13.6.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/27


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/914,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kanadaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 230 artiklan 1 kohdan sekä 232 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/429 edellytetään, että unioniin tulevien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten on tultava kolmannesta maasta tai alueelta tai tällaisen kolmannen maan tai alueen vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka on kyseisen asetuksen 230 artiklan 1 kohdan mukaisesti merkitty luetteloon.

(2)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/692 (2) täsmennetään eläinterveysvaatimukset, joiden mukaisia tiettyihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kolmansista maista tai alueilta tai niiden vyöhykkeiltä tai vesiviljelyeläinten ollessa kyseessä niiden lokeroista tulevien lähetysten on oltava unioniin saapumista varten.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/404 (3) vahvistetaan luettelot kolmansista maista tai alueista tai niiden vyöhykkeistä tai lokeroista, joista niihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden, jotka kuuluvat delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 soveltamisalaan, saapuminen unioniin on sallittua.

(4)

Tarkemmin sanoen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteissä V ja XIV vahvistetaan luettelot kolmansista maista tai alueista tai niiden vyöhykkeistä, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua.

(5)

Kanada ilmoitti komissiolle yhdestä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa Brittiläisen Columbian provinssissa Kanadassa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 3 päivänä toukokuuta 2022.

(6)

Kanada ilmoitti komissiolle myös yhdestä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta Ontarion provinssissa Kanadassa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 4 päivänä toukokuuta 2022.

(7)

Kanada ilmoitti komissiolle lisäksi kolmesta muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa: yksi taudinpurkaus havaittiin Albertan provinssissa Kanadassa, yksi Brittiläisen Columbian provinssissa Kanadassa ja yksi Ontarion provinssissa Kanadassa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 5 päivänä toukokuuta 2022.

(8)

Kanada ilmoitti lisäksi komissiolle yhdestä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa Brittiläisen Columbian provinssissa Kanadassa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR)10 päivänä toukokuuta 2022.

(9)

Kanada ilmoitti komissiolle myös kahdesta muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa: yksi taudinpurkaus havaittiin Albertan provinssissa Kanadassa ja toinen Saskatchewanin provinssissa Kanadassa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 12 päivänä toukokuuta 2022.

(10)

Kanada ilmoitti lisäksi komissiolle yhdestä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa Saskatchewanin provinssissa Kanadassa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 13 päivänä toukokuuta 2022.

(11)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle yhdestä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta Whalsayn saarella, Shetlandinsaarilla Skotlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 30 päivänä toukokuuta 2022.

(12)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle kuudesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa: kolme taudinpurkausta havaittiin Idahon osavaltiossa Yhdysvalloissa, yksi New Jerseyn osavaltiossa Yhdysvalloissa, yksi Oregonin osavaltiossa Yhdysvalloissa ja yksi Pennsylvanian osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysilla (RT-PCR) 17 päivänä toukokuuta 2022.

(13)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös neljästä muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa: kaksi taudinpurkausta havaittiin Idahon osavaltiossa Yhdysvalloissa, yksi Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa ja yksi Pennsylvanian osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 18 päivänä toukokuuta 2022.

(14)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös kahdesta muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa: yksi taudinpurkaus havaittiin Idahon osavaltiossa Yhdysvalloissa ja toinen Etelä-Dakotan osavaltiossa Yhdysvalloissa; kumpikin taudinpurkaus vahvistettiin laboratorioanalyysilla (RT-PCR) 19 päivänä toukokuuta 2022.

(15)

Lisäksi Yhdysvallat ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Tämä taudinpurkaus havaittiin Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa ja vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 21 päivänä toukokuuta 2022.

(16)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös yhdestä muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin Pennsylvanian osavaltiossa Yhdysvalloissa ja vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 23 päivänä toukokuuta 2022.

(17)

Kanadan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen eläinlääkintäviranomaiset muodostivat tartunnan saaneiden pitopaikkojen ympärille 10 kilometrin valvontavyöhykkeen ja toteuttivat hävittämistoimenpiteitä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymisen rajoittamiseksi ja kyseisen taudin leviämisen estämiseksi.

