2.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 66/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/353,

annettu 2 päivänä maaliskuuta 2022,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Venäjän federaation presidentti ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022 sotilaallisesta operaatiosta Ukrainassa, ja Venäjän asevoimat aloittivat hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Kyseinen hyökkäys loukkaa räikeästi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

(4)

Korkea edustaja antoi 24 päivänä helmikuuta 2022 unionin puolesta julkilausuman, jossa tuomitaan mitä jyrkimmin Venäjän federaation asevoimien ilman edeltävää provokaatiota toteuttama hyökkäys Ukrainaan ja Valko-Venäjän osallistuminen tähän Ukrainaan kohdistuvaan hyökkäykseen. Korkea edustaja totesi, että unionin vastaukseen sisältyy sekä alakohtaisia että yksittäisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi päätelmissään 24 päivänä helmikuuta 2022 ehdottoman jyrkästi Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Näillä laittomilla sotilaallisilla toimillaan Venäjä rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja YK:n peruskirjan periaatteita sekä heikentää turvallisuutta ja vakautta Euroopassa ja koko maailmassa. Eurooppa-neuvosto tuomitsi jyrkästi myös Valko-Venäjän osallistumisen tähän Ukrainaan kohdistuvaan hyökkäykseen ja kehotti sitä pidättymään mainituista toimista ja noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan.

(6)

Ottaen huomioon tilanteen vakavuuden ja sen, että Valko-Venäjä osallistuu Venäjän ilman edeltävää provokaatiota toteuttamaan hyökkäykseen Ukrainaan sallimalla sotilaalliset hyökkäykset alueeltaan, neuvosto katsoo, että 22 henkilöä olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(7)

Asetus (EU) N:o 269/2014 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä:

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkit-semisen päivämäärä

”697.

Leonid Viktorovich KASINSKY

(venäjäksi: Леонид Викторович КАСИНСКИЙ;

valkovenäjäksi: Леанiд Вiктаравiч КАСIНСКI)

Syntymäaika: 29.6.1972

Syntymäpaikka: Grodno, Valko-Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta, nykyinen Valko-Venäjä

Asema: kenraalimajuri, asevoimien ideologisen työn puolustusministerin avustaja ja Valko-Venäjän puolustusministeriön ideologisen työn pääosaston päällikkö

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Leonid Kasinsky toimii Valko-Venäjän asevoimien ideologisen työn puolustusministerin avustajana. Hän on myös Valko-Venäjän puolustusministeriön ideologisen työn pääosaston päällikkö.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Leonid Kasinsky on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

698.

Igor Vladimirovich MOZHILOVSKY

(venäjäksi: Игорь Владимирович МОЖИЛОВСКИЙ;

valkovenäjäksi: Iгар Уладзiмiравiч МАЖЫЛОЎСКI)

Syntymäaika: 28.2.1971

Syntymäpaikka: Dubrovno, Valko-Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta, nykyinen Valko-Venäjä

Asema: kenraalimajuri, asevoimien talous- ja rahoitusasioista vastaavan puolustusministerin avustaja ja Valko-Venäjän puolustusministeriön talous- ja rahoitusasioiden pääosaston päällikkö

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Igor Mozhilovsky toimii Valko-Venäjän asevoimien talous- ja rahoitusasioista vastaavan puolustusministerin avustajana. Hän on myös Valko-Venäjän puolustusministeriön talous- ja rahoitusasioiden pääosaston päällikkö.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Igor Mozhilovsky on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

699.

Oleg Leonidovich VOINOV

(venäjäksi: Олег Леонидович ВОИНОВ;

valkovenäjäksi: Алег Леанiдавiч ВОIНАЎ)

Syntymäaika: 26.3.1967

Syntymäpaikka: Dnepropetrovsk, Valko-Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta, nykyinen Dnipro, Ukraina

Asema: kenraalimajuri, Valko-Venäjän puolustusministeriön kansainvälisen sotilasyhteistyön osaston päällikkö ja kansainvälisestä sotilasyhteistyöstä vastaavan puolustusministerin avustaja

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Oleg Voinov toimii puolustusministeriön kansainvälisen sotilasyhteistyön osaston päällikkönä ja kansainvälisestä sotilasyhteistyöstä vastaavan puolustusministerin avustajana.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Oleg Voinov on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

700.

