25.2.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 59/437


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2023/432,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2023,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1).

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Eurooppa-neuvosto toisti 9 päivänä helmikuuta 2023 antamissaan päätelmissä tuomitsevansa jyrkästi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan ja totesi sodan rikkovan selvästi Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaa. Eurooppa-neuvosto toisti myös, että unioni on valmis edelleen vahvistamaan Venäjään kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitään.

(4)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen neuvosto katsoo, että 87 henkilöä ja 34 yhteisöä, jotka ovat vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista, olisi lisättävä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

On myös aiheellista laajentaa luetteloon jo merkittyihin pankkeihin sovelletut poikkeukset, jotka koskevat varojen jäädyttämistä ja kieltoa asettaa varoja ja taloudellisia resursseja saataville, koskemaan kolmea vastikään luetteloon merkittyä pankkia ja sallia juutalaisten esittämiä aineellisia vaatimuksia käsittelevän konferenssin (Jewish Claims Conference) suorittamien maksujen käsittely niistä yhden kautta.

(6)

Lisäksi on aiheellista sallia tiettyjen sellaisten jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttaminen tai saataville asettaminen, jotka ovat tarpeen arvopapereiden luovuttamiseksi tai siirtämiseksi sellaisen unioniin sijoittautuneen yhteisön toimesta, joka on tällä hetkellä tai on aiemmin ollut tietyn luetteloon merkityn yhteisön määräysvallassa. Lisäksi on aiheellista sallia tiettyjen sellaisten jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttaminen tai saataville asettaminen, jotka ovat tarpeen luetteloon merkityn yhteisön kanssa aloitettujen toimintojen, sopimusten tai muiden sopimusten päättämiseksi, ja pidentää kolmella kuukaudella poikkeuksen määräaikaa, jotta luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen omistamaan unioniin sijoittautuneeseen oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sisältyvä omistusoikeus voidaan myydä ja siirtää.

(7)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(8)

Päätös 2014/145/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/145/YUTP seuraavasti:

1)

2 artiklassa:

a)

korvataan 10 kohdan a alakohdassa päiväys ”28 päivänä helmikuuta 2023” päiväyksellä ”31 päivänä toukokuuta 2023”;

b)

korvataan 17 kohdassa oleva viittaus ”liitteessä olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevissa kohdissa 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 ja 127” viittauksella ”liitteessä olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevissa kohdissa 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 ja 200”;

c)

lisätään kohdat seuraavasti:

”21.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen sellaisten jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jotka kuuluvat liitteen kohdassa ”Yhteisöt” olevissa kohdissa 198, 199 ja 200 luetelluille yhteisöille, tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisten yhteisöjen saataville toimivaltaisten viranomaisten tarkoituksenmukaisiksi katsomin ehdoin ja niiden todettua, että tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä sellaisten toimintojen, sopimusten tai muiden sopimusten, mukaan lukien niihin liittyvät kirjeenvaihtajapankkimenettelysuhteet, päättämiseksi 26 päivään elokuuta 2023 mennessä, joista on sovittu kyseisten yhteisöjen kanssa ennen 25 päivää helmikuuta 2023, tai liitteen kohdassa ”Yhteisöt” olevassa 198 kohdassa luetellun yhteisön osalta liiketoimiin, joilla juutalaisten esittämiä aineellisia vaatimuksia käsittelevä konferenssi (Jewish Claims Conference) maksaa varoja Venäjän federaation edunsaajille 26 päivään marraskuuta 2023 mennessä, riippumatta siitä, milloin toiminnot, sopimukset tai muut sopimukset on aloitettu. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

22.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat asianmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan liitteen kohdassa ”Yhteisöt” olevassa kohdassa 101 luetellun yhteisön hallussa olevien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisen yhteisön saataville todettuaan, että:

a)

tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen arvopapereiden luovuttamiseksi tai siirtämiseksi sellaisen unioniin sijoittautuneen yhteisön toimesta, joka on tällä hetkellä tai on aiemmin ollut liitteen kohdassa ”Yhteisöt” olevassa kohdassa 82 luetellun yhteisön määräysvallassa;

b)

tällainen luovutus tai siirto on saatettu päätökseen 24 päivään heinäkuuta 2023 mennessä; ja

c)

tällainen luovutus tai siirto toteutetaan sellaisten toimintojen, sopimusten tai muiden sopimusten perusteella, jotka on aloitettu liitteen kohdassa ”Yhteisöt” olevassa kohdassa 101 luetellun yhteisön kanssa tai joissa kyseinen yhteisö on ollut muuten osallisena ennen 3 päivää kesäkuuta 2022.

23.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsomin ehdoin myöntää luvan sellaisten tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jotka ovat liitteen kohdassa ”Yhteisöt” olevassa kohdassa 190 luetellun yhteisön hallussa, tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisen yhteisön saataville todettuaan, että tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä sellaisten toimintojen, sopimusten tai muiden sopimusten päättämiseksi 26 päivään elokuuta 2023 mennessä, jotka on aloitettu kyseisen yhteisön kanssa tai joissa kyseinen yhteisö on ollut muuten osallisena ennen 25 päivää helmikuuta 2023.”;

2)

muutetaan päätöksen 2014/145/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ROSWALL


(1)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon:

 

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1413.

Olga Yevgenyevna BAS

(Ольга Евгеньевна БАС)

Syntymäaika: 27.2.1964

Syntymäpaikka: Noginsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Venäjän federaation liittoneuvoston jäsen laittomasti liitetyn niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” edustajana 20. joulukuuta 2022 alkaen. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän näin ollen tukee toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1414.

Konstantin Vladimirovich BASYUK

(Константин Владимирович БАСЮК)

Syntymäaika: 29.5.1966

Syntymäpaikka: Taldy-Kurgan, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Taldykorgan, Kazakstan)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Venäjän federaation liittoneuvoston jäsen laittomasti liitetyn Hersonin alueen edustajana 20. joulukuuta 2022 alkaen. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän näin ollen tukee toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1415.

Dmitry Nikolayevich VORONA

alias Dmytro Mykolayovich VORONA

(venäjäksi: Дмитрий Николаевич ВОРОНА)

(ukrainaksi: Дмитро Миколайович ВОРОНА)

Syntymäaika: 24.7.1980

Syntymäpaikka: Donetsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Crimea Development Corporation -yhtiön entinen toimitusjohtaja. Venäjän federaation liittoneuvoston jäsen laittomasti liitetyn Zaporižžjan alueen edustajana 20. joulukuuta 2022 alkaen. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän näin ollen tukee toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1416.

Dariya Sergeevna LANTRATOVA

(Дарья Сергеевна ЛАНТРАТОВА)

Syntymäaika: 20.5.1984

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

”Yhtenäinen Venäjä” -puolueen yleisneuvoston apulaissihteeri. Venäjän federaation liittoneuvoston jäsen laittomasti liitetyn ”Luhanskin kansantasavallan” edustajana 20. joulukuuta 2022 alkaen. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän näin ollen tukee toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1417.

Gleb Leonidovich MIKHAILOV

(Глеб Леонидович МИХАЙЛОВ)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Nimitetty Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin asetuksella 29. joulukuuta 2022 Venäjän federaation syyttäjänviraston alaiseksi ”Luhanskin kansantasavallan” syyttäjäviranomaiseksi. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän näin ollen tukee toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1418.

Kirill Nikolaevich OSIPCHUK

(Кирилл Николаевич ОСИПЧУК)

Syntymäaika: 1974

Syntymäpaikka: Habarovsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Nimitetty Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin asetuksella 29. joulukuuta 2022 Venäjän federaation syyttäjänviraston alaiseksi laittomasti liitetyn Zaporižžjan alueen syyttäjäviranomaiseksi. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän näin ollen tukee toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1419.

Andrey Yuryevich PETROV

(Андрей Юрьевич ПЕТРОВ)

Syntymäaika: 16.3.1974

Syntymäpaikka: Šahty, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Nimitetty Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin asetuksella 29. joulukuuta 2022 Venäjän federaation syyttäjänviraston alaiseksi laittomasti liitetyn Hersonin alueen syyttäjäviranomaiseksi. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän näin ollen tukee toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1420.

Andrey Alexandrovich SPIVAK

(Андрей Александрович СПИВАК)

Syntymäaika: 14.12.1977

Syntymäpaikka: Dnipropetrovsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Dnipro, Ukraina)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Nimitetty Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin asetuksella 29. joulukuuta 2022 Venäjän federaation syyttäjänviraston alaiseksi ”Donetskin kansantasavallan” syyttäjäviranomaiseksi. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän näin ollen tukee toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1421.

Tatiana Petrovna LARIONOVA

(Татьяна Петровна ЛАРИОНОВА)

Syntymäaika: 2.7.1955

Syntymäpaikka: Kazan, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Valtionduuman jäsen, joka 21. joulukuuta 2022 äänesti “Sopimusjärjestelmää” koskevan lakiluonnoksen nro 242406-8

puolesta. Sen mukaan oikeus säännellä julkisia hankintoja neljällä laittomasti liitetyllä Ukrainan alueella siirrettiin Venäjän hallitukselle.

Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1422.

Oleg Alexeyevich MIKHAILOV

(Олег Алексеевич МИХАЙЛОВ)

Syntymäaika: 6.1.1987

Syntymäpaikka: Petšora, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Valtionduuman jäsen, joka 21. joulukuuta 2022 äänesti “Sopimusjärjestelmää” koskevan lakiluonnoksen nro 242406-8 puolesta. Sen mukaan oikeus säännellä julkisia hankintoja neljällä laittomasti liitetyllä Ukrainan alueella siirrettiin Venäjän hallitukselle.

Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1423.

Zelimkhan Alikoevich MUTSOEV

(Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ)

Syntymäaika: 13.10.1959

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Valtionduuman jäsen, joka 21. joulukuuta 2022 äänesti “Sopimusjärjestelmää” koskevan lakiluonnoksen nro 242406-8 puolesta. Sen mukaan oikeus säännellä julkisia hankintoja neljällä laittomasti liitetyllä Ukrainan alueella siirrettiin Venäjän hallitukselle.

Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1424.

Vladimir Viktorovich PAVLOV

(Владимир Викторович ПАВЛОВ)

Syntymäaika: 1.6.1976

Syntymäpaikka: Tšeljabinsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Valtionduuman jäsen, joka 21. joulukuuta 2022 äänesti “Sopimusjärjestelmää” koskevan lakiluonnoksen nro 242406-8 puolesta. Sen mukaan oikeus säännellä julkisia hankintoja neljällä laittomasti liitetyllä Ukrainan alueella siirrettiin Venäjän hallitukselle.

Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1425.

Vladimir Ivanovich BULAVIN

(Владимир Иванович БУЛАВИН)

Syntymäaika: 11.2.1953

Syntymäpaikka: Ploskim, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Stanovoje, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vladimir Bulavin on Venäjän federaation tullilaitoksen johtaja ja Venäjän federaation turvallisuusneuvoston jäsen. Venäjän federaation tullilaitoksen johtajan ominaisuudessa hän valvoo Venäjälle suuntautuvaa rinnakkaistuontia turvaavia toimia kauppa- ja tullirajoitusten heikentämiseksi. Hän on myös antanut luvan avata virastoja ja harjoittaa suoraa määräysvaltaa tulliprosesseissa laittomasti liitettyjen Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueilla sekä asettaa kyseiset alueet Venäjän tullikoodeksin piiriin.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1426.

Yevgeny Alexandrovich PRIMAKOV

alias Yevgeny Primakov Jr.

alias Yevgeny Sandro

(Евгений Александрович ПРИМАКОВ

alias Евгений Примаков-младший

alias Евгений Сандро)

Syntymäaika: 29.4.1976

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Yevgeny Primakov johtaa Itsenäisten valtioiden yhteisöä, ulkomailla asuvia venäläisiä ja kansainvälistä humanitaarista yhteistyötä koskevia asioita käsittelevää liittovaltion virastoa (Rossotrudnichestvo), joka liittovaltion toimeenpanevana elimenä vastaa valtion palvelujen tarjoamisesta ja valtion omaisuuden hallinnoinnista Venäjän federaation sekä Itsenäisten valtioiden yhteisön ja muiden ulkomaiden välisten kansainvälisten suhteiden tukemista ja kehittämistä varten sekä kansainvälisen humanitaarisen yhteistyön puitteissa.

Rossotrudnichestvo järjestää aktiivisesti kansainvälisiä tapahtumia, joiden tavoitteena on levittää yleistä käsitystä siitä, että miehitetyt Ukrainan alueet kuuluisivat Venäjälle. Organisaation johtajana Yevgeny Primakov on selkeästi ilmaissut kannattavansa Venäjän Ukrainaa vastaan käymää hyökkäyssotaa.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1427.

Vladimir Viktorovich SELIN

(Владимир Викторович СЕЛИН)

Syntymäaika: 1.1.1955

Syntymäpaikka: Voronežin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vladimir Selin on Venäjän federaation puolustusministeriön alaisen teknisestä ja vientivalvonnasta vastaavan viraston (FSTEK) johtaja. FSTEK on liittovaltion toimeenpaneva elin, joka vastaa tietoturvallisuuden valvonnasta, myös sotilaallisella alalla, ja vientivalvonnan toteuttamisesta. Tässä tehtävässä hän vastaa vientivalvonnan ja sotilaallis-teknisen yhteistyön aloja koskevan valtion politiikan valvonnasta ja kehittämisestä, minkä vuoksi hän on vastuussa Venäjän sotatoimista yleisesti.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1428.

Alexey Gennadyevich KOMISSAROV

(Алексей Геннадиевич КОМИССАРОВ)

Syntymäaika: 20.10.1969

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexey Komissarov on Yleisvenäläisen kansanrintaman hallinnollisen päätoimipaikan yhteispuheenjohtaja. Kansanrintama tukee hänen määräysvallassaan ja johdollaan Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan, myös yhteiskunnallisen kampanjan “voiton puolesta” (“All for Victory!”) kautta, mukaan lukien tavara- ja rahalahjoitusten kerääminen ”Donetskin kansantasavallassa” ja ”Luhanskin kansantasavallassa” toimivien sotilasyksiköiden tukemiseksi.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1429.

Leonid Mikhailovich ROSHAL

(Леонид Михайлович РОШАЛЬ)

Syntymäaika: 27.4.1933

Syntymäpaikka: Livny, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Leonid Roshal on Yleisvenäläisen kansanrintaman hallinnollisen päätoimipaikan yhteispuheenjohtaja. Kansanrintama tukee hänen määräysvallassaan ja johdollaan Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan, myös yhteiskunnallisen kampanjan “voiton puolesta” (“All for Victory!”) kautta, mukaan lukien tavara- ja rahalahjoitusten kerääminen ”Donetskin kansantasavallassa” ja ”Luhanskin kansantasavallassa” toimivien sotilasyksiköiden tukemiseksi. Hän on myös henkilökohtaisissa kannanotoissaan tukenut Ukrainan vastaisia sotilaallisia toimia.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1430.

Elena Vladimirovna SHMELEVA

(Елена Владимировна ШМЕЛЕВА)

Syntymäaika: 03.10.1971

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Elena Shmeleva on Yleisvenäläisen kansanrintaman hallinnollisen päätoimipaikan yhteispuheenjohtaja. Kansanrintama tukee hänen johdollaan Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan, myös yhteiskunnallisen kampanjan “voiton puolesta” (“All for Victory!”) kautta, mukaan lukien tavara- ja rahalahjoitusten kerääminen ”Donetskin kansantasavallassa” ja ”Luhanskin kansantasavallassa” toimivien sotilasyksiköiden tukemiseksi.

Hän toimii myös ”lahjakkuutta ja menestystä” tukevan koulutusrahaston johtajana ja Siriuksen alueellisen liittoneuvoston puheenjohtajana. Tässä jälkimmäisessä asemassa hän on vastuussa ”Donetskin kansantasavallan” viranomaisten kanssa käytävistä keskusteluista, jotka koskevat venäläisten koulutuskeskusten avaamista Donetskin alueella.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1431.

Mikhail Mikhailovich KUZNETSOV

(Михаил Михайлович КУЗНЕЦОВ)

Syntymäaika: 18.8.1979

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Yleisvenäläinen kansanrintama

Mikhail Kuznetsov on Yleisvenäläisen kansanrintaman toimeenpanevan komitean johtaja. Tässä asemassa hän on vastuussa ”voiton puolesta” (“Everything for Victory!”) käytävän kampanjan organisoimisesta ja toimeenpanosta ”Donetskin kansantasavallassa” ja ”Luhanskin kansantasavallassa” toimivien sotilasyksiköiden tukemiseksi sotilastoimissa tarvittavilla tuotteilla. Hän on suoraan vastuussa taistelijoiden varustamisesta mainituilla alueilla.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1432.

Sergei Olegovich GORBUNOV

(Сергей Олегович ГОРБУНОВ)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Yleisvenäläinen kansanrintama

Sergei Gorbunov on Yleisvenäläisen kansanrintaman toimeenpanevan komitean apulaisjohtaja. Tässä ominaisuudessa hän on vastuussa ”voiton puolesta” (“Everything for Victory!”) käytävän kampanjan organisoimisesta ja toimeenpanosta ”Donetskin kansantasavallassa” ja ”Luhanskin kansantasavallassa” toimivien sotilasyksiköiden tukemiseksi sotilastoimissa tarvittavilla tuotteilla. Hän on suoraan vastuussa taistelijoiden varustamisesta mainituilla alueilla.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1433.

Oleg Aleksandrovich TERLIAKOV

(Олег Александрович ТЕРЛЯКОВ)

Asema: Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja joukkoviestimien valvontaviraston (Roskomnadzor) apulaisjohtaja

Syntymäaika: 5.3.1979

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Andrei Yurievich Lipov

Lähellä olevat yhteisöt: Roskomnadzor

Muut tunnistustiedot: Sotilasarvo: majuri

Oleg Terliakov on Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja joukkoviestimien valvontaviraston (Roskomnadzor) apulaisjohtaja. Roskomnadzor on Venäjän valtion virasto, joka vastaa viestinnästä, tietotekniikasta ja joukkoviestimistä. Se on toteuttanut riippumattomia tiedotusvälineitä koskevaa valtion sensuuripolitiikkaa.