(18)

Kanada, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat ovat toimittaneet komissiolle tietoja epidemiologisesta tilanteesta alueillaan ja toteuttamistaan toimenpiteistä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi. Komissio on arvioinut nämä tiedot. Arvioinnin perusteella ja unionin eläinterveystilanteen suojelemiseksi siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan saapumisen unioniin Kanadan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen eläinlääkintäviranomaisten muodostamilta alueilta, joihin sovelletaan rajoituksia korkeapatogeenisen lintuinfluenssan äskettäisten taudinpurkausten vuoksi, ei pitäisi enää olla sallittua.

(19)

Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut päivitetyt tiedot alueensa epidemiologisesta tilanteesta, joka liittyy kymmeneen siipikarjan pitopaikoissa havaittuun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukseen: kahdeksan taudinpurkausta lähellä Alfordia East Lindseyssä, Lincolnshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, vahvistettu 11, 12, 13, 14 ja 18 päivänä joulukuuta 2021, yksi taudinpurkaus lähellä Grimsbyä North East Lincolnshiressä, Lincolnshiressä Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, vahvistettu 21 päivänä helmikuuta 2022, ja yksi taudinpurkaus lähellä Newtownia Montgomeryshiressä, Powysissä Walesissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, vahvistettu 21 päivänä helmikuuta 2022. Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut tiedot myös toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut kyseisen taudin leviämisen estämiseksi. Näiden korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten johdosta Yhdistynyt kuningaskunta on toteuttanut hävittämistoimenpiteitä taudin leviämisen torjumiseksi ja rajoittamiseksi. Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta on saanut päätökseen tarvittavat puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet sen jälkeen, kun hävittämistoimenpiteet oli toteutettu sen alueella sijaitsevissa siipikarjan pitopaikoissa, joissa tartuntaa esiintyi.

(20)

Komissio on arvioinut Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamat tiedot ja todennut, että korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukset siipikarjan pitopaikoissa lähellä Alfordia East Lindseyssä, Lincolnshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, lähellä Grimsbyä North East Lincolnshiressä, Lincolnshiressä Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä lähellä Newtownia Montgomeryshiressä, Powysissä Walesissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa on selvitetty eikä siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuloon unioniin liity enää riskiä, kun on kyse niistä Yhdistyneen kuningaskunnan vyöhykkeistä, joilta siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tulo unioniin on keskeytetty kyseisten taudinpurkausten vuoksi.

(21)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteitä V ja XIV olisi muutettava.

(22)

Kun otetaan huomioon korkeapatogeenisen lintuinfluenssan nykyinen epidemiologinen tilanne Kanadassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa sekä vakava riski taudin kulkeutumisesta unionin alueelle, täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/404 tällä asetuksella tehtävien muutosten olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(23)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet V ja XIV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä kesäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/404, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloiden vahvistamisesta, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti (EUVL L 114, 31.3.2021, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet V ja XIV seuraavasti:

1)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

i)

Lisätään Kanadaa koskevaan kohtaan vyöhykettä CA-2.54 koskevien rivien jälkeen vyöhykkeitä CA-2.55–CA.2.63 koskevat rivit seuraavasti:

CA

Kanada

CA-2.55

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

CA-2.56

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

4.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

4.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

4.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

4.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

4.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

4.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

4.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

4.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

4.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

4.5.2022

 

CA-2.57

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.58

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.59

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.60

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

CA-2.61

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

12.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

12.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

12.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

12.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

12.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

12.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

12.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

12.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

CA-2.62

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

12.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

12.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

12.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

12.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

12.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

12.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

12.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

12.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

CA-2.63

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

13.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

13.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

13.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

13.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

13.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

13.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

13.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

13.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

13.5.2022”;

 

ii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykkeitä GB-2.59 ja GB-2.60 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.59

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

GB-2.60

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022”;

iii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.62 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.62

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022”;

iv)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykkeitä GB-2.65 ja GB-2.66 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.65

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

GB-2.66

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022”;

v)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykkeitä GB-2.71–GB-2.73 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.71

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.72

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.73

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022”;

vi)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykkeitä GB-2.98 ja GB-2.99 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.98

