14.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 183/5


Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 20 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin nuorisoalan työsuunnitelmasta vuosiksi 2014–2015

2014/C 183/02

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT

I   JOHDANTO

1.

TOTEAVAT, että nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetuista puitteista (2010‐2018) annetun päätöslauselman hyväksymisen jälkeen kriisi on asettanut nuorisopolitiikalle uusia haasteita, ja jotta näihin haasteisiin voidaan vastata asianmukaisella tavalla, on nuorisoalan yhteistyötä vahvistettava EU:n tasolla.

2.

PALAUTTAVAT MIELEEN, että EU:n yhteisessä vuoden 2012 nuorisoraportissa kehotettiin parantamaan nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistettujen puitteiden (2010–2018) ja Eurooppa 2020 -strategian välistä yhteyttä ja yhdenmukaisuutta.

3.

PALAUTTAVAT MIELEEN nuorisopolitiikan mahdollisimman tehokkaasta hyödyntämisestä pyrittäessä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin 16. toukokuuta 2013 annetut neuvoston päätelmät (1), joissa neuvosto päätti laatia nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistettujen puitteiden (2010–2018) mukaisesti keskipitkän aikavälin työsuunnitelman ohjaamaan nuorisopolitiikkaa ja nuorisoon liittyviä politiikkoja nykyisissä nuorisokysymyksissä ja nuorisoon liittyvissä aiheissa ja suuntauksissa. Työsuunnitelmassa on määrä tuoda esiin keskeiset alat, joilla voidaan toteuttaa koordinointia ja tehdä yhteistyötä koulutus- ja työllisyyspolitiikan kanssa sen varmistamiseksi, että nuorisopolitiikka antaa panoksensa eurooppalaiseen ohjausjaksoon.

4.

Näin ollen SOPIVAT laativansa 18 kuukauden mittaisen EU:n nuorisoalan työsuunnitelman jäsenvaltioiden ja komission toimia varten 1 päivästä heinäkuuta 201431 päivään joulukuuta 2015 pilottihankkeena ja nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistettujen puitteiden (2010–2018) täytäntöönpanon tukemiseksi.

II   PERIAATTEET

5.

KATSOVAT, että työsuunnitelman johtavien periaatteiden tulisi olla seuraavia:

tarpeen mukaan vauhditetaan ja tuodaan esiin EU:n nuorisoalalla tekemää työtä,

varmistetaan monialaisella yhteistyöllä, että muut EU:n politiikanalat (esimerkiksi työllisyys, koulutus, sosiaaliasiat ja terveys) saadaan tietoisiksi nuorisoa koskettavista asioista,

edistetään EU:n talous- ja sosiaalipolitiikan yleisiä tavoitteita, erityisesti Eurooppa 2020 -strategiaa ja sen täytäntöönpanomekanismeja,

pyritään osaamiseen ja näyttöön perustuvaan nuorisopolitiikkaan,

pidetään kehys joustavana, jotta pystytään tarvittaessa vastaamaan muuttuviin tilanteisiin,

edistetään yhteistyöhön perustuvaa yhtenäistä lähestymistapaa jäsenvaltioiden keskuudessa ja komission kanssa lisäarvon luomiseksi jäljempänä 6 kohdassa esitettyjen ensisijaisten aiheiden osalta,

sisällytetään olemassa olevat epäviralliset rakenteet soveltuvilta osin tässä työsuunnitelmassa vahvistettuihin rakenteisiin,

hyödynnetään täysimääräisesti jäsennellyllä vuoropuhelulla perustettuja neuvoa-antavia menettelyjä sen varmistamiseksi, että työsuunnitelmassa käsitellään nuorten kannalta merkityksellisiä asioita.

6.

