31.5.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 148/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/845,

annettu 30 päivänä toukokuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 230 artiklan 1 kohdan sekä 232 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/429 edellytetään, että unioniin tulevien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten on tultava kolmannesta maasta tai alueelta tai tällaisen kolmannen maan tai alueen vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka on kyseisen asetuksen 230 artiklan 1 kohdan mukaisesti merkitty luetteloon.

(2)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/692 (2) täsmennetään eläinterveysvaatimukset, joiden mukaisia tiettyihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kolmansista maista tai alueilta tai niiden vyöhykkeiltä tai vesiviljelyeläinten ollessa kyseessä niiden lokeroista tulevien lähetysten on oltava unioniin saapumista varten.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/404 (3) vahvistetaan luettelot kolmansista maista tai alueista tai niiden vyöhykkeistä tai lokeroista, joista niihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden, jotka kuuluvat delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 soveltamisalaan, saapuminen unioniin on sallittua.

(4)

Tarkemmin sanoen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteissä V ja XIV vahvistetaan luettelot kolmansista maista tai alueista tai niiden vyöhykkeistä, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua.

(5)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle kahdesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa: yksi taudinpurkaus havaittiin Idahon osavaltiossa Yhdysvalloissa ja toinen Michiganin osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 10 päivänä toukokuuta 2022.

(6)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös yhdestä muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Tämä taudinpurkaus havaittiin Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa ja vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 11 päivänä toukokuuta 2022.

(7)

Lisäksi Yhdysvallat ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin Wisconsinin osavaltiossa Yhdysvalloissa ja vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 13 päivänä toukokuuta 2022.

(8)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös yhdestä muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin Pennsylvanian osavaltiossa Yhdysvalloissa ja vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 14 päivänä toukokuuta 2022.

(9)

Yhdysvaltojen eläinlääkintäviranomaiset muodostivat tartunnan saaneiden pitopaikkojen ympärille 10 kilometrin valvontavyöhykkeen ja toteuttivat hävittämistoimenpiteitä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymisen rajoittamiseksi ja kyseisen taudin leviämisen estämiseksi.

(10)

Yhdysvallat on toimittanut komissiolle tietoja epidemiologisesta tilanteesta alueellaan ja toteuttamistaan toimenpiteistä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi. Komissio on arvioinut nämä tiedot. Arvioinnin perusteella ja unionin eläinterveystilanteen suojelemiseksi siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapumisen unioniin Yhdysvaltojen eläinlääkintäviranomaisten muodostamilta alueilta, joihin sovelletaan rajoituksia korkeapatogeenisen lintuinfluenssan äskettäisten taudinpurkausten vuoksi, ei pitäisi enää olla sallittua.

(11)

Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut päivitetyt tiedot alueensa epidemiologisesta tilanteesta, joka liittyy kuuteen siipikarjan pitopaikoissa havaittuun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukseen. Taudinpurkauksista kaksi havaittiin lähellä Leeming Baria Hambletonissa, Pohjois-Yorkshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vahvistettiin 14 ja 24 päivänä marraskuuta 2021, kaksi havaittiin lähellä Willingtonia South Derbyshiressa, Derbyshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vahvistettiin 19 päivänä marraskuuta 2021 ja 11 päivänä joulukuuta 2021, yksi havaittiin lähellä Clitheroea Ribble Valleyssä, Lancashiressä Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vahvistettiin 28 päivänä marraskuuta 2021 ja yksi havaittiin lähellä Watlingtonia King’s Lynn and West Norfolkissa, Norfolkissa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vahvistettiin 26 päivänä joulukuuta 2021. Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut tiedot myös toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut kyseisen taudin leviämisen estämiseksi. Näiden korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten johdosta Yhdistynyt kuningaskunta on toteuttanut hävittämistoimenpiteitä taudin leviämisen torjumiseksi ja rajoittamiseksi. Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta on saanut päätökseen tarvittavat puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet sen jälkeen, kun hävittämistoimenpiteet oli toteutettu sen alueella sijaitsevissa siipikarjan pitopaikoissa, joissa tartuntaa esiintyi.