Roskomnadzorin apulaisjohtajana Oleg Terliakov valvoo viestintälupien myöntämisestä ja viestintävalvonnasta vastaavia osastoja ja on vastuussa päätöksistä, jotka ovat johtaneet tiedonsaannin rajoittamiseen Venäjällä ja riippumattomien venäläisten tiedotusvälineiden toiminnan lakkauttamiseen. Kyseisillä toimilla luotiin sensuuri, joka edistää ja tukee Venäjän käymää hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan ja pitää sitä hyväksyttävänä.

Oleg Terliakov on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1434.

Vadim Alekseevich SUBOTIN / Vadim Alekseevich SUBBOTIN

(Вадим Алексеевич СУББОТИН)

Asema: Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja joukkoviestimien valvontaviraston (Roskomnadzor) apulaisjohtaja

Syntymäaika: 29.3.1983

Syntymäpaikka: Svobodnyi-18, Amurin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Andrei Yurievich Lipov

Lähellä olevat yhteisöt: Roskomnadzor

Vadim Subotin on Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja joukkoviestimien valvontaviraston (Roskomnadzor) apulaisjohtaja. Roskomnadzor on Venäjän valtion virasto, joka vastaa viestinnästä, tietotekniikasta ja joukkoviestimistä. Se on toteuttanut riippumattomia tiedotusvälineitä koskevaa valtion sensuuripolitiikkaa.

Roskomnadzorin apulaisjohtajana Vadim Subotin valvoo joukkoviestinluvista ja -valvonnasta vastaavaa osastoa ja sähköisen viestinnän valvontaosastoa. Tässä asemassa hän on vastuussa päätöksistä, jotka ovat johtaneet tiedonsaannin rajoittamiseen Venäjällä ja riippumattomien venäläisten tiedotusvälineiden toiminnan lakkauttamiseen. Kyseisillä toimilla luotiin sensuuri, joka edistää ja tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan ja pitää sitä hyväksyttävänä.

Vadim Subotin on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1435.

Vasiliy Sergeevich OSMAKOV

(Василий Сергеевич ОСЬМАКОВ)

Asema: teollisuus- ja kauppaministerin sijainen (vuodesta 2016)

Syntymäaika: 8.6.1983

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vasiliy Osmakov on ollut ministerin sijainen teollisuus- ja kauppaministeriössä vuodesta 2016. Teollisuus- ja kauppaministeriö on liittovaltion toimeenpaneva elin, joka vastaa valtion politiikan kehittämisestä ja oikeudellisesta sääntelystä muun muassa sotilaallis-teollisen kompleksin, avaruustoiminnan ja ilmailuteknologian kehittämisen alalla. Ministeriö valvoo Venäjän ase- ja puolustusteollisuutta ja sillä on merkittävä rooli sellaisen sotilaskaluston toimittamisessa, jota käytetään Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Teollisuus- ja kauppaministeriön ministerin sijaisen asemassaan hän on vastuussa ministeriön toimista ja toiminnasta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1436.

Oleg Evgenievich BOCHAROV

(Олег Евгеньевич БОЧАРОВ)

Asema: teollisuus- ja kauppaministerin sijainen (vuodesta 2017)

Syntymäaika: 18.6.1968

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 773116543703

Oleg Bocharov on ollut ministerin sijainen teollisuus- ja kauppaministeriössä vuodesta 2017. Teollisuus- ja kauppaministeriö on liittovaltion toimeenpaneva elin, joka vastaa valtion politiikan kehittämisestä ja oikeudellisesta sääntelystä muun muassa sotilaallis-teollisen kompleksin, avaruustoiminnan ja ilmailuteknologian kehittämisen alalla. Ministeriö valvoo Venäjän ase- ja puolustusteollisuutta ja sillä on merkittävä rooli sellaisen sotilaskaluston toimittamisessa, jota käytetään Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Teollisuus- ja kauppaministeriön ministerin sijaisen asemassaan hän on vastuussa ministeriön toimista ja toiminnasta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1437.

Kirill Alekseevich LYSOGORSKY

(Кирилл Алексеевич ЛЫСОГОРСКИЙ)

Asema: teollisuus- ja kauppaministerin sijainen (vuodesta 2022)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Kirill Lysogorsky on ollut teollisuus- ja kauppaministeriön ministerin sijainen lokakuusta 2022. Teollisuus- ja kauppaministeriö on liittovaltion toimeenpaneva elin, joka vastaa valtion politiikan kehittämisestä ja oikeudellisesta sääntelystä muun muassa sotilaallis-teollisen kompleksin, avaruustoiminnan ja ilmailuteknologian kehittämisen alalla. Ministeriö valvoo Venäjän ase- ja puolustusteollisuutta ja sillä on merkittävä rooli sellaisen sotilaskaluston toimittamisessa, jota käytetään Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Teollisuus- ja kauppaministeriön ministerin sijaisen asemassaan hän on vastuussa ministeriön toimista ja toiminnasta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1438.

Vasily Viktorovich SHPAK

(Василий Викторович ШПАК)

Asema: teollisuus- ja kauppaministerin sijainen (vuodesta 2021)

Syntymäaika: 8.4.1977

Syntymäpaikka: Kuibyšev, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Samara, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Henkilöasiakirjojen numerot: ITIN 631908586556

Vasily Shpak on ollut ministerin sijainen teollisuus- ja kauppaministeriössä vuodesta 2021. Teollisuus- ja kauppaministeriö on liittovaltion toimeenpaneva elin, joka vastaa valtion politiikan kehittämisestä ja oikeudellisesta sääntelystä muun muassa sotilaallis-teollisen kompleksin, avaruustoiminnan ja ilmailuteknologian kehittämisen alalla. Ministeriö valvoo Venäjän ase- ja puolustusteollisuutta ja sillä on merkittävä rooli sellaisen sotilaskaluston toimittamisessa, jota käytetään Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Teollisuus- ja kauppaministeriön ministerin sijaisen asemassaan hän on vastuussa ministeriön toimista ja toiminnasta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1439.

Alexey Sergeevich BESPROZVANNYKH

(Алексей Сергеевич БЕСПРОЗВАННЫХ)

Asema: teollisuus- ja kauppaministerin sijainen

Syntymäaika: 23.8.1979

Syntymäpaikka: Leninogorsk, Kazakstanin neuvostotasavalta, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Ridder, Kazakstan)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 222408092578

Alexey Besprozvannykh on ollut ministerin sijainen teollisuus- ja kauppaministeriössä vuodesta 2017. Teollisuus- ja kauppaministeriö on liittovaltion toimeenpaneva elin, joka vastaa valtion politiikan kehittämisestä ja oikeudellisesta sääntelystä muun muassa sotilaallis-teollisen kompleksin, avaruustoiminnan ja ilmailuteknologian kehittämisen alalla. Ministeriö valvoo Venäjän ase- ja puolustusteollisuutta ja sillä on merkittävä rooli sellaisen sotilaskaluston toimittamisessa, jota käytetään Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Teollisuus- ja kauppaministeriön ministerin sijaisen asemassaan Alexey Besprozvannykh on vastuussa ministeriön toimista ja toiminnasta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1440.

Ekaterina Gennadievna PRIEZZHEVA

(Екатерина Геннадьевна ПРИЕЗЖЕВА)

Asema: teollisuus- ja kauppaministerin sijainen (vuodesta 2023)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Ekaterina Priezzheva on ollut ministerin sijainen teollisuus- ja kauppaministeriössä vuodesta 2023. Teollisuus- ja kauppaministeriö on liittovaltion toimeenpaneva elin, joka vastaa valtion politiikan kehittämisestä ja oikeudellisesta sääntelystä muun muassa sotilaallis-teollisen kompleksin, avaruustoiminnan ja ilmailuteknologian kehittämisen alalla. Ministeriö valvoo Venäjän ase- ja puolustusteollisuutta ja sillä on merkittävä rooli sellaisen sotilaskaluston toimittamisessa, jota käytetään Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Teollisuus- ja kauppaministeriön ministerin sijaisen asemassaan Ekaterina Priezzheva on vastuussa ministeriön toimista ja toiminnasta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1441.

Albert Anvarovich KARIMOV

(Альберт Анварович КАРИМОВ)

Asema: teollisuus- ja kauppaministerin sijainen (vuodesta 2022)

Syntymäaika: 23.1.1976

Syntymäpaikka: Kazan, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Osoite: 125039, Moskova, Presnenskaya-katu 10, rakennus 2

Albert Karimov on ollut ministerin sijainen teollisuus- ja kauppaministeriössä vuodesta 2022. Teollisuus- ja kauppaministeriö on liittovaltion toimeenpaneva elin, joka vastaa valtion politiikan kehittämisestä ja oikeudellisesta sääntelystä muun muassa sotilaallis-teollisen kompleksin, avaruustoiminnan ja ilmailuteknologian kehittämisen alalla. Ministeriö valvoo Venäjän ase- ja puolustusteollisuutta ja sillä on merkittävä rooli sellaisen sotilaskaluston toimittamisessa, jota käytetään Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Teollisuus- ja kauppaministeriön ministerin sijaisen asemassaan hän on vastuussa ministeriön toimista ja toiminnasta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1442.

Viktor Leonidovich YEVTUKHOV

(Виктор Леонидович ЕВТУХОВ)

Asema: teollisuus- ja kauppaministerin sijainen (vuodesta 2012), teollisuus- ja kauppaministeriön valtiosihteeri (vuodesta 2014)

Syntymäaika: 2.3.1968

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 781001361883

Viktor Yevtukhov on ollut ministerin sijainen teollisuus- ja kauppaministeriössä vuodesta 2012. Vuonna 2014 hänet nimitettiin valtiosihteeriksi. Teollisuus- ja kauppaministeriö on liittovaltion toimeenpaneva elin, joka vastaa valtion politiikan kehittämisestä ja oikeudellisesta sääntelystä muun muassa sotilaallis-teollisen kompleksin, avaruustoiminnan ja ilmailuteknologian kehittämisen alalla. Ministeriö valvoo Venäjän ase- ja puolustusteollisuutta ja sillä on merkittävä rooli sellaisen sotilaskaluston toimittamisessa, jota käytetään Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Teollisuus- ja kauppaministeriön ministerin sijaisen ja valtiosihteerin asemassaan hän on vastuussa ministeriön toimista ja toiminnasta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1443.

Aleksey Aleksandrovich UCHENOV

(Алексей Александрович УЧЕНОВ)

Asema: teollisuus- ja kauppaministerin sijainen (vuodesta 2021)

Syntymäaika: 13.2.1986

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Aleksey Uchenov on ollut ministerin sijainen teollisuus- ja kauppaministeriössä vuodesta 2021. Teollisuus- ja kauppaministeriö on liittovaltion toimeenpaneva elin, joka vastaa valtion politiikan kehittämisestä ja oikeudellisesta sääntelystä muun muassa sotilaallis-teollisen kompleksin, avaruustoiminnan ja ilmailuteknologian kehittämisen alalla. Ministeriö valvoo Venäjän ase- ja puolustusteollisuutta ja sillä on merkittävä rooli sellaisen sotilaskaluston toimittamisessa, jota käytetään Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Teollisuus- ja kauppaministeriön ministerin sijaisen asemassaan hän on vastuussa ministeriön toimista ja toiminnasta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1444.

Mikhail Igorevich IVANOV

(Михаил Игоревич ИВАНОВ)

Asema: teollisuus- ja kauppaministerin sijainen

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Mikhail Ivanov on ollut ministerin sijainen teollisuus- ja kauppaministeriössä vuodesta 2020. Teollisuus- ja kauppaministeriö on liittovaltion toimeenpaneva elin, joka vastaa valtion politiikan kehittämisestä ja oikeudellisesta sääntelystä muun muassa sotilaallis-teollisen kompleksin, avaruustoiminnan ja ilmailuteknologian kehittämisen alalla. Ministeriö valvoo Venäjän ase- ja puolustusteollisuutta ja sillä on merkittävä rooli sellaisen sotilaskaluston toimittamisessa, jota käytetään Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Teollisuus- ja kauppaministeriön ministerin sijaisen asemassaan hän on vastuussa ministeriön toimista ja toiminnasta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1445.

Tatyana Alexandrovna ILYUSHNIKOVA

(Татьяна Александровна ИЛЮШНИКОВА)

Asema: Ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä

Syntymäaika: 2.6.1976

Syntymäpaikka: entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän talouskehitysministeriö

Tatyana Ilyushnikova on ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä. Hänen kaudellaan talouskehitysministeriö on osallistunut toimintaan, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, mukaan lukien toimet, joilla kartoitetaan liitettyjen Ukrainan alueiden (Herson, Zaporižžja, niin kutsutut ”Donetskin kansantasavalta” ja ”Luhanskin kansantasavalta”) taloudellista potentiaalia, sekä toimet, joilla tuetaan Venäjän hallituksen sotataloustoimenpiteitä. Tatyana Ilyushnikova on sen vuoksi vastuussa toiminnasta, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1446.

Polina Viktorovna KRYUCHKOVA

(Полина Викторовна КРЮЧКОВА)

Asema: Ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä

Syntymäaika: 21.2.1972

Syntymäpaikka: entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Verotunnistenumero: 504701121847

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän talouskehitysministeriö

Polina Kryuchkova on ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä. Hänen kaudellaan talouskehitysministeriö on osallistunut toimintaan, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, mukaan lukien toimet, joilla kartoitetaan liitettyjen Ukrainan alueiden (Herson, Zaporižžja, niin kutsutut ”Donetskin kansantasavalta” ja ”Luhanskin kansantasavalta”) taloudellista potentiaalia, sekä toimet, joilla tuetaan Venäjän hallituksen sotataloustoimenpiteitä. Polina Kryuchkova on sen vuoksi vastuussa toiminnasta, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1447.

Vladimir Evgenievich ILYICHEV

(Владимир Евгеньевич ИЛЬИЧЕВ)

Asema: Ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä

Syntymäaika: 28.9.1976

Syntymäpaikka: entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän talouskehitysministeriö

Vladimir Ilyichev on ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä. Hänen kaudellaan talouskehitysministeriö on osallistunut toimintaan, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, mukaan lukien toimet, joilla kartoitetaan liitettyjen Ukrainan alueiden (Herson, Zaporižžja, niin kutsutut ”Donetskin kansantasavalta” ja ”Luhanskin kansantasavalta”) taloudellista potentiaalia, sekä toimet, joilla tuetaan Venäjän hallituksen sotataloustoimenpiteitä. Vladimir Ilyichev on sen vuoksi vastuussa toiminnasta, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1448.

Ilya Eduardovich TOROSOV

(Илья Эдуардович ТОРОСОВ)

Asema: Ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä

Syntymäaika: 14.10.1982

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän talouskehitysministeriö

Ilya Torosov on ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä. Hänen kaudellaan talouskehitysministeriö on osallistunut toimintaan, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, mukaan lukien toimet, joilla kartoitetaan liitettyjen Ukrainan alueiden (Herson, Zaporižžja, niin kutsutut ”Donetskin kansantasavalta” ja ”Luhanskin kansantasavalta”) taloudellista potentiaalia, sekä toimet, joilla tuetaan Venäjän hallituksen sotataloustoimenpiteitä. Ilya Torosov on sen vuoksi vastuussa toiminnasta, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1449.

Aleksey Igorevich KHERSONTSEV

(Алексей Игоревич ХЕРСОНЦЕВ)

Asema: Ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä

Syntymäaika: 21.8.1980

Syntymäpaikka: Lesnoi, Sverdlovskin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 663004268009

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän talouskehitysministeriö

Aleksey Khersontsev on ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä. Hänen kaudellaan talouskehitysministeriö on osallistunut toimintaan, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, mukaan lukien toimet, joilla kartoitetaan liitettyjen Ukrainan alueiden (Herson, Zaporižžja, niin kutsutut ”Donetskin kansantasavalta” ja ”Luhanskin kansantasavalta”) taloudellista potentiaalia, sekä toimet, joilla tuetaan Venäjän hallituksen sotataloustoimenpiteitä. Aleksey Khersontsev on sen vuoksi vastuussa toiminnasta, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1450.

Sergey Makarovich NAZAROV

(Сергей Макрович НАЗАРОВ)

Asema: Ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä

Syntymäaika: 27.7.1961

Syntymäpaikka: Kizel, Permin aluepiiri, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 616402746272

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän talouskehitysministeriö

Sergey Nazarov on ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä. Hänen kaudellaan talouskehitysministeriö on osallistunut toimintaan, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, mukaan lukien toimet, joilla kartoitetaan liitettyjen Ukrainan alueiden (Herson, Zaporižžja, niin kutsutut ”Donetskin kansantasavalta” ja ”Luhanskin kansantasavalta”) taloudellista potentiaalia, sekä toimet, joilla tuetaan Venäjän hallituksen sotataloustoimenpiteitä. Sergey Nazarov on sen vuoksi vastuussa toiminnasta, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1451.

Dmitriy Valer'yevich VOLVACH

(Дмитрий Валерьевич ВОЛЬВАЧ)

Asema: Ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä

Syntymäaika: 8.7.1972

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän talouskehitysministeriö

Dmitriy Volvach on ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä. Hänen kaudellaan talouskehitysministeriö on osallistunut toimintaan, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, mukaan lukien toimet, joilla kartoitetaan liitettyjen Ukrainan alueiden (Herson, Zaporižžja, niin kutsutut ”Donetskin kansantasavalta” ja ”Luhanskin kansantasavalta”) taloudellista potentiaalia, sekä toimet, joilla tuetaan Venäjän hallituksen sotataloustoimenpiteitä. Dmitriy Volvach on sen vuoksi vastuussa toiminnasta, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1452.