KATSOVAT, että nykyinen kriisi huomioon ottaen jäsenvaltioiden ja komission olisi EU:n tason yhteistyössään otettava ensisijaisiksi seuraavat aiheet tämän työsuunnitelman kattamana ajanjaksona eli vuoden 2015 loppuun:

nuorisotyön sekä epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen kehittäminen ja niiden panos nuoriin kohdistuvien kriisin vaikutusten käsittelemisessä,

monialaisen yhteistyön tehostaminen EU:n strategioiden yhteydessä,

vaikutusmahdollisuudet (empowerment), erityisesti mahdollisuus käyttää oikeuksia, riippumattomuus, osallistuminen ja aktiivinen kansalaisuus EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Sopivat, että neuvosto voi tarkastella työsuunnitelmaa uudelleen saavutettujen tulosten ja EU:n toimintapolitiikan kehityksen pohjalta.

7.

SOPIVAT erityistoimia koskevasta luettelosta, joka on näiden ensisijaisten aiheiden mukainen, ja toimien toteuttamisaikataulusta liitteessä I esitetyn mukaisesti.

III   TYÖMENETELMÄT JA -RAKENTEET

8.

TOTEAVAT seuraavaa:

On tehostettava nuoria koskevien asioiden valtavirtaistamista ja monialaista yhteistyötä neuvostossa sen takaamiseksi, että päätöksenteossa otetaan huomioon nuorten tilanne ja tarpeet.

9.

OVAT YHTÄ MIELTÄ siitä, että

Tämän työsuunnitelman tukena ovat nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistettujen puitteiden yhteydessä sovitut työmenetelmät sekä rajallinen määrä epävirallisia asiantuntijatyöryhmiä ja joustava kehys vertaisoppimiseen liittyviä toimia varten.

Asiantuntijatyöryhmiä pyydetään keskittymään työskentelyssään II osion 6 kohdassa esitettyihin ensisijaisiin aiheisiin sekä liitteessä I lueteltuihin toimiin ja määräaikoihin. Neuvosto ja neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltioiden hallitusten edustajat voivat tarkastella uudelleen liitteen I toimia saavutettujen tulosten ja EU:n toimintapolitiikan kehityksen pohjalta.

Asiantuntijatyöryhmien jäsenyyttä ja toimintaa koskevat periaatteet esitetään liitteessä II.

Mitä tulee nuorten oikeuteen osallistua heihin vaikuttavien politiikkojen laatimiseen, jäsennelty vuoropuhelu on väline, jonka avulla nuoret otetaan mukaan tämän työsuunnitelman ensisijaisia aiheita koskevaan pohdintatyöhön.

Nuorisoasioista vastaavien toimialajohtajien epävirallisissa kokouksissa tarkastellaan työsuunnitelman yhteydessä esille tulevia strategisia kysymyksiä sekä muita, EU:n nuorisopolitiikkaan yleisemmin liittyviä kysymyksiä.

Neuvosto arvioi vuoden 2015 loppupuoliskolla tämän työsuunnitelman täytäntöönpanoa heinäkuuhun 2015 mennessä toimitettavaan EU:n nuorisoraporttiin sisällytettävän, komission jäsenvaltioiden vapaaehtoisten lausuntojen pohjalta laatiman arvioinnin perusteella.

10.

EDELLÄ MAINITUN PERUSTEELLA KEHOTTAA

jäsenvaltioita ja komissiota perustamaan tai ylläpitämään seuraavia aiheita käsitteleviä asiantuntijatyöryhmiä työsuunnitelman keston ajaksi:

Nuorisotyön laatujärjestelmät jäsenvaltioissa ja yhteisten indikaattoreiden tai puitteiden asema.

Nuorisotyön sekä epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen panoksen määrittely nuorten kohtaamien haasteiden käsittelemisessä, erityisesti koulutuksesta työelämään siirtymisen yhteydessä.

Vertaisoppimiseen liittyvät toimet jäsenvaltioiden ja komission kesken tarkoituksena määritellä parhaat käytännöt ja suositukset monialaista nuorisopolitiikkaa varten EU:n tasolla ja kansallisesti.

IV   TOIMET

11.

