2.6.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 143/40


KOMISSION ASETUS (EU) 2023/1069,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2023,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse biksafeenin, syprodiniilin, fenheksamidin, fenpikoksamidin, fenpyroksimaatin, flutianiilin, isoksaflutolin, mandipropamidin, metoksifenotsidin ja spinetoramin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Codex Alimentarius -komissio hyväksyi 13 päivänä joulukuuta 2022 asetamipridin, biksafeenin, klorotaloniilin, klofentetsiinin, klotianidiinin, syprodiniilin, difenokonatsolin, etiprolin, fenheksamidin, fenpikoksamidin, fenpyroksimaatin, fluensulfonin, fluopyramin, flutianiilin, imatsaliilin, isoprotiolaanin, isoksaflutolin, mandipropamidin, metkonatsolin, metopreenin, metoksifenotsidin, protiokonatsolin, pydiflumetofeenin, pyrasulfotolin, pyratsiflumidin, kinoksifeenin, spinetoramin, spiropidionin, tebukonatsolin, tiametoksaamin, trifloksistrobiinin ja trineksapakki-etyylin jäämien uudet Codex-enimmäismäärät (CXL-arvot) (2).

(2)

Näille aineille oli vahvistettu jäämien enimmäismäärät asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteissä II, III ja V lukuun ottamatta etiprolia, fluensulfonia ja pydiflumetofeenia, joille ei ollut vahvistettu erityisiä jäämien enimmäismääriä ja joita ei ollut sisällytetty mainitun asetuksen liitteeseen IV, joten niihin sovelletaan kyseisen asetuksen 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettua oletusarvoa 0,01 mg/kg.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (3) 5 artiklan 3 kohdassa säädetään, että voimassa olevat tai pian voimaan tulevat kansainväliset standardit on otettava huomioon elintarvikelainsäädäntöä kehitettäessä tai mukautettaessa, paitsi jos kyseiset standardit tai niiden asiaa koskevat osat olisivat tehoton tai epäasianmukainen keino elintarvikelainsäädännön laillisten tavoitteiden saavuttamiseksi tai jos se on tieteellisesti perusteltua tai jos niistä seuraisi unionissa asianmukaiseksi määritellystä tasosta poikkeava suojelun taso. Lisäksi mainitun asetuksen 13 artiklan e alakohdan mukaisesti unioni edistää kansainvälisten teknisten standardien ja elintarvikelainsäädännön välistä yhdenmukaisuutta varmistaen samalla, että unionissa käyttöön otettua suojelun korkeaa tasoa ei alenneta.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi kuluttajille aiheutuvat riskit ja laati tieteellisen raportin (4). Niiltä osin kuin elintarviketurvallisuusviranomainen oli havainnut mahdollisen riskin kuluttajien terveydelle, unioni esitti Codexin torjunta-ainejäämäkomitealle ehdotettuja CXL-arvoja koskevia varaumia (5) (6). Tämä koski seuraavia torjunta-aineen ja tuotteen yhdistelmiä: asetamipridi (kaikki tuotteet), klorotaloniili (kaikki tuotteet), klofentetsiini (kaikki tuotteet), klotianidiini (kaikki tuotteet), difenokonatsoli (kaikki tuotteet), etiproli (kaikki tuotteet), fenpyroksimaatti (sitruunat ja limetit, pomelot ja greipit), fluensulfoni (kaikki tuotteet), imatsaliili (kaikki tuotteet), isoprotiolaani (kaikki tuotteet), metkonatsoli (kaikki tuotteet), metopreeni (kaikki tuotteet), protiokonatsoli (kaikki tuotteet), pydiflumetofeeni (kaikki tuotteet), pyrasulfotoli (kaikki tuotteet), pyratsiflumidi (kaikki tuotteet), kinoksifeeni (kaikki tuotteet), spinetorami (musta ja vihreä tee), spiropidioni (kaikki tuotteet), tebukonatsoli (kaikki tuotteet), tiametoksaami (kaikki tuotteet), trifloksistrobiini (kaikki tuotteet) ja trineksapakki-etyyli (kaikki tuotteet).

