51996PC0356

Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisön ja Liettuan tasavallan välisiä kalastussuhteita koskevan sopimuksen tekemisestä /* KOM/96/0356 lopull. - CNS 96/0201 */

Virallinen lehti nro C 284 , 27/09/1996 s. 0008


Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisön ja Liettuan tasavallan välisiä kalastussuhteita koskevan sopimuksen tekemisestä (96/C 284/06) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) KOM(96) 356 lopull. - 96/0201(CNS)

(Komission esittämä 22 päivänä heinäkuuta 1996)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä 228 artiklan 2 kohdan ensimmäisen lauseen ja 228 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon parlamentin lausunnon,

sekä katsoo, että

Euroopan yhteisö ja Liettuan tasavalta ovat neuvotelleet ja parafoineet kalastussuhteitaan koskevan sopimuksen, ja

tämän sopimuksen hyväksyminen on yhteisön etujen mukaista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Liettuan tasavallan välisiä kalastussuhteita koskeva sopimus. Sopimuksen ja pöytäkirjan tekstit, jotka koskevat määrättyjä tilapäisiä ja yhteisyrityksiä koskevia edellytyksiä, ovat tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä asianmukaisesti valtuutetut henkilöt allekirjoittamaan sopimus yhteisöä sitovasti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

SOPIMUS Euroopan yhteisön ja Liettuan tasavallan välisistä kalastussuhteista

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä "yhteisö", ja

LIETTUAN TASAVALTA,

jäljempänä "Liettua",

jäljempänä "sopimuspuolet", jotka

OTTAVAT HUOMIOON yhteisön ja Liettuan läheiset suhteet ja erityisesti yhteisön ja Liettuan välisen Eurooppa-sopimuksen perusteella syntyneet suhteet sekä Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1993 allekirjoitetun yhteisön ja Liettuan välisiä kalastussuhteita koskevan sopimuksen perusteella syntyneet suhteet sekä yhteisen halun lujittaa näitä suhteita,

KATSOVAT, että Ruotsin kuningaskunta ja Suomen tasavalta liittyivät yhteisöön 1 päivänä tammikuuta 1995,

KATSOVAT, että yhteisö hallinnoi nyt Liettuan tasavallan hallituksen Ruotsin kuningaskunnan hallituksen kanssa 25 päivänä marraskuuta 1993 ja Suomen tasavallan hallituksen kanssa 7 päivänä kesäkuuta 1993 tekemiä kalastussopimuksia,

PITÄVÄT MIELESSÄ yhteisen halunsa korvata nämä sopimukset uudella Liettuan ja yhteisön välisellä sopimuksella, siten kuin siitä on määrätty 1 päivänä tammikuuta 1995,

PITÄVÄT MIELESSÄ sopimuspuolten yhteisen halun varmistaa kalakantojen säilyttämisen ja järkiperäisen hoidon niiden rannikoihin rajoittuvilla vesialueilla,

OTTAVAT HUOMIOON vuonna 1982 allekirjoitetun Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen,

VAHVISTAVAT, että rantavaltioiden on laajentaessaan sitä aluetta, jolla kalavarat kuuluvat niiden lainkäyttövaltaan, ja käyttäessään näillä alueilla täysivaltaisia oikeuksiaan näiden kalavarojen tutkimiseen, hyväksikäyttämiseen, säilyttämiseen ja hoitoon noudatettava kansainvälisen oikeuden periaatteita,

PITÄVÄT MIELESSÄ, että Liettua on vaatinut kalastusta koskevaa lainkäyttövaltaa vesillä, joilla yksinomaan Liettua käyttää täysivaltaisia oikeuksiaan kyseisten vesien elollisten luonnonvarojen tutkimiseen, hyväksikäyttämiseen, säilyttämiseen ja hoitoon ja että yhteisö on sopinut, että sen jäsenvaltioiden kalastusvyöhykkeiden rajat (jäljempänä "yhteisön kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvat alueet") ulotetaan 200 meripeninkulman päähän, jolloin kalastuksen harjoittamista näiden rajojen sisäpuolella koskee yhteisön yhteinen kalastuspolitiikka,

