksi.

6. Jäsenvaltioiden on valvottava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset tukevat valtuutettuja toimihenkilöitä tarvittaessa näiden tehtävien suorittamisessa.

7 artikla

Tietojenvaihto

Toimielinten ja elinten ja jäsenvaltioiden, siinä määrin kuin se on kansallisen lain mukaan mahdollista, on viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan toimitettava virastolle kaikki niiden hallussa olevat vireillä olevissa tutkimuksissa tarvittavat asiakirjat ja tiedot.

Lisäksi niiden on toimitettava virastolle kaikki hallussaan olevat asiakirjat ja tiedot, jotka vaikuttavat heistä yleisesti hyödyllisiltä petosten ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjunnassa.

8 artikla

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja

1. Ulkoisissa ja sisäisissä tutkimuksissa missä muodossa tahansa saadut tiedot kuuluvat ammatillisen salaisuuden piiriin ja niillä on sama tietosuoja kuin vastaavanlaisilla tiedoilla kansallisessa lainsäädännössä siinä jäsenvaltiossa, jossa ne on kerätty, sekä yhteisöjen toimielimiin ja elimiin sovellettavissa vastaavissa säännöksissä.

Tällaisia tietoja ei erityisesti saa ilmaista muille kuin yhteisöjen tai jäsenvaltioiden toimielinten ja elinten henkilöstöön kuuluville, joiden on tehtäviensä vuoksi ne tunnettava, eikä niitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin petosten ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumiseen, jollei jäsenvaltio, jossa ne on kerätty, tai kyseinen toimielin tai elin ole ennalta antanut tähän lupaa.

2. Viraston johtaja huolehtii siitä, että valtuutetut toimihenkilöt ja muut hänen alaisuudessaan toimivat henkilöt noudattavat henkilötietosuojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(5) säännöksiä.

9 artikla

Tutkintakertomus

1. Virasto laatii toteuttamansa tutkimuksen valmistuttua johtajan vastuulla loppukertomuksen, jossa ilmoitetaan todetut seikat, mahdollinen taloudellinen vahinko ja tutkinnan päätelmät.

2. Loppukertomuksia laadittaessa on otettava huomioon kyseessä olevan jäsenvaltion lainsäädäntöön sisältyvät menettelyvaatimukset. Tapauksissa, joissa on tarpeen turvautua jäsenvaltion hallinnollisiin ja oikeudellisiin menettelyihin, kertomukset on hyväksyttävä todisteeksi samalla tavoin ja samoin edellytyksin kuin kansallisten hallinnollisten tarkastajien laatimat hallinnolliset kertomukset. Viraston kertomuksia arvioidaan samojen sääntöjen perusteella kuin kansallisten hallinnollisten tarkastajien laatimia hallinnollisia kertomuksia ja ne ovat samanarvoisia kuin kansallisten viranomaisten kertomukset.

3. Ulkoisesta tutkimuksesta laadittu kertomus ja kaikki siihen liittyvät tarpeelliset asiakirjat toimitetaan kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

4. Sisäisestä tutkimuksesta laadittu kertomus ja kaikki siihen liittyvät tarpeelliset asiakirjat toimitetaan asianomaiselle toimielimelle tai elimelle.

10 artikla

Tutkimusten seuranta

1. Rajoittamatta 8 ja 9 artiklan soveltamista virasto voi katsoessaan sen aiheelliseksi milloin tahansa toimittaa ulkoisissa tutkimuksissa saamiaan tietoja kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja sisäisissä tutkimuksissa saamiaan tietoja tutkimusta pyytäneelle toimielimelle tai elimelle. Jälkimmäisessä tapauksessa virasto toimittaa tietoja myös suoraan asianomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaisille, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi saatujen tietojen vakavuuden perusteella. Virasto ilmoittaa tästä valvontakomitealle.

2. Asianomainen toimielin tai elin päättää sisäisen tutkimuksen seurannasta viraston laatiman kertomuksen perusteella.

11 artikla

Valvontakomitea

1. Virastoa avustaa valvontakomitea, jossa on viisi riippumatonta jäsentä; näiden on täytettävä maidensa korkeiden tuomarin tai tarkastajien virkojen taikka julkis- tai rikosoikeuden korkeakoulutason opetusvirkojen kelpoisuusvaatimukset. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio nimittävät komitean jäsenet yhteisellä sopimuksella.

2. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Sama jäsen voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi.