Sergei Anatolievich SAUTA

(venäjäksi: Сергей Анатольевич САУТА;

valkovenäjäksi: Сяргей Анатольевiч САЎТА)

Asema: eversti, Valko-Venäjän tasavallan puolustusministeriön oikeudellisen tuen osaston päällikkö

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Sergei Sauta toimii Valko-Venäjän tasavallan puolustusministeriön oikeudellisen tuen osaston päällikkönä.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Sergei Sauta on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(venäjäksi: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;

valkovenäjäksi: Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI)

Syntymäaika: 4.8.1968

Syntymäpaikka: Kalivaria, Valko-Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta

Asema: kenraalimajuri, Valko-Venäjän puolustusministeriön asevoimien johtavan sotilastarkastusyksikön päällikkö

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Ivan Boguslavsky toimii Valko-Venäjän puolustusministeriön asevoimien johtavan sotilastarkastusyksikön päällikkönä.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Ivan Boguslavsky on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(venäjäksi: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;

valkovenäjäksi: Дзмiтрый Анатольевiч МIХАЛАП)

Syntymäaika: 28.12.1974

Syntymäpaikka: Bukino, Valko-Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta

Asema: eversti, Valko-Venäjän ilmavoimien ja ilmapuolustusjoukkojen apulaiskomentaja

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Dmitry Miholap toimii Valko-Venäjän ilmavoimien ja ilmapuolustusjoukkojen apulaiskomentajana.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Dmitry Miholap on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

703.

Anatoliy Anatolievich BULAVKO

(venäjäksi: Анатолий Анатольевич БУЛАВКО;

valkovenäjäksi: Анатоль Анатольевiч БУЛАЎКА)

Syntymäaika: 1.5.1969

Syntymäpaikka: Kalinkovichi, Valko-Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta, nykyinen Valko-Venäjä

Asema: eversti, ideologisen työn apulaiskomentaja ja Valko-Venäjän ilmavoimien ja ilmapuolustusvoimien ideologisen työn johtaja

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Anatoliy Bulavko toimii ideologisen työn apulaiskomentajana ja Valko-Venäjän ilmavoimien ja ilmapuolustusvoimien ideologisen työn johtajana.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Anatoliy Bulavko on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(venäjäksi: Виктор Владимирович СОЙКО;

valkovenäjäksi: Вiктар Уладзiмiравiч СОЙКА)

Syntymäaika: 3.7.1971

Syntymäpaikka: Komsomolskaya, Valko-Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta

Asema: eversti, puolustusmateriaaleista vastaava apulaiskomentaja sekä Valko-Venäjän ilmavoimien ja ilmapuolustusjoukkojen puolustusmateriaaliosaston päällikkö

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Victor Soyko toimii puolustusmateriaaleista vastaavana apulaiskomentajana sekä Valko-Venäjän ilmavoimien ja ilmapuolustusjoukkojen puolustusmateriaaliosaston päällikkönä.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Victor Soyko on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

705.

Yuri Mikhailovich PEYGANOVICH

(venäjäksi: Юрий Михайлович ПЕЙГАНОВИЧ;

valkovenäjäksi: Юрый Мiхайлавiч ПЕЙГАНОВIЧ)

Asema: eversti, Valko-Venäjän ilmavoimien ja ilmapuolustusjoukkojen logistiikasta vastaava apulaiskomentaja ja osaston päällikkö

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Yuri Peyganovich toimii Valko-Venäjän ilmavoimien ja ilmapuolustusjoukkojen logistiikasta vastaavana apulaiskomentajana ja osaston päällikkönä.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Yuri Peyganovich on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

706.