PITÄVÄT MIELESSÄ, että osa Itämeren kalavaroista muodostuu molempien sopimuspuolten kalastajien hyödyntämistä yhteisistä kalakannoista tai toisistaan riippuvaisista kalakannoista ja että näiden kalakantojen tehokas säilyttäminen ja järkiperäinen hoito voidaan saavuttaa ainoastaan sopimuspuolten välisellä yhteistyöllä ja asianmukaisissa kansainvälisissä toimielimissä, erityisesti kansainvälisessä Itämeren kalastuskomissiossa,

PITÄVÄT MIELESSÄ Yhdistyneiden kansakuntien rajat ylittäviä kalakantoja ja laajasti vaeltavia kalakantoja koskevan konferenssin tulokset samoin kuin vastuuntuntoista kalastusta koskevat ohjeet,

HALUAVAT jatkaa yhteistyötään asianmukaisissa kansainvälisissä kalastusalan järjestöissä kaikkien merkityksellisten kalavarojen yhteisen säilyttämisen, järkiperäisen hyödyntämisen ja hoidon puolesta,

PITÄVÄT MIELESSÄ kyseisen kalavarojen säilyttämiseen ja hoitoon sekä niiden tutkimiseen ja hyödyntämiseen liittyvän yhteistyön, tieteellisen tutkimuksen merkityksen kalavarojen säilyttämiselle, järkiperäiselle hyväksikäytölle ja hoidolle ja haluavat edistää yhteistyötä tällä alalla,

PITÄVÄT MIELESSÄ kummankin sopimuspuolen kiinnostuksen kalastaa toisen sopimuspuolen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla Itämeren alueella,

OVAT PÄÄTTÄNEET parantaa yhteistyötä ja kehitystä kalastusalalla edistämällä kalatalousalan yritysten välisiä yhteisyrityksiä ja perustamalla tilapäisiä yhteisyrityksiä,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että tämä uudentyyppinen kalatalousalan yhteistyö vaikuttaa piristävästi Liettuan laivaston uudistamiseen ja muuttamiseen sekä yhteisön laivaston uudelleenjärjestelyyn, ja

HALUAVAT vahvistaa säännöt ja säännökset, jotka muodostavat kalatalousalan yritysten molemminpuolisen yhteistyön perustan ja määräävät niiden yhteistyön suunnan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Sopimuspuolet toimivat yhteistyössä kummankin sopimuspuolen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvien alueiden ja niihin liittyvien alueiden kalakantojen järkiperäisen säilyttämisen ja hoidon varmistamiseksi. Sopimuspuolet pyrkivät sopimaan joko suoraan kolmansien sopimuspuolten kanssa tai asianmukaisten alueellisten toimielinten välityksellä kalakantojen järkiperäistä säilyttämistä ja hyödyntämistä koskevista toimenpiteistä, esimerkiksi suurimman sallitun saaliin vahvistamisesta ja sen jakamisesta.

2 artikla

Kumpikin sopimuspuoli antaa toisen sopimuspuolen kalastusaluksille luvan kalastaa sen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla Itämeren alueella yli 12 meripeninkulman päässä peruslinjoista, joista aluevesiraja mitataan, seuraavien määräysten mukaisesti.

3 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli määrää tarvittaessa vuosittain kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaansa kuuluvan Itämeren alueen osalta ja joka on odottamattomien olosuhteiden vaatiman muutoksen tarpeessa:

a) yksittäisten kalakantojen tai kalakantaryhmien suurimman sallitun saaliin ottaen huomioon tarkimmat käytettävissä olevat tieteelliset tiedot, kalakantojen keskinäisen riippuvuuden, toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen tekemän työn sekä muut asian kannalta merkitykselliset seikat,

b) asianmukaisten neuvottelujen jälkeen toisen sopimuspuolen kalastusaluksille myönnettävät osuudet asetetun tavoitteen mukaisesti siten, että sopimuspuolten välisissä kalastussuhteissa saavutetaan molempia sopimuspuolia tyydyttävä tasapaino,

ja

c) keskinäiset alueelle pääsyä koskevat sopimukset yhteisten kalakantojen yhteistä hallintoa koskevien ohjelmien perusteella.