Dmitriy Sergeevich VAKHRUKOV

(Дмитрий Сергеевич ВАХРУКОВ)

Asema: Ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä

Syntymäaika: 1983

Syntymäpaikka: entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän talouskehitysministeriö

Dmitriy Vakhrukov on ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä. Hänen kaudellaan talouskehitysministeriö on osallistunut toimintaan, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, mukaan lukien toimet, joilla kartoitetaan liitettyjen Ukrainan alueiden (Herson, Zaporižžja, niin kutsutut ”Donetskin kansantasavalta” ja ”Luhanskin kansantasavalta”) taloudellista potentiaalia, sekä toimet, joilla tuetaan Venäjän hallituksen sotataloustoimenpiteitä. Dmitriy Vakhrukov on sen vuoksi vastuussa toiminnasta, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1453.

Murat Anatolyevich KEREFOV

(Мурат Анатольевич КЕРЕФОВ)

Asema: Ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä

Syntymäaika: 1978

Syntymäpaikka: Naltšik, Kabardi-Balkaria, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän talouskehitysministeriö

Murat Kerefov on ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä. Hänen kaudellaan talouskehitysministeriö on osallistunut toimintaan, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, mukaan lukien toimet, joilla kartoitetaan liitettyjen Ukrainan alueiden (Herson, Zaporižžja, niin kutsutut ”Donetskin kansantasavalta” ja ”Luhanskin kansantasavalta”) taloudellista potentiaalia, sekä toimet, joilla tuetaan Venäjän hallituksen sotataloustoimenpiteitä. Murat Kerefov on sen vuoksi vastuussa toiminnasta, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1454.

Maxim Andreevich KOLESNIKOV

(Максим Андреевич КОЛЕСНИКОВ)

Asema: Ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä

Syntymäpaikka: entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän talouskehitysministeriö

Maxim Kolesnikov on ministerin sijainen Venäjän talouskehitysministeriössä. Hänen kaudellaan talouskehitysministeriö on osallistunut toimintaan, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, mukaan lukien toimet, joilla kartoitetaan liitettyjen Ukrainan alueiden (Herson, Zaporožje, niin kutsutut ”Donetskin kansantasavalta” ja ”Luhanskin kansantasavalta”) taloudellista potentiaalia, sekä toimet, joilla tuetaan Venäjän hallituksen sotataloustoimenpiteitä. Maxim Kolesnikov on sen vuoksi vastuussa toiminnasta, joka heikentää ja uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, ja luonnollisena henkilönä hän on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

1455.

Alexey Nikolaievich PARIKIN

(Алексей Николаевич ПАРИКИН)

Asema: Laittomasti liitetyn Sevastopolin kaupungin ”ensimmäinen apulaiskuvernööri”, entinen laittomasti liitetyn Sevastopolin kaupungin ”apulaiskuvernööri”

Syntymäaika: 3.12.1978

Syntymäpaikka: Makarjev, Kostroman alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexey Parikin on Sevastopolin ”liittokaupungin” niin kutsuttu “ensimmäinen apulaiskuvernööri”. Kyseisessä asemassa Alexey Parikin on vastuussa valtiollisten politiikkojen täytäntöönpanosta, muun muassa Sevastopolin ”liittokaupungin” laittomasta tunnustamisesta. Kyseisessä ominaisuudessa ja toimintansa vuoksi hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1456.

Sergey Yurievich TOLMACHEV

(Сергей Юрьевич ТОЛМАЧЕВ)

Asema: Laittomasti liitetyn ”Zaporižžjan alueen””apulaiskuvernööri”

Laittomasti liitetyn Sevastopolin kaupungin entinen ”apulaiskuvernööri”

Syntymäaika: 1972

Syntymäpaikka: Krasnojarsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Presidentti Vladimir Putin

Sergey Tolmachev on niin kutsuttu ”Zaporižžjan alueen apulaiskuvernööri” ja laittomasti liitetyn Sevastopolin kaupungin entinen apulaiskuvernööri. Kyseisissä rooleissa Sergey Tolmachev oli osallisena paikallisten ja parlamentaaristen ”vaalien” järjestämisessä laittomasti liitetyllä Ukrainan alueella. Sergey Tolmachev oli myös osallistunut laittomien kansanäänestysten järjestämiseen syyskuussa 2022 laittomasti liitetyllä Ukrainan Zaporižžjan alueella. Kyseisissä rooleissa Sergey Tolmachev on vastuussa valtiollisten politiikkojen täytäntöönpanosta, muun muassa ”Zaporižžjan alueen” laittomasta tunnustamisesta. Kyseisessä ominaisuudessa ja toimintansa vuoksi hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1457.

Vyacheslav Nikolaevich SMIRNOV

(Вячеслав Николаевич СМИРНОВ)

Asema: Presidentin kanslian apulaispäällikön neuvonantaja

Syntymäaika: 10.2.1969

Syntymäpaikka: entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Boris Yakovlevich Rapoport

Vyacheslav Smirnov nimitettiin valvomaan paikallisvaaleja Ukrainan miehitetyillä alueilla ja järjestämään äänestykset. Hän työskentelee myös Venäjän federaation valtioneuvoston toimintaa tukevassa presidentillisten asioiden osastossa, jonka vastuulla on varmistaa Venäjän federaation presidentin vuorovaikutus asiantuntijajärjestöjen kanssa sekä seurata ja analysoida yhteiskunnallisia prosesseja. Osasto osallistuu tiiviisti vaaliprosesseihin. Kyseisessä asemassa hän vastaa Venäjän valtiollisten politiikkojen täytäntöönpanosta, mukaan lukien Ukrainan alueiden laiton liittäminen Venäjän valtiorakenteisiin. Kyseisessä ominaisuudessa ja toimintansa vuoksi hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1458.

Andriy Yuriovych TROFIMOValias

Andrey Yurievych TROFIMOV

ukrainaksi:

Андрiй Юрiйович ТРОФIМОB

venäjäksi:

Андрей Юрьевич ТРОФИМОВ

Syntymäaika: 14.8.1972

Syntymäpaikka: Simferopol, Krim, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: mies

Osoite: 86 Kyivskya-katu, as. 53, Simferopol, Krim, Ukraina

Verotunnistenumero: 2652410875

Venäjän hallitus nimitti Andriy Trofimovin Venäjän määräysvallassa olevan sotilas- ja siviilihallinnon apulaispäälliköksi Zaporižžjan alueella. Lisäksi hän on Krimin journalistiliiton puheenjohtaja. Kyseisissä tehtävissä Andriy Trofimov auttaa varmistamaan Venäjän hallituksen politiikkojen täytäntöönpanon miehitetyillä alueilla. Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1459.

Pavlo Igorovych FILIPCHUK

alias Pavlo Igorevich FILIPCHUK

ukrainaksi:

Павло Iгорович ФIЛIПЧУК

venäjäksi:

Павел Игоревич ФИЛИПЧУК

Asema: Venäjän nimittämä Kakhovkan kaupungin johtaja

Syntymäaika: 5.7.1983

Syntymäpaikka: Zolotšiv, Lvivin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: mies

Osoite: 128 K. Libnehta -katu, Hersonin alue, Ukraina;

25 Zolina-katu, Kahovka, Hersonin alue, Ukraina

Verotunnistenumero: 3050100254 (Ukraina)

Venäjän hallitus nimitti Pavlo Filipchukin vallatun Kakhovkan kaupungin johtajaksi. Kyseisessä asemassa Pavlo Filipchuk auttaa varmistamaan Venäjän hallituksen politiikkojen täytäntöönpanon miehitetyllä alueella. Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1460.

Alexander Semyonovich SANCHIK

(Александр Семёнович САНЧИК)

Asema: Venäläinen sotilasjohtaja – kenraaliluutnantti

35. usean aselajin armeijan komentaja

Syntymäaika:15.10.1966

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation puolustusministeriö

Alexander Sanchik on Venäjän sotilasjohtaja ja 35. usean aselajin armeijan komentaja. 35. usean aselajin armeija hyökkäsi Ukrainaan pohjoisesta. 35. usean aselajin armeijan komentajana hän on vastuussa yksikkönsä toiminnasta. Alexander Sanchik on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1461.

Alexander Vladimirovich NOVIKOV

(Александр Владимирович НОВИКОВ)

Asema: Venäläinen sotilasjohtaja – kenraalimajuri

Miehittämättömien ilma-alusten rakentamisesta ja kehittämisestä vastaavan osaston päällikkö

Syntymäaika: 28.11.1964

Syntymäpaikka: Merian kylä, entinen Georgian sosialistinen neuvostotasavalta (nykyinen Georgia)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation puolustusministeriö

Alexander Novikov on venäläinen sotilasjohtaja ja miehittämättömien ilma-alusten rakentamisesta ja kehittämisestä vastaavan osaston päällikkö. Venäjän armeija käyttää usein miehittämättömiä ilma-aluksia sotilas- ja siviilikohteisiin kohdistuvissa hyökkäyksissä Ukrainassa. Miehittämättömien ilma-alusten rakentamisesta ja kehittämisestä vastaavan osaston päällikkönä Alexander Novikov on vastuussa Venäjän asevoimien käyttämien miehittämättömien ilma-alusten kehittämisestä. Alexander Novikov on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1462.

Alexey Vyacheslavovich AVDEEV

(Алексей Вячеславович АВДЕЕВ)

Asema: Venäläinen sotilasjohtaja – kenraalimajuri

Red Banner-merkin sekä Suvorovin ja Kutuzovin merkin saaneen Vislenskayan 3. moottoroidun kivääridivisioonan komentaja

Syntymäaika: 22.3.1976

Syntymäpaikka: Kursk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän armeija

Alexey Avdeev on venäläinen sotilasjohtaja ja Red Banner-merkin sekä Suvorovin ja Kutuzovin merkin saaneen Vislenskayan 3. moottoroidun kivääridivisioonan komentaja. 3. moottoroitu kivääridivisioona sijoitettiin Ukrainan alueille, jossa Venäjän armeija syyllistyi hirmutekoihin siviilejä vastaan. 3. moottoroidun kivääridivisioonan komentajana hän on vastuussa yksikkönsä toiminnasta. Alexey Avdeev on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1463.

Evgeny Nikolaevich ZHURAVLEV

(Евгений Николаевич ЖУРАВЛЕВ)

Asema: Venäläinen sotilasjohtaja – kenraalimajuri

Läntisen sotilasalueen panssarivaunuarmeijan neljännen (Kantemirovskaya) panssarivaunuosaston kaartin komentaja

Syntymäaika: 20.3.1978

Syntymäpaikka: Habarovskin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation puolustusministeriö

Evgeny Zhuravlev on venäläinen sotilasjohtaja ja läntisen sotilasalueen panssarivaunuarmeijan neljännen (Kantemirovskaya) panssarivaunuosaston kaartin komentaja. Neljännen (Kantemirovskaya) panssarivaunuosaston kaarti osallistui hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Neljännen (Kantemirovskaya) panssarivaunuosaston kaartin komentajana hän on vastuussa yksikkönsä toiminnasta. Evgeny Zhuravlev on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1464.

Georgy Ivanovich SHUVAEV

(Георгий Иванович ШУВАЕВ)

Asema: Venäläinen sotilasjohtaja – eversti

Venäjän asevoimien läntisen sotilasalueen 1. panssarivaunuarmeijan (sotilasyksikkö 73621) ohjusjoukkojen ja tykistön päällikkö

Syntymäaika: 6.5.1969

Syntymäpaikka: Staryi Oskol, Belgorodin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation puolustusministeriö

Georgy Shuvaev on venäläinen sotilasjohtaja ja Venäjän asevoimien läntisen sotilasalueen 1. panssarivaunuarmeijan (sotilasyksikkö 73621) ohjusjoukkojen ja tykistön päällikkö. 1. panssarivaunuarmeijan (sotilasyksikkö 73621) ohjusjoukot ja tykistö osallistuivat hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Venäjän asevoimien läntisen sotilasalueen 1. panssarivaunuarmeijan (sotilasyksikkö 73621) ohjusjoukkojen ja tykistön päällikkönä hän on vastuussa yksikkönsä toiminnasta. Georgy Shuvaev on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1465.

Mikhail Mikhailovich MATVEEVSKY

(Михаил Михайлович МАТВЕЕВСКИЙ)

Asema: Venäläinen sotilasjohtaja – kenraaliluutnantti

Venäjän federaation maajoukkojen ohjusjoukkojen ja tykistön päällikkö

Syntymäaika: 1.1.1963

Syntymäpaikka: Kobylskin kylä, Kitšmengo-Gorodetsin piiri, Vologdan alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation puolustusministeriö

Mikhail Matveevsky on venäläinen sotilasjohtaja ja Venäjän federaation maajoukkojen ohjusjoukkojen ja tykistön päällikkö. Venäjän armeija on Ukrainaan kohdistamassaan hyökkäyssodassa käyttänyt usein ohjuksia sotilas- ja siviilikohteisiin kohdistuvissa hyökkäyksissä. Venäjän federaation maajoukkojen ohjusjoukkojen ja tykistön päällikkönä hän on vastuussa Ukrainan pommituksista. Mikhail Matveevsky on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1466.

Mikhail Stepanovich ZUSKO

(Михаил Степанович ЗУСЬКО)

Asema: Venäläinen sotilasjohtaja – kenraaliluutnantti

”Läntisen” ryhmän esikuntapäällikkö

Entinen eteläisen sotilasalueen 58. usean aselajin armeijan komentaja

Syntymäaika: 24.5.1972

Syntymäpaikka: Vetly, Volynian alue, entinen Ukrainan sosialistinen neuvostotasavalta (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation puolustusministeriö

Mikhail Zusko on venäläinen sotilasjohtaja ja Venäjän joukkojen ”läntisen” ryhmän esikuntapäällikkö. ”Läntinen” ryhmä osallistuu Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Venäjän joukkojen ”läntisen” ryhmän esikuntapäällikkönä hän on vastuussa yksikkönsä toiminnasta. Mikhail Zusko on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1467.

Mikhail Yuryevich TEPLINSKIY

(Михаил Юрьевич ТЕПЛИНСКИЙ)

Asema: Venäläinen sotilasjohtaja – kenraalimajuri

Venäjän federaation asevoimien maahanlaskujoukkojen komentaja

Syntymäaika: 9.1.1969

Syntymäpaikka: Mospino, Donetskin alue, entinen Ukrainan sosialistinen neuvostotasavalta (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation puolustusministeriö

Mikhail Teplinskiy on venäläinen sotilasjohtaja ja Venäjän federaation asevoimien maahanlaskujoukkojen komentaja. Venäjän federaation asevoimien maahanlaskujoukot osallistuivat hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan ja ne olivat paikalla, kun Butšan asukkaita ammuttiin. Venäjän federaation asevoimien maahanlaskujoukkojen komentajana hän on vastuussa yksikkönsä toiminnasta. Mikhail Teplinskiy on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1468.

Nikolay Mikhailovich PARSHIN

(Николай Михайлович ПАРШИН)

Asema: Venäläinen sotilasjohtaja – kenraaliluutnantti

Venäjän federaation puolustusministeriön raketti- ja tykistöpääosaston päällikkö

Syntymäaika: 20.12.1962

Syntymäpaikka: Mordovskoje-Kolomasovon kylä, entinen Mordvan tasavalta (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation puolustusministeriö

Nikolay Parshin on venäläinen sotilasjohtaja ja Venäjän federaation puolustusministeriön raketti- ja tykistöpääosaston päällikkö. Venäjän armeija on Ukrainaan kohdistamassaan hyökkäyssodassa käyttänyt usein ohjuksia sotilas- ja siviilikohteisiin kohdistuvissa hyökkäyksissä. Venäjän federaation puolustusministeriön raketti- ja tykistöpääosaston päällikkönä hän on vastuussa Ukrainan pommituksista. Nikolay Parshin on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1469.

Oleg Yurievich TSOKOV

(Олег Юрьевич ЦОКОВ)

Asema: Venäläinen sotilasjohtaja – kenraalimajuri

Venäjän federaation asevoimien 20. usean aselajin armeijan 144. moottoroidun kivääriosaston komentaja

Syntymäaika: 23.9.1971

Syntymäpaikka: entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation puolustusministeriö

Oleg Tsokov on venäläinen sotilasjohtaja ja Venäjän federaation asevoimien 20. usean aselajin armeijan 144. moottoroidun kivääriosaston komentaja. Venäjän federaation asevoimien 20. usean aselajin armeijan 144. moottoroitu kivääriosasto osallistui hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Venäjän federaation asevoimien 20. usean aselajin armeijan 144. moottoroidun kivääriosaston komentajana hän on vastuussa kyseisen yksikön toiminnasta. Oleg Tsokov on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1470.

Ramil Rakhmatulovich IBATULLIN

(Рамиль Рахматуллович ИБАТУЛЛИН)

Asema: Venäläinen sotilasjohtaja – kenraalimajuri

90. kaartin panssarivaunuosaston komentaja

Syntymäaika: 22.10.1976

Syntymäpaikka: Bagiševo, Apastovskin piiri, Tatarstan, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation puolustusministeriö

Ramil Ibatullin on venäläinen sotilasjohtaja ja 90. kaartin panssarivaunuosaston komentaja. 90. kaartin panssarivaunuosasto osallistui hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. 90. kaartin panssarivaunuosaston komentajana hän on vastuussa yksikkönsä toiminnasta. Ramil Ibatullin on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1471.

Sergey Viktorovich KARAKAEV

(Сергей Викторович КАРАКАЕВ)

Asema: Venäläinen sotilasjohtaja – kenraalimajuri

Strategisten ohjusjoukkojen komentaja

Syntymäaika: 4.6.1961

Syntymäpaikka: Ivano-Sljusarevkan kylä, Krasnodarin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation puolustusministeriö

Sergey Karakaev on venäläinen sotilasjohtaja ja Venäjän federaation strategisten ohjusjoukkojen komentaja. Venäjän asevoimat ovat tehneet valtavan määrän ohjusiskuja siviili-infrastruktuureihin, erityisesti sähkön- ja vedenjakeluun, eri puolilla Ukrainaa. Strategisten ohjusjoukkojen komentajana hän on vastuussa Ukrainan siviili-infrastruktuuriin tehdyistä strategisista pommituksista. Sergey Karakaev on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1472.

