13.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/183


Vain alkuperäiset UNECE:n tekstit ovat kansainvälisen julkisoikeuden mukaan sitovia. Tämän säännön asema ja voimaantulopäivä on hyvä tarkastaa UNECE:n asiakirjan TRANS/WP.29/343 viimeisimmästä versiosta. Asiakirja saatavana osoitteessa:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Muutokset Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntöön nro 13 – M-, N- ja O-luokan ajoneuvojen jarrulaitteiden hyväksyntää koskevat yhdenmukaiset vaatimukset

Muutossarja 11

Muutokset sääntöön nro 13 (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 1).

Sisältää seuraavat:

 

Muutossarja 11 – Voimaantulo: 11. heinäkuuta 2008.

 

Tarkistus 6 – muutos 1 – oikaisu 1.

 

Tarkistus 6 – muutos 1 – oikaisu 2.

 

Muutossarjan 11 täydennys 1 – Voimaantulo: 22. heinäkuuta 2009.

 

Muutossarjan 11 täydennys 2 – Voimaantulo: 24. lokakuuta 2009.

 

Muutossarjan 11 oikaisu 2 – Voimaantulo: 24. kesäkuuta 2009.

 

Muutossarjan 11 täydennys 3 – Voimaantulo: 17. maaliskuuta 2010.

Muutokset sisällysluetteloon

Korvataan liitteen 16 otsikko seuraavasti:

”Liite 16 –

Vetoautojen ja perävaunujen yhteensopivuus ISO-standardin 11992 mukaisten tiedonsiirtojen osalta”

Liite 19 Lisätään uudet lisäykset 7 ja 8 seuraavasti:

 

”Liite 19 – Lisäys 7 – Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon ilmoituslomake

 

Liite 19 – Lisäys 8 – Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon testausseloste”

Numeroidaan (entiset) lisäykset 7 ja 8 uudelleen lisäyksiksi 9 ja 10.

Lisätään uusi liite 21

”Liite 21 –

Ajonvakautustoiminnolla varustettuja ajoneuvoja koskevat erityisvaatimukset

Liite 21 – Lisäys 1 – Dynaamisen ajovakauden simuloinnin käyttö

Liite 21 – Lisäys 2 – Dynaamisen ajovakauden simulointityökalu ja sen validointi

Liite 21 – Lisäys 3 – Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon simulointityökalun testausseloste”

Muutokset säännön varsinaiseen tekstiin

Korvataan kaikkialla säännössä nro 13 viittaus standardiin ”ISO 11992:2003” viittauksella standardiin ”ISO 11992:2003, mukaan luettuna ISO 11992-2:2003 ja sen muutos 1:2007”.

Lisätään uudet kohdat 2.34–2.36 seuraavasti:

”2.34

’Ajoneuvon ajonvakautustoiminnolla’ tarkoitetaan ajoneuvon elektronista järjestelmää, joka parantaa ajoneuvon dynaamista vakautta.

2.34.1

Ajoneuvon ajonvakautustoiminto sisältää yhden tai molemmat seuraavista:

a)

suuntaohjaus;

b)

kaatumisenhallinta.

2.34.2

Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon hallintatoiminnot:

2.34.2.1

’Suuntaohjauksella’ tarkoitetaan ajoneuvon ajonvakautustoiminnon sisältämää toimintoa, joka auttaa kuljettajaa mahdollisen ali- tai yliohjautuvuuden yhteydessä, ajoneuvon fyysisissä rajoissa, moottorikäyttöisen ajoneuvon osalta säilyttämään kuljettajan tarkoittaman suunnan ja perävaunun osalta säilyttämään perävaunun suunnan vetoauton suunnan mukaisena.

2.34.2.2

’Kaatumisenhallinnalla’ tarkoitetaan ajoneuvon ajonvakautustoiminnon sisältämää toimintoa, joka reagoi uhkaavaan kaatumiseen moottorikäyttöisen ajoneuvon tai vetoauton ja perävaunun yhdistelmän taikka perävaunun vakauttamiseksi dynaamisten ajoliikkeiden aikana ajoneuvon fyysisissä rajoissa.

2.35

’Tarkastettava perävaunu’ on perävaunu, joka edustaa sitä perävaunutyyppiä, jolle hyväksyntää haetaan.

2.36

’Jarrukerroin (BF)’ on jarrun käyttömomentin ja jarrumomentin välinen välityssuhde.”

Korvataan kohdassa 4.2 ilmaisu ”(tällä hetkellä 10)” ilmaisulla ”(tällä hetkellä 11)”.

Lisätään uusi kohta 5.1.3.6.1 seuraavasti:

”5.1.3.6.1

Standardissa ISO 11992-2:2003, mukaan luettuna muutos 1:2007, määriteltyjen viestien tuesta määrätään tämän säännön liitteessä 16 tapauksen mukaan vetoauton ja perävaunun osalta.”

Numeroidaan (entiset) kohdat 5.1.3.6.1 ja 5.1.3.6.2 uudelleen kohdiksi 5.1.3.6.2 ja 5.1.3.6.3.

Poistetaan kohdassa 5.2.1.30.5 viittaus alaviitteeseen 12 sekä alaviite 12.

Lisätään uusi kohta 5.2.1.32 seuraavasti (ja lisätään viittaus uuteen alaviitteeseen 12 sekä uusi alaviite 12):

”5.2.1.32

Jollei tämän säännön kohdan 12.4 määräyksistä muuta johdu, kaikki M2-, M3-, N2- ja N3-luokkien ajoneuvot (1), joissa on enintään 3 akselia, on varustettava ajoneuvon ajonvakautustoiminnolla. Sen on sisällettävä kaatumisenhallinta ja suuntaohjaus sekä täytettävä tämän säännön liitteessä 21 esitetyt tekniset vaatimukset.

Muutetaan kohta 5.2.2.17.1 seuraavasti (ja poistetaan huomautus):

”5.2.2.17.1

Tämän säännön kohdassa 2.34 määritellyllä ajoneuvon ajonvakautustoiminnolla varustettujen perävaunujen on perävaunun ajonvakautustoiminnon käyttöhäiriön tai vian ilmetessä ilmoitettava käyttöhäiriöstä tai viasta kohdassa 5.2.1.29.2 tarkoitetulla erillisellä keltaisella varoitusvalolla ISO-standardin 7638:1997 mukaisen pistokytkimen navan 5 kautta.

Varoitusvalon on oltava jatkuva ja sen on pysyttävä sytytettynä niin kauan kuin käyttöhäiriö tai vika jatkuu ja sytytyskytkin (käynnistyskytkin) on ’päällä’-asennossa (käynnissä).”

Poistetaan kohdassa 5.2.2.22.1 viittaus alaviitteeseen 19 sekä alaviite 19.

Numeroidaan kohdassa 5.2.2.22.2 viittaus alaviitteeseen 20 sekä alaviite 20 uudelleen numerolla 19 ja poistetaan viittaus alaviitteeseen 21 sekä alaviite 21.

Lisätään uusi kohta 5.2.2.23 seuraavasti (ja lisätään viittaus uuteen alaviitteeseen 20 sekä uusi alaviite 20):

”5.2.2.23

Jollei tämän säännön kohdan 12.4 määräyksistä muuta johdu, kaikki O3- ja O4-luokkien ajoneuvot (2), joissa on enintään 3 akselia sekä ilmajousitus, on varustettava ajoneuvon ajonvakautustoiminnolla. Sen on sisällettävä ainakin kaatumisenhallinta sekä täytettävä tämän säännön liitteessä 21 esitetyt tekniset vaatimukset.

Lisätään uusi kohta 12.1.6 seuraavasti (ja alaviite 21):

”12.1.6

Tätä sääntöä soveltavat sopimuspuolet eivät saa muutossarjan 11 virallisen voimaantulopäivän jälkeen kieltäytyä myöntämästä tyyppihyväksyntää tämän säännön mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 11 (3).

Lisätään uusi kohta 12.1.7 seuraavasti:

”12.1.7

Tämän säännön muutossarjan 11 täydennystä 1 sovelletaan kohdassa 12.4.1 määrätyllä tavalla.”

Lisätään uusi kohta 12.1.8 seuraavasti:

”12.1.8

Tämän säännön muutossarjan 11 täydennyksen 2 virallisen voimaantulopäivän jälkeen mikään tätä sääntöä soveltava sopimuspuoli ei saa kieltäytyä myöntämästä hyväksyntää tämän säännön mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjan 11 täydennyksellä 2.”

Lisätään uusi kohta 12.2.6 seuraavasti:

”12.2.6

Kun tämän säännön muutossarjan 11 täydennyksen 1 voimaantulosta on kulunut 48 kuukautta, sopimuspuolet saavat myöntää hyväksynnän ajoneuvoille, joita koskee kohtien 5.2.1.32 ja 5.2.2.23, mukaan luettuna alaviitteet, mukainen vapautus, vain siinä tapauksessa, että ne täyttävät tämän säännön muutossarjan 11 täydennyksen 1 vaatimukset.”

Lisätään uusi kohta 12.2.7 seuraavasti:

”12.2.7

Kun tämän säännön muutossarjan 11 täydennyksen 2 voimaantulosta on kulunut 48 kuukautta, tätä sääntöä soveltavat sopimuspuolet saavat myöntää hyväksynnän vain, jos hyväksyttäväksi esitetty ajoneuvotyyppi täyttää tämän säännön, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjan 11 täydennyksellä 2, vaatimukset.”

Lisätään uusi kohta 12.3.2 seuraavasti:

”12.3.2

Tätä sääntöä soveltavat sopimuspuolet voivat 84 kuukauden kuluttua tämän säännön muutossarjan 11 täydennyksen 2 voimaantulosta evätä ensimmäisen kansallisen rekisteröinnin (ensimmäisen käyttöönoton) sellaiselta ajoneuvolta, joka ei täytä tämän säännön muutossarjan 11 täydennyksen 2 vaatimuksia.”

Lisätään uusi kohta 12.4 seuraavasti (ja (*)):

”12.4   Ajonvakautustoiminnolla varustettuja ajoneuvoja koskevat pakolliset määräykset

12.4.1

Tämän säännön, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 11, kohtien 5.2.1.32 ja 5.2.2.23 mukaisia vaatimuksia ajoneuvojen varustamisesta ajoneuvon ajonvakautustoiminnolla sovelletaan seuraavasti:

Ajoneuvoluokka

Soveltamispäivä (muutossarjan 11 voimaantulopäivästä laskettuna)

Tätä sääntöä soveltavat sopimuspuolet saavat myöntää hyväksyntiä vain sellaisille ajoneuvotyypeille, jotka täyttävät tämän säännön, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 11, vaatimukset.

Tätä sääntöä soveltavat sopimuspuolet voivat evätä ensimmäisen kansallisen tai alueellisen rekisteröinnin, jos ajoneuvo ei täytä tämän säännön muutossarjan 11 vaatimuksia.

M2

60 kuukautta

84 kuukautta

M3 (alaluokka III) (4)

12 kuukautta

36 kuukautta

M3 < 16 tonnia (pneumaattinen voimansiirto)

24 kuukautta

48 kuukautta

M3 (alaluokka II ja B) (hydraulinen voimansiirto)

60 kuukautta

84 kuukautta

M3 (alaluokka III) (hydraulinen voimansiirto)

72 kuukautta

96 kuukautta

M3 (alaluokka III)

(pneumaattinen ohjauksen välitys ja hydraulinen energian välitys)

60 kuukautta

84 kuukautta

M3 (alaluokka II)

(pneumaattinen ohjauksen välitys ja hydraulinen energian välitys)

72 kuukautta

96 kuukautta

M3 (muu kuin edellä)

24 kuukautta

48 kuukautta

N2 (hydraulinen voimansiirto)

60 kuukautta

84 kuukautta

N2

(pneumaattinen ohjauksen välitys ja hydraulinen energian välitys)

72 kuukautta

96 kuukautta

N2 (muu kuin edellä)

48 kuukautta

72 kuukautta

N3 (2-akseliset puoliperävaunujen vetoautot)

12 kuukautta

36 kuukautta

N3

(2-akseliset puoliperävaunujen vetoautot, joissa on pneumaattinen ohjauksen välitys (ABS))

36 kuukautta

60 kuukautta

N3 (3 akselia ja sähköinen ohjauksen välitys (EBS))

36 kuukautta

60 kuukautta

N3

(2 ja 3 akselia ja pneumaattinen ohjauksen välitys (ABS))

48 kuukautta

72 kuukautta

N3 (muu kuin edellä)

24 kuukautta

48 kuukautta

O3 (yhdistetty akselikuormitus 3,5–7,5 tonnia)

48 kuukautta

72 kuukautta

O3 (muu kuin edellä)

36 kuukautta

60 kuukautta

O4

24 kuukautta

36 kuukautta

Numeroidaan (entiset) kohdat 12.4 ja 12.4.1 uudelleen kohdiksi 12.5 ja 12.5.1.