2. Kumpikin sopimuspuoli toteuttaa kaikki muut kalakantojen säilyttämistä ja elvyttämistä koskevat toimenpiteet, joita se pitää tarpeellisina sellaisen tason saavuttamiseksi, jolla saavutetaan mahdollisimman suuri ja vakaa tuotto. Tällaisten kalastusmahdollisuuksien vuosittaisen vahvistamisen jälkeen käyttöönotettujen toimenpiteiden tai edellytysten osalta otetaan huomioon tarve olla heikentämättä toisen sopimuspuolen kalastusaluksille myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia.

4 artikla

Liettua voi myöntää lisäkalastusmahdollisuuksia sen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla; vaihdossa yhteisö myöntää taloudellista tukea, joka Liettuan on käytettävä kalastusteknologian kehittämiseen, vesiviljely mukaan lukien, kalavarojen säilyttämiseen, tutkimukseen ja koulutukseen yhteisön etua vahingoittamatta.

5 artikla

1. Sopimuspuolet edistävät yhteisön ja Liettuan yritysten välisten kalatalousalan tilapäisten yhteisyritysten ja yhteisyritysten perustamista.

2. Liettua tukee tällaisten tilapäisten yhteisyritysten ja yhteisyritysten perustamiselle ja toiminnalle suotuisan ja vakaan ilmapiirin edistämistä ja ylläpitämistä.

Tätä varten se soveltaa erityisesti sijoituksia suosivia ja suojaavia määräyksiä, joilla varmistetaan kaikille tällaisten tilapäisten yhteisyritysten ja yhteisyritysten osakkaina oleville yhteisön yrityksille syrjimätön, tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Tähän sisältyy mahdollisuus hyödyntää meren kalavaroja.

3. Suunnitelmassa, jonka mukaan yhteisö myöntää taloudellista tukea ja Liettua sallii pääsyn hyödyntämään tämän sopimuksen 3 ja 4 artiklassa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien lisäksi myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia, sopimuspuolet sopivat neuvottelevansa asiaankuuluvalla tavalla sellaisten Liettuan ja yhteisön laivanvarustajien välisten sellaisten kalatalousalan yhteisyritysten perustamisen edistämisestä, jotka pyrkivät yhdessä käyttämään hyväkseen Liettuan kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvien alueiden kalavaroja.

6 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi päättää, että toisen sopimuspuolen kalastusalusten harjoittama kalastustoiminta sen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella on luvanvaraista. Kalastuslisenssien myöntämistä koskevat rajoitukset vahvistetaan sopimuspuolten välisissä neuvotteluissa. Kummankin sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat riittävän ajoissa toiselle sopimuspuolelle tarvittaessa toisen sopimuspuolen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella kalastukseen oikeutettujen kalastusalusten nimet, rekisterinumerot ja muut asian kannalta merkitykselliset seikat. Toinen sopimuspuoli myöntää sen jälkeen lisenssit sovituin rajoituksin.

7 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli voi oman lainsäädäntönsä, säännöstensä ja hallinnollisten määräystensä mukaisesti toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sen kalastusalukset noudattavat toisen sopimuspuolen lainsäädännössä vahvistettuja kalavarojen hyväksikäyttöä koskevia säilyttämistoimenpiteitä sekä muita sääntöjä ja säännöksiä kyseisen sopimuspuolen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella.

2. Kumpikin sopimuspuoli voi kalastusta koskevaan lainsäädäntövaltaansa kuuluvalla alueella ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti toteuttaa toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että toisen sopimuspuolen alukset noudattavat säilyttämistoimenpiteitä ja muita sen kalastustoimintaa säätelevissä määräyksissä ja toimenpiteissä vahvistettuja sääntöjä ja säännöksiä.

3. Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa ennalta ja asiaankuuluvalla tavalla toiselle sopimuspuolelle kaikista sen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella harjoitettavaa kalastustoimintaa säätelevistä säännöksistä ja toimenpiteistä sekä kaikista näitä säännöksiä ja toimenpiteitä koskevista muutoksista.

4. Kummankin sopimuspuolen säilyttämistarkoituksessa toteuttamien kalastuksen säätelytoimenpiteiden on perustuttava puolueettomiin ja tieteellisiin näkökohtiin eivätkä ne saa syrjiä toista sopimuspuolta tosiasiallisesti tai oikeudellisesti.

