25.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 275/64


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/2049,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2325 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse luonnonmukaisten tuotteiden unioniin tuontia koskevan hyväksynnän myöntämisestä tietyille valvontaviranomaisille ja tarkastuslaitoksille

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 30 päivänä toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (1) ja erityisesti sen 48 artiklan 3 kohdan ja 57 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2325 (2) liitteessä I vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joiden luonnonmukaisen maataloustuotteiden tuotannon tuotantojärjestelmät ja tarkastustoimenpiteet on hyväksytty neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 (3) vahvistettuja vastaaviksi.

(2)

Intia on ilmoittanut komissiolle, että sen toimivaltainen viranomainen on keskeyttänyt tarkastuslaitoksen ”TQ Cert Services Private Limited” hyväksynnän, minkä vuoksi kyseinen tarkastuslaitos olisi poistettava Intian hyväksymien tarkastuslaitosten luettelosta.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2325 liitteessä II vahvistetaan luettelo valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista, jotka on hyväksytty vastaavuustarkoituksessa ja joilla on toimivalta tehdä tarkastuksia ja myöntää sertifikaatteja kolmansissa maissa. Komissio on kuitenkin saanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2325 hyväksymisen jälkeen uusia tietoja ja hakemuksia, joiden perusteella mainittuun luetteloon olisi tehtävä joitakin muutoksia.

(4)

Luonnonmukaisen maatalouden tietojärjestelmässä (OFIS) on tehty sääntöjen noudattamatta jättämistä koskevia ilmoituksia seuraavien osalta: ”Control Union Certifications” (BIO-149), ”Ecocert SA” (BIO-154), ”Lacon GmbH” (BIO-134) ja ”OneCert International PVT Ltd” (BIO-152). Ilmoitukset koskevat useiden Intiassa tuotettujen ja kyseisten tarkastuslaitosten luonnonmukaisiksi sertifioimien tuotelähetysten kontaminaatioita. Kontaminaatiot olivat peräisin tuotteista ja aineista, joita ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa ja/tai tavanomaisessa tuotannossa unionissa, ja pitoisuudet olivat suurempia, usein huomattavasti suurempia, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 396/2005 (4) vahvistetut jäämien enimmäismäärät. Mainittuihin kontaminaatioihin lukeutuu muun muassa syöpää aiheuttavan, perimää vaurioittavan ja lisääntymiselle vaarallisen etyleenioksidin aiheuttama kontaminaatio.

(5)

Kyseiset tarkastuslaitokset eivät ole myöskään kyenneet osoittamaan, että niiden valvonnassa tuodut luonnonmukaiset tuotteet on tuotettu asetuksessa (EY) N:o 834/2007 ja komission asetuksissa (EY) N:o 889/2008 (5) ja (EY) N:o 1235/2008 (6) säädettyjä tuotantosääntöjä ja valvontajärjestelyjä vastaavien sääntöjen ja järjestelyjen mukaisesti.

(6)

Kyseiset tarkastuslaitokset eivät myöskään ole toteuttaneet korjaavia toimenpiteitä havaittujen sääntöjenvastaisuuksien ja rikkomisten johdosta.

(7)

Näistä syistä ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1342 (7) 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan iv, v, ja vii alakohdan mukaisesti tarkastuslaitokset ”Control Union Certifications”, ”Ecocert SA”, ”Lacon GmbH” ja ”OneCert International PVT Ltd” olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan nojalla Intian osalta vastaavuustarkoituksessa hyväksyttyjen tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelosta.

(8)

”A CERT European Organization for Certification S.A.” on ilmoittanut komissiolle osoitteensa muuttumisesta.

(9)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”BioGro New Zealand Limited” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää hyväksyntänsä peruuttamista kaikkien sellaisten kolmansien maiden osalta, joiden osalta se on hyväksytty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2325 mukaisesti.

(10)

”Bureau Veritas Certification France SAS” on ilmoittanut komissiolle internetosoitteensa muuttumisesta.

(11)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Ecocert SA” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää nimensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua korvata kyseisen tarkastuslaitoksen nimi nimellä ”Ecocert SAS”.

