16.12.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 322/318


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/2476,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2022,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi 20 ja 21 päivänä lokakuuta 2022 antamissaan päätelmissä ehdottoman jyrkästi Venäjän summittaiset ohjus- ja drooni-iskut siviilejä, siviilikohteita ja infrastruktuuria vastaan Kiovassa ja eri puolilla Ukrainaa. Eurooppa-neuvosto palautti mieleen 30 päivänä syyskuuta 2022 antamansa julkilausuman ja kieltäytyi edelleen jyrkästi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 12 päivänä lokakuuta 2022 antaman päätöslauselman mukaisesti tunnustamasta Ukrainan Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueiden laitonta liittämistä Venäjään ja tuomitsi sen yksiselitteisesti, ja kuten Krimin ja Sevastopolin tapauksessa, unioni ei tule koskaan tunnustamaan tätä laitonta liittämistä. Eurooppa-neuvosto totesi, että Venäjän yksipuoliset päätökset ovat tarkoituksellisesti Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan vastaisia ja rikkovat räikeästi sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä ja että unioni on valmis edelleen vahvistamaan rajoittavia toimenpiteitään Venäjää vastaan.

(4)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen neuvosto katsoo, että 141 henkilöä ja 49 yhteisöä, jotka ovat vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista, olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 269/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BEK


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt ja yhteisöt asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä:

 

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1272.

Vasiliy Viktorovich NOSKOV

(Василий Викторович НОСКОВ)

Syntymäaika: 14.7.1993

Syntymäpaikka: Novosibirsk, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vasiliy Viktorovich Noskov on Venäjän viranomaisten edustaja, joka on hiljattain nimitetty Ukrainassa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” kulttuuri-, urheilu- ja nuorisoministeriksi. Hänen nimittämisensä katsotaan pitkälti olevan osa Venäjän laajempaa suunnitelmaa nimittää luotettuja venäläisiä virkamiehiä keskeisiin tehtäviin Ukrainassa tukitoimena miehitettyjen alueiden laittomalle liittämiselle Venäjään. Tämän aseman sekä viimeaikaisten Venäjän sotaa ihannoivien lausuntojensa johdosta Noskov tukee aktiivisesti, perustelee ja puolustaa Venäjän Ukrainaa vastaan käymää hyökkäyssotaa. Hän on näin ollen vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista ja politiikoista sekä niiden tukemisesta ja täytäntöönpanosta.

16.12.2022

1273.

Denis Sergeevich KURASHOV

(Денис Сергеевич КУРАШОВ)

Syntymäaika: 31.5.1978

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Denis Sergeevich Kurashov on nimitetty Venäjän hallituksen toimesta niin kutsutun Donetskin kansantasavallan varaviestintäministeriksi. Hän on osa laittomasti liitetyn Donetskin alueen niin kutsuttua hallitusta ja hän on mukana separatistisessa toiminnassa ja vastuussa Donetskin alueen liittämistä Venäjän osaksi koskeneen kansanäänestyksen valmisteluista. Hän on näin ollen vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista ja politiikoista sekä niiden tukemisesta ja täytäntöönpanosta.

16.12.2022

1274.

Dmitriy Vladimirovich SHMELEV

(Дмитрий Владимирович ШМЕЛЕВ)

Syntymäaika: 1981

Syntymäpaikka: Gelendžik, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Dmitriy Shmelev on nimitetty Venäjän hallituksen toimesta niin kutsutun Donetskin kansantasavallan tuloministeriksi. Hän on osa laittomasti liitetyn Donetskin alueen niin kutsuttua hallitusta ja hän on mukana separatistisessa toiminnassa ja vastuussa Donetskin alueen liittämistä Venäjän osaksi koskeneen kansanäänestyksen valmisteluista. Hän on näin ollen vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista ja politiikoista sekä niiden tukemisesta ja täytäntöönpanosta.

16.12.2022

1275.

Timur SAMATOV

(Тимур САМАТОВ)

Syntymäaika: 4.4.1992

Syntymäpaikka: Kazan, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Timur Samatov on nimitetty Venäjän hallituksen toimesta niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan teollisuus- ja kauppaministeriksi. Hän on osa laittomasti liitetyn Luhanskin alueen niin kutsuttua hallitusta ja hän on mukana separatistisessa toiminnassa ja vastuussa Luhanskin alueen liittämistä Venäjän osaksi koskeneen kansanäänestyksen valmisteluista. Hän on näin ollen vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista ja politiikoista sekä niiden tukemisesta ja täytäntöönpanosta.

16.12.2022

1276.

Konstantin Vladimirovich ZAVIZENOV

(Константин Владимирович ЗАВИЗЕНОВ)

Syntymäaika: 1974

Syntymäpaikka: Perm, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Konstantin Vladimirovich Zavizenov on nimitetty Venäjän hallituksen toimesta niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan energiaministeriksi. Hän on osa laittomasti liitetyn Luhanskin alueen niin kutsuttua hallitusta ja hän on mukana separatistisessa toiminnassa ja vastuussa Luhanskin alueen liittämistä Venäjän osaksi koskeneen kansanäänestyksen valmisteluista. Hän on näin ollen vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista ja politiikoista sekä niiden tukemisesta ja täytäntöönpanosta.

16.12.2022

1277.

Larisa Nikolayevna BURANOVA

(Лариса Николаевна БУРАНОВА)

Syntymäaika: 3.4.1969

Syntymäpaikka: Iževsk, entinen Neuvostoliitto, (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Larisa Buranova on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1278.

Aleksey Anatolyevich VOLOTSKOV

(Алексей Анатольевич ВОЛОЦКОВ)

Syntymäaika: 5.7.1981

Syntymäpaikka: Krasnoslobodsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Aleksey Volotskov on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1279.

Anatoly Nikolayevich GRESHNEVIKOV

(Анатолий Николаевич ГРЕШНЕВИКОВ)

Syntymäaika: 29.8.1956

Syntymäpaikka: Krasnodubrovsky, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Anatoly Greshnevikov on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1280.

Maxim Alexeyevich GULIN

(Максим Алексеевич ГУЛИН)

Syntymäaika: 16.5.1997

Syntymäpaikka: Kopeysk, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Maxim Gulin on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1281.

Vladimir Vladimirovich GUTENEV

(Владимир Владимирович ГУТЕНЕВ)

Syntymäaika: 27.3.1966

Syntymäpaikka: Tambov, entinen Neuvostoliitto, nykyinen Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vladimir Gutenev on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1282.

Elena Grigoryevna DRAPEKO

(Елена Григорьевна ДРАПЕКО)

Syntymäaika: 29.10.1948

Syntymäpaikka: Uralsk, entinen Neuvostoliitto (nykyisin Oral, Kazakstan)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Elena Drapeko on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1283.

Pavel Nikolayevich ZAVALNY

(Павел Николаевич ЗАВАЛЬНЫЙ)

Syntymäaika: 11.8.1961

Syntymäpaikka: Hotkovo, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Pavel Zavalny on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1284.

Viktor Mikhailovich ZAVARZIN

(Виктор Михайлович ЗАВАРЗИН)

Syntymäaika: 28.11.1948

Syntymäpaikka: Zaolešenka, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Viktor Zavarin on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1285.

Olga Nikolayevna ZANKO

(Ольга Николаевна ЗАНКО)

Syntymäaika: 5.5.1990

Syntymäpaikka: Borisoglebsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Olga Zanko on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1286.

Dmitry Nikolaevich KOBYLKIN

(Дмитрий Николаевич КОБЫЛКИН)

Syntymäaika: 7.7.1971

Syntymäpaikka: Astrakhan, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Dmitry Kobylkin on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1287.

Eduard Anatolyevich KUZNETSOV

(Эдуард Анатольевич КУЗНЕЦОВ)

Syntymäaika: 6.8.1967

Syntymäpaikka: Barabaš, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Eduard Kuznetsov on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1288.

Vladimir Mikhailovich NOVIKOV

(Владимир Михайлович НОВИКОВ)

Syntymäaika: 9.6.1966

Syntymäpaikka: Tambov, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vladimir Novikov on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1289.

Marat Abdulkhaevich NURIEV

(Марат Абдулхаевич НУРИЕВ)

Syntymäaika: 14.5.1966

Syntymäpaikka: Šemjakovo, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Marat Nuriev on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1290.

Dmitry Vadimovich SABLIN

(Дмитрий Вадимович САБЛИН)

Syntymäaika: 5.9.1968

Syntymäpaikka: Mariupol, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Dmitry Sablin on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1291.

Tatyana Vasilievna SOLOMATINA

(Татьяна Васильевна СОЛОМАТИНА)

Syntymäaika: 21.4.1956

Syntymäpaikka: Kulejevo, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Tatyana Solomatina on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1292.

Andrey Nikolayevich SVINTSOV

(Андрей Николаевич СВИНЦОВ)

Syntymäaika: 12.11.1978

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Andrey Svintsov on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1293.

Valentina Vladimirovna TERESHKOVA

(Валентина Владимировна ТЕРЕШКОВА)

Syntymäaika: 6.3.1937

Syntymäpaikka: Bolšoje Maslennikovo, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Valentina Tereshkova on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1294.

Alexander Romanovich TOLMACHEV

(Александр Романович ТОЛМАЧЁВ)

Syntymäaika: 7.4.1993

Syntymäpaikka: Luhovitsy, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexander Tolmachev on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1295.

Anastasia Olegovna UDALTSOVA

(Анастасия Олеговна УДАЛЬЦОВА)

Syntymäaika: 2.9.1978

Syntymäpaikka: Tšerkasy, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Anastasia Udaltsova on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1296.

Saygidpasha Darbishevich UMAKHANOV

(Сайгидпаша Дарбишевич УМАХАНОВ)

Syntymäaika: 3.4.1962

Syntymäpaikka: Burtunay, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Saygidpasha Umakhanov on duuman jäsen, joka äänesti 3. lokakuuta 2022 Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden laittoman liittämisen ja uusina liittovaltiosubjekteina Venäjän federaatioon yhdistämisen puolesta. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1297.

Elena Osipovna AVDEEVA

(Елена Осиповна АВДЕЕВА)

Syntymäaika: 19.7.1968

Syntymäpaikka: Tšerepovits, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Elena Avdeeva on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1298.

Sergey Fateyevich BRILKA

(Сергей Фатеевич БРИЛКА)

Syntymäaika: 14.3.1954

Syntymäpaikka: Anga, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Sergey Brilka on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1299.

Dmitry Yuryevich VASILENKO

(Дмитрий Юрьевич ВАСИЛЕНКО)

Syntymäaika: 11.5.1969

Syntymäpaikka: Kiriši, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Dmitry Vasilenko on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4.lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1300.

Maxim Gennadyevich KAVDZHARADZE

(Максим Геннадьевич КАВДЖАРАДЗЕ)

Syntymäaika: 10.6.1969

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Maxim Kavdzharadze on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1301.

Arsen Bashirovich KANOKOV

(Арсен Баширович КАНОКОВ)

Syntymäaika: 22.2.1957

Syntymäpaikka: Šithala, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Arsen Kanokov on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1302.

Viktor Melkhiorovich KRESS

(Виктор Мельхиорович КРЕСС)

Syntymäaika: 16.11.1948

Syntymäpaikka: Vlasovo-Dvorino, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Antropovo, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Viktor Kress on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1303.

Sergey Nikolayevich LUKIN

(Сергей Николаевич ЛУКИН)

Syntymäaika: 7.7.1954

Syntymäpaikka: Perljovka, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Sergey Lukin on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1304.

Vitaliy Viktorovich NAZARENKO

(Виталий Викторович НАЗАРЕНКО)

Syntymäaika: 11.2.1977

Syntymäpaikka: Ordžonikidze, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Vladikavkaz, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vitaliy Nazarenko on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1305.

Iliyas Magomed-Salamovich UMAKHANOV

(Ильяс Магомед-Саламович УМАХАНОВ)

Syntymäaika: 27.3.1957

Syntymäpaikka: Mahatškala, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Iliyas Umakhanov on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1306.

Andrey Ivanovich DENISOV

(Андрей Иванович ДЕНИСОВ)

Syntymäaika: 3.10.1952

Syntymäpaikka: Harkova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Andrey Denisov on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1307.

Alexander Arkadyevich ZHUKOV

(Александр Аркадьевич ЖУКОВ)

Syntymäaika: 29.12.1974

Syntymäpaikka: Širjana, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexander Zhukov on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1308.

Alexander Nikolayevich NEKRASOV

(Александр Николаевич НЕКРАСОВ)

Syntymäaika: 20.6.1963

Syntymäpaikka: Severodvinsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexander Nekrasov on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1309.

Igor Vladimirovich PANCHENKO

(Игорь Владимирович ПАНЧЕНКО)

Syntymäaika: 18.5.1963

Syntymäpaikka: Aleksin, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Igor Panchenko on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1310.

Viktor Anatolyevich SHEPTIY

(Виктор Анатольевич ШЕПТИЙ)

Syntymäaika: 25.12.1965

Syntymäpaikka: Sverdlovsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Viktor Sheptiy on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1311.

Andrey Stanislavovich SHOKHIN

(Андрей Станиславович ШОХИН)

Syntymäaika: 5.10.1961

Syntymäpaikka: Vladimir, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Andrey Shokin on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1312.

Nikolay Viktorovich LYUBIMOV

(Николай Викторович ЛЮБИМОВ)

Syntymäaika: 21.11.1971

Syntymäpaikka: Kaluga, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Nikolay Lyubimov on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1313.

Vladimir Alexeyevich CHIZHOV

(Владимир Алексеевич ЧИЖОВ)

Syntymäaika: 3.12.1953

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vladimir Chizhov on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1314.

Alexander Vladimirovich SHENDERYUK-ZHIDKOV

(Александр Владимирович ШЕНДЕРЮК-ЖИДКОВ)

Syntymäaika: 25.11.1982

Syntymäpaikka: Kaliningrad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexander Shenderyuk-Zhidkov on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1315.

Valery Vasilyevich RADAYEV

(Валерий Васильевич РАДАЕВ)

Syntymäaika: 2.4.1961

Syntymäpaikka: Blagodatnoje, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Valery Radayev on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1316.

Alexander Ilyich RUSAKOV

(Александр Ильич РУСАКОВ)

Syntymäaika: 30.9.1959

Syntymäpaikka: Jaroslavl, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexander Rusakov on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1317.

Alexander Mikhailovich TERENTYEV

(Александр Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ)

Syntymäaika: 13.6.1961

Syntymäpaikka: Verhny Uslon, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexander Terentyev on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1318.

Sergey Pavlovich IVANOV

(Сергей Павлович ИВАНОВ)

Syntymäaika: 19.4.1952

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Sergey Ivanov on liittoneuvoston jäsen, joka ratifioi 4. lokakuuta 2022 Venäjän federaation sekä Donetskin kansantasavallan, Luhanskin kansantasavallan, Zaporižžjan alueen ja Hersonin alueen väliset neljä sopimusta ja näiden alueiden Venäjän federaation osaksi ottamisen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.12.2022

1319.

Viktoria Valerievna ABRAMCHENKO

(Виктория Валериевна АБРАМЧЕНКО)

Syntymäaika: 22.5.1975

Syntymäpaikka: Tšernogorsk, entinen Neuvostoliitto,(nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Viktoria Valerievna Abramchenko on Venäjän federaation varapääministeri, joka vastaa maatalousteollisuudesta, luonnonvaroista ja ekologiasta. Hän on vastuussa maataloustuotannosta, myös viljasta, ja avustaa Venäjän vastaisten pakotteiden seurausten torjumisessa. Tässä tehtävässä hän on valvonut toimia viljan siirtämiseksi pois Ukrainasta ilman Ukrainan suostumusta ja vastaa sellaisten tapahtumien järjestämisestä, joihin osallistuu suoraan laittomasti liitetyn Krimin edustajia.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1320.

Tatyana Alexeyevna GOLIKOVA

Татьяна Алексеевна ГОЛИКОВА

Syntymäaika: 9.2.1966

Syntymäpaikka: Mytištši, entinen Neuvostoliitto, nykyinen Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Tatyana Alexeyevna Golikova on sosiaalipolitiikasta sekä työ-, terveys- ja eläkeasioista vastaava Venäjän federaation varapääministeri. Hän on hallituksen alaisen koordinointineuvoston puheenjohtajiston jäsen, joka huolehtii Venäjän asevoimien, muiden joukkojen sekä sotilaallisten ryhmien ja yhtymien tarpeiden täyttämisestä Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä sodassa. Hän on osallistunut Venäjän hallituksen päätöksiin liikekannallepanosta Venäjällä ja hyväksynyt ne ja näin ollen hän on suoraan tukenut Venäjän Ukrainaa vastaan käymää sotaa ja osallistunut siihen. Hän on myös viime kädessä vastuussa Venäjän koulutusjärjestelmän toiminnasta laittomasti liitetyillä Ukrainan alueilla.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1321.