8 artikla

Kumpikin sopimuspuoli sallii toisen sopimuspuolen kalastustoiminnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten tarkastukset kalastusaluksillaan kyseisen sopimuspuolen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella. Kumpikin sopimuspuoli helpottaa näitä tarkastuksia 7 artiklassa tarkoitettujen säätelytoimenpiteiden ja säännösten noudattamisen valvomiseksi.

9 artikla

Kummankin sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat viipymättä diplomaattiteitse toisen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille kyseisen sopimuspuolen kalastusalusten luvan väliaikaisen tai pysyvän pidättämisen yhteydessä toteutetut lisätoimenpiteet.

Kummankin sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät helpottamaan säilyttämistoimenpiteiden tai muiden kalastustoimintaa säätelevien säännösten rikkomisen vuoksi lupansa väliaikaisesti tai pysyvästi menettäneiden alusten ja miehistön vapauttamista aluksen omistajan tai hänen edustajansa antamaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti vahvistettua kohtuullista turvallisuuslupausta tai muuta takuuta vastaan.

10 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat kansallisten kalatalousalojen tieteellistä ja teknistä kehitystä koskevaan tietojenvaihtoon, erityisesti silloin kun se koskee kalavaroista saatujen saaliiden määriä ja kalavarojen hyödyntämistä.

11 artikla

1. Sopimuspuolten välisen yhteistyön muotoja ovat tarvittava tieteellinen tutkimus kalavarojen säilyttämiseksi ja täysimääräiseksi hyödyntämiseksi niiden kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla, näytteiden keruu ja biologiaa koskevan tilastollisen tiedon tuottaminen, johon kuuluvat saaliita, pyyntiponnistuksia, pyydysten käyttöä, uusien kohdelajien tutkimusta sekä kalastusalueita ja niiden tulevaa yhteiskäyttöä koskevat tilastot.

2. Sopimuspuolet edistävät tutkimusyhteistyötä ja tutkijoidensa ja asiantuntijoidensa yhteistyötä kalatalousalalla, kyseisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden vaihto mukaan lukien; ne toimivat yhteistyössä myös parantaakseen Liettuan tutkimusmahdollisuuksia ja tutkijoiden koulutusta. Tämä yhteistyö toteutuu sovittujen, yhteistä etua koskevien ohjelmien mukaisesti.

12 artikla

1. Sopimuspuolet toimivat välittömässä yhteistyössä ja kansainvälisten järjestöjen välityksellä, tieteellinen yhteistyö mukaan lukien, kalavarojen säilyttämiseksi, täysimääräiseksi hyödyntämiseksi ja asianmukaisen hoidon toteuttamiseksi sopimuspuolten ja kolmansien maiden uloimpien rajojen sisällä olevilla alueilla, joilla niiden kalastusalukset harjoittavat kalastusta. Sopimuspuolet neuvottelevat toistensa kanssa sellaisista niiden yhteistä etua koskevista aiheista, joita kyseiset kansainväliset järjestöt voivat ottaa harkittavakseen.

2. Sopimuspuolet toimivat yhteistyössä varmistaessaan oikeutensa ja täyttäessään kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaiset velvollisuutensa Pohjois-Atlantin ja Itämeren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen, täysimääräisen hyödyntämisen ja asianmukaisen hoidon yhteensovittamiseksi.

13 artikla

1. Sopimuspuolet vakuuttavat sitoutuvansa Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1982 merioikeusyleissopimuksen asiaankuuluviin periaatteisiin ja määräyksiin ja erityisesti sen 66 artiklaan anadromisten lajien säilyttämiseksi.

2. Sopimuspuolten yhteistyö on erityisesti kahdenvälistä ja toteutuu tarkoitukseen sopivan kansainvälisen kalastusalan järjestön, erityisesti kansainvälisen Itämeren kalastuskomission välityksellä.

14 artikla

1. Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja moitteettomaan soveltamisen liittyvistä kysymyksistä.

2. Jos tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta aiheutuu erimielisyyttä, sopimuspuolet neuvottelevat asiasta keskenään.

15 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta millään tavoin sopimuspuolten kantoihin merioikeutta koskevissa kysymyksissä eivätkä rajoita niitä.

16 artikla

Tehdyllä sopimuksella ei rajoiteta Liettuan ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden yksinomaisten talousvyöhykkeiden tai kalastusvyöhykkeiden rajojen vahvistamista.

