25.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 196/74


KOMISSION ASETUS (EU) 2022/1290,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ametoktradiinin, klormekvatin, dodiinin, nikotiinin, profenofossin ja Spodoptera exigua multicapsid -monisärmiöviruksen (SeMNPV) isolaatin BV-0004 jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ametoktradiinin ja dodiinin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Klormekvatin ja nikotiinin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa A osassa. Profenofossin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä II sekä liitteessä III olevassa B osassa. Asetuksessa (EY) N:o 396/2005 ei ole vahvistettu erityisiä jäämien enimmäismääriä Spodoptera exigua multicapsid -monisärmiöviruksen (SeMNPV) isolaatille BV-0004 eikä tätä ainetta ole sisällytetty kyseisen asetuksen liitteeseen IV, joten siihen sovelletaan kyseisen asetuksen 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettua oletusarvoa 0,01 mg/kg.

(2)

Ametoktradiini-tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä mehiläisiä houkutteleviin viljelykasveihin (mistä saattaa aiheutua tehoaineen jäämiä hunajaan) koskevan hyväksymismenettelyn yhteydessä tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus, jossa pyydettiin muuttamaan voimassa olevia jäämien enimmäismääriä hunajan osalta.

(3)

Dodiinin osalta tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus, jossa pyydettiin muuttamaan voimassa olevia jäämien enimmäismääriä sitrushedelmien osalta.

(4)

Asianomaiset jäsenvaltiot arvioivat molemmat hakemukset asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti, ja arviointiraportit toimitettiin komissiolle.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi hakemukset ja arviointiraportit ja tarkasteli etenkin kuluttajille ja tarpeen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellut lausunnot ehdotetuista jäämien enimmäismääristä (2). Se toimitti lausunnot hakijoille, komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti ne.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kaikki toimitettavien tietojen täydellisyyttä koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijoiden pyytämät muutokset jäämien enimmäismääriin olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Elintarviketurvallisuusviranomainen otti päätelmässään huomioon aineiden toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Näitä aineita mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen näille aineille taikka asianomaisten tuotteiden suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoittaneet, että hyväksyttävä päiväsaanti tai akuutin altistumisen viiteannos olisivat vaarassa ylittyä.

(7)

Klormekvatin väliaikaiseksi jäämien enimmäismääräksi vahvistettiin komission asetuksella (EU) 2019/1561 (3) osterivinokkaiden osalta 6 mg/kg ja komission asetuksella (EU) 2017/693 (4) viljeltyjen sienten osalta 0,9 mg/kg. Nämä väliaikaiset jäämien enimmäismäärät määritettiin, koska seurantatiedot osoittivat, että käsittelemättömissä viljellyissä sienissä esiintyi määritysrajan ylittäviä jäämiä, jotka johtuivat viljeltyjen sienten ristikontaminaatiosta klormekvatilla laillisesti käsiteltyjen olkien kanssa. Väliaikaiset jäämien enimmäismäärät vahvistettiin 13 päivään huhtikuuta 2021 saakka, kunnes seurantatiedot asianomaisen aineen esiintymisestä kyseisissä tuotteissa on toimitettu.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ja elintarvikealan toimijat ovat toimittaneet tuoreita seurantatietoja, jotka osoittavat, että määritysrajan ylittäviä klormekvatin jäämiä esiintyy edelleen osterivinokkaissa ja viljellyissä sienissä. Sienenviljelijät ilmoittivat komissiolle yhdestä meneillään olevasta tutkimuksesta, jossa arvioidaan osterivinokkaiden ja muiden viljeltyjen sienten saastumistasoja. Koska tutkimus saatetaan päätökseen vuonna 2022 ja kerätyt tiedot toimitetaan sitten komissiolle, on syytä jatkaa kyseisten väliaikaisten jäämien enimmäismäärien voimassaoloa vuodella tämän asetuksen julkaisemisesta.

(9)

Seurantatiedot osoittivat, että puissa esiintyi aiemman käytön seurauksena edelleen jäämiä, joten asetuksella (EU) 2017/693 vahvistettiin myös päärynöiden osalta klormekvatin väliaikaiseksi jäämien enimmäismääräksi 0,07 mg/kg. Väliaikainen jäämien enimmäismäärä vahvistettiin 13 päivään huhtikuuta 2021 saakka, kunnes seurantatiedot asianomaisen aineen esiintymisestä kyseisessä tuotteessa on toimitettu. Elintarviketurvallisuusviranomainen, jäsenvaltiot ja elintarvikealan toimijat ovat toimittaneet tuoreita seurantatietoja, jotka osoittavat, että määritysrajan ylittäviä kyseisen aineen jäämiä esiintyy edelleen päärynöissä. Sen vuoksi on aiheellista jatkaa klomerkvatin määrien seurantaa päärynöiden osalta ja pidentää kyseisen väliaikaisen jäämien enimmäismäärän voimassaoloa seitsemällä vuodella tämän asetuksen julkaisemisesta.

(10)

Nikotiinille vahvistettiin komission asetuksella (EU) 2017/978 (5) väliaikaiset jäämien enimmäismäärät luonnonvaraisten sienten osalta (muut kuivatut luonnonvaraiset sienet kuin herkkutatit) 19 päivään lokakuuta 2021 saakka, kunnes uudet tiedot, jotka koskevat nikotiinin luonnollista esiintymistä tai muodostumista kyseisissä tuotteissa, on toimitettu ja arvioitu. Nikotiinin esiintyvyyttä kyseisissä tuotteissa luonnostaan tai sen muodostumismekanismia ei ole yksiselitteisesti osoitettu tieteellisesti. Elintarviketurvallisuusviranomainen ja elintarvikealan toimijat ovat toimittaneet tuoreita seurantatietoja, jotka osoittavat, että määritysrajan ylittäviä tämän aineen jäämiä esiintyy edelleen kyseisissä tuotteissa. Sen vuoksi on aiheellista jatkaa kyseisissä tuotteissa olevien nikotiinin määrien seurantaa ja pidentää asianomaisten väliaikaisten jäämien enimmäismäärien voimassaoloa siihen asti, kun tämän asetuksen julkaisemisesta on kulunut seitsemän vuotta.