(12)

Komissio on arvioinut Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamat tiedot ja todennut, että korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukset siipikarjan pitopaikoissa lähellä Leeming Baria Hambletonissa, Pohjois-Yorkshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, lähellä Willingtonia South Derbyshiressa, Derbyshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, lähellä Clitheroea Ribble Valleyssä, Lancashiressä Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja lähellä Watlingtonia King’s Lynn and West Norfolkissa, Norfolkissa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on selvitetty eikä siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuloon unioniin liity enää riskiä, kun on kyse niistä Yhdistyneen kuningaskunnan vyöhykkeistä, joilta siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tulo unioniin on keskeytetty kyseisten taudinpurkausten vuoksi.

(13)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteitä V ja XIV olisi muutettava.

(14)

Kun otetaan huomioon korkeapatogeenisen lintuinfluenssan epidemiologinen tilanne Yhdysvalloissa ja vakava riski taudin kulkeutumisesta unionin alueelle, täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/404 tällä asetuksella tehtävien muutosten olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet V ja XIV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/404, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloiden vahvistamisesta, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti (EUVL L 114, 31.3.2021, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet V ja XIV seuraavasti:

1)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

i)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.21 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.21

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022”

ii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.25 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.25

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022”

iii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.31 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.31

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022”

iv)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.37 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.37

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022”

v)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.58 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.58

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022”

vi)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.78 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.78

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022”

vii)

Lisätään Yhdysvaltoja koskevaan kohtaan vyöhykettä US-2.204 koskevan rivin jälkeen vyöhykkeitä US-2.205–US-2.209 koskevat rivit seuraavasti:

US

Yhdysvallat

US-2.205

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.207

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

11.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

11.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

11.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

11.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

11.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

11.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

11.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

11.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

11.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

13.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

13.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

13.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

13.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

13.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

13.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

13.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

13.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

US-2.209

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

14.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

14.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

14.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

14.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

14.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

14.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

14.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

14.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

14.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

14.5.2022”

 

b)

Muutetaan 2 osa seuraavasti: Lisätään Yhdysvaltoja koskevaan kohtaan vyöhykkeen US-2.204 kuvauksen jälkeen vyöhykkeiden US-2.205–US-2.209 kuvaukset seuraavasti:

”Yhdysvallat

US-2.205

Idahon osavaltio:

Adan piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 116.2942052°W 43.7596877°N)

US-2.206

Michiganin osavaltio:

Muskegonin piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 85.9209812°W 43.3395919°N.

US-2.207

Minnesotan osavaltio:

Chisagon piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 92.6956363°W 45.5063470°N).

US-2.208

Wisconsinin osavaltio:

Barron 07

Barronin piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 91.7498191°W 45.4483193°N).

US-2.209

Pennsylvanian osavaltio:

Berks 06

Berksin piirikunta: Ympyränmuotoinen vyöhyke, joka ulottuu kymmenen kilometrin säteelle, alkaa pohjoisimmasta pisteestä (GPS-koordinaatit: 76.1681315°W 40.4962471°N)’

2)

Muutetaan liitteessä XIV oleva 1 osa seuraavasti:

i)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.21 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.21

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

14.11.2021

14.5.2022”

ii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.25 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.25

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

19.11.2021

18.5.2022”

iii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.31 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.31

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

24.11.2021

14.5.2022”

iv)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.37 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.37

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

26.11.2021

16.5.2022”

v)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.58 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.58

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

11.12.2021

18.5.2022”

vi)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.78 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.78

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

28.12.2021

19.5.2022”

vii)

Lisätään Yhdysvaltoja koskevaan kohtaan vyöhykettä US-2.204 koskevan rivin jälkeen vyöhykkeitä US-2.205–US-2.209 koskevat rivit seuraavasti:

US

Yhdysvallat

US-2.205

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.207

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

11.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

11.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

13.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

13.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

13.5.2022

 

US-2.209

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

14.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

14.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

14.5.2022”