Muutokset liitteeseen 2

Lisätään liitteeseen 2 uudet kohdat 14.14 ja 14.14.1 seuraavasti:

”14.14

Ajoneuvo on varustettu ajoneuvon ajonvakautustoiminnolla:

kyllä/ei (2)

Jos kyllä: …

 

Ajoneuvon ajonvakautustoiminto on testattu liitteen 21 mukaisesti ja täyttää liitteen 21 vaatimukset:

kyllä/ei (2)

Ajoneuvon ajonvakautustoiminto on vapaaehtoinen varuste:

kyllä/ei (2)

Ajoneuvon ajonvakautustoiminto sisältää suuntaohjauksen:

kyllä/ei (2)

Ajoneuvon ajonvakautustoiminto sisältää kaatumisenhallinnan:

kyllä/ei (2)

14.14.1

Jos on käytetty liitteen 19 mukaista testausselostetta, on ilmoitettava testausselosteen numero: …”

 

Muutokset liitteeseen 10

Muutetaan liitteen 10 kohdassa 1.3.1 oleva alaviite 2 seuraavasti:

”(2)

Jos akseleita on useita ja kahden vierekkäisen akselin akseliväli on yli 2,0 m, kutakin yksittäistä akselia pidetään erillisenä akseliryhmänä.”

Muutokset liitteeseen 11

Liite 11

Muutetaan kohta 2 seuraavasti:

”2

Kohdissa 1.1, 1.2 ja 1.3 käytetyllä termillä ’samanlainen’ tarkoitetaan samanlaista kyseisissä kohdissa tarkoitettujen geometristen ja mekaanisten ominaisuuksien ja ajoneuvon osiin käytettyjen materiaalien suhteen.

Perävaunujen osalta näiden vaatimusten katsotaan täyttyvän kohtien 1.1 ja 1.2 suhteen, jos tämän liitteen lisäyksen 2 kohdassa 3.7 tarkoitetut tarkastettavan perävaunun akselin/jarrun tunnukset on merkitty vertailuakselin/-jarrun testausselosteeseen.

’Vertailuakseli/-jarru’ on akseli/jarru, jonka osalta on laadittu tämän liitteen lisäyksen 2 kohdassa 3.9 tarkoitettu testausseloste.”

Liite 11 – Lisäys 1

Muutetaan taulukko I seuraavasti (ja alaviite 1):

 

”Ajoneuvon akselit

Vertailuakselit

Staattinen massa (P) (5)

Pyörillä tarvittava jarrutusvoima

Nopeus

Testimassa (Pe) (5)

Pyörillä kehittynyt jarrutusvoima

Nopeus

kg

N

km/h

kg

N

km/h

Akseli 1

 

 

 

 

 

 

Akseli 2

 

 

 

 

 

 

Akseli 3

 

 

 

 

 

 

Akseli 4

 

 

 

 

 

 

Muutetaan taulukon III kolmas rivi seuraavasti (ja poistetaan alaviite 2):

 

”VERTAILUAKSELI …

(kopio liitteenä)

 

SELOSTE NRO …

 

Päiväys …


 

Tyyppi I

Tyyppi III

Jarrutusvoima akselia kohden (N)

(katso lisäyksen 2 kohta 4.2.1)

 

 

Akseli 1

T1 = … % Fe

T1 = … % Fe

Akseli 2

T2 = … % Fe

T2 = … % Fe

Akseli 3

T3 = … % Fe

T3 = … % Fe

…”

Liite 11 – Lisäys 2

Lisätään uusi kohta 1.2.2 seuraavasti:

”1.2.2

Ennen tämän säännön muutossarjan 11 täydennystä 2 tämän lisäyksen mukaisesti tehtyjä testejä, jotka yhdessä ajoneuvon/akselin/jarrun valmistajan antamien mahdollisten lisätietojen kanssa tarjoavat riittävästi tietoa muutossarjan 11 täydennyksen 2 vaatimusten täyttämiseksi, voidaan käyttää uuteen testausselosteeseen tai voimassa olevan testausselosteen laajentamiseen ilman että varsinaisia testejä on suoritettava.”

Muutetaan kohta 2 seuraavasti:

”2   SYMBOLIT JA MÄÄRITELMÄT

2.1   Symbolit

P

=

akseliin kohdistuva ajoneuvon massan osuus staattisissa olosuhteissa

F

=

tienpinnan ja akselin välinen normaalivoima staattisissa olosuhteissa = P · g

FR

=

tienpinnan ja perävaunun kaikkien pyörien välinen staattinen normaalivoima yhteensä

Fe

=

akselin testikuormitus

Pe

=

Fe / g

g

=

painovoimasta johtuva kiihtyvyys: g = 9,81 m/s2

C

=

jarrun käyttömomentti

C0

=

jarrun kynnysmomentti, katso määritelmä kohdassa 2.2.2

C0,dec

=

ilmoitettu jarrun kynnysmomentti

Cmax

=

ilmoitettu jarrun suurin käyttömomentti

R

=

renkaan vierintäsäde (dynaaminen)

T

=

jarruvoima renkaan ja tien rajapinnassa

TR

=

kokonaisjarruvoima perävaunun renkaan ja tien rajapinnassa

M

=

jarrumomentti = T · R

z

=

jarrutussuhde = T / F tai M / (R · F)

s

=

iskunpituus (työisku + vapaaisku)

sp

=

katso liite 19, lisäys 9

ThA

=

katso liite 19, lisäys 9

l

=

vivun pituus

r

=

jarrurumpujen sisäsäde tai jarrulevyjen tehollinen säde

p

=

jarrun käynnistyspaine

Huomautus: Symbolit, joiden perässä on e-kirjain, koskevat muuttujia, jotka liittyvät vertailujarrun testaukseen, ja kirjain voidaan tapauksen mukaan lisätä muihin symboleihin.

2.2   Määritelmät

2.2.1   Levyn tai rummun massa

2.2.1.1

’Ilmoitettu massa’ on valmistajan ilmoittama massa, joka edustaa jarrun tunnusta (katso tämän lisäyksen kohta 3.7.2.2).

2.2.1.2

’Nimellinen testimassa’ on massa, jonka valmistaja määrittelee sille levylle tai rummulle, jolle tutkimuslaitos tekee asianomaiset testit.

2.2.1.3

’Tosiasiallinen testimassa’ on massa, jonka tutkimuslaitos on mitannut ennen testiä.

2.2.2   ’Jarrun kynnysmomentti’:

2.2.2.1

Jarrun kynnysmomentti ’C0’ on käyttömomentti, joka tarvitaan mitattavan jarrumomentin tuottamiseen. Tämä momentti voidaan määrittää ekstrapoloimalla mittaukset alueella, joka ei ylitä 15 prosentin jarrutussuhdetta, tai muulla vastaavalla menetelmällä (esim. liite 10, kohta 1.3.1.1).

2.2.2.2

Jarrun kynnysmomentti ’C0,dec’ on kyseistä jarrua edustava valmistajan ilmoittama jarrun kynnysmomentti (katso tämän lisäyksen kohta 3.7.2.2.1), joka on tarpeen liitteen 19 kaavion 2 tuottamiseksi.

2.2.2.3

Jarrun kynnysmomentti ’C0,e’ määritetään kohdassa 2.2.2.1 määritellyllä menettelyllä, ja tutkimuslaitos mittaa sen testin lopussa.

2.2.3   ’Levyn ulkohalkaisija’:

2.2.3.1

’Ilmoitettu ulkohalkaisija’ on valmistajan ilmoittama levyn ulkohalkaisija, joka edustaa levyä (katso tämän lisäyksen kohta 3.7.2.2.1).

2.2.3.2

’Nimellinen ulkohalkaisija’ on ulkohalkaisija, jonka valmistaja määrittelee sille levylle, jolle tutkimuslaitos tekee asianomaisen testin.

2.2.3.3

’Tosiasiallinen ulkohalkaisija’ on ulkohalkaisija, jonka tutkimuslaitos mittaa ennen testiä.

2.2.4   ’Nokka-akselin tehollinen pituus’ on S-nokan keskilinjan ja ohjausvivun keskilinjan välinen etäisyys.”

Muutetaan kohta 3.4 seuraavasti:

”3.4   Testausolosuhteet (yleiset)”

Poistetaan kohdat 3.7–3.7.3.

Lisätään uudet kohdat 3.7–3.9.4 seuraavasti:

”3.7   Tunnistetiedot

3.7.1   Akseliin on kiinnitettävä näkyvään paikkaan pysyvästi vähintään seuraavat tunnistetiedot yhteen koottuina valinnaisessa järjestyksessä ja siten, että ne ovat luettavissa.

a)

akselin valmistaja ja/tai merkki;

b)

akselin tunnus (katso tämän lisäyksen kohta 3.7.2.1);

c)

jarrun tunnus (katso tämän lisäyksen kohta 3.7.2.2);

d)

Fe-tunnus (katso tämän lisäyksen kohta 3.7.2.3);

e)

testausselosteen numeron perusosa (katso tämän lisäyksen kohta 3.9).

Esimerkki:

 

 

 

 

 

3.7.1.1   Ei-integroituun automaattiseen kulumissäätölaitteeseen on kiinnitettävä näkyvään paikkaan pysyvästi vähintään seuraavat tunnistetiedot yhteen koottuna ja siten, että ne ovat luettavissa:

a)

valmistaja ja/tai merkki;

b)

tyyppi;

c)

versio.

3.7.1.2   Jokaisen jarrupäällysteen merkin ja tyypin on oltava näkyvissä, kun päällyste/jarrupala on kiinnitetty jarrukenkään/taustalevyyn.

3.7.2   Tunnukset

3.7.2.1   Akselin tunnus

Akselin tunnus luokittelee akselin sen jarrutusvoiman/-momentin tehon suhteen akselin valmistajan ilmoituksen mukaan.

Akselin tunnuksen on oltava aakkosnumeerinen ja muodostuttava siten, että neljä ensimmäistä merkkiä ovat ’ID1-’ ja niitä seuraa enintään 20 merkkiä.

3.7.2.2   Jarrun tunnus

Jarrun tunnuksen on oltava aakkosnumeerinen ja muodostuttava siten, että neljä ensimmäistä merkkiä ovat ’ID2-’ ja niitä seuraa enintään 20 merkkiä.

Saman tunnuksen omaava jarru on jarru, joka on samanlainen seuraavien kriteerien osalta:

a)

jarrun tyyppi (esimerkiksi rumpujarru (S-nokka-, kiilajarru jne.) tai levyjarru (kiinteä, kelluva, yksi- tai kaksilevyinen jne.));

b)

perusmateriaali (esim. rauta tai muu kuin rauta) jarrusatulan rungon, jarrukilven, jarrulevyn ja jarrurummun osalta;

c)

tämän liitteen lisäyksen 5 kuvien 2A ja 2B mukaiset mitat, joiden perässä on e-kirjain;

d)

jarrussa käytetty perusmenetelmä jarrutusvoiman tuottamiseksi;

e)

levyjarrujen osalta kitkakiekon kiinnitystapa: kiinteä vai kelluva;

f)

jarrukerroin BF;

g)

erilaiset jarrun ominaisuudet liitteen 11 vaatimusten suhteen, jos ne eivät sisälly kohtaan 3.7.2.2.1.

3.7.2.2.1   Sallitut eroavuudet saman jarrun tunnuksen osalta

Sama jarrun tunnus voi olla jarruilla, jotka eroavat ominaisuuksiltaan seuraavien seikkojen suhteen:

a)

jarrun ilmoitetun suurimman käyttömomentin Cmax ylittyminen;

b)

jarrulevyn ja jarrurummun ilmoitetun massan mdec poikkeama: ± 20 prosenttia;

c)

tapa, jolla jarrupäällyste/-pala on kiinnitetty jarrukenkään/taustalevyyn;

d)

levyjarrujen osalta jarrun suurimman mahdollisen iskunpituuden ylittyminen;

e)

nokka-akselin tehollinen pituus;

f)

ilmoitettu kynnysmomentti C0,dec;

g)

± 5 mm levyn ilmoitetusta ulkohalkaisijasta;

h)

levyn jäähdytystyyppi (jäähdytetty/ei-jäähdytetty);

i)

napa (integroitu napa tai ilman sitä);

j)

levy integroidun rummun kanssa – seisontajarrutoiminnon kanssa tai ilman sitä;

k)

levyn kitkapintojen ja levyn kiinnityksen välinen geometrinen suhde;

l)

jarrupäällysteen tyyppi;

m)

materiaalin vaihtelut (lukuun ottamatta muutoksia perusmateriaalissa, katso kohta 3.7.2.2), joiden osalta valmistaja vahvistaa, etteivät ne aiheuta muutoksia suorituskykyyn vaadittujen testien osalta;

n)

taustalevy ja jarrukengät.

