15.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/425,

annettu 14 päivänä maaliskuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttöä kategoriassa ”avoin” koskevan siirtymäkauden pidentämisestä sekä suorassa näköyhteydessä tai suoran näköyhteyden ulkopuolella harjoitettavaa toimintaa koskevien vakioskenaarioiden soveltamispäivän lykkäämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 (2) 20 artiklan mukaan sellaisia miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, jotka eivät ole komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 (3) mukaisia eivätkä yksityisesti rakennettuja, saa tietyin toimintaedellytyksin käyttää edelleen kategoriassa ”avoin”, jos ne on saatettu markkinoille ennen 1 päivää tammikuuta 2023. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 22 artiklan mukaan miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, jotka eivät täytä delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevan 1–5 osan vaatimuksia, saa ainoastaan tietyin toimintaedellytyksin käyttää kategoriassa ”avoin”1 päivänä tammikuuta 2023 päättyvän siirtymäkauden ajan.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 23 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat 3 päivästä joulukuuta 2023 alkaen hyväksyä miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän mainitun täytäntöönpanoasetuksen 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti tekemät ilmoitukset ainoastaan sellaisen toiminnan osalta, joka koskee jompaakumpaa mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteen lisäyksessä 1 vahvistettua vakioskenaariota; toiminta joko suorassa näköyhteydessä valvotun maa-alueen yläpuolella asutussa ympäristössä tai toiminta ilmatilatarkkailijoiden avustuksella suoran näköyhteyden ulkopuolella valvotun maa-alueen yläpuolella harvaan asutussa ympäristössä.

(3)

Jotkin luokkien C0–C6 miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin sovellettavia vaatimuksia koskevat yhdenmukaistetut standardit, jotka ovat tarpeen harjoitettaessa kategorian ”avoin” tai vakioskenaarioiden mukaista toimintaa, sekä suora etätunnistus ovat saatavilla vasta vuoden 2023 puolivälissä. Ilman kyseisiä yhdenmukaistettuja standardeja miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien valmistajien olisi käytännössä vaikea saattaa markkinoille vaatimustenmukaisia miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä ennen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 22 artiklassa säädetyn siirtymäkauden päättymistä.

(4)

Sen vuoksi on tarpeen lykätä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 20 ja 22 artiklassa säädettyjä päivämääriä sen varmistamiseksi, että luokkien C0–C6 miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin sovellettavia vaatimuksia koskevat yhdenmukaistetut standardit ovat miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien tuottajien ja käyttäjien saatavilla ennen kyseisten kausien päättymistä. On myös tarpeen lykätä mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteen lisäyksessä 1 vahvistettujen kahden vakioskenaarion soveltamispäivää sen varmistamiseksi, että kyseiset yhdenmukaistetut standardit ovat saatavilla ennen kuin jäsenvaltiot voivat hyväksyä kyseisten vakioskenaarioiden mukaista toimintaa koskevia ilmoituksia. Siihen saakka jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjien mainitun täytäntöönpanoasetuksen 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti tekemät ilmoitukset, jotka perustuvat kansallisiin vakioskenaarioihin tai vastaaviin.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/947 seuraavasti:

1)

Korvataan 20 artiklassa ilmaisu ”1 päivää tammikuuta 2023” ilmaisulla ”1 päivää tammikuuta 2024”;

2)

Korvataan 22 artiklan johdantokappale seuraavasti:

”Miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, jotka eivät täytä komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 (*1) liitteessä olevan 1–5 osan vaatimuksia, saa seuraavin edellytyksin käyttää kategoriassa ”avoin”31 päivänä joulukuuta 2023 päättyvän siirtymäkauden ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklan soveltamista:

(*1)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/945, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, miehittämättömistä ilma-alusjärjestelmistä ja kolmansien maiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjistä (EUVL L 152, 11.6.2019, s. 1).”"

3)

Korvataan 23 artiklan 2, 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”2.   Asetuksen 5 artiklan 5 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2024.

3.   Liitteessä olevan UAS.OPEN.060 kohdan 2 alakohdan g alakohtaa ja UAS.SPEC.050 kohdan 1 alakohdan l alakohdan i alakohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2022 ja UAS.SPEC.050 kohdan 1 alakohdan l alakohdan ii alakohtaa 1 päivästä tammikuuta 2024.

4.   Rajoittamatta 21 artiklan 1 kohdan soveltamista, jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2023 saakka hyväksyä miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjien 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti tekemät ilmoitukset, jotka perustuvat kansallisiin vakioskenaarioihin tai vastaaviin, jos nämä kansalliset skenaariot täyttävät liitteessä olevan UAS.SPEC.020 kohdan vaatimukset.

Tällaisten ilmoitusten voimassaolo päättyy 1 päivään tammikuuta 2026.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/947, annettu 24 päivänä toukokuuta 2019, säännöistä ja menetelmistä miehittämättömien ilma-alusten käytössä (EUVL L 152, 11.6.2019, s. 45).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/945, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, miehittämättömistä ilma-alusjärjestelmistä ja kolmansien maiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjistä (EUVL L 152, 11.6.2019, s. 1).