Alexey Logvinovich OVERCHUK

(Алексей Логвинович ОВЕРЧУК)

Syntymäaika: 9.12.1964

Syntymäpaikka: Korostyšiv, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexey Logvinovich Overchuk on Venäjän federaation varapääministeri, joka vastaa Euraasian integraatiosta, yhteistyöstä Itsenäisten valtioiden yhteisön kanssa, BRICS-maista, G20-ryhmästä ja kansainvälisistä tapahtumista. Tässä ominaisuudessa hän on vastuussa Valko-Venäjälle tuonnin korvaamiseksi annetusta Venäjän budjettituesta, jota annetaan, koska Valko-Venäjä tukee Venäjän sotaa Ukrainassa. Näin ollen ja näiden toimien myötä hän on osallistunut suoraan Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1322.

Alexander Vyacheslavovich KURENKOV

(Александр Вячеславович КУРЕНКОВ)

Syntymäaika: 2.6.1972

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexander Vyacheslavovich Kurenkov on siviilipuolustuksesta, hätätilanteista ja luonnonkatastrofien seurausten poistamisesta vastaava ministeri. Hän on hallituksen alaisen koordinointineuvoston puheenjohtajiston jäsen, joka huolehtii Venäjän asevoimien, muiden joukkojen sekä sotilaallisten ryhmien ja yhtymien tarpeiden täyttämisestä Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1323.

Olga Borisovna LYUBIMOVA

(Ольга Борисовна ЛЮБИМОВА)

Syntymäaika: 31.12.1980

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Olga Borisovna Lyubimova on Venäjän federaation kulttuuriministeri. Hänen alaisuudessaan ministeriö on laajentanut sekä taloudellisia resursseja että ohjelmatukea niin sanotuille ”Donetskin kansantasavallalle” ja ”Luhanskin kansantasavallalle”. Useilla hänen johdollaan toteutetuilla hankkeilla pyritään integroimaan kyseiset laittomasti liitetyt Ukrainan alueet Venäjän kulttuuriympäristöön. Hän on myös epäsuorasti osallistunut Ukrainan kulttuuriperinnön ja esineiden tuhoamiseen sekä siihen, että nyt liitetyillä alueilla ei ole pyritty suojelemaan kulttuuriperintöä.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1324.

Sergey Sergeyevich KRAVTSOV

(Сергей Сергеевич КРАВЦОВ)

Syntymäaika: 17.3.1974

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Sergey Sergeyevich Kravtsov on Venäjän federaation opetusministeri. Hänen vastuullaan ministeriö pyrkii integroimaan laittomasti liitettyjen Ukrainan alueiden koulutusjärjestelmän yhteen Venäjän koulutustilaan. Hänen ohjauksessaan kyseisten alueiden koulut ovat joutuneet siirtymään Venäjän opetussuunnitelmaan, käyttämään Venäjältä peräisin olevaa oppimateriaalia ja poistamaan Ukrainaan viittaavia osia opetussuunnitelmasta.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1325.

Valery Nikolayevich FALKOV

(Валерий Николаевич ФАЛЬКОВ)

Syntymäaika: 18.10.1978

Syntymäpaikka: Tjumen, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Valery Nikolayevich Falkov on Venäjän federaation tiede- ja korkeakoulutusministeri. Hänen valvonnassaan niin sanottujen ”Donetskin kansantasavallan” ja ”Luhanskin kansantasavallan” korkea-asteen koulutus on sisällytetty Venäjän koulutusjärjestelmään, ja on varattu määrärahoja tieteen ja korkea-asteen koulutuksen rahoittamiseksi Ukrainan neljän laittomasti liitetyn alueen alueella.

Tässä ominaisuudessa hän on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1326.

Alexey Olegovich CHEKUNKOV

(Алексей Олегович ЧЕКУНКОВ)

Syntymäaika: 3.10.1980

Syntymäpaikka: Minsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexey Olegovich Chekunkov on Venäjän federaation kaukoidän ja arktisen alueen kehityksen ministeri. Tässä tehtävässä hän on ollut vastuussa ukrainalaisten henkilöiden siirtämisestä Venäjän kaukoidän alueelle. Hänen valvonnassaan Venäjän kaukoidän alueiden varoja on käytetty niin kutsutussa ”Donetskin kansantasavallassa”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1327.

Alexander Alexandrovich KOZLOV

(Александр Александрович КОЗЛОВ)

Syntymäaika: 2.1.1981

Syntymäpaikka: Južno-Sahalinsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexander Alexandrovich Kozlov on Venäjän federaation luonnonvara- ja ekologiaministeri. Hän vastaa sellaisten politiikkojen kehittämisestä ja täytäntöönpanosta, joilla pyritään luomaan uusia ympäristöpolitiikkoja niin sanotuissa ”Donetskin kansantasavallassa” ja ”Luhanskin kansantasavallassa”, ja on sitonut ministeriön resursseja tähän tarkoitukseen. Näitä politiikkoja täytäntöönpannessaan hän on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1328.

Maksut Igoryevich SHADAYEV

(Максут Игоревич ШАДАЕВ)

Syntymäaika: 11.11.1979

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Maksut Igoryevich Shadayev on Venäjän federaation digitaalisen kehityksen, viestinnän ja joukkoviestinnän ministeri. Tässä roolissa ja hänen vastuullaan on toteutettu toimia, joilla valmistellaan digitalisaatio- ja televiestintäpalvelujen laajentamista laittomasti liitetyille Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueille niiden liittämiseksi suoraan Venäjään sekä laittomasti liitetylle Krimille. Ministeriö avustaa myös liikekannallepanossa ja osallistuu siten suoraan Venäjän Ukrainaa vastaan käymään hyökkäyssotaan.

Tässä tehtävässä toimiessaan hän on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1329.

Anton Olegovich KOTYAKOV

(Антон Олегович КОТЯКОВ)

Syntymäaika: 15.8.1980

Syntymäpaikka: Kuibyšev, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Samara, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Anton Olegovich Kotyakov on Venäjän federaation työ- ja sosiaaliministeri. Hän on roolissaan toteuttanut politiikkoja, joilla tuetaan niin sanotuista ”Donetskin kansantasavallasta” ja ”Luhanskin kansantasavallasta” poistuneita henkilöitä. Hän vastaa valmisteluista Venäjän federaation sosiaaliturvajärjestelmien laajentamiseksi neljälle laittomasti liitetylle Ukrainan alueelle.

Tässä tehtävässä toimiessaan hän on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1330.

Konstantin Anatolyevich CHUYCHENKO

(Константин Анатольевич ЧУЙЧЕНКО)

Syntymäaika: 12.7.1965

Syntymäpaikka: Lipetsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Konstantin Anatolyevich Chuychenko Venäjän federaation oikeusministeri. Hän on tukenut yhteistyötä niin sanotun ”Donetskin kansantasavallan oikeusministeriön” ja hänen johdollaan toimivien virastojen kanssa. Oikeusministeriö vastaa Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan informaatioympäristön sensurointia koskevan lain täytäntöönpanosta ja tukee näin suoraan sotatoimia.

Tässä tehtävässä toimiessaan hän on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1331.

Vladimir Vladimirovich TYULIN

(Владимир Владимирович ТЮЛИН)

Syntymäaika: 19.5.1981

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vladimir Tyulin on ACCEPT LLC:n ja venäläisen televisiokanava REN TV:n toimitusjohtaja; kanava levittää Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäyssotaan liittyvää valtion propagandaa ja disinformaatiota. Hänet sisällytettiin Free Russia Forumin kokoamaan ”1 500 :n sotaan yllyttäjän” luetteloon. Vladimir Tyulin on myös REN TV:lle uutislähetyksiä tarjoavan Multimedia Information Center Izvestia LLC:n pääjohtaja. Vladimir Tyulin on myös Venäjän maantieteellisen yhdistyksen medianeuvoston jäsen; neuvoston puheenjohtajana toimii puolustusministeri Sergei Šoigu. Hän tukee näin ollen toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1332.

Mikhail Alexandrovich TUKMACHOV

(Михаил Александрович ТУКМАЧЕВ)

Syntymäaika: 16.4.1973

Syntymäpaikka: Perm, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 440111613873

Mikhail Tukmachov on venäläisen televisiokanava REN TV:n varatoimitusjohtaja; kanava levittää Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäyssotaan liittyvää valtion propagandaa ja disinformaatiota. Hänet sisällytettiin Free Russia Forumin kokoamaan ”1 500 :n sotaan yllyttäjän” luetteloon. Hän tukee näin ollen toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1333.

Svetlana Evgenievna BALANOVA

(Светлана Евгеньевна БАЛАНОВА)

Syntymäaika: 5.10.1970

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Svetlana Balanova on kansallisen mediakonsernin (NMG) johtaja; konsernin sisälle on perustettu Venäjällä 28 mediayritystä, mukaan lukien Channel One, Channel 5, REN TV ja STS, 78.ru, valtakunnallinen Izvestija-sanomalehti, Delovoi Peterburg ym. Hänet sisällytettiin Free Russia Forumin kokoamaan ”1 500 :n sotaan yllyttäjän” luetteloon. NMG:n määräysvallassa olevat tiedotusvälineet levittävät aktiivisesti propagandaa ja disinformaatiota, jotka liittyvät Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan.

Svetlana Balanova on myös Roskomnadzorin alaisuudessa toimivan julkisen neuvoston päällikkö. Tässä tehtävässä hän on vastuussa ”ekstremistisen ja laittoman verkkosisällön” torjunnan tehostamisesta. Hän tukee näin ollen toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1334.

Mikhail Evgenievich (Evgenyevich) (Yevgenyevich) FROLOV

(Михаил Евгеньевич ФРОЛОВ)

Syntymäaika: 4.4.1977

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Mikhail Frolov on venäläisen televisiokanava REN TV:n päätoimittaja; kanava levittää Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäyssotaan liittyvää valtion propagandaa ja disinformaatiota. Hänet sisällytettiin Free Russia Forumin kokoamaan ”1 500 :n sotaan yllyttäjän” luetteloon. Mikhail Frolov on myös REN TV:lle uutislähetyksiä tarjoavan Multimedia Information Center Izvestia LLC:n ensimmäinen varajohtaja ja päätoimittaja. Hän tukee näin ollen toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1335.

Valeriy Dmitrovich ZORKIN

(Валерий Дмитриевич ЗОРЬКИН )

Syntymäaika: 18.2.1943

Syntymäpaikka: Konstantinovka, Oktjabrskin piirikunta, Primorjen aluepiiri, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Valeriy Dmitrovich Zorkin on Venäjän perustuslakituomioistuimen puheenjohtaja; tuomioistuin on tunnustanut perustuslaillisiksi ”sopimukset”, jotka koskevat Hersonin ja Zaporižžjan alueiden, niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan ja omalla ilmoituksellaan tasavallaksi julistautuneen Donetskin kansantasavallan, hyväksymistä Venäjän federaatioon. Tällä päätöksellä luodaan keinotekoisesti mielikuva Venäjän Ukrainaa vastaan tekemän hyökkäyksen oikeutuksesta, ja sen tarkoituksena on antaa kyseisille alueille kansainvälisten lainkäytön toimijoiden piirteitä. Perustuslakituomioistuimella on virallisesti ratkaiseva rooli ulkomaisten alueiden liittämisessä Venäjään. Näin ollen Valeriy Dmitrovich Zorkin on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1336.

Gadis Abdullaevich GADZHIEV

(Гадис Абдуллаевич ГАДЖИЕВ )

Syntymäaika: 27.8.1953

Syntymäpaikka: Šovkra, Lakin piiri, Dagestanin tasavalta, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Gadis Abdullaevich Gadzhiev on yksi Venäjän perustuslakituomioistuimen tuomareista, jotka ovat tunnustaneet perustuslaillisiksi ”sopimukset”, jotka koskevat Hersonin ja Zaporižžjan alueiden, niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan ja omalla ilmoituksellaan tasavallaksi julistautuneen Donetskin kansantasavallan, hyväksymistä Venäjän federaatioon. Kyseisillä päätöksillä luodaan keinotekoisesti mielikuva Venäjän Ukrainaa vastaan tekemän hyökkäyksen oikeutuksesta, ja sen tarkoituksena on antaa kyseisille alueille kansainvälisten lainkäytön toimijoiden piirteitä. Perustuslakituomioistuimella on virallisesti ratkaiseva rooli ulkomaisten alueiden liittämisessä Venäjään. Näin ollen Gadis Abdullaevich Gadzhiev on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1337.

Sergey Mikhailovich KAZANTSEV

Сергeй Михaйлович КАЗAНЦЕВ

Syntymäaika: 16.2.1955

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Sergey Mikhailovich Kazantsev on yksi Venäjän perustuslakituomioistuimen tuomareista, jotka ovat tunnustaneet perustuslaillisiksi ”sopimukset”, jotka koskevat Hersonin ja Zaporižžjan alueiden, niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan ja omalla ilmoituksellaan tasavallaksi julistautuneen Donetskin kansantasavallan, hyväksymistä Venäjän federaatioon. Kyseisillä päätöksillä luodaan keinotekoisesti mielikuva Venäjän Ukrainaa vastaan tekemän hyökkäyksen oikeutuksesta, ja niiden tarkoituksena on antaa kyseisille alueille kansainvälisten lainkäytön toimijoiden piirteitä. Perustuslakituomioistuimella on virallisesti ratkaiseva rooli ulkomaisten alueiden liittämisessä Venäjään. Näin ollen Sergey Mikhailovich Kazantsev on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1338.

Sergey Dmitrievich KNYAZEV

(Сергей Дмитриевич КНЯЕВ )

Syntymäaika: 15.2.1959

Syntymäpaikka: Pavlovski Posad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Sergey Dmitrievich Knyazev on yksi Venäjän perustuslakituomioistuimen tuomareista, jotka ovat tunnustaneet perustuslaillisiksi ”sopimukset”, jotka koskevat Hersonin ja Zaporižžjan alueiden, niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan ja omalla ilmoituksellaan tasavallaksi julistautuneen Donetskin kansantasavallan, hyväksymistä Venäjän federaatioon. Kyseisillä päätöksillä luodaan keinotekoisesti mielikuva Venäjän Ukrainaa vastaan tekemän hyökkäyksen oikeutuksesta, ja niiden tarkoituksena on antaa kyseisille alueille kansainvälisten lainkäytön toimijoiden piirteitä. Perustuslakituomioistuimella on virallisesti ratkaiseva rooli ulkomaisten alueiden liittämisessä Venäjään. Näin ollen Sergey Dmitrievich Knyazev on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1339.

Aleksandr Nikolaevich KOKOTOV

(Александр Николаевич КОКОТОВ)

Syntymäaika: 15.1.1961

Syntymäpaikka: Ufimka, Atšitin piiri, Sverdlovskin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Aleksandr Nikolaevich Kokotov on yksi Venäjän perustuslakituomioistuimen tuomareista, jotka ovat tunnustaneet perustuslaillisiksi ”sopimukset”, jotka koskevat Hersonin ja Zaporižžjan alueiden, niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan ja omalla ilmoituksellaan tasavallaksi julistautuneen Donetskin kansantasavallan, hyväksymistä Venäjän federaatioon. Kyseisillä päätöksillä luodaan keinotekoisesti mielikuva Venäjän Ukrainaa vastaan tekemän hyökkäyksen oikeutuksesta, ja niiden tarkoituksena on antaa kyseisille alueille kansainvälisten lainkäytön toimijoiden piirteitä. Perustuslakituomioistuimella on virallisesti ratkaiseva rooli ulkomaisten alueiden liittämisessä Venäjään. Näin ollen Aleksandr Nikolaevich Kokotov on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1340.

Larisa Oktiabrievna KRASAVCHIKOVA

(Лариса Октябриевна КРАСАВЧИКОВА )

Syntymäaika: 21.3.1955

Syntymäpaikka: Sverdlovsk, nykyään Jekaterinburg, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Larisa Oktiabrievna Krasavchikova on yksi Venäjän perustuslakituomioistuimen tuomareista, jotka ovat tunnustaneet perustuslaillisiksi ”sopimukset”, jotka koskevat Hersonin ja Zaporižžjan alueiden, niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan ja omalla ilmoituksellaan tasavallaksi julistautuneen Donetskin kansantasavallan, hyväksymistä Venäjän federaatioon. Kyseisillä päätöksillä luodaan keinotekoisesti mielikuva Venäjän Ukrainaa vastaan tekemän hyökkäyksen oikeutuksesta, ja niiden tarkoituksena on antaa kyseisille alueille kansainvälisten lainkäytön toimijoiden piirteitä. Perustuslakituomioistuimella on virallisesti ratkaiseva rooli ulkomaisten alueiden liittämisessä Venäjään. Näin ollen Larisa Oktiabrievna Krasavchikova on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1341.