3.7.2.3   Fe-tunnus

Fe-tunnus ilmoittaa akselin testikuormituksen. Tunnuksen on oltava aakkosnumeerinen ja muodostuttava siten, että neljä ensimmäistä merkkiä ovat ’ID3-’ ja niitä seuraa Fe: n arvo, jonka mittayksikkönä on daN, ilman yksikkötunnistetta ’daN’.

3.7.2.4   Testausselosteen tunnus

Testausselosteen tunnuksen on oltava aakkosnumeerinen ja muodostuttava siten, että neljä ensimmäistä merkkiä ovat ’ID4-’ ja niitä seuraa testausselosteen numeron perusosa.

3.7.3   Jarrun automaattinen kulumissäätölaite (integroitu ja ei-integroitu)

3.7.3.1   Jarrun automaattisen kulumissäätölaitteen tyypit

Samaa tyyppiä olevat jarrun automaattiset kulumissäätölaitteet eivät eroa toisistaan seuraavien seikkojen suhteen:

a)

Runko: perusmateriaali (esimerkiksi rauta tai muu kuin rauta, valurauta tai takoteräs);

b)

suurin sallittu jarruakselin momentti;

c)

kulumissäädön toimintaperiaate, esimerkiksi iskuun (liikevara) perustuva, voimaan perustuva tai elektroninen/mekaaninen.

3.7.3.2   Jarrun automaattisen kulumissäätölaitteet versiot kulumissäädön toiminnan suhteen

Tyyppiä edustavien jarrun automaattisten kulumissäätölaitteiden, jotka vaikuttavat jarrun käyntivälykseen, katsotaan olevaan eri versioita.

3.8   Testauskriteerit

Testauksessa on osoitettava kaikkien tämän liitteen lisäyksessä 2 olevien vaatimusten mukaisuus.

Jos tarvitaan uusi testausseloste tai testausselostetta on laajennettava muutettua akselia/jarrua varten kohdassa 3.7.2.2.1 vahvistetuissa rajoissa, käytetään seuraavia kriteerejä sen määrittämiseen, onko tarpeen tehdä lisätestejä ottaen huomioon tutkimuslaitoksen kanssa sovitut epäedullisimman tapauksen mukaiset konfiguraatiot.

Alla olevia lyhenteitä käytetään seuraavassa taulukossa:

CT (täydellinen testi)

Liitteen 11 lisäyksen 2 mukainen testi:

3.5.1

Ylimääräinen kylmillä jarruilla tehtävä testi

3.5.2

Häipymistesti (tyyppi I -testi) (6)

3.5.3

Häipymistesti (tyyppi III -testi) (6)

Liitteen 19 mukainen testi:

4

Perävaunun jarrujen kylmäteho-ominaisuudet (6)

FT (häipymistesti)

Liitteen 11 lisäyksen 2 mukainen testi:

3.5.1

Ylimääräinen kylmillä jarruilla tehtävä testi

3.5.2

Häipymistesti (tyyppi I -testi) (6)

3.5.3

Häipymistesti (tyyppi III -testi) (6)


Eroavuudet kohdan 3.7.2.2.1 mukaisesti

Testauskriteerit

a)

Jarrun ilmoitetun suurimman käyttömomentin Cmaxylittyminen

Muutos sallittu ilman lisätestausta.

b)

Jarrulevyn ja jarrurummun ilmoitetun massan mdec poikkeama: ± 20 prosenttia

CT: On testattava kevyin variantti. Jos uuden variantin nimellinen testimassa poikkeaa vähemmän kuin 5 prosenttia aiemmin testatusta variantista, jonka nimellisarvo on korkeampi, kevyempää versiota ei tarvitse testata.

Testikappaleen tosiasiallinen testimassa saa vaihdella ± 5 prosenttia nimellisestä testimassasta.

c)

Tapa, jolla jarrupäällyste/-pala on kiinnitetty jarrukenkään/taustalevyyn

Valmistajan määrittelemä ja testin suorittavan tutkimuslaitoksen hyväksymä epäedullisin tapaus.

d)

Levyjarrujen osalta jarrun suurimman mahdollisen iskunpituuden ylittyminen

Muutos sallittu ilman lisätestausta.

e)

Nokka-akselin tehollinen pituus

Epäedullisimmaksi tapaukseksi katsotaan nokka-akselin pienin vääntöjäykkyys, ja se todennetaan seuraavasti:

i)

FT tai

ii)

Muutos sallittu ilman lisätestausta, jos vaikutus iskun ja jarrutusvoiman suhteen voidaan osoittaa laskutoimituksella. Tässä tapauksessa testausselosteessa on ilmoitettava seuraavat ekstrapoloidut arvot: se, Ce, Te, Te/Fe.

f)

Ilmoitettu kynnysmomentti C0,dec

On tarkastettava, että jarrun suorituskyky pysyy liitteen 19 kaavion 2 käytävien sisäpuolella.

g)

± 5 mm levyn ilmoitetusta ulkohalkaisijasta

Epäedullisimman tapauksen testinä pidetään pienintä halkaisijaa.

Testikappaleen tosiasiallinen ulkohalkaisija saa vaihdella ± 1 mm akselin valmistajan määrittelemästä nimellisestä ulkohalkaisijasta.

h)

Levyn jäähdytystyyppi (jäähdytetty/ei-jäähdytetty)

Kukin tyyppi on testattava.

i)

Napa (integroitu napa tai ilman sitä)

Kukin tyyppi on testattava.

j)

Levy integroidun rummun kanssa – seisontajarrutoiminnon kanssa tai ilman sitä

Testausta ei vaadita tämän ominaisuuden osalta.

k)

Levyn kitkapintojen ja levyn kiinnityksen välinen geometrinen suhde

Testausta ei vaadita tämän ominaisuuden osalta.

l)

Jarrupäällysteen tyyppi

Kukin jarrupäällysteen tyyppi.

m)

Materiaalin vaihtelut (lukuun ottamatta muutoksia perusmateriaalissa, katso kohta 3.7.2.2), joiden osalta valmistaja vahvistaa, etteivät ne aiheuta muutoksia suorituskykyyn vaadittujen testien osalta

Testausta ei vaadita tämän ominaisuuden osalta.

n)

Taustalevy ja jarrukengät.

Epäedullisimman tapauksen testin edellytykset: (7)

Taustalevy: vähimmäispaksuus

Jarrukenkä: kevyin jarrukenkä

3.8.1

Jos jarrun automaattinen kulumissäätölaite kohtien 3.7.3.1 ja 3.7.3.2 mukaan eroaa testatusta laitteesta, on tehtävä lisätesti tämän lisäyksen kohdan 3.6.2 mukaisesti.

3.9   Testausseloste

3.9.1   Testausselosteen numero

Testausselosteen numero muodostuu kahdesta osasta: perusosasta ja loppuliitteestä, joka ilmaisee testausselosteen laatimistason.

Enintään 20 merkistä koostuva perusosa ja loppuliite on erotettava selkeästi toisistaan käyttämällä esimerkiksi pistettä tai vinoviivaa.

Testausselosteen numeron perusosa koskee ainoastaan jarruja, joilla on sama jarrun tunnus ja sama jarrukerroin (tämän säännön liitteen 19 kohdan 4 mukaisesti).

3.9.2   Testauskoodi

Testausselosteen numeron lisäksi enintään 8-merkkinen testikoodi (esimerkiksi ABC123) ilmoittaa testitulokset, jotka koskevat tunnuksia ja testikappaletta, joka kuvataan kohdassa 3.7 esitettyjen yksityiskohtaisten tietojen avulla.

3.9.3   Testien tulokset

3.9.3.1

Tämän lisäyksen kohtien 3.5 ja 3.6.1 mukaisesti suoritettujen testien tulokset on esitettävä tämän liitteen lisäyksessä 3 esitetyn mallin mukaisella lomakkeella.

3.9.3.2

Jos on kyse jarrusta, johon on asennettu vaihtoehtoinen jarrun kulumissäätölaite, tämän lisäyksen kohdan 3.6.2 mukaisesti suoritettujen testien tulokset on esitettävä tämän liitteen lisäyksessä 4 esitetyn mallin mukaisella lomakkeella.

3.9.4   Ilmoituslomake

Testausselosteeseen on kuuluttava akselin tai ajoneuvon valmistajan toimittama ilmoituslomake, joka sisältää vähintään tämän liitteen lisäyksessä 5 määritellyt tiedot.

Ilmoituslomakkeessa on tarvittaessa yksilöitävä jarrun/akselin laitteiden eri variantit kohdassa 3.7.2.2.1 lueteltujen olennaisten kriteerien suhteen.”

Muutetaan kohta 4.1 seuraavasti:

”4.1   Osien tarkastaminen

Tyyppihyväksyttävän ajoneuvon jarrujen ominaisuuksien on täytettävä kohdissa 3.7 ja 3.8 vahvistetut vaatimukset.”

Poistetaan kohdat 4.1.1–4.1.7.

Muutetaan kohdassa 4.3.1.4 oleva kaava seuraavasti:

Formula

Muutetaan kohdassa 4.3.2 oleva kaava seuraavasti:

Formula

Liite 11 – Lisäys 3

muutetaan seuraavasti (ja poistetaan kuvat 1A, 1B, 2A ja 2B):

”LISÄYS 3

Tämän liitteen lisäyksen 2 kohdassa 3.9 tarkoitetun testausselostelomakkeen malli

TESTAUSSELOSTE Nro …

 

Perusosa: ID4- …

 

Loppuliite: …

1   YLEISTÄ

1.1

Akselin valmistaja (nimi ja osoite): …

1.1.1

Akselin merkki: …

1.2

Jarrun valmistaja (nimi ja osoite): …

1.2.1

Jarrun tunnus: ID2-: …

1.2.2

Jarrun automaattinen kulumissäätölaite: integroitu/ei-integroitu (8)

1.3

Valmistajan ilmoituslomake: …

2   TESTIMERKINNÄT

Seuraavat tiedot on merkittävä muistiin kunkin testin osalta:

2.1

Testauskoodi (katso tämän liitteen lisäyksen 2 kohta 3.9.2): …

2.2

Testikappale: (Valmistajan ilmoituslomakkeen mukaisen testatun variantin tarkka yksilöinti. Katso myös tämän liitteen lisäyksen 2 kohta 3.9.2).

2.2.1

Akseli

2.2.1.1

Akselin tunnus ID1-…

2.2.1.2

Testatun akselin tunnistetiedot: …

2.2.1.3

Akselin testikuormitus (Fe-tunnus): ID3-… daN

2.2.2

Jarru

2.2.2.1

Jarrun tunnus: ID2-…

2.2.2.2

Testatun jarrun tunnistetiedot: …

2.2.2.3

Jarrun suurin mahdollinen iskunpituus (9): …

2.2.2.4

Nokka-akselin tehollinen pituus (10): …

2.2.2.5

Materiaalin vaihtelu tämän liitteen lisäyksen 2 kohdan 3.8 (m) mukaisesti: …

2.2.2.6

Jarrurumpu/-levy (8)

2.2.2.6.1

Levyn/rummun tosiasiallinen testimassa (8): …

2.2.2.6.2

Levyn nimellinen ulkohalkaisija (9): …

2.2.2.6.3

Levyn jäähdytystyyppi: jäähdytetty/ei-jäähdytetty (8)

2.2.2.6.4

Integroitu napa tai ilman sitä (8)

2.2.2.6.5

Levy integroidun rummun kanssa – seisontajarrutoiminnon kanssa tai ilman sitä (8)  (9)

2.2.2.6.6

Levyn kitkapintojen ja levyn kiinnityksen välinen geometrinen suhde: …

2.2.2.6.7

Perusmateriaali: …

2.2.2.7

Jarrupäällyste tai -pala (8)

2.2.2.7.1

Valmistaja: …

2.2.2.7.2

Merkki: …

2.2.2.7.3

Tyyppi: …

2.2.2.7.4

Tapa, jolla jarrupäällyste/-pala on kiinnitetty jarrukenkään/taustalevyyn (8): …

2.2.2.7.5

Taustalevyn paksuus, jarrukenkien paino tai muita kuvailevia tietoja (valmistajan ilmoituslomake) (8):

2.2.2.7.6

Jarrukengän/taustalevyn perusmateriaali (8): …

2.2.3

Jarrun automaattinen kulumissäätölaite (ei sovelleta, jos on kyse integroidusta automaattisesta kulumissäätölaitteesta) (8)

