13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/625,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2022,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta 13 päivänä huhtikuuta 2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/627 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 269/2014 (2) pannaan täytäntöön tiettyjä neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP (3) säädettyjä toimenpiteitä, mukaan lukien tiettyjen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten taikka niitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen.

(2)

Ottaen huomioon humanitaarisen kriisin, joka johtuu Venäjän federaation asevoimien provosoimattomasta hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan, neuvosto hyväksyi 13 päivänä huhtikuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/627, jolla muutetaan päätöstä 2014/145/YUTP siten, että siihen sisällytetään poikkeuksia, jotka koskevat nimettyjen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten varojen jäädyttämistä ja rajoituksia, jotka koskevat varojen ja taloudellisten resurssien asettamista kyseisten henkilöiden, yhteisöjen ja elinten saataville tiettyjen selkeästi määritettyjen elinten, henkilöiden, yhteisöjen, järjestöjen ja virastojen ryhmien osalta, kun se on tarpeen yksinomaan humanitaarisia tarkoituksia Ukrainassa.

(3)

Asetus (EU) N:o 269/2014 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (EU) N:o 269/2014 artikla seuraavasti:

”2 a artikla

1.   Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta unionin pilariarvioinnin piiriin kuuluviin järjestöihin ja virastoihin, joiden kanssa unioni on allekirjoittanut rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen, jonka perusteella kyseiset järjestöt ja virastot toimivat unionin humanitaarisina kumppaneina, edellyttäen, että 2 kohdassa tarkoitettuvarojen tai taloudellisten resurssien tarjoaminen on tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainassa.

2.   Muissa kuin 2 kohdan piiriin kuuluvissa tapauksissa ja poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat asianmukaisiksi katsominsa yleisin tai erityisin ehdoin antaa yleisiä tai erityisiä lupia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville edellyttäen, että tällaisia varoja tai taloudellisia resursseja tarvitaan yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainassa.

3.   Jos toimivaltainen viranomainen ei anna kielteistä päätöstä, esitä tietopyyntöä tai lisäaikaa koskevaa ilmoitusta viiden työpäivän kuluessa 2 kohdan mukaisen lupapyynnön vastaanottamispäivästä, lupa katsotaan myönnetyksi.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 2 ja 3 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  EUVL L 116, 13.4.2022.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).