11.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/89


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä joulukuuta 2007,

tuomarin nimittämisestä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen

(2007/811/EY, Euratom)

EUROOPAN YHTEISÖJEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 223 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 139 artiklan,

sekä katsovat seuraavaa:

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 5 ja 7 artiklan nojalla ja Romain SCHINTGENin eroamisen johdosta olisi nimitettävä tuomari hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen eli 6 päivään lokakuuta 2009,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Jean-Jacques KASEL nimitetään tuomariksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen siitä päivästä, jona hän vannoo valansa, 6 päivään lokakuuta 2009.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2007.

Puheenjohtaja

A. MENDONÇA E MOURA