16.12.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 322/89


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/2468,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2325 oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse tarkastuslaitoksen ”IMOCERT Latinoamérica Ltda” hyväksymisestä luonnonmukaisten tuotteiden unioniin tuontia varten

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 30 päivänä toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2325 (2) liitteessä II vahvistetaan luettelo valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista, jotka on hyväksytty vastaavuustarkoituksessa ja joilla on toimivalta tehdä tarkastuksia ja myöntää sertifikaatteja kolmansissa maissa.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2325 liitteessä II luetellaan ”IMOCERT Latinoamérica Ltda” virheellisesti Costa Rican osalta hyväksytyksi laitokseksi. Kyseinen teksti on tarpeen oikaista.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2021/2325 olisi oikaistava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2325 oikaiseminen

Poistetaan asetuksen (EU) 2021/2325 liitteessä II olevan, tarkastuslaitosta ”IMOCERT Latinoamérica Ltda.” koskevan tekstin 3 kohdasta Costa Ricaa koskeva rivi.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2325, annettu 16 päivänä joulukuuta 2021, sellaisten kolmansien maiden luettelon sekä sellaisten valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti, joille on myönnetty neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla luonnonmukaisten tuotteiden unioniin tuontia koskeva hyväksyntä (EUVL L 465, 29.12.2021, s. 8).