(11)

Profenofossin väliaikainen jäämien enimmäismäärä vahvistettiin komission asetuksella (EU) 2017/978 ruusun terälehdille 18 päivään lokakuuta 2021 saakka, kunnes seurantatiedot asianomaisen aineen esiintymisestä kyseisessä tuotteessa on toimitettu. Elintarviketurvallisuusviranomainen ja elintarvikealan toimijat ovat toimittaneet tuoreita seurantatietoja, jotka osoittavat, että määritysrajan ylittäviä kyseisen aineen jäämiä esiintyy edelleen ruusun terälehdissä. Sen vuoksi on aiheellista jatkaa ruusun terälehdissä olevien profenossin määrien seurantaa ja pidentää asianomaisen väliaikaisen jäämien enimmäismäärän voimassaoloa seitsemällä vuodella tämän asetuksen julkaisemisesta.

(12)

Jäsenvaltiolle toimitettiin hakemus tehoaineen Spodoptera exigua multicapsid -monisärmiöviruksen (SeMNPV) BV-0004 isolaatin hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan mukaisesti (6). Asianomainen jäsenvaltio arvioi hakemuksen kyseisen asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Elintarviketurvallisuusviranomainen tutki hakemuksen ja esitti tehoainetta sisältävien torjunta-aineiden riskinarviointia koskevaa vertaisarviointia käsittelevän päätelmänsä (7), jossa se ilmoitti, että Spodoptera exigua multicapsid -monisärmiöviruksen (SeMNPV) isolaatti BV-0004 voidaan sisällyttää asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteeseen IV. Tämän vuoksi on aiheellista sisällyttää kyseinen aine asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteeseen IV.

(13)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen perusteltujen lausuntojen ja päätelmän perusteella ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan mukaiset tekijät huomioon ottaen ehdotetut muutokset jäämien enimmäismääriin ovat asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimusten mukaiset.

(14)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla verkossa: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in honey. EFSA Journal 2021;19(11):6943.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dodine in citrus fruits. EFSA Journal 2021;19(11):6950.

(3)  Komission asetus (EU) 2019/1561, annettu 17 päivänä syyskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klormekvatin jäämien enimmäismääristä viljellyissä sienissä (EUVL L 240, 18.9.2019, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) 2017/693, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bitertanolin, klormekvatin ja tebufenpyradin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 101, 13.4.2017, s. 1).

(5)  Komission asetus (EU) 2017/978, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse seuraavien aineiden jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla: fluopyrami; heksakloorisykloheksaani (HCH), alfa-isomeeri; heksakloorisykloheksaani (HCH), beta-isomeeri; heksakloorisykloheksaani (HCH), isomeerien summa, ei kuitenkaan gamma-isomeeri; lindaani (heksakloorisykloheksaani (HCH), gamma-isomeeri); nikotiini ja profenofossi (EUVL L 151, 14.6.2017, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV). EFSA Journal 2021;19(10):6848.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja IV seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä II olevat ametoktradiinia ja dodiinia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”LIITE II

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan  (1)

Ametoktradiini (R) (F)

Dodiini

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

0110000

Sitrushedelmät

0,01  (*1)

1,5

0110010

Greipit

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

0110040

Limetit

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

0110990

Muut (2)

 

 

0120000

Pähkinät

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Mantelit

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

 

0120070

Makadamiat

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

0120110

Jalopähkinät

 

 

0120990

Muut (2)

 

 

0130000

Siemenhedelmät

0,01  (*1)

 

0130010

Omenat

 

0,9

0130020

Päärynät

 

0,9

0130030

Kvittenit

 

5

0130040

Mispelit

 

5

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

5

0130990

Muut (2)

 

0,9

0140000

Kivihedelmät

0,01  (*1)

 

0140010

Aprikoosit

 

0,1

0140020

Kirsikat

 

3

0140030

Persikat

 

0,1

0140040

Luumut

 

0,01  (*1)

0140990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

0,01  (*1)

0151000

a)

Viinirypäleet

6

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

0152000

b)

Mansikat

0,01  (*1)

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,01  (*1)

 

0153010

Karhunvatukat

 

 

0153020

Sinivatukat

 

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

 

0153990

Muut (2)

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,01  (*1)

 

0154010

Pensasmustikat

 

 

0154020

Karpalot

 

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

 

0154990

Muut (2)

 

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,01  (*1)

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

0161010

Taatelit

 

0,01  (*1)

0161020

Viikunat

 

0,01  (*1)

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

20

0161040

Kumkvatit

 

0,01  (*1)

0161050

Karambolat

 

0,01  (*1)

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

0,01  (*1)

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0,01  (*1)

0161990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0,01  (*1)

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

0162020

Litsit

 

 

0162030

Passiot/maracujat

 

 

0162040

Kaktusviikunat

 

 

0162050

Tähtiomenat

 

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

0162990

Muut (2)

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

0163010

Avokadot

 

0,01  (*1)

0163020

Banaanit

 

0,5

0163030

Mangot

 

0,01  (*1)

0163040

Papaijat

 

0,01  (*1)

0163050

Granaattiomenat

 

0,01  (*1)

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0,01  (*1)

0163070

Guavat

 

0,01  (*1)

0163080

Ananakset

 

0,01  (*1)

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0,01  (*1)

