8.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/22


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

annettu 6 päivänä maaliskuuta 2013,

unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä

(2013/120/EU)

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 19 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 254 ja 255 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan 1 kohdan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 5 ja 7 artiklan nojalla ja Nils WAHLin eroamisen johdosta unionin yleiseen tuomioistuimeen olisi nimitettävä tuomari Nils WAHLin jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31 päivään elokuuta 2013 saakka.

(2)

Carl WETTERiä on ehdotettu vapautuneelle paikalle.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklalla perustettu komitea on antanut lausuntonsa Carl WETTERin soveltuvuudesta unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtävään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Carl WETTER unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi tämän päätöksen voimaantulopäivästä 31 päivään elokuuta 2013 saakka.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2013.

Puheenjohtaja

R. MONTGOMERY