41992A0529

Yleissopimus Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 allekirjoittamista varten avattuun yleissopimukseen sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista

Virallinen lehti nro L 333 , 18/11/1992 s. 0001 - 0026


YLEISSOPIMUS Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 allekirjoittamista varten avattuun yleissopimukseen sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEN KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka

KATSOVAT, että Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta ovat Euroopan yhteisön jäseneksi tullessaan sitoutuneet liittymään Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 allekirjoittamista varten avattuun yleissopimukseen sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista,

OVAT PÄÄTTÄNEET tehdä tämän yleissopimuksen ja ovat tätä varten nimenneet täysivaltaisiksi edustajikseen:

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS:

varapääministeri, oikeus- ja talousministeri

Melchior WATHELETin,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR:

oikeusministeri

Michael BENDIKin,

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI:

Saksan liittotasavallan oikeusministeriön päällikön

Hans-Wolfgang HEYDEn,

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI:

oikeusministeri

Michalis PAPACONSTANTINOUn,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS:

oikeusministeri

Tomás DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNANDEZ DEL CASTILLOn,

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI:

sinetinvartija, oikeusministeri

Michel VAUZELLEn,

IRLANNIN PRESIDENTTI:

oikeusministeri

Pádraig FLYNNin,

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI:

Lissabonissa olevan suurlähettilään

Giovanni BATTISTINIn,

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA:

hallituksen erityisneuvonantajan

Charles ELSENin,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR:

oikeusministeri

E. M. H. HIRSCH BALLINin,

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI:

oikeusministeri

Álvaro José BRILHANTE LABORINHO LÚCIOn,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR:

oikeusministeriön parlamentaarisen apulaisvaltiosihteerin

John Mark TAYLORin,

JOTKA Euroopan yhteisöjen neuvostossa kokoontuneina ja vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi todetut valtakirjansa

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta liittyvät Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 allekirjoittamista varten avattuun yleissopimukseen sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista.

2 artikla

Muutetaan sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaa yleissopimusta seuraavasti:

1) Poistetaan 22 artiklan 2 kohta, 27 artikla ja 30 artiklan 3 kohdan toinen virke,

2) korvataan 31 artiklan d alakohta seuraavasti:

"d) 23, 24, 25, 26 tai 30 artiklassa tarkoitetuista ilmoituksista".

3 artikla

Euroopan yhteisöjen neuvoston pääsihteeri toimittaa Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevasta yleissopimuksesta englannin, hollannin, iirin, italian, kreikan, ranskan, saksan ja tanskan kielellä.

Sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen espanjan ja portugalin kielellä laaditut tekstit ovat tämän yleissopimuksen liitteinä I ja II. Espanjan ja portugalin kielellä laaditut tekstit ovat todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen muut tekstit.

4 artikla

Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava tämä yleissopimus. Ratifioimiskirjat talletetaan Euroopan yhteisöjen neuvoston pääsihteeristöön.

5 artikla

Tämä yleissopimus tulee voimaan sen ratifioineiden valtioiden välillä kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun viimeisenä ratifioimiskirjansa tallettava Espanjan kuningaskunta tai Portugalin tasavalta tai jokin sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen ratifioinut sopimusvaltio on tallettanut ratifioimiskirjansa.

Tämä yleissopimus tulee voimaan kunkin sellaisen sopimusvaltion osalta, joka ratifioi sen myöhemmin, kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun kyseinen valtio on tallettanut ratifioimiskirjansa.

6 artikla

Euroopan yhteisöjen pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen allekirjoittajavaltioille:

a) ratifioimiskirjan tallettamisesta;

b) tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä sopimusvaltioiden osalta.

7 artikla

Tämä yleissopimus laaditaan englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, saksan ja tanskan kielellä yhtenä kappaleena, jonka kaikki kymmenen tekstiä ovat yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeri toimittaa yleissopimuksen oikeaksi todistetun jäljennöksen kunkin allekirjoittajavaltion hallitukselle.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Funchalissa kahdeksantenatoista pävänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.