7.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 64/1


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2018/335,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2018,

unionin tuomioistuimen tuomarien ja julkisasiamiesten nimittämisestä

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 19 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 253 ja 255 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan 1 kohdan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Unionin tuomioistuimen neljäntoista tuomarin ja viiden julkisasiamiehen toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 2018. Nimitykset näihin paikkoihin olisi tehtävä 7 päivänä lokakuuta 2018 alkavaksi ja 6 päivänä lokakuuta 2024 päättyväksi kaudeksi.

(2)

On ehdotettu seuraavien unionin tuomioistuimen tuomarien toimikauden uusimista: Alexander ARABADJIEV, Jean-Claude BONICHOT, Thomas VON DANWITZ, Carl Gustav FERNLUND, Egils LEVITS, Constantinos LYCOURGOS, Jiří MALENOVSKÝ ja Alexandra PRECHAL. On ehdotettu seuraavien unionin tuomioistuimen julkisasiamiesten toimikauden uusimista: Yves BOT ja Maciej SZPUNAR. Lisäksi Lucia Serena ROSSIa on ehdotettu unionin tuomioistuimen tuomarin tehtävään ja Giovanni PITRUZZELLAa unionin tuomioistuimen julkisasiamiehen tehtävään.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklalla perustettu komitea on antanut lausuntonsa edellä mainittujen ehdokkaiden soveltuvuudesta unionin tuomioistuimen tuomarin ja julkisasiamiehen tehtävään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt unionin tuomioistuimen tuomareiksi 7 päivänä lokakuuta 2018 alkavaksi ja 6 päivänä lokakuuta 2024 päättyväksi kaudeksi:

Alexander ARABADJIEV,

Jean-Claude BONICHOT,

Thomas VON DANWITZ,

Carl Gustav FERNLUND,

Egils LEVITS,

Constantinos LYCOURGOS,

Jiří MALENOVSKÝ,

Alexandra PRECHAL,

Lucia Serena ROSSI.

2 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt unionin tuomioistuimen julkisasiamiehiksi 7 päivänä lokakuuta 2018 alkavaksi ja 6 päivänä lokakuuta 2024 päättyväksi kaudeksi:

Yves BOT,

Giovanni PITRUZZELLA,

Maciej SZPUNAR.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2018.

Puheenjohtaja

D. TZANTCHEV