KEHOTTAVAT JÄSENVALTIOITA

toimimaan yhdessä komission tuella ja käyttämään tässä päätöslauselmassa määriteltyjä uudistettujen puitteiden työmenetelmiä,

Nuorisopolitiikan tehokkaasta hyödyntämisestä pyrittäessä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin annettujen neuvoston päätelmien lisäksi edistämään jatkossakin nuorisonäkökulman ottamista aktiivisesti huomioon Eurooppa 2020 -strategiaa ja eurooppalaista ohjausjaksoa koskevassa kansallisessa päätöksenteossa,

ottamaan nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetut puitteet (2010–2018) ja tämän työsuunnitelman huomioon kansallisen ja alueellisen tason politiikan laadinnassa toissijaisuusperiaatetta noudattaen,

informoimaan tarvittaessa nuoria ja nuorisojärjestöjä EU:n työsuunnitelman täytäntöönpanon edistymisestä toiminnan oikean kohdentamisen ja näkyvyyden varmistamiseksi.

12.

PYYTÄVÄT NEUVOSTON KULLOISTAKIN PUHEENJOHTAJAVALTIOTA

ottamaan EU:n työsuunnitelman ensisijaiset aiheet huomioon laatiessaan puheenjohtajakolmikon ohjelmaa,

pohtimaan tämän päätöslauselman kattamien 18 kuukauden lopussa EU:n nuorisoraporttiin sisällytettävän, komission jäsenvaltioiden vapaaehtoisten lausuntojen pohjalta laatiman arvioinnin perusteella, ehdotetaanko uutta työsuunnitelmaa seuraavaksi kaudeksi,

ehdottamaan nuorisoasioista vastaaville pääjohtajille, että he tavanomaisessa epävirallisessa kokouksessaan keskustelisivat työsuunnitelman tuloksista ja ottaisivat ne huomioon, järjestäisivät tarvittaessa ylimääräisiä yhteisiä monialaisia pääjohtajien kokouksia ja levittäisivät tuloksia laajalti.

13.

PYYTÄVÄT KOMISSIOTA

tukemaan jäsenvaltioita ja työskentelemään niiden kanssa tämän työsuunnitelman täytäntöön panemiseksi, erityisesti liitteessä esitettyjen toimien toteuttamiseksi,

tiedottamaan jäsenvaltioille EU:n nuorisopolitiikan alalla ja muilla asiaan liittyvillä toiminta-aloilla käynnissä olevista tai suunnitelluista aloitteista, joilla on vaikutusta nuorisoalaan, sekä komission tähän liittyvistä toimista,

tarkastelemaan keinoja, joilla voidaan helpottaa jäsenvaltioiden mahdollisimman laajaa osallistumista asiantuntijatyöryhmien kokouksiin,

sisällyttämään heinäkuuhun 2015 mennessä EU:n nuorisoraporttia koskevaan ehdotukseen työsuunnitelman täytäntöönpanoa ja tarkoituksenmukaisuutta koskevan arvioinnin jäsenvaltioiden vapaaehtoisten lausuntojen pohjalta. Tämän raportin pohjalta laaditaan vuoden 2015 loppupuoliskolla neuvoston mahdollinen seuraava työsuunnitelma.

pyrkimään varmistamaan yhdenmukaisuuden tämän työsuunnitelman ja Euroopan neuvoston kanssa tehtyyn nuorisoalan kumppanuussopimukseen liittyvän työsuunnitelman välillä.

ehdottamaan joustavaa kehystä vertaisoppimiseen liittyviä toimia varten jäsenvaltioiden kesken.

14.

KEHOTTAVAT JÄSENVALTIOITA JA KOMISSIOTA TOIMIVALTANSA PUITTEISSA JA TOISSIJAISUUSPERIAATTEEN MUKAISESTI

jatkamaan läheistä yhteistyötä asiantuntijatasolla tämän päätöslauselman liitteen I ja II mukaisesti,

kannustamaan muita aloja ottamaan nuorisoulottuvuuden huomioon muiden alojen politiikkojen ja toimien valmistelussa, täytäntöönpanossa ja arvioinnissa, kiinnittäen erityistä huomiota siihen, että nuorisoulottuvuus otetaan tosiasiallisesti ja varhaisessa vaiheessa huomioon politiikkojen laadintaprosessissa,

edistämään nuorisopolitiikan merkityksen parempaa tiedostamista Eurooppa 2020 ‐strategian yleisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta ottaen huomioon, että nuorisoala tarjoaa hyvät mahdollisuudet edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua ja työpaikkojen luomista, koska sillä on myönteisiä vaikutuksia työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, koulutuksen, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.


