13.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1203,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 muuttamisesta unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon saattamiseksi ajan tasalle

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 ja 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1141 (2) vahvistetaan unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelo, jäljempänä ’unionin luettelo’, joka on saatettava tarvittaessa ajan tasalle asetuksen (EU) N:o 1143/2014 4 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Komissio on todennut saatavilla olevan tieteellisen näytön ja asetuksen (EU) N:o 1143/2014 5 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyn riskinarvioinnin perusteella, että kaikki mainitun asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa säädetyt perusteet täyttyvät seuraavien haitallisten vieraslajien osalta: Ameiurus melas (Rafinesque, 1820), Axis axis (Erxleben, 1777), Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823), Celastrus orbiculatus Thunb., Channa argus (Cantor, 1842), Faxonius rusticus (Girard, 1852), Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766), Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853), Gambusia holbrooki Girard, 1859, Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal, Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766), Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), Morone americana (Gmelin, 1789), Pistia stratiotes L., Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766), Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009, Solenopsis geminata (Fabricius, 1804), Solenopsis invicta Buren, 1972, Solenopsis richteri Forel, 1909, Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) ja Xenopus laevis (Daudin, 1802).

(3)

Komissio on todennut, että kaikkien mainittujen haitallisten vieraslajien osalta on asianmukaisesti otettu huomioon kaikki asetuksen (EU) N:o 1143/2014 4 artiklan 6 kohdassa esitetyt näkökohdat.

(4)

Lajeja Xenopus laevis (Daudin, 1802) ja Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) käytetään tieteelliseen tutkimukseen, jota ei tulisi keskeyttää. Kyseisten lajien sisällyttämistä unionin luetteloon olisi lykättävä, jotta jäsenvaltioilla olisi aikaa valmistautua asetuksen (EU) N:o 1143/2014 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen lupien myöntämiseen ennen kuin kyseiset lajit tulevat osaksi luetteloa.

(5)

Kun otetaan huomioon lajien Pistia stratiotes L. ja Celastrus orbiculatus Thunb. viljelijöiden pitkäaikaiset investoinnit joissakin jäsenvaltioissa, näiden lajien sisällyttämiseen unionin luetteloon olisi sovellettava siirtymäaikaa.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1141 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat haitallisia vieraslajeja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteessä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 2 päivästä elokuuta 2024 alkaen.

Liitteessä olevaa 3 kohtaa sovelletaan 2 päivästä elokuuta 2027 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1141, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2016, unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla (EUVL L 189, 14.7.2016, s. 4).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 liite seuraavasti:

1)

lisätään taulukkoon seuraavat lajit aakkosjärjestyksen mukaisesti:

Laji

Elävien yksilöiden CN-koodit

Lisääntymiskykyisten osien CN-koodit

Vastaavat tavaraluokat

i)

ii)

iii)

iv)

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (haudontaan tarkoitettu hedelmöitetty mäti)”

 

”Axis axis (Erxleben, 1777)

ex 0106 19 00

–”

 

”Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823)

ex 0106 19 00

–”

 

”Channa argus (Cantor, 1842)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (haudontaan tarkoitettu hedelmöitetty mäti)”

 

”Faxonius rusticus (Girard, 1852)

ex 0306 39 10

–”

 

”Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (haudontaan tarkoitettu hedelmöitetty mäti)

(4)”

”Gambusia holbrooki Girard, 1859

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (haudontaan tarkoitettu hedelmöitetty mäti)

(4)”

”Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)”

 

”Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

(7)”

”Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766)

ex 0106 20 00

(5)”

”Limnoperna fortunei (Dunker, 1857)

ex 0307 91 00

–”

 

”Morone americana (Gmelin, 1789)

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (haudontaan tarkoitettu hedelmöitetty mäti)

(4)”

”Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766)

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (haudontaan tarkoitettu hedelmöitetty mäti)”

 

”Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009

ex 1212 29 00

(14), (15)”

”Solenopsis geminata (Fabricius, 1804)

ex 0106 49 00

(5), (7)”

”Solenopsis invicta Buren, 1972

ex 0106 49 00

(5), (7)”

”Solenopsis richteri Forel, 1909

ex 0106 49 00

(5), (7)”

”Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

ex 0106 49 00

(5), (7)”

2)

lisätään taulukkoon seuraavat lajit aakkosjärjestyksen mukaisesti:

Laji

Elävien yksilöiden CN-koodit

Lisääntymiskykyisten osien CN-koodit

Vastaavat tavaraluokat

i)

ii)

iii)

iv)

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766)

ex 0301 11 00

ex 0301 19 00

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (haudontaan tarkoitettu hedelmöitetty mäti)

(4)”

”Pistia stratiotes L.

ex 0602 90 50

–”

 

”Xenopus laevis (Daudin, 1802)

ex 0106 90 00

–”;

 

3)

lisätään taulukkoon seuraava laji:

Laji

Elävien yksilöiden CN-koodit

Lisääntymiskykyisten osien CN-koodit

Vastaavat tavaraluokat

i)

ii)

iii)

iv)

”Celastrus orbiculatus Thunb.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)”

 

4)

lisätään taulukon saraketta iv koskeviin huomautuksiin kohdat seuraavasti:

”(14)

ex 0307 11: Elävät osterit

(15)

ex 0307 31: Elävät simpukat”.