(12)

Akkreditointielin IOAS on ilmoittanut komissiolle tarkastuslaitokselle ”FairCert Certification Services Pvt Ltd” antamansa akkreditoinnin pysyvästä peruuttamisesta. Komissio on myös kehottanut tarkastuslaitosta toimittamaan voimassa olevan akkreditointisertifikaatin ja toteuttamaan asianmukaiset ja oikea-aikaiset korjaavat toimet. ”FairCert Certification Services Pvt Ltd” ei kuitenkaan toimittanut tyydyttävää vastausta asetetussa määräajassa. ”FairCert Certification Services Pvt Ltd” ei myöskään toimittanut komissiolle kaikkia tekniseen asiakirjaansa liittyviä tietoja. Näistä kolmesta syystä ja delegoidun asetuksen (EU) 2021/1342 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan iii alakohdan mukaisesti ”FairCert Certification Services Pvt Ltd” olisi poistettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2325 liitteessä II olevasta valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelosta kaikkien kolmansien maiden osalta.

(13)

”Kiwa Sativa” on ilmoittanut komissiolle internetosoitteensa muuttumisesta.

(14)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Lacon GmbH” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää hyväksyntänsä peruuttamista kaikkien sellaisten kolmansien maiden osalta, joiden osalta se on hyväksytty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2325 mukaisesti.

(15)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”LETIS S.A.” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää hyväksyntänsä peruuttamista Afganistanin, Azerbaidžanin, Egyptin, Etiopian, Iranin, Kazakstanin, Kirgisian, Marokon, Moldovan, Norsunluurannikon, Pakistanin, Tadžikistanin, Turkmenistanin, Ukrainan, Uzbekistanin, Valko-Venäjän, Venäjän ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien osalta.

(16)

Akkreditointielin IOAS on ilmoittanut komissiolle tarkastuslaitokselle ”LETIS S.A.” antamansa akkreditoinnin pysyvästä peruuttamisesta Turkissa. Komissio on myös kehottanut tarkastuslaitosta toimittamaan Turkkia koskevan voimassa olevan akkreditointisertifikaatin ja toteuttamaan asianmukaiset ja oikea-aikaiset korjaavat toimet. ”LETIS S.A.” ei kuitenkaan toimittanut tyydyttävää vastausta asetetussa määräajassa. Näistä kahdesta syystä ja delegoidun asetuksen (EU) 2021/1342 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan iii alakohdan mukaisesti on perusteltua peruuttaa tarkastuslaitoksen ”LETIS S.A.” hyväksyntä Turkin osalta.

(17)

”OneCert International PVT Ltd” on ilmoittanut komissiolle osoitteensa ja internetosoitteensa muuttumisesta.

(18)

Komissio on vastaanottanut tarkastuslaitokselta ”Oregon Tilth” hakemuksen, jossa tämä pyytää hyväksyntänsä peruuttamista Panaman osalta.

(19)

Komissio on vastaanottanut tarkastuslaitokselta ”Organic Standard” hakemuksen, jossa tämä pyytää hyväksyntänsä peruuttamista Venäjän osalta.

(20)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Soil Association Certification Limited” saamansa hakemuksen, joka liittyy tarkastuslaitoksen toiminnan vapaaehtoiseen lopettamiseen kaikkien sellaisten kolmansien maiden osalta, joiden osalta se on hyväksytty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2325 mukaisesti.

(21)

”Tse-Xin Organic Certification Corporation” on ilmoittanut komissiolle osoitteensa muuttumisesta.

(22)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2021/2325 olisi muutettava.

(23)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) 2021/2325 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti;

2)

Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2325, annettu 16 päivänä joulukuuta 2021, sellaisten kolmansien maiden luettelon sekä sellaisten valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti, joille on myönnetty neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla luonnonmukaisten tuotteiden unioniin tuontia koskeva hyväksyntä (EUVL L 465, 29.12.2021, s. 8).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 889/2008, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta (EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1342, annettu 27 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämiseksi säännöillä, jotka koskevat tietoja, jotka kolmansien maiden sekä valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten on toimitettava niiden luonnonmukaisesti tuotetuille tuontituotteille neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti antaman hyväksynnän valvontaa varten, sekä valvontaa varten toteutettavia toimenpiteitä (EUVL L 292, 16.8.2021, s. 20).


LIITE I

Poistetaan asetuksen (EU) 2021/2325 liitteessä I olevan Intiaa koskevan tekstin 5 kohdasta tunnusnumeroa IN-ORG-006 koskeva rivi.