Sergey Petrovich MAVRIN

(Сергей Петрович МАВРИН )

Syntymäaika: 15.9.1951

Syntymäpaikka: Brjansk, entinen Neuvostoliitto (Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Sergey Petrovich Mavrin on yksi Venäjän perustuslakituomioistuimen tuomareista, jotka ovat tunnustaneet perustuslaillisiksi ”sopimukset”, jotka koskevat Hersonin ja Zaporižžjan alueiden, niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan ja omalla ilmoituksellaan tasavallaksi julistautuneen Donetskin kansantasavallan, hyväksymistä Venäjän federaatioon. Kyseisillä päätöksillä luodaan keinotekoisesti mielikuva Venäjän Ukrainaa vastaan tekemän hyökkäyksen oikeutuksesta, ja niiden tarkoituksena on antaa kyseisille alueille kansainvälisten lainkäytön toimijoiden piirteitä. Perustuslakituomioistuimella on virallisesti ratkaiseva rooli ulkomaisten alueiden liittämisessä Venäjään. Näin ollen Sergey Petrovich Mavrin on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1342.

Nikolay Vasilievich MELNIKOV

(Николай Васильевич МЕЛЬНИКОВ)

Syntymäaika: 27.5.1955

Syntymäpaikka: Irkutsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Nikolay Vasilievich Melnikov on yksi Venäjän perustuslakituomioistuimen tuomareista, jotka ovat tunnustaneet perustuslaillisiksi ”sopimukset”, jotka koskevat Hersonin ja Zaporižžjan alueiden, niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan ja omalla ilmoituksellaan tasavallaksi julistautuneen Donetskin kansantasavallan, hyväksymistä Venäjän federaatioon. Kyseisillä päätöksillä luodaan keinotekoisesti mielikuva Venäjän Ukrainaa vastaan tekemän hyökkäyksen oikeutuksesta, ja niiden tarkoituksena on antaa kyseisille alueille kansainvälisten lainkäytön toimijoiden piirteitä. Perustuslakituomioistuimella on virallisesti ratkaiseva rooli ulkomaisten alueiden liittämisessä Venäjään. Näin ollen Nikolay Vasilievich Melnikov on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1343.

Lyudmila Mikhailovna ZHARKOVA

(Людмила Михайловна ЖАРКОВА )

Syntymäaika: 3.9.1955

Syntymäpaikka: Petrozavodsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Lyudmila Mikhailovna Zharkova on yksi Venäjän perustuslakituomioistuimen tuomareista, jotka ovat tunnustaneet perustuslaillisiksi ”sopimukset”, jotka koskevat Hersonin ja Zaporižžjan alueiden, niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan ja omalla ilmoituksellaan tasavallaksi julistautuneen Donetskin kansantasavallan, hyväksymistä Venäjän federaatioon. Kyseisillä päätöksillä luodaan keinotekoisesti mielikuva Venäjän Ukrainaa vastaan tekemän hyökkäyksen oikeutuksesta, ja niiden tarkoituksena on antaa kyseisille alueille kansainvälisten lainkäytön toimijoiden piirteitä. Perustuslakituomioistuimella on virallisesti ratkaiseva rooli ulkomaisten alueiden liittämisessä Venäjään. Näin ollen Lyudmila Mikhailovna Zharkova on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1344.

Andrey Yurevich BUSHEV

(Андрей Юрьевич БУШЕВ)

Syntymäaika: 12.2.1966

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Andrey Yurevich Bushev on yksi Venäjän perustuslakituomioistuimen tuomareista, jotka ovat tunnustaneet perustuslaillisiksi ”sopimukset”, jotka koskevat Hersonin ja Zaporižžjan alueiden, niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan ja omalla ilmoituksellaan tasavallaksi julistautuneen Donetskin kansantasavallan, hyväksymistä Venäjän federaatioon. Kyseisillä päätöksillä luodaan keinotekoisesti mielikuva Venäjän Ukrainaa vastaan tekemän hyökkäyksen oikeutuksesta, ja niiden tarkoituksena on antaa kyseisille alueille kansainvälisten lainkäytön toimijoiden piirteitä. Perustuslakituomioistuimella on virallisesti ratkaiseva rooli ulkomaisten alueiden liittämisessä Venäjään. Näin ollen Andrey Yurevich Bushev on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1345.

Ayshat Ramzanovna KADYROVA

(Айшат Рамзановна КАДЫРОВА)

Syntymäaika: 31.12.1998

Syntymäpaikka: Tsentaroi, Tšetšenia, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Ayshat Ramzanovna Kadyrova on presidentti Vladimir Putinin keskeisen Tšetšenian-liittolaisen Ramzan Kadyrovin vanhin tytär. Hänet on nimitetty isänsä tuella Tšetšenian tasavallan kulttuuriministeriksi, ja hän on tällä hetkellä Tšetšenian ensimmäisen ”kansallisen muotibrändin”, Limited Liability Company Firdawsin omistaja. Näin ollen hän on lähellä Tšetšenian tasavallan presidenttiä Ramzan Kadyrovia.

16.12.2022

1346.

Karina Ramzanovna KADYROVA

(Карина Рамзановна КАДЫРОВА)

Syntymäaika: 17.1.2000

Syntymäpaikka: Tsentaroi, Tšetšenia, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Karina Ramzanovna Kadyrova on presidentti Vladimir Putinin keskeisen Tšetšenian-liittolaisen Ramzan Kadyrovin vanhin tytär. Hänet on nimitetty Groznyin esiopetuksen johtajaksi, koska hänellä on läheiset suhteet isäänsä Ramzan Kadyroviin. Näin ollen hän on lähellä Tšetšenian tasavallan presidenttiä Ramzan Kadyrovia.

16.12.2022

1347.

Turpal-Ali Vakhayevich IBRAGIMOV

(Турпал-Али Вахаевич ИБРАГИМОВ)

Syntymäaika: 24.7.1979

Syntymäpaikka: Germentšuk, Tšetšenia, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Turpal-Ali Vakhayevich Ibragimov on presidentti Vladimir Putinin keskeisen Tšetšenian-liittolaisen Ramzan Kadyrovin serkku. Hänet on nimitetty useisiin hallituksen virkoihin, kuten Tšetšenian tasavallan liikuntakasvatuksesta, urheilusta ja nuorisopolitiikasta vastaavaan ministeriöön sekä omaisuus- ja maa-asiainministeriksi, koska hänellä on sukulaisuussuhde Ramzan Kadyroviin. Näin ollen hän on lähellä Tšetšenian tasavallan presidenttiä Ramzan Kadyrovia.

16.12.2022

1348.

Georgiy STAROSTIN

(Георгий СТАРОСТИН)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Kapteeni Georgiy Starostin on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Starostin on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1349.

Sergey ILIN

(Сергей ИЛЬИН)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Kapteeni Sergey Ilin on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Sergey Ilin on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1350.

Yuriy NIKONOV

(Юрий НИКОНОВ)

Syntymäaika: 9.5.1984

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Kapteeni Yuriy Nikonov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Yuriy Nikonov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1351.

Ekaterina CHUGUNOVA

(Екатерина ЧУГУНОВА)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: eversti

Sukupuoli: nainen

Luutnantti Ekaterina Chugunova on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen luutnantti Ekaterina Chugunova on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1352.

Igor GROZA

(Игорь ГРОЗА)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: eversti

Sukupuoli: mies

Luutnantti Igor Groza on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen luutnantti Igor Groza on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1353.

Ivan POPOV

(Иван ПОПОВ)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: majuri

Sukupuoli: mies

Majuri Ivan Popov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen majuri Ivan Popov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1354.

Matvey Andreevich LIYBAVIN

(Матвей Андреевич ЛЫБАВИН)

Syntymäaika: 1992

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: majuri

Sukupuoli: mies

Majuri Matvey Liybavin on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen majuri Matvey Liybavin on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1355.

Roman KUROCHKIN

(Роман КУРОЧКИН)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: majuri

Sukupuoli: mies

Majuri Roman Kurochkin on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen majuri Roman Kurochkin on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1356.

Dmitri TIKHONOV

(Дмитрий ТИХОНОВ)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: vanhempi luutnantti

Sukupuoli: mies

Vanhempi luutnantti Dmitri Tikhonov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen vanhempi luutnantti Dmitri Tikhonov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1357.

Nikolay TARASOV

(Николай ТАРАСОВ)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: vanhempi luutnantti

Sukupuoli: mies

Vanhempi luutnantti Nikolay Tarasov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen vanhempi luutnantti Nikolay Tarasov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1358.

Anton SHATUN

(Антон ШАТУН)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Kapteeni Anton Shatun on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Anton Shatun on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1359.

Alexey BETEKHTIN

(Алексей БЕТЕХТИН)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Kapteeni Alexey Betekhtin on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Alexey Betekhtin on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1360.

Anton CHULIKOV

(Антон ЧУЛИКОВ)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Kapteeni Anton Chulikov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Anton Chulikov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1361.

Artyom CHERNOV

(Артём ЧЕРНОВ)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Kapteeni Artyom Chernov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Artyom Chernov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1362.

Stanislav MINKOV

(Станислав МИНКОВ)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Kapteeni Stanislav Minkov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Stanislav Minkov on luonnollinen henkilö, on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1363.

Alexey VOLKOV

(Алексей ВОЛКОВ)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: luutnantti

Sukupuoli: mies

Luutnantti Alexey Volkov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen luutnantti Alexey Volkov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1364.

Andrey IVANYUTIN

(Андрей ИВАНЮТИН)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: majuri

Sukupuoli: mies

Majuri Andrey Ivanyutin on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen majuri Andrey Ivanyutin on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1365.

Olga PISMENSKAYA

(Ольга ПИСЬМЕНСКАЯ)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: vanhempi luutnantti

Sukupuoli: nainen

Vanhempi luutnantti Olga Pismenskaya on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen vanhempi luutnantti Olga Pismenskaya on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1366.

Pavel VASILYEV

(Павел ВАСИЛЬЕВ)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: vanhempi luutnantti

Sukupuoli: mies

Vanhempi luutnantti Pavel Vasilyev on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen vanhempi luutnantti Pavel Vasilyev on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1367.

Alexey MIKHAYLOV

(Алексей МИХАЙЛОВ)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Kapteeni Alexey Mikhaylov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Alexey Mikhaylov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1368.

Elvira OBUKHOVA

(Эльвира ОБУХОВА)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: nainen

Kapteeni Elvira Obukhova on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Elvira Obukhova on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1369.

Pavel OBUKHOV

(Павел ОБУХОВ)

Syntymäaika: 7.2.1983

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Kapteeni Pavel Obukhov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Pavel Obukhov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1370.

Vitaly YASKELAYNEN

(Виталий ЯСКЕЛАЙНЕН)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Kapteeni Vitaly Yaskelaynen on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Vitaly Yaskelaynen on luonnollinen henkilö, on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1371.

Alexandr GREGORYAN

(Александр ГРЕГОРЯН)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: luutnantti

Sukupuoli: mies

Luutnantti Alexandr Gregoryan on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen luutnantti Alexandr Gregoryan on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1372.

Artyom VEDENOV

(Артём ВЕДЕНОВ)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: luutnantti

Sukupuoli: mies

Luutnantti Artyom Vedenov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen luutnantti АrtyomVedenov on luonnollinen henkilö, on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1373.

Nikita POPLAVSKIY

(Никита ПОПЛАВСКИЙ)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: luutnantti

Sukupuoli: mies

Luutnantti Nikita Poplavskiy on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen luutnantti Nikita Poplavskiy on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1374.

Vladimir PETROV

(Владимир ПЕТРОВ)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: luutnantti

Sukupuoli: mies

Luutnantti Vladimir Petrov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen luutnantti Vladimir Petrov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1375.

Evgeniy KAPSHUK

(Евгений КАПШУК)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: eversti

Sukupuoli: mies

Eversti Evgeniy Kapshuk on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön komentaja. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen eversti Evgeniy Kapshuk on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1376.

Anton TIMOSHINOV

(Антон ТИМОШИНОВ)

Syntymäaika: ei tiedossa

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: everstiluutnantti

Sukupuoli: mies

Everstiluutnantti Anton Timoshinov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön komentaja. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen everstiluutnantti Anton Timoshinov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1377.

Igor BAGNYUK

(Игорь БАГНЮК)

Syntymäaika: 30.4.1982

Syntymäpaikka: Riika, Latvia

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: everstiluutnantti

Sukupuoli: mies

Everstiluutnantti Igor Bagnyuk on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön komentaja. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen everstiluutnantti Igor Bagnyuk on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1378.

Robert Petrovich BARANOV

(Роберт Петрович БАРАНОВ)

Syntymäaika: 1975

Syntymäpaikka: Yalšiki, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kenraalimajuri

Sukupuoli: mies

Kenraalimajuri Robert Baranov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) johtaja. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kenraalimajuri Robert Baranov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1379.

Boris Yurievich KOVALCHUK

(Борис Юрьевич КОВАЛЬЧУК)

Syntymäaika: 1.12.1977

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Boris Yurievich Kovalchuk on Venäjän suurimpiin julkisiin energiayhtiöihin kuuluvan PJSC Inter RAO:n pääjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja. PJSC Inter RAO:n suurimpia osakkeenomistajia ovat valtion omistamat yksiköt (esim. Rozneftegaz). Boris Kovalchukilla on lisäksi läheiset yhteydet isäänsä Yuriy Kovalchukiin, joka on presidentti Vladimir Putinin pitkäaikainen tuttava. Heidän väitetään omistavan yhdessä ylellisyyshyödykkeitä ”LLC Invest”- ja ”Prime”-yhtiöiden kautta, jotka voidaan yhdistää Vladimir Putiniin, mukaan lukien ”Fishermen’s hut” -niminen kiinteistö. Boris Kovalchuk on näin ollen johtava liike-elämän edustaja, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

16.12.2022

1380.

Kirill Mikhailovich KOVALCHUK

(Кирилл Михайлович КОВАЛЬЧУК)

Syntymäaika: 22.12.1968

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Kirill Kovalchuk on Yuriy Kovalchukin veljenpoika ja National Media Groupin (NMG) pääjohtaja; NMG omistaa suuria osuuksia lähes kaikissa tärkeimmissä Venäjän liittovaltion tiedotusvälineissä, jotka levittävät Venäjän hallituksen propagandaa. NMG:n perusti vuonna 2008 Yuriy Kovalchuk, joka on presidentti Vladimir Putinin pitkäaikainen tuttava sekä yksi niin kutsutun Ozero Dacha -osuuskunnan perustajista; osuuskuntaan kuuluu joukko Putinin ympärillä toimivia vaikutusvaltaisia henkilöitä sekä Bank Rossiyan puheenjohtaja ja suurin osakkeenomistaja. NMG:n määräysvallassa olevat tiedotusvälineet levittävät aktiivisesti propagandaa ja disinformaatiota, jotka liittyvät Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan.

Asemassaan NMG:n pääjohtajana Kirill Kovalchuk tukee näin ollen toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän on näin ollen luonnollinen henkilö, joka on lähellä luetteloon merkittyä henkilöä.

16.12.2022

1381.

Stepan Kirillovich KOVALCHUK

(Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК)

Syntymäaika: 3.5.1994

Syntymäpaikka: Venäjä

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Stepan Kovalchuk on Yuriy Kovalchukin veljenpojan poika. Yhtiö Sogaz, joka on Yuriy Kovalchukin määräysvallassa, hankki joulukuussa 2021 sosiaalisen median verkoston VK:n osakkeita. Tämän jälkeen Stepan Kovalchuk ylennettiin VK:n mediastrategiasta ja palvelujen kehittämisestä vastaavaksi varapääjohtajaksi, ja hän kontrolloi nyt VK:n mediasisältöä. Stepan Kovalchuk on näin ollen luonnollinen henkilö, joka on lähellä luetteloon merkittyä henkilöä Yuriy Kovalchukia, joka on presidentti Vladimir Putinin pitkäaikainen tuttava sekä yksi niin kutsutun Ozero Dacha -osuuskunnan perustajista; osuuskuntaan kuuluu joukko Putinin ympärillä toimivia vaikutusvaltaisia henkilöitä sekä Bank Rossiyan puheenjohtaja ja suurin osakkeenomistaja.

16.12.2022

1382.

