6.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 259/118


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/1908,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä vastauksena Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, itsenäisyyden tunnustamiseen ja määräykseen Venäjän asevoimien lähettämisestä kyseisille alueille annetun päätöksen (YUTP) 2022/266 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä helmikuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/266 (1).

(2)

Venäjän federaatio aloitti 24 päivänä helmikuuta 2022 laittoman, ilman edeltävää provokaatiota toteutetun ja perusteettoman hyökkäyksen Ukrainaa vastaan.

(3)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(4)

Huolimatta siitä, että kansainvälinen yhteisö on useaan otteeseen kehottanut Venäjän federaatiota välittömästi lopettamaan sotilaallisen hyökkäyksensä Ukrainaa vastaan, Venäjän federaatio päätti 21 päivänä syyskuuta 2022 kärjistää hyökkäystään Ukrainaa vastaan tukemalla laittomien ”kansanäänestysten” järjestämistä Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueiden sellaisissa osissa, jotka ovat tällä hetkellä Venäjän federaation miehittämiä. Venäjän federaatio myös kärjisti hyökkäystään Ukrainaa vastaan julistamalla liikekannallepanon Venäjän federaatiossa ja uhkaamalla jälleen joukkotuhoaseiden käytöllä.

(5)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, antoi 28 päivänä syyskuuta 2022 unionin puolesta julkilausuman, jossa unioni tuomitsee mitä jyrkimmin laittomat valekansanäänestykset, jotka on järjestetty Ukrainan Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueiden sellaisissa osissa, jotka ovat tällä hetkellä ja osittain Venäjän miehittämiä. Korkea edustaja myös totesi, että unioni ei tunnusta nyt eikä koskaan myöhemminkään kyseisiä laittomia valekansanäänestyksiä eikä niiden vääristeltyjä tuloksia eikä myöskään kyseisiin tuloksiin perustuvia päätöksiä, ja kehotti kaikkia Yhdistyneiden kansakuntien (YK) jäsenmaita tekemään samoin. Venäjä pyrki järjestämillään laittomilla valekansanäänestyksillä siirtämään pakolla Ukrainan kansainvälisesti tunnustettuja rajoja, mikä on selvästi YK:n peruskirjan vakava rikkominen. Korkea edustaja myös totesi, että kaikki kyseisten laittomien valekansanäänestysten järjestämiseen osallistuneet ja kansainvälisen oikeuden vastaisiin tekoihin Ukrainassa syyllistyneet saatetaan vastuuseen toimistaan ja että Venäjälle aiotaan määrätä tähän liittyviä uusia rajoittavia toimenpiteitä. Korkea edustaja palautti mieliin, että unioni tukee edelleen horjumatta Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä ja vaatii Venäjää vetämään välittömästi, täysimääräisesti ja ehdoitta kaikki joukkonsa sekä sotilaskalustonsa koko Ukrainan alueelta. Korkea edustaja totesi lisäksi, että unioni ja sen jäsenmaat jatkavat tähän liittyvien Ukrainan toimien tukemista niin kauan kuin se on tarpeen.

(6)

Eurooppa-neuvoston jäsenet antoivat 30 päivänä syyskuuta 2022 julkilausuman, jossa he kieltäytyivät jyrkästi tunnustamasta Ukrainan Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueiden laitonta liittämistä Venäjään ja tuomitsivat sen yksiselitteisesti. Heikentämällä tarkoituksellisesti sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä ja rikkomalla räikeästi Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta koskevia perusoikeuksia, jotka ovat YK:n peruskirjassa ja kansainvälisessä oikeudessa vahvistettuja perusperiaatteita, Venäjä vaarantaa koko maailman turvallisuuden. Eurooppa-neuvoston jäsenet totesivat, etteivät he tunnusta eivätkä aio koskaan tunnustaa laittomia ”kansanäänestyksiä”, joita Venäjä on järjestänyt tekosyynä tälle Ukrainan itsenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden uudelle loukkaamiselle, eivätkä niiden väärennettyjä ja laittomia tuloksia. He totesivat, että he eivät tunnusta koskaan laitonta liittämistä, että kyseiset päätökset ovat mitättömiä eikä niillä voi olla minkäänlaisia oikeusvaikutuksia ja että Donetsk, Herson, Krim, Luhansk ja Zaporižžja kuuluvat Ukrainaan. He kehottivat kaikkia valtioita ja kansainvälisiä järjestöjä kieltäytymään yksiselitteisesti tunnustamasta laitonta liittämistä ja muistuttivat, että Ukraina käyttää laillista oikeuttaan puolustautua Venäjän hyökkäystä vastaan saadakseen alueensa jälleen täysin hallintaansa, ja sillä on oikeus vapauttaa miehitetyt alueet kansainvälisesti tunnustettujen rajojensa sisällä. Eurooppa-neuvoston jäsenet totesivat, että he lujittavat unionin rajoittavia toimenpiteitä Venäjän laittomien toimien torjumiseksi ja lisäävät entisestään Venäjän painostamista lopettamaan hyökkäyssotansa.

