3.6.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/128


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/884,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 päätöksen 2014/512/YUTP (1).

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Venäjän federaation presidentti ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022 sotilasoperaatiosta Ukrainassa, ja Venäjän asevoimat aloittivat hyökkäyksen Ukrainaan. Kyseinen hyökkäys loukkaa räikeästi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

(4)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi 24 päivänä helmikuuta 2022 antamissaan päätelmissä ehdottoman jyrkästi Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Näillä laittomilla sotilaallisilla toimillaan Venäjä rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteita sekä heikentää turvallisuutta ja vakautta Euroopassa ja koko maailmassa. Eurooppa-neuvosto kehotti laatimaan ja hyväksymään kiireellisesti uuden henkilökohtaisten ja taloudellisten pakotteiden paketin.

(5)

Eurooppa-neuvosto totesi 24 päivänä maaliskuuta 2022 hyväksymissään päätelmissä, että unioni on valmis tilkitsemään porsaanreikiä, kohdistamaan toimia jo hyväksyttyjen rajoittavien toimenpiteiden todelliseen tai mahdolliseen kiertämiseen sekä hyväksymään nopeasti lisää Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistuvia, tuntuvia ja koordinoituja pakotteita, joilla tosiasiallisesti estetään Venäjää jatkamasta hyökkäystään.

(6)

Tilanteen vakavuuden vuoksi ja vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäyssotaan on aiheellista toteuttaa uusia rajoittavia toimenpiteitä.

(7)

On aiheellista kieltää raakaöljyn ja eräiden öljytuotteiden tuonti, osto tai siirto jäsenmaihin Venäjältä. Lisäksi on aiheellista kieltää tällaisten tavaroiden kolmansiin maihin suuntautuvien merikuljetusten vakuuttaminen ja jälleenvakuuttaminen. Olisi säädettävä asianmukaisista siirtymäkausista.

(8)

Ottaen huomioon useiden jäsenvaltioiden maantieteellisen erityistilanteen, joka aiheuttaa erityistä riippuvuutta Venäjältä putkea pitkin tuotavasta raakaöljystä, jolle ei ole pätevää vaihtoehtoista toimittajaa lyhyellä aikavälillä, raakaöljyn tuontikieltoa Venäjältä pitäisi väliaikaisesti jättää soveltamatta Venäjältä kyseisiin jäsenvaltioihin putkea pitkin tuotavaan raakaöljyyn, kunnes neuvosto toisin päättää. Kyseisten jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet vaihtoehtoisten toimittajien hankkimiseksi mahdollisimman pian. Komission olisi seurattava asianomaisten jäsenvaltioiden edistymistä vaihtoehtoisten toimittajien hankkimisessa ja edistettävä sitä. Kun jäsenvaltio on edistynyt riittävästi, korkean edustajan olisi komission tukemana ehdotettava neuvostolle tämän väliaikaisen poikkeuksen lopettamista kyseisen jäsenvaltion osalta.

(9)

Eurooppa-neuvosto päätti 30 ja 31 päivänä toukokuuta 2022 pidetyssä kokouksessaan palata mahdollisimman pian kyseiseen putkea pitkin tuotavaa raakaöljyä koskevaan tilapäiseen poikkeukseen.

(10)

On tarpeen kieltää jäsenvaltioon Venäjältä putkia pitkin toimitetun raakaöljyn siirto, kuljetus ja myynti edelleen muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sekä kahdeksan kuukauden siirtymäkauden jälkeen tällaisesta raakaöljystä saatujen öljytuotteiden siirto, kuljetus ja myynti edelleen muihin jäsenvaltioihin. Koska Tšekki on erityisen riippuvainen tällaisista öljytuotteista, sille olisi lisäksi sallittava vielä kymmenen kuukauden ajanjakso vaihtoehtoisten toimittajien hankkimiseksi.

(11)

Koska Bulgaria on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi erityisen alttiina, olisi säädettävä erityisestä poikkeuksesta merikuljetusten kautta tuodun raakaöljyn, jäljempänä ’meriteitse toimitettu raakaöljy’, ja öljytuotteiden tuontikiellosta rajoitetuksi ajaksi. Ottaen huomioon Kroatian erityistilanteen, joka liittyy siihen, että sen jalostusteollisuus tarvitsee säännöllisiä tyhjiökaasuöljytoimituksia pysyäkseen toiminnassa, kansallisen toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava sallia venäläisen tyhjiökaasuöljyn osto, tuonti tai siirto määräajaksi tietyin edellytyksin.