Tatyana Alexandrovna KOVALCHUK

alias Tatiana Aleksandrovna KOVALCHUK

(Татьяна Александровна КОВАЛЬЧУК)

Syntymäaika: 8.2.1968

Syntymäpaikka: Venäjä

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Tatyana Kovalchuk on Yuriy Kovalchukin vaimo. Tatyana Kovalchuk on Venäjän kolmanneksi rikkain nainen, jonka nettovarallisuus on 600 miljoonaa dollaria ja hän omistaa yhdessä miehensä kanssa Venäjän suurimman vakuutusyhtiön Sogazin venäläisen sijoitusyhtiön Aquila Capital Groupin kautta. Lisäksi heidän väitetään omistavan yhdessä ylellisyyshyödykkeitä ”LLC Invest”- ja ”Support for the Regional Economic Development” -yhtiöiden kautta, jotka voidaan yhdistää presidentti Vladimir Putiniin, mukaan lukien ”Igora Skiresort”, jossa vietettiin Putinin tyttären häät. Tatyana Kovalchuk on näin ollen luonnollinen henkilö, jolla on yhteys luetteloon merkittyyn henkilöön Yuriy Kovalchukiin, joka on Vladimir Putinin pitkäaikainen tuttava sekä yksi niin kutsutun Ozero Dacha -osuuskunnan perustajista; osuuskuntaan kuuluu joukko Putinin ympärillä toimivia vaikutusvaltaisia henkilöitä sekä Bank Rossiyan puheenjohtaja ja suurin osakkeenomistaja.

16.12.2022

1383.

Andrey Leonidovich SIGUTA

(Андрей Леонидович СИГУТА / Андрiй Леонiдович СIГУТА)

Syntymäaika: 5.5.1979

Syntymäpaikka: Berdjansk, Zaporižžjan alue, entinen Ukrainan SNT (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: mies

Osoite: 26 30-letia Pobedi Blvd., Apt. 3, Melitopol, Zaporižžjan alue, Ukraina

Verotunnistenumero: 2897911059 (Ukraina)

Andrey Leonidovich Siguta on Venäjän nimittämä Melitopolin piirin sotilas- ja siviilihallinnon johtaja. Tässä tehtävässä hän valvoo ukrainalaisten maataloustuotteiden ja viljan takavarikointia, jotta ne voidaan kuljettaa Venäjälle. Hän on näin ollen vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista tai politiikoista sekä niiden tukemisesta ja täytäntöönpanosta.

16.12.2022

1384.

Valeriy Mikhailovich PAKHNITS

(Валерий Михайлович ПАХНИЦ / Валерiй Михайлович ПАХНИЦЬ )

Syntymäaika: 22.1.1953

Syntymäpaikka: Mariupol, entinen Ukrainan SNT (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: mies

Osoite: 5 Myslichenko-katu, Chmyrevkan kylä, Starobilskin piiri, Luhanskin alue, Ukraina

Verotunnistenumero: 1938008353 (Ukraina)

Valeriy Mikhailovich Pakhnits on Venäjän nimittämä Starobilskin piirin sotilas- ja siviilihallinnon johtaja. Tässä tehtävässä hän valvoo ukrainalaisten maataloustuotteiden ja viljan takavarikointia, jotta ne voidaan kuljettaa Venäjälle. Hän on näin ollen vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista tai politiikoista sekä niiden tukemisesta ja täytäntöönpanosta.

16.12.2022

1385.

Marina Evgenievna KIM

(Марина Евгеньевна КИМ)

Syntymäaika: 19.4.1952

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Marina Evgenievna Kim on venäläinen televisiojuontaja ja poliitikko, joka on Kremlin-mielisen ”Oikeudenmukainen Venäjä – Venäjän patriootit – Totuuden puolesta” -puolueen keskusneuvoston puheenjohtajiston jäsen. Tässä tehtävässä hän levittää aktiivisesti virallista propagandaa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan ja erityisesti niin sanotusta denatsifikaatiosta. Hänen propagandatoimintansa tavoitteena on lisätä Venäjän kansalaisten tukea hyökkäyssodalle Ukrainaa vastaan. Hän tuki voimakkaasti laittomia kansanäänestyksiä, joita pidettiin Ukrainan miehitetyillä alueilla Luhanskissa, Donetskissa, Hersonissa ja Zaporižžjassa. Näin ollen Marina Kim on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

16.12.2022

1386.

Dmitriy Yuryevich PUCHKOV

(Дмитрий Юрьевич ПУЧКОВ)

Syntymäaika: 2.8.1961

Syntymäpaikka: Kirovograd, entinen Ukrainan SNT (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Dmitriy Yuryevich Puchkov on propagandisti ja Venäjän federaation kulttuuriministeriön alaisen julkisen neuvoston entinen jäsen.

Puchkov julkaisi vuonna 2014 kirjan ”Ukraina on Venäjä”, jossa hän toisti tärkeimmät propagandaväitteet siitä, että Ukraina ei ole itsenäinen valtio.

Maaliskuussa 2022 Puchkov tuki sanomalehtien haastatteluissa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan ja toisti Venäjän propagandan tärkeimmät väitteet, joiden mukaan sota oli seurausta Ukrainan ja Naton aggressiivisista toimista ja Venäjä suojelee vain turvallisuuttaan. Hän levittää edelleen propagandaa Ukrainan sodasta Venäjän federaation rahoittamassa Komsomolskaja Pravda -sanomalehdessä ja erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa.

Dmitriy Puchkov on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1387.

Grigoriy Viktorovich LEPSVERIDZE

(Григорий Викторович ЛЕПСВЕРИДЗЕ)

Syntymäaika: 16.7.1962

Syntymäpaikka: Sotši, Krasnodarin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Grigoriy Viktorovich Lepsveridze on venäläinen laulaja, muusikko, säveltäjä ja musiikin tuottaja. Lepsveridzellä on suuri yleisö ja paljon vaikutusvaltaa kuulijoihinsa.

Lepsveridze tuki julkisesti Venäjän federaation toimia Ukrainassa ja matkusti useita kertoja Ukrainan lainsäädännön vastaisesti Venäjän miehittämille Ukrainan alueille.

Lepsveridze järjesti 12. huhtikuuta 2022 hyväntekeväisyyskonsertin iskulauseilla ”Venäjän puolesta” ja ”Maailma ilman natseja” Ukrainaa vastaan käytävän hyökkäyssodan ja Venäjän armeijan tukemiseksi. Lepsveridze esiintyi 11. toukokuuta 2022 konsertissa Donetskissa tukeakseen omalla ilmoituksellaan kansantasavallaksi julistautunutta Donetskin kansantasavaltaa.

Näin ollen hän tukee julkisesti hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Hänen toimistaan tuli osa Venäjän viranomaisten propagandakampanjaa, jolla pyrittiin lisäämään Venäjän kansalaisten tukea sotilaalliselle hyökkäykselle. Kansalaisten tuki hyökkäyssodalle on tärkeä edellytys sodan jatkumiselle. Grigoriy Lepsveridze on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

16.12.2022

1388.

Boris Vyacheslavovich KORCHEVNIKOV

(Борис Вячеславович КОРЧЕВНИКОВ)

Syntymäaika: 20.7.1982

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto, (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Boris Vyacheslavovich Korchevnikov on tunnettu venäläinen televisiojuontaja valtion televisiokanavalla ”Russia-1” ja Venäjän ortodoksiselle kirkolle kuuluvan ultrakonservatiivisen ”Spas”-televisiokanavan pääjohtaja. Vuosina 2017–2020 hän oli Venäjän kansankamarin jäsen. Vuoden 2018 presidentinvaaleissa hän oli presidentti Vladimir Putinin luotettu edustaja. Hän levittää Venäjän propagandaa ”Miehen kohtalo” -ohjelmassaan valtion televisiokanavalla ”Russia-1” ja hänellä on laaja yleisö sosiaalisessa mediassa, jossa hän jakaa Venäjän virallista propagandaa. Sosiaalisissa verkostoissa hän kutsuu Ukrainan miehitettyjä alueita venäläisiksi. Hänen kommenteissaan länsi ja Ukraina yhdistetään jumalattomuuteen ja paholaiseen, mikä on linjassa Venäjän virallisen propagandan kanssa, jonka mukaan yksi Ukrainaa vastaan käytävän hyökkäyssodan tavoitteista on ”torjua jumalattomuutta”. Lisäksi hän levittää propagandaa ohjelmassaan.

Boris Korchevnikov osallistuu varojenkeruukampanjoihin venäläismielisille taistelijoille ja kannustaa venäläisiä lahjoittamaan niihin rahaa.

16.12.2022

 

 

 

Näin ollen hän on julkisesti ilmaissut tukensa hyökkäyssodalle Ukrainaa vastaan. Näistä toimista tuli osa Venäjän viranomaisten propagandakampanjaa, jolla pyritään lisäämään Venäjän kansalaisten tukea sotilaalliselle hyökkäykselle. Kansalaisten tuki hyökkäyssodalleon tärkeä edellytys sodan jatkumiselle. Boris Korchevnikov on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

 

1389.

Nikita Sergeyevich MIKHALKOV

(Никита Сергеевич МИХАЛКОВ)

Syntymäaika: 21.10.1945

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Nikita Mikhalkov on venäläinen elokuvantekijä, näyttelijä ja julkisuuden hahmo, joka on julkisissa lausunnoissaan aktiivisesti tukenut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.

Hän on vuodesta 2014 lähtien levittänyt Kremlin Ukrainaa koskevia propagandanarratiiveja. Hän on ilmaissut tukevansa Krimin liittämistä ja niin kutsuttujen Donetskin ja Luhanskin tasavaltojen itsenäisyyden tunnustamista. Hän on Venäjän federaation presidentin asetuksella vuonna 2016 perustetun julkisen elimen, Venäjän kulttuurisäätiön, puheenjohtaja. Hän on perustellut Venäjän hyökkäyssotaa Donbassin suojelemiseksi väitetyiltä Ukrainan siviiliväestöön kohdistuvilta rikoksilta. Hän on syyttänyt ukrainalaisia venäläisvastaisuudesta ja sanonut, että näiden kahden maan välinen ”konflikti” oli väistämätön. Hän on kutsunut ukrainan kieltä ”katastrofiksi” Venäjälle, koska sen väitetään lietsovan vihaa maata vastaan ja levittävän venäläisvastaisuutta. Mikhalkov vaati ukrainankielisen opetuksen täydellistä poissulkemista Donbassin kouluista. Hän on tukenut Kremlin valheellista narratiivia biologisista aseista Ukrainassa ja sankariksi tehtyjä venäläisiä vankeja taistelemassa Ukrainassa. Vuonna 2022 hän sai Hero of Labor -arvonimen Kremlissä järjestetyssä seremoniassa ja puhui Ukrainaa vastaan käytävän hyökkäyssodan puolesta.

16.12.2022

 

 

 

Nikita Mikhalkov on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

1390.

Sergey Aleksandrovich MIKHEEV

(Сергей Алексaндрович МИХEЕВ)

Syntymäaika: 28.5.1967

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Sergei Mikheev on politiikan tutkija ja poliitikko. Hän on keskusneuvoston jäsen poliittisista ryhmistä ”Oikeudenmukainen Venäjä”, ”For Truth” ja ”Venäjän patriootit” koostuvassa puolueessa, joka tuki Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Hän on tukenut julkisissa lausunnoissaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Hän on puolustanut pakotettua vallanvaihtoa Ukrainassa, Ukrainan alueiden liittämistä Venäjään, ohjusiskuja siviili-infrastruktuuriin ja väitettyä Ukrainan ”denatsifikaation” ja ”demilitarisoitumisen” tarvetta. Hän edisti Russkiy Mir -ideologiaa, jonka avulla Venäjän federaatio on riistänyt entisen Neuvostoliiton valtioilta oikeuden vaikutusvaltaan, kieltänyt Ukrainan legitimiteetin itsenäisenä kansakuntana ja kannattanut sen yhdistymistä Venäjän kanssa. Lisäksi hän perusti säätiön, joka tukee Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäyssotaan osallistunutta venäläistä sotilashenkilöstöä.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista taikka sellaisten toimien tai politiikkojen aktiivisesta tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

16.12.2022

1391.

Alexey Lvovich NIKOLOV

(Алексей Львович НИКОЛОВ)

Syntymäaika: 21.12.1957

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto, (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero, kansallinen henkilötunnus, muut henkilöasiakirjojen numerot: (1) 530308406 (2) 531246870

Alexey Nikolov on Venäjän hallitukseen yhteydessä olevan uutistoimiston TV-Novostin ja sen alaisen RT-uutiskanavan pääjohtaja. TV-Novosti ja RT rahoitetaan Venäjän federaation liittovaltion talousarviosta. Hänen hallinnassaan olevat tiedotusvälineet, kuten RT, levittivät hallitusta tukevaa propagandaa ja disinformaatiota sekä tukivat Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Lisäksi hän kielsi julkisesti Venäjän federaation asevoimien vastuun Butšassa tehdyistä sotarikoksista.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista taikka sellaisten toimien tai politiikkojen aktiivisesta tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

16.12.2022

1392.

Viktor Petrovich GOREMIYKIN

(Виктор Петрович ГОРЕМЫКИН)

Syntymäaika: 4.2.1959

Syntymäpaikka: Kormovoyen kylä, Serebryano-Prudskyn alue,

Moskovan alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Viktor Petrovich Goremiykin on Venäjän federaation varapuolustusministeri ja Venäjän federaation asevoimien sotilaspoliittisen pääosaston päällikkö; osasto on sotilaspoliittinen keskushallintoelin, joka tekee sotilaallispatrioottista työtä Venäjän federaation asevoimissa. Hän on myös Venäjän puolustusministeriön kollegion jäsen ja Venäjän federaation asevoimien päähenkilöstöosaston entinen päällikkö.

16.12.2022

 

 

Sukupuoli: mies

Nykyisessä tehtävässään hän on vastuussa sotilaspoliittisen työn järjestämisestä Venäjän asevoimissa.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

1393.

Daniil Vyacheslavovich EGOROV

(Даниил Вячеславович ЕГОРОВ)

Syntymäaika: 6.9.1975

Syntymäpaikka: Moskovan alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Daniil Vyacheslavovich Egorov on, 21. lokakuuta 2022 perustetun ”Venäjän federaation hallituksen alaisen Venäjän federaation asevoimien, muiden joukkojen sekä sotilaallisten ryhmien ja yhtymien tarpeiden täyttämisestä vastaavan koordinointineuvoston” jäsen. Koordinointineuvosto perustettiin organisoimaan liittovaltiotason toimeenpanevien elinten ja Venäjään kuuluvien alueiden toimeenpanevien elinten välinen vuorovaikutus, jotta voidaan ratkaista kysymyksiä, jotka liittyvät Venäjän asevoimien tarpeista huolehtimiseen Ukrainan hyökkäyssodan aikana.

Koordinointineuvoston jäsenen ominaisuudessa Daniil Egorov on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1394.

Viktor Vasilevich ZOLOTOV

(Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ)

Syntymäaika: 27.1.1954

Syntymäpaikka: Rjazan alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Viktor Vasilevich Zolotov on Venäjän federaation hallituksen alaisen, 21. lokakuuta 2022 perustetun ”Venäjän federaation asevoimien, muiden joukkojen sekä sotilaallisten ryhmien ja yhtymien tarpeiden täyttämisestä vastaavan koordinointineuvoston” jäsen. Koordinointineuvosto perustettiin organisoimaan liittovaltiotason toimeenpanevien elinten ja Venäjään kuuluvien alueiden toimeenpanevien elinten välinen vuorovaikutus, jotta voidaan ratkaista kysymyksiä, jotka liittyvät Venäjän asevoimien tarpeista huolehtimiseen hyökkäyssodan aikana Ukrainaa vastaan.

Koordinointineuvoston jäsenen ominaisuudessa Viktor Zolotov on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1395.

Aleksandr Leonidovich LINETS

(Александр Леонидович ЛИНЕЦ)

Syntymäaika: 11.1.1963

Syntymäpaikka: Starominskaja, Krasnodarin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Aleksandr Leonidovich Linets on Venäjän federaation hallituksen alaisen, 21. lokakuuta 2022 perustetun ”Venäjän federaation asevoimien, muiden joukkojen sekä sotilaallisten ryhmien ja yhtymien tarpeiden täyttämisestä vastaavan koordinointineuvoston” jäsen. Koordinointineuvosto perustettiin organisoimaan liittovaltiotason toimeenpanevien elinten ja Venäjään kuuluvien alueiden toimeenpanevien elinten välinen vuorovaikutus, jotta voidaan ratkaista kysymyksiä, jotka liittyvät Venäjän asevoimien tarpeista huolehtimiseen hyökkäyssodan aikana Ukrainaa vastaan.