Kun jäsenen toimikausi päättyy, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

3. Tehtäviään suorittaessaan jäsenet eivät pyydä eivätkä ota ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä tai elimeltä.

4. Valvontakomitea valitsee itselleen puheenjohtajan.

Valvontakomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5. Valvontakomitea antaa lausuntoja viraston toiminnasta viraston johtajalle tämän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan puuttumatta kuitenkaan vireillä oleviin tutkimuksiin. Johtaja toimittaa valvontakomitealle vuosittain työsuunnitelman tutkimuksista.

6. Valvontakomitea antaa vuosittain toimintakertomuksen, jonka se osoittaa toimielimille.

12 artikla

Johtaja

Virastoa johtaa johtaja, jonka komissio kuultuaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa nimittää viideksi vuodeksi; hänet voidaan nimittää kerran uudeksi toimikaudeksi. Johtajan nimeämistä varten komissio laatii tarvittaessa julkaistuaan hakuilmoituksen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä saatuaan valvontakomitean myönteisen lausunnon Euroopan parlamentille ja neuvostolle luettelon useista ehdokkaista, jotka täyttävät vaaditut kelpoisuusvaatimukset.

Suorittaessaan ulkoisten tai sisäisten tutkimusten aloittamiseen tai toteuttamiseen ja lopullisiin tutkintakertomuksiin liittyviä tehtäviään johtaja ei pyydä eikä ota ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä tai elimeltä.

Johtaja toimittaa säännöllisesti kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viraston toteuttamien tutkimusten tuloksista noudattaen tutkimusten luottamuksellisuutta ja asianomaisten henkilöiden perusoikeuksia ja niissä tapauksissa, joissa on vireillä oikeuskäsittely, kyseisissä menettelyissä sovellettavia kansallisia säännöksiä.

13 artikla

Talousarvio

Viraston määrärahat, joiden kokonaismäärä kirjataan Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion komission pääluokan A osaan sisältyvään erityiseen budjettikohtaan, eritellään A osan liitteessä.

Viraston henkilöstön lukumäärä ilmoitetaan komission henkilöstötaulukon liitteessä.

14 artikla

Laillisuuden valvonta

Siihen asti, kunnes henkilöstösääntöjä muutetaan, jokainen yhteisöjen virkamies tai muu toimihenkilö voi henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaisesti saattaa viraston johtajan käsiteltäväksi valituksen, joka koskee viraston sisäisessä tutkimuksessa toteuttamaa hänelle vastaista toimenpidettä. Valituksista tehtyihin päätöksiin sovelletaan henkilöstösääntöjen 91 artiklaa.

15 artikla

Arviointikertomus

Kolmantena vuonna tämän asetuksen voimaantulosta komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viraston toimintaa koskevan arviointikertomuksen ja tarvittaessa sen tehtävien mukauttamista ja laajentamista koskevat ehdotukset.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

(1) EYVL C 21, 16.1.1999.

(2) Ks. tämän virallisen lehden s. 11.

(3) EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

(4) EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.

(5) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Luonnos

TOIMIELINTEN VÄLINEN SOPIMUS

petostentorjuntaviraston toteuttamista sisäisistä tutkimuksista

EUROOPAN PARLAMENTTI, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO ja EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, jotka

viittaavat neuvoston 15 päivänä maaliskuuta 1999 tekemiin päätelmiin, jotka hyväksyttiin Euroopan parlamentin ja komission edustajien kanssa käydyn perinpohjaisen keskustelun päätteeksi,

ottavat huomioon petostentorjuntaviraston perustamisesta ... päivänä ... kuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 1999/.../EY, EHTY, Euratom; petostentorjuntaviraston toteuttamista tutkimuksista ... päivänä ... 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o .../1999 säädetään, että kyseinen virasto aloittaa ja toteuttaa hallinnollisia tutkimuksia EY:n ja Euratomin perustamissopimuksissa ja niiden nojalla perustetuissa toimielimissä ja elimissä,

katsovat, että näitä tutkimuksia on toteutettava yhtäläisin edellytyksin siitä riippumatta, mihin toimielimeen tai elimeen ne kohdistuvat; näiden tehtävien antaminen virastolle ei vaikuta toimielinten tai elinten omaan vastuuseen eikä heikennä asianomaisten henkilöiden oikeussuojaa; tätä varten niiden on sovittava yhteisön järjestelmän toteuttamisesta ennen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstö-sääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen, jäljempänä "henkilöstösäännöt", muuttamista, ja

kehottavat muita toimielimiä ja elimiä liittymään tähän sopimukseen,

SOPIVAT:

1) yhteisestä järjestelmästä, jonka nojalla petostentorjuntavirasto voi toteuttaa toimielimissä sisäisiä tutkimuksia; järjestelmässä vahvistetaan tarvittavat täytäntöönpanosäännökset sisäisten tutkimusten toteuttamisen helpottamiseksi; ennen henkilöstösääntöjen ja muuttamista näissä täytäntöönpanosäännöksissä vahvistetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevien periaatteiden noudattaminen erityisesti virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista kyseisessä toimielimessä toteutettavissa tutkimuksissa,

2) tällaisen järjestelmän vahvistamisesta ja soveltamisesta välittömästi tekemällä tämän sopimuksen liitteenä olevan mallin mukaisen sisäisen päätöksen ja noudattavat päätöstä kaikissa tilanteissa, paitsi jos toimielimen erityisvaatimukset toisin edellyttävät,

3) tunnustavansa tarpeen toimittaa virastolle lausuntoa varten kaikki virkamiesten tai toimihenkilöiden oikeudellisen koskemattomuuden poistamista koskevat pyynnöt, jotka liittyvät näiden mahdollisiin laittomiin tekoihin viraston toimivaltaan kuuluvilla aloilla,

4) ilmoittavansa virastolle säännökset, jotka ne antavat tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten liitteenä olevan päätöksen mukaisesti.

Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan sen allekirjoittaneiden toimielinten nimenomaisella suostumuksella.

Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Tehty Brysselissä ...

Euroopan parlamentin puolesta

puhemies

Euroopan union neuvoston puolesta

puheenjohtaja

Euroopan yhteisöjen komission puolesta

puheenjohtaja

Ehdotus

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty ...,

petostentorjuntaviraston perustamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 162 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 131 artiklan,

sekä katsoo, että

(1) toimielimet ja jäsenvaltiot pitävät yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista sekä petosten ja kaiken yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaa erittäin tärkeänä; tällaisen toiminnan torjunnan merkitystä korostetaan EY:n perustamissopimuksen 209 a artiklassa, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 78 i artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 183 a artiklassa,

(2) on tarpeen käyttää kaikkia tarjolla olevia keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti yhteisön tasolla toteutettavaksi asetetuissa tutkimuksissa ja säilyttää nykyinen tasapaino jäsenvaltioiden ja yhteisöjen tasolla velvollisuuksien jaossa,

(3) yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi tehtävien hallinnollisten tutkimusten toteuttaminen on tähän saakka ollut petostorjunnan koordinoinnin erityisryhmän, joka on petostorjunnan koordinointiyksikön seuraaja (UCLAF), tehtävänä,

(4) petosten ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjunnan tehostamiseksi on tarpeen perustaa petostentorjuntavirasto, jonka on suoritettava tutkintatehtävänsä täysin itsenäisesti, ja

(5) tällaisen viraston tehtävien määrittämiseen on sisällyttävä petostentorjunnan koordinoinnista vastaavan erityisryhmän toimivaltuuksien siirtäminen virastolle,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Viraston perustaminen

Perustetaan petostentorjuntavirasto, jäljempänä "virasto".

2 artikla

Viraston tehtävät

1. Virasto käyttää yhteisön lainsäätäjän komissiolle antamaa toimivaltaa yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi ulkoisilla ja sisäisillä hallinnollisilla tutkimuksilla yhteisön lainsäätäjän asettamien rajoitusten ja edellytysten mukaisesti.

Virasto voi ottaa vastaan toimeksiantoja tutkimuksista muilta aloilta komissiolta ja perustamissopimuksilla tai niiden nojalla perustetuilla muilta toimielimiltä ja elimiltä, jäljempänä "toimielimet ja elimet".

2. Viraston tehtävänä on kehittää petosten ja kaiken muun yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan laittoman toiminnan torjuntaa.

3. Viraston tehtävänä on valmistella komission aloitteita petosten ja kaiken muun yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan laittoman toiminnan torjunnan lainsäädännöksi ja määräyksiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission yksikköjen alakohtaisia valtuuksia.