2.2.3.1

Valmistaja (nimi ja osoite): …

2.2.3.2

Merkki: …

2.2.3.3

Tyyppi: …

2.2.3.4

Versio: …

2.2.4

Pyörä(t) (mitat, katso tämän liitteet lisäyksen 5 kuvat 1A ja 1B)

2.2.4.1

Vertailurenkaan vierintäsäde (Re) akselin testikuormituksella (Fe): …

2.2.4.2

Tiedot testauksen aikana asennettuna olevasta pyörästä:

Renkaan koko

Vanteen koko

Xe (mm)

De (mm)

Ee (mm)

Ge (mm)

 

 

 

 

 

 

2.2.5

Vivun pituus le: …

2.2.6

Jarrusylinteri

2.2.6.1

Valmistaja: …

2.2.6.2

Merkki: …

2.2.6.3

Tyyppi: …

2.2.6.4

(Testin) tunnistenumero: …

2.3

Testitulokset (korjattu vierintävastuksen 0,01 · Fe ottamiseksi huomioon)

2.3.1

O2- ja O3-luokkiin kuuluvien ajoneuvojen osalta:

Testin tyyppi:

0

I

Liite 11, lisäys 2, kohta:

3.5.1.2

3.5.2.2/3

3.5.2.4

Testinopeus

km/h

40

40

40

Jarrusylinterin paine pe

kPa

 

 

Jarrutusaika

min

2,55

Kehittynyt jarruvoima Te

daN

 

 

 

Jarrutusteho Te/Fe

 

 

 

Iskunpituus se

mm

 

 

Jarrun käyttömomentti Ce

Nm

 

 

Jarrun kynnysmomentti C0,e

Nm

 

 

2.3.2

O4-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen osalta:

Testin tyyppi:

0

III

Liite 11, lisäys 2, kohta:

3.5.1.2

3.5.3.1

3.5.3.2

Testin alkunopeus

km/h

60

 

60

Testin loppunopeus

km/h

 

 

 

Jarrusylinterin paine pe

kPa

 

 

Jarrutusten määrä

20

Jarrutussyklin kestoaika

s

60

Kehittynyt jarruvoima Te

daN

 

 

 

Jarrutusteho Te/Fe

 

 

 

Iskunpituus se

mm

 

 

Jarrun käyttömomentti Ce

Nm

 

 

Jarrun kynnysmomentti C0,e

Nm

 

 

2.3.3

Tämä kohta täytetään vain, jos on tehty tämän säännön liitteen 19 kohdassa 4 määritellyn menettelyn mukainen testi kylmillä jarruilla suorituskykyyn liittyvien ominaisuuksien tarkastamiseksi jarrukertoimen (BF) avulla.

2.3.3.1

Jarrukerroin BF:

2.3.3.2

Ilmoitettu kynnysmomentti C0,dec Nm

2.3.4

Jarrun automaattisen kulumissäätölaitteen suorituskyky (tarvittaessa)

2.3.4.1

Vapaa pyörintä liitteen 11 lisäyksen 2 kohdan 3.6.3 mukaisesti: kyllä/ei (8)

3   SOVELTAMISEN LAAJUUS

Soveltamisen laajuus määrittelee akselin/jarrun variantit, jotka kuuluvat tämän testausselosteen soveltamisalaan osoittamalla, mitä muuttujia yksittäiset testikoodit koskevat.

4   Tämä testi on suoritettu ja sen tulokset selostettu säännön nro 13, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna muutossarjalla …, liitteen 11 lisäyksen 2 ja tarvittaessa liitteen 19 kohdan 4 mukaisesti.

Liitteen 11 lisäyksen 2 kohdassa 3.6 määritellyn testin päätyttyä (11) säännön nro 13 kohdan 5.2.2.8.1 vaatimusten katsottiin täyttyneen / ei katsottu täyttyneen. (8)

TESTIN SUORITTAMISESTA VASTAAVA TUTKIMUSLAITOS (12)

Allekirjoitus: … Päiväys: …

5   HYVÄKSYNTÄVIRANOMAINEN (12)

Allekirjoitus: … Päiväys: …

Liite 11 – Lisäys 4,

kohta 1.1, korvataan ilmaisu ”Teknisesti sallittu akselikuormitus (Pe)” ilmaisulla ”Akselin testikuormitus (Fe-tunnus): ID3-”.

Lisätään liitteeseen 11 uusi lisäys 5 seuraavasti:

”LISÄYS 5

Vaihtoehtoista tyyppi I- ja tyyppi III-menettelyä koskeva perävaunun akselin ja jarrun ilmoituslomake

1   YLEISTÄ

1.1

Akselin tai ajoneuvon valmistajan nimi ja osoite: …

2   AKSELIA KOSKEVAT TIEDOT

2.1

Valmistaja (nimi ja osoite): …

2.2

Tyyppi/variantti: …

2.3

Akselin tunnus: ID1-…

2.4

Akselin testikuormitus (Fe): … daN

2.5

Pyörää ja jarrua koskevat tiedot kuvien 1A ja 1B mukaisesti

Kuva 1A

Image

Kuva 1B

Image

3   JARRU

3.1

Yleiset tiedot

3.1.1

Merkki: …

3.1.2

Valmistaja (nimi ja osoite): …

3.1.3

Jarrun tyyppi (esimerkiksi rumpu-/levyjarru): …

3.1.3.1

Variantti (esimerkiksi S-nokka-, kiilajarru): …

3.1.4

Jarrun tunnus: ID2-…

3.1.5

Jarrua koskevat tiedot kuvien 2A ja 2B mukaisesti:

Kuva 2A

Image

Kuva 2B

Image

xe (mm)

ae (mm)

he (mm)

ce (mm)

de (mm)

ee (mm)

α0e

α1e

be (mm)

re (mm)

Ae (cm2)

S1e (mm)

S2e (mm)

S3e (mm)

3.2

Rumpujarrua koskevat tiedot

3.2.1

Jarrun kulumissäätölaite (ulkoinen/integroitu): …

3.2.2

Ilmoitettu jarrun suurin käyttömomentti Cmax: … Nm

3.2.3

Mekaaninen hyötysuhde: η = …

3.2.4

Ilmoitettu jarrun kynnysmomentti C0,dec: …Nm

3.2.5

Nokka-akselin tehollinen pituus: … mm

3.3

Jarrurumpu

3.3.1

Kitkapinnan suurin halkaisija (kulumisen raja) …mm

3.3.2

Perusmateriaali: …

3.3.3

Ilmoitettu massa: … kg

3.3.4

Nimellismassa: … kg

3.4

Jarrupäällysteet

3.4.1

Valmistaja ja osoite …

3.4.2

Merkki: …

3.4.3

Tyyppi: …

3.4.4

Tunnistetiedot (tyypin tunnistetiedot jarrupäällysteessä) …

3.4.5

Vähimmäispaksuus (kulumisen raja) … mm

3.4.6

Menetelmä, jolla kitkamateriaali on kiinnitetty jarrukenkään: …

3.4.6.1

Epäedullisin tapaus kiinnittämisen osalta (jos niitä on enemmän kuin yksi): …

3.5

Levyjarrua koskevat tiedot

3.5.1

Akseliin liittämisen tyyppi (aksiaalinen, radiaalinen, integroitu jne.) …

3.5.2

Jarrun kulumissäätölaite (ulkoinen/integroitu): …

3.5.3

Suurin iskunpituus: … mm

3.5.4

Ilmoitettu suurin käyttövoima ThAmax: … daN

3.5.4.1

Cmax = ThAmax · le: … Nm

3.5.5

Kitkapinnan säde: re = … mm

3.5.6

Vivun pituus: le = … mm

3.5.7

Panos/tuotos-suhde (le/ee): i = …

3.5.8

Mekaaninen hyötysuhde: η = …

3.5.9

Ilmoitettu jarrun kynnysvoima ThA0,dec: … N

3.5.9.1

C0,dec = ThA0,dec · le: …Nm

3.5.10

Jarrukiekon vähimmäispaksuus (kulumisen raja): …mm

3.6

Jarrulevyä koskevat tiedot

3.6.1

Levyn tyypin kuvaus: …

3.6.2

Liittäminen/asentaminen napaan: …

3.6.3

Tuuletus (kyllä/ei): …

3.6.4

Ilmoitettu massa: … kg

3.6.5

Nimellismassa: … kg

3.6.6

Ilmoitettu ulkohalkaisija: … mm

3.6.7

Pienin ulkohalkaisija: …mm

3.6.8

Kitkakiekon sisähalkaisija: … mm

3.6.9

Tuuletuskanavan leveys (tarvittaessa): … mm

3.6.10

Perusmateriaali: …

3.7

Jarrupaloja koskevat tiedot

3.7.1

Valmistaja ja osoite: …

3.7.2

Merkki: …

3.7.3

Tyyppi: …

3.7.4

Tunnistetiedot (tyypin tunnistetiedot jarrupalan taustalevyssä): …

3.7.5

Vähimmäispaksuus (kulumisen raja): … mm

3.7.6

Menetelmä, jolla kitkamateriaali on kiinnitetty jarrupalan taustalevyyn: …

3.7.6.1

Epäedullisin tapaus kiinnittämisen osalta (jos niitä on enemmän kuin yksi): …”

Muutokset liitteeseen 13

Muutetaan liitteessä 13 kohta 4.3 seuraavasti:

”4.3

Kohdassa 4.1 tarkoitetussa vikatilanteessa on sovellettava seuraavia vaatimuksia:

Moottoriajoneuvot

:

Jäännösjarrutustehon on tämän säännön kohdan 5.2.1.4 mukaisesti oltava kyseessä olevalle ajoneuvolle vahvistettu jäännösjarrutusteho tapauksessa, jossa käyttöjarrujärjestelmän voimansiirron osa vikaantuu. Tätä vaatimusta ei saa pitää poikkeuksena varajarrulle asetetuista vaatimuksista.

Perävaunut

:

Jäännösjarrutustehon on oltava tämän säännön kohdassa 5.2.2.15.2 määritellyn mukainen.”

Muutokset liitteeseen 16

Muutetaan liite 16 seuraavasti:

”LIITE 16

Vetoautojen ja perävaunujen yhteensopivuusiso-standardin 11992 mukaisten tiedonsiirtojen osalta

1   YLEISTÄ

1.1

Tämän liitteen vaatimuksia sovelletaan ainoastaan sellaisiin vetoautoihin ja perävaunuihin, jotka on varustettu tämän säännön kohdassa 2.24 määritellyllä sähköisellä ohjausjohdolla.

1.2

ISO-standardin 7638 mukainen pistokytkin vastaa virransyötöstä perävaunun jarrujärjestelmälle tai lukkiutumattomalle jarrujärjestelmälle. Jos ajoneuvot on varustettu säännön kohdassa 2.24 määritellyllä sähköisellä ohjausjohdolla, tämä pistokytkin huolehtii myös tiedonsiirron liitännästä napojen 6 ja 7 kautta – katso säännön kohta 5.1.3.6.

1.3

Tässä liitteessä määritellään vaatimukset, joita sovelletaan vetoautoon ja perävaunuun standardissa ISO 11992-2:2003, mukaan luettuna muutos 1:2007, määriteltyjen viestien tuen osalta.