(5)

CXL-arvoja, joiden osalta unioni ei esittänyt varaumaa Codexin torjunta-ainejäämäkomitealle, koska elintarviketurvallisuusviranomainen ei havainnut kuluttajille unionissa aiheutuvia riskejä, voidaan pitää turvallisina. Tämä koskee tiettyjä biksafeenin, syprodiniilin, fenheksamidin, fenpikoksamidin, fenpyroksimaatin, flutianiilin, isoksaflutolin, mandipropamidin, metoksifenotsidin ja spinetoramin CXL-arvoja. Nämä CXL-arvot olisi sen vuoksi sisällytettävä asetukseen (EY) N:o 396/2005, paitsi jos ne liittyvät tuotteisiin, joita ei mainita kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa luettelossa, tai jos ne ovat alhaisemmalla tasolla kuin nykyiset jäämien enimmäismäärät. Näin ollen fluopyramin jäämien enimmäismääriä ei pitäisi muuttaa.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisen raportin perusteella ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdassa luetellut tekijät huomioon ottaen asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin ovat mainitun artiklan vaatimusten mukaiset.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-45%252FFinal%252520Report%252520CAC45%252FCompiled%2BREP22_CAC.pdf

Elintarvikestandardeja koskeva FAO:n ja WHO:n yhteisohjelma, Codex Alimentarius -komissio. Lisäys III. 45. istunto. Järjestetty virtuaalisesti 21.–25. marraskuuta 2022, 12.–13. ja 19. joulukuuta 2022 ja 6. helmikuuta 2023.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 53rd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2022;20(9):7521

(5)  Euroopan unionin huomautukset asiakirjasta Codex CX/PR 22/53/5: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-53%252FCRDs%252Fpr53_crd13revx.pdf.

(6)  Codexin torjunta-ainejäämäkomitean 53. istunnon raportti REP22/PR53: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-53%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP22_PR53e.pdf.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II olevat biksafeenia, syprodiniiliä, fenheksamidia, fenpikoksamidia, fenpyroksimaattia, flutianiiliä, isoksaflutolia, mandipropamidia, metoksifenotsidia ja spinetoramia koskevat sarakkeet seuraavasti:

"Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan  (1)

Biksafeeni (R) (F)

Syprodiniili (R) (F)

Fenheksamidi (F)

Fenpikoksamidi (R) (F)

Fenpyroksimaatti (R) (F) (A)

Flutianiili

Isoksaflutoli (isoksaflutolin ja sen diketonitriili-metaboliitin summa ilmaistuna isoksaflutolina)

Mandipropamidi (sen isomeerien kaikki suhteet)

Metoksifenotsidi (F)

Spinetorami (spinetorami-J:n ja spinetorami-L:n summa) (F)(A)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

0110000

Sitrushedelmät

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,5 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

 

0110010

Greipit

 

 

 

 

(+)

 

 

0,2

 

0,02  ((*))

0110020

Appelsiinit

 

 

 

 

(+)

 

 

0,4

 

0,07

0110030

Sitruunat

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0110040

Limetit

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0110050

Mandariinit

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,15

0110990

Muut (2)

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0120000

Pähkinät

 

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,05

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,1

0,02  ((*))

0120010

Mantelit

 

0,02  ((*))(+)

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120020

Parapähkinät

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120030

Cashewpähkinät

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120040

Kastanjat

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120050

Kookospähkinät

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120060

Hasselpähkinät

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120070

Makadamiat

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120080

Pekaanipähkinät

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120090

Pinjansiemenet

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120100

Pistaasipähkinät

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120110

Jalopähkinät

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120990

Muut (2)

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Siemenhedelmät

 

2

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,15

0130010

Omenat

 

 

0,01  ((*))

 

0,3 (+)

0,15

 

 

0,01  ((*))

(+)

0130020

Päärynät

 

 

6

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

(+)

0130030

Kvittenit

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130040

Mispelit

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130990

Muut (2)

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

0140000

Kivihedelmät

 

2

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0140010

Aprikoosit

 

 

10

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

0,2 (+)

0140020

Kirsikat

 

 

7

 

2 (+)

0,4

 

 

2

2

0140030

Persikat

 

