14.12.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/2447,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 täydentämisestä täsmentämällä työvoiman aihealueen yksityiskohtaisista aiheista ”työmarkkinoilla olevat nuoret”, ”koulutustaso – yksityiskohtaiset tiedot, väliaikaisesti tai pysyvästi keskeytetyt opinnot mukaan lukien” ja ”työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen” kahdeksan vuoden välein kerättävien muuttujien määrä ja nimet

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannalla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 808/2004, (EY) N:o 452/2008 ja (EY) N:o 1338/2008 muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 kumoamisesta 10 päivänä lokakuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission olisi täsmennettävä työvoiman aihealueen yksityiskohtaisista aiheista ensimmäisen kerran vuosina 2024 ja 2025 kerättävien muuttujien määrä ja nimet, jotta voidaan kattaa kyseisten yksityiskohtaisten aiheiden osalta todetut tarpeet.

(2)

Komission olisi täsmennettävä työvoiman aihealueella yksityiskohtaisista aiheista ”työmarkkinoilla olevat nuoret”, ”koulutustaso – yksityiskohtaiset tiedot, väliaikaisesti tai pysyvästi keskeytetyt opinnot mukaan lukien” ja ”työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen” kahdeksan vuoden välein kerättävien muuttujien määrä ja nimet,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Työvoiman aihealueella yksityiskohtaisista aiheista ”työmarkkinoilla olevat nuoret”, ”koulutustaso – yksityiskohtaiset tiedot, väliaikaisesti tai pysyvästi keskeytetyt opinnot mukaan lukien” ja ”työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen” kahdeksan vuoden välein kerättävien muuttujien määrä ja nimet vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 261 I, 14.10.2019, s. 1.


LIITE

Työvoiman aihealueella yksityiskohtaisista aiheista ”työmarkkinoilla olevat nuoret”, ”koulutustaso – yksityiskohtaiset tiedot, väliaikaisesti tai pysyvästi keskeytetyt opinnot mukaan lukien” (toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2024) ja ”työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen” (toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2025) kahdeksan vuoden välein kerättävien muuttujien määrä ja nimet

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan nimi

03e Osallistuminen työmarkkinoille – 3 kerättävää muuttujaa (3 kahdeksan vuoden välein)

Työmarkkinoilla olevat nuoret

LEVMATCH

Koulutustason ja nykyisen tai viimeisimmän päätyön vastaavuus

FIELDMATCH

Korkeimman suoritetun koulutustason alan ja nykyisen tai viimeisimmän päätyön vastaavuus

SKILLMATCH

Taitojen ja nykyisen tai viimeisimmän päätyön vastaavuus

04b Koulutustaso ja -tausta – 4 kerättävää muuttujaa (4 kahdeksan vuoden välein)

Koulutustaso – yksityiskohtaiset tiedot, väliaikaisesti tai pysyvästi keskeytetyt opinnot mukaan lukien

DROPEDUC

Keskeytetty virallinen koulutus

DROPEDUCLEVEL

Keskeytetyn virallisen koulutuksen aste

DROPEDUCREAS

Pääasiallinen syy siihen, että kohdassa DROPEDUCLEVEL tarkoitettua virallista koulutusohjelmaa ei ole saatettu päätökseen

MEDLEVQUAL

Keskitason koulutuksen suorittaminen

03f Osallistuminen työmarkkinoille – 11 kerättävää muuttujaa (11 kahdeksan vuoden välein)

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen

CHCARRES

Vastuu enintään 14-vuotiaiden lasten säännöllisestä hoidosta

CHCARAGE

Nuorimman hoidettavan lapsen tai lapsenlapsen ikä

CHCARUSE

Lastenhoitopalvelujen käyttö

CHCAROBS

Pääasiallinen syy siihen, että lastenhoitopalveluja ei käytetä

ELCARRES

Vastuu vähintään 15-vuotiaiden sairaiden, heikkokuntoisten tai vammaisten sukulaisten säännöllisestä hoidosta

ELCARINT

Sairaiden, heikkokuntoisten tai vammaisten sukulaisten hoidon intensiteetti

CAREFFEM

Hoitovastuun vaikutus työssäkäyntiin

WORKOBS

Suurin työhön liittyvä este työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiselle

CHNUMBER

Omien kasvatettavien lasten lukumäärä

PARLEAV

Perhevapaan käyttö

PARLENG

Käytetyn perhevapaan pituus