(1)  EUVL C 224, 3.8.2013, s. 2.


LIITE I

Ensisijaisiin aiheisiin perustuvat toimet

Toimi

Työmenetelmä / Väline

Tavoite ja määräaika

Nuorisotyön ja epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen kehittäminen ja niiden panos nuoriin kohdistuvien kriisin vaikutusten käsittelemisessä

Nuorisotyön kehittäminen Euroopassa

Näyttöön perustuva poliittinen päätöksenteko:

Tutkimus: ”Nuorten kanssa työskentely: nuorisotyön merkitys Euroopan unionissa”

Vuoden 2015 loppupuolisko: (mahd.) Neuvostossa käytävä keskustelu ja seuraavien vaiheiden pohtiminen keskustelun pohjalta

Asiantuntijatyöryhmä: nuorisotyön laatujärjestelmät EU:n jäsenvaltioissa ja yhteisten indikaattoreiden tai puitteiden asema

Vuoden 2015 alkupuolisko: Asiantuntijatyöryhmä valmistelemaan indikaattorit tai puitteet nuorisotyöjärjestelmien laatua varten

Vuoden 2015 loppupuolisko (mahd.) Neuvoston päätelmät

Nuorisopolitiikan panoksen edistäminen Euroopan haasteisiin vastaamisessa

Asiantuntijaryhmä määrittelemään nuorisotyön erityistä panosta nuorten kohtaamien haasteiden käsittelemisessä, erityisesti koulutuksesta työelämään siirtymisen yhteydessä

Vuoden 2015 alkupuolisko: (mahd.) Neuvoston päätelmät siitä, miten nuorisopolitiikan ja monialaisen yhteistyön avulla voidaan vastata EU:n tärkeimpiin haasteisiin erityisesti nuorten osalta

Näyttöön perustuva poliittinen päätöksenteko: Nuorisopolitiikan eurooppalainen tietokeskus (EKCYP)

Vuoden 2015 alkupuolisko: Raportti virallisen ja epävirallisen oppimisen välisen yhteistyön parhaista käytännöistä ja toimintapolitiikkaa koskevista suosituksista

Monialaisen yhteistyön tehostaminen EU:n strategioiden yhteydessä

Monialaisen nuorisopolitiikan tehostaminen EU:n tasolla

Neuvosto ja sen valmisteluelimet (nuorisotyöryhmä)

Vuoden 2015 alkupuolisko: Mahdollinen suositus nuorisoalan panoksesta eurooppalaisen ohjausjakson tärkeissä politiikkatoimissa

Monialaisen nuorisopolitiikan tehostaminen EU:n tasolla

Vertaisoppimista koskeva toimi jäsenvaltioiden kesken

Vuoden 2015 loppupuolisko: Väliraportti monialaisen nuorisopolitiikan parhaista käytännöistä ja suosituksista kansallisella tasolla

Vaikutusmahdollisuudet (empowerment), erityisesti mahdollisuus käyttää oikeuksia, riippumattomuus, osallistuminen ja aktiivinen kansalaisuus EU:ssa ja sen ulkopuolella

Nuorten vaikutusmahdollisuudet, erityisesti mahdollisuus käyttää oikeuksia, riippumattomuuden ja osallistumisen edistämiseksi

Jäsennelty vuoropuhelu nuorten kanssa

Vuoden 2014 loppupuolisko (mahd.) Neuvoston päätelmät nuorten mahdollisuudesta käyttää oikeuksia riippumattomuuden ja osallistumisen edistämiseksi