2   Standardissa ISO 11992-2:2003, mukaan luettuna muutos 1:2007, määriteltyjä parametrejä, jotka sähköinen ohjausjohto siirtää, tuetaan seuraavasti:

2.1

Seuraavat toiminnot ja niihin liittyvät viestit ovat tässä säännössä tarkoitettuja toimintoja ja viestejä, joita vetoauton tai, tapauksen mukaan, perävaunun on tuettava:

2.1.1

Vetoautosta perävaunulle siirrettävät viestit:

Toiminto/parametri

ISO 11992-2:2003

Viite

Sääntö nro 13

Viite

Käyttö-/varajarrun jarrutustehon arvo

EBS11

byte 3–4

Liite 10,

kohta 3.1.3.2

Kahden virtapiirin jarrutustehon arvo

EBS12

byte 3, bitit 1–2

Sääntö nro 13,

kohta 5.1.3.2

Paineilman ohjausjohto

EBS12

byte 3, bitit 5–6

Sääntö nro 13,

kohta 5.1.3.2

2.1.2

Perävaunusta vetoautolle siirrettävät viestit:

Toiminto/parametri

ISO 11992-2:2003

Viite

Sääntö nro 13

Viite

VDC aktiivinen/passiivinen

EBS21, byte 2

bitit 1–2

Liite 21,

kohta 2.1.6

Ajoneuvon sähkönsyöttö riittävä/riittämätön

EBS22, byte 2

bitit 1–2

Sääntö nro 13,

kohta 5.2.2.20

Punaisen varoitusvalon pyyntö

EBS22, byte 2

bitit 3–4

Sääntö nro 13,

kohdat 5.2.2.15.2.1, 5.2.2.16 ja 5.2.2.20

Syöttöjohdon jarrutuspyyntö

EBS22, byte 4

bitit 3–4

Sääntö nro 13,

kohta 5.2.2.15.2

Jarruvalojen pyyntö

EBS22, byte 4

bitit 5–6

Sääntö nro 13,

kohta 5.2.2.22.1

Ajoneuvon paineilman syöttö riittävä/riittämätön

EBS23, byte 1

bitit 7–8

Sääntö nro 13,

kohta 5.2.2.16

2.2

Kun perävaunu siirtää seuraavat viestit, vetoauton on annettava varoitus kuljettajalle:

Toiminto/parametri

ISO 11992-2:2003

Viite

Kuljettajaa varoitettava

VDC aktiivinen/passiivinen (13)

EBS21, byte 2

bitit 1–2

Liite 21, kohta 2.1.6

Punaisen varoitusvalon pyyntö

EBS22, byte 2

bitit 3–4

Sääntö nro 13, kohta 5.2.1.29.2.1

2.3

Vetoauton tai perävaunun on tuettava seuraavia viestejä, jotka on määritelty standardissa ISO 11992-2:2003, mukaan luettuna muutos 1:2007:

2.3.1

Vetoautosta perävaunulle siirrettävät viestit:

Ei määriteltyjä viestejä tällä hetkellä.

2.3.2

Perävaunusta vetoautolle siirrettävät viestit:

Toiminto/parametri

ISO 11992-2:2003Viite

Ajoneuvon käyttöjarru aktiivinen/passiivinen

EBS22, byte 1, bitit 5–6

Jarrutus sähköisen ohjausjohdon kautta tuettu

EBS22, byte 4, bitit 7–8

Geometristen tietojen luettelo

EBS24, byte 1

Geometristen tietojen luettelon sisältö

EBS24, byte 2

2.4

Vetoauton tai, tapauksen mukaan, perävaunun on tuettava seuraavia viestejä, kun ajoneuvoon on asennettu kyseiseen parametriin liittyvä toiminto:

2.4.1

Vetoautosta perävaunulle siirrettävät viestit:

Toiminto/parametri

ISO 11992-2:2003Viite

Ajoneuvotyyppi

EBS11, byte 2, bitit 3–4

VDC (ajoneuvon dynaaminen hallinta) aktiivinen/passiivinen (14)

EBS11, byte 2, bitit 5–6

Jarrutustehon arvo ajoneuvon etu- tai vasemmalla puolella

EBS11, byte 7

Jarrutustehon arvo ajoneuvon taka- tai oikealla puolella

EBS11, byte 8

ROP-järjestelmä (kaatumissuojajärjestelmä) käytössä/ pois käytöstä (15)

EBS12, byte 1, bitit 3–4

YC-järjestelmä (suunnanhallintajärjestelmä) käytössä/ pois käytöstä (16)

EBS12, byte 1, bitit 5–6

Perävaunun ROP-järjestelmä käyttöön/ pois käytöstä (15)

EBS12, byte 2, bitit 1–2

Perävaunun YC-järjestelmä käyttöön/ pois käytöstä (16)

EBS12, byte 2, bitit 3–4

Lisäpitopyyntö

RGE11, byte 1, bitit 7–8

Nostoakseli 1 – sijaintitiedustelu

RGE11, byte 2, bitit 1–2

Nostoakseli 2 – sijaintitiedustelu

RGE11, byte 2, bitit 3–4

Ohjaavien akselien lukitsemispyyntö

RGE11, byte 2, bitit 5–6

Sekunnit

TD11, byte 1

Minuutit

TD11, byte 2

Tunnit

TD11, byte 3

Kuukaudet

TD11, byte 4

Päivä

TD11, byte 5

Vuosi

TD11, byte 6

Paikallinen minuuttipoikkeama

TD11, byte 7

Paikallinen tuntipoikkeama

TD11, byte 8

2.4.2

Perävaunusta vetoautolle siirrettävät viestit:

Toiminto/parametri

ISO 11992-2:2003Viite

Jarruvoiman jakautumisen tuki sivujen tai akselien suhteen

EBS21, byte 2, bitit 3–4

Pyöriin perustuva ajoneuvon nopeus

EBS21, byte 3–4

Sivuttaiskiihtyvyys

EBS21, byte 8

Ajoneuvon ABS aktiivinen/passiivinen

EBS22, byte 1, bitit 1–2

Keltaisen varoitusvalon pyyntö

EBS22, byte 2, bitit 5–6

Ajoneuvotyyppi

EBS22, byte 3, bitit 5–6

Kuormalavan lähestymislaitteet

EBS22, byte 4, bitit 1–2

Akselikuormituksen summa

EBS22, byte 5–6

Rengaspaine riittävä/riittämätön

EBS23, byte 1, bitit 1–2

Jarrupäällyste riittävä/riittämätön

EBS23, byte 1, bitit 3–4

Jarrun lämpötila

EBS23, byte 1, bitit 5–6

Renkaan/pyörän tunnistus (paine)

EBS23, byte 2

Renkaan/pyörän tunnistus (päällyste)

EBS23, byte 3

Renkaan/pyörän tunnistus (lämpötila)

EBS23, byte 4

Rengaspaine (tosiasiallinen rengaspaine)

EBS23, byte 5

Jarrupäällyste

EBS23, byte 6

Jarrun lämpötila

EBS23, byte 7

Jarrusylinterin paine, ensimmäisen akselin vasen pyörä

EBS25, byte 1

Jarrusylinterin paine, ensimmäisen akselin oikea pyörä

EBS25, byte 2

Jarrusylinterin paine, toisen akselin vasen pyörä

EBS25, byte 3

Jarrusylinterin paine, toisen akselin oikea pyörä

EBS25, byte 4

Jarrusylinterin paine, kolmannen akselin vasen pyörä

EBS25, byte 5

Jarrusylinterin paine, kolmannen akselin oikea pyörä

EBS25, byte 6

ROP-järjestelmä (kaatumissuojajärjestelmä) käytössä/ pois käytöstä (17)

EBS25, byte 7, bitit 1–2

YC-järjestelmä (suunnanhallintajärjestelmä) käytössä/ pois käytöstä (18)

EBS25, byte 7, bitit 3–4

Lisäpito

RGE21, byte 1, bitit 5–6

Nostoakselin 1 sijainti

RGE21, byte 1, bitit 1–2

Nostoakselin 2 sijainti

RGE21, byte 3, bitit 3–4

Ohjaavien akselien lukitus

RGE21, byte 2, bitit 5–6

Renkaan/pyörän tunnistus

RGE23, byte 1

Renkaan lämpötila

RGE23, byte 2–3

Ilmavuodon havaitseminen (rengas)

RGE23, byte 4–5

Rengaspaineen rajan havaitseminen

RGE23, byte 6, bitit 1–3

2.5

Kaikkien muiden standardissa ISO 11992-2:2003, mukaan luettuna muutos 1:2007, määriteltyjen viestien tuki on vapaaehtoinen vetoautolle ja perävaunulle.”

Muutokset liitteeseen 17

Liite 17

Lisätään uudet kohdat 3.2.2.6 ja 3.2.2.7 seuraavasti:

”3.2.2.6   Jarruvalojen toiminta

Simuloi viesti EBS22, byte 4, bitit 5–6, arvo 00 ja tarkasta, etteivät jarruvalot ole sytytettyinä.

Simuloi viesti EBS22, byte 4, bitit 5–6, arvo 01 ja tarkasta, että jarruvalot ovat sytytettyinä.

3.2.2.7   Perävaunun ajonvakautustoiminnon aktivoituminen

Simuloi viesti EBS21, byte 2, bitit 1–2, arvo 00 ja tarkasta, että liitteen 21 kohdassa 2.1.6 tarkoitettu varoitusvalo ei ole sytytettynä.

Simuloi viesti EBS21, byte 2, bitit 1–2, arvo 01 ja tarkasta, että liitteen 21 kohdassa 2.1.6 tarkoitettu varoitusvalo on sytytettynä.”

Lisätään uusi kohta 3.2.3.2 seuraavasti:

”3.2.3.2

Liitteen 16 kohdassa 2.4.1 esitetään lisäviestit, joita vetoauton on tietyissä olosuhteissa tuettava. Tuettujen viestien tilan todentamista koskevia lisätarkastuksia voidaan tehdä sen varmistamiseksi, että säännön kohdan 5.1.3.6.2 vaatimukset täyttyvät.”

Lisätään uudet kohdat 4.2.2.4–4.2.2.6 seuraavasti:

”4.2.2.4   Automaattisesti ohjattu jarrutus

Jos perävaunuun sisältyy toiminto, joka johtaa automaattisesti ohjatun jarrutuksen aktivoitumiseen, on seuraavat tarkastettava:

Jos automaattisesti ohjatun jarrutuksen aktivoitumista tapahdu, tarkasta, että viestin EBS22, byte 4, bitit 5–6, arvo on 00.

Simuloi automaattisesti ohjatun jarrutuksen aktivoituminen, ja kun hidastuvuus on ≥0,7 m/s2, tarkasta, että viestin EBS22, byte 4, bitit 5–6, arvo on 00.

4.2.2.5   Ajoneuvon ajonvakautustoiminto

Jos perävaunu on varustettu ajoneuvon ajonvakautustoiminnolla, on tehtävä seuraavat tarkastukset:

 

Kun ajoneuvon ajonvakautustoiminto on poissa käytöstä, tarkasta, että viestin EBS21, byte 2, bitit 1–2, arvo on 00.

 

Simuloi ajoneuvon ajonvakautustoiminnon aktivoituminen liitteen 21 kohdan 2.2.4 mukaisesti, ja tarkasta, että viestin EBS21, byte 2, bitit 1–2, arvo on 01.

4.2.2.6   Sähköisen ohjausjohdon tuki

Jos perävaunun jarrujärjestelmä ei tue jarrutusta sähköisen ohjausjohdon kautta, tarkasta, että viestin EBS22, byte 4, bitit 7–8 arvo on 00.

Jos perävaunun jarrujärjestelmä tukee jarrutusta sähköisen ohjausjohdon kautta, tarkasta, että viestin EBS22, byte 4, bitit 7–8 arvo on 01.”

Lisätään uusi kohta 4.2.3.2 seuraavasti:

”4.2.3.2.

Liitteen 16 kohdassa 2.4.2 esitetään lisäviestit, joita perävaunun on tietyissä olosuhteissa tuettava. Tuettujen viestien tilan todentamista koskevia lisätarkastuksia voidaan tehdä sen varmistamiseksi, että säännön kohdan 5.1.3.6.2 vaatimukset täyttyvät.”

Muutokset liitteeseen 19

Liite 19

Lisätään uusi kohta 1.1.5 seuraavasti:

”1.1.5

Ajoneuvon ajonvakautustoiminto (katso kohta 6).”

Korvataan kohdassa 2.2.3 lisäyksen numero 7 numerolla 9.

Muutetaan 4.2.2 kohta seuraavasti:

‘4.2.2

Jarrukerroin määritetään käyttäen seuraavaa kaavaa:

Formula

ja se on tarkastettava jokaisen kohdassa 4.3.1.3 ilmoitetun jarrupäällysteen tai jarrupalan materiaalin osalta.’

Muutetaan kohta 4.3.2.3 seuraavasti:

”4.3.2.3

Ilmoitettu kynnysmomentti C0,dec

Lisätään uudet kohdat 6–6.6.1 seuraavasti:

”6   Ajoneuvon ajonvakautustoiminto

6.1   Yleistä

6.1.1

Tässä osiossa määrätään testausmenettelystä, jolla määritetään ajoneuvon dynaamiset ominaisuudet, kun se on varustettu ajoneuvon ajonvakautustoiminnolla, joka sisältää ainakin toisen seuraavista toiminnoista:

a)

suuntaohjaus;

b)

kaatumisenhallinta.

6.2   Ilmoituslomake

6.2.1

Järjestelmän/ajoneuvon valmistajan on toimitettava tutkimuslaitokselle niitä hallintatoimintoja koskeva ilmoituslomake, joiden osalta edellytetään suorituskyvyn tarkastamista. Lomakkeen on sisällettävä ainakin tämän liitteen lisäyksessä 7 määritellyt tiedot.