Lenara Khakimovna IVANOVA

(Ленара Хакимовна ИВАНОВА)

Asema: Baškortostanin tasavallan hallituksen varapääministeri ja Baškortostanin tasavallan perhe-, työ- ja sosiaaliturvaministeri

Kansalaisuus: venäläinen

Syntymäaika: 31.12.1969

Syntymäpaikka: Neftekamsk, Baškirian entinen autonominen sosialistinen neuvostotasavalta, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Sukupuoli: nainen

Lenara Ivanova on Baškortostanin tasavallan hallituksen varapääministeri ja Baškortostanin tasavallan perhe-, työ- ja sosiaaliturvaministeri. Kyseisissä tehtävissä hän on ollut vastuussa ukrainalaisten lasten laittomasta karkottamisesta Venäjän federaatioon. Venäjä on Ukrainaan kohdistamansa hyökkäyssodan yhteydessä siirtänyt monia ukrainalaisia siviilejä Venäjän miehittämille alueille tai itse Venäjälle ja usein estänyt näiden siviilien turvallisen siirtymisen Ukrainan miehittämättömiin osiin. Lenara Ivanova on yksi keskeisistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet ukrainalaisten lasten laittomaan karkottamiseen Venäjälle ja siihen, että lapset on sen jälkeen annettu laittomasti adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Lenara Ivanovan toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Lenara Ivanova on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1473.

Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN

alias: Vyacheslav DUHIN

(Вячеслав Вячеславович ДУХИН)

Asema: Moskovan alueen duuman apulaisjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Syntymäaika: 30.6.1980

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Sukupuoli: mies

Vyacheslav Dukhin on Moskovan alueen duuman apulaisjohtaja. Kyseisessä ominaisuudessa Vyacheslav Dukhin osallistuu suoraan ukrainalaisten lasten laittomaan karkottamiseen ja adoptioon. Hän edistää ukrainalaisten lasten laitonta adoptiota alueellaan asuviin perheisiin, minkä lisäksi hän on pyrkinyt järjestämään Venäjän kansalaisuuden kyseisille laittomasti karkotetuille ukrainalaislapsille. Vyacheslav Dukhinin toiminta on osa Venäjän federaation laajempaa strategiaa, jonka pyrkimyksenä on Ukrainan kansalaisten laiton karkottaminen. Venäjä on Ukrainaan kohdistamansa hyökkäyssodan yhteydessä siirtänyt monia ukrainalaisia siviilejä Venäjän miehittämille alueille tai itse Venäjälle ja usein estänyt kyseisten siviilien turvallisen siirtymisen Ukrainan miehittämättömiin osiin. Vyacheslav Dukhin on yksi keskeisistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet ukrainalaisten lasten laittomaan karkottamiseen Venäjälle ja siihen, että lapset on sen jälkeen annettu laittomasti adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Vyacheslav Dukhinin toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Vyacheslav Dukhin on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1474.

Tatiana Nikolaevna MOSKALKOVA

(Татьяна Николаевна МОСКАЛЬКОВА)

Asema: Venäjän federaation ihmisoikeusvaltuutettu

Kansalaisuus: venäläinen

Syntymäaika: 30.5.1955

Syntymäpaikka: Vitsebsk, entinen Valko-Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: nainen

Epäilty olinpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Tatiana Moskalkova on Venäjän federaation ihmisoikeusvaltuutettu. Kyseisessä ominaisuudessa hän toimii keskeisenä hallituksen yhteystahona ja edistää aktiivisesti virallisia narratiiveja, joissa kiistetään Ukrainan väestöön sovellettavien Venäjän ”suodatus”- ja karkotuskäytäntöjen olemassaolo. Luotettavat lähteet vahvistavat, että ”suodatusleirit” ovat osa Venäjän laajakantoista pyrkimystä ”suodattaa” Ukrainan väestöä keinona tukahduttaa Ukrainan vastarinta ja vahvistaa uskollisuutta Venäjää kohtaan jäljelle jäävän väestön keskuudessa. Osana Venäjän ”suodatusoperaatioita” Venäjän joukot ja niiden rinnalla toimivat tahot ovat kuulustelleet, pidättäneet ja karkottaneet pakkokeinoin 900 000 – 1,6 miljoonaa Ukrainan kansalaista, joista tuhannet ovat lapsia.

Useissa julkisissa puheenvuoroissaan Tatiana Moskalkova on toistuvasti kiistänyt Ukrainan kansalaisten karkottamisen ja näin ollen levittänyt aktiivisesti disinformaatiota Venäjän federaation hallituksen puolesta ja sen hyväksi.

Tatiana Moskalkova on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1475.

Viktoria Vyacheslavovna YAKIMOVA

(Виктория Вячеславовна ЯКИМОВА

Asema: Gulfstream Foundationin johtokunnan puheenjohtaja ja Venäjän hyväntekeväisyydeksi kutsumaan Into the Hands of Children -toimintaan osallistuva henkilö

Kansalaisuus: venäläinen

Syntymäpaikka: Rovenky, Ukraina

Sukupuoli: nainen

Lähellä olevat yhteisöt: Gulfstream Foundation

Viktoria Yakimova on yksi tärkeimmistä Venäjän ”humanitaariseksi operaatioksi” kutsumaan Into the Hands of Children-toimintaan osallistuvista henkilöistä. Into the Hands of Children -toiminnan puitteissa Venäjän viranomaiset ovat – Venäjän lasten oikeuksien komitean johdolla – pyrkineet Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aikana laittomasti karkottamaan ja sijoittamaan adoptioon ukrainalaisia lapsia ”humanitaarisen avun” nimissä. Viktoria Yakimova on useissa julkisissa tilaisuuksissa vahvistanut osallistuvansa aktiivisesti Into the Hands of Children -toimintaan. Hän toimii säännöllisesti kyseisen ”humanitaarisen operaation” päätiedottajana. Venäjä on Ukrainaan kohdistamansa hyökkäyssodan yhteydessä erityisesti siirtänyt monia ukrainalaisia siviilejä Venäjän miehittämille alueille tai itse Venäjälle ja usein estänyt kyseisten siviilien turvallisen siirtymisen Ukrainan miehittämättömiin osiin. Viktoria Yakimova on yksi keskeisistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet ukrainalaisten lasten laittomaan karkottamiseen Venäjälle ja siihen, että lapset on sen jälkeen annettu laittomasti adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Viktoria Yakimovan toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Viktoria Yakimova on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1476.

Hayk Arsenovich GASPARYAN

alias Ayk Arsenovich GASPARYAN

Alias ”Abrek”

(Айк Арсенович ГАСПАРЯН)

Syntymäaika: 20.7.1991

Kansalaisuus: armenialainen

Sukupuoli: mies

Asema: Wagner Groupin iskujoukkojen komentaja Soledarin taistelussa Ukrainassa

Hayk Gasparyan, joka tunnetaan nimellä ”Abrek”, on Wagner Groupin iskujoukkojen komentaja Ukrainassa. Hän toimi joukkojen komentajana Soledarin taistelussa Donetskin alueella Ukrainassa tammikuussa 2023 ja Venäjän federaation presidentti myönsi hänelle 31. joulukuuta 2022 sotatoimiin osallistumisesta Ukrainassa kunniamerkin (”Order of Courage”) hänen taistelukentällä osoittamansa rohkeuden johdosta. Asemassaan hän on suoraan vastuussa Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa toteutettavien operaatioiden koordinoinnista ja suunnittelusta. Hän on sen vuoksi vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien ja uhkaavien toimien ja politiikkojen tukemisesta ja täytäntöönpanosta.

25.2.2023

1477

Anton Olegovich ELIZAROV

alias YELIZAROV

(Антон Олегович ЕЛИЗАРОВ)

Syntymäaika: 1981

Syntymäpaikka: Rostovin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Asema: Wagner Groupin sotilaskomentaja

Anton ELIZAROV, koodinimeltään ”Lotus”, on sen Wagner-joukkojen yksikön sotilaskomentaja, joka on vastuussa Ukrainan Soledarin kaupungin valtaamisesta tammikuussa 2023. Tässä asemassa hän on vastuussa operaatioiden koordinoinnista ja suunnittelusta sekä palkkasotilaiden lähettämisestä. Hän osallistuu aktiivisesti Venäjän Ukrainaa vastaan käymään hyökkäyssotaan. Hän on sen vuoksi vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien ja uhkaavien toimien ja politiikkojen tukemisesta ja täytäntöönpanosta.”;

25.2.2023

1478.

Alexandr Semenovich BROD

(Александр Семёнович БРОД)

Asema: presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen

julkisen yleisvenäläisen järjestön ”Asianajajat ihmisten oikeuksien ja ihmisarvoisen elämän puolesta” puheenjohtaja

Syntymäaika: 19.8.1969

Syntymäpaikka: Kuibyšev, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexandr Brod on venäläinen asianajaja ja Kremlille uskollinen ihmisoikeuksien puolustaja. Hän on presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen. Hän on Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan alusta asti puolustellut Venäjän hyökkäystä ja levittänyt sotaa koskevaa Venäjän propagandaa ja disinformaatiota. Hän kielsi Venäjän federaation asevoimien vastuun Butšassa tehdyistä sotarikoksista ja syytti joukkomurhasta valheellisesti Ukrainan asevoimia. Lisäksi hän levitti väärää tietoa väitetyistä natsirikoksista, joihin Ukrainan hallitus olisi syyllistynyt omaa kansaansa vastaan.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

 

 

Lähellä olevat henkilöt: presidentti Vladimir Putin.

Lähellä olevat yhteisöt: presidentin alaisuudessa toimiva kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvosto

Julkinen yleisvenäläinen järjestö ”Asianajajat ihmisten oikeuksien ja ihmisarvoisen elämän puolesta”

 

 

1479.

Valery Aleksandrovich FADEYEV

(Валерий Алексаандрович ФАДЕЕВ)

Asema: toimittaja, Venäjän federaation kansankamarin entinen sihteeri, presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston nykyinen puheenjohtaja

Syntymäaika: 10.10.1960

Syntymäpaikka: Taškent, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Uzbekistan)

Kansalaisuus: venäläinen

Valery Fadeyev on presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston puheenjohtaja. Hän auttoi alistamaan kyseisen elimen myötäilemään Venäjän federaation hallituksen poliittista linjaa Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan. Hän on Vladimir Putinin neuvonantaja.

Hän on Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan alusta asti puolustellut Venäjän hyökkäystä ja levittänyt sotaa koskevaa Venäjän propagandaa ja disinformaatiota. Hän kannatti Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä Venäjän federaatioon vuonna 2014 ja laittomia kansanäänestyksiä Ukrainan tilapäisesti miehitetyillä alueilla vuonna 2022.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

 

 

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: presidentti Vladimir Putin

Lähellä olevat yhteisöt: presidentin alaisuudessa toimiva kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvosto

 

 

1480.

Igor Stanislavovich ASHMANOV

(И’горь Станисла’вович АШМА’НОВ)

Asema: presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen, tietotekniikka-asiantuntija, Ashmanov & Partnersin toimitusjohtaja, Kribrumin puheenjohtaja

Syntymäaika: 9.1.1962

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Igor Ashmanov on venäläinen tietotekniikka-asiantuntija ja yrittäjä. Hän on presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen. Hän oli uudelle toimikaudelle ehdolle asettuneen Vladimir Putinin uskottu tämän presidentinvaalikampanjan aikana vuonna 2018.

Hän on Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan alusta asti puolustellut Venäjän hyökkäystä ja levittänyt sotaa koskevaa Venäjän propagandaa ja disinformaatiota. Hän kannatti sotasensuurin lisäämistä Venäjän federaatiossa.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

 

 

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Valery Fadeyev

Lähellä olevat yhteisöt: presidentin alaisuudessa toimiva kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvosto

Ashmanov & Partners, Kribrum

 

 

1481.

Kirill Valeryevich VYSHINSKY

(venäjäksi: Кирилл Валериевич ВЫШИНСКИЙ;

ukrainaksi: Кирило Валерiйович ВИШИНСЬКИЙ)

Asema: presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen, Rossiya Segodnya -mediaryhmän pääjohtaja

Syntymäaika: 19.2.1967

Syntymäpaikka: Dnipro, entinen Ukrainan sosialistinen neuvostotasavalta (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: venäläinen, ukrainalainen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Valery Fadeyev

Kirill Vyshinsky on venäläinen propagandisti. Hän on Venäjän hallitukseen yhdistetyn ja Venäjän federaation liittovaltion talousarviosta rahoitettavan Rossiya Segodnya -mediaryhmän pääjohtaja. Alaisuudessaan toimivan tiedotusvälineen Sputnikin kautta Rossiya Segodnya levittää Venäjä-mielistä propagandaa ja disinformaatiota Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan. Kirill Vyshinsky on myös presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1482.

Alexandr Igorevich KOTS

(Алекса’ндр И’горевич КОЦ)

Asema: presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen, Ukrainan ”erityisoperaatiota” (sotaa) käsittelevän työryhmän jäsen, Komsomolskaya Pravdan erityiskirjeenvaihtaja

Syntymäaika: 3.11. 1978

Syntymäpaikka: Sahalinskin alue, entinen Neuvostoliitto, nykyinen Venäjän federaatio

Alexandr Kots on Venäjä-myönteisen Komsomolskaya Pravda -iltapäivälehden erityiskirjeenvaihtaja. Hän on presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen ja sen yhteydessä toimivan Ukrainassa toteutettavaa ”sotilaallista erityisoperaatiota” (sota) käsittelevän neuvoston työryhmän jäsen.

Hän on kannattanut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Hän on levittänyt sotaa koskevaa venäläistä disinformaatiota ja Venäjän propagandaa, joka koskee Ukrainan tilapäisesti miehitetyillä alueilla järjestettyjä laittomia kansanäänestyksiä. Hän kehotti Venäjää iskemään Ukrainan siviili-infrastruktuureihin huolimatta siitä, miten tämä vaikuttaisi maan siviiliväestöön.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

 

 

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Valery Fadeyev

Lähellä olevat yhteisöt: presidentin alaisuudessa toimiva kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvosto

Komsomolskaya Pravda

 

 

1483.

Marina Magomednebiyevna AKHMEDOVA

(Марина Магомеднебиевна АХМЕДОВА)

Asema: kirjailija ja toimittaja,

Regnum-uutistoimiston verkkojulkaisun toimittaja

Russkiy Reporter -aikakauslehden varapäätoimittaja,

presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen

Marina Akhmedova on venäläinen kirjailija. Hän on presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen ja sen yhteydessä toimivan Ukrainassa toteutettavaa ”sotilaallista erityisoperaatiota” (sota) käsittelevän neuvoston työryhmän jäsen.

Hän on Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan alusta asti kannattanut Venäjän hyökkäystä ja levittänyt sotaa koskevaa Venäjän propagandaa ja disinformaatiota.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

 

 

Syntymäaika: 11.2.1977

Syntymäpaikka: Tomsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Lähellä olevat yhteisöt: presidentin alaisuudessa toimiva kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvosto

Regnum

 

 

1484.

Maxim Adolfovich ZAMSHEV

(Максим Адольфович ЗАМШЕВ)

Asema: presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen

Literaturnaya Gazeta -lehden päätoimittaja, Venäjän kirjailijaliiton Moskovan osaston varapuheenjohtaja, Venäjän journalistiliiton jäsen

Maxim Zamshev on venäläinen kirjailija. Hän on presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen. Hän on myös Literaturnaya Gazeta -lehden päätoimittaja. Hän on Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan alusta asti kannattanut Venäjän hyökkäystä ja levittänyt sotaa koskevaa Venäjän propagandaa ja disinformaatiota.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

 

 

Syntymäaika: 27.4.1972

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Valery Fadeyev

Lähellä olevat yhteisöt: presidentin alaisuudessa toimiva kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvosto, julkinen yleisvenäläinen järjestö Venäjän kirjailijaliitto, Literaturnaya Gazeta

 

 

1485.

Nikolai Fyodorovich IVANOV

(Никола’й Фёдорович ИВАНО’В)

Asema: presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen, julkisen yleisvenäläisen järjestön ”Venäjän kirjailijaliiton” hallituksen puheenjohtaja

Syntymäaika: 8.6.1956

Syntymäpaikka: Stratšovo, Brianskin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Nikolai Ivanov on venäläinen kirjailija ja propagandisti. Hän on presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen. Hän on myös Venäjän kirjailijaliiton hallituksen puheenjohtaja.

Hän on Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan alusta asti kannattanut Venäjän toimia ja levittänyt sotaa koskevaa Venäjän propagandaa ja disinformaatiota. Hän on käyttänyt julkisesti sotilaallista ”Z”-symbolia, jota Venäjän propaganda on käyttänyt edistääkseen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

 

 

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Valery Fadeyev

Lähellä olevat yhteisöt: presidentin alaisuudessa toimiva kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvosto, julkinen yleisvenäläinen järjestö Venäjän kirjailijaliitto

 

 

1486.

Yulia Alexandrovna BELEKHOVA

(Юлия Александровна БЕЛЕХОВА)

Asema: Presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen, Ukrainassa toteutettavaa ”sotilaallista erityisoperaatiota” (sota) käsittelevän työryhmän johtaja, Putinia kannattavan poliittisen koalition, Yleisvenäläisen kansanrintaman, Moskovan alueosaston johtaja.

Yulia Belekhova on presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen ja Ukrainassa toteutettavaa ”sotilaallista erityisoperaatiota” (sota) käsittelevän neuvoston työryhmän puheenjohtaja. Hän on myös yksi Putinia kannattavan Yleisvenäläisen kansanrintaman Moskovan alueosaston johtajista. Hän on tukenut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan ja osallistunut sotaa tukeviin propagandatapahtumiin.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

 

 

Syntymäaika: 10.11.1982

Syntymäpaikka: Noginsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Lähellä olevat yhteisöt: Presidentin alaisuudessa toimiva kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvosto

 

 

1487.