(12)

Jos raakaöljyn toimitukset putkia pitkin Venäjältä sisämaajäsenvaltioon keskeytyvät syistä, joihin kyseinen jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, Venäjältä meriteitse toimitetun raakaöljyn tuonti kyseiseen jäsenvaltioon olisi sallittava väliaikaisena poikkeuksena, kunnes toimitukset putkia pitkin jatkuvat tai kunnes neuvosto päättää, että putkia pitkin toimitettavaa raakaöljyä koskevaa tuontikieltoa on sovellettava kyseiseen jäsenvaltioon.

(13)

Kauttakulkuvapauden periaatteen mukaisesti kiellot, jotka koskevat meriteitse toimitetun raakaöljyn ja eräiden öljytuotteiden ostoa, tuontia tai siirtoa Venäjältä, eivät saisi vaikuttaa sellaisten tavaroiden ostoon, tuontiin tai siirtoon, jotka ovat peräisin kolmannesta maasta ja jotka ainoastaan kuljetetaan Venäjän kautta. Kyseisiä kieltoja ei etenkään saisi soveltaa tilanteessa, jossa tulli-ilmoituksissa on merkitty viejävaltioksi Venäjä, mutta raakaöljyn ja muiden öljytuotteiden alkuperämaaksi on kyseisissä ilmoituksissa merkitty kolmas valtio.

(14)

On aiheellista kieltää laskentatoimen, tilintarkastuspalvelujen, mukaan lukien lakisääteinen tilintarkastus, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelujen tai yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelujen tarjoaminen Venäjälle. Lisäksi on aiheellista muuttaa kieltoja, jotka koskevat talletuksia, Venäjälle sijoittautuneita maantiekuljetusyrityksiä ja trustipalveluja. On myös aiheellista lisätä uusia merkintöjä päätöksen 2014/512/YUTP liitteissä oleviin oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloihin.

(15)

Jotta päätöksen 2014/512/YUTP 1 j artiklan joustava täytäntöönpano voidaan varmistaa, kyseisen artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyä toiminnan lopettamisen määräaikaa on aiheellista pidentää 10 päivästä toukokuuta 2022 alkaen 5 päivään heinäkuuta 2022 saakka.

(16)

On aiheellista selventää, että tämä päätös ei estä jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustettua tai muodostettua oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä vastaanottamasta venäläiseltä vastapuoleltaan maksuja, jotka perustuvat päätöksen 2014/512/YUTP 4 c artiklassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyviin sopimuksiin, jotka on tehty ennen 26 päivää helmikuuta 2022 ja suoritettu ennen 27 päivää toukokuuta 2022.

(17)

Venäjän federaatio on toteuttanut järjestelmällistä kansainvälistä kampanjaa tiedotusvälineiden manipuloimiseksi ja tosiseikkojen vääristelemiseksi tehostaakseen strategiaansa, jonka tavoitteena on horjuttaa sen naapurimaiden sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden vakautta. Propagandan kohteena ovat erityisesti olleet toistuvasti ja johdonmukaisesti eurooppalaiset poliittiset puolueet erityisesti vaalien yhteydessä, kansalaisyhteiskunta, turvapaikanhakijat, venäläiset kansalliset vähemmistöt, sukupuolivähemmistöt sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden demokraattisten instituutioiden toiminta.

(18)

Oikeuttaakseen ja tukeakseen Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäystään Venäjän federaatio on toteuttanut unionissa ja sen naapurimaissa kansalaisyhteiskuntaa vastaan jatkuvia ja koordinoituja propagandatoimia, joilla vakavasti vääristellään ja manipuloidaan tosiseikkoja.

(19)

Kyseisiä propagandatoimia on kanavoitu useiden sellaisten tiedotusvälineiden kautta, jotka ovat pysyvästi Venäjän federaation johdon suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa. Tällaiset toimet muodostavat merkittävän ja suoran uhkan unionin yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Kyseisillä tiedotusvälineillä on oleellinen ja ratkaiseva merkitys Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen edistämisessä ja tukemisessa sekä sen naapurimaiden horjuttamisessa.

(20)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen ja vastauksena Venäjän toimiin, jotka horjuttavat Ukrainan tilannetta, on tarpeen, että perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien ja -vapauksien ja erityisesti sen 11 artiklassa tunnustetun sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden mukaisesti otetaan käyttöön uusia rajoittavia toimenpiteitä, jotta tällaisten tiedotusvälineiden lähetystoiminta unionissa tai unioniin kohdistuva lähetystoiminta voidaan keskeyttää. Nämä toimenpiteet olisi pidettävä voimassa, kunnes Ukrainaan kohdistuva hyökkäys lopetetaan ja kunnes Venäjän federaatio ja sitä lähellä olevat tiedotusvälineet lakkaavat toteuttamasta propagandatoimia unionia ja sen jäsenvaltioita vastaan.