 

10

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,3

0140040

Luumut

 

 

2

 

0,1 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

0,02  ((*))

0140990

Muut (2)

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

3

15

 

0,3

0,7

 

2

1

0,4

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

 

(+)

 

 

 

 

(+)

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

 

(+)

 

 

 

 

(+)

0152000

b)

Mansikat

 

5

10

 

0,3

0,3

 

0,01  ((*))

2

0,2

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

 

15

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

1

0153010

Karhunvatukat

 

3

 

 

0,7 (+)

 

 

 

 

(+)

0153020

Sinivatukat

 

0,02  ((*))

 

 

0,5 (+)

 

 

 

 

(+)

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

3

 

 

1,5 (+)

 

 

 

 

 

0153990

Muut (2)

 

0,02  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0154010

Pensasmustikat

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

4

0,4

0154020

Karpalot

 

8

20

 

0,5 (+)

 

 

 

0,7

0,4 (+)

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,5

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154050

Ruusunmarjat

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

3

15

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154080

Mustaseljan marjat

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154990

Muut (2)

 

3

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

0,4

0160000

Sekalaiset hedelmät

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0161010

Taatelit

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161020

Viikunat

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,07 (+)

0161040

Kumkvatit

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0161050

Karambolat

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

2

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161990

Muut (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

15

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162020

Litsit

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,015

0162030

Passiot/maracujat

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,4

0162040

Kaktusviikunat

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,5

0162050

Tähtiomenat

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162990

Muut (2)

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0163010

Avokadot

 

1

 

0,01  ((*))

0,2

 

 

 

0,7

 

0163020

Banaanit

 

0,02  ((*))

 

0,15

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163030

Mangot

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163040

Papaijat

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

1

 

0163050

Granaattiomenat

 

5

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,6

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163070

Guavat

 

1,5

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163080

Ananakset

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163100

Duriot

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163990

Muut (2)

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

0,02  ((*))

0211000

a)

Perunat

0,06

0,02  ((*))

 

 

0,05

 

 

0,1

0,01  ((*))

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

0,06

0,02  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212020

Bataatit

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

0212030

Jamssit

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

0,09

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0213010

Punajuuret

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

0,01  ((*))

 

0213020

Porkkanat

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,5

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

(+)

0,3

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213040

Piparjuuret

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213050

Maa-artisokat

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213060

Palsternakat

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213070

Juuripersiljat

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213080

Retiisit ja retikat

(+)

0,3

 

 

 

 

 

0,3

0,4

 

0213090

Kaurajuuret

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213100

Lantut

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213110

Nauriit

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213990

Muut (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0220000

Sipulikasvit

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0220010

Valkosipulit

 

0,07

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0220020

Sipulit

 

0,3

3

 

 

 

 

0,1 (+)

 

0,02  ((*))

0220030

Salottisipulit

 

0,07

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0,8

0,01  ((*))

 

 

 

 

7 (+)

 

0,8

0220990

Muut (2)

 

0,02  ((*))

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0230000

Hedelmävihannekset

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0231010

Tomaatit

 

1,5

2

 

0,3

 

 

3 (+)

0,6

0,06

0231020

Paprikat

 

1,5

3

 

0,3 (+)

 

 

1

2

0,4

0231030

Munakoisot

 

1,5

2

 

0,3

 

 

3

0,6 (+)

0,05

0231040

Okrat

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0231990

Muut (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0,5

1

 

0,08

 

 

 

0,3

0,06

0232010

Kurkut

 

 

 

 

(+)

0,03

 

0,2

 

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

 

 

 

(+)

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

(+)

0,03

 

0,2 (+)

 

 

0232990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0,6

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,03

0233010

Melonit

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0233020

Kurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,3

 

0233030

Vesimelonit

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,01  ((*))

 

0233990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,01  ((*))

 

0234000

d)

Sokerimaissit

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0241990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

0,7

 

 

 

 

 

3

 

 

0242990

Muut (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

25

 

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Lehtikaali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,01  ((*))

15

50

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

 

 