6.3   Testiajoneuvojen määrittely

6.3.1

Tutkimuslaitoksen on suoritettava suorituskyvyn tarkastus valmistajan ilmoituslomakkeessa määritettyjen ajonvakautustoimintojen ja niiden käytön pohjalta. Tähän voi kuulua yksi tai useampia tämän säännön liitteen 21 kohdassa 2.2.3 määriteltyjä dynaamisia ajoliikkeitä perävaunuilla, joilla on enintään kolme akselia ja jotka edustavat valmistajan ilmoituslomakkeen kohdassa 2.1 ilmoitettuja sovelluksia.

6.3.1.1

Arvioitavia perävaunuja valittaessa on otettava huomioon myös seuraavat seikat:

a)

Pyöräntuennan tyyppi: kutakin pyöräntuennan ryhmää kohti, esim. tasapainotettu, pneumaattinen jne., arvioidaan yksi kyseisten ominaisuuksien mukainen perävaunu.

b)

Akseliväli: akseliväli ei ole rajoittava tekijä.

c)

Jarrutyyppi: hyväksyntä on rajoitettava perävaunuihin, joissa on S-nokkajarrut tai levyjarrut, mutta jos muita jarrutyyppejä tulee saataville, voidaan edellyttää vertailevia testejä.

d)

Jarrujärjestelmä: arvioitavien perävaunujen jarrujärjestelmän on täytettävä kaikki tämän säännön asiaankuuluvat vaatimukset.

6.4   Testisuunnitelma

6.4.1

Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon arvioimiseen käytettävistä testeistä on sovittava järjestelmän/ajoneuvon valmistajan ja tutkimuslaitoksen välillä, ja niihin on sisällyttävä arvioitavan toiminnon kannalta tarkoituksenmukaisia olosuhteita, jotka ilman ajonvakautustoiminnon aktivoitumista johtaisivat suunnan hallinnan menettämiseen tai kaatumiseen. Dynaamiset ajoliikkeet, testausolosuhteet ja tulokset on merkittävä testausselosteeseen.

6.5   Vetoauto

6.5.1

Ajoneuvon (perävaunun) ajonvakautustoiminnon suorituskyvyn arviointiin käytettävässä vetoautossa on oltava tarvittavat paineilma- ja sähköliitännät, ja jos vetoauto on varustettu tämän säännön kohdassa 2.34 määritetyllä ajoneuvon ajonvakautustoiminnolla, kyseisen toiminto on kytkettävä pois päältä.

6.6   Testausseloste

6.6.1

On laadittava testausseloste, jonka on sisällettävä vähintään tämän liitteen lisäyksessä 8 esitetyt tiedot.”

Lisätään liitteeseen 19 uusi lisäys 7 seuraavasti:

”LISÄYS 7

Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon ilmoituslomake

1   YLEISTÄ

1.1

Valmistajan nimi

1.2

Järjestelmän nimi

1.3

Järjestelmän muunnokset

1.4

Hallintatoiminto (suuntaohjaus/kaatuminen/molemmat) sekä selostus sen perustoiminnasta ja/tai toimintaperiaatteesta

1.5

Järjestelmäkokoonpanot (tarvittaessa)

1.6

Järjestelmän tunnistetiedot

2   SOVELLUKSET

2.1

Luettelo hyväksyttäviksi tarkoitetuista perävaunutyypeistä ja kokoonpanoista

2.2

Kaaviokuvat kohdassa 2.1 määriteltyihin perävaunuihin asennetuista asianomaisista kokoonpanoista erityisesti seuraavien osalta:

a)

Nostoakselit

b)

Ohjaavat akselit

c)

Lukkiutumattomien jarrulaitteiden kokoonpanot

2.3

Soveltamisala pyöräntuennan tyypin osalta:

a)

Ilmajousitus: minkä tahansa tyyppinen tasapainotettu ilmajousitus, jossa pitkittäiset tukivarret

b)

Muut jousitukset: valmistajan yksilöinnin mukaisesti, malli ja tyyppi (tasapainotettu/tasapainottamaton).

2.4

Lisätietoja (tarvittaessa) suuntaohjauksen ja/tai kaatumisenhallinnan käytöstä

3   OSIEN KUVAUS

3.1   Säätimien ulkopuoliset tunnistimet

a)

Toiminta

b)

Tunnistimien sijainnin rajoitukset

c)

Tunnistetiedot, esim. osien numerot

3.2   Säätimet

a)

Yleinen kuvaus ja toiminta

b)

Tunnistetiedot, esim. osien numerot

c)

Säätimien sijainnin rajoitukset

d)

Muut ominaisuudet

3.3   Muuntimet

a)

Yleinen kuvaus ja toiminta

b)

Tunnistetiedot

c)

Rajoitukset

3.4   Sähkölaitteet

a)

Piirikaaviot

b)

Virtalähteet

3.5   Paineilmapiirit

Järjestelmäkaaviot, mukaan lukien tämän liitteen kohdassa 6.2.1 tarkoitettuihin perävaunutyyppeihin liittyvät lukkiutumattomien jarrulaitteiden kokoonpanot.

3.6   Elektronisen järjestelmän turvallisuusnäkökohdat tämän säännön liitteen 18 mukaisesti

3.7   Sähkömagneettinen yhteensopivuus

3.7.1

Asiakirjat, jotka osoittavat säännön nro 10, mukaan lukien muutossarja 02, mukaisuuden.”

Lisätään liitteeseen 19 uusi lisäys 8 seuraavasti:

”LISÄYS 8

Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon testausseloste

TESTAUSSELOSTE NRO: …

1   TUNNISTETIEDOT

1.1

Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon valmistaja (nimi ja osoite): …

1.2

Järjestelmän nimi/malli: …

1.3

Hallintatoiminto: …

2   HYVÄKSYTYT JÄRJESTELMÄT JA ASENNUKSET

2.1

Lukkiutumattomien jarrulaitteiden kokoonpanot (tarvittaessa): …

2.2

Soveltamisalue (perävaunutyypit ja akselien lukumäärä): …

2.3

Järjestelmän tunnistetiedot: …

2.4

Muut ominaisuudet: …

3   TESTITIEDOT JA -TULOKSET

3.1

Testattavan ajoneuvon tiedot (mukaan lukien vetoauton ominaisuudet ja toiminnot): …

3.2

Testauspinnan tiedot: …

3.3

Lisätiedot: …

3.4

Havainnollistavat testit/simulaatiot, joita käytetään tapauksen mukaan suuntaohjauksen ja kaatumisenhallinnan arviointiin: …

3.5

Testien tulokset: …

3.6

Arviointi tämän säännön liitteen 18 mukaisesti: …

4   ASENNUSRAJOITUKSET

4.1

Pyöräntuennan tyyppi: …

4.2

Jarrutyyppi: …

4.3

Osien sijainti perävaunussa: …

4.4

Lukkiutumattomien jarrulaitteiden kokoonpanot: …

4.5

Muut suositukset/rajoitukset (esim. nostoakselit, ohjaavat akselit): …

5   LIITTEET: …

6   TESTIN PÄIVÄMÄÄRÄ: …

7   Tämä testi on suoritettu ja sen tulokset selostettu E-säännön nro 13, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna muutossarjalla …, liitteen 19 mukaisesti.

TESTIN SUORITTAMISESTA VASTAAVA TUTKIMUSLAITOS (19)

Allekirjoitus: … Päiväys: …

8   HYVÄKSYNTÄVIRANOMAINEN (19)

Allekirjoitus: … Päiväys: …

Numeroidaan lisäykset 7 ja 8 uudelleen lisäyksiksi 9 ja 10.

Muutokset liitteeseen 20

Liite 20

Muutetaan kohta 2.1.3 seuraavasti:

”2.1.3

Asiakirja-aineisto, joka sisältää tarvittavat tarkastustiedot, mukaan lukien asiaankuuluvat laskelmat, tapauksen mukaan seuraavien osalta:

Suorituskykyvaatimukset

Liitteen 20 kohta

Käyttöjarrun kylmäjarrutusteho

3

Seisontajarrun teho

4

Automaattisen (hätä)jarrun teho

5

Jarruvoiman jakautumisjärjestelmän häiriö

6

Lukkiutumaton jarrutus

7

Ajoneuvon ajonvakautustoiminto

8

Toiminnan tarkastukset

9”

Lisätään uudet kohdat 8–8.2.1.4 seuraavasti:

8   Vaihtoehtoinen menettely ajoneuvon ajonvakautustoiminnolla varustetun perävaunun suorituskyvyn osoittamista varten.

8.1   Tämän säännön liitteen 21 kohdan 2 mukaisesta perävaunun arvioinnista voidaan luopua perävaunun tyyppihyväksynnän yhteydessä, jos ajoneuvon ajonvakautustoiminto on tämän säännön liitteen 19 asiaankuuluvien vaatimusten mukainen.

8.2   Tarkastus

8.2.1   Osien ja asennuksen tarkastus

On tarkastettava, että tyyppihyväksyttävään perävaunuun asennetun jarrujärjestelmän, johon ajonvakautusjärjestelmä on integroitu, ominaisuudet täyttävät kaikki seuraavat arviointiperusteet:

 

Edellytys

Arviointiperusteet

8.2.1.1

a)

Tunnistimet

Muutoksia ei sallita

b)

Säätimet

Muutoksia ei sallita

c)

Muuntimet

Muutoksia ei sallita

8.2.1.2

Testausselosteessa määritellyt perävaunutyypit

Muutoksia ei sallita

8.2.1.3

Testausselosteessa määritellyt asennuskokoonpanot

Muutoksia ei sallita

8.2.1.4

Muiden rajoitusten osalta katso tämän säännön liitteen 19 lisäyksessä 8 esitetyn testausselosteen kohta 4

Muutoksia ei sallita”

Numeroidaan (entiset) kohdat 8–8.1.7.1 uudelleen kohdiksi 9–9.1.7.1.

Numeroidaan (entiset) kohdat 8.1.8 ja 8.1.8.1 uudelleen kohdiksi 9.1.9 ja 9.1.9.1.

Lisätään uudet kohdat 9.1.8 ja 9.1.8.1 seuraavasti:

”9.1.8   Ajoneuvon ajonvakautustoiminto

9.1.8.1

Käytännön syistä ajoneuvon ajonvakautustoiminnon tarkastus on rajoitettava asennuksen tarkastukseen kohdan 8.2 mukaisesti sekä varoitussignaalin moitteettoman toiminnan toteamiseen sen varmistamiseksi, ettei vikoja esiinny.”

Lisätään uusi liite 21 seuraavasti (ja sen lisäykset 1–3):

LIITE 21

Ajonvakautustoiminnolla varustettuja ajoneuvoja koskevat erityisvaatimukset

1   YLEISTÄ

Tässä liitteessä määritellään erityisvaatimukset, jotka koskevat tämän säännön kohtien 5.2.1.32 ja 5.2.2.23 mukaisesti ajoneuvon ajonvakautustoiminnolla varustettuja ajoneuvoja.

2   VAATIMUKSET

2.1   Moottorikäyttöiset ajoneuvot

2.1.1

Kun ajoneuvo on varustettu tämän säännön kohdassa 2.34 määritellyllä ajoneuvon ajonvakautustoiminnolla, sovelletaan seuraavaa:

 

Suuntaohjauksen osalta toiminnon on kyettävä automaattisesti hallitsemaan erikseen vasemmanpuolisten ja oikeanpuolisten pyörien nopeutta kullakin akselilla tai kunkin akseliryhmän yhdellä akselilla (20) selektiivisellä jarrutuksella, joka perustuu ajoneuvon tosiasiallisen käyttäytymisen arviointiin siihen verrattuna, miten kuljettaja toiminnallaan pyrkii saamaan auton käyttäytymään (21).

 

Kaatumisenhallinnan osalta toiminnon on kyettävä automaattisesti hallitsemaan vähintään kahden pyörän nopeutta kullakin akselilla tai kussakin akseliryhmässä (20) selektiivisellä jarrutuksella tai automaattisesti ohjatulla jarrutuksella, joka perustuu arvioon ajoneuvon tosiasiallisesta käyttäytymisestä, joka voi johtaa ajoneuvon kaatumiseen (21).

 

Kummassakaan tapauksessa toimintoa ei vaadita,

a)

kun ajoneuvon nopeus on alle 20 km/h;

b)

ennen kuin järjestelmä on suorittanut käynnistyksen jälkeisen itsetestauksenja virheellisten arvojen tarkistuksen;

c)

kun ajoneuvoa peruutetaan.