0163100

Duriot

 

0,01  (*1)

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0,01  (*1)

0163990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

 

0,01  (*1)

0211000

a)

Perunat

0,05

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

0,05

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

0212020

Bataatit

 

 

0212030

Jamssit

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

0212990

Muut (2)

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

0,01  (*1)

 

0213010

Punajuuret

 

 

0213020

Porkkanat

 

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

 

0213040

Piparjuuret

 

 

0213050

Maa-artisokat

 

 

0213060

Palsternakat

 

 

0213070

Juuripersiljat

 

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

 

0213090

Kaurajuuret

 

 

0213100

Lantut

 

 

0213110

Nauriit

 

 

0213990

Muut (2)

 

 

0220000

Sipulikasvit

 

0,01  (*1)

0220010

Valkosipulit

1,5

 

0220020

Sipulit

1,5

 

0220030

Salottisipulit

1,5

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

20 (+)

 

0220990

Muut (2)

0,01  (*1)

 

0230000

Hedelmävihannekset

 

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

 

0231010

Tomaatit

2

 

0231020

Paprikat

1,5

 

0231030

Munakoisot

2

 

0231040

Okrat

1,5

 

0231990

Muut (2)

1,5

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

0232010

Kurkut

2

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

3

 

0232030

Kesäkurpitsat

3

 

0232990

Muut (2)

3

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

3

 

0233010

Melonit

 

 

0233020

Kurpitsat

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

0233990

Muut (2)

 

 

0234000

d)

Sokerimaissit

0,01  (*1)

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,01  (*1)

 

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

9

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

0241990

Muut (2)

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

9

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

15

 

0242990

Muut (2)

0,01  (*1)

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

60

 

0243020

Lehtikaali

50

 

0243990

Muut (2)

0,01  (*1)

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

9

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

 

0,01  (*1)

0251010

Vuonankaali

70

 

0251020

Lehtisalaatti

50

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

50

 

0251040

Krassit, idut ja versot

50

 

0251050

Krassikanankaali

50

 

0251060

Sinappikaali/rucola

50

 

0251070

Lehtisinappi

50

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

50

 

0251990

Muut (2)

0,01  (*1)

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

60

0,01  (*1)

0252010

Pinaatti

 

 

0252020

Vihannesportulakka

 

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

0252990

Muut (2)

 

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

50

0,01  (*1)

0254000

d)

Vesikrassi

50

0,01  (*1)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

 

0,02  (*1)

0256010

Kirveli

50

 

0256020

Ruohosipuli

40

 

0256030

Yrttiselleri

40

 

0256040

Persilja

40

 

0256050

Salvia

40

 

0256060

Rosmariini

40

 

0256070

Timjami

40

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

40

 

0256090

Laakerinlehdet

40

 

0256100

Rakuuna

40

 

0256990

Muut (2)

40

 

0260000

Palkovihannekset

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

 

0260050

Linssit

 

 

0260990

Muut (2)

 

 

0270000

Varsivihannekset

 

0,01  (*1)

0270010

Parsa

0,01  (*1)

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

0,01  (*1)

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

20

 

0270040

Salaattifenkoli

20

 

0270050

Latva-artisokka

0,01  (*1)

 

0270060

Purjo

5

 

0270070

Raparperi

0,01  (*1)

 

0270080

Bambunversot

0,01  (*1)

 

0270090

Palmunsydämet

0,01  (*1)

 

0270990

Muut (2)

0,01  (*1)

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Viljellyt sienet

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Tarhapavut

 

 

0300020

Linssit

 

 

0300030

Herneet

 

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

0300990

Muut (2)

 

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01  (*1)

 

0401000

Öljysiemenet

 

0,01  (*1)

0401010

Pellavansiemenet

 

 

0401020

Maapähkinät

 

 

0401030

Unikonsiemenet

 

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

 

0401060

Rapsinsiemenet

 

 

0401070

Soijapavut

 

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

 

0401100

Kurpitsansiemenet

 

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

 

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

 

0401130

Ruistankionsiemenet

 

 

0401140

Hampunsiemenet

 

 

0401150

Risiininsiemenet

 

 

0401990

Muut (2)

 

 

0402000

Öljysiemenkasvit

 

 

0402010

Öljyoliivit

 

20

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0,01  (*1)

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

0,01  (*1)

0402040

Kapokki

 

0,01  (*1)

0402990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0500000

VILJAT

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Ohra

(+)

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

 

0500030

Maissi

 

 

0500040

Viljahirssi

 

 

0500050

Kaura

(+)

 

0500060

Riisi

 

 

0500070

Ruis

(+)

 

0500080

Kirjodurra

 

 

0500090

Vehnä

(+)

 

0500990

Muut (2)

 

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Teet

 

 

0620000

Kahvipavut

 

 

0630000

Yrttiteet

 

 

0631000

a)

kukista

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

0631030

Ruusu

 

 

0631040

Jasmiini

 

 

0631050

Lehmus

 

 

0631990

Muut (2)

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

 

0632010

Mansikka

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Muut (2)

 

 

0633000

c)

juurista

 

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Muut (2)

 

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

 

0640000

Kaakaopavut

 

 

0650000

Johanneksenleipä

 

 

0700000

HUMALA

90 (+)

0,05  (*1)

0800000

MAUSTEET

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis

 

 

0810020

Mustakumina

 

 

0810030

Selleri

 

 

0810040

Korianteri

 

 

0810050

Kumina

 

 

0810060

Tilli

 

 

0810070

Fenkoli

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

0810990

Muut (2)

 

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Maustepippuri

 

 

0820020

Limopuun marjat

 

 

0820030

Kumina

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

0820050

Katajanmarja

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

 

0820070

Vanilja

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

0820990

Muut (2)

 

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kaneli

 