0251010

Vuonankaali

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251020

Lehtisalaatti

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1,5

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0251040

Krassit, idut ja versot

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251050

Krassikanankaali

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251060

Sinappikaali/rucola

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251070

Lehtisinappi

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01  ((*))

15

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

4

 

0252010

Pinaatti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

0252020

Vihannesportulakka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

0252990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0254000

d)

Vesikrassi

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01  ((*))

0,06

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,15

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,02  ((*))

40

50

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,05  ((*))

30

 

4

0256010

Kirveli

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256030

Yrttiselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256040

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256060

Rosmariini

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256070

Timjami

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

0256090

Laakerinlehdet

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256100

Rakuuna

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0260000

Palkovihannekset

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

2

15

 

0,7 (+)

 

 

1

2

0,05

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

0,08

0,01  ((*))

 

0,05

 

 

0,01  ((*))

0,3

0,02  ((*))

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

2

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

2

0,02  ((*))

0260040

Herneet (silvityt)

 

0,08

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,3

0,3

0,02  ((*))

0260050

Linssit

 

2

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0260990

Muut (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0270000

Varsivihannekset

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0270010

Parsa

 

0,02  ((*))

0,02

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

30

0,01  ((*))

 

 

 

 

20

 

0,02  ((*))

0270040

Salaattifenkoli

 

4

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270050

Latva-artisokka

 

4

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,3

 

0,02  ((*))

0270060

Purjo

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,05

0270070

Raparperi

 

2

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270080

Bambunversot

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270090

Palmunsydämet

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270990

Muut (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0280010

Viljellyt sienet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,04

0,2

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0300010

Tarhapavut

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

0300020

Linssit

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0300030

Herneet

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0300990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0401000

Öljysiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0401010

Pellavansiemenet

0,05

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401020

Maapähkinät

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,03

 

0401030

Unikonsiemenet

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401040

Seesaminsiemenet

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401050

Auringonkukansiemenet

3

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401060

Rapsinsiemenet

0,08

0,02

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401070

Soijapavut

0,08

0,3

 

 

 

 

0,04

 

0,01  ((*))

(+)

0401080

Sinapinsiemenet

0,05

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401090

Puuvillansiemenet

0,3

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

7

(+)

0401100

Kurpitsansiemenet

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401130

Ruistankionsiemenet

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401140

Hampunsiemenet

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401150

Risiininsiemenet

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401990

Muut (2)

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0402000

Öljysiemenkasvit

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 (+)

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402040

Kapokki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0500000

VILJAT

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0500010

Ohra

1,5

4

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500030

Maissi

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

(+)

0500040

Viljahirssi

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500050

Kaura

0,4

4

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500060

Riisi

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

(+)

0500070

Ruis

0,05

0,5

 

0,6

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500080

Kirjodurra

2

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500090

Vehnä

0,3

0,5

 

0,6

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500990

Muut (2)

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,1  ((*))

0610000

Teet

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

8

 

 

0,05  ((*))

80

 

0620000

Kahvipavut

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,15

 

0630000

Yrttiteet

 

 

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0631000

a)

kukista

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Ruusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmiini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lehmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0632010

Mansikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

juurista

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

(+)

1,5 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

(+)

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Muut (2)

 

1,5 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

muista kasvinosista

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0640000

Kaakaopavut

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,06

0,05  ((*))

 

0650000

Johanneksenleipä

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0700000

HUMALA

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

15 (+)

0,05  ((*))

0,1  ((*))

90

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0800000

MAUSTEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0810010

Anis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Mustakumina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Korianteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Roomankumina (juustokumina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Tilli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenkoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0820010

Maustepippuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Limopuun marjat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Katajanmarja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0830010

Kaneli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakritsi

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0840020

Inkivääri (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0840040

Piparjuuri (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Muut (2)

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0850010

Mausteneilikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0860010

Maustesahrami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0870010

Muskotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0900010

Sokerijuurikas

0,09 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

0900020

Sokeriruoko

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

0,015

 

0900030

Juurisikuri

0,09 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0900990

Muut (2)

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

 

(+)

0,05  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,02  ((*))

1011000

a)

Siat

 

0,02  ((*))(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Lihas

0,8

(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1011020

Rasva

2

(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1011030

Maksa

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011040

Munuaiset

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011990

Muut (2)