Vyacheslav Oleksandrovych BOGUSLAYEV

(Вячесла’в Алекса’ндрович БОГУСЛА’ЕВ)

Asema: JSC MOTOR SICH -yhtiön pääjohtaja,

Ukrainan parlamentin entinen jäsen

Syntymäaika: 28.10.1938

Syntymäpaikka: Oral/Uralsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Kazakstan)

Kansalaisuus: ukrainalainen, venäläinen

Sukupuoli: mies

Vyacheslav Boguslayev on venäläismielisen alueiden puolueen entinen ukrainalainen kansanedustaja sekä ukrainalaisen lentomoottorien valmistajan JSC MOTOR SICH -yhtiön pääosakkeenomistaja. Hän on vastuussa moottoreiden toimittamisesta Venäjän armeijalle taisteluhelikoptereiden (Mi-8, Mi24, Mi28 ja Ka-52) valmistamiseksi ja korjaamiseksi. Niitä on käytetty laajasti Ukrainan konfliktin aikana ja erityisesti sodan alussa. Hän on jatkanut sotilaskaluston toimittamista Venäjän joukoille konfliktista huolimatta. Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1488.

Abualfazl NAZERI

(ابو الفضل نظری)

Asema: Paravar Pars Companyn hallituksen varapuheenjohtaja

Syntymäaika: 14.9.1969

Syntymäpaikka: Shahryar, Iran

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Henkilöasiakirjan numero: 4910857826 (Iran)

Lähellä olevat yhteisöt: Paravar Pars Company

Abualfazl Nazeri on hallituksen varapuheenjohtaja Paravar Pars Companyssa, joka on valmistanut miehittämättömiä ilma-aluksia islamilaisen vallankumouskaartin ilmavoimille (IRGC AF) ja testannut miehittämättömiä ilma-aluksia islamilaisen vallankumouskaartin laivastoa varten. Paravar Pars Company osallistui erityisesti IRGC AF:n kehittämää iranilaista miehittämätöntä Shahed-171-ilma-alusta koskevaan tutkimukseen, kehittämiseen ja tuotantoon. Venäjän federaatio käyttää Iranissa valmistettuja miehittämättömiä Shahed-171-ilma-aluksia hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Tässä tehtävässään hän on sen vuoksi vastuussa toimista ja politiikoista, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1489.

Abulghasem VALAGOHAR

(Abolghasem VALAGOHAR,

Abualqassem VALAGOHAR)

Asema: Paravar Pars Companyn hallituksen jäsen

Syntymäaika: 5.8.1969

Syntymäpaikka: Behbahan, Iran

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Henkilöasiakirjan numero: 1860747957 (Iran)

Lähellä olevat yhteisöt: Paravar Pars Company

Abulghasem Valagohar on hallituksen jäsen Paravar Pars Companyssa, joka on valmistanut miehittämättömiä ilma-aluksia islamilaisen vallankumouskaartin ilmavoimille (IRGC AF) ja testannut miehittämättömiä ilma-aluksia islamilaisen vallankumouskaartin laivastoa varten. Paravar Pars Company osallistui erityisesti IRGC AF:n kehittämää iranilaista miehittämätöntä Shahed-171-ilma-alusta koskevaan tutkimukseen, kehittämiseen ja tuotantoon. Venäjän federaatio käyttää Iranissa valmistettuja miehittämättömiä Shahed-171-ilma-aluksia hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Tässä tehtävässään hän on sen vuoksi vastuussa toimista ja politiikoista, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1490.

Hossein SHAMSABADI

Asema: Paravar Pars Companyn toimitusjohtaja

Syntymäaika: 4.6.1974

Syntymäpaikka: Teheran, Iran

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Henkilöasiakirjan numero: 2181176574 (Iran)

Lähellä olevat yhteisöt: Paravar Pars Company

Hossein Shamsabadi on toimitusjohtaja Paravar Pars Companyssa, joka on valmistanut miehittämättömiä ilma-aluksia islamilaisen vallankumouskaartin ilmavoimille (IRGC AF) ja testannut miehittämättömiä ilma-aluksia islamilaisen vallankumouskaartin laivastoa varten. Paravar Pars Company osallistui erityisesti IRGC AF:n kehittämää iranilaista miehittämätöntä Shahed-171-ilma-alusta koskevaan tutkimukseen, kehittämiseen ja tuotantoon. Venäjän federaatio käyttää Iranissa valmistettuja miehittämättömiä Shahed-171-ilma-aluksia hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Tässä tehtävässään hän on sen vuoksi vastuussa toimista ja politiikoista, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1491.

Ghassem DAMAVANDIAN

(قاسم دماوندیان)

Asema: Qods Aviation Industriesin hallituksen jäsen

Syntymäaika: 2.5.1968

Syntymäpaikka: Teheran, Iran

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Henkilöasiakirjan numero: 0052944492 (Iran)

Lähellä olevat yhteisöt: Qods Aviation industries

Ghassem Damavandian on Qods Aviation Industryn (QAI) toimitusjohtaja. QAI myy Mohajer-6-drooneja Venäjälle käytettäväksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Tässä tehtävässään hän on sen vuoksi vastuussa toimista ja politiikoista, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1492.

Kirill Alekseevich KLEIMENOV

(Кирилл Алексеевич КЛЕЙМЕНОВ)

Asema: Channel One -yrityksen (Pervyi Kanal) varapääjohtaja, tiedotusohjelmaosaston johtaja ja hallituksen jäsen

Syntymäaika: 20.9.1972

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Konstantin Ernst – Channel One -yrityksen toimitusjohtaja, Venäjä

Kirill Kleimenov on varapääjohtaja, tiedotusohjelmaosaston johtaja ja hallituksen jäsen Pervyi Kanalissa (Channel One), joka on merkittävä venäläinen TV-kanava ja pysyvästi Venäjän federaation suorassa määräysvallassa. Pervyi Kanal levittää ja tukee Venäjän viranomaisten politiikkaa propagandatoiminnallaan. Ukrainan vastaisen hyökkäyssodan aikana Pervyi Kanal on ollut yksi aktiivisimmista ja merkittävimmistä välineistä, jolla on levitetty sotaa tukevaa Kremlin narratiivia aggressiivisilla puheenvuoroilla, heikennetty Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja annettu tukea Krimin laittomalle liittämiselle ja Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainaa vastaan.

25.2.2023

 

 

Lähellä olevat yhteisöt: Channel One (Pervyi Kanal)

19 Akademika Koroljova -katu, Moskova 127427

Venäjän federaatio

Muut tunnistustiedot: Channel Onen (Pervyi Kanal) uutislähetyksen “Новости” entinen TV-juontaja; Venäjän federaation hallituksen palkintojen myöntämisestä vastaavan joukkotiedotusvälineiden neuvoston jäsen

Varapääjohtajana ja tiedotusohjelmaosaston johtajana Kirill Kleimenov vaikuttaa suoraan Pervyi Kanalin sisältöön ja siihen, miten se raportoi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan ja Venäjän hallituksen toimista.

Hän tukee sen vuoksi toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

1493.

Alexander Zavenovich

AKOPOV

(Александр Завенович АКОПОВ)

Asema: ”National Media Groupin” varatoimitusjohtaja

Syntymäaika: 22.11.1957

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: BALANOVA Svetlana Evgenievna

БАЛАНОВА Светлана Евгеньевна

”NATIONAL MEDIA GROUPin” toimitusjohtaja

Alexander Akopov on National Media Groupin (NMG) varatoimitusjohtaja. NMG on suuri mediaholdingyhtiö ja sen määräysvallassa on tiedotusvälineitä, jotka levittävät aktiivisesti propagandaa ja disinformaatiota Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan. Hän on NMG:n johtajan Svetlana Balanovan alainen varajohtaja.

National Media Groupin sisälle on perustettu Venäjällä 28 mediayritystä, mukaan lukien Channel One, Channel 5, REN TV ja STS, 78.ru ym. sekä valtakunnallinen Izvestija-sanomalehti ja Delovoi Peterburg. Sen lisäksi, että Alexander Akopov on NMG:n varatoimitusjohtaja, hän on myös toimitusjohtaja STS:ssä, joka on yksi NMG-holdingyhtiön tärkeimmistä TV-kanavista.

25.2.2023

 

 

Merkitty luetteloon 16. joulukuuta 2022 neuvoston päätöksellä 2014/145/YUTP

KABAYEVA Alina Maratovna

КАБАЕВА Алина Маратовна

CJSC National Media Groupin hallituksen puheenjohtaja

Merkitty luetteloon 3. kesäkuuta 2022 neuvoston päätöksellä 2014/145/YUTP

Lähellä olevat yhteisöt:

National Media Group

Rekisteröintinumero: 1087746152207

Verotunnistenumero: 7704676655

Koska Alexander Akopov on yksi NMG:n keskeisistä johtajista, hän on vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän on lähellä Svetlana Balanovaa.

 

 

 

Osoite: Prehistenskaja-rantakatu 13, rakennus 1, 119034, Moskova, Venäjä

Merkitty luetteloon 16. joulukuuta 2022 neuvoston päätöksellä 2014/145/YUTP

Gas Industry Insurance Company SOGAZ – REN TV:n vähemmistöosakas

Rekisteröintinumero: 1027739820921

Verotunnistenumero: 7736035485

Osoite: 107078, Moskova, Akateemikko Saharovan puistokatu 10, Venäjä

Merkitty luetteloon 28. helmikuuta 2022 neuvoston päätöksellä 2014/145/YUTP

 

 

1494.

Evgeniy Vladimirovich BEKASOV

(Евгений Владимирович БЕКАСОВ)

Asema:

Rossija 24 -televisiokanavan päätoimittaja.

Syntymäaika: 14.10.1980

Syntymäpaikka: Kaliningrad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Oleg Borisovich DOBRODEEV / Олег Борисович ДОБРОДЕЕВ, VGTRK:n pääjohtaja. Merkitty luetteloon 8. huhtikuuta 2022 neuvoston päätöksellä 2014/145/YUTP.

Evgenyi Bekasov on Rossija 24 -kanavan päätoimittaja; se on merkittävä venäläinen televisiokanava, joka on osa Venäjän federaation omistamaa ja hallinnoimaa VGTRK-mediaholdingyhtiötä (Venäjän valtion televisio- ja radioyhtiö). Rossija 24 levittää ja tukee Venäjän viranomaisten politiikkoja propagandatoimillaan. Ukrainan vastaisen hyökkäyssodan aikana Rossija 24 on ollut yksi aktiivisimmista ja merkittävimmistä välineistä, jolla on levitetty sotaa tukevaa Kremlin narratiivia aggressiivisilla puheenvuoroilla, heikennetty Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja annettu tukea Krimin laittomalle miehitykselle ja Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainaa vastaan.

Rossija 24:n päätoimittajana hän vaikuttaa suoraan siihen, miten tämä tiedotusväline raportoi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan ja Venäjän hallituksen toimista. Hän tukee sen vuoksi toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

 

 

Andrey Olegovich KONDRASHOV / Андрей Олегович КОНДРАШОВ, VGTRK:n ensimmäinen apulaispääjohtaja.

Lähellä olevat yhteisöt: Всеросси’йская госуда’рственная телевизио’нная и радиовеща’тельная компа’ния (ВГТРК)

 

 

 

 

Venäjän valtion televisio- ja radioyhtiö (VGTRK)

Rekisteröintinumero: 1027700310076

Osoite: 125373, Moskova, Pohodnyi Projezd 3–2, Venäjä

125373, Москва город, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, Pоссия

Merkitty luetteloon 16. joulukuuta 2022 neuvoston päätöksellä 2014/145/YUTP

 

 

1495.

Milosh Eduardovich WAGNER

(Милош Эдуардович ВАГНЕР)

Asema: Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja joukkoviestimien valvontaviraston (Roskomnadzor) apulaisjohtaja

Syntymäaika: 14.10.1979

Syntymäpaikka: Uhta, Komin tasavalta, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Andrey Yurievich Lipov

Lähellä olevat yhteisöt: Roskomnadzor

Milosh Wagner on Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja joukkoviestimien valvontaviraston (Roskomnadzor) apulaisjohtaja. Roskomnadzor on Venäjän valtion virasto, joka vastaa viestinnästä, tietotekniikasta ja joukkoviestimistä. Se on toteuttanut riippumattomia tiedotusvälineitä koskevaa valtion sensuuripolitiikkaa.

Roskomnadzorin apulaisjohtajana Milosh Wagner valvoo osastoa, joka käsittelee rekisteröityjen yksityishenkilöjen oikeuksien suojelua, ja oikeudellisen tuen yksikköä. Hän on vastuussa päätöksistä, jotka ovat johtaneet tiedonsaannin rajoittamiseen Venäjällä, venäläisten internetin käyttäjien valvontaan ja riippumattomien venäläisten tiedotusvälineiden toiminnan lakkauttamiseen. Kyseisillä toimilla luodaan sensuroitu tiedotustila, joka edistää ja tukee Venäjän käymää hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan ja pitää sitä hyväksyttävänä.

Milosh Wagner on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1496.

Vladimir Viktorovich LOGUNOV

(Владимир Викторович ЛОГУНОВ)

Asema: Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja joukkoviestimien valvontaviraston (Roskomnadzor) apulaisjohtaja

Syntymäaika: 1.11.1982

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Andrey Yurievich Lipov

Lähellä olevat yhteisöt: Roskomnadzor

Muut tunnistustiedot: Venäjän federaation virkaatekevä (2. tason) valtiollinen neuvonantaja

Vladimir Logunov on Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja joukkoviestimien valvontaviraston (Roskomnadzor) apulaisjohtaja. Roskomnadzor on Venäjän valtion virasto, joka vastaa viestinnästä, tietotekniikasta ja joukkoviestimistä. Se on toteuttanut riippumattomia tiedotusvälineitä koskevaa valtion sensuuripolitiikkaa.

Roskomnadzorin apulaisjohtajana Vladimir Logunov valvoo talouden, hallinnoinnin ja logistiikan osastoja ja on keskeinen Roskomnadzorin toiminnan kannalta. Hän tuki lakia, joka koskee ulkomaisten yhteisöjen toimia internetin televerkoissa Venäjän federaation alueella ja jonka avulla lisättiin valtiollisten sensuuria harjoittavien tahojen valtaa internetyhtiöitä kohtaan. Hän on vastuussa päätöksistä, jotka ovat rajoittaneet tiedonsaantia Venäjällä. Kyseisillä toimilla luodaan sensuroitu tiedotustila, joka edistää ja tukee Venäjän käymää hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan ja pitää sitä hyväksyttävänä.

25.2.2023

 

 

 

Vladimir Logunov on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

1497.

Yakov Iosifovich KAZAKOV

alias Yaakov KEDMI Yasha KAZAKOV

(Яков Иосифович КАЗАКOВ)

Asema: entinen poliitikko, diplomaatti, poliittinen kommentaattori, säännöllinen osallistuja valtiollisilla televisiokanavilla ja Venäjä-myönteisissä keskusteluohjelmissa

Syntymäaika: 5.3.1947

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: israelilainen

Sukupuoli: mies

Yakov Kedmi (Kazakov) on poliittinen kommentaattori ja säännöllinen osallistuja valtiollisilla televisiokanavilla ja Venäjä-myönteisissä propagandaohjelmissa. Hänen Ukrainaa koskevat lausuntonsa ovat linjassa Venäjän viranomaisten ja propagandistien räikeimpien väitteiden kanssa. Yakov Kedmi (Kazakov) on kritisoinut Ukrainaa sekä syyttänyt Ukrainan johtoa natsismista ja sotilaallisen uhan muodostamisesta niin kutsuttuja ”Donetskin tasavaltaa”, ”Luhanskin kansantasavaltaa” ja Venäjää vastaan. Hän on oikeuttanut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan ja väittänyt sodan olleen välttämätön. Yakov Kedmi (Kazakov) on sanonut, että Venäjän on hallittava Ukrainan alueita, ja kyseenalaistanut Ukrainan valtiollisen aseman. Hän on väittänyt, että Ukrainan vielä hallinnoimat Ukrainan alueet ovat uhka Venäjälle, sillä niistä tehdään sotilastukikohta, jota tullaan käyttämään Venäjää vastaan. Hän ei sulje pois sellaista vaihtoehtoa, että Venäjän armeija miehittäisi koko Ukrainan, tuhoaisi Ukrainan armeijan täysin ja ”likvidoisi” Ukrainan koko nykyjohdon.

25.2.2023

 

 

 

Yakov Kedmi (Kazakov) on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

1498.

Sergey Yervandovich KURGINYAN

(Сергей Ервандович КУРГИНЯН)

Asema: venäläinen poliitikko, politiikan tutkija, venäläisen ’Essence of Time’ -liikkeen perustaja ja johtaja.

Syntymäaika: 14.11.1949

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Sergey Kurginyan on venäläinen poliitikko, politiikan tutkija ja venäläisen ’Essence of Time’ -liikkeen perustaja ja johtaja. Sergey Kurginyan osallistuu säännöllisesti Venäjä-mielisiin propagandaohjelmiin, kuten valtiollisella televisiokanavalla Russia-1 esitettävään ohjelmaan ”Ilta Vladimir Solovyovin kanssa”. Hänen julkiset, Ukrainaa koskevat lausuntonsa vastaavat Venäjän viranomaisten ja propagandistien käyttämää retoriikkaa. Sergey Kurginyan on järjestelmällisesti kyseenalaistanut Ukrainan valtiollisen aseman ja kehottanut siihen, että Venäjä miehittää ja ”denatsifioi” Ukrainan. Hän on julkisesti tukenut Venäjän valekansanäänestyksiä Ukrainan suvereenien alueiden liittämiseksi Venäjään.

Sergey Kurginyan on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

1499.

Vitaliy Tovievich TRETYAKOV

(Виталий Товиевич ТРЕТЬЯКОВ)

Asema: venäläinen toimittaja ja politiikan tutkija, Higher School of Television -yksikön dekaani valtion varoin rahoitetussa Moskovan valtiollisessa M. V. Lomonosov -yliopistossa.