 

0830990

Muut (2)

 

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

0840010

Lakritsi

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Inkivääri (10)

 

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Piparjuuri (11)

 

 

0840990

Muut (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Mausteneilikka

 

 

0850020

Kapris

 

 

0850990

Muut (2)

 

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Maustesahrami

 

 

0860990

Muut (2)

 

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskotti

 

 

0870990

Muut (2)

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Sokerijuurikas

 

 

0900020

Sokeriruoko

 

 

0900030

Juurisikuri

 

 

0900990

Muut (2)

 

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

1010000

Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

 

0,01  (*1)

1011000

a)

Siat

0,03  (*1)

 

1011010

Lihas

(+)

 

1011020

Rasva

(+)

 

1011030

Maksa

(+)

 

1011040

Munuaiset

(+)

 

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

1011990

Muut (2)

 

 

1012000

b)

Naudat

 

 

1012010

Lihas

0,03  (*1)

(+)

1012020

Rasva

0,03  (*1)

(+)

1012030

Maksa

0,04 (+)

(+)

1012040

Munuaiset

0,03  (*1)

(+)

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,03  (*1)

 

1012990

Muut (2)

0,03  (*1)

 

1013000

c)

Lampaat

0,03  (*1)

 

1013010

Lihas

(+)

(+)

1013020

Rasva

(+)

(+)

1013030

Maksa

(+)

(+)

1013040

Munuaiset

(+)

(+)

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

1013990

Muut (2)

 

 

1014000

d)

Vuohet

0,03  (*1)

 

1014010

Lihas

(+)

(+)

1014020

Rasva

(+)

(+)

1014030

Maksa

(+)

(+)

1014040

Munuaiset

(+)

(+)

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

1014990

Muut (2)

 

 

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

1015010

Lihas

0,03  (*1)

 

1015020

Rasva

0,03  (*1)

 

1015030

Maksa

0,04 (+)

 

1015040

Munuaiset

0,03  (*1)

 

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,03  (*1)

 

1015990

Muut (2)

0,03  (*1)

 

1016000

f)

Siipikarja

0,03  (*1)

 

1016010

Lihas

(+)

 

1016020

Rasva

(+)

 

1016030

Maksa

(+)

 

1016040

Munuaiset

(+)

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

1016990

Muut (2)

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

0,03  (*1)

 

1017010

Lihas

 

 

1017020

Rasva

 

 

1017030

Maksa

 

 

1017040

Munuaiset

 

 

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

1017990

Muut (2)

 

 

1020000

Maito

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Nautaeläimet

(+)

(+)

1020020

Lampaat

(+)

(+)

1020030

Vuohet

(+)

(+)

1020040

Hevoset

(+)

 

1020990

Muut (2)

 

 

1030000

Linnunmunat

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kanat

(+)

 

1030020

Ankat

(+)

 

1030030

Hanhet

(+)

 

1030040

Viiriäiset

(+)

 

1030990

Muut (2)

 

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet (7)

5

0,05  (*1)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1100000

ELÄINPERÄISET TUOTTEET – KALAT, KALATUOTTEET JA MUUT MERI- JA MAKEANVEDEN ELINTARVIKKEET (8)

 

 

1200000

YKSINOMAAN REHUKSI TARKOITETUT TUOTTEET TAI NIIDEN OSAT (8)

 

 

1300000

JALOSTETUT ELINTARVIKKEET (9)

 

 

(**)

Torjunta-aineen ja koodin yhdistelmä, johon sovelletaan liitteessä III olevassa B osassa vahvistettua jäämien enimmäismäärää.

Ametoktradiini (R) (F)

(R)

Jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta: Ametoktradiini – koodi 1000000 paitsi 1040000: Ametoktradiini, metaboliitti 4-(7-amino-5-etyyli[1,2,4]triatsolo, [1,5-a]pyrimidin-6-yyli)butaanihappo (M650F01) ja metaboliitti 6-(7-amino-5-etyyli[1,2,4]triatsolo [1,5-a]pyrimidin-6-yyli)heksaanihappo (M650F06), ilmaistuna ametoktradiinina.

(F)

Rasvaliukoinen

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä vuoroviljelykasveissa esiintyviin jäämiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 7. heinäkuuta 2023, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0500070 Ruis

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 7. heinäkuuta 2023, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0700000 HUMALA

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 7. heinäkuuta 2023, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0220040 Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä vuoroviljelykasveissa esiintyviin jäämiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 7. heinäkuuta 2023, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0500010 Ohra

0500050 Kaura

0500090 Vehnä

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä varastointistabiiliuteen ja ruokintatutkimuksiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 7. heinäkuuta 2023, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

1012010 Lihas

1012020 Rasva

1012030 Maksa

1012040 Munuaiset

1015010 Lihas

1015020 Rasva

1015030 Maksa

1015040 Munuaiset

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä varastointistabiiliuteen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 7. heinäkuuta 2023, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

1011010 Lihas

1011020 Rasva

1011030 Maksa

1011040 Munuaiset

1013010 Lihas

1013020 Rasva

1013030 Maksa

1013040 Munuaiset

1014010 Lihas

1014020 Rasva

1014030 Maksa

1014040 Munuaiset

1016010 Lihas

1016020 Rasva

1016030 Maksa

1016040 Munuaiset

1020010 Nautaeläimet

1020020 Lampaat

1020030 Vuohet

1020040 Hevoset

1030010 Kanat

1030020 Ankat

1030030 Hanhet

1030040 Viiriäiset

Dodiini

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 24. kesäkuuta 2018, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

1012010 Lihas

1012020 Rasva

1012030 Maksa

1012040 Munuaiset

1013010 Lihas

1013020 Rasva

1013030 Maksa

1013040 Munuaiset

1014010 Lihas

1014020 Rasva

1014030 Maksa

1014040 Munuaiset

1020010 Nautaeläimet

1020020 Lampaat

1020030 Vuohet

Profenofossi (F)

