51996AP0345Virallinen lehti nro C 085 , 17/03/1997 s. 0108


A4-0345/96

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 87/102/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/88/ETY) muuttamisesta (KOM(96)0079 - C4-0243/96 - 96/0055 (COD))

Ehdotus hyväksyttiin seuraavin tarkistuksin:

(Tarkistus 1)

Johdanto-osan kolmas kappale a (uusi)

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

luottotarjousten vertailu edellyttää todellisen vuosikoron laskukaavan yhdenmukaistamisen lisäksi sen rakenneosien yhtenäistä määrittelyä, jotta vaarana ei olisi luottotarjousten vääränlaisen avoimuuden syntyminen;

(Tarkistus 2)

Johdanto-osan kahdeksas kappale

>Alkuperäinen teksti>

kahden desimaalin tarkkuus ja 365:n tai 366 päivän mittaisen vuoden käyttö on välttämätöntä, ja

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

todellisen vuosikoron laskeminen standardoidun laskentakaavan perusteella käyttäen oletuksena 365 päivän mittaista vuotta on välttämätöntä, ja

(Tarkistus 3)

1 ARTIKLA

>Alkuperäinen teksti>

1 artikla

Kun käsitettä «todellinen vuosikorko» tai vastaavaa käsitettä muulla yhteisön kielellä käytetään direktiivissä 87/102/ETY edellytetyllä tavalla, sen mukana on oltava seuraava merkki:

(merkki)

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

Poistetaan.

(Tarkistus 4)

5 ARTIKLA

3 artikla (direktiivi 87/102/ETY sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/88/ETY)

>Alkuperäinen teksti>

Jokaisessa ilmoituksessa ja jokaisessa elinkeinonharjoittajan toimitiloissa esillä olevassa tarjouksessa, jossa tarjotaan luottoa tai tarjoudutaan välittämään luottosopimus ja jossa mainitaan korkokanta tai jokin luotosta aiheutuvia maksuja tarkoittava luku, on myös mainittava todellinen vuosikorko, jonka yhteydessä on oltava tämän direktiivin 1 artiklassa tarkoitettu merkki ja joka voidaan tarvittaessa ilmoittaa havainnollisin esimerkein, jos sen ilmoittaminen muulla tavalla ei olisi käytännöllistä, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta harhaanjohtavaa mainontaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 10 päivänä syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna vertailevasta mainonnasta ... päivänä ...kuuta 1996 annetulla neuvoston direktiivillä ..., sekä sopimatonta mainontaa koskevien sääntöjen ja periaatteiden soveltamista.

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

Jokaisessa mainoksessa ja jokaisessa elinkeinonharjoittajan toimitiloissa esillä olevassa tarjouksessa, jossa tarjotaan luottoa tai tarjoudutaan välittämään luottosopimus ja jossa mainitaan korkokanta tai jokin luotosta aiheutuvia maksuja tarkoittava luku, on myös mainittava todellinen vuosikorko edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta harhaanjohtavaa mainontaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 10 päivänä syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna vertailevasta mainonnasta ... päivänä ...kuuta 1996 annetulla neuvoston direktiivillä ..., sekä sopimatonta mainontaa koskevien sääntöjen ja periaatteiden soveltamista.

(Tarkistus 5)

6 ARTIKLA

4 artiklan 2 kohdan a alakohta (direktiivi 87/102/ETY sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/88/ETY)

>Alkuperäinen teksti>

Muutetaan 4 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

«a) todellinen vuosikorko sekä tämän direktiivin 1 artiklassa tarkoitettu merkki,"

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

Poistetaan.

(Tarkistus 6)

9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

>Alkuperäinen teksti>

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttävät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1996, ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttävät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1999, ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

(Tarkistus 7)

LIITE I

Liite II, huomautus c

(direktiivi 87/102/ETY sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/88/ETY)

>Alkuperäinen teksti>

c) Päivämäärien väliset ajat ilmaistaan laskelmissa vuosina tai vuosien murto-osina. Vuodessa oletetaan olevan 365 tai 356 päivää.

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

c) Päivämäärien väliset ajat ilmaistaan laskelmissa vuosina tai vuosien murto-osina. Oletuksena on käytettävä 365 päivän vuoteen perustuvaa standardoitua laskentaa (365 päivää : 12 kuukautta = 30,41666 päivää).

(Tarkistus 8)

LIITE I

Liite II, huomautus d

(direktiivi 87/102/ETY sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/88/ETY)

>Alkuperäinen teksti>

d) Laskelman tulos ilmaistaan kahden desimaalin tarkkuudella. Jos kolmas desimaali on vähintään 5, toisen desimaalin lukuarvoon lisätään 1.

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

Poistetaan.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 87/102/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/88/ETY) muuttamisesta (KOM(96)0079 - C4-0243/96 - 96/0055 (COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

- ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(96)0079 - 96/0055 (COD)) ((EYVL C 235, 13.8.1996, s. 8)),

- ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 189 b artiklan 2 kohdan ja 100 a artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen (C4-0243/96),

- ottaa huomioon työjärjestyksensä 58 artiklan,

- ottaa huomioon oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevän valiokunnan mietinnön (A4-0345/96),

1. Hyväksyy komission ehdotuksen parlamentin tekemin tarkistuksin;

2. Pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 189 a artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. Pyytää neuvostoa sisällyttämään parlamentin tarkistukset yhteiseen kantaan, jonka se vahvistaa EY:n perustamissopimuksen 189 b artiklan 2 kohdan mukaisesti;

4. Pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille ja aloittamaan neuvottelumenettelyn, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5. Huomauttaa, että komission on annettava parlamentin käsiteltäväksi muutokset, jotka se aikoo tehdä parlamentin tarkistamaan ehdotukseen;

6. Kehottaa puhemiestään välittämään tämän lausunnon neuvostolle ja komissiolle.