41995A0330(01)

Yleissopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty yksinkertaistetusta menettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa

Virallinen lehti nro C 078 , 30/03/1995 s. 0002 - 0010


YLEISSOPIMUS Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty yksinkertaistetusta menettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa

TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltioita,

VIITTAAVAT 9 päivänä maaliskuuta 1995 annettuun neuvoston säädökseen,

HALUAVAT tehostaa jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa sekä oikeudenkäynneissä että tuomioiden täytäntöönpanossa,

TUNNUSTAVAT rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamisen merkityksen oikeudellisessa yhteistyössä näiden päämäärien saavuttamiseksi,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että on välttämätöntä yksinkertaistaa rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa noudatettavaa menettelyä siinä määrin kuin tämä on jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksen perusperiaatteiden mukaista, mukaan lukien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen periaatteet,

TOTEAVAT, että useissa luovuttamista koskevissa menettelyissä luovutettavaksi pyydetty henkilö ei vastusta luovuttamistaan,

KATSOVAT, että luovuttamista varten tarvittava aika samoin kuin kaikkien luovuttamiseen liittyvien turvaamistoimenpiteiden kesto olisi lyhennettävä mahdollisimman lyhyeksi,

KATSOVAT, että sen vuoksi on syytä helpottaa 13 päivänä joulukuuta 1957 tehdyn, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamista yksinkertaistamalla ja tehostamalla luovuttamismenettelyä, ja

KATSOVAT, että rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan edelleen kaikissa asioissa, joista ei ole määräyksiä tässä yleissopimuksessa,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:

1 artikla

Yleiset määräykset

1. Tämän yleissopimuksen tarkoituksena on helpottaa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamista Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä täydentämällä sen määräyksiä.

2. Mitä 1 kohdassa määrätään ei vaikuta jäsenvaltioiden välillä voimassa olevien kahden- tai monenvälisten sopimusten suotuisampien määräysten soveltamiseen.

2 artikla

Luovuttamisvelvollisuus

Jäsenvaltiot sitoutuvat luovuttamaan etsityt henkilöt tässä yleissopimuksessa määrättyä yksinkertaistettua menettelyä noudattaen, jos kysymyksessä oleva henkilö antaa tähän suostumuksensa ja pyynnön vastaanottanut valtio suostuu luovuttamiseen tämän yleissopimuksen mukaisesti.

3 artikla

Luovuttamisen edellytykset

1. Edellä 2 artiklassa määrätyn perusteella henkilöt, joiden väliaikaista säilöön ottamista on pyydetty rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 16 artiklan mukaisesti, luovutetaan tämän yleissopimuksen 4-11 artiklan ja 12 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun luovuttamisen edellytyksenä ei ole rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 12 artiklan mukainen luovuttamispyynnön ja asiakirjojen esittäminen.

4 artikla

Toimitettavat tiedot

1. Seuraavia tietoja, jotka luovutuspyynnön esittäneen valtion on toimitettava, pidetään riittävinä asiasta tiedottamiseksi säilöönotetulle 6 ja 7 artiklan mukaisesti samoin kuin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle:

a) etsityn henkilöllisyys;

b) säilöön ottamista pyytävä viranomainen;

c) onko olemassa vangitsemismääräys tai asiakirja, jolla on vastaavat oikeusvaikutukset, taikka täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös;

d) rikoksen luonne ja oikeudellinen tunnusmerkistö;

e) kuvaus rikokseen liittyvistä olosuhteista, mukaan lukien ajankohta, paikka ja se, millä tavoin luovutuspyynnön kohteena oleva henkilö on osallisena rikoksessa;

f) sikäli kuin mahdollista, rikoksesta aiheutuneet seuraukset.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, voidaan lisätietoja pyytää, jos 1 kohdassa tarkoitetut tiedot osoittautuvat erityisissä tapauksissa riittämättömiksi, jotta pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltainen viranomainen voisi suostua luovuttamiseen.