16.12.2022

 

 

 

Koordinointineuvoston jäsenen ominaisuudessa Alkesandr Linets on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

1396.

Maksim Stanislavovich ORESHKIN

(Максим Станиславович ОРЕШКИН)

Syntymäaika: 21.7.1982

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Maksim Stanislavovich Oreshkin onVenäjän federaation hallituksen alaisen, 21. lokakuuta 2022 perustetun ”Venäjän federaation asevoimien, muiden joukkojen sekä sotilaallisten ryhmien ja yhtymien tarpeiden täyttämisestä vastaavan koordinointineuvoston” jäsen. Koordinointineuvosto perustettiin organisoimaan liittovaltiotason toimeenpanevien elinten ja Venäjään kuuluvien alueiden toimeenpanevien elinten välinen vuorovaikutus, jotta voidaan ratkaista kysymyksiä, jotka liittyvät Venäjän asevoimien tarpeista huolehtimiseen hyökkäyssodan aikana Ukrainaa vastaan.

Koordinointineuvoston jäsenen ominaisuudessa Maksim Oreshkin on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista taikka tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1397.

Igor Yuryevich BABUSHKIN

(Игорь Юрьевич БАБУШКИН)

Syntymäaika: 5.4.1970

Syntymäpaikka: Rybinsk, Jaroslavin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Igor Babushkin on presidentti Vladimir Putinin nimittämä Astrakhanin alueen kuvernööri. Kuvernöörinä Igor Babushkin johtaa Venäjän federaation alueellista valtion elintä ja vastaa valtiollisten politiikkojen täytäntöönpanosta aluetasolla. Hän on ilmaissut tukensa niin kutsuttujen Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen itsenäisyyden laittomalle tunnustamiselle ja hyökkäyssodalle Ukrainaa vastaan.

Kuvernöörinä Igor Babushkin on hyötynyt presidentti Vladimir Putinin Venäjän hallintolakiin tekemistä muutoksista, jotka antavat hänelle mahdollisuuden pysyä vallassa vielä vuosia.

Igor Babushkin on myös osallistunut ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Igor Babushkinin toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Igor Babushkin on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista sekä tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

16.12.2022

1398.

Andrey Vladimirovich CHIBIS

Andrei Vladimirovich CHIBIS

(Андрей Владимирович ЧИБИС)

Syntymäaika: 19.3.1979

Syntymäpaikka: Tšeboksary, Tšuvassian tasavalta, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Andrey Chibis on presidentti Vladimir Putinin nimittämä Murmanskin alueen kuvernööri. Kuvernöörinä Andrey Chibis johtaa Venäjän federaation alueellista valtion elintä ja vastaa valtiollisten politiikkojen täytäntöönpanosta aluetasolla. Hän on ilmaissut tukensa niin kutsuttujen Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen itsenäisyyden laittomalle tunnustamiselle ja hyökkäyssodalle Ukrainaa vastaan.

Kuvernöörinä Andrey Chibis on hyötynyt presidentti Putinin Venäjän hallintolakiin tekemistä muutoksista, jotka antavat hänelle mahdollisuuden pysyä vallassa vielä vuosia.

Andrey Chibis on myös osallistunut ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Andrey Chibisin toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Andrey Chibis on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista sekä tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

16.12.2022

1399.

Gleb Sergeevich NIKITIN

Gleb Sergeyevich NIKITIN

(Глеб Сергеевич НИКИТИН)

Syntymäaika: 24.8.1977

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Gleb Nikitin on presidentti Vladimir Putinin nimittämä Novgorodin alueen kuvernööri. Kuvernöörinä Gleb Nikitin johtaa Venäjän federaation alueellista valtion elintä ja vastaa valtiollisten politiikkojen täytäntöönpanosta aluetasolla. Hän on ilmaissut tukensa niin kutsuttujen Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen itsenäisyyden laittomalle tunnustamiselle ja hyökkäyssodalle Ukrainaa vastaan.

Kuvernöörinä Gleb Nikitin on hyötynyt presidentti Putinin Venäjän hallintolakiin tekemistä muutoksista, jotka antavat hänelle mahdollisuuden pysyä vallassa vielä vuosia.

Gleb Nikitin on myös osallistunut ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Gleb Nikitinin toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Gleb Nikitin on sen vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista sekä tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

16.12.2022

1400.

Igor Mikhaylovich RUDENYA

(Игорь Михайлович РУДЕНЯ)

Syntymäaika: 15.2.1968

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Igor Rudenya on presidentti Putinin nimittämä Tverin alueen kuvernööri. Kuvernöörinä Igor Rudenya johtaa Venäjän federaation alueellista valtion elintä ja vastaa valtiollisten politiikkojen täytäntöönpanosta aluetasolla. Hän on ilmaissut tukensa niin kutsuttujen Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen itsenäisyyden laittomalle tunnustamiselle ja hyökkäyssodalle Ukrainaa vastaan.

Kuvernöörinä Igor Rudenya on hyötynyt presidentti Putinin Venäjän hallintolakiin tekemistä muutoksista, jotka antavat hänelle mahdollisuuden pysyä vallassa vielä vuosia.

Igor Rudenya on myös osallistunut ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Igor Rudenyan toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Igor Rudenya on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista sekä tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

16.12.2022

1401.

Vladislav Valerievich SHAPSHA

(Владислав Валерьевич ШАПШ)А

Syntymäaika: 20.9.1972

Syntymäpaikka: Obnisk, Kalugan alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vladislav Shapsha on presidentti Vladimir Putinin nimittämä Kalugan alueen kuvernööri. Kuvernöörinä Vladislav Shapsha johtaa Venäjän federaation alueellista valtion elintä ja vastaa valtiollisten politiikkojen täytäntöönpanosta aluetasolla. Hän on ilmaissut tukensa niin kutsuttujen Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen itsenäisyyden laittomalle tunnustamiselle ja hyökkäyssodalle Ukrainaa vastaan.

Kuvernöörinä Vladislav Shapsha on hyötynyt presidentti Putinin Venäjän hallintolakiin tekemistä muutoksista, jotka antavat hänelle mahdollisuuden pysyä vallassa vielä vuosia.

Vladislav Shapsha on myös osallistunut ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Vladislav Shapshan toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Vladislav Shapsha on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista sekä tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

16.12.2022

1402.

Andrey Alexandrovich TRAVNIKOV

Andrei Alexandrovich TRAVNIKOV

(Андрей Александрович ТРАВНИКОВ)

Syntymäaika: 1.2.1971

Syntymäpaikka: Tšerepovets, Vologdan alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Andrey Travnikov on presidentti Vladimir Putinin nimittämä Novosibirskin alueen kuvernööri. Kuvernöörinä Andrey Travnikov johtaa Venäjän federaation alueellista valtion elintä ja vastaa valtiollisten politiikkojen täytäntöönpanosta aluetasolla. Hän on ilmaissut tukensa niin kutsuttujen Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen itsenäisyyden laittomalle tunnustamiselle ja hyökkäyssodalle Ukrainaa vastaan.

Kuvernöörinä Andrey Travnikov on hyötynyt presidentti Putinin Venäjän hallintolakiin tekemistä muutoksista, jotka antavat hänelle mahdollisuuden pysyä vallassa vielä vuosia.

Andrey Travnikov on myös osallistunut ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Andrey Travnikovin toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Andrey Travnikov on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista sekä sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja täytäntöönpanosta, jotka heikentävät Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

16.12.2022

1403.

Andrey Yuryevich VOROBYOV

Andrei Yuryevich VOROBYOV

(Андрей Юрьевич ВОРОБЬЁВ)

Syntymäaika: 14.4.1970

Syntymäpaikka: Krasnojarsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Andrey Vorobyov on presidentti Vladimir Putinin nimittämä Moskovan alueen kuvernööri. Kuvernöörinä Andrey Vorobyov johtaa Venäjän federaation alueellista valtion elintä ja vastaa valtiollisten politiikkojen täytäntöönpanosta aluetasolla. Hän on ilmaissut tukensa niin kutsuttujen Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen itsenäisyyden laittomalle tunnustamiselle ja hyökkäyssodalle Ukrainaa vastaan.

Kuvernöörinä Andrey Vorobyov on hyötynyt presidentti Putinin Venäjän hallintolakiin tekemistä muutoksista, jotka antavat hänelle mahdollisuuden pysyä vallassa vielä vuosia.

Andrey Vorobyov on myös osallistunut ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Andrey Vorobyovin toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Andrey Vorobyov on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista sekä tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

16.12.2022

1404.

Igor Yurievich CHURBANOV

(Игорь Юрьевич ЧУРБАНОВ)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

ALV-numero: 182806009863

Igor Yurievich Churbanov on Votkinskin tehtaan pääjohtaja; tehdas valmistaa ohjuksia ja ampumatarvikkeita Iskander- ja Tochka-U järjestelmiin, joita Venäjä on käyttänyt hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan. Churbanov on myös julkisesti tukenut Venäjän hyökkäyssotaa ja on vastuussa sotaa tukevan propagandan levittämisestä julkaisemalla Votkinsk Plant -lehteä.

Igor Churbanov on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista taikka tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1405.

Aleksey Aleksandrovich PETROV

(Алексей Александрович ПЕТРОВ)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Aleksey Petrov on Venäjän federaation lasten oikeuksista vastaavan komission jäsenen toimiston neuvonantaja. Tässä asemassaan hän osallistuu ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Aleksey Aleksandrovich Petrovin toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä, joten hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista sekä tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

16.12.2022

1406.

Anton Vladimirovich SOLOVYOV

(Антон владимирович СОЛОВЬЕВ)

Syntymäaika: 28.6.1983

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Anton Solovyov on Pietarissa toimivan lainsäädäntöelimen jäsen ja ”Yhtenäinen Venäjä” -puolueen jäsen. Tässä asemassaan hän osallistuu ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Lisäksi hän sitoutui ”Yhtenäinen Venäjä” -puolueen jäsenenä helpottamaan ja nopeuttamaan hallinnollista prosessia, joka liittyy kyseisiin laittomiin adoptointeihin venäläisiin perheisiin.

Anton Solovyovin toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä, joten hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista sekä tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

16.12.2022

1407.

Eleonora Mikhailovna FEDORENKO

(Элеонора Михайловна ФЕДОРЕНКО)

Syntymäaika: 28.10.1972

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Eleonora Fedorenko on niin sanotun ”Donetskin kansantasavallan” johtajan neuvonantaja, joka vastaa lasten oikeuksista. Tässä asemassaan hän osallistuu ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Eleonora Fedorenkon toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä, joten hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista sekä tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

16.12.2022

1408.

Larisa Pavlovna FALKOVSKAYA

(Лариса Павловна ФАЛЬКОВСКАЯ)

Syntymäaika: 6.4.1970

Syntymäpaikka: Pirovskoje, Krasnojarskin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Larisa Falkovskaya on Venäjän federaation opetusministeriön lasten oikeuksien suojelua koskevan valtion politiikan osaston johtaja. Tässä asemassaan hän osallistuu ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin.

Venäjän federaation opetusministeriön lasten oikeuksien suojelua koskevan valtion politiikan osaston johtajana Larisa Falkovskaya on helpottanut yli 2000 ukrainalaisen orpolapsen laitonta kuljetusta ja laitonta adoptointia. Larisa Falkovskaya on erilaisissa virallisissa julkisissa tilaisuuksissa toiminut Venäjän laittoman karkotusohjelman päätiedottajana ja koordinaattorina.

Larisa Falkovskayan toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä, joten hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista sekä tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

16.12.2022

1409.

Denis Valiullovich GARIYEV

(Alias Denis GARIJEV)

(Денис Валиуллович ГАРИЕВ)

Syntymäaika: maaliskuu 1978

Syntymäpaikka: Habarovskin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

654034325 (Venäjä) tai passi XXIIAH534753

Sukupuoli: mies

Denis Gariyev on Venäjän ”keisarillisen legioonan” johtaja; kyseessä on Stanislav Vorobyovin vuonna 2002 perustaman Venäjän keisarillisen liikkeen puolisotilaallinen siipi, joka kannattaa valkoista ylivaltaa. Tämä puolisotilaallinen ryhmä taistelee aktiivisesti Venäjän federaation puolesta tämän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Sosiaalisessa mediassa ”Venäjän keisarillinen legioona” kuvailee osallistuvansa Venäjän Ukrainaa vastaan käymään sotaan ”edistämällä tiedustelu- ja hyökkäysoperaatioita”.

Denis Gariyev on osallistunut Ukrainan vastaiseen hyökkäyssotaan ja hän haavoittui vuoden 2022 alussa. Denis Gariyev on Telegram-kanavallaan aktiivisesti värvännyt vapaaehtoisia taistelijoita puolisotilaalliseen järjestöönsä taistelemaan Ukrainaa vastaan. Venäjän keisarillinen legioona on Ukrainassa sotimisen lisäksi tarjonnut puolisotilaallista koulutusta valkoisen ylivallan kannattajille Euroopan unionissa ja pyrkinyt aktiivisesti kokoamaan tämän tyyppiset ryhmät yhteiseksi rintamaksi heidän vihollisiksi katsomiaan vastaan.

Venäjän keisarillisen legioonan johtajan ja komentajan ominaisuudessa Denis Gariyev on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista taikka tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1410.

Stanislav Anatolyevich VOROBYOV

Alias:

Stanislav VOROBYEV

Stanislav VOROBOV;

Stanislav VOROBYOV;

Stanislav VOROBEV

(Станислав Анатольевич ВОРОБЬЕВ)

Syntymäaika: 2.6.1960

Syntymäpaikka: entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Passin tai henkilötodistuksen numero: IVG678677 (Venäjä)

Stanislav Vorobyov on Venäjän keisarillisen liikkeen johtaja; kyseessä on valkoista ylivaltaa kannattava puolisotilaallinen järjestö, joka taistelee aktiivisesti Ukrainassa Venäjän hallituksen puolesta. Venäjän keisarillisen liikkeen perusti Stanislav Voroboev vuonna 2002. Venäjän keisarillinen liike edistää Stanislav Vorobyovin johdolla Venäjän etnistä nationalismia ja pyrkii samalla ruokkimaan valkoista ylivaltaa kannattavia ääriliikkeitä lännessä. Se tarjoaa puolisotilaallista koulutusta Venäjän kansalaisille ja muiden maiden samanmielisten järjestöjen jäsenille. Sen aseellinen siipi, keisarillinen legioona, taistelee aktiivisesti Venäjän asevoimien puolesta Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä sodassa. Virallisella verkkosivustollaan liike mainitsee yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan ”taistelemisen Ukrainassa Ukrainan asevoimien selkärangan muodostavia uniaatteja ja pakanoita vastaan”. Stanislav Vorobyov on henkilökohtaisesti värvännyt vapaaehtoisia taistelemaan Venäjän asevoimien rinnalla Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä sodassa.

Venäjän keisarillisen liikkeen johtajan ominaisuudessa Stanislav Vorobyov on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista taikka tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta, tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022

1411.

Viktor Yuryevich ANOSOV

Alias: Viktor Yuriiovych ANOSOV;

”Nenä” (venäjäksi: ”Hос”)

(Виктор Юрьевич АНОСОВ)

Syntymäaika: 31.10.1965

Syntymäpaikka: Simferopol, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuudet: ukrainalainen, venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin tai henkilötodistuksen numero: ES662458 (Ukraina); ES301083 (Ukraina); 68 13 814996 (Venäjän federaatio)

Viktor Anosov on ”Donbassin vapaaehtoisten liiton” hallituksen jäsen; kyseessä on puolisotilaallinen järjestö, joka taistelee aktiivisesti Venäjän asevoimien rinnalla Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Viktor Anosov toimii Donbassin vapaaehtoisten liiton hallituksen jäsenen ominaisuudessaan Slovjanskissa Donetskin alueella ja taistelee siellä Venäjän asevoimien puolesta. Lisäksi Viktor Anosov on toiminut niin sanotun ”Donetskin kansantasavallan””sotilastuomioistuimen” puheenjohtajana, missä ominaisuudessa hän on ollut vastuussa ukrainalaisten vankien kidutuksesta ja murhista.

Donbassin vapaaehtoisten liiton taisteluyksiköt tekivät sopimuksen Venäjän puolustusministeriön kanssa, ja sen jäsenten tehtävänä oli antaa suoraa tukea Venäjän sotilaallisille toimille. Lisäksi Donbassin vapaaehtoisten liitto on toteuttanut tiedusteluoperaatioita, kuten tiedustelutietojen keräämistä ja tarkkailua Venäjän joukkoja varten, ja muun muassa yksilöinyt kohteita Venäjän sotilasiskuille Ukrainassa.

Donbassin vapaaehtoisten liiton hallituksen jäsenenä Viktor Anosov on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista taikka tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1412.