2.1.2

Edellä tarkoitetun toiminnan toteuttamiseksi ajoneuvon ajonvakautustoiminnon on sisällettävä selektiivisen jarrutuksen ja/tai automaattisesti ohjatun jarrutuksen lisäksi vähintään seuraavat:

a)

Kyky hallita moottorin lähtötehoa.

b)

Suuntaohjauksen osalta: Ajoneuvon tosiasiallisen käyttäytymisen määrittäminen kiertonopeuden, sivuttaiskiihtyvyyden ja pyörien nopeuden arvoista sekä kuljettajan jarru- ja ohjausjärjestelmään ja moottoriin kohdistamista hallintatoimista. On käytettävä ainoastaan ajoneuvon järjestelmillä tuotettuja tietoja. Jos näitä arvoja ei mitata suoraan, näyttö asianmukaisesta vastaavuudesta suoraan mitattujen arvojen kanssa kaikissa ajo-olosuhteissa (esimerkiksi myös ajaminen tunnelissa) on esitettävä tutkimuslaitokselle tyyppihyväksynnän yhteydessä.

c)

Kaatumisenhallinnan osalta: Ajoneuvon tosiasiallisen käyttäytymisen määrittäminen renkaisiin pystysuorasti vaikuttavan voiman (tai vähintään sivuttaiskiihtyvyyden ja pyörien nopeuden) arvoista sekä kuljettajan jarrujärjestelmään ja moottoriin kohdistamista hallintatoimista. On käytettävä ainoastaan ajoneuvon järjestelmillä tuotettuja tietoja. Jos näitä arvoja ei mitata suoraan, näyttö asianmukaisesta vastaavuudesta suoraan mitattujen arvojen kanssa kaikissa ajo-olosuhteissa (esimerkiksi myös ajaminen tunnelissa) on esitettävä tutkimuslaitokselle tyyppihyväksynnän yhteydessä.

d)

Tämän säännön kohdan 5.1.3.1 mukaisesti varustetun vetoauton osalta: Kyky aktivoida perävaunun käyttöjarrut kulloinkin kyseessä olevien ohjausjohtojen välityksellä kuljettajasta riippumatta.

2.1.3

Ajoneuvon ajonvakautustoiminto on osoitettava tutkimuslaitokselle yhdellä ajoneuvolla tehtävillä dynaamisilla ajoliikkeillä. Tämä voidaan toteuttaa vertaamalla tuloksia, jotka on saatu tietyssä kuormitustilassa, kun ajoneuvon ajonvakautustoiminto on kytkettynä päälle ja pois päältä. Vaihtoehtona toisilla ajoneuvoilla tehtävien dynaamisten ajoliikkeiden ja muiden kuormitustilojen osalta, kun on kyse samalla ajoneuvon ajonvakautusjärjestelmällä varustetuista ajoneuvoista, voidaan toimittaa tosiasiallisten ajoneuvoille tehtyjen testien tai tietokonesimulaatioiden tulokset.

Simulaattorin käyttö on määritelty tämän liitteen lisäyksessä 1.

Simulaattorin ominaisuudet ja validointi on määritelty tämän liitteen lisäyksessä 2.

Kunnes yhtenäisistä testausmenettelyistä on sovittu, ajoneuvon valmistajan ja tutkimuslaitoksen on sovittava menetelmästä, jolla kyseinen osoittaminen tehdään. Sen on sisällettävä ajoneuvoon asennetun ajoneuvon ajonvakautustoiminnon kannalta olennaiset suuntaohjauksen ja, tapauksen mukaan, kaatumisenhallinnan tilanteet. Osoitusmenetelmän selostus ja tulokset on liitettävä tyyppihyväksyntäselosteeseen. Tämä voidaan tehdä muulloinkin kuin tyyppihyväksynnän yhteydessä.

Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon osoittamiseen on käytettävä jotakin seuraavista dynaamisista ajoliikkeistä (22):

Suuntaohjaus

Kaatumisenhallinta

Säteenpienennystesti (reducing radius test)

Vakaan tilan ympyräratatesti (steady state circular test)

Askelohjaussyötetesti (step steer input test)

J-käännös (j-turn)

Sinikäyrä pysäytyksellä (sine with dwell)

 

J-käännös (j-turn)

 

Kitkakertoimeltaan erilaisten pintojen välinen kaistanvaihto (μ-split single lane change)

 

Kahden kaistan vaihto (double lane change)

 

Käänteisen ohjauksen testi tai ns. ongenkoukkutesti (reversed steering test / ’fish hook’ test)

 

Epäsymmetrinen yhden jakson sinimuotoinen ohjaus tai pulssiohjaussyötetesti (asymmetrical one period sine steer / pulse steer input test)

 

Toistettavuuden osoittamiseksi ajoneuvon ajonvakautustoiminto on osoitettava toiseen kertaan käyttäen valittua ajoliikettä (valittuja ajoliikkeitä).

2.1.4

Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon aktivoitumisesta on ilmoitettava kuljettajalle erityisellä varoitusvalolla. Varoitusvalon on pysyttävä sytytettynä niin kauan kuin ajoneuvon ajonvakautustoiminto on aktivoituneessa tilassa. Tämän säännön kohdassa 5.2.1.29 tarkoitettuja varoitusvaloja ei saa käyttää tätä tarkoitusta varten.

Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon aktivoituminen silloin, kun sitä käytetään oppimisprosessissa ajoneuvon toiminnallisten ominaisuuksien selvittämiseksi, ei saa tuottaa edellä mainittua varoitusvaloa.

Varoitusvalon on näyttävä kuljettajalle myös päivänvalossa siten, että kuljettaja voi helposti tarkistaa varoitusvalon asianmukaisen tilan poistumatta kuljettajan istuimelta.

2.1.5

Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon käyttöhäiriö tai vika on havaittava, ja siitä on ilmoitettava kuljettajalle tämän säännön kohdassa 5.2.1.29.1.2 tarkoitetulla erityisellä keltaisella varoitusvalolla.

Varoitusvalon on oltava jatkuva, ja sen on pysyttävä sytytettynä niin kauan kuin käyttöhäiriö tai vika on olemassa ja sytytyskytkin (käynnistyskytkin) on ’päällä’-asennossa (käynnissä).

2.1.6

Kun sähköisellä ohjausjohdolla varustettu moottorikäyttöinen ajoneuvo on kytketty sähköisesti perävaunuun sähköisellä ohjausjohdolla, kuljettajalle on annettava varoitus erityisellä varoitusvalolla, kun perävaunu antaa ilmoituksen ’VDC Active (VDC aktivoitu)’ sähköisen ohjausjohdon tiedonsiirtoon tarkoitetun osan kautta. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää kohdassa 2.1.4 tarkoitettua varoitusvaloa.

2.2   Perävaunut

2.2.1

Kun perävaunu on varustettu tämän säännön kohdassa 2.34 määritellyllä ajoneuvon ajonvakautustoiminnolla, sovelletaan seuraavaa:

 

Suuntaohjauksen osalta toiminnon on kyettävä automaattisesti hallitsemaan erikseen vasemmanpuolisten ja oikeanpuolisten pyörien nopeutta kullakin akselilla tai kunkin akseliryhmän yhdellä akselilla (20) selektiivisellä jarrutuksella, joka perustuu perävaunun tosiasiallisen käyttäytymisen arviointiin verrattuna vetoauton vastaavaan käyttäytymiseen (21).

 

Kaatumisenhallinnan osalta toiminnon on kyettävä automaattisesti hallitsemaan vähintään kahden pyörän nopeutta kullakin akselilla tai kussakin akseliryhmässä (20) selektiivisellä jarrutuksella tai automaattisesti ohjatulla jarrutuksella, joka perustuu arvioon perävaunun tosiasiallisesta käyttäytymisestä, joka voi johtaa kaatumiseen. (21).

2.2.2

Edellä tarkoitetun toiminnan toteuttamiseksi ajoneuvon ajonvakautustoiminnon on sisällettävä automaattisesti ohjatun jarrutuksen ja, tapauksen mukaan, selektiivisen jarrutuksen lisäksi vähintään seuraavat:

a)

Perävaunun tosiasiallisen käyttäytymisen määrittäminen renkaisiin pystysuorasti vaikuttavan voiman tai vähintään sivuttaiskiihtyvyyden ja pyörien nopeuden arvoista. On käytettävä ainoastaan ajoneuvon järjestelmillä tuotettuja tietoja. Jos näitä arvoja ei mitata suoraan, näyttö asianmukaisesta vastaavuudesta suoraan mitattujen arvojen kanssa kaikissa ajo-olosuhteissa (esimerkiksi myös ajaminen tunnelissa) on esitettävä tutkimuslaitokselle tyyppihyväksynnän yhteydessä.

2.2.3

Ajoneuvon ajonvakautustoiminto on osoitettava tutkimuslaitokselle yhdellä ajoneuvolla tehtävillä dynaamisilla ajoliikkeillä. Tämä voidaan tehdä vertaamalla tuloksia, jotka on saatu tietyssä kuormitustilassa, kun ajoneuvon ajonvakautustoiminto on kytkettynä päälle ja pois päältä. Vaihtoehtona toisilla ajoneuvoilla tehtävien dynaamisten ajoliikkeiden ja muiden kuormitustilojen osalta, kun on kyse samalla ajoneuvon ajonvakautusjärjestelmällä varustetuista ajoneuvoista, voidaan toimittaa tosiasiallisten ajoneuvoille tehtyjen testien tai tietokonesimulaatioiden tulokset.

Simulaattorin käyttö on määritelty tämän liitteen lisäyksessä 1.

Simulaattorin ominaisuudet ja validointi on määritelty tämän liitteen lisäyksessä 2.

Kunnes yhtenäisistä testausmenettelyistä on sovittu, ajoneuvon valmistajan ja tutkimuslaitoksen on sovittava menetelmästä, jolla kyseinen osoittaminen tehdään. Sen on sisällettävä ajoneuvoon asennetun ajoneuvon ajonvakautustoiminnon kannalta olennaiset suuntaohjauksen ja, tapauksen mukaan, kaatumisenhallinnan tilanteet. Osoitusmenetelmän selostus ja tulokset on liitettävä tyyppihyväksyntäselosteeseen. Tämä voidaan tehdä muulloin kuin tyyppihyväksynnän yhteydessä.

Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon osoittamiseen on käytettävä jotakin seuraavista dynaamisista ajoliikkeistä (22):

Suuntaohjaus

Kaatumisenhallinta

Säteenpienennystesti (reducing radius test)

Vakaan tilan ympyräratatesti (steady state circular test)

Askelohjaussyötetesti (step steer input test)

J-käännös (j-turn)

Sinikäyrä pysäytyksellä (sine with dwell)

 

J-käännös (j-turn)

 

Kitkakertoimeltaan erilaisten pintojen välinen kaistanvaihto (μ-split single lane change)

 

Kahden kaistan vaihto (double lane change)

 

Käänteisen ohjauksen testi tai ns. ongenkoukkutesti (reversed steering test / ’fish hook’ test)

 

Epäsymmetrinen yhden jakson sinimuotoinen ohjaus tai pulssiohjaussyötetesti (asymmetrical one period sine steer / pulse steer input test)

 

Toistettavuuden osoittamiseksi ajoneuvon ajonvakautustoiminto on osoitettava toiseen kertaan käyttäen valittua ajoliikettä (valittuja ajoliikkeitä).

2.2.4

Sähköisellä ohjausjohdolla varustetun perävaunun, joka on kytketty sähköisesti vetoautoon sähköisellä ohjausjohdolla, on annettava ilmoitus ’VDC Active (VDC aktivoitu)’ sähköisen ohjausjohdon tiedonsiirtoon tarkoitetun osan kautta, kun ajoneuvon ajonvakautustoiminto on aktivoituneessa tilassa. Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon aktivoituminen silloin, kun sitä käytetään oppimisprosessissa perävaunun toiminnallisten ominaisuuksien selvittämiseksi, ei saa tuottaa edellä mainittua ilmoitusta.

2.2.5

Jos perävaunu käyttää ’matalamman kitkan mukaan tapahtuvaa säätöä’, saa sen suorituskyvyn maksimoimiseksi muuttaa käyttötilaan ’korkeamman kitkan mukaan tapahtuva säätö’ ajoneuvon ajonvakautustoiminnon ollessa aktivoituneena.

LISÄYS 1

Dynaamisen ajovakauden simuloinnin käyttö

M-, N- ja O-luokan moottorikäyttöisten ajoneuvojen ja perävaunujen suuntaohjaus- ja/tai kaatumisenhallintatoiminnon tehokkuus voidaan määrittää tietokonesimulaatiolla.

1   SIMULOINNIN KÄYTTÖ

1.1

Ajoneuvon valmistajan on osoitettava ajoneuvon ajonvakautustoiminto tyyppihyväksyntäviranomaiselle tai tutkimuslaitokselle niillä samoilla dynaamisilla ajoliikkeillä, joilla tapahtuu liitteen 21 kohdissa 2.1.3 tai 2.2.3 tarkoitettu osoittaminen käytännössä.

