18.2.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 37/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2022/211,

annettu 16 päivänä helmikuuta 2022,

neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin unionin sääntöihin

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680 (2) 62 artiklan 6 kohdan nojalla komissio tarkastelee unionin hyväksymiä säädöksiä, jotka ovat muita kuin mainittu direktiivi ja joilla säännellään toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa henkilötietojen käsittelyä mainitun direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten. Tämän tarkastelun tarkoituksena on arvioida tarvetta yhdenmukaistaa kyseiset säädökset mainitun direktiivin kanssa ja tehdä tarvittaessa tarpeelliset ehdotukset niiden muuttamiseksi, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen lähestymistapa henkilötietojen suojaan mainitun direktiivin soveltamisalan puitteissa. Tämän tarkastelun perusteella neuvoston puitepäätös 2002/465/YOS (3) on yksi muutettavista säädöksistä.

(2)

Puitepäätöksen 2002/465/YOS nojalla tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn kuuluu asiaankuuluvien tietojen käsittelyä, vaihtoa ja myöhempää käyttöä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklassa määrättyihin tarkoituksiin. Johdonmukaisuuden ja henkilötietojen tehokkaan suojan varmistamiseksi puitepäätöksen 2002/465/YOS nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava direktiiviä (EU) 2016/680. Yhteisen tutkintaryhmän laillisesti saamiin tietoihin sisältyviä henkilötietoja olisi voitava käsitellä muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten ryhmä on perustettu, kuten myöhempiä rikosoikeudellisia tai niihin liittyviä hallinnollisia tai siviilioikeudellisia menettelyjä taikka parlamentaarista valvontaa varten, ainoastaan direktiivissä (EU) 2016/680 säädetyin edellytyksin. Tällaista henkilötietojen käsittelyä olisi suoritettava ainoastaan direktiivissä (EU) 2016/680 vahvistettujen edellytysten mukaisesti, mukaan lukien se, että siinä on noudatettava unionin oikeutta tai jäsenvaltion lainsäädäntöä ja että sen on oltava tarkoitustaan varten tarpeellista ja oikeasuhteista.

(3)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 6 a artiklan mukaisesti puitepäätös 2002/465/YOS sitoo Irlantia, ja sen vuoksi Irlanti osallistuu tämän direktiivin hyväksymiseen.

(4)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1, 2 ja 2 a artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, direktiivi ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(5)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (4) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 10 päivänä maaliskuuta 2021.

(6)

Puitepäätös 2002/465/YOS olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttaminen

Lisätään puitepäätöksen 2002/465/YOS 1 artiklan 10 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Siltä osin kuin ensimmäisen alakohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin käytettäviin tietoihin sisältyy henkilötietoja, niitä saa käsitellä ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680 (*) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 1 kohdan ja 3 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 11 päivänä maaliskuuta 2023. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä helmikuuta 2022.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

R. METSOLA

Neuvoston puolesta

Puhemies

C. BEAUNE


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. joulukuuta 2021 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 25. tammikuuta 2022.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

(3)  Neuvoston puitepäätös 2002/465/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisistä tutkintaryhmistä (EYVL L 162, 20.6.2002, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).