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

GB-2.99

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022”;

vii)

Lisätään Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykettä GB-2.121 koskevien rivien jälkeen vyöhykettä GB-2.122 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.122

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

30.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

30.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

30.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

30.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

30.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

30.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

30.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

30.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

30.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

30.5.2022”;

 

viii)

Lisätään Yhdysvaltoja koskevaan kohtaan vyöhykettä US-2.209 koskevien rivien jälkeen vyöhykkeitä US-2.210–US-2.223 koskevat rivit seuraavasti:

US

Yhdysvallat

US-2.210

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.211

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.212

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.213

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.214

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.215

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.216

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.217

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.218

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.219

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.220

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

19.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

19.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

19.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

19.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

19.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

19.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

19.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

19.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

US-2.221

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

19.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

19.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

19.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

19.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

19.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

19.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

19.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

19.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

US-2.222

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

21.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

21.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

21.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

21.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

21.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

21.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

21.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

21.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

21.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

21.5.2022

 

US-2.223

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

23.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

23.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

23.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

23.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

23.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

23.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

23.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

23.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

23.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

23.5.2022”;

 

b)

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

i)

Lisätään Kanadaa koskevaan kohtaan vyöhykkeen CA-2.54 kuvauksen jälkeen vyöhykkeiden CA-2.55–CA.2.63 kuvaukset seuraavasti:

”Kanada

CA-2.55

Brittiläinen Columbia – leveysaste 49.17, pituusaste -123.1

Seuraavat kunnat:

3 km:n suojavyöhyke: Richmond

10 km:n valvontavyöhyke: Vancouver, Westham Island, Tilbury Island ja Delta

CA-2.56

Ontario – leveysaste 44.13, pituusaste -79.31

Seuraavat kunnat:

3 km:n suojavyöhyke: Mt Albert ja Holt

10 km:n valvontavyöhyke: Alder, Zephyr, Sandford, Cedar Valley, Pleasantville, Vivian, Siloam, Roseville ja Ballantrae

CA-2.57

Alberta – leveysaste 50.56, pituusaste -111.97

Seuraavat kunnat:

3 km:n suojavyöhyke: Brooks

10 km:n valvontavyöhyke: Cassils

CA-2.58

Brittiläinen Columbia – leveysaste 49.87, pituusaste -119.43

Seuraavat kunnat:

3 km:n suojavyöhyke: Kelowna

10 km:n valvontavyöhyke: South Kelowna ja Myra

CA-2.59

Ontario – leveysaste 44.12, pituusaste -79.33

Seuraavat kunnat:

3 km:n suojavyöhyke: Holt

10 km:n valvontavyöhyke: Maple Hill, Ravenshoe, Alder, Mt Albert, East Gwillimbury, Newmarket, Pleasantville, Cedar Valley, Vivian ja Ballantrae

CA-2.60

Brittiläinen Columbia – koordinaatit: leveysaste 49.72, pituusaste -124.92

Seuraavat kunnat:

3 km:n suojavyöhyke: Comox

10 km:n valvontavyöhyke: Grantham, Courtenay ja Royston

CA-2.61

Alberta – leveysaste 53.76, pituusaste -112.02

Seuraavat kunnat:

3 km:n suojavyöhyke: Hairy Hill ja Norma

10 km:n valvontavyöhyke: Boian ja Warwick

CA-2.62

Saskatchewan – leveysaste 49.47, pituusaste -103.58

Seuraavat kunnat:

3 km:n suojavyöhyke: Halbrite

10 km:n valvontavyöhyke: Weyburn

CA-2.63

Saskatchewan – leveysaste 50.0, pituusaste -102.98

Seuraavat kunnat:

3 km:n suojavyöhyke: Glenavon

10 km:n valvontavyöhyke: Huronville.”;

ii)

Lisätään Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykkeen GB-2.121 kuvauksen jälkeen vyöhykkeen GB-2.122 kuvaus seuraavasti:

”Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.122

Whalsayn saarella, Shetlandinsaarilla Scotlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N60.34 ja W1.01 ilmaistun keskipisteen ympärillä”;

iii)

Lisätään Yhdysvaltoja koskevaan kohtaan vyöhykkeen US-2.209 kuvauksen jälkeen vyöhykkeiden US-2.210–US-2.223 kuvaukset seuraavasti:

”Yhdysvallat

US-2.210

Idahon osavaltio - Ada 06

Adan piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 116.2942052°W 43.7596877°N

US-2.211

Idahon osavaltio - Canyon 03

Canyonin piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 116.5601572°W 43.6373214°N).