Nuorten poliittisen osallistumisen mahdollistaminen eurooppalaiseen demokratiaan

Jäsennelty vuoropuhelu nuorten kanssa – tulokset

 

Näyttöön perustuva poliittinen päätöksenteko:

The London School of Economics and Political Science: Youth Participation in Democratic Life

Flash Eurobarometer 375 - European Youth: Participation in Democratic Life

EACEA - Political Participation and EU Citizenship: Perceptions and Behaviors of Young People

Vuoden 2015 loppupuolisko: (mahd.) Neuvoston päätelmät


LIITE II

Jäsenvaltioiden ja komission asiantuntijatyöryhmien jäsenyyttä ja toimintaa koskevat periaatteet EU:n nuorisoalan työsuunnitelman yhteydessä (1. heinäkuuta 2014 – 31. joulukuuta 2015)

Jäsenyys

Jäsenvaltioiden osallistuminen työryhmien toimintaan on vapaaehtoista, ja ne voivat liittyä työryhmiin missä vaiheessa tahansa.

Jäsenvaltiot, jotka haluavat osallistua työryhmien toimintaan, nimeävät asiantuntijat työryhmien jäseniksi. Jäsenvaltio varmistaa, että nimetyillä asiantuntijoilla on asiaankuuluvaa kokemusta kyseisen alan toiminnasta kansallisella tasolla ja että he huolehtivat yhteyksistä kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin. Komissio koordinoi asiantuntijoiden nimeämismenettelyjä.

Kukin asiantuntijatyöryhmä voi päättää kutsua muita osallistujia, kuten riippumattomia asiantuntijoita, nuorisojärjestöjen ja muiden sidosryhmien edustajia sekä eurooppalaisten kolmansien maiden edustajia.

Työskentelymenettelyt

Asiantuntijatyöryhmät keskittyvät tuottamaan joitakin konkreettisia ja hyödynnettävissä olevia tuloksia pyydetystä aiheesta.

Tämän työsuunnitelman täytäntöönpanoa varten kukin asiantuntijatyöryhmä nimittää puheenjohtajan/puheenjohtajat ensimmäisessä asiantuntijatyöryhmän kokouksessa työsuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Kukin asiantuntijatyöryhmä valmistelee työaikataulunsa tämän työsuunnitelman mukaisesti.

Jäsenvaltioilla on mahdollisuus antaa asiantuntijatyöryhmille ohjausta toivottujen tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellussa aikataulussa ja työryhmien työskentelyn koordinoimiseksi.

Neuvosto ja neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat päättävät, onko asiantuntijatyöryhmälle tarpeen ehdottaa uusia tehtäviä.

Komissio tarjoaa työryhmille asiantuntemusta, sihteeripalveluita ja avustaa järjestelyissä. Lisäksi komissio tukee mahdollisuuksien mukaan työryhmien työskentelyä muilla soveltuvilla tavoilla (mukaan lukien kunkin työryhmän käsittelemää aihetta koskevat tutkimukset).

Asiantuntijatyöryhmien kokoukset järjestetään pääsääntöisesti Brysselissä, mutta kokouksia voidaan järjestää myös muualla kuin Brysselissä, jos jokin jäsenvaltio esittää kutsun.

Asiantuntijatyöryhmät tapaavat pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, mutta voivat tarvittaessa sopia toisenlaisesta aikataulusta.

Raportointi ja tiedottaminen

Asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajat raportoivat nuorisotyöryhmälle asiantuntijatyöryhmien työn edistymisestä ja esittävät nuorisotyöryhmälle suosituksia mahdollisista tulevista toimista.

Kaikkien työryhmien kokousten esityslistat ja kokousmuistiot ovat kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla riippumatta siitä, missä määrin ne osallistuvat tietyn aiheen käsittelyyn. Työryhmien raportit julkaistaan.

Asiantuntijatyöryhmien raportteja käytetään työsuunnitelman täytäntöönpanoa koskevan komission arvioinnin pohjana.