19.12.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 323/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/2480,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2022,

asetuksen (EU) N:o 1025/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eurooppalaisia standardeja ja eurooppalaisia standardointituotteita koskevista eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden päätöksistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 (3) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat unionin lainsäädäntöä ja politiikkaa tukevien, tuotteisiin sekä palveluihin liittyvien eurooppalaisten standardien ja eurooppalaisten standardointituotteiden laatimista.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1025/2012 10 artiklan mukaisesti komissio voi pyytää yhtä tai useampaa eurooppalaista standardointiorganisaatiota laatimaan eurooppalaisen standardin tai eurooppalaisen standardointituotteen.

(3)

Eurooppalaisilla standardeilla ja eurooppalaisilla standardointituotteilla on tärkeä rooli sisämarkkinoilla sekä kuluttajansuojan kannalta. Standardeilla ei pelkästään määritetä tuotteiden tai palvelujen teknisiä näkökohtia vaan niillä on tärkeä rooli myös työntekijöiden, kuluttajien ja ympäristön kannalta. Yhdenmukaistettujen standardien avulla voidaan esimerkiksi luoda olettama, että markkinoilla saataville asetettavat tuotteet täyttävät niille unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistetut olennaiset vaatimukset, samalla kun varmistetaan tuotteiden ja palvelujen laatu ja turvallisuus kuluttajien kannalta ja suojellaan ympäristöä.

(4)

Eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden käytännöt niiden sisäisten hallinto- ja päätöksentekomenettelyjen osalta ovat aiemmin muuttuneet. Kyseisten muutosten seurauksena eurooppalaiset standardointiorganisaatiot ovat lisänneet yhteistyötään kansainvälisten ja eurooppalaisten sidosryhmien kanssa. Tällainen yhteistyö on tervetullutta, koska se edistää yhteisymmärrykseen perustuvaa läpinäkyvää, avointa ja puolueetonta standardointiprosessia. Kun eurooppalaiset standardointiorganisaatiot toteuttavat standardointipyyntöjä unionin lainsäädännön ja politiikkojen tukemiseksi, on kuitenkin välttämätöntä, että niiden sisäisissä päätöksissä otetaan huomioon unionin edut, poliittiset tavoitteet ja arvot sekä yleiset edut yleensä.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1025/2012 5 ja 6 artiklan mukaisesti moitteettomat menettelyt ja asiaankuuluvien sidosryhmien etujen tasapuolinen edustus, mukaan lukien muun muassa pk-yrityksiä sekä ympäristöön liittyviä, sosiaalisia ja kuluttajien etuja edustavat sidosryhmät, ovat olennaisia ja ne olisi näin ollen taattava. Eurooppalaisissa standardointiorganisaatioissa olisi otettava huomioon kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien näkemykset ja niiden toimittamat tiedot. Lisäksi kansallisten standardointielinten toteuttamissa kansallisissa kuulemisissa ilmaistut näkemykset olisi otettava huomioon tehtäessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 10 artiklan 1 kohdan nojalla pyydettyjä päätöksiä eurooppalaisista standardeista ja eurooppalaisista standardointituotteista.

(6)

Kansalliset standardointielimet ovat keskeisessä asemassa standardointijärjestelmässä sekä unionin tasolla asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti että jäsenvaltioiden tasolla. Kansallisilla standardointielimillä on näin ollen parhaat edellytykset varmistaa, että unionin edut, poliittiset tavoitteet ja arvot sekä yleiset edut yleensä otetaan asianmukaisesti huomioon eurooppalaisissa standardointiorganisaatioissa. Kansallisten standardointielinten roolia eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden päätöksentekoelimissä on sen vuoksi tarpeen vahvistaa, kun kyseiset elimet tekevät päätöksiä, jotka koskevat eurooppalaisia standardeja ja eurooppalaisia standardointituotteita, joita komissio on asetuksen (EU) N:o 1025/2012 10 artiklan 1 kohdan nojalla pyytänyt, tämän vaikuttamatta laajemman sidosryhmäpohjan merkittävään rooliin sellaisten tehokkaiden standardien valmistelussa, jotka vastaavat yleistä etua ja markkinoiden tarpeita.