Alexander Ivanovich BAS

(venäjäksi: Александр Иванович БАС;

valkovenäjäksi: Аляксандр Iванавiч БАС)

Syntymäaika: 17.8.1971

Syntymäpaikka: Khotomel, Valko-Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta, nykyinen Valko-Venäjä

Asema: eversti, Valko-Venäjän läntisen operatiivisen johdon apulaiskomentaja

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Alexander Bas toimii Valko-Venäjän läntisen operatiivisen johdon apulaiskomentajana.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Alexander Bas on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

707.

Dmitry Leontievich BEKREN

(venäjäksi: Дмитрий Леонтьевич БЕКРЕНЬ)

Syntymäaika: 16.7.1979

Syntymäpaikka: Slonim, Valko-Venäjän SFNT, nykyinen Valko-Venäjä

Asema: ”Ideologian armeijan” (Army for Ideology) apulaiskomentaja, Valko-Venäjän läntisen operatiivisen johdon ideologiaosaston päällikkö, eversti

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Dmitry Leontievich Bekren toimii ”Ideologian armeijan” apulaiskomentajana ja Valko-Venäjän läntisen operatiivisen johdon ideologiaosaston päällikkönä.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Dmitry Leontievich Bekren on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

708.

Vitaly Fridrikhovich KILCHEVSKY

(venäjäksi: Виталий Фридрихович КИЛЬЧЕВСКИЙ)

Syntymäaika: 31.10.1978

Syntymäpaikka: Patashnyan kylä, Valko-Venäjän SFNT, nykyinen Valko-Venäjä

Asema: puolustusmateriaaleista vastaava apulaiskomentaja ja puolustusmateriaaleista vastaava päällikkö, eversti

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky toimii puolustusmateriaaleista vastaavana apulaiskomentajana ja Valko-Venäjän puolustusmateriaaleista vastaavana päällikkönä.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

709.

Sergey Nikolayevich GRINYUK

(venäjäksi: Сергей Николаевич ГРИНЮК)

Syntymäaika: 11.5.1971

Syntymäpaikka: Brest, Valko-Venäjän SFNT, nykyinen Valko-Venäjä

Asema: logistiikkajoukkojen apulaiskomentaja, logistiikkaosaston päällikkö, Valko-Venäjän läntinen operatiivinen johto, eversti

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Sergey Nikolayevich Grinyuk toimii logistiikkajoukkojen apulaiskomentajana ja logistiikkaosaston päällikkönä Valko-Venäjän läntisessä operatiivisessa johdossa.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Sergey Nikolayevich Grinyuk on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

710.

Aleksandr Viktorovich NAUMENKO

(venäjäksi: Александр Викторович НАУМЕНКО)

Asema: Valko-Venäjän luoteisen operatiivisen johdon joukkojen komentaja, kenraalimajuri

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Aleksandr Viktorovich Naumenko toimii Valko-Venäjän luoteisen operatiivisen johdon joukkojen komentajana.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Aleksandr Viktorovich Naumenko on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

711.

Vadim Evgenievich SHADURA

(venäjäksi: Вадим Евгеньевич ШАДУРА)

Asema: esikuntapäällikkö, Valko-Venäjän luoteisen operatiivisen johdon joukkojen ensimmäinen apulaiskomentaja, eversti

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Vadim Evgenievich Shadura toimii esikuntapäällikkönä ja Valko-Venäjän luoteisen operatiivisen johdon joukkojen ensimmäisenä apulaiskomentajana.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Vadim Evgenievich Shadura on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

712.

Vladimir Vladimirovich KULAZHIN

(venäjäksi: Владимир Владимирович КУЛАЖИН)

Asema: Valko-Venäjän luoteisen operatiivisen johdon joukkojen apulaiskomentaja, kenraalimajuri

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Vladimir Vladimirovich Kulazhin toimii Valko-Venäjän luoteisen operatiivisen johdon joukkojen apulaiskomentajana.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Vladimir Vladimirovich Kulazhin on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

713.

