28.2.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/78


Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2022/262, annettu 23 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 42 I, 23. helmikuuta 2022 )

Sivulla 74,

korvataan asetus (EU) 2022/262 seuraavasti:

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/262,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/264 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 31 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 833/2014 (2).

(2)

Asetuksella (EU) N:o 833/2014 pannaan täytäntöön tietyt neuvoston päätöksessä 2014/512/YUTP (3) säädetyt toimenpiteet ja kielletään kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti kaikille luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä taikka Venäjällä käytettäväksi, jos tuotteet ovat sotilaskäyttöön tai sotilaallisille loppukäyttäjille tarkoitettuja. Siinä kielletään myös näiden tuotteiden ja tämän teknologian myynti tietyille oikeushenkilöille Venäjällä sekä näihin tuotteisiin ja tähän teknologiaan liittyvän teknisen avun ja muiden palvelujen sekä niihin liittyvän rahoituksen ja rahoitusavun antaminen. Lisäksi siinä edellytetään, että toimijat hankkivat ennakkoluvan tiettyjen teknologioiden myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin Venäjän öljyteollisuuden käyttöön, ja kielletään sellaisten välttämättömien palvelujen antaminen, jotka liittyvät syvänmeren öljynetsintään ja -tuotantoon, arktisella alueella tapahtuvaan öljynetsintään ja -tuotantoon tai liuskeöljyhankkeisiin Venäjällä, mukaan lukien sen talousvyöhyke ja mannerjalusta. Asetuksella kielletään myös Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän teknisen avun tai näiden tuotteiden toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen. Sillä myös rajoitetaan tiettyjen venäläisten rahoituslaitosten pääsyä pääomamarkkinoille.

(3)

Venäjän federaation presidentti allekirjoitti 21 päivänä helmikuuta 2022 asetuksen, jolla tunnustetaan muiden kuin Ukrainan hallituksen hallinnassa olevien Donetskin ja Luhanskin alueiden ”itsenäisyys ja suvereenius” ja määrätään Venäjän asevoimat siirtymään kyseisille alueille.

(4)

Tilanteen vakavuuden vuoksi neuvosto antoi 23 päivänä helmikuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/264, jolla muutetaan päätöstä 2014/512/YUTP ja asetetaan uusia rajoittavia toimenpiteitä, joilla kielletään Venäjän, sen hallituksen ja sen keskuspankin rahoittaminen.

(5)

Asetus (EU) N:o 833/2014 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 833/2014 seuraavasti:

1)

korvataan 1 artiklan f alakohdan iii luetelmakohta seuraavasti:

”iii)

kaikki muut arvopaperit, jotka oikeuttavat hankkimaan tai myymään edellä mainitun kaltaisia siirtokelpoisia arvopapereita tai jotka edellyttävät käteissuoritusta, joka määräytyy siirtokelpoisten arvopapereiden perusteella;”

2)

lisätään artikla seuraavasti:

”5 a artikla

1.   Kielletään suora tai välillinen osto, myynti, sijoituspalvelujen antaminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen tai kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, jotka on laskettu liikkeeseen 9 päivän maaliskuuta 2022 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on

a)

Venäjä ja sen hallitus; tai

b)

Venäjän keskuspankki; tai

c)

b alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

2.   Kielletään suora tai välillinen uusien lainojen tai luottojen myöntäminen tai osallistuminen järjestelyyn sellaisen uuden lainan tai luoton myöntämiseksi 1 kohdassa tarkoitetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle 23 päivän helmikuuta 2022 jälkeen.

Kieltoa ei sovelleta lainoihin eikä luottoihin, joiden erityisenä ja dokumentoituna tavoitteena on tarjota rahoitusta sellaiseen unionin ja jonkin kolmannen valtion väliseen tuotteiden ja muiden kuin rahoituspalvelujen tuontiin tai vientiin, jota kiellot eivät koske, mukaan lukien sellaisiin kolmannesta valtiosta hankittaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät menot, jotka ovat tarpeen vienti- tai tuontisopimuksen täytäntöönpanoa varten.

3.   Edellä 2 kohdassa säädetty kielto ei koske ennen 23 päivää helmikuuta 2022 tehdyn sopimuksen mukaisia lainan nostoja tai suorituksia, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

nostoja tai maksusuorituksia koskevat ehdot

i)

on sovittu ennen 23 päivää helmikuuta 2022; ja

ii)

niitä ei ole muutettu tuona päivänä eikä sen jälkeen; ja

b)

ennen 23 päivää helmikuuta 2022 on vahvistettu sopimuksenmukainen erääntymispäivä kaikkien saataville asetettujen varojen täysimääräistä takaisinmaksua varten sekä määräpäivä kaikkien sopimuksenmukaisten sitoumusten, oikeuksien ja velvoitteiden lakkaamista varten.

Edellä a alakohdassa tarkoitettujen lainan nostojen ja suoritusten ehtoihin kuuluvat määräykset, jotka koskevat kunkin noston tai suorituksen takaisinmaksuaikaa, sovellettavaa korkoa tai koron laskentatapaa sekä nostojen ja suoritusten enimmäismäärää.”

3)

Korvataan 11 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

edellä 5 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa, 5 artiklan 2 kohdan c tai d alakohdassa,5 a artiklan 1 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetut tai liitteessä III, IV, V tai VI luetellut oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet;”

4)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on tässä asetuksessa säädettyjen kieltojen kiertäminen, mukaan lukien toimimalla 5 tai 5 a artiklassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sijaisena tai toimimalla niiden hyväksi 5 artiklan 3 kohdassa tai 5 a artiklan 2 kohdassa säädettyjä poikkeuksia käyttäen.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  EUVL L 42 I, 23.2.2022, s. 95.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014 , rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014 , rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13)