5 artikla

Suostuminen luovuttamiseen

1. Säilöön otetun suostumus hänen luovuttamiseensa annetaan 6 ja 7 artiklan määräysten mukaisesti.

2. Luovutuspyynnön saaneen valtion viranomainen suostuu luovuttamiseen kansallisen lakinsa mukaista menettelyä noudattaen.

6 artikla

Asiasta tiedottaminen

Kun etsitty henkilö otetaan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista varten säilöön toisen jäsenvaltion alueella, toimivaltainen viranomainen antaa hänelle kansallisen lainsäädännön mukaisesti tiedon häntä koskevasta luovutuspyynnöstä sekä hänen mahdollisuudestaan antaa suostumuksensa siihen, että hänet luovutetaan pyynnön esittäneelle valtiolle yksinkertaistettua menettelyä noudattaen.

7 artikla

Suostumuksen saaminen

1. Säilöönotetun suostumus ja hänen mahdollinen nimenomainen luopumisensa vetoamasta erityissääntöön on annettava pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiselle oikeusviranomaiselle asiassa sovellettavan kansallisen lain mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jotta 1 kohdassa tarkoitettu suostumus tai mahdollinen luopuminen voitaisiin todeta tavalla, josta ilmenee, että säilöönotettu on ilmaissut ne vapaaehtoisesti ja täysin tietoisena tästä aiheutuvista seurauksista. Tätä varten säilöönotetulla on oikeus käyttää oikeusavustajaa.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu suostumus ja mahdollinen luopuminen merkitään pöytäkirjaan sen valtion sisäisessä lainsäädännössä määrättyä menettelyä noudattaen, jolle luovutuspyyntö on esitetty.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu suostumus ja mahdollinen luopuminen on peruuttamaton. Tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa jäsenvaltiot voivat ilmoittaa julistuksessa, että suostumus ja mahdollinen luopuminen voidaan peruuttaa niiden sisäisessä lainsäädännössä sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Siinä tapauksessa suostumuksesta ilmoittamisen ja sen peruuttamisen välistä aikaa ei oteta huomioon määrättäessä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan mukaisia määräaikoja.

8 artikla

Suostumuksen antamisesta ilmoittaminen

1. Pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa pyynnön esittäneelle valtiolle kyseisen henkilön suostumuksesta välittömästi. Pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa luovutusta pyytäneelle valtiolle kymmenen päivän kuluessa väliaikaisesta säilöön ottamisesta, onko henkilö antanut suostumuksensa, jotta pyynnön esittänyt valtio voisi tarvittaessa tehdä pyynnön rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ilmoittaminen tapahtuu suoraan toimivaltaisten viranomaisten kesken.

9 artikla

Luopuminen erityissääntöön vetoamisesta

Tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa jäsenvaltiot voivat antaa julistuksen, että rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 14 artiklan sääntöjä ei sovelleta silloin, kun henkilö 7 artiklan mukaisesti:

a) antaa suostumuksensa luovuttamiseen

tai

b) antaa suostumuksensa luovuttamiseen ja nimenomaisesti luopuu käyttämästä erityissääntöä.

10 artikla

Luovuttamispäätöksestä ilmoittaminen

1. Poiketen siitä, mitä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 18 artiklan 1 kohdassa määrätään, yksinkertaistettua menettelyä noudattaen tehdystä luovuttamispäätöksestä sekä yksinkertaistettuun luovuttamismenettelyyn liittyvistä tiedoista ilmoittaminen tapahtuu suoraan pyynnön vastaanottaneen valtion ja väliaikaista säilöönottamista pyytäneen valtion viranomaisten välillä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tehdään kahdenkymmenen päivän kuluessa päivästä, jona henkilö on antanut suostumuksensa.

11 artikla

Määräaika, jossa luovuttaminen on tehtävä

1. Henkilön luovuttaminen tapahtuu kahdenkymmenen päivän kuluessa päivästä, jona yksinkertaistettua luovutusmenettelyä koskevasta päätöksestä on ilmoitettu 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2. Jos henkilö on edelleen säilöön otettuna 1 kohdassa määrätyn määräajan päätyttyä, hänet päästetään vapaaksi pyynnön vastaanottaneen valtion alueella.

