21.2.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 53/10


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2023/384,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2023,

Euroopan rauhanrahastosta rahoitettavasta avustustoimenpiteestä Jordanian asevoimien tukemiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan ja 41 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksellä (YUTP) 2021/509 (1) perustetaan Euroopan rauhanrahasto, jäljempänä ’rauhanrahasto’, jonka avulla jäsenvaltiot rahoittavat unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toteuttamia toimia rauhan säilyttämiseksi, konfliktien ehkäisemiseksi ja kansainvälisen turvallisuuden lujittamiseksi perussopimuksen 21 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla. Päätöksen (YUTP) 2021/509 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti rauhanrahastosta rahoitetaan erityisesti sellaisia avustustoimia kuten toimia, joilla lujitetaan kolmansien valtioiden sekä alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen sotilaallisiin ja puolustusasioihin liittyviä valmiuksia.

(2)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, osallistui kesäkuussa 2022 EU–Jordania-neuvoston 14. istuntoon, jossa hyväksyttiin uudet kumppanuuden painopisteet. Näillä kumppanuuden painopisteillä unioni ja Jordania vahvistivat halukkuutensa tukea edelleen yhteistyötään rauhan ja turvallisuuden alalla Jordaniassa ja jatkaa alueellisen vakauden ja turvallisuuden, myös terrorismin torjunnan, alalla tehtävän yhteistyön vahvistamista.

(3)

Korkea edustaja vastaanotti 14 päivänä marraskuuta 2022 unionille osoitetun pyynnön tukea Jordanian asevoimia vahvistamalla sotilaallisia voimavaroja, erityisesti sotilaslääkintäpalveluissa, insinööriprikaateissa ja operatiivisissa yksiköissä, jotka vastaavat Jordanian rajojen turvaamisesta.

(4)

Avustustoimenpiteet on määrä toteuttaa ottaen huomioon päätöksessä (YUTP) 2021/509 vahvistetut periaatteet ja vaatimukset, noudattaen erityisesti neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP (2) sekä rauhanrahastosta rahoitettavien tulojen ja menojen täytäntöönpanosta annettujen sääntöjen mukaisesti.

(5)

Neuvosto vahvistaa olevansa sitoutunut suojelemaan, edistämään ja toteuttamaan ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja demokratian periaatteita sekä lujittamaan oikeusvaltiota ja hyvää hallintotapaa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kansainvälisen oikeuden, erityisesti ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perustaminen, tavoitteet, soveltamisala ja kesto

1.   Perustetaan Jordanian hašemiittista kuningaskuntaa, jäljempänä ’tuensaaja’, hyödyttävä avustustoimenpide, joka rahoitetaan Euroopan rauhanrahastosta, jäljempänä ’rauhanrahasto’.

2.   Avustustoimenpiteen tavoitteena on parantaa Jordanian asevoimien valmiuksia varmistaa Jordanian kansallinen turvallisuus ja vakaus tehostamalla sen sotilaslääkintäpalveluja, insinööriprikaatteja ja sen rajojen turvaamisesta vastaavia operatiivisia yksiköitä ja siten suojella paremmin siviilejä kriiseissä ja hätätilanteissa.

3.   Edellä 2 kohdassa vahvistetun tavoitteen saavuttamiseksi avustustoimenpiteellä rahoitetaan seuraavan tyyppisiä tarvikkeita, joita ei ole suunniteltu tappavan voiman aikaansaamiseen:

a)

täysin varustettu kenttäsairaala (Role 1) loukkaantuneiden sotilaiden hoitoa varten, ja sitä täydentävät täysin ja lääkinnällisen evakuoinnin valmiuksin varustetut ambulanssit;

b)

tekniset kenttäyksiköt, jotka on varustettu tukemaan paremmin lähetettyjä joukkoja erityisesti rajoilla;

c)

taktiset laitteet (miehittämättömät ilmajärjestelmät (UAS)) ja miehittämättömien ilma-alusten torjuntajärjestelmät (C-UAV)) sekä tuki Jordanian asevoimille miehittämättömien torjuntavoimavarojen kehittämistä varten.

4.   Avustustoimenpiteen kesto on 36 kuukautta päivästä, jona tulojen ja menojen hyväksyjänä toimivan avustustoimenpiteiden hallinnoijan päätöksen (YUTP) 2021/509 32 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti allekirjoittama sopimus tehdään, myös hallinnollisten järjestelyjen yhteydessä saman päätöksen 37 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   Avustustoimenpiteeseen liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 7 000 000 euroa.

2.   Kaikkia menoja hallinnoidaan päätöksen (YUTP) 2021/509 ja rauhanrahastosta rahoitettavien tulojen ja menojen täytäntöönpanosta annettujen sääntöjen mukaisesti.