Syntymäaika: 2.1.1953

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vitaliy Tretyakov on venäläinen toimittaja ja politiikan tutkija ja Higher School of Television -yksikön dekaani valtion varoin rahoitetussa Moskovan valtiollisessa yliopistossa. Vitaliy Tretyakov osallistuu säännöllisesti Venäjä-mielisiin propagandaohjelmiin, kuten valtiollisella televisiokanavalla Russia-1 esitettävään ohjelmaan ”Ilta Vladimir Solovyovin kanssa”. Hänen julkiset, Ukrainaa koskevat lausuntonsa vastaavat Venäjän viranomaisten ja propagandistien käyttämää retoriikkaa. Vitaliy Tretyakov esittää jatkuvasti puolustuksia Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainaa vastaan ja kehottaa tuhoamaan Ukrainan hallituksen, kyseenalaistaa Ukrainan valtiollisen aseman, esittää sinnikkäästi Venäjän lopullista voittoa, johon ei kuulu kompromisseja, ja esittää, että kaikki Ukrainan alueet on miehitettävä. Hän on esittänyt väitteitä, joiden mukaan Ukraina provosoi Venäjää ydinaseiden käyttöön.

Vitaliy Tretyakov on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023”

 

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”175.

All-Russia People’s Front (Yleisvenäläinen kansanrintama, ONF)

(venäjäksi: Общероссийский народный фронт)

Osoite: 40. rakennus, Mosfilmovskaja-katu, Moskova, Venäjä, 119285

Yhteisötyyppi: Venäjän federaation julkinen elin

Rekisteröintipäivä: 6.9.2013

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintinumero: 1137799016695

Päätoimipaikka: Venäjä

Yleisvenäläinen kansanrintama (ONF) on yhteiskunnallinen liike, joka perustettiin toukokuussa 2011 yhteiskunnallis-poliittisten organisaatioiden koalitioksi silloisen Venäjän pääministerin Vladimir Putinin ehdotuksesta, ja Putin on edelleen sen johtaja. ONF pyrkii muodostamaan virallisia liittoutumia Yhtenäinen Venäjä -puolueen ja lukuisten venäläisten kansalaisjärjestöjen välille. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan yhteydessä ONF järjestää yhteiskunnallisen kampanjan ”voiton puolesta” (”All for Victory!”), jonka avulla se kerää tavara- ja rahalahjoituksia ”Donetskin kansantasavallassa” ja ”Luhanskin kansantasavallassa” toimivien sotilasyksiköiden tukemiseksi.

25.2.2023

 

 

 

ONF omistaa oikeudet tunnukseen ”Z”, jota käytetään osoittamaan tukea Ukrainaa vastaan kohdistetulle hyökkäyssodalle ja Venäjän federaation asevoimille. ONF:n jäsenet ovat vastanneet useiden julkisten kokousten järjestämisestä Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan tukemiseksi, ja niissä on käytetty laajalti Z-tunnusta.

ONF on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja toteuttamisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

176.

National Wealth Fund of the Russian Federation (Venäjän federaation kansallinen sijoitusrahasto)

(venäjäksi: Фонд национального благосостояния Российской Федерации)

Osoite: Iljinka-katu 9, rakennus 1, 109097, Moskova, Venäjä

Yhteisötyyppi: Venäjän federaation rahasto

Rekisteröintipäivä: 1.10.2010

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Verotunnistenumero: 7710168360

Rekisteröintinumero: 1037739085636

Päätoimipaikka: Venäjä

Venäjän federaation kansallinen sijoitusrahasto on hallituksen määräysvallassa oleva vararahasto. Valtiovarainministeriön mukaan rahastossa oli 13,6 biljoonaa ruplaa eli 10,2 prosenttia vuodelle 2022 alun perin ennakoidusta Venäjän bruttokansantuotteesta.

Kansallista sijoitusrahastoa käytettiin kattamaan Venäjän liittovaltion talousarvion alijäämiä Ukrainaan kohdistetun hyökkäyssodan aikana, ja Venäjän hallitus valmistautuu kattamaan budjettialijäämät vuosina 2023 ja 2024 kansallisesta sijoitusrahastosta.

Kansallinen sijoitusrahasto on sen vuoksi vastuussa taloudellisen tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

 

 

Lähellä olevat henkilöt ja yhteisöt: Mikhail Vladimirovich Mishustin

VTB Bank

Sberbank

 

 

177.

Avrora JSC

(alias Avrora; alias Aurora; alias Concern Avrora Scientific and Production Association Joint Stock Company; alias AO “Kontsern” NPO “Avrora”)

(venäjäksi: Акционерное Общество "Концерн” Научно-Производственное Объединение "Аврора")

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio (194021, Pietari, Karbyševa-katu 15)

Rekisteröintipäivä: 27.2.2009

Rekisteröintinumero: 7802463197 (verotunnistenumero)

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Lähellä olevat yhteisöt ja henkilöt:

Konstantin Yurevich Shilov (toimitusjohtaja)

JSC “NRK-R.O.S.T.” (perustaja)

JSC “KMP” (perustaja)

Osakeyhtiö Avrora on Venäjän meripuolustusalan johtava yritys. Osakeyhtiö Avroralla on Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön lupa kehittää aseita ja sotilaskalustoa sekä valtiollisen atomienergiayhtiön (Rosatom) lupa työskennellä ydinenergian käyttämiseksi puolustustarkoituksiin, mukaan lukien ydinaseiden ja ydinvoimaloiden kehittäminen sotilaallisiin tarkoituksiin. Osakeyhtiö Avrora tunnetaan laajimmin toiminnastaan Venäjän federaation laivaston pinta-alusten ja sukellusveneiden automatisoitujen valvontajärjestelmien kehittämisen, tuotannon ja toimitusten alalla. Erityisesti osakeyhtiö Avrora kehittää, valmistaa ja toimittaa Venäjän asevoimien sukellusveneiden ja laivaston pinta-alusten automatisoitujen valvontajärjestelmien laitteistoja ja huolehtii niiden takuuhuollosta ja kunnossapidosta.

Osakeyhtiö Avrora antaa sen vuoksi aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

25.2.2023

178.

Battery Company Rigel JSC

(alias Rigel; alias Joint Stock Company Battery Company “Rigel”)

(venäjäksi: Акционерное Общество Аккумуляторная Компания "Ригель")

Rekisteröintipaikka: Professora Popova st., 38, Saint Petersburg 197376, Russia

Rekisteröintipäivä: 28.10.2002

Rekisteröintinumero: 9728042468 (verotunnistenumero)

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Osakeyhtiö Battery Company Rigel on nikkelimetallihydridi- ja hopeasinkkiakkujen valmistaja, ja se on toiminut Venäjän laivaston toimittajana yli 15 vuotta. Yritys luonnehtii itseään johtavaksi litiumioniakkujen kehittäjäksi, joka kehittää akkuja autonomisia ja keskeytymättömiä voimajärjestelmiä, viestintää, liikennettä ja muita laitteita varten, ja se tarjoaa litiumakkujen koko kehitys-, tuotanto- ja toimitussyklin Venäjän laivastolle ja Venäjän puolustusministeriölle.

Osakeyhtiö Battery Company Rigel antaa sen vuoksi aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

25.2.2023

 

 

Lähellä olevat yhteisöt ja henkilöt:

Iuliia Vladimirovna Shishova (perustaja)

Evgeniy Nikolaevich Vlasov (pääjohtaja)

Igor Kozlov (puheenjohtaja)

OOO Alianstreid (hallinto-organisaatio)

OOO Bykovogaz (osakeyhtiö Rigelin perustama yhteisö)

 

 

179.

Design Bureau Ametist JSC

(alias АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ’АМЕТИСТ’”; alias AO ”KB ’AMETIST’”)

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio (125373, Moskova, Pohodni Projezd, Domovladenie 3, str. 2)

Rekisteröintipäivä: 17.12.2008

Rekisteröintinumero: 7723691017 (verotunnistenumero)

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Lähellä olevat yhteisöt ja henkilöt:

Evgeny Vasilievich Chabanov, pääjohtaja

Design Bureau Ametist JSC on Venäjän federaation laivaston tykistöjärjestelmien johtava kehittäjä. Venäjän puolustusministeriö luonnehtii Design Bureau Ametistiä tärkeimmäksi suunnitteluyritykseksi, joka kehittää Venäjän federaation laivastoa varten alusten ampumatarvikekomplekseja, tutkajärjestelmiä ja optisia elektronisia laukaisujärjestelmiä sekä rannikkotykistöä. Design Bureau Ametist kehittää ja valmistaa erityisesti asejärjestelmiä, joita käytetään aktiivisesti Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Design Bureau Ametist on kehittänyt OSA-M-ohjusjärjestelmän, jota on käytetty erinäisillä Venäjän sota-aluksilla, mukaan lukien Venäjän taistelulippulaiva Moskva, joka oli suoraan osallisena Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Design Bureau Ametist tukee sen vuoksi aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi Design Bureau Ametist on yhteisö, joka antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

25.2.2023

180.

Dubnensky Machine-Building Plant JSC

(alias Dubna Machine-Building Plant;

alias Dubninsky machine-building plant;

alias Dubna Engineering Plant;

alias Joint-stock company “Dubnensky machine-building plant named after N.P. Fedorov”; alias Aktsionernoye obshchestvo “Dubnenskiy mashinostroitel’nyy zavod” imeni N.P. Fodorova)

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio (141983, Moskovan alue, Dubna, Žukovski-katu 2, rakennus 1)

Rekisteröintipäivä: 26.2.2004

Rekisteröintinumero: 5010030050 (verotunnistenumero)

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Lähellä olevat yhteisöt ja henkilöt:

Aleksey Leonidovich Belykh, pääjohtaja

Dubnensky Machine-Building Plant JSC on yhteisö, joka osallistuu aktiivisesti Venäjän sotateolliseen kompleksiin. Yritys kehittää Venäjän asevoimille tiedusteluun ja iskuihin käytettäviä Orion-drooneja sekä merellä käytettäviä drooneja. Dubnensky Machine-Building Plant JSC:n valmistamat droonit on varustettu ohjatuilla ohjuksilla. Venäjän asevoimat käyttävät kyseisiä drooneja hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Dubnensky Machine-Building Plant JSC:n valmistamien venäläisten Orion-droonien on vahvistettu surmanneen Ukrainassa helmi- ja huhtikuun 2022 välisenä aikana kuusi ihmistä.

Dubnensky Machine-Building Plant JSC tukee sen vuoksi aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi Dubnensky Machine-Building Plant JSC on yhteisö, joka antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

25.2.2023

 

(venäjäksi: Акционерное общество "Дубненский машиностроительный завод" имени Н.П.Фёдорова;

alias Дубненский машиностроительный завод; alias АО ДМЗ ИМ. Н.П. ФЕДОРОВА)

 

 

 

181.

Elektropribor JSC

(alias Elektropribor;

alias State Research Center of the Russian Federation Concern CSRI Elektropribor, JSC;

alias Aktsionernoe Obshchestvo ‘Kontsern “Tsentralnyi Nauchno-Issledovatelskii Institut”“Elektropribor”’)

(venäjäksi:

Акционерное Общество ‘Концерн “Центральный Научно-Исследовательский Институт”“Электроприбор”’)

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio (197046, Pietari, Malaja Posadskaja -katu 30)

Rekisteröintipäivä: 26.2.2009

Rekisteröintinumero: 7813438763 (verotunnistenumero)

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Lähellä olevat yhteisöt ja henkilöt:

Aleksander Viacheslavovich Sokolov (pääjohtaja)

JSC “NRK-R.O.S.T.” (perustaja)

JSC “KMP” (perustaja)

JSC ”TSNII ”DELFIN” (Eelektropribor JSC:n perustama yhteisö)

Osakeyhtiö Elektropribor on Venäjän meripuolustusteollisuuden johtava yritys. Osakeyhtiö Elektropribor kehittää ja valmistaa erittäin tarkkoja sukellusveneiden navigointi-, gyroskopia- ja gravimetriajärjestelmiä ja optisia elektronisia järjestelmiä sekä merenkulun viestintäjärjestelmiä. Elektropribor-osakeyhtiöllä on Venäjän teollisuusministeriön myöntämä voimassa oleva lupa aseiden, ampumatarvikkeiden ja sotilaskaluston kehittämiseen. Erityisesti Elektropribor tuottaa navigointijärjestelmiä Venäjän federaation laivaston taistelualuksille. Yritys kuvailee varmistavansa Venäjän merivoimien sukellusvenejoukkojen suuren operatiivisen saatavuuden.

Elektropribor tukee sen vuoksi aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi Elektropribor on yhteisö, joka antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.

25.2.2023

182.

Morinformsystem Agat JSC

(alias Morinsis-agat; alias Aktsionernoe Obshchestvo Kontsern “Morinformsistema – Agat”)

(venäjäksi: Акционерное Общество Концерн “Моринформсистема – Агат”; alias Моринсис – Агат)

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio (105275, Moskova, sh. Entuziastov, 29)

Rekisteröintipäivä: 6.2.2006

Rekisteröintinumero: 7720544208 (verotunnistenumero)

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Lähellä olevat yhteisöt ja henkilöt:

Mihail Iurevich Khramov (pääjohtaja)

JSC “KMP” (Perustaja)

JSC “NRK-R.O.S.T.” (rekisterinpitäjä)

Morinformsystem Agat JSC on Venäjän laivanrakennusteollisuuden johtava yritys. Yhtiö on erikoistunut taisteluun liittyvien tieto- ja valvontajärjestelmien sekä integroitujen järjestelmien, merivoimien joukoille tarkoitettujen integroitujen valvonta-automaatiojärjestelmien, mereltä laukaistavien risteily- ja ballististen ohjusten laukaisujärjestelmien, aluksille ja rannikoille perustettujen ohjus- ja tutkajärjestelmien sekä kaikuluotainjärjestelmien kehittämiseen, tuotantoon ja kunnossapitoon. Sitä on kuvattu Venäjän laivanrakennusteollisuuden kattojärjestöksi, joka on erikoistunut pinta-alusten ja sukellusveneiden tietojärjestelmiin ja -teknologioihin, meritietojen tietojenkäsittelylaitteiden järjestelmäsuunnitteluun, radioelektroniikan laitteistojen sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen, magnetoinnin poistojärjestelmiin, mereltä laukaistavien risteily- ja ballististen ohjusten laukaisujärjestelmiin sekä taisteluun liittyviin tieto- ja valvontajärjestelmiin ja integroituihin hallintajärjestelmiin. Morinformsystem Agat JSC on kyseisessä ominaisuudessa keskeinen toimija, joka antaa aineellista tukea Venäjän merivoimille Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aikana.

25.2.2023

 

 

Tytäryhtiöt:

JSC AKIN

OJSC Zavod Elektropribor

JSC KB Amethyst

JSC Comet

JSC NPP Salyut

JSC PO Binom

JSC Central Research Institute Kurs

JSC Plant Topaz

JSC Izumrud

JSC KGFI

JSC Morinsis-Agat-KIP

FSPC JSC NPO Mars

JSC NPF Meridian

AO Typhoon

Osakeyhtiö Morinformsystem Agat tukee sen vuoksi aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi Morinformsystem Agat on yhteisö, joka antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

183.

Zelenodolsk Design Bureau JSC

(venäjäksi: AO Зеленодольский завод имени А. М. Горького)

Rekisteröintipaikka: Zelenodolsk, Tatarstanin tasavalta, Venäjän federaatio (422540, Tatarstanin tasavalta, r-n Zelenodolskii, Zelenodolsk, Lenina-katu, 41A).

Rekisteröintipäivä: 27.5.2008

Rekisteröintinumero: 1648024290 (verotunnistenumero)

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Lähellä olevat yhteisöt ja henkilöt:

Alexander Nikolaevich FILIPOV (pääjohtaja)

OOO ”CHEREPOVETSKOE PKB” (perustaja)

Zelenodolsk Design Bureau JSC on johtava laivanrakennusyritys Venäjän sotateollisessa kompleksissa. Zelenodolsk Design Bureau JSC on suunnitellut ainakin 17 erilaista sota-alusta Venäjän asevoimille, ja sillä on erityisasiantuntemusta sukellusveneiden torjumiseen erikoistuneiden taistelualusten, sotilaspartioalusten sekä vakoilualusten rakentamisessa. Useat Zelenodolsk Design Bureau JSC:n suunnittelemat sota-alukset, jotka on varustettu Kalibr-risteilyohjuksilla, ovat osallistuneet pommi-iskuihin Ukrainaa vastaan Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aikana. Lisäksi Zelenodolsk Design Bureau JSC allekirjoitti syyskuussa 2022 sopimuksen Venäjän asevoimien kanssa kahden uuden vakoilualuksen suunnittelusta Venäjän federaation laivastoa varten.

Zelenodolsk Design Bureau JSC tukee sen vuoksi aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi Zelenodolsk Design Bureau JSC on yhteisö, joka antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

25.2.2023

184.

Avtodor

(alias State Unitary Enterprise of the Donetsk People’s Republic ”Avtodor”;

(venäjäksi: Государственное Унитарное Предприятие Донецкой Народной Республики ”Автодор”)

Rekisteröintipaikka: Ukraina (283001, Donetsk, Komsomolskyi prospekt, 6a)

Rekisteröintipäivä: 4.9.2015

Rekisteröintinumero: 9303014834 (verotunnistenumero)

Päätoimipaikka: Ukraina

Lähellä olevat yhteisöt ja henkilöt:

Artur Rasikhovich Dobrorez, oikeushenkilön johtaja

Avtodor on ”Donetskin kansantasavallan””liikenneministeriön””tieosaston” alaisuudessa toimiva rakennusyhtiö. Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan Avtodor on aktiivisesti kunnostanut strategista infrastruktuuria, kuten siltoja ja maanteitä, Venäjän miehitysjoukkojen puolesta. Venäjän miehitysjoukot ovat valtuuttaneet Avtodorin rakentamaan tieyhteyksiä Ukrainan miehitettyjen alueiden välille ja korvaamaan ukrainalaiset liikennemerkit venäjänkielisillä liikennemerkeillä miehitetyillä alueilla. Avtodorin työ on osa laajempaa strategiaa, jota Venäjän federaatio toteuttaa yhteistyössä ”Donetskin kansantasavaltaa” miehittävien joukkojen kanssa ja jolla Venäjän hyökkäyssotaa pyritään edistämään infrastruktuurihankkeiden avulla.