(7)

Kyseiset vakavat olosuhteet huomioon ottaen neuvosto katsoo, että päätöksen (YUTP) 2022/266 nimeä olisi muutettava ja että päätöksessä säädettyjen rajoitusten maantieteellistä soveltamisalaa olisi laajennettava koskemaan kaikkia Ukrainan sellaisia alueita, jotka eivät ole hallituksen valvomia ja sijaitsevat Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueilla.

(8)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(9)

Päätös (YUTP) 2022/266 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös (YUTP) 2022/266 seuraavasti:

1)

korvataan nimi seuraavasti:

”Neuvoston päätös (YUTP) 2022/266, annettu 23 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Venäjän federaation suorittaman tiettyjen Ukrainan alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, laittoman tunnustamisen, miehittämisen tai liittämisen johdosta”;

2)

korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Kielletään Ukrainan sellaisilta alueilta, jotka eivät ole hallituksen valvomia ja sijaitsevat Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueilla, peräisin olevien tavaroiden tuonti unioniin.

2.   Kielletään 1 kohdassa tarkoitetuilta Ukrainan alueilta, jotka eivät ole hallituksen valvomia, peräisin olevien tavaroiden tuontiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen antaminen sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.”;

3)

korvataan 6 artiklan 2 a ja 2 b kohta seuraavasti:

”2 a.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta

a)

julkisyhteisöihin tai sellaisiin oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, jotka saavat julkista rahoitusta unionilta tai jäsenvaltioilta, edellyttäen, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin 1 artiklassa tarkoitetuilla Ukrainan alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia;

b)

unionin pilariarvioinnin piiriin kuuluviin järjestöihin ja virastoihin, joiden kanssa unioni on allekirjoittanut rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen, jonka perusteella kyseiset järjestöt ja virastot toimivat unionin humanitaarisina kumppaneina, edellyttäen, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin 1 artiklassa tarkoitetuilla Ukrainan alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia;

c)

järjestöihin ja virastoihin, joille unioni on myöntänyt humanitaarisen kumppanuuden todistuksen tai jotka jäsenvaltio on sertifioinut tai tunnustanut kansallisten menettelyjen mukaisesti, edellyttäen, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin 1 artiklassa tarkoitetuilla Ukrainan alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia; tai

d)

jäsenvaltioiden erityisvirastoihin, edellyttäen, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin 1 artiklassa tarkoitetuilla Ukrainan alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia.

2 b.   Muissa kuin 2 a kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa ja poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa yleisin ja erityisin ehdoin antaa yleis- tai erityislupia 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden tai teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin sekä 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen ja avun tarjoamiseen todettuaan, että tällaiset tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin 1 artiklassa tarkoitetuilla Ukrainan alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa niiden antamisesta.”;

4)

korvataan 7 artiklan 1 a ja 1 b kohta seuraavasti:

”1 a.   Edellä 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta

a)

julkisyhteisöihin tai sellaisiin oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, jotka saavat julkista rahoitusta unionilta tai jäsenvaltioilta, edellyttäen, että 1 kohdassa tarkoitettu apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin 1 artiklassa tarkoitetuilla Ukrainan alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia;

b)

unionin pilariarvioinnin piiriin kuuluviin järjestöihin ja virastoihin, joiden kanssa unioni on allekirjoittanut rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen, jonka perusteella kyseiset järjestöt ja virastot toimivat unionin humanitaarisina kumppaneina, edellyttäen, että 1 kohdassa tarkoitettu apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin 1 artiklassa tarkoitetuilla Ukrainan alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia;

c)

järjestöihin ja virastoihin, joille unioni on antanut humanitaarisen kumppanuuden todistuksen tai jotka jäsenvaltio on sertifioinut tai tunnustanut kansallisten menettelyjen mukaisesti, edellyttäen, että 1 kohdassa tarkoitettu apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin 1 artiklassa tarkoitetuilla Ukrainan alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia; tai

d)

jäsenvaltioiden erityisvirastoihin, edellyttäen, että 1 kohdassa tarkoitettu apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin 1 artiklassa tarkoitetuilla Ukrainan alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia.

1 b.   Muissa kuin 1 a kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa ja poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa yleisin ja erityisin ehdoin antaa yleis- tai erityislupia 1 kohdassa tarkoitettujen avun ja palvelujen tarjoamiseen todettuaan, että tällainen apu ja tällaiset palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin 1 artiklassa tarkoitetuilla Ukrainan alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa niiden antamisesta.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BEK


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/266, annettu 23 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä vastauksena Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, itsenäisyyden tunnustamiseen ja määräykseen Venäjän asevoimien lähettämisestä kyseisille alueille (EUVL L 42 I, 23.2.2022, s. 109).