19.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/14


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS (YUTP) 2023/1790,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2023,

EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Mosambikissa toteutettavaan Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatioon (EUTM Mozambique) ja päätöksen (YUTP) 2022/1482 kumoamisesta (EUTM Mozambique/2/2023)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan,

ottaa huomioon Mosambikissa toteutettavasta Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatiosta (EUTM Mozambique) 12 päivänä heinäkuuta 2021 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2021/1143 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto on päätöksen (YUTP) 2021/1143 5 artiklan 1 kohdan nojalla valtuuttanut poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK), tekemään EUTM Mozambique -operaation poliittista valvontaa ja strategista ohjausta koskevat päätökset, mukaan lukien asiaankuuluvat päätökset EU:n operaation joukkojen komentajien nimittämisestä EUTM Mozambique -operaatioon.

(2)

PTK nimitti päätöksellä (YUTP) 2022/1482 (2) lippueamiraali Rogério Paulo FIGUEIRA MARTINS de BRITOn Mosambikissa toteutettavan EU:n sotilaskoulutusoperaation (EUTM Mozambique) EU:n operaation joukkojen komentajaksi.

(3)

Portugalin viranomaiset ehdottivat 14 päivänä heinäkuuta 2023 prikaatikenraali João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVESia lippueamiraali Rogério Paulo FIGUEIRA MARTINS de BRITOn seuraajaksi EUTM Mozambiquen joukkojen komentajaksi 15 päivästä syyskuuta 2023.

(4)

EU:n operaation komentaja tuki tätä ehdotusta 27 päivänä heinäkuuta 2023.

(5)

EU:n sotilaskomitea suositti 31 päivänä heinäkuuta 2023, että prikaatikenraali João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES nimitetään EU:n operaation joukkojen komentajaksi EUTM Mozambique -operaatioon 15 päivästä syyskuuta 2023.

(6)

Olisi tehtävä päätös prikaatikenraali João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVESin nimittämisestä EU:n operaation joukkojen komentajaksi EUTM Mozambique -operaatioon 15 päivästä syyskuuta 2023, ja päätös (YUTP) 2022/1482 olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään prikaatikenraali João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES EU:n operaation joukkojen komentajaksi Mosambikissa toteutettavaan Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatioon (EUTM Mozambique) 15 päivästä syyskuuta 2023.

2 artikla

Kumotaan päätös (YUTP) 2022/1482.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2023.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2023.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

D. PRONK


(1)   EUVL L 247, 13.7.2021, s. 93.

(2)  Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2022/1482, annettu 25 päivänä elokuuta 2022, EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Mosambikissa toteutettavaan Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatioon (EUTM Mozambique) (EUTM Mozambique/1/2022) (EUVL L 233, 8.9.2022, s. 50).