US-2.212

Idahon osavaltio - Canyon 05

Canyonin piirikunta Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 116.5252876°W 43.7007781°N).

US-2.213

New Jerseyn osavaltio

Monmouthin piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 74.4899182°W 40.1937298°N).

US-2.214

Oregonin osavaltio

Lanen piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 123.1040971°W 44.2377266°N).

US-2.215

Pennsylvanian osavaltio - Berks 07

Berksin piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 76.2189347°W 40.4722983°N).

US-2.216

Idahon osavaltio - Canyon 06

Canyonin piirikunta Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 117.0345763°W 43.8710421°N).

US-2.217

Idahon osavaltio - Canyon 07

Canyonin piirikunta Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 116.5738993°W 43.6703578°N).

US-2.218

Minnesotan osavaltio - Kandiyohi 09

Kandiyohin piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 95.1435678°W 45.1627774°N).

US-2.219

Pennsylvanian osavaltio - Berks 08

Berksin piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 76.0252129°W 40.5701955°N).

US-2.220

Idahon osavaltio - Ada 08

Adan piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 116.4369480°W 43.5751494°N).

US-2.221

Etelä-Dakotan osavaltio

Codingtonin piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 97.4206029°W 45.0104929°N).

US-2.222

Minnesotan osavaltio:

Dakotan piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 93.1415862°W 44.5914563°N).

US-2.223

Pennsylvanian osavaltio - Berks 09

Berksin piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 76.0276477°W 40.5655261°N).”;

2)

Muutetaan liitteessä XIV oleva 1 osa seuraavasti:

i)

Lisätään Kanadaa koskevaan kohtaan vyöhykettä CA-2.54 koskevien rivien jälkeen vyöhykkeitä CA-2.55–CA.2.63 koskevat rivit seuraavasti:

CA

Kanada

CA-2.55

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

3.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

3.5.2022

 

CA-2.56

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

4.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

4.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

4.5.2022

 

CA-2.57

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.58

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.59

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.60

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

10.5.2022

 

CA-2.61

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

12.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

12.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

12.5.2022

 

CA-2.62

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

12.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

12.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

12.5.2022

 

CA-2.63

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

13.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

13.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

13.5.2022”;

 

ii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykkeitä GB-2.59 ja GB-2.60 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.59

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

12.12.2021

31.5.2022

GB-2.60

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

13.12.2021

31.5.2022”;

iii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.62 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.62

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

11.12.2021

31.5.2022”;

iv)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykkeitä GB-2.65 ja GB-2.66 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.65

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

14.12.2021

31.5.2022

GB-2.66

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

14.12.2021

31.5.2022”;

v)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykkeitä GB-2.71–GB-2.73 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.71

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.72

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.73

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022”;

vi)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykkeitä GB-2.98 ja GB-2.99 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.98

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

21.2.2022

31.5.2022

GB-2.99

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

21.2.2022

31.5.2022”;

vii)

Lisätään Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykettä GB-2.121 koskevien rivien jälkeen vyöhykettä GB-2.122 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.122

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

30.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

30.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

30.5.2022”;

 

viii)

Lisätään Yhdysvaltoja koskevaan kohtaan vyöhykettä US-2.209 koskevan rivin jälkeen vyöhykkeitä US-2.210–US-2.223 koskevat rivit seuraavasti:

US

Yhdysvallat

US-2.210

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.211

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.212

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.213

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.214

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.215

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.216

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.217

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.218

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.219

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.220

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

19.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

19.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

19.5.2022

 

US-2.221

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

19.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

19.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

19.5.2022

 

US-2.222

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

21.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

21.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

21.5.2022

 

US-2.223

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

23.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

23.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

23.5.2022”.