17 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan yhtäältä alueisiin, joilla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta mainitussa sopimuksessa määrätyillä edellytyksillä, ja toisaalta Liettuan tasavallan alueeseen.

18 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, että tätä tarkoitusta varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

Tuona päivänä se korvaa 17 päivänä joulukuuta 1993 allekirjoitetun, yhteisön ja Liettuan välisiä kalastussuhteita koskevan sopimuksen, 7 päivänä kesäkuuta 1993 allekirjoitetun, Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välisen kalastussopimuksen ja 25 päivänä marraskuuta 1993 allekirjoitetun, Ruotsin kuningaskunnan ja Liettuan tasavallan välisen kalastussopimuksen.

19 artikla

Tämä sopimus on aluksi tehty kuudeksi vuodeksi sen voimaantulopäivästä. Jollei jompikumpi sopimuspuoli sano sopimusta irti ilmoittamalla asiasta vähintään yhdeksän kuukautta ennen tämän ensimmäisen voimassaoloajan päättymistä, sen voimassaolo jatkuu aina kolme vuotta kerrallaan, jos irtisanomisilmoitusta ei ole tehty viimeistään yhdeksän kuukautta ennen kunkin voimassaoloajan päättymistä.

Tämä sopimus tehdään kahtena englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, liettuan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-ja tanskankielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Euroopan yhteisön puolesta

Liettuan tasavallan puolesta

PÖYTÄKIRJA tehty Euroopan yhteisön ja Liettuan tasavallan välisessä kalastussuhteita koskevassa sopimuksessa määrättyjä tilapäisiä yhteisyrityksiä ja yhteisyrityksiä koskevista edellytyksistä

1 artikla

Tässä pöytäkirjassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a) tilapäinen yhteisyritys: mikä tahansa yhteenliittymä, joka perustuu rajoitetuksi ajaksi yhteisön laivanvarustajien ja Liettuasta kotoisin olevien oikeushenkilöiden välillä tehtyyn sopimukseen ja jonka tarkoituksena on jonkin Euroopan yhteisön jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten avulla yhteisesti kalastaa ja hyödyntää Liettuan kalastuskiintiöitä ja jakaa yhteisestä taloudellisesta toiminnasta aiheutuvat kustannukset, voitot ja tappiot ensisijaisesti yhteisön markkinoille suuntautuvien toimitusten näkökulmasta;

b) yhteisyritys: mikä tahansa Liettuan lainsäädännön alainen yritys, joka on yhden tai usemman yhteisön laivanvarustajan ja yhden tai useamman Liettuasta kotoisin olevan osakkaan muodostama ja jonka tarkoituksena on Liettuan lipun alla purjehtivien alusten avulla kalastaa ja mahdollisesti hyödyntää Liettuan kalastuskiintiöitä yhteisön ensisijaisesti yhteisön markkinoille suuntautuvien toimitusten näkökulmasta;

c) yhteisön alus: jonkin yhteisön jäsenvaltion lipun alla purjehtiva ja yhteisössä rekisteröity alus;

d) yhteisön laivanvarustaja: johonkin yhteisön jäsenvaltioon asettunut laivanvarustaja;

e) yhteisyrityshankkeiden perustaminen: yksityisoikeudellinen yritys, jonka perustamispääoma on peräisin yhdestä tai useammasta yhteisön jäsenvaltiosta ja joka on perustettu Liettuaan Liettuan kalavarojen hyödyntämiseksi ensisijaisesti yhteisön markkinoille suuntautuvien toimitusten näkökulmasta.

2 artikla

1. Sopimuspuolten on luotava suotuisat edellytykset yhdestä tai useammasta yhteisön jäsenvaltiosta peräisin olevalla pääomalla rahoitettavien yritysten perustamiseksi Liettuaan ja sellaisten Liettuan ja yhteisön laivanvarustajien välisten kalatalousalan yhteisyritysten ja tilapäisten yhteisyritysten perustamiseksi, joiden tarkoituksena on yhteisesti hyödyntää Liettuan kalavaroja tässä pöytäkirjassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

2. Liettuan on sallitava tämän pöytäkirjan 1 kohdassa tarkoitetuille yhteisyrityksille liitteessä I mainitut kalastusmahdollisuudet.