0,02  ((*))

(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1012000

b)

Naudat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Lihas

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1012020

Rasva

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

(+)

1012030

Maksa

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

(+)

1012040

Munuaiset

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

(+)

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1012990

Muut (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Lihas

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1013020

Rasva

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1013030

Maksa

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013040

Munuaiset

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013990

Muut (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Lihas

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1014020

Rasva

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1014030

Maksa

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014040

Munuaiset

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014990

Muut (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Lihas

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1015020

Rasva

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3

(+)

1015030

Maksa

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

(+)

1015040

Munuaiset

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

(+)

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1015990

Muut (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1016000

f)

Siipikarja

 

0,02  ((*))(+)

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1016010

Lihas

0,02  ((*))

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

(+)

 

1016020

Rasva

0,05

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

(+)

(+)

1016030

Maksa

0,05

(+)

 

 

 

 

0,2

 

(+)

(+)

1016040

Munuaiset

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,05

(+)

 

 

 

 

0,2

 

 

 

1016990

Muut (2)

0,02  ((*))

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Lihas

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1017020

Rasva

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3

 

1017030

Maksa

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017040

Munuaiset

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017990

Muut (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1020000

Maito

0,2

0,02  ((*))(+)

0,01  ((*))

0,015

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,05 (+)

0,02  ((*))

1020010

Nautaeläimet

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

 

1020020

Lampaat

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

 

1020030

Vuohet

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

 

1020040

Hevoset

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

1020990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

1030000

Linnunmunat

0,05

0,02  ((*))(+)

0,05  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

0,02  ((*))

1030010

Kanat

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

(+)

1030020

Ankat

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

(+)

1030030

Hanhet

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

(+)

1030040

Viiriäiset

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

(+)

1030990

Muut (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet (7)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,05  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,05  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,05  ((*))

0,01  ((*))

0,02

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

1100000

ELÄINPERÄISET TUOTTEET – KALAT, KALATUOTTEET JA MUUT MERI- JA MAKEANVEDEN ELINTARVIKKEET (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

YKSINOMAAN REHUKSI TARKOITETUT TUOTTEET TAI NIIDEN OSAT (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300000

JALOSTETUT ELINTARVIKKEET (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biksafeeni (R) (F)

(R) Jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta: Biksafeeni – koodi 1000000, paitsi 1040000: biksafeenin ja desmetyylibiksafeenin summa ilmaistuna biksafeeninä

(F) Rasvaliukoinen

Vuoroviljelykasveista johdetut jäämien enimmäismäärät.

0213010 Punajuuret

0213020 Porkkanat

0213030 Mukulasellerit/juurisellerit

0213040 Piparjuuret

0213050 Maa-artisokat

0213060 Palsternakat

0213070 Juuripersiljat

0213080 Retiisit ja retikat

0213090 Kaurajuuret

0213100 Lantut

0213110 Nauriit

0633010 Valeriaana/rohtovirmajuuri

0633020 Ginseng

0900010 Sokerijuurikas

0900030 Juurisikuri

Syprodiniili (R) (F)

(R) Jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta: Syprodiniili – koodi 1000000, paitsi 1020000, 1040000: Syprodiniili (syprodiniilin ja CGA 304075:n (vapaa) summa syprodiniilinä ilmaistuna) Syprodiniili-1020000: Syprodiniili (syprodiniilin ja CGA 304075:n (vapaa ja konjugoitu) summa syprodiniilinä ilmaistuna)

(F) Rasvaliukoinen

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysi- ja/tai varmistusmenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 14. maaliskuuta 2017, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0120010 Mantelit

0633000 c) juurista

0633010 Valeriaana/rohtovirmajuuri

0633020 Ginseng

0633990 Muut (2)

0840010 Lakritsi

0840030 Kurkuma

0840990 Muut (2)

1000000 MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

1010000 Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

1011000 a) Siat

1011010 Lihas

1011020 Rasva

1011030 Maksa

1011040 Munuaiset

1011050 Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1011990 Muut (2)

