15.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 188/75


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1219,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse todistusmalleista tiettyjen yhdistelmätuotteiden lähetysten unioniin tuloa ja unionin kautta kuljettamista varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (2) (”eläinterveyssäännöstö”) ja erityisesti sen 238 artiklan 3 kohdan ja 239 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (3) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 90 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdan ja 126 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/2235 (4) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat asetuksessa (EU) 2016/429 säädettyjä eläinterveystodistuksia, asetuksessa (EU) 2017/625 säädettyjä virallisia todistuksia ja kyseisiin asetuksiin perustuvia yhdistettyjä eläinterveys- ja virallisia todistuksia, joita edellytetään tiettyjen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa varten, jäljempänä yhdessä ’todistukset’. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteessä III vahvistetaan muiden muassa todistusmallit tiettyjen yhdistelmätuotteiden lähetysten unioniin tuloa ja unionin kautta kuljettamista varten

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteessä III olevassa 50 luvussa vahvistetaan yhdistetyn eläinterveys- ja virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitettujen huoneenlämmössä säilymättömien yhdistelmätuotteiden ja huoneenlämmössä säilyvien yhdistelmätuotteiden, jotka sisältävät minkä tahansa määrän lihavalmisteita, lukuun ottamatta gelatiinia, kollageenia ja pitkälle jalostettuja tuotteita, unioniin tuloa varten (malli ’COMP’). Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteessä III olevassa 52 luvussa vahvistetaan eläinterveystodistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitettujen huoneenlämmössä säilymättömien yhdistelmätuotteiden ja huoneenlämmössä säilyvien yhdistelmätuotteiden, jotka sisältävät minkä tahansa määrän lihavalmisteita, kuljettamiseen unionin kautta johonkin kolmanteen maahan joko välittömästi kauttakuljetettuina tai unionissa varastoinnin jälkeen (malli ’TRANSIT-COMP’). Molempiin malleihin sisältyy erityinen eläinten terveyttä koskeva vakuutus yhdistelmätuotteisiin sisältyvien maitotuotteiden osalta. Näissä vakuutuksissa vahvistetut lämpökäsittelyvaatimukset olisi yhdenmukaistettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 (5) liitteessä XXVII vahvistettujen käsittelyjen kanssa. Lisäksi vaatimus, joka koskee yhdistelmätuotteiden sisältämien maitotuotteiden ja ternimaitotuotteiden tuotantopäivien ilmoittamista, olisi poistettava tarpeettomana, kun otetaan huomioon alaviitteessä 2 esitetty kuvaus, joka kattaa kaikki eläinperäiset ainesosat. Kyseisten mallien osaa II koskevien huomautusten tiettyjä alaviitteitä olisi lisäksi täydennettävä ja selkeytettävä. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteessä III olevia 50 ja 52 lukua.

(3)

Lisäksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteessä III olevasta 52 luvusta olisi poistettava vaatimus, joka koskee unionin kautta kuljetettavien yhdistelmätuotteiden sisältämien maitotuotteiden alkuperälaitoksen hyväksyntänumeron ilmoittamista, koska unioni ei ole kyseisten yhdistelmätuotteiden lopullinen määräpaikka. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteessä III olevaa 52 lukua on näin ollen tarpeen muuttaa.

(4)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitettä III olisi muutettava.

(5)

Jotta vältettäisiin kaupan häiriöt tiettyjen yhdistelmätuotteiden lähetysten unioniin tulon ja unionin kautta kuljettamisen osalta, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235, sellaisena kuin sitä sovelletaan ennen tällä asetuksella tehtyjä muutoksia, mukaisesti myönnettyjen todistusten käyttö olisi edelleen sallittava siirtymäkauden ajan tietyin edellytyksin.

(6)

Koska täytäntöönpanoasetusta (EU) 2020/2235 sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021, täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/2235 tällä asetuksella tehtävien muutosten olisi oikeusvarmuuden ja kaupankäynnin helpottamisen vuoksi tultava voimaan kiireellisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Huhtikuun 15 päivään 2023 ulottuvan siirtymäkauden ajan tiettyjen yhdistelmätuotteiden lähetysten, joiden mukana on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235, sellaisena kuin sitä sovelletaan ennen kyseiseen täytäntöönpanoasetukseen tällä asetuksella tehtyjä muutoksia, liitteessä III olevissa 50 ja 52 luvussa esitettyjen mallien mukaisesti myönnetyt asianmukaiset todistukset, tulo unioniin ja kuljettaminen unionin kautta on edelleen sallittua, edellyttäen että kyseinen todistus myönnettiin viimeistään 15 päivänä tammikuuta 2023.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(3)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU) 2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta (EUVL L 442, 30.12.2020, s. 1).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 379).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liite III seuraavasti:

1)

Korvataan 50 luku seuraavasti:

”50 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN HUONEENLÄMMÖSSÄ SÄILYMÄTTÖMIEN YHDISTELMÄTUOTTEIDEN JA HUONEENLÄMMÖSSÄ SÄILYVIEN YHDISTELMÄTUOTTEIDEN, JOTKA SISÄLTÄVÄT MINKÄ TAHANSA MÄÄRÄN LIHAVALMISTEITA, LUKUUN OTTAMATTA GELATIINIA, KOLLAGEENIA JA PITKÄLLE JALOSTETTUJA TUOTTEITA, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’COMP’)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13
”;

2)

Korvataan 52 luku seuraavasti:

”52 LUKU

ELÄINTERVEYSTODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN HUONEENLÄMMÖSSÄ SÄILYMÄTTÖMIEN YHDISTELMÄTUOTTEIDEN JA HUONEENLÄMMÖSSÄ SÄILYVIEN YHDISTELMÄTUOTTEIDEN, JOTKA SISÄLTÄVÄT MINKÄ TAHANSA MÄÄRÄN LIHAVALMISTEITA, KULJETTAMISEEN UNIONIN KAUTTA JOHONKIN KOLMANTEEN MAAHAN JOKO VÄLITTÖMÄSTI KAUTTAKULJETETTUINA TAI UNIONISSA VARASTOINNIN JÄLKEEN (MALLI ’TRANSIT-COMP’)

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21