(21)

Perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien ja -vapauksien ja erityisesti sen 11, 16 ja 17 artiklassa tunnustettujen sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden, elinkeinovapauden ja omistusoikeuden mukaisesti kyseiset toimenpiteet eivät estä kyseisiä tiedotusvälineitä ja niiden henkilöstöä harjoittamasta unionissa muuta toimintaa kuin lähetystoimintaa, kuten tutkimuksia ja haastatteluja. Kyseiset toimet eivät erityisesti vaikuta velvollisuuteen kunnioittaa niitä oikeuksia, vapauksia ja periaatteita, joihin viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa, myös perusoikeuskirjassa, ja jäsenvaltioiden perustuslaeissa, niiden soveltamisalojen mukaisesti.

(22)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(23)

Päätös 2014/512/YUTP olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/512/YUTP seuraavasti:

1)

muutetaan 1 aa artikla seuraavasti:

a)

lisätään seuraava kohta

”2 a.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta sellaisten maksujen vastaanottamiseen, jotka kyseisessä kohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten on maksettava ennen 15 päivää toukokuuta 2022 täytäntöön pantujen sopimusten perusteella.”;

b)

korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

jollei tätä ole kielletty 4 o tai 4 p artiklan nojalla, liiketoimet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi suoraan tai välillisesti Venäjältä tai sen kautta unioniin, Euroopan talousalueen jäsenmaahan, Sveitsiin tai Länsi-Balkanille;”

c)

lisätään 3 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”d)

liiketoimet, myös myynnit, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta voidaan viimeistään 5 päivänä syyskuuta 2022 ajaa alas yhteisyritys tai vastaava oikeudellinen järjestely, josta on sovittu ennen 16 päivää maaliskuuta 2022 ja johon liittyy 1 kohdassa tarkoitettu oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

e)

liiketoimet, jotka liittyvät sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamiseen, datakeskuspalveluihin sekä niiden toiminnan, ylläpidon ja turvallisuuden kannalta välttämättömien palvelujen ja laitteiden, mukaan lukien palomuurit ja puhelinkeskuspalvelut, tarjoamiseen liitteessä X luetellulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.”;

2)

korvataan 1 b artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tällaisen talletuksen vastaanottamiseen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelujen tarjoamiseen todettuaan, että tällaisen talletuksen vastaanottaminen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelujen tarjoaminen

a)

on tarpeen 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai kyseisistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

on tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä; tai

e)

on tarpeen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän kohdan a, b, c tai e alakohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”;

3)

korvataan 1 d artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan tai Sveitsin kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on tilapäinen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa tai Sveitsissä.”;

4)

korvataan 1 e artikla seuraavasti:

”1 e artikla

1.   Kielletään rahoitustietojen vaihtoon käytettävien erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoaminen liitteessä VIII luetelluille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille, joiden omistusoikeuksista liitteessä VIII tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa sovelletaan kuhunkin liitteessä VIII lueteltuun oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen päivästä, joka sen yhteydessä on kyseisessä liitteessä mainittu. Kieltoa sovelletaan samasta päivästä Venäjälle sijoittautuneisiin oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, joiden omistusoikeuksista liitteessä VIII tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia.”;

5)

korvataan 1 h artiklan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

jollei sitä ole kielletty 4 o tai 4 p artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseen, tuontiin tai kuljettamiseen Venäjältä tai sen kautta unioniin; tai”;

6)

korvataan 1 j artikla seuraavasti:

”1 j artikla

1.   Kielletään sellaisen trustin tai vastaavan oikeudellisen järjestelyn rekisteröiminen, tai sääntömääräisen kotipaikan, liiketoimintapaikan tai hallinnollisen osoitteen sekä hallinnollisten palvelujen tarjoaminen trustille tai vastaavalle oikeudelliselle järjestelylle, jonka perustajana tai edunsaajana on

a)

Venäjän kansalainen tai Venäjällä asuva luonnollinen henkilö;

b)

Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

c)

oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista a tai b alakohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia;

d)

oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on a, b tai c alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen määräysvallassa;

e)

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a, b, c tai d alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla.

