6.9.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 231/32


KOMISSION ASETUS (EU) 2022/1466,

annettu 5 päivänä syyskuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen aromiaineiden poistamisesta unionin luettelosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen aromien ja raaka-aineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 872/2012 (3) vahvistettiin aromiaineiden luettelo ja sisällytettiin se asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaan A osaan.

(3)

Mainittu luettelo voidaan saattaa ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai jäsenvaltion tai asianomaisen osapuolen toimittaman hakemuksen johdosta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I vahvistettu unionin luettelo aromeista ja raaka-aineista sisältää muun muassa joukon aromiaineita, joiden osalta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ei ollut voinut käytettävissä olevien tietojen perusteella sulkea pois kuluttajien terveydelle aiheutuvaa turvallisuusriskiä, kun luettelo hyväksyttiin asetuksella (EU) N:o 872/2012, ja katsoi sen vuoksi, että lisätiedot olivat tarpeen arvioinnin saattamiseksi päätökseen. Kyseiset aineet sisällytettiin unionin luetteloon aromiaineista sillä edellytyksellä, että elintarviketurvallisuusviranomaisen ilmaisemiin huolenaiheisiin liittyvät turvallisuustiedot toimitettiin ennen asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevassa A osassa vahvistettujen erityisten määräaikojen päättymistä. Seuraavien aineiden saattamisesta markkinoille aromiaineina vastaavat toimijat eivät kuitenkaan toimittaneet vaadittuja tietoja ja peruuttivat hakemuksensa: 1-(4-Metoksifenyyli)pent-1-en-3-oni (FL-nro 07.030); Vanillylideeniasetoni (FL-nro 07.046); 1-(4-Metoksifenyyli)-4-metyylipent-1-en-3-oni (FL-nro 07.049); 4-(2,3,6-Trimetyylifenyyli)but-3-en-2-oni (FL-nro 07.206); 6-Metyyli-3-hepten-2-oni (FL-nro 07.258); 5,6-Dihydro-3,6-dimetyylibentsofuran-2(4H)-oni (FL-nro 10.034); 5,6,7,7a-Tetrahydro-3,6-dimetyylibentsofuran-2(4H)-oni (FL-nro 10.036); 3,4-Dimetyyli-5-pentylideenifuran-2(5H)-oni (FL-nro 10.042); 2,7-Dimetyyliokta-5(trans),7-dieno-1,4-laktoni (FL-nro 10.043); Heks-2-eno-1,4-laktoni (FL-nro 10.046); Non-2-eno-1,4-laktoni (FL-nro 10.054); 2-Dekeno-1,4-laktoni (FL-nro 10.060); 5-Pentyyli-3H-furan-2-oni (FL-nro 10.170); Allyyli-2-furoaatti (FL-nro 13.004); 3-(2-Furyyli)akrylaldehydi (FL-nro 13.034); Furfurylideeni-2-butanaali (FL-nro 13.043); 4-(2-furyyli)but-3-en-2-oni (FL-nro 13.044); 3-(2-Furyyli)-2-metyyliprop-2-enaali (FL-nro 13.046); 3-Asetyyli-2,5-dimetyylifuraani (FL-nro 13.066); 2-Butyylifuraani (FL-nro 13.103); 3-(2-Furyyli)-2-fenyyliprop-2-enaali (FL-nro 13.137) sekä 3-(5-Metyyli-2-furyyli)prop-2-enaali (FL-nro 13.150).

(5)

Kyseiset aineet olisi sen vuoksi poistettava aromiaineita koskevasta unionin luettelosta.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1334/2008 olisi muutettava.

(7)

Elintarvikkeita, joihin on lisätty jotakin asianomaisista aineista ja jotka on saatettu markkinoille unionissa tai jotka on lähetetty kolmansista maista ja jotka olivat matkalla unioniin ennen tämän asetuksen voimaantuloa olisi voitava pitää kaupan unionissa niiden vähimmäissäilyvyysajan päättymiseen tai viimeiseen käyttöpäivään saakka. Tätä siirtymätoimenpidettä ei pitäisi soveltaa valmisteisiin, joihin on lisätty jotakin asianomaisista aineista ja joita ei ole tarkoitettu sellaisenaan nautittavaksi, koska elintarvikkeiden valmistajat, jotka käyttävät kyseisiä valmisteita ainesosina, tuntevat niiden koostumuksen käyttäessään niitä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Elintarvikkeita, joihin on lisätty jotakin tämän asetuksen liitteessä lueteltua aromiainetta ja jotka on laillisesti saatettu markkinoille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voidaan edelleen pitää kaupan niiden vähimmäissäilyvyysajan päättymiseen tai viimeiseen käyttöpäivään saakka.