(F)

Rasvaliukoinen

Vuosina 2012 ja 2015 toteutetusta seurannasta saadut tiedot osoittavat, että profenofossin jäämiä esiintyy yrteissä. Seurantatietoja on saatava lisää, jotta voidaan selvittää, miten profenofossin esiintyminen yrteissä kehittyy. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon kyseiset tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 18. lokakuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0256000 f) Yrtit ja syötävät kukat

0256010 Kirveli

0256020 Ruohosipuli

0256030 Yrttiselleri

0256040 Persilja

0256050 Salvia

0256060 Rosmariini

0256070 Timjami

0256080 Basilika ja syötävät kukat

0256090 Laakerinlehdet

0256100 Rakuuna

0256990 Muut (2)

Viimeaikaiset seurantatiedot osoittavat, että profenofossin jäämiä esiintyy ruusun terälehdissä. Seurantatietoja on saatava lisää, jotta voidaan selvittää, miten profenofossin esiintyminen ruusun terälehdissä kehittyy. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon nämä tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 25 päivänä heinäkuuta 2029, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0631030 Ruusu

Maustepaprikoihin sovellettava jäämien enimmäismäärä: 3 mg/kg.

0231020 Paprikat

2)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan A osassa olevat klormekvattia ja nikotiinia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”LIITE IIIA

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi-numero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan  (2)

Klormekvatti (klormekvatin ja sen suolojen summa, ilmaistuna klormekvattikloridina)

Nikotiini

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

0110000

Sitrushedelmät

0,01  (*2)

 

0110010

Greipit

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

0110040

Limetit

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

0110990

Muut (2)

 

 

0120000

Pähkinät

0,01  (*2)

 

0120010

Mantelit

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

 

0120070

Makadamiat

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

0120110

Jalopähkinät

 

 

0120990

Muut (2)

 

 

0130000

Siemenhedelmät

 

 

0130010

Omenat

0,01  (*2)

 

0130020

Päärynät

0,07 (+)

 

0130030

Kvittenit

0,01  (*2)

 

0130040

Mispelit

0,01  (*2)

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

0,01  (*2)

 

0130990

Muut (2)

0,01  (*2)

 

0140000

Kivihedelmät

0,01  (*2)

 

0140010

Aprikoosit

 

 

0140020

Kirsikat

 

 

0140030

Persikat

 

 

0140040

Luumut

 

 

0140990

Muut (2)

 

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,05

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

0152000

b)

Mansikat

0,01  (*2)

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,01  (*2)

 

0153010

Karhunvatukat

 

 

0153020

Sinivatukat

 

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

 

0153990

Muut (2)

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,01  (*2)

 

0154010

Pensasmustikat

 

 

0154020

Karpalot

 

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0,3 (+)

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

 

0154990

Muut (2)

 

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,01  (*2)

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

0161010

Taatelit

 

 

0161020

Viikunat

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

0161040

Kumkvatit

 

 

0161050

Karambolat

 

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

 

0161990

Muut (2)

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

0162020

Litsit

 

 

0162030

Passiot/maracujat

 

 

0162040

Kaktusviikunat

 

 

0162050

Tähtiomenat

 

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

0162990

Muut (2)

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

0163010

Avokadot

 

 

0163020

Banaanit

 

 

0163030

Mangot

 

 

0163040

Papaijat

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

 

0163070

Guavat

 

 

0163080

Ananakset

 

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

 

0163100

Duriot

 

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

 

0163990

Muut (2)

 

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01  (*2)

 

0211000

a)

Perunat

 

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

0212020

Bataatit

 

 

0212030

Jamssit

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

0212990

Muut (2)

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

0213010

Punajuuret

 

 

0213020

Porkkanat

 

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

 

0213040

Piparjuuret

 

 

0213050

Maa-artisokat

 

 

0213060

Palsternakat

 

 

0213070

Juuripersiljat

 

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

 

0213090

Kaurajuuret

 

 

0213100

Lantut

 

 

0213110

Nauriit

 

 

0213990

Muut (2)

 

 

0220000

Sipulikasvit

0,01  (*2)

 

0220010

Valkosipulit

 

 

0220020

Sipulit

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

 

0220990

Muut (2)

 

 

0230000

Hedelmävihannekset

0,01  (*2)

 

0231000

a)

Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

 

0231010

Tomaatit

 

 

0231020

Paprikat

 

 

0231030

Munakoisot

 

 

0231040

Okrat

 

 

0231990

Muut (2)

 

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

0232010

Kurkut

 

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

 

0232990

Muut (2)

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

0233010

Melonit

 

 

0233020

Kurpitsat

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

0233990

Muut (2)

 

 

0234000

d)

Sokerimaissit

 

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

 

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01  (*2)

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

0241990

Muut (2)

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

 

0242990

Muut (2)

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

 

0243020

Lehtikaali

 

 

0243990

Muut (2)

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

0,01  (*2)

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

 

 

0251010

Vuonankaali

 

 

0251020

Lehtisalaatti

 

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

 

0251050

Krassikanankaali

 

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

 

0251070

Lehtisinappi

 

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

 

0251990

Muut (2)

 

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

 

 

0252010

Pinaatti

 

 

0252020

Vihannesportulakka

 

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

0252990

Muut (2)

 

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

 

 

0254000

d)

Vesikrassi

 

 

0255000

e)

Salaattisikuri

 

 

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

 

0,4 (+)

0256010

Kirveli

 

(+)

0256020

Ruohosipuli

 

(+)

0256030

Yrttiselleri

 

(+)

0256040

Persilja

 

