26.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2023/2048,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2023,

delegoitujen asetusten (EU) N:o 626/2011, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016 ja (EU) 2019/2018 oikaisemisesta huoneilmastointilaitteiden, valonlähteiden, kylmäsäilytyslaitteiden ja suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkintävaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoiduissa asetuksissa (EU) N:o 626/2011 (2), (EU) 2019/2015 (3), (EU) 2019/2016 (4) ja (EU) 2019/2018 (5) vahvistetaan huoneilmastointilaitteiden, valonlähteiden, kylmäsäilytyslaitteiden ja suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkintää koskevat säännökset.

(2)

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 626/2011 liitteessä I olevan 47 kohdan määritelmässä on virhe, joka koskee kaksikanavaisten huoneilmastointilaitteiden sähkönkulutuksen yksikköä.

(3)

Delegoitu asetus (EU) N:o 626/2011 sisältää virheitä liitteen III eri kohdissa, koska siinä todetaan, että tiedot tuntienergiankulutuksesta kilowattitunteina 60 minuutissa on pyöristettävä ylöspäin lähimpään kokonaislukuun, jotta ne voidaan sisällyttää yksi- ja kaksikanavaisten huoneilmastointilaitteiden energiamerkkiin.

(4)

Delegoitu asetus (EU) N:o 626/2011 sisältää liitteen III eri kohdissa virheitä, jotka koskevat lämmitys- ja jäähdytystehojen sekä energiatehokkuuden SEER-, SCOP-, EER- ja COP-arvojen pyöristyssääntöjä.

(5)

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/2015 liite VI olisi oikaistava, koska sana ”verkkojännitteinen” puuttuu.

(6)

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/2015 liite IX olisi oikaistava, koska vaihteluvälin [0–100] olisi viitattava ainoastaan CRI:hin.

(7)

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/2016 liitteessä VI on virhe, joka koskee osastotyypin ”2 tähden lohko” termodynaamista parametria (rc).

(8)

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/2018 liitteessä IV on virhe, koska viittaus taulukkoon 4 on jätetty pois. Tällaista viittausta tarvitaan, jotta olisi yksiselitteistä, että lämpötiloja koskevat poikkeamat eivät ole sallittuja.

(9)

Sen vuoksi delegoituja asetuksia (EU) N:o 626/2011, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016 ja (EU) 2019/2018 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 626/2011 oikaiseminen

Oikaistaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 626/2011 liitteet I ja III tämän asetuksen liitteen 1 mukaisesti.

2 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/2015 oikaiseminen

Oikaistaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/2015 liitteet VI ja IX tämän asetuksen liitteen 2 mukaisesti.

3 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/2016 oikaiseminen

Oikaistaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/2016 liite VI tämän asetuksen liitteen 3 mukaisesti.

4 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/2018 oikaiseminen

Oikaistaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/2018 liite IV tämän asetuksen liitteen 4 mukaisesti.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan neljäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1.

(2)  Delegoitu komission asetus (EU) N:o 626/2011, annettu 4 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä huoneilmastointilaitteiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 178, 6.7.2011, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2015, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä valonlähteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 68).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2016, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1060/2010 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 102).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2018, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 155).


LIITE 1

Muutetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 626/2011 liitteet I ja III seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I olevassa määritelmässä 47 ilmaisu ”kWh/v” ilmaisulla ”kWh/h”.

2)

Muutetaan liitteessä III seuraavia kohtia:

korvataan 1.1 kohdan a alakohdan V alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 1.1 kohdan a alakohdan VI alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 1.1 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 1.1 kohdan a alakohdan VIII alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 1.1 kohdan a alakohdan IX alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 1.5 kohdan iv alakohdan 10 alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 2.1 kohdan a alakohdan V alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 2.1 kohdan a alakohdan VI alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 2.1 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 2.5 kohdan iv alakohdan 10 alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 3.1 kohdan a alakohdan V alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 3.1 kohdan a alakohdan VI alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 3.1 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 3.5 kohdan iv alakohdan 9 alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 4.1 kohdan a alakohdan V alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 4.1 kohdan a alakohdan VI alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 4.1 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 4.2 kohdan iv alakohdan 11 alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 4.3 kohdan a alakohdan V alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 4.3 kohdan a alakohdan VI alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 4.3 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 4.4 kohdan iv alakohdan 11 alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 4.5 kohdan a alakohdan V alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 4.5 kohdan a alakohdan VI alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 4.5 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 4.6 kohdan iv alakohdan 11 alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 5.1 kohdan a alakohdan V alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 5.1 kohdan a alakohdan VI alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 5.1 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 5.2 kohdan iv alakohdan 11 alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 5.3 kohdan a alakohdan V alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 5.3 kohdan a alakohdan VI alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 5.3 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 5.4 kohdan iv alakohdan 11 alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 5.5 kohdan a alakohdan V alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 5.5 kohdan a alakohdan VI alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 5.5 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

korvataan 5.6 kohdan iv alakohdan 11 alakohdassa ilmaisu ”pyöristettynä ylöspäin” ilmaisulla ”pyöristettynä”