3. Sellaisen ylivoimaisen esteen sattuessa, joka estää henkilön luovuttamisen 1 kohdassa määrätyssä ajassa, 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu asianomainen viranomainen ilmoittaa asiasta toiselle viranomaiselle. Nämä sopivat keskenään uudesta luovuttamispäivästä. Tällöin luovuttaminen tapahtuu kahdenkymmenen päivän kuluessa sovitusta uudesta määräpäivästä. Jos asianomainen on määräajan päättyessä edelleen säilöön otettuna, hänet päästetään vapaaksi.

4. Tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdan määräyksiä ei sovelleta, jos pyynnön vastaanottanut valtio haluaa käyttää rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 19 artiklaa.

12 artikla

Suostumus, joka annetaan 8 artiklassa määrätyn määräajan päättymisen jälkeen tai muissa olosuhteissa

1. Kun henkilö on antanut suostumuksensa 8 artiklassa määrätyn kymmenen päivän määräajan päätyttyä, pyynnön vastaanottanut valtio:

- noudattaa tämän yleissopimuksen mukaista yksinkertaistettua menettelyä, jos rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 12 artiklassa tarkoitettu luovutuspyyntö ei ole vielä saapunut kyseiselle valtiolle;

- voi noudattaa tätä yksinkertaistettua menettelyä, jos se on tällä välin saanut rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 12 artiklassa tarkoitetun luovutuspyynnön.

2. Jos väliaikaista säilöön ottamista ei ole pyydetty tai jos luovutuspyynnön saamisen jälkeen on annettu suostumus, pyynnön vastaanottanut valtio voi noudattaa tämän yleissopimuksen mukaista yksinkertaistettua menettelyä.

3. Tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa kukin jäsenvaltio antaa julistuksen siitä, aikooko se soveltaa 1 kohdan toista luetelmakohtaa ja 2 kohtaa sekä minkälaisin ehdoin se aikoo sen tehdä.

13 artikla

Luovuttaminen edelleen johonkin toiseen jäsenvaltioon

Kun luovutettuun henkilöön nähden ei sovelleta erityissääntöä tämän yleissopimuksen 9 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion julistuksen mukaisesti, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 15 artiklaa ei sovelleta luovutettaessa häntä toiseen jäsenvaltioon, jollei sanotussa julistuksessa toisin määrätä.

14 artikla

Kauttakuljetus

Kun kyseessä on yksinkertaistettua menettelyä noudattaen tehtävä luovuttaminen, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 21 artiklan mukaisessa kauttakuljetuksessa sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a) kiireellisissä tapauksissa voidaan 4 artiklassa vaaditut tiedot sisältävä hakemus tehdä kauttakulkuvaltiolle millä hyvänsä tavalla, josta jää kirjallinen merkintä. Kauttakulkuvaltio voi ilmoittaa päätöksestään samaa menettelyä noudattaen;

b) edellä 4 artiklassa tarkoitetut tiedot ovat riittäviä, jotta kauttakulkuvaltion toimivaltainen viranomainen voisi varmistua siitä, että kyse on yksinkertaistetusta luovutusmenettelystä, ja ryhtyä luovutetun henkilön suhteen kauttakuljetuksen vaatimiin toimiin.

15 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen

Tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa kukin jäsenvaltio ilmoittaa antamassaan julistuksessa, mitkä ovat sen 4-8 sekä 10 ja 14 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset.

16 artikla

Voimaantulo

1. Tämä yleissopimus on ratifioitava, hyväksyttävä tai siihen on liityttävä. Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön huostaan. Neuvoston pääsihteeri ilmoittaa talletuksesta kaikille jäsenvaltioille.

2. Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona viimeisenä tämän muodollisuuden suorittava jäsenvaltio on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

3. Kunnes tämä yleissopimus tulee voimaan, jokainen jäsenvaltio voi tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tai muulloin antaa julistuksen siitä, että yleissopimusta voidaan soveltaa sen osalta saman julistuksen antaneisiin jäsenvaltioihin nähden yhdeksänkymmenen päivän kuluttua päivästä, jona jäsenvaltio on tallettanut julistuksensa.