Yan Igorovich PETROVSKIY

Alias: Jan PETROVSKY,

Yan PETROVSKY,

”Veliki Slavian”,

”Velikiy Slavyan”

(Ян Игоревич ПЕТРОВСКИЙ)

Syntymäaika: 2.1.1987

Syntymäpaikka: Irkutsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Yan Petrovskiy on venäläisen puolisotilaallisen ”Rusich”-ryhmän johtaja ja komentaja; ryhmä ylläpitää yhteyksiä venäläiseen yksityiseen sotilasyhtiöön Wagner-ryhmään ja toimii mahdollisesti sen alayksikkönä. ”Rusich”-ryhmä osallistuu taisteluihin Venäjän armeijan rinnalla Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa. ”Rusich”-ryhmällä on pitkä historia taisteluissa Venäjän tukemien sijaisjoukkojen rinnalla Donbassin alueella Ukrainassa. Vuonna 2015 ”Rusich”-ryhmän palkkasotilaita syytettiin ja kuvattiin julmuuksista, jotka kohdistuivat kuolleisiin ja vangittuihin ukrainalaissotilaisiin.

”Rusich”-ryhmän johtajan ja komentajan ominaisuudessa Yan Petrovskiy on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista taikka tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta, tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

16.12.2022”

 

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”126.

CREDIT BANK OF MOSCOW

(venäjäksi: Московский кредитный банк)

Osoite: 2 Lukov pereulok, rakennus 1, Moskova 107045, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: julkinen osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka:

Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä:

1992

Rekisteröintinumero:

1027739555282

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Credit Bank of Moscow on Venäjän suurin valtiosta riippumaton julkinen pankki ja Venäjän kuudenneksi suurin rahoituslaitos. Se on Venäjän federaation hallitukselle järjestelmän kannalta merkittävä rahoituslaitos. Pankki toimii rahoituspalvelujen alalla, jolla on strategista merkitystä Venäjän taloudelle ja joka tuottaa merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle.

Credit Bank of Moscow saa valtiontukea. Toukokuussa 2022 se sai hallitukselta kullan vientiluvan. Näin ollen se hyötyy suoraan Venäjän federaation hallituksesta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

Credit Bank of Moscow toimii näin ollen sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Lisäksi Credit Bank of Moscow hyötyy Venäjän federaation hallituksesta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

16.12.2022

127.

JSC ”DALNEVOSTOCHNIY BANK” (JSC ”Far Eastern Bank”)

(venäjäksi: АО ’ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК’)

Osoite: 27, Verhneportovaja-katu, Vladivostok 690990, Venäjän federaatio,

Verkkosivut: http://www.dvbank.ru/

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 20.11.1990

Rekisteröintinumero: 1022500000786

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Dalnevostochny Bank on yksi Venäjän Kaukoidän suurimmista pankeista ja tärkeä rahoituslaitos Venäjän federaation hallitukselle. Pankki toimii rahoituspalvelujen alalla, jolla on strategista merkitystä Venäjän taloudelle ja joka tuottaa merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle.

Dalnevostochny Bank on myös yksi pankeista, joilla on lupa tarjota pankkitukea Venäjän valtion puolustusta koskeviin sopimuksiin, ja se osallistuu moniin valtion ohjelmiin. Näin ollen se on strategisesti tärkeä Venäjän hallitukselle Ukrainaa vastaan käytävän hyökkäyssodan yhteydessä.

Dalnevostochny Bank toimii näin ollen sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Lisäksi Dalnevostochny Bank antaa rahoitustukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

16.12.2022

128.

United Russia

(venäjäksi: Единая Россия)

Osoite: Rakennus 39, Kutuzovski Prospekt, Moskova 121170, Venäjän federaatio

Puh. (495) 786-82-89

Verkkosivut: https://er.ru

Sähköposti: post@edinros.ru

United Russia (Yhtenäinen Venäjä) on Kremlin-mielinen poliittinen puolue. Sen puheenjohtajana toimii entinen Venäjän presidentti Dmitry Medvedev. Se tuki hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan sekä Ukrainan Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueiden laitonta ja tunnustamatonta liittämistä Venäjään.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

129.

Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja joukkoviestinnän valvontavirasto (Roskomnadzor)

(venäjäksi: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор))

Osoite: Kitaygorodsky Ave 7 / 2, Moskova 109992, Venäjän federaatio

Puh. +7 (495) 983-33-93

Sähköposti: rsoc_in@rkn.gov.ru

Verkkosivut: https://rkn.gov.ru/

Roskomnadzor on Venäjän valtion virasto, joka vastaa viestinnästä, tietotekniikasta ja joukkoviestimistä. Se on toteuttanut riippumattomia tiedotusvälineitä koskevaa valtion sensuuripolitiikkaa. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan alettua se rajoitti merkittävästi Venäjän yhteiskunnan tiedonsaantia, kannatti sotaa tukevaa propagandaa ja otti käyttöön sotasensuurin sodanvastaisen toisinajattelun vaientamiseksi. Se määräsi venäläiset tiedotusvälineet käyttämään ainoastaan hallituksen virallisten lähteiden toimittamia tietoja raportoidessaan Ukrainaan kohdistuvasta hyökkäyssodasta. Se kielsi sanojen ”hyökkäys” tai ”sota” käytön ja kehotti käyttämään sen sijaan ilmaisua ”erityisoperaatio”. Se kielsi raportoimasta Venäjän sotilashenkilöstön ja Ukrainan siviiliväestön lukuisista kuolonuhreista. Se varoitti tiedotusvälineitä julkaisemasta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin haastattelua. Se sulki verkkosivustot, jotka eivät noudattaneet sen määräyksiä, ja vaati tuomioistuimia rankaisemaan tiedotusvälineitä, jotka eivät noudattaneet sääntöjä. Lisäksi se esti pääsyn Facebookin ja Twitterin sosiaalisen median alustoihin estääkseen niitä jakamasta tietoja sodasta.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

130.

New People

(venäjäksi: Новые люди)

Osoite: Bolšoi Trehgornyi Pereulok, rakennus 11, sisäänkäynti 2, Moskova 123022, Venäjän federaatio,

Puh. +7 (800) 550-10-39

Verkkosivut: https://newpeople.ru/

Sähköposti: info@newpeople.ru

New People on venäläinen poliittinen puolue. Se tuki Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan sekä Ukrainan Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueiden laitonta ja tunnustamatonta liittämistä Venäjään.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

131.

Liberal Democratic Party of Russia

(venäjäksi: Либерально-демократическая партия России)

Osoite: 1st Basmanny Lane, rakennus 3, sisäänkäynti 1, Moskova 107045, Venäjän federaatio

Puh. +7 (495) 530-62-62

Verkkosivut: https://ldpr.ru/

Sähköposti: office@ldpr.ru

Liberal Democratic Party of Russia on venäläinen poliittinen puolue. Se tuki Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan sekä Ukrainan Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueiden laitonta ja tunnustamatonta liittämistä Venäjään.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

132.

Just Russia – Patriots – For Truth

(venäjäksi: ’Справедливая Россия – Патриоты – За правду’)

Osoite: Kotipaikka: 29 Bolšaja Tatarskaja -katu, Moskova 115184, Venäjän federaatio

Postiosoite: 14 Akademika Pilugina katu, sisäänkäynti 2, 117393, Venäjän federaatio

Puh. +7 495 787 85 15

Verkkosivut: https://spravedlivo.ru/main

Sähköposti: info@spravedlivo.ru

Just Russia – Patriots – For Truth on venäläinen poliittinen puolue. Se tuki Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan sekä Ukrainan Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueiden laitonta ja tunnustamatonta liittämistä Venäjään.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

133.

Venäjän federaation kommunistinen puolue

(venäjäksi: Коммунистическая партия Российской Федерации)

Osoite: 3 Mali Suharevski Pereulok, rakennus 1, Moskova, 103051, Venäjä

Puh. +7-495-692-7646

Verkkosivut: https://kprf.ru/

Sähköposti: inter@kprf.ru

Venäjän federaation kommunistinen puolue on venäläinen poliittinen puolue. Se tuki Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan sekä Ukrainan Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueiden laitonta ja tunnustamatonta liittämistä Venäjään.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

134.

JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE ”BUREVESTNIK”

(venäjäksi: АО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ’БУРЕВЕСТНИК’)

Osoite: Sormovskoje valtatie 1a, Nižny Novgorod, Nižny Novgorodin alue, Venäjän federaatio (HQ)

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE ”BUREVESTNIK” on venäläinen aseteollisuusyritys. Olemassaolonsa aikana (vuodesta 1970) yritys kehitti noin 400 erilaista ase- ja sotilastarviketyyppiä. Se tunnetaan parhaiten seuraavien aseiden valmistamisesta: tykistölaitteet merivoimien tykistölle AK-176, A-190; liikkuvat kranaatinheittimet (tyypit 2B11, 2K32, 2C12, 2B25), haupitsit 2C35 ja muut.

JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE ”BUREVESTNIK” toimittaa Venäjän asevoimille valmistamiaan erilaisia kranaatinheittimiä, joita käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE ”BUREVESTNIK” on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

135.

LIMITED LIABILITY COMPANY ”VOLGOGRAD MACHINE-BUILDING COMPANY ’VGTZ’”

(venäjäksi: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ’ВОЛГОГРАДСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ”ВГТЗ”’)

Osoite: Im. Dzerzhinskogo aukio 1, 400006, Volgograd, Volgogradskajan alue, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: rajavastuuyhtiö

Rekisteröintipaikka: Volgogradin alue, Volgograd, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 28.11.2002

Rekisteröintinumero: 1023402461752

Päätoimipaikka: Venäjä

LLC ”Volgograd Machine Building Company ’VGTZ’” on venäläinen maihinnousuun tarkoitettujen taisteluajoneuvojen kehittäjä ja valmistaja.

LLC ”Volgograd Machine Building Company ’VGTZ’” kehittää ja valmistaa taisteluajoneuvoja – BMD-4M:stä, BTR-MDM:stä nykyaikaistettuihin jalkaväen taisteluajoneuvoihin BMP-2 ja BMP-3, joita Venäjän armeija käyttää Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

LLC ”Volgograd Machine Building Company ’VGTZ’” on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. LLC ”Volgograd Machine Building Company ’VGTZ’” hyötyy Venäjän Ukrainaa vastaan käymästä hyökkäyssodasta, koska se osallistuu taisteluajoneuvojen toimittamiseen Venäjän asevoimille ja hyötyy siten suoraan kasvavasta aseiden tarpeesta. Kasvavan aseiden tarpeen vuoksi LLC ”Volgograd Machine Building Company ’VGTZ’” hyötyy Venäjän federaation hallituksesta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

16.12.2022

136.

JSC Bryansk Automobile Plant

JSC ”BAZ”

(venäjäksi: AO ”Брянский автомобильный завод”

АО ’БАЗ’)

Osoite: 1 Staleliteynaya-katu, Brjansk, 241035, Brjanskajan alue, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Brjanskin alue, Brjansk, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 4.4.2008

Rekisteröintinumero: 1083254005141

Päätoimipaikka: Venäjä

JSC Bryansk Automobile Plant on ainoa venäläinen valmistaja, joka valmistaa erityisiä pyörillä varustettuja alustoja ja traktoreita (SKST), jotka ovat hyvin maastokäyttöisiä ja jotka muodostavat perustan nykyisten ja tulevien ilma-, raketti- ja avaruuspuolustusvälineiden kuljetusalustoille ja joita käytetään aktiivisesti osana liikkuvia tutkatiedusteluvälineitä, pioneeritukea ja moniputkisten raketinheitinten järjestelmiä.

JSC Bryansk Automobile Plant valmistaa erityisiä pyörillä varustettuja alustoja ja traktoreita, joita käytetään S-350-, S-400- ja Tor-M2- ilmatorjuntaohjusjärjestelmien ja muiden avaruuspuolustusjärjestelmien sijoitteluun. Venäjän armeija käyttää kyseisiä ilmatorjuntajärjestelmiä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

JSC Bryansk Automobile Plant on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. JSC Bryansk Automobile Plant hyötyy Venäjän Ukrainaa vastaan käymästä hyökkäyssodasta, koska se osallistuu erityisten pyörillä varustettujen alustojen ja traktoreiden toimittamiseen Venäjän asevoimien ilmatorjuntajärjestelmille ja hyötyy siten suoraan kasvavasta aseiden tarpeesta. Kasvavan aseiden tarpeen vuoksi JSC Bryansk Automobile Plant hyötyy Venäjän federaation hallituksesta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

16.12.2022

137.

JSC MACHINE BUILDING COMPANY ”VITYAZ”

(venäjäksi: АО ’”МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ””ВИТЯЗЬ”’)

Osoite: 2 Industrialnoje sh., Išimbai, Baškortostanin tasavalta, Venäjä federaatio (HQ)

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

”JSC MACHINE BUILDING COMPANY ’VITYAZ’” (tai JSC VITYAZ) on venäläinen yritys, joka kehittää, valmistaa, käyttää ja korjaa panssaroituja sotilasajoneuvoja. Se on DT-30 ”Vityaz” -ajoneuvon patentoitu tuottaja. JSC VITYAZ toimittaa ja valmistaa Venäjän asevoimille kaksinivelisiä sotilasmaastoajoneuvoja DT-30 ”Vityaz”, joita käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

JSC VITYAZ on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

138.

JSC KAZAN OPTICAL AND MECHANICAL PLANT (JSC KOMZ)

(venäjäksi: АО КАЗАНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (AO КОМЗ))

Osoite: Lipatova-katu, 37, Kazan, Tatarstanin tasavalta, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

JSC KOMZ on venäläinen monialainen yritys, joka on erikoistunut optisten laitteiden ja elektronisten sodankäyntilaitteiden (mukaan lukien tutkat, kiikarit jne.) kehittämiseen ja tuotantoon.

JSC KOMZ valmistaa elektronisia sodankäyntijärjestelmiä Moskova-1 (Москва-1), Rychag-AV (Рычаг-АВ) ja Quicksilver-BM (Ртуть-БМ), joita toimitetaan Venäjän asevoimille ja joita käytetään Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

JSC KOMZ on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. JSC KOMZ hyötyy Venäjän Ukrainaa vastaan käymästä hyökkäyssodasta, koska se osallistuu elektronisten sodankäyntijärjestelmien toimittamiseen Venäjän asevoimille ja hyötyy siten suoraan kasvavasta aseiden tarpeesta. Kasvavan aseiden tarpeen vuoksi JSC KOMZ saa hyötyä Venäjän federaation hallitukselta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

16.12.2022

139.

JSC ENIKS

(venäjäksi: АО ’ЭНИКС’)

Osoite: Korolenko-katu 120, Kazan, Tatarstanin tasavalta, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 6.6.2003

Rekisteröintinumero:

1031632202227

Päätoimipaikka: Venäjä

JSC ENIKS on venäläinen yritys, joka kehittää, valmistaa, käyttää ja korjaa ilmamaalijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-aluksia, kaukovalvontajärjestelmiä ja muita sodankäyntivälineitä. JSC ENIKS toimittaa Venäjän asevoimille valmistamiaan miehittämättömiä ilma-aluksia (Eleron-3 ja Eleron-10), joita käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

JSC ENIKS on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

140.

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ’SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION ”STRELA”’

(PJSC ’NPO ”STRELA”’)

(venäjäksi: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ’НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ”СТРЕЛА”’)

Osoite: M. Gorki -katu 6, 300002, Tula, Tulan alue, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: julkinen osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: M. Gorky -katu 6, 300002, Tula, Tulan alue, Venäjän federaatio.

Rekisteröintipäivä: 23.9.2002

Kansallinen rekisterinumero: 1027100517256

Verotunnistenumero: 7103028233

Tiede- ja tuotantoyhdistys, julkinen osakeyhtiö (PJSC) ”STRELA” on maan- ja merenpinnan kohteiden valvontaan ja havaitsemiseen käytettävien tutkalaitteiden kehittämiseen ja valmistamiseen erikoistunut yritys. Yritys kehittää ja valmistaa: taistelukentän valvontatutkia, vastatykistötutkia, tykinpiipun nopeustutkia, asevalvontatutkia, ilmakuljetteisia välineitä ilmapuolustuksen ilmatorjuntaohjuksia varten ja siviilitutkien turvallisuusjärjestelmiä.

Yhdistys on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey -ilmapuolustuskonsernia, ja se on johtava organisaatio, joka koordinoi toimia asianomaisella teknologian alalla. Almaz-Antey-konserni kuuluu valtion omaisuuden hallinnoinnista vastaavalle liittovaltion virastolle.