1012000 b) Naudat

1012010 Lihas

1012020 Rasva

1012030 Maksa

1012040 Munuaiset

1012050 Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1012990 Muut (2)

1013000 c) Lampaat

1013010 Lihas

1013020 Rasva

1013030 Maksa

1013040 Munuaiset

1013050 Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1013990 Muut (2)

1014000 d) Vuohet

1014010 Lihas

1014020 Rasva

1014030 Maksa

1014040 Munuaiset

1014050 Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1014990 Muut (2)

1015000 e) Hevoseläimet

1015010 Lihas

1015020 Rasva

1015030 Maksa

1015040 Munuaiset

1015050 Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1015990 Muut (2)

1016000 f) Siipikarja

1016010 Lihas

1016020 Rasva

1016030 Maksa

1016050 Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1016990 Muut (2)

1017000 g) Muut tuotantoeläimet

1017010 Lihas

1017020 Rasva

1017030 Maksa

1017040 Munuaiset

1017050 Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1017990 Muut (2)

1020000 Maito

1020010 Nautaeläimet

1020020 Lampaat

1020030 Vuohet

1030000 Linnunmunat

1030010 Kanat

1030020 Ankat

1030030 Hanhet

1030040 Viiriäiset

1030990 Muut (2)

Fenheksamidi (F)

(F) Rasvaliukoinen

Fenpikoksamidi (R) (F)

(R) Jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta: Fenpikoksamidi – koodi 1000000, paitsi 1040000: X12326349 ilmaistuna fenpikoksamidina

(F) Rasvaliukoinen

Fenpyroksimaatti (R) (F) (A)

(R) Jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta: Fenpyroksimaatti – koodit 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1017030, 1017040: Fenpyroksimaatti (metaboliitti M-3 fenpyroksimaattina (F) ilmaistuna)

(F) Rasvaliukoinen

(A) (A) Euroopan unionin vertailulaboratoriot totesivat, ettei metaboliitti M-3:lle ole kaupallisesti saatavilla olevaa vertailustandardia. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun vertailustandardin kaupallisen saatavuuden, jos vertailustandardi on saatavilla viimeistään 7. huhtikuuta 2018, tai sen puuttumisen, jos vertailustandardia ei ole kaupallisesti saatavilla mainittuun päivämäärään mennessä.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin ja jalostetuissa tuotteissa esiintyvien jäämien luonteeseen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 7. huhtikuuta 2019, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0110000 Sitrushedelmät

0110010 Greipit

0110020 Appelsiinit

0110030 Sitruunat

0110040 Limetit

0110050 Mandariinit

0110990 Muut (2)

0130010 Omenat

0130020 Päärynät

0140010 Aprikoosit

0140020 Kirsikat

0140040 Luumut

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jalostetuissa tuotteissa esiintyvien jäämien luonteeseen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 7. huhtikuuta 2019, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0130030 Kvittenit

0130040 Mispelit

0130050 Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

0140030 Persikat

0151010 Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

0151020 Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä vuoroviljelykasvien metabolismiin ja jalostetuissa tuotteissa esiintyvien jäämien luonteeseen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 7. huhtikuuta 2019, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0153010 Karhunvatukat

0153030 Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

0154010 Pensasmustikat

0154030 Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

0154040 Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

0154050 Ruusunmarjat

0154060 Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

0154070 Etelänorapihlajan hedelmät

0154080 Mustaseljan marjat

0260010 Tarhapavut (silpimättömät)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin, vuoroviljelykasvien metabolismiin ja jalostetuissa tuotteissa esiintyvien jäämien luonteeseen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 7. huhtikuuta 2019, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0153020 Sinivatukat

0154020 Karpalot

0231020 Paprikat

0232010 Kurkut

0232020 Coctailkurkut (cornichon)

0232030 Kesäkurpitsat

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä aineenvaihduntaan, analyysimenetelmiin, vuoroviljelykasvien metabolismiin ja jalostetuissa tuotteissa esiintyvien jäämien luonteeseen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 7. huhtikuuta 2019, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0700000 HUMALA

Isoksaflutoli (isoksaflutolin ja sen diketonitriili-metaboliitin summa ilmaistuna isoksaflutolina)

(O) RPA 202248 on 2-syano-3-syklopropyyli-1-(2-metyylisulfonyyli-4-trifluorimetyylifenyyli)propaani-1,3-dioni. RPA 203328 on 2-metaanisulfonyyli-4-trifluorimetyylibentsoehappo.