Avtodor tukee sen vuoksi aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi Avtodor on yhteisö, joka toteuttaa liiketoimia separatistiryhmien kanssa Ukrainan Donbassin alueella.

25.2.2023

185.

Nizhneangarsktransstroy

(alias OOO ”NATS”)

(venäjäksi: Общество С Ограниченной Ответственностью ”Нижнеангарсктрансстрой”; alias ООО НАТС)

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio (Moskova, Projezd-12 Marjina Roštša, d. 9, katu 1)

Rekisteröintipäivä: 21.6.2012

Rekisteröintinumero: 7717727466 (verotunnistenumero)

Päätoimipaikat: Ukraina, Venäjän federaatio

Lähellä olevat yhteisöt ja henkilöt:

Vsevolod Valeryevich Sokolov, pääjohtaja ja perustaja

Nizhneangarsktransstroy on Moskovaan sijoittautunut rakennusyritys, joka on erikoistunut maanteiden ja moottoriteiden korjauksiin. Venäjän joukot, jotka miehittävät Ukrainaa, ovat erityisesti valtuuttaneet Nizhneangarsktransstroyn rakentamaan uudelleen Venäjän federaation alueen ja Ukrainan miehitetyn Krimin niemimaan yhdistävän sillan, joka vaurioitui räjähdyksessä 8. lokakuuta 2022. Nizhneangarsktransstroyn toteuttamat kunnostustyöt ovat strategisesti erityisen tärkeitä Venäjän sotatoimien kannalta. Krimin silta toimii maakäytävänä Venäjän federaation ja Ukrainan miehitetyn alueen välillä, ja sillan käyttömahdollisuus vaikuttaa suoraan Venäjän kykyyn käydä sotaa eteläisessä Ukrainassa.

Nizhneangarsktransstroy tukee sen vuoksi aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi Nizhneangarsktransstroy on yhteisö, joka antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

25.2.2023

186.

”Donetskin kansantasavallan” niin kutsuttu ”hätätilaministeriö”

(alias Ministerstvo Po Delam Grazhdanskoy Oborony, Chrezvychaynym Situatsiyam i Likvidatsii Posledstviy Stikhiynykh Bedstviy Donetskoy, alias MCHS DNR)

(venäjäksi:Министерство По Делам Гражданской Обороны, Чрезвычайным Ситуациям И Ликвидации Последствий Стихийных Бедствий Донецкой Народной Республики; alias МЧС ДНР)

Rekisteröintipaikka: Ukraina (283048, Donetsk, Štšorsa-katu, 60)

Rekisteröintipäivä: 9.10.2014

Rekisteröintinumero: 9303011960 (verotunnistenumero)

Päätoimipaikka: Ukraina, Venäjän federaatio

Lähellä olevat yhteisöt ja henkilöt:

Alexey Alexandrovich Kostrubitsky, oikeushenkilön johtaja ja ”ministeri”.

Niin kutsuttu ”Donetskin kansantasavallan hätätilaministeriö” on Venäjä-mielisten miehitysjoukkojen Ukrainan Donetskin alueella vuonna 2014 perustama yhteisö. ”Donetskin kansantasavallan hätätilaministeriö” on sittemmin toiminut ”Donetskin kansantasavallan” tunnustamattomana hallinnollisena yhteisönä. ”Ministeriön” henkilöstö osallistui suoraan ukrainalaisten siviilien pakonalaiseen ”suodatukseen” useissa paikoissa Donetskin alueella Ukrainassa.

”Donetskin kansantasavallan hätätilaministeriön” järjestämän, Donetskin alueella oleviin henkilöihin kohdistuvan ”suodatusjärjestelmän” tarkoituksena on tukahduttaa Ukrainan vastarinta ja vahvistaa uskollisuutta Venäjää kohtaan jäljellä olevan väestön keskuudessa rekisteröimällä, kuulustelemalla ja joissakin tapauksissa pidättämällä määrittelemättömäksi ajaksi henkilöitä, joita pidetään ”uskollisina” Ukrainan hallitukselle.

25.2.2023

 

 

 

”Donetskin kansantasavallan hätätilaministeriö” on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi ”Donetskin kansantasavallan hätätilaministeriö” on yhteisö, joka antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

 

187.

Kaluga-based Instrument-Making Plant Typhoon JSC

(alias Typhoon; alias Tyfun; alias Research and production enterprise ‘Kaluga instrument-making plant “Tyfun”’)

(venäjäksi: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ‘ КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “ТАЙФУН”’; alias АО ”Тайфун”)

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio (248600, Kaluga, Voskresenskiy per, 28)

Rekisteröintipäivä: 10.7.2002

Rekisteröintinumero: 4026005699 (verotunnistenumero)

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Lähellä olevat yhteisöt ja henkilöt:

Andrey Alekseevitch Petrakov, pääjohtaja

”Typhoon” JSC on Venäjän sotateollisessa kompleksissa johtava yritys, joka kehittää, valmistaa ja toimittaa asejärjestelmiä, joita Venäjän asevoimat käyttävät aktiivisesti Ukrainaan kohdistuvassa hyökkäyssodassa. Venäjän asevoimat hyödynsivät esimerkiksi ”Typhoon” JSC:n Venäjän puolustusministeriölle kehittämää, rannikkoalueilla käytettävää BAL–E-ohjusjärjestelmää risteilyohjusten laukaisemiseen kesäkuussa 2022 Ukrainan Odessan alueella sijaitseviin maakohteisiin. Lisäksi Venäjän asevoimat ovat käyttäneet ”Typhoon” JSC:n kehittämää rannikkoalueilla käytettävää taktista Rubezh-ME -ohjusjärjestelmää ohjuksien laukaisemiseen Krimin niemimaalta aina siitä lähtien, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.

”Typhoon” JSC tukee sen vuoksi aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi ”Typhoon” JSC on yhteisö, joka antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.

25.2.2023

188.

Russian National Reinsurance Company JSC

(alias RNRC; alias RNPK; alias Rossiyskaya Natsional'naya Perestrakhovochnaya Kompaniya)

(venäjäksi: Российская Национальная Перестраховочная Компания; alias РНПК)

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 3.8.2016

Rekisteröintinumero: 7706440687 (verotunnistenumero)

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Muita tietoja:

Russian National Reinsurance Company JSC on Venäjän keskuspankin tytäryhtiö.

Russian National Reinsurance Company JSC (RNRC) on Venäjän valtion valvonnassa oleva osakeyhtiö ja Venäjän keskuspankin tytäryhtiö. Tällä hetkellä RNRC on venäläisen öljyn viennistä vastaavien venäläisten alusten, mukaan lukien Sovcomflot-laivaston, tärkein jälleenvakuuttaja länsimaisten vakuutusyhtiöiden peruutettua venäläisten varustajien vakuutusturvan länsimaiden pakotteiden vuoksi, joita määrättiin Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurauksena. RNRC:n tarjoama jälleenvakuutuspalvelu on erityisesti mahdollistanut sen, että Venäjän hallitus pystyy väistämään ja torjumaan länsimaiden sen öljynviennille asettamien pakotteiden vaikutuksia, mikä muodostaa merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle.

Venäjän keskuspankki on korottanut tytäryhtiönsä RNRC:n enimmäispääomaa 71 miljardista 300 miljardiin ruplaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Useat, myös Venäjän hallituksen virkamiehiä siteeraavat lähteet vahvistavat, että RNRC on jälleenvakuuttanut Venäjän lipun alla purjehtivia öljylasteja, joiden vakuuttamisesta länsimaiset vakuutusyhtiöt ovat kieltäytyneet.

25.2.2023

 

 

 

Sen vuoksi Russian National Reinsurance Company on yhteisö, joka antaa aineellista ja taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Russian National Reinsurance Company on yhteisö, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

 

189.

Joint Stock Company ”Scientific And Production Association ’Impuls’” (JSC ”SPA ’Impuls’”) (JSC ”SPA ’Impulse’”)

(venäjäksi: Акционерное общество “Научно-производственное объединение ’Импульс’” (АО “НПО ’Импульс’”)

Osoite: 195299, Venäjän federaatio, Pietari, Kirišskaja-katu, 2A

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 9.2.2012

Rekisteröintinumero: 1127847076202

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Osakeyhtiö ”Scientific And Production Association ’Impuls’” kehittää ja valmistaa automatisoituja tarkastusjärjestelmiä Venäjän federaation puolustusministeriön alaisuudessa toimiville strategisille rakettiasevoimille. Se myös toteuttaa Venäjän federaation asevoimille tuotteidensa koko elinkaaren aikaista tukea. Yhteisö on osa Rostec-yhtiön Roselektronika-holdingyhtiön automatisoitujen tarkastusjärjestelmien yksikköä. Se on strategisesti tärkeä Venäjän federaatiolle, myös Venäjän sotateolliselle kompleksille. Osakeyhtiö ”Scientific And Production Association ’Impuls’” valmistaa ja toimittaa sotilastuotteita, joita Venäjän asevoimat käyttävät hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Osakeyhtiö ”Scientific and production association ’Impuls’” on sen vuoksi vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi osakeyhtiö ”Scientific And Production Association ’Impuls’” on vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

190.

Limited Liability Company ”Commercial Vehicles – GAZ Group”

(alias Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu ”Kommercheskiye avtomobili – Gruppa GAZ”)

(venäjäksi: Общество с ограниченной ответственностью ”Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ”)

Osoite: 603004, Nižni Novgorodin alue, Nižni Novgorod, pr-kt Il’icha, d.5, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Nižni Novgorod, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 18.11.2004

Rekisteröintinumero: 1045207058687

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Limited Liability Company “Commercial Vehicles - GAZ Group” on Venäjän merkittävin hyötymoottoriajoneuvojen valmistaja. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu kevyitä ja keskiraskaita hyötyajoneuvoja, linja-autoja, moottoreita ja yli 500 erilaista erikoisajoneuvoaLimited Liability Company “Commercial Vehicles - GAZ Group” toimittaa Venäjän asevoimille ”GAZ”-valmistettuja ajoneuvoja, joita käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Limited Liability Company “Commercial Vehicles - GAZ Group” on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

191.

Limited Liability COMPANY United Machine-Building GrouP

 

(alias LLC ”OMG”)

(venäjäksi: Общество с ограниченной ответственностью ”Объединенная машиностроительная группа” alias ООО ”ОМГ”)

Osoite: Moskova, Rotšdelskaja-katu, 15, rak. 8, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 15.11.2018

Rekisteröintinumero: 1187746941106

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Limited Liability Company United Machine-Building Group on venäläinen teollinen holdingyhtiö, joka vaikuttaa laajasti voimalaitteiden, monivetoisten kuorma-autojen ja tiehöylien markkinoihin.

Konserni hankki omistusta yrityksistä, jotka ovat Venäjän asevoimien tärkeimpiä panssaroitujen kuorma-autojen toimittajia. Limited Liability Company United Machine-Building Group toimittaa Venäjän asevoimille valmistamiaan kuorma-autoja ja muita ajoneuvoja, joita käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Limited Liability Company United Machine-Building Group on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Limited Liability Company United Machine-Building Group myös vastaanottaa valtion tukia maatalouskoneiden valmistamiseen, joten se hyötyy Venäjän federaation hallituksesta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

192.

JSC ”State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev”

(alias Khrunichev State Research and Production Space Center; alias The Khrunichev Space Center; alias Khrunichev GKNPTS, JSC)

(venäjäksi: АО ”Государственный Космический Научно-Производственный Центр Имени М.В. Хруничева”; alias Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева Космический центр имени Хруничева; alias ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, АО)

Osoite: 18, Novozavodskaja-katu, 121087 Moskova, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 17.11.2017

Rekisteröintinumero: 5177746220361

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Muita tietoja: INN 7730239877, KPP 773001001, OKPO 20239393

Osakeyhtiö ”State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev” on osa Roscosmos-valtionyhtiötä ja Venäjän raketti- ja avaruusteollisuuden johtava yritys. Se kehittää ja sarjatuottaa raskaita ”Proton-M”-kantoraketteja, ”Angara”-kantoraketteja ja kevyitä ”Rokot”-kantoraketteja. Puolustusministeriön puolustushaara tilaa Angara-kantoraketteja sotilaallisten satelliittien laukaisemista varten. ”Roscosmos” välittää Venäjän puolustusministeriölle satelliittikuvaa Ukrainasta, ja siten antaa tietoja ja tiedustelutukea Venäjän asevoimille. Osakeyhtiö ”State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev” valmistaa ja toimittaa tuotteita, joita Venäjän asevoimat käyttävät Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa. Osakeyhtiö ”State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev” on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

193.

Patriot Media Group

(venäjäksi: Медиагруппа ”Патриот”)

Osoite: 197374, Pietari, Prospekt Primorski, 78, rakennus 1, Venäjän federaatio

Puh.: +7 (981) 722 50 09

Verkkosivut: https://mediapatriot.ru

Sähköposti: media@mediapatriot.ru

Lähellä olevat henkilöt:

Nikolay Stolyarchuk (Patriot Media Groupin koordinointineuvoston päällikkö)

Yevgeny Prigozhin (Patriot Media Groupin johtokunnan puheenjohtaja)

Patriot Media Group on venäläinen mediaorganisaatio, jonka johtokunnan puheenjohtajana toimii Yevgeny Prigozhin. Se levittää hallitusta tukevaa propagandaa ja disinformaatiota Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan. Patriot Media Group määrittelee meneillään olevan sodan ”Venäjän maiden takaisin ottamiseksi Ukrainan uusnatseilta” ja väittää, että Nato suunnittelee välitöntä iskua Venäjän federaatiota vastaan.

Patriot Media Group on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

 

 

Lähellä olevat yhteisöt:

Patriot Media Groupiin kuuluvat muun muassa

Federalnoye Agentsvo Novostey (RIA FAN)

Ekonomika Segodnya

Narodnye Novosti

Polityka Segodnya

Slovo i Delo

Zhurnalistskaya Pravda

PolitExpert

iReactor

NewInform

PolitRossiya

Nevskiye Novosti

 

 

194.

JSC State Machine Building Design Bureau "Raduga"

(venäjäksi: Акционерное общество ‘Государственное машиностроительное конструкторское бюро ”РАДУГА” имени А.Я. Березняка’)

Osoite: 2a, Žukovski-katu, Dubna, Moskovan alue, 141980, Venäjän federaatio

Puh.: +7 (495) 777-07-30

Faksi: +7 (495) 777-07-36

Sähköposti: raduga@dubna.ru

Verkkosivut: https://ktrv.ru/about/structure/raduga.html#

Lähellä olevat henkilöt: pääjohtaja Boris Viktorovich Obnosov

Lähellä olevat yhteisöt: JSC Tactical Missiles Corporation

JSC State Machine Building Design Bureau "Raduga" on venäläinen ohjusten kehittäjä ja valmistaja. Se toimittaa aseita Venäjän federaation asevoimille.

Se valmisti ilma-aluksesta laukaistavia Kh-101-risteilyohjuksia, joita Venäjän federaation asevoimat käyttivät Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Kh-101-ohjuksia laukaistiin Venäjän ilmaiskuissa, jotka kohdistuivat siviilikohteisiin Ukrainassa.

JSC State Machine Building Design Bureau "Raduga" on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi JSC State Machine Building Design Bureau "Raduga" antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

25.2.2023

195.

Federal State Unitary Enterprise Rossiya Segodnya International Information Agency

(venäjäksi: Федеральное государственное унитарное предприятие ‘Международное информационное агентство “Россия Сегодня”’)

Osoite: 4 Zubovski Boulevard, 119021 Moskova, Venäjän federaatio

Puh.: +7 (495) 645-66-01

Faksi: +7 (495) 637-45-45

Verkkosivut: https://rossiyasegodnya.com/

Sähköposti: office@ria.ru

Lähellä olevat henkilöt:

Dmitry Kiselev (pääjohtaja)

Margarita Simonyan (päätoimittaja)

Rossiya Segodnya on Venäjän hallitukseen liitetty mediaryhmä. Sitä rahoitetaan Venäjän federaation liittovaltion talousarviosta. Se levittää alaisuudessaan toimivan Sputnik-tiedotusvälineen kautta hallitusta tukevaa propagandaa ja disinformaatiota Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan, määrittäen Ukrainan natsihallinnoksi ja levittäen valheellista tietoa bioaseohjelmista Ukrainassa. Lisäksi Rossiya Segodnya levittää tietoa, jonka mukaan länsimaat ovat Venäjän vastaisten pakotteidensa kautta syyllisiä ruokakriisiin Afrikassa.

Rossiya Segodnya tukee sen vuoksi aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se tukee Venäjän federaation hallitusta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

25.2.2023

 

 

Lähellä olevat yhteisöt:

Sputnik

RIA Novosti

RIA.RU

PRIME

InoSMI

TOK/KOT

Baltnews

Ukraina.ru

Social Navigator

Arctic.ru

Sputnik Radio

 

 

196.

Special Technology Center Ltd.

(alias STC, Ltd)

(venäjäksi: Специальный Технологический Центр - ООО ”СТЦ”)

Osoite: 195220, Pietari, Piskarevski prospekt, 150, rakennus 5

195220, Pietari, Gžatskaja-katu, 21, kirjain B, toimisto 53

Venäjän federaatio

Puh.: 8 (812) 244-33-13

Faksi: 8 (812) 535-77-00, 8 (812) 535-58-16

Sähköposti: office@stc-spb.ru

Verkkosivut: https://www.stc-spb.ru/contacts/

Special Technology Center Ltd. on venäläinen teknologian ja puolustusteollisuuden alan yritys. Se toimittaa aseita Venäjän federaation asevoimille.

