10.1.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/112


NEUVOSTOSSA (EU) 2020/14 KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2019,

Euroopan komission valtuuttamisesta neuvottelemaan jäsenvaltioiden puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja alueiden väliset talouskumppanuussopimukset, siinä määrin kuin ne kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 17 päivänä kesäkuuta 2002 komission neuvottelemaan talouskumppanuussopimukset Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja alueiden kanssa ja hyväksyi kyseisiä sopimuksia koskevat neuvotteluohjeet.

(2)

Komissio olisi valtuutettava neuvottelemaan muutettujen neuvotteluohjeiden pohjalta jäsenvaltioiden puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja alueiden väliset talouskumppanuussopimukset, siinä määrin kuin ne kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden hallitusten edustajat valtuuttavat komission neuvottelemaan jäsenvaltioiden puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja alueiden väliset talouskumppanuussopimukset, siinä määrin kuin ne kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.

2.   Neuvottelut käydään soveltuvin osin neuvoston päätöksen (EU) 2020/13 (1) lisäyksessä olevien neuvotteluohjeiden pohjalta.

2 artikla

Edellä oleva 1 artikla ei vaikuta jäsenvaltioiden tuleviin päätöksiin, jotka koskevat jäsenvaltioiden edustajien nimittämistä niiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

3 artikla

Neuvottelut käydään AKT-työryhmää kuullen. Kauppapoliittinen komitea osallistuu, kun on kyse erityisistä kauppaan liittyvistä asioista.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu komissiolle.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2019,

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien puolesta

K. MIKKONEN

Puheenjohtaja


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2020/13, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja alueiden kanssa tehtäviä talouskumppanuussopimuksia, siinä määrin kuin ne kuuluvat unionin toimivaltaan, koskevien neuvotteluohjeiden muuttamisesta (EUVL …, s. 101).