9.9.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 234/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2022/1500,

annettu 9 päivänä syyskuuta 2022,

Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä kokonaan

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välinen sopimus Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta (1), jäljempänä ’sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007 yhtä aikaa Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen takaisinottosopimuksen (2) kanssa.

(2)

Sopimuksen tarkoituksena on vastavuoroisuutta noudattaen helpottaa viisumien myöntämistä Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää 180 päivän kuluessa. Sopimuksen johdanto-osassa korostetaan halua helpottaa henkilökohtaista vuorovaikutusta, joka on taloudellisten, humanitaaristen, kulttuuristen, tieteellisten ja muiden siteiden vakaan kehittymisen tärkeä edellytys.

(3)

Sopimuksen 15 artiklan 5 kohdan nojalla kumpikin osapuoli voi keskeyttää sopimuksen tai sen osan soveltamisen yleiseen järjestykseen tai kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden suojaamiseen liittyvistä syistä. Päätös soveltamisen keskeyttämisestä on annettava tiedoksi toiselle osapuolelle viimeistään 48 tuntia ennen päätöksen voimaantuloa.

(4)

Reaktiona Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin laittomaan liittämiseen Venäjän federaatioon vuonna 2014 ja Venäjän jatkuviin vakautta horjuttaviin toimiin Itä-Ukrainassa Euroopan unioni on jo ottanut käyttöön Minskin sopimusten puutteelliseen täytäntöönpanoon sidottuja talouspakotteita Ukrainan tilannetta horjuttavien Venäjän toimien vuoksi, pakotteita Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävää tai uhkaavaa toimintaa vastaan ja pakotteita vastauksena Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin laittomaan liittämiseen Venäjän federaatioon.

(5)

Minskin sopimusten allekirjoittajana Venäjän federaatiolla on selkeä ja suora vastuu pyrkiä konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun kyseisten periaatteiden mukaisesti. Päätöksellään tunnustaa Ukrainan itäosan alueet, jotka eivät ole hallituksen valvomia, itsenäisiksi alueiksi Venäjän federaatio rikkoi selvästi Minskin sopimuksia, joissa määrätään kyseisten alueiden palauttamisesta kokonaan Ukrainan hallituksen hallintaan.

(6)

Venäjän federaation päätös tunnustaa itsenäisiksi alueiksi Ukrainassa sijaitsevat Donetskin ja Luhanskin alueet, jotka eivät ole hallituksen valvomia, ja sitä seurannut päätös venäläisten joukkojen lähettämisestä Ukrainaan heikensivät entisestään Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja rikkovat vakavasti kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä sopimuksia, mukaan lukien YK:n peruskirja, Helsingin päätösasiakirja, Pariisin peruskirja ja Budapestin muistio.

(7)

Sen jälkeen kun Venäjä aloitti 24 päivänä helmikuuta 2022 provosoimattoman ja perusteettoman hyökkäyksen Ukrainaan, tilanne on pahentunut, ja Venäjä on laajentanut Ukrainan itäisten ja eteläisten alueiden täysimittaista tai osittaista miehitystään. Venäjä käyttää myös Ukrainan suurinta Zaporižžjassa sijaitsevaa ydinvoimalaa sotilaslaitoksena, mikä aiheuttaa uhkan merkittävästä ydinonnettomuudesta, jolla olisi heijastusvaikutuksia naapurimaihin, myös jäsenvaltioihin.

(8)

Yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa Eurooppa-neuvosto tuomitsi 24 päivänä helmikuuta 2022 jyrkästi Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan ja ilmaisi täyden solidaarisuutensa Ukrainaa ja sen kansaa kohtaan. Eurooppa-neuvosto totesi lisäksi, että Venäjä rikkoo laittomilla sotilaallisilla toimillaan räikeästi kansainvälistä oikeutta ja heikentää turvallisuutta ja vakautta Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Tämän jälkeen neuvosto hyväksyi 25 päivänä helmikuuta muiden rajoittavien toimenpiteiden ohella sopimuksen soveltamisen osittaisen keskeyttämisen vastauksena Venäjän provosoimattomaan ja perusteettomaan sotilaalliseen hyökkäykseen. (3)

(9)

Euroopan unionin naapurivaltiossa tapahtuva sotilaallinen hyökkäys, kuten se, joka on käynnissä Ukrainassa ja joka on johtanut useisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, oikeuttaa toimenpiteet, joilla suojataan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden keskeisiä turvallisuusetuja.

(10)

Venäjän federaatio on myös rikkonut Minskin sopimuksia heikentämällä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tämä on vastoin Venäjän federaation kansainvälisiä velvoitteita.

(11)

Venäjän federaation Ukrainassa toteuttamat sotilaalliset toimet ovat lisänneet jäsenvaltioiden yleiseen järjestykseen, kansalliseen turvallisuuteen ja kansanterveyteen kohdistuvia uhkia.

(12)

Ottaen huomioon tilanteen heikkenemisen Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen vuoksi neuvosto katsoo, että niiden sopimuksen määräysten soveltaminen, jotka koskevat lyhytaikaista viisumia hakeville Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpotuksia, olisi keskeytettävä kokonaan.

(13)

Tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu neuvoston päätöksen 2002/192/EY mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(14)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, soveltaminen Venäjän federaation kansalaisiin keskeytetään kokonaan 12 päivästä syyskuuta 2022.

2 artikla

Kumotaan neuvoston päätös (EU) 2022/333.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen 15 artiklan 5 kohdassa määrätyn ilmoituksen.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 9 päivänä syyskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SÍKELA


(1)  EUVL L 129, 17.5.2007, s. 27.

(2)  EUVL L 129, 17.5.2007, s. 40.

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2022/333, annettu 25 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen sopimuksen soveltamisen osittaisesta keskeyttämisestä (EUVL L 54, 25.2.2022, s. 1).