Se valmisti miehittämättömiä Orlan-10-ilma-aluksia, joita Venäjän federaation asevoimat käyttivät Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Special Technology Center Ltd. on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

25.2.2023

197.

JSC Ural Civil Aviation Factory

(alias JSC Urals Works of Civil Aviation; alias ”UZGA AO”; alias Ural Civil Aviation Plant)

(venäjäksi: АО ”Уральский завод гражданской авиации”; a.k.a. АО ”УЗГА”)

Osoite: 2G Bahtšivandži S, Jekaterinburg 620025, Venäjän federaatio

Puh.: +7 (343) 295-51-51

Faksi: +7 (343) 205-81-81

Sähköposti: PRESSA@UWCA.RU

Verkkosivut: https://www.uwca.ru/en/

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation puolustusministeriö

JSC Ural Civil Aviation Factory on venäläinen yritys, joka valmistaa, kunnossapitää, korjaa ja perushuoltaa ilma-aluksia. Se toimittaa aseita Venäjän federaation asevoimille.

Se valmistaa miehittämätöntä Forpost-ilma-alusta, jota Venäjän federaation asevoimat käyttää Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

JSC Ural Civil Aviation Factory on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

25.2.2023

198.

Alfa-Bank JSC

(venäjäksi: Альфа-Банк)

Osoite: 11 Maši Porivajevoi-katu, Moskova, 107078, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: 27 Kalantševskaja-katu, Moskova, 107078, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 26.7.2022

Rekisteröintinumero: 1027700067328

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Lähellä olevat henkilöt:

Petr Aven

German Khan, Mikhail Fridman

Alfa-Bank JSC on suurin yksityinen pankki Venäjän federaatiossa. Venäjän keskuspankki on merkinnyt Alfa-Bankin systeemisesti merkittävien luottolaitosten luetteloon. Alfa-Bank toimii pankkialalla, joka on Venäjän federaation rahoitusjärjestelmän keskeinen tekijä. Alfa-Bank toimii sen vuoksi sellaisella talouden alalla, joka muodostaa merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

 

 

Lähellä olevat yhteisöt:

Alfa Capital Markets LTD (Kypros)

Alfa-Direct (Venäjä)

Alfa-Forex LLC (Venäjä)

Alfa-Lizing OOO (Venäjä)

Amsterdam Trade Bank NV (Alankomaat)

Subsidiary Bank Alfa-Bank JSC (Kazakstan)

ABH Holdings

Muita tietoja: Rahoitusala, pankkitoiminta

 

 

199.

Public joint-stock company Rosbank

(venäjäksi: Публичное акционерное общество Росбанк)

Osoite: 9 ul. Bolšaja Jakimanka, Moskova, 119180, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: julkinen osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: 107078, Moskova, Maša Porivajeva-katu, 34, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 2.3.1993

Rekisteröintinumero: OGRN: 1027739460737

INN: 7730060164

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Rosbank on yksi suurimmista rahoitusrakenteista Venäjällä ja yksi maan merkittävimmistä lainan myöntäjistä. Venäjän keskuspankki nimeää sen systeemisesti merkittäväksi luottolaitokseksi Venäjällä. Vuonna 2020 sen kokonaisvarat olivat 1 363  miljardia ruplaa ja sen nettotulos 15,5 miljardia ruplaa.

Rosbank on hankittu osaltaan edun saamiseksi Venäjän hallitukselta. Rosbank harjoittaa yritystoimintaa Venäjän rahoituspalvelusektorilla, joka on Venäjän federaatiolle strategisesti merkittävä ala. Pankkialan osuus on noin 87 prosenttia kokonaisvaroista rahoitusalalla. Venäjällä pankkien kokonaisvarojen osuus suhteessa BKT:hen on noin 90 prosenttia. Rosbank toimii sen vuoksi sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

200.

Tinkoff Bank JSC

(venäjäksi: AO "Тинькофф банк")

Osoite/postiosoite: Moskova, 127994, Toinen Hutorskaja-katu, 38A, rakennus 26; PL 23, Moskova, 102001, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: 127287, Toinen Hutorskaja-katu, 38A, Moskova, Venäjän federaatio

Tinkoff Bank on yksi kolmesta suurimmasta pankista Venäjällä sen aktiivisten asiakkaiden määrään perustuen. Sillä on johtava asema finanssiteknologian alalla, ja Venäjän keskuspankki on merkinnyt Tinkoff Bankin systeemisesti merkittävien luottolaitosten luetteloon. Tinkoff Bank toimii pankkialalla, joka on Venäjän federaation rahoitusjärjestelmän keskeinen tekijä.

Se on toteuttanut yhdessä Venäjän hallituksen kanssa ohjelmia yritystoiminnan rahoittamiseksi ja tukemiseksi Venäjällä. Tinkoff Bank tarjoaa asiakkailleen tukea Venäjän federaation liikekannallepanoa silmällä pitäen.

Tinkoff Bank toimii sen vuoksi sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

25.2.2023

 

 

Rekisteröintipäivä: 28.11.2002

Rekisteröintinumero: 1027739642281

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Lähellä olevat henkilöt:

Vladimir Potanin (osakkeenomistaja)

Muut lähellä olevat yhteisöt: TCS Group Holding PLC (osakkeenomistaja)

 

 

201.

LLC Lipetsk Mechanical Plant

(OOO Липецкий механический завод)

Osoite: 398006, Lipetsk, Krasnozavodskaja-katu, 1, Venäjän federaatio

Puh.: +7 (4742) 90-72-40

Sähköposti: priemnaya@lmz48.ru

Verkkosivusto: https://www.lmz48.ru

Lähellä olevat yhteisöt: Kalashnikov

Lipetsk Mechanical Plant on venäläinen sotateollinen yritys. Se toimittaa aseita Venäjän federaation asevoimille. Se valmisti itseohjautuvia ja seurattavia alustoja S-300V4-ilmatorjuntaohjusjärjestelmille, joita Venäjän federaation asevoimat käyttivät Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Lipetsk Mechanical Plant on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

25.2.2023

202.

Public Joint Stock Company ”Scientific and Production Association ’Almaz’ named after Academician A.A. Raspletin”

PJSC NPO Almaz

(Публичное Акционерное Общество ”Научно-Производственное Объединение ’Алмаз’ имени Академика А.А.Расплетина”

ПАО ”НПО ’Алмаз’”

Osoite: 125190, Moskova, Leningradsky-katu., 80 k 16, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: julkinen osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 12.8.2002

Rekisteröintinumero: 1027700118984

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Lisätiedot:

INN 7712040285,

KPP 774301001

Julkinen osakeyhtiö ”Scientific and Production Association ’Almaz’ named after Academician A.A. Raspletin” on osa Venäjän valtio-omisteista ilmapuolustusalan ”Almaz-Antay”-konsernia, ja se tuottaa ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä kansallisen ilmapuolustuksen joukoille. Se kehittää ja modernisoi S-300-sarjaan kuuluvia ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Venäjä käyttää S-300-ilmatorjuntaohjuksia hyökkäämiseen Ukrainan maakohteisiin. Julkinen osakeyhtiö ”Scientific and Production Association ’Almaz’ named after Academician A.A. Raspletin” tuottaa ja toimittaa tuotteita, joita Venäjän armeija käyttää Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Julkinen osakeyhtiö ”Scientific and Production Association ’Almaz’ named after Academician A.A. Raspletin” on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

203.

PJSC ”Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva” (KMZ “Zenit”)

(ПАО Красногорский завод им. С.А. Зверева ((КМЗ "Зенит"))

Osoite: 143403, Moskovan alue, Krasnogorsk, st. River, 8, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: Yksityinen yritys

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaation keskinen federaatiopiiri

Rekisteröintipäivä: 29.12.1999

Rekisteröintinumero: 1025002882850

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Lähellä olevat henkilöt: Johtaja Alexander Novikov

Lähellä olevat yhteisöt: Emoyhtiö: Shvabe (Rostec)

Julkinen osakeyhtiö ”Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva” on venäläinen yritys, jonka omistaa Rostec-yhtiöön kuuluva JSC Shvabe, joka toimii puolustusteollisuuden alalla. Se tuottaa sotilasteknologiaa ja -tarvikkeita sekä muuta sotilaskalustoa. Julkinen osakeyhtiö ”Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva” valmistaa optoelektronisia laitteita, joita Venäjän armeija käyttää hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Julkinen osakeyhtiö ”Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva” on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

204.

Joint Stock Company “Shvabe”

JSC “Shvabe”

(Акционерное общество "ШВАБЕ"

АО "ШВАБЕ")

Osoite:

129366, Moskova, Prospekt Mira, 176, Venäjän federaatio

(venäjäksi: 129366, Москва Город, Пр-Кт Мира, Д. 176)

Yhteisötyyppi: julkinen osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Jekaterinburg, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 5.4.2010

Rekisteröintinumero: 1107746256727

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Osakeyhtiö Shvabe (Shvabe), joka on Rostecin omistama holdingyhtiö, on erikoistunut optisten järjestelmien sekä laserjärjestelmien ja-kompleksien tutkimukseen ja massatuotantoon. Shvabe yhdistää eri puolilla Venäjää useita teollisuus- ja tutkimuslaitoksia, jotka muodostavat maan optiikka-alan selkärangan. Shvabe-holdingyhtiö vastaa Venäjän kansallista turvallisuutta palvelevan huippuoptoelektroniikan ja laserteknologian kehittämisen koko syklistä. Shvabe valmistaa ja kehittää myös optoelektronisia järjestelmiä ja laserjärjestelmiä Venäjän federaation asevoimille.

Osakeyhtiö Shvabe toimittaa Venäjän asevoimille optisia ja laserjärjestelmiä, joita käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Osakeyhtiö Shvabe on näin ollen vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

205.

AO Plasma

Muu nimi: AKTCIONERNOE OBSHESTVO "NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKIJ INSTITUT GAZORAZRYADNIH PRIBOROV ’PLAZMA’"

(АО "Плазма" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ПРИБОРОВ ’ПЛАЗМА’")

Osoite: 390023, Tsiolkovski-katu, 24, Ryazan, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: Valtionyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 16.10.2002

Rekisteröintinumero: TIN (INN): 6230005886

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Lähellä olevat henkilöt: Johtaja: Sergej Vladimirovich Maksimov

AO Plasma on valtion omistama yhtiö ja suurin plasmaelektroniikkatuotteiden, mukaan lukien kaasulaserit ja niihin perustuvat järjestelmät, tiedonnäyttötyökalut (plasmanäytöt ja niihin perustuvat monitorit sekä muut laitteet), kaasupurkauskytkinlaitteet ja teollisuuskeramiikka, kehittäjä ja valmistaja Venäjällä. AO Plasma tuottaa myös tyhjiötiiviitä metallikeraamisia yksikköjä ja passiivista antennilaitetta, jota GLONASS Global Navigation Satellite System käyttää. GLONASS on venäläinen satelliittinavigointijärjestelmä, joka on suunniteltu operatiiviseen suunnistukseen ja aikatukeen rajoittamattomalle määrälle käyttäjiä maalla, merellä, ilmassa ja avaruudessa. GLONASS-järjestelmä auttaa jatkuvasti Venäjän asevoimia toteuttamaan tarkkoja iskuja taktisilla ohjuksilla (esim. taktisilla Iskander-ohjuksilla) Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistaman hyökkäyssodan aikana.

AO Plasma tukee sen vuoksi aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.2.2023

 

 

Lähellä olevat yhteisöt:

AO "VOLGAR"

OAO "FOTONIKA-NV"

OOO "PEKON"

SP ZAO NPK "ORION-PLAZMA"

ZAO "PLAZMA-SOFO"

OAO "RUSELEKTRONIKA-NV"

 

 

 

 

Muita tietoja:

KPP: 623001001

OKPO: 07626955

OGRN: 1026201102850

OKFS: 61 – Valtionyhtiöiden omistusoikeus

OKOGU: 4100304 – Valtionyhtiö, jonka tarkoituksena on edistää korkean teknologian tuotteiden ”Venäjän teknologiat” kehittämistä, tuotantoa ja vientiä (valtionyhtiö ” Venäjän teknologiat”)

OKOPF: 12247 – Avoimet osakeyhtiöt OKTMO: 61701000001

FSFR: 04700-A

OKATO: 61401375 – Ryazanskajan alue, citya oblastnogo znacheniya Ryazanskoj area, Ryazan, Oktjabrski

 

 

206.

Atomflot

(alias ФГУП Атомфлот; alias Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Атомного Флота; alias FSUE Atomflot; alias Rosatomflot)

Rekisteröintipaikka: Murmansk, Venäjän federaatio (Murmanskin alue, Murmanskin kaupunki, ter. Murmansk-17, 1)

Rekisteröintipäivä: 6.12.2002

Rekisteröintinumero: 5192110268 (verotunnistenumero)

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Atomflot on venäläinen yritys, joka ylläpitää Venäjän jäänmurtajalaivastoa. Atomflotin hallinnoima jäänmurtajalaivasto on suunniteltu erityisesti täyttämään Venäjän meriliikennetavoitteet Koillisväylällä, joka on lyhin arktinen merireitti Euroopan ja Aasian välillä. Koillisväylän reitistä on tullut uusi strateginen mahdollisuus Venäjän valtavien öljy- ja kaasuvarantojen vapauttamiseen ja rahaksi muuttamiseen arktisella alueella, ja se on siten merkittävä tulonlähde Venäjän federaation hallitukselle. Koska öljyn ja kaasun vienti on siirtymässä Euroopan sijasta Aasiaan Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan ja sitä seuranneiden länsimaiden pakotteiden seurauksena, Venäjän jäänmurtajalaivasto on keskeinen osa maan arktista hiilivetystrategiaa. Venäjä käyttää Atomflotin ydinkäyttöisten jäänmurtajien laivastoa saattaakseen öljy- ja kaasusäiliöalukset paljon pidemmälle ja haastavammalle matkalle Jamalin ja Gydanin niemimaista Aasiaan paljon lyhyemmän ja vähemmän jäisen Euroopan-reitin sijaan.

25.2.2023

 

 

 

Atomflot on sen vuoksi yhteisö, joka tukee aineellisesti tai taloudellisesti Venäjän federaation hallitusta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä. Lisäksi Atomflot on yhteisö, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

 

207.

195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons

(alias АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ”195 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ”; alias АО 195 РЗ РАВ; alias OPEN JOINT STOCK COMPANY ”195 REPAIR PLANTS RACKET-ARTILLERY ARMS”)

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio (183032, Murmanskin alue, Murmansk, Zavodskaja Ulitsa, dom 7)

Rekisteröintipäivä: 24.4.2009

Rekisteröintinumero: 5110002377 (verotunnistenumero)

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Lähellä olevat yhteisöt ja henkilöt:

Natalya Ivanovna Kondratskaya, pääjohtaja

Emoyhtiö:

JSC ”Remvooruzhenie”

”195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons” on venäläinen sotateollisuusalan yritys, joka korjaa ja huoltaa sotilastuotteita, joita Venäjän asevoimat käyttivät Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistaman hyökkäyssodan aikana. Yrityksellä on Venäjän hallituksen myöntämät luvat aseiden ja sotilastarvikkeiden kehittämiseen ja korjaamiseen, ja se kuvailee tarjoavansa Venäjän federaation laivaston alusten korjaus- ja huoltopalveluja.

”195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons” tukee sen vuoksi aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi ”195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons” antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.

25.2.2023

208.

SUN Ship Management (D) Ltd.

Rekisteröintipaikka: Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat (Unit OT 17–32, Level 17, Central Park Offices, Dubai International Financial Centre, Dubai, PO Box 507065, United Arab Emirates)

Rekisteröintipäivä: 2.8.2012

Rekisteröintinumero: 1244

Päätoimipaikat: Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Venäjän federaatio, Euroopan unioni

SUN Ship Management (D) Ltd., joka tunnettiin aiemmin nimellä SCF Management Services (Dubai) Ltd., on Dubaissa sijaitseva alusten hallintoyritys, joka on osa PAO Sovcomflotia (SCF Group), Venäjän suurinta varustamoa, joka on erikoistunut nesteytetyn kaasun, raakaöljyn ja öljytuotteiden kuljetukseen sekä energiantuotannon kunnossapitoon tuotantoketjun alkupäässä ulkomerellä. SUN Ship Management (D) Ltd. hallinnoi ja liikennöi lähes sataa öljyn, nesteytetyn maakaasun ja kemian alan tuotteiden kuljetusalusta, joiden kantavuus on yli 150 000 tonnia.

Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistaman hyökkäyssodan alkamisesta lähtien SUN Ship Management (D) Ltd. on toiminut yhtenä tärkeimmistä Venäjän öljyn merikuljetuksia hallinnoivista ja liikennöivistä yhtiöistä. Venäjän valtion varustamon PAO Sovcomflotin osana Venäjän federaatio on SUN Ship Management (D) Ltd.:n tarjoamien palvelujen tosiasiallinen edunsaaja. Tällaiset palvelut muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, ja niiden osuus Venäjän energiatuloista on yli 70 prosenttia, minkä ansiosta Kreml voi rahoittaa hyökkäyssotaansa Ukrainaa vastaan.

25.2.2023”

 

 

Lähellä olevat yhteisöt ja henkilöt:

PAO Sovcomflot (emoyhtiö)

Vladimir Oskirko (johtaja)

Salah Ibrahim Sayed Sharaf (johtaja)

Alexey Khaidukov (johtaja)

Alexander Verbo (johtaja)

Andrey Kontsenebin (johtaja)

SCF Overseas Holding Limited

SUN Ship Management (D) Ltd. on sen vuoksi yhteisö, joka antaa aineellista ja taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle ja hyötyy siitä. Lisäksi SUN Ship Management (D) Ltd. on yhteisö, joka toimii sellaisella talouden alalla, joka muodostaa merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle.