21.2.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 53/101


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2023/396,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2023,

Hongkongin erityishallintoalueen antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana 14 päivänä kesäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistetaan kehys covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi, jotta todistusten haltijoiden olisi helpompi käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen covid-19-pandemian aikana. Sillä myös osaltaan helpotetaan SARS-CoV-2:n leviämisen rajoittamiseksi unionin oikeuden vaatimuksia noudattaen käyttöön otettujen vapaata liikkuvuutta koskevien jäsenvaltioiden rajoitusten vähittäistä purkamista koordinoidulla tavalla.

(2)

Asetuksen (EU) 2021/953 mukaan kolmansien maiden unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen antamat koronatodistukset voidaan hyväksyä, jos komissio katsoo, että kyseiset todistukset annetaan asetuksen nojalla vahvistettuja vaatimuksia vastaaviksi katsottavien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/954 (2) mukaisesti sovellettava asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistettuja sääntöjä myös niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät kuulu mainitun asetuksen soveltamisalaan, edellyttäen, että he oleskelevat tai asuvat laillisesti jonkin jäsenvaltion alueella ja että heillä on oikeus matkustaa muihin jäsenvaltioihin unionin oikeuden mukaisesti. Sen vuoksi tässä päätöksessä säädettyjä vastaavuushavaintoja olisi sovellettava covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskeviin todistuksiin, joita Hongkongin erityishallintoalue antaa unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen. Tällaisia vastaavuushavaintoja olisi asetuksen (EU) 2021/954 perusteella sovellettava vastaavasti myös covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskeviin todistuksiin, joita Hongkongin erityishallintoalue mainitussa asetuksessa vahvistetuin edellytyksin antaa jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille.

(3)

Hongkongin erityishallintoalue toimitti komissiolle 5 päivänä heinäkuuta 2022 yksityiskohtaiset tiedot covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevien yhteentoimivien todistusten myöntämisestä ”COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)” -järjestelmän mukaisesti. Hongkongin erityishallintoalue ilmoitti komissiolle katsovansa, että sen koronatodistukset annetaan sellaisen standardin ja sellaisen teknologisen järjestelmän mukaisesti, jotka ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että todistusten aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa. Hongkongin erityishallintoalue ilmoitti komissiolle tältä osin, että covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita Hongkongin erityishallintoalue antaa ”COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)” -järjestelmän mukaisesti, sisältävät asetuksen (EU) 2021/953 liitteessä tarkoitetut tiedot.

(4)

Hongkongin erityishallintoalue ilmoitti komissiolle myös hyväksyvänsä rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita jäsenvaltiot ja Euroopan talousalueen maat antavat asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti.

(5)

Komissio suoritti 23 päivänä marraskuuta 2022 Hongkongin erityishallintoalueen pyynnöstä teknisiä testejä, jotka osoittivat, että covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita Hongkongin erityishallintoalue antaa ”COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)” -järjestelmän mukaisesti, ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että todistusten aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa. Komissio vahvisti myös, että Hongkongin erityishallintoalueen ”COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)” -järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevat todistukset sisältävät tarvittavat tiedot.

(6)

Lisäksi Hongkongin erityishallintoalue ilmoitti komissiolle, että se antaa tällä hetkellä yhteentoimivia rokotustodistuksia covid-19-rokotteiden Comirnaty ja CoronaVac perusteella.

(7)

Hongkongin erityishallintoalue ilmoitti komissiolle myös antavansa yhteentoimivia testaustodistuksia nukleiinihappotesteistä.

(8)

Edelleen Hongkongin erityishallintoalue ilmoitti komissiolle, että se antaa yhteentoimivia taudista parantumista koskevia todistuksia.

(9)

Hongkongin erityishallintoalue ilmoitti komissiolle, että kun todistuksia todennetaan Hongkongin erityishallintoalueella, niihin sisältyviä henkilötietoja käsitellään ainoastaan sen todentamiseksi ja vahvistamiseksi, että todistuksen haltijalla on rokotus tai testitulos tai että hän on parantunut taudista, eikä niitä säilytetä jälkikäteen, lukuun ottamatta niiden henkilöiden terveystietoja, jotka saavat positiivisen testituloksen saapumisen yhteydessä ja joiden terveystiedot kirjataan osana epidemiologista tutkimusta.

(10)

Näin ollen tarvittavat edellytykset sen vahvistamiseksi, että Hongkongin erityishallintoalueen ”COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)” -järjestelmän mukaisesti antamat koronatodistukset voidaan katsoa asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettuja todistuksia vastaaviksi, täyttyvät.

(11)

Sen vuoksi covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevat todistukset, jotka Hongkongin erityishallintoalue antaa ”COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)” -järjestelmän mukaisesti, olisi hyväksyttävä asetuksen (EU) 2021/953 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 5 kohdassa ja 7 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin.

(12)

Tämän päätöksen soveltamiseksi Hongkongin erityishallintoalue olisi liitettävä asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

(13)

Unionin etujen suojaamiseksi erityisesti kansanterveyden alalla komissio voi käyttää valtuuksiaan keskeyttääkseen tämän päätöksen soveltamisen tai kumotakseen sen, jos asetuksen (EU) 2021/953 8 artiklan 2 kohdan edellytykset eivät enää täyty.

(14)

Hongkongin erityishallintoalueen liittämiseksi asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen mahdollisimman nopeasti tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2021/953 14 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita Hongkongin erityishallintoalue antaa ”COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)” -järjestelmänsä mukaisesti, katsotaan asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti myönnettyjä todistuksia vastaaviksi vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa.

2 artikla

Hongkongin erityishallintoalue liitetään asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/954, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi (EUVL L 211, 15.6.2021, s. 24).