Yritys kehittää ja tuottaa patteriston torjunnassa (tykistön paikannuksessa) käytettävää tutkakompleksia Zoopark-1M, kannettavien tutkien havainnoinnissa käytettävää maa-asemaa SNAR-10M1, erityistä taistelukäyttöön tarkoitettua tiedusteluajoneuvoa SBRM Tigr (”Tiger”), ja muita sotilastuotteita, joita Venäjä käyttää tai käytti laittomassa hyökkäyksessä Ukrainaan vuonna 2022.

16.12.2022

 

 

 

РJSC tiede- ja tuotantoyhdistys ”STRELA” on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

141.

JSC IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT ”KUPOL”

(venäjäksi: ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ’КУПОЛ’)

Osoite: Pesochnaya-katu 3, Izhevsk, Udmurtin tasavalta, Venäjän federaatio (HQ)

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 23.4.2002

Päätoimipaikka: Venäjä

JSC IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT ”KUPOL” (tai JSC IEMZ KUPOL) on venäläinen yhtiö, joka kehittää, valmistaa, käyttää ja korjaa Tor-ohjusjärjestelmiä, jotka ovat kaikkiin sääoloihin soveltuvia, matalan tai keskikorkeuden lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä, jotka on suunniteltu tuhoamaan lentokoneita, helikoptereita, risteilyohjuksia jne.

JSC IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT ”KUPOL” toimittaa Venäjän asevoimille Tor-ohjusjärjestelmiä, joita käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

JSC IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT ”KUPOL” on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

142.

JSC VOSTOCHNAIA VERF

(venäjäksi: АО ’ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ’)

Osoite: Tyynenmeren sankarien katu 1, Vladivostok, Primorsky Krai, Venäjän federaatio (HQ)

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 6.8.1994

Rekisteröintinumero: 1022501797064

Päätoimipaikka: Venäjä

JSC VOSTOCHNAIA VERF on venäläinen laivanrakennusyhtiö. Sen tiedetään myös osallistuvan tietyn tyyppisten miinanraivausalusten ja erilaisten maihinnousualusten (kuten Project 11770) valmistukseen. Julkisten lähteiden mukaan joitakin JSC VOSTOCHNAIA VERFin valmistamia maihinnousualuksia käytettiin Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aikana. JSC VOSTOCHNAIA VERF toimittaa Venäjän asevoimille valmistamiaan maihinnousualuksia, joita käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

JSC VOSTOCHNAIA VERF on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

143.

LLC ”HOLDING COMPANY ’EGO-HOLDING’”

(venäjäksi: ООО ”ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ’ЭГО-ХОЛДИНГ”’)

Osoite: Butlerova-katu, 13, A, huone 20H, 195256, Pietari Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: rajavastuuyhtiö

Rekisteröintipaikka: Butlerova-katu, 13, A, huone, 20H, 195256, Pietari Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 10.10.1997

Kansallinen rekisterinumero: 1027802486580

Verotunnistenumero: 7804070635

LLC ”HOLDING COMPANY ’EGO-HOLDING’” sisältää useita sotilasteollisuusyrityksiä, jotka ovat markkinajohtajia Venäjän federaation puolustusteollisuuden alalla radioviestinnän ja sähköisen sodankäynnin laitteiden ja järjestelmien kehittämisessä ja valmistuksessa. Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa NPO Zavod ”Volna”, NTI ”Radiosvyaz” ja ”PKB RIO”. Yksi niistä, JSC Scientific and Investment Enterprise ”Protek”, kehittää ja tuottaa automaattisia häirintäasemia R-330Zh ”Zhitel”, joita Venäjä käyttää hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. LLC ”HOLDING COMPANY ’EGO-HOLDING’” osti JSC Scientific and Investment Enterprise ”Protek” -yrityksen tammikuussa 2013.

Näin ollen LLC ”HOLDING COMPANY ’EGO-HOLDING’”, joka omistaa useita sotilasteollisuusyrityksiä, on vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

144.

JSC A.E. NUDELMAN DESIGN BUREAU OF PRECISION MACHINE BUILDING (KB TOCHMASH)

(venäjäksi: АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. А. Э. НУДЕЛЬМАНА (КБ ТОЧМАШ))

Osoite: Vvedensky-katu, 8, Moskova, Venäjän federaatio (HQ)

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Päätoimipaikka: Venäjä

KB TOCHMASH on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia ja venäläinen aseiden kehittäjä, joka valmistaa monenlaisia ilmapuolustusjärjestelmiä, MANPADS-järjestelmiä, ohjuksia, ja myös tarkkoja aseita.

KB TOCHMASH valmistaa Strela-10- ja Sosna-R -ilmapuolustusjärjestelmiä, joita käytetään laajalti Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan vuonna 2022.

JSC TOCHMASH on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. JSC TOCHMASH hyötyy Venäjän Ukrainaa vastaan käymästä hyökkäyssodasta, koska se osallistuu ilmapuolustusjärjestelmien toimittamiseen Venäjän asevoimille ja hyötyy siten suoraan kasvavasta aseiden tarpeesta. Näin ollen KB TOCHMASH hyötyy Venäjän federaation hallituksesta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

16.12.2022

145.

JSC Automobile Plant URAL

(venäjäksi: АО Автомобильный завод ”УРАЛ”)

Osoite: 1 Avtozavodtsev Prospekt, Miass, Šeljabinskin alue, 456304 Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Šeljabinskin alue, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 22.6.2000

Rekisteröintinumero: 1027400870826

Päätoimipaikka: Venäjä

JSC Automobile Plant ”URAL” on venäläinen kuorma-autojen valmistaja ja yksi Venäjän asevoimien tärkeimmistä panssaroitujen kuorma-autojen toimittajista. Automobile Plant URAL osallistuu Venäjän suurten ajoneuvojen Typhoon-ohjelmaan. Typhoon on vuodesta 2014 käytössä ollut sarja venäläisiä miinan ja väijytyksen kestäviä (MRAP) panssaroituja taisteluajoneuvoja. Typhoon-kuorma-autot on rekisteröity Venäjän valtiolliseen aseohjelmaan. Nämä ajoneuvot kootaan Automobile Plant URAL -yrityksessä valtiolta saadulla sopimuksella Venäjän puolustusministeriön kanssa.

Ural Automobile Plant valmistaa Ural-4320- ja Typhoon-ajoneuvoja, joita Venäjän asevoimat käyttävät Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan vuonna 2022.

Automobile Plant URAL on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Automobile Plant URAL hyötyy Venäjän Ukrainaa vastaan käymästä hyökkäyssodasta, koska se osallistuu panssaroitujen kuorma-autojen toimittamiseen Venäjän asevoimille ja hyötyy siten suoraan kasvavasta aseiden tarpeesta. Näin ollen Automobile Plant URAL hyötyy Venäjän federaation hallituksesta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

16.12.2022

146.

RESEARCH DESIGN BYURO ”NOVATOR”

(venäjäksi: ОПЫТНОЕ-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ’НОВАТОР’)

Osoite: Prospekt Kosmonavtov, 18, Jekaterinburg, Sverdlovskin alue, Venäjän federaatio (HQ)

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Päätoimipaikka: Venäjä

JSC RESEARCH DESIGN BYURO ”NOVATOR” on venäläinen yritys, joka kehittää, valmistaa, käyttää ja korjaa pitkän kantaman ilmatorjuntaohjuksia, risteilyohjuksia, ballististen ohjusten torjuntaohjuksia ja muita sodankäyntivälineitä. JSC ”NOVATOR” toimittaa Venäjän asevoimille risteilyohjusmallia 3M-54 Kalibr (tunnetaan myös nimillä 3M54-1 Kalibr ja 3M14 Biryuza), jota käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

JSC RESEARCH DESIGN BYURO ”NOVATOR” on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

147.

JSC NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE RUSSKIE BAZOVYE INFORMACIONNYE TEHNOLOGII (JSC RPA RUSBITECH)

(venäjäksi: АО ’НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ’ (АО ’НПО РУСБИТЕХ’))

Osoite: Varšavskoje-katu 26, rakennus 11, Moskova, Venäjän federaatio (HQ)

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjä federaatio

Rekisteröintipäivä: 22.9.2008

Rekisteröintinumero: 5087746137023

Päätoimipaikka: Venäjä

JSC RPA RUSBITECH on venäläinen teknologiayritys, joka on erikoistunut huipputekniikan ratkaisujen tuotantoon Venäjän täytäntöönpanorakenteille, pääasiassa Venäjän asevoimille. Sen tunnetuin tuote on Astra Linux -niminen tietokoneiden käyttöjärjestelmä, jota käytetään nykyään lähes kokonaan Venäjän asevoimissa. Venäjän armeijan pääesikunnan tietojärjestelmät perustuvat Astra Linux -järjestelmään. Yrityksen tiedetään myös valmistavan APE-5-tyyppisiä komentopisteitä, joita käytetään aktiivisesti kenttäviestinnässä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

JSC RPA RUSBITECH on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

148.

JSC Concern Radio-Electronic Technologies (KRET)

(venäjäksi: AO ”Концерн Радиоэлектронные технологии” (КРЭТ))

Osoite: Gonžarnaja-katu, 20/1, 109240, Moskova Venäjän federaatio

Puh. +7 (495) 587-70-70

Verkkosivut: www.kret.com

Sähköposti: info@kret.com

Radio-Electronic Technologies KRET -konserni on Venäjän suurin sotilasalan radioelektroniikkatuotteiden kehittäjä ja valmistaja. Se on Rostecin tytäryhtiö. Se valmisti elektronisen sodankäynnin Krasukha-4-järjestelmiä, joita Venäjän asevoimat käyttivät Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

149.

OJSC ”RADIOAVIONIKA”

(venäjäksi: ОАО ’Радиоавионика’)

Osoite: Troitski Prospekt, 4, rakennus B, Pietari, 190005, Venäjä federaatio

Puh. +7 (812) 607-50-50

Verkkosivut: http://www.radioavionica.ru

Sähköposti: info@radioavionica.ru

Radioavionika on venäläinen teknologiayritys ja Venäjän federaation asevoimien asetoimittaja.

Radioavionika kehitti ja valmisti ”Strelets-M”-tiedustelu-, komento-, valvonta- ja viestintäjärjestelmiä, joita Venäjän asevoimat käyttivät Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

150.

Technodinamika

(venäjäksi: Технодинамика)

Osoite: Bolšaja Tatarskaja -katu, rakennus 5, 115184, Moskova, Venäjän federaatio

Puh. +7 (495) 627-1099

Sähköposti: info@tdhc.ru

Verkkosivut: http://technodinamika.ru

Technodinamika on aseiden, ampumatarvikkeiden, kemiallisten ja ilmailutuotteiden valmistaja sekä Venäjän federaation asevoimien sotilastarvikkeiden toimittaja. Se on holdingyhtiö, johon kuuluu yli 100 yritystä.

Technodinamikan tytäryhtiöt valmistivat KBLA-IVC-mallin miehittämättömiä ilma-aluksia, ISDM Zemledeliye -miinoitusjärjestelmiä ja ampumatarvikkeita BM-27 Uragan -kantoraketeissa käytettyihin raketteihin, ohjattavia, ilmasta laukaistavia Vikhr-ohjuksia ja Tornado-S-raketinheitinjärjestelmiä, joita Venäjän asevoimat käyttivät Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.

16.12.2022

151.

JSC ”Ulan-Ude Aviation Plant”

(venäjäksi: АО ’УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД’)

Osoite: Horinskaja-katu 1, 670009 Ulan-Ude, Burjatian tasavalta, Venäjän federaatio

Puh. +7 (301) 248-0392

Verkkosivut: https://rabotauuaz.ru/o-predpriyatii#O_predpriyatii

Sähköposti: uuaz@uuaz.ru

Ulan-Ude Aviation Plant on Venäjän federaation asevoimien sopimustoimittaja.

Se valmisti Mi-8AMTSh-sotilaskuljetushelikoptereita, joita Venäjän asevoimat käyttivät Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

152.

JSC ”Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory”

(venäjäksi: AO ”Нижегородский завод 70-летия Победы”)

Osoite: Sormovskoje-katu, 21, Nižny Novgorod, 603052, Venäjän federaatio

Puh. 7 (831) 249-82-38

Sähköposti: 70Pobeda@nzslp.ru

Verkkosivut: https://nzslp.ru/

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Nižny Novgorod, Venäjä

Rekisteröintipäivä: 26.8.2014

Rekisteröintinumero: ИНН/verotunnistenumero: 5259113339

ОГРН/ensisijainen kansallinen rekisterinumero: 1145259004296

Päätoimipaikka: Venäjä

Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory on Venäjän puolustusteollisuuden tehdas. Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory -tehtaan tehtävänä on tuottaa kehittyneitä aseita ja puolustustarvikkeita, joilla varmistetaan Venäjän valtion puolustusmääräyksen ja valtion puolustusmateriaaliohjelman täytäntöönpano. Tällainen tuotanto on tarpeen, jotta voidaan säilyttää Venäjän federaation hallituksen yleinen kyky jatkaa hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Tehdas valmistaa muun muassa S-400:aa, jota Venäjä käytti hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory -tehdas helpottaa ja tukee myös venäläisen puolisotilaallisen järjestön Yunarmiyan toimintaa, joka tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan ja levittää sotaa koskevaa Venäjän propagandaa.

Näin ollen se on vastuussa aineellisen tai taloudellisen tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.

16.12.2022

153.

JSC Votkinsk Machine Building Plant

(venäjäksi: AO ”Воткинский завод”)

Osoite: Kirov katu, 2427430 Votkinsk, Udmurtin tasavalta, Venäjän federaatio

Puh. +7 (34145) 6-53-53

Sähköposti: zavod@vzavod.ru

Verkkosivut: https://vzavod.ru/

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Votkinsk, Udmurtin tasavalta Venäjä

Rekisteröintipäivä: 1.10.2010

Rekisteröintinumero: ИНН/verotunnistenumero: 1828020110

Votkinsk Plant on Venäjän puolustusteollisuuden tehdas, joka valmistaa Venäjälle strategisesti tärkeitä aseita. Se on ainoa laatuaan oleva tehdas Venäjällä. Se valmistaa muun muassa Iskander- ja Tochka-U- järjestelmien ohjuksia ja ampumatarvikkeita, joita Venäjä on käyttänyt hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Näin ollen se on vastuussa aineellisen tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.

16.12.2022

 

 

ОГРН/ensisijainen kansallinen rekisterinumero: 1101828001000

Päätoimipaikka: Venäjä

 

 

154.

PJSC ”Motovilikhinskiye Zavody”

(venäjäksi: Публичное акционерного общество специального машиностроения и металлургии ’Мотовилихинские заводы’

ПАО ’Мотовилихинские заводы’))

Osoite: Venäjä, 614014, Perm, katu 1905, rakennus 35

Yhteisötyyppi: julkinen osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Perm, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 11.12.1992

Rekisteröintinumero: 1025901364708

Päätoimipaikka: Venäjä

PJSC Motovilikhinskiye Zavody on julkinen venäläinen aseiden ja ampumatarvikkeiden valmistaja. Sitä hallinnoi valtionyhtiö Rostecin ”RT-Capital”-yhtiö. PJSC Motovilikhinskiye Zavodyn päätoimialana on sotilastarvikkeiden, kuten tykistön, kranaatinheitinten ja raketinheitinten tuotanto. PJSC Motovilikhinskiye Zavody kehittää ja valmistaa Grad-, Smerch-, Tornado-G- ja Tornado-S- raketinheitinjärjestelmien taistelu- ja kuljetusajoneuvoja. Se on ”Grad”- ja ”Smerch”-tyyppisten sekä niiden muunneltujen versioiden ”Tornado-G”- ja ”Tornado-S” -tyyppisten raskaiden raketinheitinjärjestelmien taistelu- ja kuljetusajoneuvojen ainoa venäläinen valmistaja.

PJSC Motovilikhinskiye Zavody valmistaa raskaita raketinheitinjärjestelmiä (MLRS) ”Tornado-G” ja ”Tornado-S”, joita toimitetaan Venäjän asevoimille ja joita käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

16.12.2022

 

 

 

PJSC Motovilikhinskiye Zavody on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. PJSC Motovilikhinskiye Zavody myös hyötyy Ukrainaa vastaan käytävästä hyökkäyssodasta, koska se osallistuu raskaiden raketinheitinjärjestelmien (MLRS) toimittamiseen Venäjän asevoimille ja hyötyy siten suoraan kasvavasta aseiden tarpeesta. Kasvavan aseiden tarpeen vuoksi PJSC Motovilikhinskiye Zavody saa hyötyä Venäjän federaation hallitukselta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

 

155.