4. Viraston tehtävänä on toteuttaa muut petosten ja muun laittoman toiminnan, joka vahingoittaa yhteisöjen taloudellisia etuja, torjuntaan liittyvät komission toimet, erityisesti:

a) kehittää tarvittavaa infrastruktuuria;

b) varmistaa tietojen kerääminen ja hyödyntäminen;

c) tukea komission yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa;

d) antaa teknistä tukeaan muille toimielimille ja elimille sekä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

5. Virasto on suora yhteydenpitäjä poliisi- ja oikeusviranomaisiin.

3 artikla

Tutkimustehtävän itsenäisyys

Virasto käyttää 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua toimivaltaansa tutkimuksiin täysin itsenäisesti. Käyttäessään toimivaltaansa viraston johtaja ei pyydä eikä ota ohjeita komissiolta eikä miltään hallitukselta taikka muulta toimielimeltä tai elimeltä.

4 artikla

Valvontakomitea

Virastoa avustaa sen tutkimustehtävän toteuttamisessa valvontakomitea, jonka kokoonpanosta ja toimivallasta päättää yhteisön lainsäätäjä.

5 artikla

Johtaja

1. Virastoa johtaa johtaja, jonka komissio kuultuaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa nimittää viideksi vuodeksi; hänet voidaan nimittää kerran uudeksi toimikaudeksi. Johtajan nimeämistä varten komissio tarvittaessa julkaistuaan hakuilmoituksen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä laatii saatuaan valvontakomitean myönteisen lausunnon Euroopan parlamentille ja neuvostolle luettelon useista ehdokkaista, jotka täyttävät vaaditut kelpoisuusvaatimukset.

Johtaja vastaa tutkimusten toteuttamisesta.

2. Komissio käyttää johtajaan nähden nimittävän viranomaisen valtuuksia. Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 87, 88 ja 90 artiklaan perustuvasta toimenpiteestä komission on tehtävä perusteltu päätös kuultuaan valvontakomiteaa; päätös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6 artikla

Viraston toiminta

1. Johtaja käyttää viraston henkilöstöön nähden Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisia nimittävälle viranomaiselle ja viranomaiselle, jolla on toimivalta tehdä palvelussopimuksia, kuuluvia valtuuksia. Hänellä on oikeus siirtää toimivaltaansa.

2. Kuultuaan valvontakomiteaa johtaja antaa ajoissa talousarviosta vastaavalle pääjohtajalle virastoa koskevan alustavan talousarvioesityksen, joka otetaan yleisen talousarvion erityiseen budjettikohtaan.

3. Johtaja on tulojen ja menojen hyväksyjä virastoa koskevan erityisen budjettikohdan täytäntöönpanon osalta. Hänellä on oikeus siirtää toimivaltaansa.

4. Komission sisäistä organisaatiota koskevia komission päätöksiä voidaan soveltaa virastoon, siltä osin kuin ne ovat yhteensopivia yhteisön lainsäätäjän antamien virastoa koskevien säännösten, tämän päätöksen ja tätä päätöksen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen kanssa.

7 artikla

Perostentorjunnan koordinoinnin erityisryhmän korvaaminen

Virasto korvaa petostentorjunnan koordinoinnin erityisryhmän.

Viraston johtajan nimittämistä seuraavan kuukauden ensimmäiseen päivään asti viraston johtajan tehtäviä hoitaa petostentorjunnan koordinoinnin erityisryhmän päällikkö.

8 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 1999.

Tehty Brysselissä ...

Komission puolesta

LIITE

Luonnos

"MALLIPÄÄTÖS"

[TOIMIELIMEN] PÄÄTÖS,

tehty ...,

petosten ja muun yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien sisäisten tutkimusten edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä

TOIMIELIN, joka

ottaa huomioon [oikeusperusta]

1 artikla

Yksiköiden velvollisuus antaa virastolle tietoja

[Toimielimen] pääjohtajien ja yksikköjen päälliköiden on ilmoitettava virastolle viipymättä kaikki tietoonsa tulleet seikat, jotka herättävät epäilyksiä sääntöjen vastaisuudesta, joka saattaa käsittää petoksen, petoksista tai muusta laittomasta taloudellisesta toiminnasta.

2 artikla

Virkamiesten ja toimihenkilöiden ilmoittamisvelvollisuus

[Toimielimen] jokaisen virkamiehen tai toimihenkilön on ilmoitettava viipymättä pääjohtajalleen tai yksikkönsä päällikölle kai katsoessaan sen tarpeelliseksi suoraan virastolle sellaisista tietoonsa tulleista seikoista, jotka herättävät epäilyksiä sääntöjenvastaisuudesta, joka saattaa käsittää petoksen, petoksista tai yhteisön taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta.

[Toimielimen] virkamiehet ja toimihenkilöt eivät missään tapauksessa saa joutua epäoikeudenmukaisen tai syrjivän kohtelun kohteiksi ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisen vuoksi.