2.   Unioniin tuotuja elintarvikkeita, joihin on lisätty jotakin tämän asetuksen liitteessä lueteltua aromiainetta, voidaan pitää kaupan niiden vähimmäissäilyvyysajan päättymiseen tai viimeiseen käyttöpäivään saakka, jos tällaisten elintarvikkeiden tuoja voi osoittaa, että ne oli lähetetty kyseisestä kolmannesta maasta ja olivat matkalla unioniin ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä siirtymätoimenpiteitä ei sovelleta valmisteisiin, joita ei ole tarkoitettu sellaisenaan nautittavaksi ja joihin on lisätty jotakin tämän asetuksen liitteessä luetelluista aromiaineista.

4.   Tässä asetuksessa valmisteilla tarkoitetaan yhden tai useamman aromin seoksia, joihin voidaan lisätä myös muita elintarvikkeiden ainesosia, kuten elintarvikkeiden lisäaineita, entsyymejä tai kantaja-aineita niiden varastoinnin, myynnin, standardoinnin, laimentamisen tai liukenemisen helpottamiseksi.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä syyskuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 872/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetyn aromiaineiden luettelon hyväksymisestä, sen sisällyttämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I sekä komission asetuksen (EY) N:o 1565/2000 ja komission päätöksen 1999/217/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 2.10.2012, s. 1).


LIITE

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevasta A osasta seuraavat kohdat:

”07.030

1-(4-Metoksifenyyli)pent-1-en-3-oni

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.046

Vanillylideeniasetoni

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.049

1-(4-Metoksifenyyli)-4-metyylipent-1-en-3-oni

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.206

4-(2,3,6-Trimetyylifenyyli)but-3-en-2-oni

56681-06-2

 

 

 

 

2

EFSA

07.258

6-Metyyli-3-hepten-2-oni

2009-74-7

 

 

 

 

1

EFSA

10.034

5,6-Dihydro-3,6-dimetyylibentsofuran-2(4H)-oni

80417-97-6

1163

 

 

 

2

EFSA

10.036

5,6,7,7a-Tetrahydro-3,6-dimetyylibentsofuran-2(4H)-oni

13341-72-5

1162

 

 

 

2

EFSA

10.042

3,4-Dimetyyli-5-pentylideenifuran-2(5H)-oni

774-64-1

 

11873

Vähintään 93 %; toissijainen ainesosa: 1–2 % 3,4-dimetyyli-5-ketobutaanihappo-gamma-laktonia

 

2

EFSA

10.043

2,7-Dimetyyliokta-5(trans),7-dieno-1,4-laktoni

78548-56-8

 

 

 

 

2

EFSA

10.046

Heks-2-eno-1,4-laktoni

2407-43-4

 

 

 

 

2

EFSA

10.054

Non-2-eno-1,4-laktoni

21963-26-8

 

 

 

 

2

EFSA

10.060

2-Dekeno-1,4-laktoni

2518-53-8

 

 

 

 

2

EFSA

10.170

5-Pentyyli-3H-furan-2-oni

51352-68-2

1989

 

3H- ja 5H-isomeerien seos (2:1)

 

2

EFSA

13.004

Allyyli-2-furoaatti

4208-49-5

21

360

 

 

2

EFSA

13.034

3-(2-Furyyli)akrylaldehydi

623-30-3

1497

 

 

 

1

EFSA

13.043

Furfurylideeni-2-butanaali

770-27-4

1501

11885

 

 

1

EFSA

13.044

4-(2-furyyli)but-3-en-2-oni

623-15-4

1511

11838

 

 

1

EFSA

13.046

3-(2-Furyyli)-2-metyyliprop-2-enaali

874-66-8

1498

11878

 

 

1

EFSA

13.066

3-Asetyyli-2,5-dimetyylifuraani

10599-70-9

1506

10921

 

 

4

EFSA

13.103

2-Butyylifuraani

4466-24-4

1490

10927

 

 

3

EFSA

13.137

3-(2-Furyyli)-2-fenyyliprop-2-enaali

65545-81-5

1502

11928

 

 

1

EFSA

13.150

3-(5-Metyyli-2-furyyli)prop-2-enaali

5555-90-8

1499

 

 

 

1

EFSA”