4. Julistus, joka on annettu 9 artiklan nojalla, tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua sen tallettamisesta, kuitenkin aikaisintaan tämän yleissopimuksen voimaantulopäivänä tai päivänä, jona sitä aletaan soveltaa kyseiseen jäsenvaltioon.

5. Tätä yleissopimusta sovelletaan vain pyyntöihin, jotka on esitetty sen jälkeen kun yleissopimus tuli voimaan tai sitä alettiin soveltaa pyynnön vastaanottaneen ja pyynnön esittäneen valtion välillä.

17 artikla

Liittyminen

1. Tähän yleissopimukseen voi liittyä jokainen valtio, josta tulee Euroopan unionin jäsen.

2. Tämän yleissopimuksen teksti, joka on laadittu unioniin liittyvän valtion kielellä Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä ja jonka kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet, on yhtä todistusvoimainen kuin muutkin kielitoisinnot. Pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset jokaiselle jäsenvaltiolle.

3. Liittymisasiakirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön huostaan.

4. Tämä yleissopimus tulee voimaan jokaisen siihen liittyneen valtion osalta yhdeksänkymmenen päivän kuluttua päivästä, jona valtio on tallettanut liittymiskirjansa, tai tämän yleissopimuksen voimaantulopäivänä, jos se ei vielä ole tullut voimaan kyseisen yhdeksänkymmenen päivän määräajan päättyessä.

5. Jos tämä yleissopimus ei ole vielä tullut voimaan liittymisasiakirjan talletushetkellä, tähän yleissopimukseen liittyviin jäsenvaltioihin sovelletaan 16 artiklan 3 kohdan määräyksiä.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óýìâáóç.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finlandesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. El Secretario General remitirá a cada Estado miembro una copia autenticada de dicho texto.

Udfærdiget i Bruxelles, den tiende marts nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og er deponeret i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. Generalsekretæren fremsender en bekræftet genpart til hver medlemsstat.

Geschehen zu Brüssel am zehnten März neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. Der Generalsekretär übermittelt jedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift dieser Urschrift.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Ìáñôßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå, óå Ýíá ìüíïí áíôßôõðï, óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éñëáíäéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá, üëá äå ôá êåßìåíá åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÜ êáé êáôáôßèåíôáé óôá áñ÷åßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò äéáâéâÜæåé åðéêõñùìÝíï áíôßãñáöï óå êÜèå êñÜôïò ìÝëïò.

Done at Brussels, this tenth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union, which shall transmit a certified copy to each of the Member States.

Fait à Bruxelles, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an deichiú lá de Mhárta míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Cuirfidh an tArdrúnaí cóip dhílis dheimhnithe chuig gach Ballstát.

Fatto a Bruxelles, il dieci marzo millenovecentonovantacinque, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro.

Gedaan te Brussel, de tiende maart negentienhonderdvijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie. De Secretaris-Generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan elke Lid-Staat.

Feito em Bruxelas, em dez de Março de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. O Secretário-Geral remeterá uma cópia autenticada a cada Estado-membro.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksän-kymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeristö toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille jäsenvaltioille.

Utfärdad i Bryssel den tionde mars år nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. Generalsekreteraren skall vidarebefordra en bestyrkt kopia till varje medlemsstat.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

>VIITTAUS FILMIIN>

For regeringen for Kongeriget Danmark

>VIITTAUS FILMIIN>

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>VIITTAUS FILMIIN>

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

>VIITTAUS FILMIIN>

Por el Gobierno del Reino de España

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour le gouvernement de la République française

>VIITTAUS FILMIIN>

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

>VIITTAUS FILMIIN>

Per il governo della Repubblica italiana

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

>VIITTAUS FILMIIN>

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>VIITTAUS FILMIIN>

Für die Regierung der Republik Österreich

>VIITTAUS FILMIIN>

Pelo Governo da República Portuguesa

>VIITTAUS FILMIIN>

Suomen hallituksen puolesta

>VIITTAUS FILMIIN>

På svenska regeringens vägnar

>VIITTAUS FILMIIN>

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>VIITTAUS FILMIIN>