28.6.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/15


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1009,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2022,

Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1183/2005 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 18 päivänä heinäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1183/2005 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä heinäkuuta 2005 asetuksen (EY) N:o 1183/2005.

(2)

Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-108/21 antaman tuomion (2) johdosta asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liitteessä I a olevasta henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelosta olisi poistettava yksi merkintä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liite I a olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liite I a tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  EUVL L 193, 23.7.2005, s. 1.

(2)  Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2022, Ferdinand Ilunga Luyoyo v. Euroopan unionin neuvosto, T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.


LIITE

Poistetaan seuraava merkintä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liitteessä I a olevassa A osassa (”Henkilöt”) olevasta luettelosta:

”3.

Ferdinand Ilunga LUYOYO”.