3)

Muutetaan liitteessä III seuraavia kohtia:

korvataan 4.1 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”lähimpään kokonaislukuun” ilmaisulla ”yhteen desimaaliin”

korvataan 4.3 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”lähimpään kokonaislukuun” ilmaisulla ”yhteen desimaaliin”

korvataan 4.5 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”lähimpään kokonaislukuun” ilmaisulla ”yhteen desimaaliin”

korvataan 5.1 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”lähimpään kokonaislukuun” ilmaisulla ”yhteen desimaaliin”

korvataan 5.3 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”lähimpään kokonaislukuun” ilmaisulla ”yhteen desimaaliin”

korvataan 5.5 kohdan a alakohdan VII alakohdassa ilmaisu ”lähimpään kokonaislukuun” ilmaisulla ”yhteen desimaaliin”

4)

Muutetaan liitteessä III seuraavia kohtia:

korvataan 4.2 kohdan iv alakohdan 12 alakohdassa ilmaisu ”XY” ilmaisulla ”X,Y”

korvataan 4.4 kohdan iv alakohdan 12 alakohdassa ilmaisu ”XY” ilmaisulla ”X,Y”

korvataan 4.6 kohdan iv alakohdan 12 alakohdassa ilmaisu ”XY” ilmaisulla ”X,Y”

korvataan 5.2 kohdan iv alakohdan 12 alakohdassa ilmaisu ”XY” ilmaisulla ”X,Y”

korvataan 5.4 kohdan iv alakohdan 12 alakohdassa ilmaisu ”XY” ilmaisulla ”X,Y”

korvataan 5.6 kohdan iv alakohdan 12 alakohdassa ilmaisu ”XY” ilmaisulla ”X,Y”

5)

Muutetaan liitteessä III olevia kuvia:

1)

Korvataan 4.1 kohdassa oleva kuva seuraavalla kuvalla:

Image 1

2)

Korvataan 4.2 kohdassa oleva kuva seuraavalla kuvalla:

Image 2

3)

Korvataan 4.3 kohdassa oleva kuva seuraavalla kuvalla:

Image 3

4)

Korvataan 4.4 kohdassa oleva kuva seuraavalla kuvalla:

Image 4

5)

Korvataan 4.5 kohdassa oleva kuva seuraavalla kuvalla:

Image 5

6)

Korvataan 4.6 kohdassa oleva kuva seuraavalla kuvalla:

Image 6

7)

Korvataan 5.1 kohdassa oleva kuva seuraavalla kuvalla:

Image 7

8)

Korvataan 5.2 kohdassa oleva kuva seuraavalla kuvalla:

Image 8

9)

Korvataan 5.3 kohdassa oleva kuva seuraavalla kuvalla:

Image 9

10)

Korvataan 5.4 kohdassa oleva kuva seuraavalla kuvalla:

Image 10

11)

Korvataan 5.5 kohdassa oleva kuva seuraavalla kuvalla:

Image 11

12)

Korvataan 5.6 kohdassa oleva kuva seuraavalla kuvalla:

Image 12


LIITE 2

Muutetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2015 liitteet I ja IX seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä VI ilmaisu ”LED- ja OLED-valonlähteillä” ilmaisulla ”verkkojännitteisillä LED- ja OLED-valonlähteillä” seuraavissa kohdissa:

1 kohdan e alakohdan 11 alakohta

1 kohdan e alakohdan 12 alakohta

2)

Korvataan liitteen IX taulukossa 9 ilmaisu ”CRI ja R9 [0–100]” ilmaisulla ”CRI [0-100] ja R9”.


LIITE 3

Muutetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2016 liite VI seuraavasti:

 

Korvataan 1 kohdan taulukossa 7 olevan osastotyypin ”2 tähden lohko” termodynaamisen parametrin (rc) arvo ”2,10” arvolla ”1,80”.


LIITE 4

Muutetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2018 liite IV seuraavasti:

 

Korvataan liitteessä IV olevan 2 kohdan b alakohdassa teksti:

”—

Edaily on suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen energiankulutus 24 tunnin aikana ilmaistuna kilowattitunteina/24h ja pyöristettynä kolmeen desimaaliin.”

 

seuraavasti:

”—

Edaily on suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen energiankulutus 24 tunnin aikana ilmaistuna kilowattitunteina/24h, pyöristettynä kolmeen desimaaliin ja mitattuna taulukossa 4 kyseessä olevalle lämpötilaluokalle määritetyissä lämpötilaolosuhteissa.”