3 artikla

Oikeus tutustua tietoihin ja asiakirjoihin

Viraston toimihenkilöillä on oikeus tutustua kaikkiin [toimielimen] yksiköiden tai virkamiesten tai toimihenkilöiden hallussa oleviin asiaan kuuluviin tietoihin ja asiakirjoihin, mukaan lukien sähköisessä muodossa olevat, asianomaisen toimielimen tiloissa.

Viraston toimihenkilöillä on oikeus jäljentää ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja tietoja ja asiakirjoja tai niiden osia. He voivat tarvittaessa myös takavarikoida alkuperäisiä asiakirjoja tai tiedostoja, jos tutkimus sitä edellyttää.

4 artikla

Turvallisuustoimiston apu

Viraston johtajan pyynnöstä [toimielimen] turvallisuustoimiston on avustettava viraston toimihenkilöitä tutkimusten käytännön toteuttamisessa.

5 artikla

Yhteistyövelvollisuus

[Toimielimen] yksiköiden sekä jokaisen virkamiehen tai toimihenkilön on osallistuttava täysin yhteistyöhön viraston toimihenkilöiden kanssa ja annettava heille kaikki tutkimuksessa tarvittava apu. Tätä varten heidän on annettava viraston toimihenkilöille kaikki tarvittavat tiedot ja selvitykset.

6 artikla

Ilmoittaminen tarpeesta päästä toimitiloihin ja tutustua sisäisiin asiakirjoihin

Viraston johtajan on ilmoitettava ennakolta [toimielimen] asianomaiselle pääjohtajalle tai yksikön päällikölle tarpeesta päästä [toimielimen] toimitiloihin tai sisäisiin asiakirjoihin.

Jos tällaista ennakkoilmoitusta ei ole mahdollista tehdä asian kiireellisyyden tai tutkimusten vaatiman luottamuksellisuuden vuoksi, asiasta ilmoitetaan ennakolta pääsihteerille sekä henkilöstö- ja hallintoasiain pääjohtajalle.

7 artikla

Ilmoitus tutkimuksesta esimiehille

Jos tutkimuksissa ilmenee [toimielimen] virkamieheen tai toimihenkilöön kohdistuvia epäilyjä, sekä pääsihteerille ja henkilöstö- ja hallintoasiain pääjohtajalle että asianomaiselle pääjohtajalle tai yksikön päällikölle on ilmoitettava, että tutkimus on aloitettu tai sitä jatketaan.

8 artikla

Ilmoitus tutkimuksesta asianomaiselle

Edellä 7 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa asianomaiselle on ilmoitettava häntä koskevista tutkimuksista pikaisesti, jos ilmoittaminen ei vaaranna tutkimusta. Nimeltä mainittua [toimielimen] virkamiestä tai toimihenkilöä koskevia päätelmiä ei missään tapauksessa voida tehdä ilman että asianomaiselle annetaan tilaisuus esittää kantansa kaikista häntä koskevista seikoista.

Tapauksissa, joissa on poikkeuksellisesti turvauduttava kansallisten oikeusviranomaisten toimivallan piiriin kuuluviin tutkimusmenetelmiin ja noudatettava tutkimussyistä ehdotonta salassapitovelvollisuutta,velvollisuutta antaa [toimielimen] virkamiehelle tai toimihenkilölle tilaisuus esittää kantansa voidaan lykätä pääsihteerin suostumuksella.

9 artikla

Ilmoitus tutkimuksen lopettamisesta ilman jatkotoimenpiteitä

Jos [toimielimen] virkamiestä tai toimihenkilöä ei voida syyttää mistään, häntä koskeva sisäinen tutkimus lopetetaan ilman jatkotoimenpiteitä viraston johtajan päätöksellä; johtaja ilmoittaa päätöksestä asianomaiselle kirjallisesti.

10 artikla

Oikeudellisen koskemattomuuden poistaminen

Kaikki kansallisten poliisi- tai oikeusviranomaisten esittämät pyynnöt, jotka koskevat [toimielimen] virkamiehen tai toimihenkilön oikeudellisen koskemattomuuden poistamista sääntöjenvastaisuuten petokseen tai muuhun laittomaan taloudelliseen toimintaan liittyvän sisäisen tutkimuksen yhteydessä, on toimitettava viraston johtajalle lausuntoa varten.

11 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1999.

Tehty Brysselissä ...

[Toimielin]