3. Osana laivastonsa uudelleenjärjestämismenettelyä yhteisön on helpotettava yhteisön alusten liittymistä Liettuaan perustettuihin tai perustettaviin yhteisyrityksiin. Tämän vuoksi ja osana kalastusteollisuutensa teknisiä uudistustoimia Liettuan on tämän sopimuksen nojalla siirrettävä kalastuslisenssit ja myönnettävä uudet asianmukaiset lisenssit.

4. Niitä yhteisön aluksia, jotka on liitetty Liettuan kalastuslaivastoon jäljempänä olevan 5 artiklan nojalla ja liitteessä IV tarkoitetun taloudellisen tuen avulla, ei voida liittää uudelleen yhteisön laivastoon.

3 artikla

1. Sopimuspuolten on valittava 2 artiklassa määrättyjä tilapäisiä yhteisyrityksiä ja yhteisyrityksiä koskevat hankkeet. Tätä tarkoitusta varten on perustettava sekakomitea:

- arvioimaan sopimuspuolten esittämiä pöytäkirjan 2 artiklassa määrättyjen ja liitteessä II esitettyjen perusteiden mukaisia tilapäisten yhteisyritysten ja yhteisyritysten perustamista koskevia hankkeita;

- varmistamaan hankkeiden asianmukainen hallinto ja valvomaan hankkeille tämän pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti myönnetyn taloudellisen tuen käyttöä;

- tarkastamaan Liettuan kalastusvyöhykkeellä toimiviin tilapäisiin yhteisyrityksiin kuuluvien yhteisön alusten toimia ennen niiden sopimuksen päättymistä.

2. Sekakomitean on kokoonnuttava kerran vuodessa joko Vilnassa tai Brysselissä ja poikkeuksellisesti jommankumman sopimuspuolen vaatimuksesta.

4 artikla

1. Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen tilapäisten yhteisyritysten perustamisen edistämiseksi sopimuspuolten valitsemien hankkeiden on oltava tukikelpoisia liitteessä III määrättyjen edellytysten mukaisesti.

2. Yhteisön on myönnettävä yhteisön laivanvarustajan kanssa tilapäisen yhteisyrityksen muodostavalle liettualaiselle yritykselle taloudellista tukea, joka on viisitoista (15) prosenttia yhteisön laivanvarustajalle myönnetystä tuesta.

5 artikla

1. Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen yhteisyritysten perustamisen edistämiseksi sopimuspuolten valitsemien hankkeiden on oltava tukikelpoisia liitteessä IV määrättyjen edellytysten mukaisesti.

2. Yhteisyritysten perustamisen ja kehittämisen edistämiseksi yhteisön on myönnettävä Liettuaan äskettäin perustetuille yhteisyrityksille taloudellista tukea, joka on viisitoista (15) prosenttia yhteisön laivanvarustajalle myönnetystä tuesta.

Yhteisö maksaa tämän liikeomaisuuden muodossa olevan taloudellisen tuen Liettuan tasavallan maatalousministeriön kalastusosastolle, joka määrää sen käyttötavoista ja hallinnosta. Liettua tiedottaa sekakomitealle varojen käyttötavoista.

6 artikla

Yhteisyritysten perustamisesta ei saa olla seurauksena Liettuan laivastokapasiteetin kasvu.

7 artikla

Tilapäisten yhteisyritysten ja yhteisyritysten perustamista ja kalavaroille pääsyä koskevat edellytykset esitetään liitteessä V.

8 artikla

Tämän pöytäkirjan 4 ja 5 artiklassa tarkoitettu taloudellinen tuki maksetaan yhteisön laivanvarustajille korvaamaan osaksi Liettuaan perustetusta yhteisyrityksestä tai tilapäisestä yhteisyrityksestä aiheutuneet rahoitusosuudet ja kyseisen aluksen poistamiseksi yhteisön rekisteristä.

9 artikla

Euroopan komissio maksaa sopimuksen 5 artiklassa ja tämän pöytäkirjan 4 ja 5 artiklassa tarkoitettujen tilapäisten yhteisyritysten ja pysyvien yhteisyritysten perustamista koskevana taloudellisena tukena 2 500 000 ecua tämän pöytäkirjan voimassaoloaikana.