1.2

Simulaatio on väline, jolla ajoneuvon ajonvakautussuorituskyky voidaan osoittaa, kun ajoneuvon ajonvakautustoiminto on kytketty päälle tai pois päältä ja sekä kuormitetussa että kuormittamattomassa tilassa.

1.3

Simulaatiot on tehtävä validoidulla mallinnus- ja simulointityökalulla. Tarkastaminen on tehtävä käyttäen kohdassa 1.1 tarkoitettuja ajoliikkeitä.

Simulointityökalun validointimenetelmä esitetään liitteen 21 lisäyksessä 2.

LISÄYS 2

Dynaamisen ajovakauden simulointityökalu ja sen validointi

1.   SIMULOINTITYÖKALUN OMINAISUUDET

1.1   Simulointimenetelmässä on otettava huomioon ajoneuvon suunta- ja kallistusliikkeisiin vaikuttavat päätekijät. Tyypillinen malli voi sisältää seuraavat ajoneuvon parametrit eksplisiittisessä tai implisiittisessä muodossa:

a)

akseli/pyörä;

b)

pyöräntuenta;

c)

rengas;

d)

alusta/ajoneuvon kori;

e)

voimansiirto, tarvittaessa;

f)

jarrujärjestelmä;

g)

hyötykuorma.

1.2   Ajoneuvon ajonvakautustoiminto on lisättävä simulointimalliin jommallakummalla seuraavista tavoista:

a)

simulaatiotyökalun alijärjestelmä (ohjelmamalli), tai

b)

elektroninen ohjauslaatikko, joka on osa simulointimallia (hardware-in-the-loop).

1.3   Jos kyse on perävaunusta, simulointi on tehtävä perävaunu tyyppiä edustavaan vetoautoon kytkettynä.

1.4   Ajoneuvon kuormitustila

1.4.1

Simulaattorin on pystyttävä ottamaan huomioon sekä kuormitettu että kuormittamaton tila.

1.4.2

Kuormituksena on pidettävä kiinteää kuormitusta, jonka ominaisuudet (massa, massan jakautuminen ja painopisteen suositeltu enimmäiskorkeus) valmistaja määrittelee.

2   SIMULOINTITYÖKALUN VALIDOINTI

2.1

Käytetyn mallinnus- ja simulointityökalun validius tarkistetaan vertailemalla tuloksia käytännön ajoneuvotestiin (ajoneuvotesteihin). Validointiin on käytettävä niitä testejä, jotka ilman hallintatoimia johtaisivat suunnanhallinnan menettämiseen (aliohjautuminen ja yliohjautuminen) tai, tapauksen mukaan, kaatumisenhallinnan menettämiseen ottaen huomioon tyyppiä edustavaan ajoneuvoon asennetun ajonvakautustoiminnon tarkoituksen.

Testien aikana kirjataan tai lasketaan seuraavat liikemuuttujat tarpeen mukaan standardin ISO 15037 osan 1:2005 (General conditions for passenger cars) tai osan 2:2002 (General conditions for heavy vehicles and buses) (ajoneuvoluokasta riippuen) mukaisesti:

a)

kiertonopeus;

b)

sivuttaiskiihtyvyys;

c)

pyöräkuormitus tai pyörän nousu;

d)

nopeus eteenpäin;

e)

kuljettajan toimet.

2.2

Tavoitteena on osoittaa, että ajoneuvon simuloitu käyttäytyminen ja ajonvakautustoiminto ovat verrattavissa käytännön ajoneuvotestien tuloksiin.

2.3

Simulaattorin katsotaan olevan validoitu, kun sen tulokset ovat verrattavissa käytännön testin tuloksiin, jotka on saatu tietyllä ajoneuvotyypillä ajoliikkeillä, jotka on valittu liitteen 21 kohdassa 2.1.3 tai 2.2.3 määriteltyjen ajoliikkeiden luettelosta.

Vakaan tilan ympyräratatestissä vertailu on tehtävä aliohjautuvuuskulman avulla.

Dynaamisen ajoliikkeen osalta on verrattava ajoneuvon ajonvakautustoiminnon aktivoitumisen ja toimintajakson välistä suhdetta simulaatiossa ja käytännön ajoneuvotestissä.

2.4.

Fysikaalisia parametrejä, jotka ovat erilaiset vertailuajoneuvon ja simuloidun ajoneuvon välillä, muokataan vastaavasti simulaatiossa.

2.5.

Simulaatiosta on laadittava simulaattoritestausseloste, jonka malli on määritelty tämän liitteen lisäyksessä 3, ja kopio siitä on liitettävä ajoneuvon hyväksynnästä annettavaan selosteeseen.

LISÄYS 3

Ajoneuvon ajonvakautustoiminnon simulointityökalun testausseloste

TESTAUSSELOSTEEN NRO: …

1   TUNNISTETIEDOT

1.1

Simulointityökalun valmistajan nimi ja osoite

1.2

Simulointityökalun tunnistetiedot: nimi/malli/numero (laitteet ja ohjelmisto)

2   SOVELTAMISALA

2.1

Ajoneuvotyyppi: (esimerkiksi kuorma-auto, vetoauto, linja-auto, puoliperävaunu, keskiakseliperävaunu, varsinainen perävaunu)

2.2

Ajoneuvon konfiguraatiot: (esimerkiksi 4 x 2, 4 x 4, 6 x 2, 6 x 4, 6 x 6)

2.3

Rajoittavat tekijät: (esimerkiksi ainoastaan mekaaninen pyöräntuenta)

2.4

Ajoliikkeet, joiden osalta simulaattori on validoitu:

3   AJONEUVON TARKISTUSTESTI(T)

3.1

Ajoneuvojen kuvaus, mukaan lukien vetoauto, kun kyse perävaunun testauksesta:

3.1.1

Ajoneuvojen tunnistetiedot: merkki/malli/valmistenumero

3.1.1.1

Muut kuin tavanomaiset varusteet:

3.1.2

Ajoneuvon kuvaus, mukaan lukien akselirakenne/pyöräntuenta/pyörät, moottori ja voimansiirto, jarrujärjestelmät ja ajoneuvon ajonvakautustoiminnon sisältö (suuntaohjaus/kaatumisenhallinta), ohjausjärjestelmä sekä tunnistetietoina nimi/malli/numero:

3.1.3

Simulaatiossa käytetyt ajoneuvotiedot (eksplisiittiset):

3.2

Testien kuvaus, mukaan lukien paikat, tien/testialueen olosuhteet, lämpötila ja päivämäärät:

3.3

Tulokset kuormitettuna ja kuormittamattomana ajoneuvon ajonvakautustoiminto kytkettynä päälle ja pois, mukaan lukien liitteen 21 lisäyksen 2 kohdassa 2.1 luetellut liikemuuttujat soveltuvin osin:

4   SIMULAATIOTULOKSET

4.1

Simulaatiossa käytetyt ajoneuvoparametrit ja arvot, joita ei ole saatu varsinaisesta testiajoneuvosta (implisiittiset):

4.2

Tulokset kuormitettuna ja kuormittamattomana ajoneuvon ajonvakautustoiminto kytkettynä päälle ja pois jokaisen tämän lisäyksen kohdassa 3.2 tarkoitetun testin osalta, mukaan lukien liitteen 21 lisäyksen 2 kohdassa 2.1 luetellut liikemuuttujat soveltuvin osin:

5   Tämä testi on suoritettu ja sen tulokset selostettu E-säännön nro 13, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna muutossarjalla …, liitteen 21 lisäyksen 2 mukaisesti.

Testin suorittamisesta vastaava tutkimuslaitos (23)

Allekirjoitus: … Päiväys: …

Hyväksyntäviranomainen (23)

Allekirjoitus: … Päiväys: …


(1)  Tämä vaatimus ei koske maastoajoneuvoja, erikoiskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja (esimerkiksi muuta kuin tavanomaista ajoneuvon alustaa käyttävä liikkuva laitteisto – esimerkiksi nosturit, hydrostaattisesti käytettävät ajoneuvot, joissa hydraulista käyttövoimajärjestelmää käytetään myös jarrutus- ja lisätoimintoihin), M2- ja M3-luokan alaluokkiin I ja A kuuluvia linja-autoja, nivellinja-autoja eikä N2-luokkaan kuuluvia puoliperävaunun vetoautoja, joiden kokonaismassa (GVM) on 3,5–7,5 tonnia.”

(2)  Tämä vaatimus ei koske erikoiskuljetukseen tarkoitettuja perävaunuja eikä perävaunuja, joissa on alue seisovia matkustajia varten.”

(3)  Tämä kohta ei estä Tanskaa edellyttämästä edelleen ajoneuvon ajonvakautustoimintoa, joka täyttää tämän säännön vaatimukset.”

(4)  Alaluokka III säännössä nro 107 määritellyn mukaisesti.”

(5)  Katso tämän liitteen lisäyksen 2 kohta 2.1.”

(6)  Tarvittaessa.

(7)  Testausta ei vaadita, jos valmistaja voi osoittaa, ettei muutos vaikuta jäykkyyteen.

(8)  Tarpeeton viivataan yli.

(9)  Koskee vain levyjarruja.

(10)  Koskee vain rumpujarruja.

(11)  Täytetään ainoastaan, jos jarrun automaattinen kulumissäätölaite on asennettu.

(12)  Allekirjoittajana on oltava eri henkilö, vaikka tutkimuslaitos ja hyväksyntälaitos ovat samat, tai vaihtoehtoisesti selosteen kanssa on annettava erillinen hyväksyntäviranomaisen hyväksyntä.

(13)  VDC (Vehicle Dynamic Control, ajoneuvon dynaaminen hallinta), sellaisena kuin se on määritelty standardissa ISO 11992-2:2003, mukaan luettuna muutos 1:2007, määritellään tässä säännössä ajoneuvon ajonvakautustoimintona – ks. säännön kohta 2.34.

(14)  VDC (Vehicle Dynamic Control, ajoneuvon dynaaminen hallinta), sellaisena kuin se on määritelty standardissa ISO 11992-2:2003, mukaan luettuna muutos 1:2007, määritellään tässä säännössä ajoneuvon ajonvakautustoimintona – ks. säännön kohta 2.34.

(15)  ROP (Roll Over Protection, kaatumissuoja), sellaisena kuin se on määritelty standardissa ISO 11992-2:2003, mukaan luettuna muutos 1:2007, määritellään tässä säännössä kaatumisenhallintana – ks. säännön kohta 2.32.2.2.

(16)  YC (Yaw Control, suunnanhallinta), sellaisena kuin se on määritelty standardissa ISO 11992-2:2003, mukaan luettuna muutos 1:2007, määritellään tässä säännössä suuntaohjauksena – ks. säännön kohta 2.32.2.1.

(17)  ROP (Roll Over Protection, kaatumissuoja), sellaisena kuin se on määritelty standardissa ISO 11992-2:2003, mukaan luettuna muutos 1:2007, määritellään tässä säännössä kaatumisenhallintana – ks. säännön kohta 2.32.2.2.

(18)  YC (Yaw Control, suunnanhallinta), sellaisena kuin se on määritelty standardissa ISO 11992-2:2003, mukaan luettuna muutos 1:2007, määritellään tässä säännössä suuntaohjauksena – ks. säännön kohta 2.32.2.1.

(19)  Allekirjoittajana on oltava eri henkilö, vaikka tutkimuslaitos ja hyväksyntäviranomainen ovat samat, tai vaihtoehtoisesti selosteen kanssa on annettava erillinen hyväksyntäviranomaisen hyväksyntä.

(20)  Jos akseleita on useita ja kahden vierekkäisen akselin akseliväli on yli 2 m, kutakin yksittäistä akselia pidetään erillisenä akseliryhmänä.

(21)  Lisäksi sallitaan vuorovaikutus ajoneuvon muiden järjestelmien tai osien kanssa. Jos järjestelmiin tai osiin sovelletaan erityisiä sääntöjä, tällaisen vuorovaikutuksen on täytettävä kyseisten sääntöjen vaatimukset. Esimerkiksi vuorovaikutusta ohjausjärjestelmän kanssa koskevat säännössä nro 79 asetetut ohjauksen korjaamista koskevat vaatimukset.

(22)  Jos jonkin edellä tarkoitetun ajoliikkeen käyttö ei aiheuta suunnanohjauksen menetystä tai, tapauksen mukaan, kaatumista, voidaan tutkimuslaitoksen kansa sopia vaihtoehtoisen ajoliikkeen käyttämisestä.

(23)  Allekirjoittajana on oltava eri henkilö, mikäli tutkimuslaitos ja hyväksyntäviranomainen ovat samat.