Mandipropamidi (sen isomeerien kaikki suhteet)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä metaboliittien toksisuuteen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 11. heinäkuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0220020 Sipulit

0220040 Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämäkokeisiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 11. heinäkuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0231010 Tomaatit

0232030 Kesäkurpitsat

Metoksifenotsidi (F)

(F) Rasvaliukoinen

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämäkokeisiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 1. heinäkuuta 2017, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0231030 Munakoisot

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 1. heinäkuuta 2017, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

1011000 a) Siat

1011010 Lihas

1011020 Rasva

1011030 Maksa

1011040 Munuaiset

1011050 Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1011990 Muut (2)

1012000 b) Naudat

1012010 Lihas

1012020 Rasva

1012030 Maksa

1012040 Munuaiset

1012050 Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1012990 Muut (2)

1013000 c) Lampaat

1013010 Lihas

1013020 Rasva

1013030 Maksa

1013040 Munuaiset

1013050 Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1013990 Muut (2)

1014000 d) Vuohet

1014010 Lihas

1014020 Rasva

1014030 Maksa

1014040 Munuaiset

1014050 Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1014990 Muut (2)

1016010 Lihas

1016020 Rasva

1016030 Maksa

1020000 Maito

1020010 Nautaeläimet

1020020 Lampaat

1020030 Vuohet

1020040 Hevoset

1020990 Muut (2)

1030000 Linnunmunat

1030010 Kanat

1030020 Ankat

1030030 Hanhet

1030040 Viiriäiset

1030990 Muut (2)

Spinetorami (spinetorami-J:n ja spinetorami-L:n summa) (F)(A)

(F) Rasvaliukoinen

(A) Euroopan unionin vertailulaboratoriot totesivat, ettei spinetorami-J:lle ja spinetorami-L:lle ole kaupallisesti saatavilla olevaa vertailustandardia. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismääriä komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun vertailustandardin kaupallisen saatavuuden, jos vertailustandardi on saatavilla viimeistään 7. heinäkuuta 2022 tai sen puuttumisen, jos vertailustandardia ei ole kaupallisesti saatavilla mainittuun päivämäärään mennessä.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 2 päivänä kesäkuuta 2025, tai niiden puuttumisen, jos tietoja ei ole toimitettu kyseiseen päivämäärään mennessä.

0120010 Mantelit

0120020 Parapähkinät

0120030 Cashewpähkinät

0120040 Kastanjat

0120050 Kookospähkinät

0120060 Hasselpähkinät

0120070 Makadamiat

0120080 Pekaanipähkinät

0120090 Pinjansiemenet

0120100 Pistaasipähkinät

0120110 Jalopähkinät

0161030 Syötäviksi tarkoitetut oliivit

0401070 Soijapavut

0401090 Puuvillansiemenet

0402010 Öljyoliivit

0500030 Maissi

0500060 Riisi

1012020 Rasva

1012030 Maksa

1012040 Munuaiset

1015020 Rasva

1015030 Maksa

1015040 Munuaiset

1016020 Rasva

1016030 Maksa

1030010 Kanat

1030020 Ankat

1030030 Hanhet

1030040 Viiriäiset

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämäkokeisiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 2 kesäkuuta 2025, tai niiden puuttumisen, jos tietoja ei ole toimitettu kyseiseen päivämäärään mennessä.

0130010 Omenat

0130020 Päärynät

0130030 Kvittenit

0130040 Mispelit

0130050 Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

0140010 Aprikoosit

0151010 Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

0151020 Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

0153010 Karhunvatukat

0153020 Sinivatukat

0154020 Karpalot

0154040 Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

0154050 Ruusunmarjat

0154060 Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

0154070 Etelänorapihlajan hedelmät

0154080 Mustaseljan marjat"


((*))  Analyysiherkkyyden alaraja.

(1)  Täydellinen luettelo kasvi- ja eläinperäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan, on liitteessä I.