(+)

0256050

Salvia

 

(+)

0256060

Rosmariini

 

(+)

0256070

Timjami

 

(+)

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

(+)

0256090

Laakerinlehdet

 

(+)

0256100

Rakuuna

 

(+)

0256990

Muut (2)

 

(+)

0260000

Palkovihannekset

0,01  (*2)

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

 

0260050

Linssit

 

 

0260990

Muut (2)

 

 

0270000

Varsivihannekset

0,01  (*2)

 

0270010

Parsa

 

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

 

0270040

Salaattifenkoli

 

 

0270050

Latva-artisokka

 

 

0270060

Purjo

 

 

0270070

Raparperi

 

 

0270080

Bambunversot

 

 

0270090

Palmunsydämet

 

 

0270990

Muut (2)

 

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

 

 

0280010

Viljellyt sienet

0,9 (+)

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

0,01  (*2)

0,04 (+)

0280990

Sammalet ja jäkälät

0,01  (*2)

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01  (*2)

 

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01  (*2)

 

0300010

Tarhapavut

 

 

0300020

Linssit

 

 

0300030

Herneet

 

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

0300990

Muut (2)

 

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

 

0401000

Öljysiemenet

 

 

0401010

Pellavansiemenet

0,01  (*2)

 

0401020

Maapähkinät

0,01  (*2)

 

0401030

Unikonsiemenet

0,01  (*2)

 

0401040

Seesaminsiemenet

0,01  (*2)

 

0401050

Auringonkukansiemenet

0,01  (*2)

 

0401060

Rapsinsiemenet

7 (+)

 

0401070

Soijapavut

0,01  (*2)

 

0401080

Sinapinsiemenet

0,01  (*2)

 

0401090

Puuvillansiemenet

0,7

 

0401100

Kurpitsansiemenet

0,01  (*2)

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

0,01  (*2)

 

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

0,01  (*2)

 

0401130

Ruistankionsiemenet

0,01  (*2)

 

0401140

Hampunsiemenet

0,01  (*2)

 

0401150

Risiininsiemenet

0,01  (*2)

 

0401990

Muut (2)

0,01  (*2)

 

0402000

Öljysiemenkasvit

0,01  (*2)

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

0402040

Kapokki

 

 

0402990

Muut (2)

 

 

0500000

VILJAT

 

 

0500010

Ohra

7

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

0,01  (*2)

 

0500030

Maissi

0,01  (*2)

 

0500040

Viljahirssi

0,01  (*2)

 

0500050

Kaura

15

 

0500060

Riisi

0,01  (*2)

 

0500070

Ruis

8

 

0500080

Kirjodurra

0,01  (*2)

 

0500090

Vehnä

7

 

0500990

Muut (2)

0,01  (*2)

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05  (*2)

 

0610000

Teet

 

0,6 (+)

0620000

Kahvipavut

 

 

0630000

Yrttiteet

 

0,5 (+)

0631000

a)

kukista

 

(+)

0631010

Kamomilla

 

(+)

0631020

Hibiskus

 

(+)

0631030

Ruusu

 

(+)

0631040

Jasmiini

 

(+)

0631050

Lehmus

 

(+)

0631990

Muut (2)

 

(+)

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

(+)

0632010

Mansikka

 

(+)

0632020

Rooibos

 

(+)

0632030

Mate

 

(+)

0632990

Muut (2)

 

(+)

0633000

c)

juurista

 

(+)

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

(+)

0633020

Ginseng

 

(+)

0633990

Muut (2)

 

(+)

0639000

d)

muista kasvinosista

 

(+)

0640000

Kaakaopavut

 

 

0650000

Johanneksenleipä

 

 

0700000

HUMALA

0,05  (*2)

 

0800000

MAUSTEET

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05  (*2)

0,3 (+)

0810010

Anis

 

(+)

0810020

Mustakumina

 

(+)

0810030

Selleri

 

(+)

0810040

Korianteri

 

(+)

0810050

Kumina

 

(+)

0810060

Tilli

 

(+)

0810070

Fenkoli

 

(+)

0810080

Sarviapila

 

(+)

0810090

Muskottipähkinä

 

(+)

0810990

Muut (2)

 

(+)

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05  (*2)

0,3 (+)

0820010

Maustepippuri

 

(+)

0820020

Limopuun marjat

 

(+)

0820030

Kumina

 

(+)

0820040

Kardemumma

 

(+)

0820050

Katajanmarja

 

(+)

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

(+)

0820070

Vanilja

 

(+)

0820080

Tamarindi

 

(+)

0820990

Muut (2)

 

(+)

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05  (*2)

4 (+)

0830010

Kaneli

 

(+)

0830990

Muut (2)

 

(+)

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

4 (+)

0840010

Lakritsi

0,05  (*2)

(+)

0840020

Inkivääri (10)

 

(+)

0840030

Kurkuma

0,05  (*2)

(+)

0840040

Piparjuuri (11)

 

(+)

0840990

Muut (2)

0,05  (*2)

(+)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05  (*2)

4 (+)

0850010

Mausteneilikka

 

(+)

0850020

Kapris

 

(+)

0850990

Muut (2)

 

(+)

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05  (*2)

4 (+)

0860010

Maustesahrami

 

(+)

0860990

Muut (2)

 

(+)

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05  (*2)

4 (+)

0870010

Muskotti

 

(+)

0870990

Muut (2)

 

(+)

0900000

SOKERIKASVIT

0,01  (*2)

 

0900010

Sokerijuurikas

 

 

0900020

Sokeriruoko

 

 

0900030

Juurisikuri

 

 

0900990

Muut (2)

 

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

1010000

Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

 

 

1011000

a)

Siat

 

 

1011010

Lihas

0,3

 

1011020

Rasva

0,15

 