All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK)

(venäjäksi: Всероссиийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК))

Osoite: 5. katu Yamskogo Polya 19–21, 125124, Moskova, Venäjä

Yhteisötyyppi: liittovaltion rahoittama yritys

Rekisteröintipaikka: Pokhodnyy Proyezd 3-2, 125373, Moskova, Venäjä

Rekisteröintipäivä: 14.10.2002

Rekisteröintinumero: 1027700310076

Päätoimipaikka: Moskova, Venäjä

VGTRK on mediaholdingyhtiö, jonka määräysvallassa on televisiokanavia, kuten Rossiya 1, Rossiya 24, ja RTR Planeta sekä radioasema Vesti FM ja muita. Se on Venäjän federaation omistuksessa ja määräysvallassa, ja presidentti Vladimir Putin tunnusti sen strategisesti tärkeäksi yritykseksi. Vuonna 2022 Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan yhteydessä Venäjän hallitus lisäsi valtion valvomien tiedotusvälineiden rahoitusta; VGTRK:n on määrä saada 25,2 miljardia ruplaa. VGTRK hyötyy näin ollen niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

VGTRK:n omistamat kanavat tarjoavat lähetysaikaa Olga Skabeyevalle, Dmitry Kiselyoville, Vladimir Solovieville ja muille, jotka levittävät Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäyssotaan liittyvää propagandaa ja disinformaatiota. VGTRK tukee näin ollen toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja se on lähellä luonnollisia henkilöitä, jotka tukevat tällaisia politiikkoja ja toimia. Lisäksi VGTRK on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

16.12.2022

156.

National Media Group

(venäjäksi: ’Национальная Медиа Группа’ (НМГ))

Osoite: Prechistenskaya embankment, 13, rakennus 1, 119034, Moskova, Venäjä

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 1.2.2008

Rekisteröintinumero: 1087746152207

Verotunnistenumero: 7704676655

National Media Group on mediaholdingyhtiö, jonka määräysvallassa on 28 mediayritystä Venäjällä, mukaan lukien Channel One, Channel 5, REN TV ja STS, 78.ru, valtakunnallinen Izvestija-sanomalehti, Delovoi Peterburg ym. Sen omistaa Bank Rossiya, jonka pääosakas on Yuriy Kovalchuk. NMG:n hallituksen puheenjohtaja on Alina Kabaeva. NMG on näin ollen lähellä sellaisia henkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta.

NMG:n määräysvallassa olevat tiedotusvälineet levittävät aktiivisesti propagandaa ja disinformaatiota, jotka liittyvät Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. NMG tukee näin ollen toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

157.

Strategic Culture Foundation

(venäjäksi: Фонд стратегической культуры)

Osoite: Bolšaja Poljanka -katu, 50/1 STR.1, 119180, Moskova, Venäjä

Yhteisötyyppi: rajavastuuyhtiö

Rekisteröintipaikka: Bolshaja Poljanka -katu, 50/1 STR.1, 119180, Moskova, Venäjä

Rekisteröintipäivä: 21.2.2005

Rekisteröintinumero: 1057746290469

Verotunnistenumero: 7706569306

Päätoimipaikka: Moskova, Venäjä

Strategic Culture Foundation on Venäjän federaation rahoittama organisaatio. Virallisten raporttien mukaan se on lähellä Venäjän tiedustelupalveluja, mukaan lukien SVR.

Strategic Culture Foundationin määräysvallassa olevat verkkosivustot strategic-culture.org ja fondsk.ru levittävät Kremlin-mielisiä narratiiveja ja niiden tehtävänä on levittää Kremlin-mielistä disinformaatiota ulkomaiselle yleisölle. Strategic Culture Foundation tukee näin ollen toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi Strategic Culture Foundation on vastuussa tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

16.12.2022

158.

ANO TV-Novosti

(venäjäksi: АНО ’ТВ-новости’)

Osoite: Autonomous non-profit organization (ANO) ”TV-Novosti”, BOROVAYA ULITSA, D.3, K.1, Moskova, 111020, Venäjän federaatio

Puh. +7(499)750-00-75, +7(495)926-28-30, +7(495)649-89-89

Verkkosivut: https://partners.rt.com/contacts/

Sähköposti: info@rttv.ru

TV-Novosti on Venäjän hallitukseen liitetty mediaorganisaatio. Se rahoitetaan Venäjän federaation liittovaltion talousarviosta. Alaisuudessaan toimivien tiedotusvälineiden, myös RT:n, kautta se levitti Kremlin-mielistä propagandaa ja disinformaatiota ja tuki Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.

Näin ollen se tuki aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se hyötyi Venäjän federaation hallituksesta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

16.12.2022

159.

Venäjän federaation asevoimat

(venäjäksi: Вооружённые Силы Российской Федерации )

Osoite: Frunzenskaja Naberežnaja 22, Moskova, 119160, Venäjä,

Puh. 8 (495) 498-01-84

Verkkosivut: https://mil.ru/

Sähköposti: ps-smi@mil.ru

Venäjän federaation asevoimat ovat Venäjän federaation sotilasjoukot. Ne käynnistivät 24. helmikuuta 2022 hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.

Venäjän federaation asevoimien sotilaat syyllistyivät sotarikoksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin Ukrainan kansalaisia vastaan, mukaan lukien räjähteiden summittainen käyttö asutuilla alueilla ja hyökkäykset pakenemaan pyrkiviä siviilejä vastaan. Venäjän federaation asevoimien miehittämillä alueilla toteutettiin summittaisia teloituksia, laittomia eristystoimenpiteitä, kidutusta, pahoinpitelyjä, raiskauksia ja muuta seksuaalista väkivaltaa.

Venäjän federaation asevoimat ovat näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

160.

Venäjän federaation kansalliskaarti

(venäjäksi: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)

alias Rosgvardiya (venäjäksi: Росгвардия)

Osoite: 9 Krasnokazarmennaja-katu, 111250 Moskova, Venäjä

Puh. +7 495 361 85 79

Verkkosivut: https://rosguard.gov.ru

Sähköposti: dvsmi@rosgvard.ru

Venäjän federaation kansalliskaarti on Venäjän federaation sisäinen asevoima. Se osallistui Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

161.

Venäjän ilmavoimat

(venäjäksi: Воздушно-космические силы)

Osoite: Frunzenskaja Naberežnaja 22, Moskova, 119160, Venäjä,

Puh. 8 (495) 498- 02-09

Verkkosivut: https://structure.mil.ru/structure/forces/air.htm

Sähköposti: ps-smi@mil.ru

Venäjän ilmavoimat ovat Venäjän federaation asevoimien ilma- ja avaruushaara. Ne osallistuivat Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan.

Ne ovat näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

162.

Venäjän maahanlaskujoukot

(venäjäksi: ’Воздушно-десантные войска’)

Osoite: Frunzenskaja Naberežnaja 22, Moskova, 119160, Venäjä,

Puh. 8 (495) 962 98 88

Verkkosivut: https://structure.mil.ru/structure/forces/rd/airborne.htm

Sähköposti: ps-vdv@mil.ru

Venäjän maahanlaskujoukot ovat Venäjän federaation asevoimien maahanlaskuhaara. Ne osallistuivat Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan.

Ne ovat näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

163.

Venäjän maavoimat

(venäjäksi: ’Сухопутные войска’)

Osoite: Frunzenskaya Naberežnaja, 22/2, 119160 Moskova, Venäjä

Puh. 8 (495) 693 32 56

Verkkosivut: https://eng.mil.ru/en/structure/forces/type/ground.htm

Sähköposti: ps-sv@mil.ru

Venäjän maavoimat ovat Venäjän federaation asevoimien maajoukot. Ne osallistuivat Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan.

Ne ovat näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

164.

Venäjän laivasto

(venäjäksi: Военно-морской флот)

Osoite: Frunzenskaja Naberežnaja 22, Moskova, 119160, Venäjä

Puh. +7 (968) 766-17-67

Verkkosivut: https://structure.mil.ru/structure/forces/navy.htm

Sähköposti: ps-vmf@mil.ru

Venäjän laivasto on Venäjän federaation asevoimien merivoima. Venäjän laivaston yksiköt osallistuivat Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

165.

Erikoisjoukot

(venäjäksi: Силы специальных операций)

Osoite: Erikoisjoukkojen komento, sotilasyksikkö 99450, Moskovan alue, Solnetšnogorskin piiri, Senež, Venäjä

Sähköposti: ps-smi@mil.ru

Erikoisjoukot ovat Venäjän federaation asevoimien erikoisjoukot. Erikoisjoukot osallistuivat Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan.

Ne ovat näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

166.

Yleisesikunnan tietokonekeskus (GVC)

(venäjäksi: Главный вычислительный центр Генерального штаба (’ГВЦ’))

Osoite: Znamenka-katu 19, Moskova, Venäjä

Yhteisötyyppi: Venäjän sotilasinstituutti

Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskus (GVC) on keskeinen yhteisö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti-lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. GVC vastaa teknisistä valmisteluista, mukaan lukien Ukrainaan kohdistettavien ohjushyökkäysten kannalta merkityksellisten tietojen laskemisesta. GVC on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

167.

Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan tiedusteluosasto

(Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации)

alias GRU

(ГРУ)

Osoite: Grizodubovoy, 3, Moskova 125252, Venäjä

Verkkosivut: https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9711@egOrganization

Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan tiedusteluosasto on Venäjän sotilastiedusteluvirasto. Se osallistui Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

168.

JSC ”Zavolzhsky plant of caterpillar tractors”

(”ZZGT”)

(venäjäksi: ЗАО ”Заволжский завод гусеничных тягачей”

(ЗЗГТ))

Osoite: 606522, Nizhny Novgorod alue, Gorodetsky piiri, Zavolzhye, Zheleznodorozhnaya katu, 1

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 26.9.2011

Rekisteröintipaikka: Nižni Novgorodin alue, Venäjä

Päätoimipaikka: Venäjä

JSC ”Zavolzhsky plant of caterpillar tractors” on venäläinen koneenrakennustehdas, joka valmistaa ja toimittaa GAZ-3344-20-maastoajoneuvoja.

JSC ”Zavolzhsky plant of caterpillar tractors” toimittaa Venäjän asevoimille GAZ-3344-20-ajoneuvoja, joita käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

JSC ”Zavolzhsky plant of caterpillar tractors” on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

169.

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ”ZAVOD TULA”

(venäjäksi: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ”ЗАВОД ТУЛА”)

Tula alue, Tula, F. Smirnova katu, 28 korp.

Yhteisötyyppi: julkinen osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 16.8.2002

Rekisteröintipaikka: Tula, Venäjä

Rekisteröintinumero: 1027100592210

Päätoimipaikka: Venäjä

PJSC ”ZAVOD TULA” on tärkein kehittäjä ja sarjatoimittaja, joka tarjoaa liikkuvia välineitä säteilytiedustelua sekä kemiallista ja ei-spesifistä biologista tiedustelua varten Venäjän federaation puolustusministeriön säteilysuojelusta sekä kemiallisesta ja biologisesta suojelusta vastaavalle yksikölle. PJSC ”ZAVOD TULA” toimittaa Venäjän asevoimille valmistamiaan säteilytiedusteluajoneuvoja, joita käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

PJSC ”ZAVOD TULA” on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

170.

Venäjän keisarillinen legioona

alias: Russkiy Imperskiy Legion

Saint Petersburg Imperial Legion

”Imperial Legion”

”RIL”

(venäjäksi: Русский имперский легион)

Rekisteröintipaikka: Pietari, Venäjän federaatio (PO Box 128, Pietari 197022)

Rekisteröintipäivä: 2002

Venäjän keisarillinen legioona (engl. Russian Imperial Legion) on Stanislav Vorobyovin vuonna 2002 perustaman Venäjän keisarillisen liikkeen (engl. Russian Imperial Movement, RIM) puolisotilaallinen siipi, joka kannattaa valkoista ylivaltaa. Tämä puolisotilaallinen ryhmä taistelee aktiivisesti Venäjän federaation puolesta tämän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Sosiaalisessa mediassa Venäjän keisarillinen legioona kuvailee osallistuvansa Venäjän Ukrainaa vastaan käymään sotaan ”edistämällä tiedustelu- ja hyökkäysoperaatioita”.

Venäjän keisarillinen legioona on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

171.

Venäjän keisarillinen liike

alias: RIM;

Russkoye Imperskoye Dvizheniye

(venäjäksi: Русское имперское движение)

Rekisteröintipäivä: 2002

Venäjän keisarillisen liikkeen (engl. Russian Imperial Movement, RIM) perusti Stanislav Vorobyov vuonna 2002. Ryhmä edistää Venäjän etnistä nationalismia ja pyrkii ruokkimaan valkoista ylivaltaa kannattavia ääriliikkeitä lännessä. Se tarjoaa puolisotilaallista koulutusta Venäjän kansalaisille ja muiden maiden samanmielisten järjestöjen jäsenille. Sen aseellinen siipi, keisarillinen legioona (engl. Russian Imperial Legion), taistelee aktiivisesti Venäjän armeijan puolesta Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä sodassa. Virallisella verkkosivustollaan liike mainitsee yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan ”taistelemisen Ukrainassa Ukrainan asevoimien selkärangan muodostavia uniaatteja ja pakanoita vastaan”.

Venäjän keisarillinen liike on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

172.

”Rusich”-ryhmä

alias: Military-Patriotic Club ”Rusich”;

”Rusich” Sabotage And Assault Reconnaissance Group;

”Rusich” Task Force;

Sabotage And Assault Reconnaissance Group ”Rusich”;

”DSHRG Rusich”

(venäjäksi: ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА ”РУСИЧ”)

(venäjäksi: ”ДШРГ Русич”)

Rekisteröintipäivä: 2014

”Rusich”-ryhmä (engl. Task Force Rusich) on venäläinen puolisotilaallinen ryhmä, joka ylläpitää yhteyksiä venäläiseen yksityiseen sotilasyhtiöön Wagner-ryhmään ja toimii mahdollisesti sen alayksikkönä. ”Rusich”-ryhmä osallistuu taisteluihin Venäjän armeijan rinnalla Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa. ”Rusich”-ryhmällä on pitkä historia taisteluissa Venäjän tukemien sijaisjoukkojen rinnalla Donbassin alueella Ukrainassa, ja vuonna 2015 ”Rusich”-ryhmän palkkasotilaita syytettiin ja kuvattiin julmuuksista, jotka kohdistuivat kuolleisiin ja vangittuihin ukrainalaissotilaisiin.

”Rusich”-ryhmä on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

173.

Donbassin vapaaehtoisten liitto

(venäjäksi: СОЮЗ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДОНБАССА)

Rekisteröintipaikka: Fadeeva katu, 7 rakennus 1, toimisto 2, 125047, Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 27.8.2015

Verotunnistenumero: 9710001943

Kansallinen rekisterinumero: 1157700015065

Donbassin vapaaehtoisten liitto (engl. Union of Donbas Volunteers) on puolisotilaallienn ryhmä, joka taistelee aktiivisesti Venäjän federaation puolesta tämän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Puolisotilaallisen järjestön taisteluyksiköt tekivät sopimuksen Venäjän puolustusministeriön kanssa, ja sen jäsenten tehtävänä oli antaa suoraa tukea Venäjän sotilaallisille toimille. Lisäksi Donbassin vapaaehtoisten liitto on toteuttanut tiedusteluoperaatioita, kuten tiedustelutietojen keräämistä ja tarkkailua Venäjän joukkoja varten, ja muun muassa yksilöinyt kohteita Venäjän sotilasiskuille Ukrainassa.

Donbassin vapaaehtoisten liitto on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

174.

SBK ART LLC

(venäjäksi: ООО SBK ART)

Osoite: Leningradsky Prospekt D. 37A K. 4, Kerros/Huone 10/33 A73, Municipal District Of Khoroshevsky, Moskova 125167, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: rajavastuuyhtiö

Rekisteröintipaikka: Pedestrian passage, home ownership 3. building 2, Moskova 125373, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 10.12.2021

Rekisterinumero:

1217700605209

SBK ART LLC on Venäjän federaatiossa toimiva yritys, joka on yhteydessä Sberbankiin. SBK ART LLC perustettiin Sberbankin tytäryhtiöksi ennen Sberbankin merkitsemistä pakoteluetteloon, jotta sillä olisi hallussaan Sberbankin osuuksia Fortenova-konsernissa. Sberbank säilyttää tosiasiallisen määräysvallan SBK ART LLC:ssä huolimatta sen osakkeiden väitetystä siirtämisestä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivalle liikemiehelle.

SBK ART LLC on näin ollen yhteydessä Sberbankiin, joka on merkitty luetteloon yhteisönä, joka tukee taloudellisesti Venäjän federaation hallitusta ja toimii sellaisella talouden alalla, joka tarjoaa sille merkittävän tulonlähteen.

16.12.2022”