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) 2021/2325 liite II seuraavasti:

1)

Korvataan tarkastuslaitosta ”A CERT European Organization for Certification S.A.” koskevan tekstin 1 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: 52, 19is Maiou Street, 57001 Thessaloniki, Greece”.

2)

Poistetaan tarkastuslaitosta ”BioGro New Zealand Limited” koskeva teksti.

3)

Korvataan tarkastuslaitosta ”Bureau Veritas Certification France SAS” koskevan tekstin 2 kohta seuraavasti:

”2.

Internetosoite: https://www.bureauveritas.fr/besoin/agriculture-biologique-certification-bio”.

4)

Poistetaan tarkastuslaitosta ”Control Union Certifications” koskevan tekstin 3 kohdassa olevasta taulukosta Intiaa koskeva rivi.

5)

Muutetaan tarkastuslaitosta ”Ecocert SA” koskeva teksti seuraavasti:

a)

korvataan nimi ”Ecocert SA” nimellä ”Ecocert SAS”;

b)

poistetaan 3 kohdassa olevasta taulukosta Intiaa koskeva rivi.

6)

Poistetaan tarkastuslaitosta ”FairCert Certification Services Pvt Ltd” koskeva teksti.

7)

Korvataan tarkastuslaitosta ”Kiwa Sativa” koskevan tekstin 2 kohta seuraavasti:

”2.

Internetosoite: www.kiwa.com/pt”.

8)

Poistetaan tarkastuslaitosta ”Lacon GmbH” koskeva teksti.

9)

Korvataan tarkastuslaitosta ”LETIS S.A.” koskevan tekstin 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-135

Argentiina

x

x

BO-BIO-135

Bolivia

x

x

èBR-BIO-135 ç

èBrasilia ç

èx ç

èx ç

èx ç

è– ç

è– ç

èBZ-BIO-135 ç

èBelize ç

èx ç

èx ç

èx ç

è– ç

è– ç

èCO-BIO-135 ç

èKolumbia ç

èx ç

èx ç

èx ç

è– ç

è– ç

èCR-BIO-135 ç

èCosta Rica ç

è– ç

èx ç

è– ç

è– ç

è– ç

èDO-BIO-135 ç

èDominikaaninen tasavalta ç

èx ç

èx ç

èx ç

è– ç

è– ç

EC-BIO-135

Ecuador

x

x

èGT-BIO-135 ç

èGuatemala ç

èx ç

èx ç

èx ç

è– ç

è– ç

èHN-BIO-135 ç

èHonduras ç

èx ç

èx ç

èx ç

è– ç

è– ç

KY-BIO-135

Caymansaaret

x

x

MX-BIO-135

Meksiko

x

èPA-BIO-135 ç

èPanama ç

èx ç

èx ç

èx ç

è– ç

è– ç

PE-BIO-135

Peru

x

x

PY-BIO-135

Paraguay

x

x

èSV-BIO-135 ç

èEl Salvador ç

èx ç

èx ç

èx ç

è– ç

è– ç

UY-BIO-135

Uruguay

x

–”

10)

Muutetaan tarkastuslaitosta ”OneCert International PVT Ltd” koskeva teksti seuraavasti:

a)

korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: KA-23B, Near Greenphield Public School, Shri Ram Colony, Ramnagar Ext., Sodala, Jaipur, 302019, Rajasthan, India

2.

Internetosoite: www.onecertinternational.com”;

b)

poistetaan 3 kohdassa olevasta taulukosta Intiaa koskeva rivi.

11)

Poistetaan tarkastuslaitosta ”Oregon Tilth” koskevan tekstin 3 kohdassa olevasta taulukosta Panamaa koskeva rivi.

12)

Poistetaan tarkastuslaitosta ”Organic Standard” koskevan tekstin 3 kohdassa olevasta taulukosta Venäjää koskeva rivi.

13)

Poistetaan tarkastuslaitosta ”Soil Association Certification Limited” koskeva teksti.

14)

Korvataan tarkastuslaitosta ”Tse-Xin Organic Certification Corporation” koskevan tekstin 1 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: Xizhi District, City: 221416 New Taipei City, 26 F, No. 95, Sec. 1, Xintai 5th Rd.”