1011030

Maksa

1,5

 

1011040

Munuaiset

1,5

 

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1,5

 

1011990

Muut (2)

0,01  (*2)

 

1012000

b)

Naudat

 

 

1012010

Lihas

0,3

 

1012020

Rasva

0,15

 

1012030

Maksa

1,5

 

1012040

Munuaiset

1,5

 

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1,5

 

1012990

Muut (2)

0,01  (*2)

 

1013000

c)

Lampaat

 

 

1013010

Lihas

0,4

 

1013020

Rasva

0,15

 

1013030

Maksa

1,5

 

1013040

Munuaiset

2

 

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1,5

 

1013990

Muut (2)

0,01  (*2)

 

1014000

d)

Vuohet

 

 

1014010

Lihas

0,3

 

1014020

Rasva

0,15

 

1014030

Maksa

1,5

 

1014040

Munuaiset

1,5

 

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1,5

 

1014990

Muut (2)

0,01  (*2)

 

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

1015010

Lihas

0,3

 

1015020

Rasva

0,15

 

1015030

Maksa

1,5

 

1015040

Munuaiset

1,5

 

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1,5

 

1015990

Muut (2)

0,01  (*2)

 

1016000

f)

Siipikarja

 

 

1016010

Lihas

0,05

 

1016020

Rasva

0,05

 

1016030

Maksa

0,15

 

1016040

Munuaiset

0,15

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,15

 

1016990

Muut (2)

0,01  (*2)

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

1017010

Lihas

0,3

 

1017020

Rasva

0,15

 

1017030

Maksa

1,5

 

1017040

Munuaiset

1,5

 

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1,5

 

1017990

Muut (2)

0,01  (*2)

 

1020000

Maito

0,5

 

1020010

Nautaeläimet

 

 

1020020

Lampaat

 

 

1020030

Vuohet

 

 

1020040

Hevoset

 

 

1020990

Muut (2)

 

 

1030000

Linnunmunat

0,15

 

1030010

Kanat

 

 

1030020

Ankat

 

 

1030030

Hanhet

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

1030990

Muut (2)

 

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet (7)

0,05  (*2)

 

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,01  (*2)

 

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,01  (*2)

 

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,3

 

1100000

ELÄINPERÄISET TUOTTEET – KALAT, KALATUOTTEET JA MUUT MERI- JA MAKEANVEDEN ELINTARVIKKEET (8)

 

 

1200000

YKSINOMAAN REHUKSI TARKOITETUT TUOTTEET TAI NIIDEN OSAT (8)

 

 

1300000

JALOSTETUT ELINTARVIKKEET (9)

 

 

Klormekvatti (klormekvatin ja sen suolojen summa, ilmaistuna klormekvattikloridina)

Viimeaikaiset seurantatiedot osoittavat, että klormekvatin jäämät päärynöissä ovat laskeneet mutta ylittävät edelleen määritysrajan aiemman käytön ja puissa olevien jäämien takia. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon nämä tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 25 päivänä heinäkuuta 2029, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0130020 Päärynät

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä viljelykasvustojen metabolismiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13. huhtikuuta 2019, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0401060 Rapsinsiemenet

Osterivinokkaisiin sovellettava jäämien enimmäismäärä on 6 mg/kg. Seurantatiedot osoittavat, että käsittelemättömiin viljeltyihin sieniin voi kohdistua ristikontaminaatiota oljista, jotka on laillisesti käsitelty klormekvatilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon nämä tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 25 päivänä heinäkuuta 2023, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0280010 Viljellyt sienet

Nikotiini

Nikotiinin esiintyvyyttä kyseisissä viljelykasveissa luonnostaan tai sen muodostumismekanismia ei ole yksiselitteisesti osoitettu tieteellisesti. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon kyseiset tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 19. lokakuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0154050 Ruusunmarjat

0256000 f) Yrtit ja syötävät kukat

0256010 Kirveli

0256020 Ruohosipuli

0256030 Yrttiselleri

0256040 Persilja

0256050 Salvia

0256060 Rosmariini

0256070 Timjami

0256080 Basilika ja syötävät kukat

0256090 Laakerinlehdet

0256100 Rakuuna

0256990 Muut (2)

0610000 Teet

0630000 Yrttiteet

0631000 a) kukista

0631010 Kamomilla

0631020 Hibiskus

0631030 Ruusu

0631040 Jasmiini

0631050 Lehmus

0631990 Muut (2)

0632000 b) lehdistä ja yrteistä

0632010 Mansikka

0632020 Rooibos

0632030 Mate

0632990 Muut (2)

0633000 c) juurista

0633010 Valeriaana/rohtovirmajuuri

0633020 Ginseng

0633990 Muut (2)

0639000 d) muista kasvinosista

0800000 MAUSTEET

0810000 Siemenet, mausteena käytetyt

0810010 Anis

0810020 Mustakumina

0810030 Selleri

0810040 Korianteri

0810050 Kumina

0810060 Tilli

0810070 Fenkoli

0810080 Sarviapila

0810090 Muskottipähkinä

0810990 Muut (2)

0820000 Hedelmät, mausteena käytetyt

0820010 Maustepippuri

0820020 Limopuun marjat

0820030 Kumina

0820040 Kardemumma

0820050 Katajanmarja

0820060 Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

0820070 Vanilja

0820080 Tamarindi

0820990 Muut (2)

0830000 Kuoret, mausteena käytetyty

0830010 Kaneli

0830990 Muut (2)

0840000 Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

0840010 Lakritsi

0840020 Inkivääri (10)

0840030 Kurkuma

0840040 Piparjuuri (11)

0840990 Muut (2)

0850000 Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0850010 Mausteneilikka