Valery Ivanovich YANUSHKEVICH

(venäjäksi: Валерий Иванович ЯНУШКЕВИЧ)

Asema: ideologisen työn joukkojen apulaiskomentaja, Valko-Venäjän luoteisen operatiivisen johdon ideologisen työn osaston päällikkö, eversti

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Valery Ivanovich Yanushkevich toimii ideologisen työn joukkojen apulaiskomentajana ja Valko-Venäjän luoteisen operatiivisen johdon ideologisen työn osaston päällikkönä.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Valery Ivanovich Yanushkevich on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

714.

Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH

(venäjäksi: Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ)

Asema: logistiikasta vastaava apulaiskomentaja, Valko-Venäjän luoteisen operatiivisen johdon logistiikkaosaston päällikkö, eversti

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich toimii logistiikasta vastaavana apulaiskomentajana ja logistiikkapäällikkönä Valko-Venäjän luoteisessa operatiivisessa johdossa.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

715.

Dmitri Ivanovich SUROVICH

(venäjäksi: Дмитрий Иванович СУРОВИЧ)

Asema: puolustustarvikkeista vastaava apulaiskomentaja, Valko-Venäjän luoteisen operatiivisen johdon puolustusmateriaaliosaston päällikkö, eversti

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Dmitri Ivanovich Surovich toimii puolustustarvikkeista vastaavana apulaiskomentajana ja puolustusmateriaaliosaston päällikkönä Valko-Venäjän luoteisessa operatiivisessa johdossa.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Dmitri Ivanovich Surovich on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

716.

Oleg Nikolayevich KOPYL

(venäjäksi: Олег Николаевич КОПЫЛ)

Sukupuoli: mies

Asema: eversti; pääosaston ensimmäinen apulaispäällikkö – Valko-Venäjän puolustusministeriön ideologisen työn pääosaston moraalisen ja psykologisen tuen osaston päällikkö

Oleg Kopyl on pääosaston ensimmäinen apulaispäällikkö ja Valko-Venäjän puolustusministeriön ideologisen työn pääosaston moraalisen ja psykologisen tuen osaston päällikkö.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Oleg Kopyl on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

717.

Dmitry Alexandrovich ZABROTSKY

(venäjäksi: Дмитрий Александрович ЗАБРОЦКИ)

Syntymäaika: 2.7.1971

Asema: eversti, Valko-Venäjän puolustusministeriön talous- ja rahoitusasioiden pääosaston ensimmäinen apulaispäällikkö

Sukupuoli: mies

Dmitry Zabrotsky on myös Valko-Venäjän puolustusministeriön talous- ja rahoitusasioiden pääosaston ensimmäinen apulaispäällikkö.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Dmitry Zabrotsky on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022

718.

Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH

(venäjäksi: Вадим Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ)

Asema: Valko-Venäjän puolustusministeriön ideologisen työn pääosaston tiedotusosaston päällikkö, eversti

Sukupuoli: mies

Vadim Lukashevich on Valko-Venäjän puolustusministeriön ideologisen työn pääosaston tiedotusosaston päällikkö.

Valko-Venäjä osallistuu Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sallimalla Venäjän ampua ballistisia ohjuksia Valko-Venäjältä Ukrainaan, mahdollistamalla venäläisen sotilashenkilöstön ja raskaiden aseiden, panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen kuljetukset Valko-Venäjän kautta (maantie- ja rautatiekuljetukset) Ukrainaan, sallimalla Venäjän sotilasilma-alusten lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa Ukrainaan, tarjoamalla Valko-Venäjällä tankkauspisteitä Venäjän sotilasilma-aluksille, jotka harjoittavat toimintaa Ukrainassa, sekä varastoimalla venäläisiä aseita ja puolustustarvikkeita Valko-Venäjällä.

Koska Vadim Lukashevich on Valko-Venäjän asevoimien korkea-arvoinen jäsen, hän osallistuu Valko-Venäjän toimiin, joilla tuetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

2.3.2022”