10 artikla

1. Tämän pöytäkirjan edellytykset tulevat voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, että tätä tarkoitusta varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

2. Tämä sopimus on tehty kolmeksi vuodeksi. Ennen sopimuksen voimassaolon päättymistä sopimuspuolten on aloitettava neuvottelut päättääkseen pöytäkirjaa ja/tai liitteitä koskevista, seuraavana kautena mahdollisesti tarvittavista muutoksista.

11 artikla

Tämä sopimus tehdään kahtena englannin-, espanjan-, hollannin-, kreikan-, italian-, liettuan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen- ja tanskankielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Euroopan yhteisön puolesta

Liettuan tasavallan puolesta

LIITE I

YHTEISYRITYSTEN KALASTUSMAHDOLLISUUDET

Sopimuksen 5 artiklan sekä tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti Liettua tukee tilapäisten yhteisyritysten ja yhteisyritysten perustamiselle ja toiminnalle suotuisan ja vakaan ilmapiirin edistämistä ja ylläpitämistä.

Tätä varten Liettua varmistaa tällaisten tilapäisten yhteisyritysten ja yhteisyritysten syrjimättömän, tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun. Sen avulla Liettuan lipun alla purjehtiville yhteisön aluksille annetaan mahdollisuus päästä hyödyntämään Liettuan kalavaroja ja saada käyttöönsä romutettuja Liettuan aluksia koskevat kiintiöt ja lisenssit.

LIITE II

HANKKEIDEN VALINTAA KOSKEVAT MENETELMÄT JA PERUSTEET

1. Osapuolet antavat toisilleen esitettyjä hankkeita koskevia tietoja sellaisten tämän pöytäkirjan 2 artiklan mukaisten tilapäisten yhteisyritysten ja yhteisyritysten perustamista varten, jotka saavat yhteisön rahallista tukea.

2. Kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset esittävät hankkeet yhteisölle.

3. Yhteisö esittää sekakomitealle luettelon hankkeista, jotka voivat saada tämän pöytäkirjan 4 ja 5 artiklan mukaista taloudellista tukea. Sekakomitea arvioi hankkeet pääasiassa seuraavien perusteiden mukaan:

a) ehdotettuihin kalastustoimiin soveltuva teknologia,

b) kohteena olevat saalislajit ja kalastusvyöhykkeet,

c) aluksen ikä,

d) tilapäisten yhteisyritysten kohdalla niiden kokonaiskesto sekä kalastustoimien kokonaiskesto,

e) yhteisön laivanvarustajan aiempi kokemus ja liettualainen osapuoli kalatalousalalla.

4. Sekakomitea suosittelee sopimuspuolille 3 kohdassa määrättyjen perusteiden mukaisesti valitut hankkeet.

5. Kun Liettuan ja yhteisön viranomaiset ovat hyväksyneet hankkeet, yhteisö toimittaa Liettuan viranomaisille luettelon valituista hankkeista tarvittavien lupien ja kalastuslisenssien myöntämistä varten.

LIITE III

TILAPÄISILLE YHTEISHANKKEILLE MYÖNNETTÄVÄN TUEN SUURUUS

>TAULUKON PAIKKA>

Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden rahoitusosuus on 25 prosenttia edellä mainituista määristä kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivia aluksia koskeville hankkeille.

LIITE IV

YHTEISYRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄN TUEN SUURUUS

>TAULUKON PAIKKA>

Edunsaajille maksetut palkkiot yhteisyritysten perustamista varten eivät saa ylittää seuraavia määriä:

- 15 vuotta vanhat alukset: katso edellä oleva taulukko,

- alle 15 vuotta vanhat alukset: edellä olevan taulukon asteikko korotettuna 1,5 prosentilla kutakin 15 vuoden alittavaa vuotta kohden; yhteisyritysten perustamista edeltävien kymmenen vuoden aikana aluksen saaman rakennus- ja/tai uudistamistuen osalta tukea kuitenkin vähennetään suhteessa, ja 5 vuotta tai sitä nuoremmat alukset eivät saa minkäänlaista rahallista tukea,

- yli 15 vuotta vanhat alukset: edellä olevan taulukon asteikko vähennettynä 1,5 prosentilla 15 vuoden ylittävää vuotta kohden.

Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden rahoitusosuus on 25 prosenttia edellä mainituista määristä hankkeille, jotka koskevat aiemmin kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtineita, mutta nykyisin Liettuan tasavallan lipun alla purjehtivia aluksia.

LIITE V

TILAPÄISTEN YHTEISYRITYSTEN JA YHTEISYRITYSTEN PERUSTAMISTA JA KALAVAROJEN HYÖDYNTÄMISTÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET LIETTUASSA

A. Valitut hankkeet

Kun tämän pöytäkirjan liitteessä II määrätty hankkeen valitsemismenettely on saatu päätökseen, yhteisö toimittaa Liettuan viranomaisille luettelon yhteisön aluksista, jotka on valittu mukaan tilapäiseen yhteisyritykseen tai yhteisyrityksiin kalastustoiminnan harjoittamista varten.

B. Lisenssit

Liettuan viranomaisten on viipymättä siirrettävä ja annettava kalastuslisenssi. Tilapäisten yhteisyritysten osalta kalastuslisenssien voimassaoloaika on yhtä pitkä kuin tilapäisen yhteishankkeen kesto. Kalastus tapahtuu Liettuan viranomaisten myöntämien kiintiöiden rajoissa.

C. Alusten korvaaminen

Tilapäisessä yhteisyrityksessä toimiva yhteisön alus voidaan korvata toisella yhteisön aluksella, jonka kapasiteetti ja tekniset ominaisuudet ovat vastaavia, ainoastaan asianmukaisesti perusteltujen syiden sekä sopimuspuolten yhteisen sopimuksen perusteella.

D. Varustaminen

Tilapäisten yhteisyritysten osana toimivien alusten on noudatettava Liettuan tasavallassa sovellettavia varustamista koskevia sääntöjä ja määräyksiä, joita on sovellettava siten, ettei tapahdu syrjintää Liettuan ja yhteisön alusten välillä.

E. Saalisilmoitukset

1. Kaikki yhteisön alukset toimittavat Liettuan viranomaisille saalisilmoituksen Liettuan kalastusmääräysten mukaisesti.

2. Saalisilmoituksesta on toimitettava jäljennös Euroopan komissiolle Brysseliin.

3. Jos näitä säännöksiä ei noudateta, Liettuan viranomaiset voivat peruuttaa kyseisen aluksen kalastuslisenssin siihen saakka, kunnes mainittuja määräyksiä on noudatettu.

F. Tilapäisten yhteisyrityshankkeiden kesto

Tilapäisten yhteisyrityshankkeiden on oltava voimassa enintään 1 vuoden ajan. Tätä voimassaoloaikaa ei missään tapauksessa saa pidentää tämän pöytäkirjan päättymispäivää myöhemmäksi.

G. Tiedemiestarkkailijat

Liettuan viranomaisten pyynnöstä yhteisön alusten, jotka kalastavat tämän pöytäkirjan nojalla, on sallittava mainitun viranomaisen nimittämän tiedemiestarkkailijan tulo alukseen tehtäviensä suorittamista varten. Tarkkailijalle on annettava kaikki hänen tehtäviensä suorittamisessa tarvitsemansa laitteet.

Hänen laivassa oleskelunsa aikana olosuhteiden on oltava samat kuin aluksen muun päällystön olosuhteet. Liettuan viranomaiset maksavat tarkkailijoiden palkkiot sekä sosiaaliturvamaksut. Aluksen omistaja vastaa hänen aluksella oleskelustaan aiheutuvista kustannuksista.

H. Miehistön pestaaminen

1. Tilapäisten yhteisyritysten osana toimivien yhteisön alusten on pestattava vähintään kolmekymmentä prosenttia (30 %) liettualaisista miehistön jäsenistä. Näillä miehistön jäsenillä on oltava työtehtävien suorittamisessa tarvittava tieto.

2. Uuden lipun alla kulkevien yhteishankkeisiin osallistuvien alusten miehistön on oltava Liettuan kansalaisia.

3. Mainitun miehistön jäsenten työsopimukset tehdään Liettuassa laivanvarustajien edustajien sekä kyseisten miehistön jäsenten kesken, ja niihin on sisällyttävä sosiaaliturvajärjestelyt sekä henki- ja tapaturmavakuutukset Liettuan lainsäädännön mukaisesti.