0850020 Kapris

0850990 Muut (2)

0860000 Luotit, mausteena käytetyt

0860010 Maustesahrami

0860990 Muut (2)

0870000 Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0870010 Muskotti

0870990 Muut (2)

Kuivattuihin luonnonvaraisiin sieniin sovelletaan seuraavia jäämien enimmäismääriä: 2,3 mg/kg herkkutattien osalta, 1,2 mg/kg muiden kuivattujen luonnonvaraisten sienien kuin herkkutattien osalta. Viimeaikaiset seurantatiedot osoittavat, että nikotiinin jäämiä esiintyy kuivatuissa herkkutateissa ja muissa kuivatuissa luonnonvaraisissa sienissä kuin herkkutateissa. Nikotiinin esiintyvyyttä kyseisissä viljelykasveissa luonnostaan tai sen muodostumismekanismia ei ole yksiselitteisesti osoitettu tieteellisesti. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon nämä tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 25 päivänä heinäkuuta 2029, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0280020 Luonnonvaraiset sienet

b)

Korvataan B osassa oleva profenofossia koskeva sarake seuraavasti:

”LIITE IIIB

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi numero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan  (3)

Profenofossi (F)

0130040

Mispelit

0,01  (*3)

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

0,01  (*3)

0154050

Ruusunmarjat

0,01  (*3)

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

0,01  (*3)

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

0,01  (*3)

0154080

Mustaseljan marjat

0,01  (*3)

0161050

Karambolat

0,01  (*3)

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

0,01  (*3)

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

0,01  (*3)

0162040

Kaktusviikunat

0,01  (*3)

0162050

Tähtiomenat

0,01  (*3)

0162060

Amerikanpersimonit

0,01  (*3)

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

0,01  (*3)

0163070

Guavat

0,01  (*3)

0163090

Leipäpuun hedelmät

0,01  (*3)

0163100

Duriot

0,01  (*3)

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

0,01  (*3)

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

0,01  (*3)

0251050

Krassikanankaali

0,01  (*3)

0251070

Lehtisinappi

0,01  (*3)

0252020

Vihannesportulakka

0,01  (*3)

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

0,01  (*3)

0256050

Salvia

0,05 (+)

0256060

Rosmariini

0,05 (+)

0256070

Timjami

0,05 (+)

0256080

Basilika ja syötävät kukat

0,05 (+)

0256090

Laakerinlehdet

0,05 (+)

0256100

Rakuuna

0,05 (+)

0270080

Bambunversot

0,01  (*3)

0270090

Palmunsydämet

0,01  (*3)

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01  (*3)

0401110

Värisaflorinsiemenet

0,02  (*3)

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

0,02  (*3)

0401130

Ruistankionsiemenet

0,02  (*3)

0401150

Risiininsiemenet

0,02  (*3)

0402020

Öljypalmun siemenet

0,02  (*3)

0402030

Öljypalmun hedelmät

0,02  (*3)

0402040

Kapokki

0,02  (*3)

0620000

Kahvipavut

0,05  (*3)

0630000

Yrttiteet

 

0631000

a)

kukista

 

0631010

Kamomilla

0,05  (*3)

0631020

Hibiskus

0,05  (*3)

0631030

Ruusu

0,1 (+)

0631040

Jasmiini

0,05  (*3)

0631050

Lehmus

0,05  (*3)

0631990

Muut (2)

0,05  (*3)

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

0,05  (*3)

0632010

Mansikka

0,05  (*3)

0632020

Rooibos

0,05  (*3)

0632030

Mate

0,05  (*3)

0632990

Muut (2)

0,05  (*3)

0633000

c)

juurista

0,05  (*3)

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

0,05  (*3)

0633020

Ginseng

0,05  (*3)

0633990

Muut (2)

0,05  (*3)

0639000

d)

muista kasvinosista

0,05  (*3)

0640000

Kaakaopavut

0,05  (*3)

0650000

Johanneksenleipä

0,05  (*3)

0800000

MAUSTEET

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

 

0810010

Anis

0,05  (*3)

0810020

Mustakumina

0,05  (*3)

0810030

Selleri

0,05  (*3)

0810040

Korianteri

0,1

0810050

Kumina

5

0810060

Tilli

0,05  (*3)

0810070

Fenkoli

0,1

0810080

Sarviapila

0,05  (*3)

0810090

Muskottipähkinä

0,05  (*3)

0810990

Muut (2)

0,05  (*3)

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

 

0820010

Maustepippuri

0,07

0820020

Limopuun marjat

0,07

0820030

Kumina

0,07

0820040

Kardemumma

3

0820050

Katajanmarja

0,07

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

0,07

0820070

Vanilja

0,07

0820080

Tamarindi

0,07

0820990

Muut (2)

0,07

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05  (*3)

0830010

Kaneli

0,05  (*3)

0830990

Muut (2)

0,05  (*3)

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

0840010

Lakritsi

0,05  (*3)

0840020

Inkivääri (10)

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*3)

0840040

Piparjuuri (11)

 

0840990

Muut (2)

0,05  (*3)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05  (*3)

0850010

Mausteneilikka

0,05  (*3)

0850020

Kapris

0,05  (*3)

0850990

Muut (2)

0,05  (*3)

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05  (*3)

0860010

Maustesahrami

0,05  (*3)

0860990

Muut (2)

0,05  (*3)

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05  (*3)

0870010

Muskotti

0,05  (*3)

0870990

Muut (2)

0,05  (*3)

0900000

SOKERIKASVIT

0,01  (*3)

0900010

Sokerijuurikas

0,01  (*3)

0900020

Sokeriruoko

0,01  (*3)

0900030

Juurisikuri

0,01  (*3)

0900990

Muut (2)

0,01  (*3)

1015000

e)

Hevoseläimet

0,05

1015010

Lihas

0,05

1015020