51995PC0425

Ehdotus neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 90/394/ETY muuttamisesta ensimmäistä kertaa

Virallinen lehti nro C 317 , 28/11/1995 s. 0016


Ehdotus neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 90/394/ETY muuttamisesta ensimmäistä kertaa (95/C 317/06) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) KOM(95) 425 lopull. - 95/0229(SYN)

(Komission esittämä 14 päivänä syyskuuta 1995)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin perustamissopimuksen ja erityisesti sen 118 a artiklan,

ottaa huomioon työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/394/ETY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt kuultuaan työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa,

toimii yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 118 a artiklassa määrätään, että neuvosto antaa direktiivein säännökset vähimmäisvaatimuksista parannusten edistämiseksi, erityisesti työympäristön osalta, jotta varmistuttaisiin työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden paremmasta suojelutasosta,

edellä mainitun artiklan mukaisesti näissä direktiiveissä vältetään säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia ja oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehittämistä,

komission 1 päivänä maaliskuuta 1991 annettuun direktiiviin 91/325/ETY, jolla mukautetaan kahdennentoista kerran vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annettua neuvoston direktiiviä 67/548/ETY tekniseen kehitykseen (2), sisältyy liitteessä III uusia vaaralausekkeita, joilla ilmaistaan pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat terveyshaitat ja hengityksen kautta aiheutuva syöpäriski,

työntekijöitä on kaikissa työtilanteissa suojeltava valmisteilta, jotka sisältävät yhtä tai useampaa syöpää aiheuttavaa ainetta,

joidenkin aineiden osalta on parhaan mahdollisen suojaustason varmistamiseksi tarpeen ottaa huomioon kaikki imeytymistiet, mukaan lukien mahdollinen ihon läpi tunkeutuminen,

polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin liittyvä direktiivin 90/394/ETY liitteessä I olevan 2 kohdan sanamuoto on aiheuttanut tulkintaongelmia monissa jäsenvaltioissa; tämän vuoksi tarvitaan uutta, täsmällisempää sanamuotoa,

edellä mainitun direktiivin 90/394/ETY 16 artiklassa säädetään altistumisraja-arvojen vahvistamisesta käytettävissä olevan tiedon perusteella, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto, kaikille niille syöpää aiheuttaville aineille, joille tämä on mahdollista,

työhön liittyviä altistumisraja-arvoja on pidettävä tärkeänä osana yleisiä työsuojelujärjestelyjä; nämä raja-arvot on tarkastettava aina, kun se tulee uuden tieteellisen tiedon vuoksi tarpeelliseksi,

bentseeni on syöpää aiheuttava aine, joka on läsnä useissa työtilanteissa, ja sen vuoksi suuri joukko työntekijöitä altistuu mahdolliselle terveyshaitalle; tieteellisen nykytietämyksen taso ei salli sellaisen raja-arvon määrittämistä, jonka alapuolella terveydelle ei enää aiheudu vaaraa, bentseenille altistumisen vähentäminen pienentää kuitenkin näitä vaaroja,

työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemista nimenomaan syöpää aiheuttaviin aineisiin liittyviltä vaaroilta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattaminen ei ainoastaan varmista jokaisen työntekijän terveyttä ja turvallisuutta, vaan myös takaa kaikille yhteisön työntekijöille suojelun vähimmäistason, mikä estää mahdollisten kilpailun vääristymien syntymistä,

olisi annettava säännöksiä, joilla varmistetaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelu sellaisissa erityisille toimille tai toimialueille säädetyissä poikkeuksissa, joissa bentseenille ehdotetun raja-arvon toteuttaminen voi olla vaikeasti saavutettavissa ehdotettuun päivämäärään mennessä,

useimmissa niistä pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joissa bentseeniä ehkä käytetään pääasiallisesti liuottimena, ei vaadita matalampien altistumisten säätämistä, koska jo nyt lähes kaikissa jäsenvaltioissa on oikeudellisia säännöksiä, joilla rajoitetaan tai kielletään sen käyttö,

koko yhteisöön on luotava yhdenmukainen suojelutaso, joka koskee syöpää aiheuttaviin aineisiin liittyviä vaaroja, eikä suojelutasoa määritetä yksityiskohtaisilla määrävaatimuksilla vaan yleisillä periaatteilla, joiden avulla jäsenvaltiot voivat johdonmukaisesti soveltaa vähimmäisvaatimuksia,

tämä muutos on sisämarkkinoiden yhteiskunnallisen ulottuvuuden toteuttamiseen liittyvä käytännön toimi, ja

päätöksen 74/325/ETY (3) mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1985 liittymisasiakirjalla, komission on kuultava työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa tämän alan ehdotuksia laatiessaan,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 90/394/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 2 artikla seuraavasti:

"2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a) `syöpää aiheuttavalla aineella`

i) ainetta, joka täyttää luokitteluvaatimukset 1 tai 2 luokan syöpää aiheuttavaksi aineeksi direktiivin 67/548/ETY liitteen VI perusteiden mukaisesti;

ii) valmistetta, joka koostuu yhdestä tai useammasta a kohdan i alakohdassa tarkoitetusta aineesta ja jossa yhden tai useamman erillisen aineen pitoisuus täyttää valmisteen luokittelemiseksi 1 tai 2 luokan syöpää aiheuttavaksi aineeksi määriteltyjä pitoisuusrajoja koskevat vaatimukset, jotka on annettu joko

- direktiivin 67/548/ETY liitteessä I

tai

- direktiivin 88/379/ETY liitteessä I, jos aine tai aineet eivät esiinny direktiivin 67/548/ETY liitteessä I tai jos aine esiintyy siinä ilman pitoisuusrajoja;

iii) aine, valmiste tai menetelmä, johon viitataan liitteessä I, sekä aine tai valmiste, jota vapautuu liitteessä I mainitussa menetelmässä;

b) `raja-arvolla` tarkoitetaan, ellei toisin täsmennetä, `syöpää aiheuttavan aineen` pitoisuuden rajaa ilmassa työntekijän hengitysalueella."

2. Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Lisäksi vaaraa arvioitaessa on otettava huomioon kaikki muut altistumistiet, kuten imeytyminen ihoon ja/tai ihon kautta".

3. Lisätään 16 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Kun kyseessä ovat liitteessä III määritellyt poikkeukset, jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantajat noudattavat menettelytapoja ja toimenpiteitä, jotta työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi vaadittavat riittävät varotoimet toteutetaan."

4. Korvataan liitteessä I oleva 2 kohta seuraavasti:

"2. Työ, johon kuuluu altistumista kivihiilinoessa, kivihiilitervassa tai kivihiilipiessä oleville polysyklisille aromaattisille hiilivedyille."

5. Korvataan liitteessä III oleva A osa seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1998. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

(1) EYVL N:o L 196, 26.7.1990, s. 1

(2) EYVL N:o L 180, 8.7.1991, s. 1

(3) EYVL N:o L 185, 9.7.1974, s. 15