(7)

Eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden päätöksentekoelimiin voivat osallistua kansallisten standardointielinten lisäksi muun muassa unioniin liittyvien maiden ja ehdokasmaiden kansalliset standardointiorganisaatiot sekä muiden sellaisten maiden kansalliset standardointiorganisaatiot, joista on virallisesti tullut kyseisten eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden jäseniä ja jotka ovat tehneet unionin kanssa sopimuksen sääntelyn lähentämisen varmistamiseksi. Jotta kyseisten organisaatioiden osallistumista asianomaisten päätöksentekoelinten työhön ei estettäisi, on tarpeen säätää vain, että yksinomaan kansallisten standardointielinten edustajat tekevät asetuksen (EU) N:o 1025/2012 10 artiklan 1 kohdan nojalla pyydettyjä eurooppalaisia standardeja ja eurooppalaisia standardointituotteita koskevat päätökset kyseisissä elimissä asettamatta eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden päätöksentekoelinten työlle mitään muita vaatimuksia. Kolmansien maiden kansallisten standardointiorganisaatioiden osallistuminen eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden työhön ei saisi estää sellaisten päätösten tekemistä, jotka koskevat komission pyytämiä eurooppalaisia standardeja ja eurooppalaisia standardointituotteita, jos tällainen päätös saa tukea ainoastaan jäsenvaltioiden ja ETA-maiden kansallisilta standardointielimiltä.

(8)

Jotta sellainen vaatimus olisi tehokas, jonka mukaan yksinomaan kansallisten standardointielinten edustajat tekevät eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden päätöksentekoelimissä päätöksiä, jotka koskevat komission asetuksen (EU) N:o 1025/2012 10 artiklan 1 kohdan nojalla pyytämiä eurooppalaisia standardeja ja eurooppalaisia standardointituotteita, on tarpeen säätää, että komission olisi esitettävä tällaisia pyyntöjä ainoastaan eurooppalaiselle standardointiorganisaatiolle, joka täyttää kyseisen vaatimuksen.

(9)

Standardointimenettelyihin sisältyy päätöksiä, jotka edellyttävät erityisiä työvirtoja, joiden olisi katsottava muodostavan erillisiä työkohteita. Tällaisia työkohteita käynnistetään joko uuden eurooppalaisen standardin tai eurooppalaisen standardointituotteen kehittämiseksi tai olemassa olevan eurooppalaisen standardin tai eurooppalaisen standardointituotteen tarkistamiseksi, yhdistämiseksi, muuttamiseksi tai korjaamiseksi.

(10)

Asetus (EU) N:o 1025/2012 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(11)

Jotta eurooppalaiset standardointiorganisaatiot voisivat tarvittaessa mukauttaa sisäiset työjärjestyksensä tämän asetuksen vaatimusten noudattamiseksi, sen soveltamista olisi lykättävä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1025/2012 10 artikla seuraavasti:

1)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määritellyn toimivallan rajoissa pyytää yhtä tai useampaa eurooppalaista standardointiorganisaatiota laatimaan eurooppalaisen standardin tai eurooppalaisen standardointituotteen tietyssä määräajassa, edellyttäen, että asianomainen eurooppalainen standardointiorganisaatio noudattaa 2 a kohtaa. Eurooppalaisten standardien ja eurooppalaisten standardointituotteiden on oltava markkinalähtöisiä, niissä on otettava huomioon yleinen etu ja komission pyynnössä selkeästi ilmoitetut toimintapoliittiset tavoitteet, ja niiden on perustuttava yhteisymmärrykseen. Komissio määrittää pyytämänsä asiakirjan sisältöä koskevat vaatimukset ja asiakirjan vahvistamisen määräajan.”

;

2)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Kunkin eurooppalaisen standardointiorganisaation on varmistettava, että yksinomaan kyseisen organisaation toimivaltaiseen päätöksentekoelimeen kuuluvien kansallisten standardointielinten edustajat tekevät seuraavia 1 kohdassa tarkoitettuja eurooppalaisia standardeja ja eurooppalaisia standardointituotteita koskevia päätöksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden neuvoa-antavien lausuntojen noudattamista:

a)

standardointipyyntöjen hyväksymistä ja hylkäämistä koskevat päätökset;

b)

sellaisten uusien työkohteiden hyväksymistä koskevat päätökset, joita tarvitaan standardointipyynnön täyttämiseksi; ja

c)

eurooppalaisten standardien tai eurooppalaisten standardointituotteiden hyväksymistä, tarkistamista ja peruuttamista koskevat päätökset.”

.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 9 päivästä heinäkuuta 2023.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä joulukuuta 2022.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

R. METSOLA

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BEK


(1)  EUVL C 323, 26.8.2022, s. 43.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 22. marraskuuta 2022 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 8. joulukuuta 2022.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).