3 artikla

Järjestelyt tuensaajan kanssa

1.   Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, tekee tuensaajan kanssa tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että tuensaaja noudattaa tällä päätöksellä vahvistettuja vaatimuksia ja ehtoja edellytyksenä avustustoimenpiteen mukaisen tuen antamiselle.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin järjestelyihin on sisällyttävä määräyksiä, joilla tuensaaja velvoitetaan varmistamaan, että

a)

avustustoimenpiteestä tuetut Jordanian asevoimien yksiköt noudattavat asiaankuuluvaa kansainvälistä oikeutta, erityisesti ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

b)

kaikkea avustustoimenpiteen puitteissa annettua omaisuutta käytetään asianmukaisesti ja tehokkaasti niihin tarkoituksiin, joita varten se on annettu;

c)

kaikkea avustustoimenpiteen puitteissa annettua omaisuutta huolletaan riittävästi sen käyttökuntoisuuden ja operatiivisen käytettävyyden varmistamiseksi omaisuuden elinkaaren aikana;

d)

avustustoimenpiteen puitteissa annettua omaisuutta ei menetetä eikä siirretä ilman päätöksen (YUTP) 2021/509 nojalla perustetun rahastokomitean suostumusta muille kuin kyseisissä järjestelyissä yksilöidyille henkilöille tai yhteisöille omaisuuden elinkaaren lopussa.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin järjestelyihin on sisällyttävä määräyksiä avustustoimenpiteen mukaisen tuen keskeyttämisestä ja lopettamisesta, jos tuensaajan todetaan rikkoneen 2 kohdassa vahvistettuja velvoitteita.

4 artikla

Täytäntöönpano

1.   Korkea edustaja on vastuussa tämän päätöksen täytäntöönpanon varmistamisesta päätöksen (YUTP) 2021/509 ja rauhanrahastosta rahoitettavien tulojen ja menojen täytäntöönpanosta annettujen sääntöjen mukaisesti ja noudattaen rauhanrahastosta rahoitettavia avustustoimenpiteitä varten tarvittavien toimenpiteiden ja valvonnan arvioimista ja määrittämistä koskevaa yhdennettyä menetelmäkehystä.

2.   Edellä 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen toimien täytäntöönpanosta vastaa avustustoimenpiteiden hallinnoija, myös hallinnollisten järjestelyjen avulla päätöksen (YUTP) 2021/509 37 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Seuranta, valvonta ja arviointi

1.   Korkea edustaja seuraa, että tuensaaja noudattaa 3 artiklan mukaisesti vahvistettuja velvoitteita. Tämän seurannan avulla saadaan tietoa 3 artiklan mukaisesti vahvistettujen velvoitteiden rikkomisen asiayhteydestä ja riskeistä, ja se auttaa myös ehkäisemään tällaisia rikkomisia, mukaan lukien avustustoimenpiteestä tuettujen Jordanian asevoimien yksiköiden toteuttamat ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset.

2.   Tarvikkeiden ja varusteiden toimituksen jälkeinen valvonta järjestetään seuraavasti:

a)

toimituksen todentaminen, jolloin loppukäyttäjä allekirjoittaa rauhanrahaston toimitustodistukset omistusoikeuden siirron yhteydessä;

b)

raportointi, jolloin tuensaaja raportoi vuosittain avustustoimenpiteen puitteissa toimitetuilla tarvikkeilla toteutetuista toimista ja yksilöityjen tavaroiden inventaariosta, kunnes poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) ei enää katso tällaista raportointia tarpeelliseksi;

c)

paikalla tehtävät tarkastukset, jolloin tuensaaja antaa korkealle edustajalle pyynnöstä mahdollisuuden suorittaa tarkastuksia paikan päällä ja edistää niitä.

3.   Korkea edustaja suorittaa avustustoimenpiteen päätyttyä lopullisen arvioinnin, jossa arvioidaan, onko avustustoimenpide edistänyt 1 artiklan 2 kohdassa asetetun tavoitteen saavuttamista.

6 artikla

Raportointi

Korkea edustaja antaa täytäntöönpanokaudella PTK:lle puolivuosittaiset selvitykset avustustoimenpiteen täytäntöönpanosta päätöksen (YUTP) 2021/509 63 artiklan mukaisesti. Avustustoimenpiteiden hallinnoijan on ilmoitettava säännöllisesti päätöksellä (YUTP) 2021/509 perustetulle rahastokomitealle tulojen ja menojen täytäntöönpanosta kyseisen päätöksen 38 artiklan mukaisesti, myös toimittamalla tiedot osallistuvista toimittajista ja alihankkijoista.

7 artikla

Keskeyttäminen ja lopettaminen

1.   PTK voi päättää keskeyttää avustustoimenpiteen täytäntöönpanon kokonaan tai osittain päätöksen (YUTP) 2021/509 64 artiklan mukaisesti.

2.   PTK voi myös suosittaa, että neuvosto lopettaa avustustoimenpiteen.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2021/509, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan rauhanrahaston perustamisesta ja päätöksen (YUTP) 2015/528 kumoamisesta (EUVL L 102, 24.3.2021, s. 14).

(2)  Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).