2.   Kielletään 5 päivästä heinäkuuta 2022 toimiminen 1 kohdassa tarkoitetun trustin tai vastaavan oikeudellisen järjestelyn perustajana, nimellisenä osakkaana, johtajana, sihteerinä tai muussa vastaavassa tehtävässä, sekä toisen henkilön järjestäminen hoitamaan tällaista tehtävää.

3.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaiseen toimintaan, joka on ehdottoman välttämätöntä ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen, tämän artiklan kanssa yhteensopimattomien sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten irtisanomiseksi viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2022.

4.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, kun trustin perustaja tai edunsaaja on jonkin jäsenvaltion kansalainen tai luonnollinen henkilö, jolla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa.

5.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen jatkamiseen 5 päivän heinäkuuta 2022 jälkeen

a)

sellaisten toimien päätökseen saattamista varten 5 päivään syyskuuta 2022 mennessä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten irtisanomiseksi, edellyttäen että tällaiset toimet käynnistettiin ennen 11 päivää toukokuuta 2022; tai

b)

muista syistä, edellyttäen että palveluntarjoajat eivät ota vastaan tai aseta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden saataville varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti tai anna tällaisille henkilöille muuta hyötyä trustiin sijoitetuista varoista.

6.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan kyseisissä kohdissa tarkoitettuihin palveluihin todettuaan, että se on tarpeen

a)

humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeet, elintarvikkeet tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja näihin liittyvä apu, tai evakuoimista varten;

b)

sellaisia kansalaisyhteiskunnan toimia varten, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta Venäjällä; tai

c)

sellaisten trustien toimintaa varten, joiden tarkoituksena on hallinnoida ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä, vakuutuksia tai työntekijöiden osakeomistusjärjestelmiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä, ei-ammattimaisia urheiluseuroja sekä alaikäisille tai haavoittuvassa asemassa oleville aikuisille tarkoitettuja varoja.

7.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 5 tai 6 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa tällaisen luvan myöntämisestä.”;

7)

lisätään artikla seuraavasti:

”1 k artikla

1.   Kielletään laskentatoimen, tilintarkastuspalvelujen, mukaan lukien lakisääteinen tilintarkastus, kirjanpito- tai veroneuvontapalvelujen sekä yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- tai suhdetoimintapalvelujen suora tai välillinen tarjoaminen

a)

Venäjän hallitukselle; tai

b)

Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen, tämän artiklan kanssa yhteensopimattomien sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten irtisanomiseksi viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2022.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä puolustautumisoikeuden käyttämiseksi oikeudenkäynneissä sekä tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden käyttämiseksi.

4.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan riippumatta siitä, onko ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sopimukset tehnyt oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on perustettu tai muodostettu muun jäsenvaltion kuin Unkarin tai Slovakian lainsäädännön mukaisesti.

5.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan siinä tarkoitettuihin palveluihin todettuaan, että se on tarpeen

a)

humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeet, elintarvikkeet tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu, tai evakuoimista varten; tai

b)

sellaisia kansalaisyhteiskunnan toimia varten, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta Venäjällä.”;

8)

korvataan 4 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin, ellei tätä ole kielletty 4 o tai 4 p artiklan nojalla; tai”;

9)

korvataan 4 a artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

se on tarpeen kriittisen energiahuollon varmistamiseksi unionissa sekä maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin, ellei tätä ole kielletty 4 o tai 4 p artiklan nojalla; tai”;

10)

lisätään 4 g artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Kielletään tuotteiden tai palvelujen mainonta kaikessa liitteessä IX lueteltujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tuottamassa tai lähettämässä sisällössä, mukaan lukien siirtäminen tai jakelu millä tahansa 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.”;

11)

korvataan 4 ha artiklan 5 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

jollei tätä ole kielletty 4 o tai 4 p artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden, titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin sekä tiettyjen kemiallisten ja rautatuotteiden ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;”

12)

muutetaan 4 n artiklan 4 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

jollei tätä ole kielletty 4 o tai 4 p artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden, titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;”

b)

korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien Venäjällä olevien diplomaatti- ja konsuliedustustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, tai Venäjällä olevien kansainvälisten järjestöjen toimintaan; tai”;

13)

lisätään artiklat seuraavasti:

”4 o artikla

1.   Kielletään raakaöljyn tai öljytuotteiden suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos niitä viedään Venäjältä.

2.   Kielletään 1 kohdassa säädettyyn kieltoon liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun tai kaikkien muiden kyseiseen kieltoon liittyvien palvelujen suora tai välillinen tarjoaminen.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta

a)

5 päivään joulukuuta 2022 saakka ennen kyseistä päivämäärää sovittuihin ja täytäntöönpantuihin kertaluonteisiin liiketoimiin, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, tai raakaöljyn ostoa, tuontia tai siirtoa koskevien ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon, edellyttäen, että asiaankuuluvat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet kyseisistä sopimuksista komissiolle viimeistään 24 päivänä kesäkuuta 2022 ja että asianomaiset jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kertaluonteisista liiketoimista, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, kymmenen päivän kuluessa niiden loppuun saattamisesta;

b)

5 päivään helmikuuta 2023 saakka ennen kyseistä päivämäärää sovittuihin ja täytäntöönpantuihin kertaluonteisiin liiketoimiin, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, tai öljytuotteiden ostoa, tuontia tai siirtoa koskevien ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon, edellyttäen, että asiaankuuluvat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet kyseisistä sopimuksista komissiolle viimeistään 24 päivänä kesäkuuta 2022 ja että asianomaiset jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kertaluonteisista liiketoimista, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, kymmenen päivän kuluessa niiden loppuun saattamisesta;

c)

meriteitse toimitetun raakaöljyn ja öljytuotteiden ostoon, tuontiin tai siirtoon, jos kyseiset tavarat ovat peräisin kolmannesta maasta ja ne ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta edellyttäen, että kyseisten tavaroiden alkuperä ja omistaja eivät ole venäläisiä;

d)

raakaöljyyn, jota toimitetaan putkia pitkin Venäjältä jäsenvaltioihin, kunnes neuvosto päättää yksimielisesti korkean edustajan komission tukemana esittämästä ehdotuksesta, että 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja sovelletaan.

4.   Jos raakaöljyn toimitukset putkia pitkin Venäjältä sisämaajäsenvaltioon keskeytyvät syistä, joihin kyseinen jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, Venäjältä meriteitse toimitettavaa raakaöljyä voidaan tuoda kyseiseen jäsenvaltioon poiketen poikkeuksellisesti ja väliaikaisesti siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kunnes toimitukset jatkuvat tai kunnes 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua neuvoston päätöstä sovelletaan kyseiseen jäsenvaltioon, sen mukaan kumpi tapahtuu aikaisemmin.

5.   Alkaen 5 päivästä joulukuuta 2022 ja poiketen siitä, 1 ja 2 kohdassa säädetään, Bulgarian toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää 31 päivään joulukuuta 2024 saakka luvan ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen, Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen, meriteitse toimitetun raakaöljyn ja öljytuotteiden ostamista, tuomista tai siirtämistä koskevien sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon.

6.   Alkaen 5 päivästä helmikuuta 2023 ja poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, Kroatian toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan 31 päivään joulukuuta 2023 saakka Venäjältä peräisin olevan tai Venäjältä viedyn tyhjiökaasuöljyn ostamiseen, tuomiseen tai siirtämiseen, edellyttäen että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

tyhjiökaasuöljylle ei ole vaihtoehtoisesta toimitusta; ja

b)

Kroatia on ilmoittanut komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä, eikä komissio ole vastustanut sitä kyseisessä määräajassa.

7.   Tavaroita, jotka on tuotu toimivaltaisen viranomaisen 5 tai 6 kohdan nojalla myöntämän poikkeuksen voimaantulon jälkeen, ei saa myydä jossakin toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitseville ostajille.

8.   Kielletään 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettu raakaöljyn siirto tai kuljetus putkia pitkin jäsenvaltioihin, edelleen muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin taikka sen myynti muissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa sijaitseville ostajille.

Kaikissa tällaisen raakaöljyn lähetyksissä ja säiliöissä on oltava selkeä merkintä ”REBCO: vienti kielletty”.

Jos jäsenvaltioon on toimitettu raakaöljyä putkia pitkin 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kielletään tällaisesta raakaöljystä saatujen öljytuotteiden siirto ja kuljetus edelleen muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sekä tällaisten öljytuotteiden myynti muissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa sijaitseville ostajille 5 päivästä helmikuuta 2023 alkaen.

Väliaikaisena poikkeuksena kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan 5 päivästä joulukuuta 2023 alkaen 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun putkia pitkin toiseen jäsenvaltioon toimitetusta raakaöljystä saatujen öljytuotteiden tuontiin ja siirtoon Tšekkiin sekä myyntiin ostajille Tšekissä. Jos vaihtoehtoisia toimituksia tällaisille öljytuotteille tulee Tšekin saataville ennen kyseistä ajankohtaa, neuvosto, joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti, antaa päätöksen kyseisen väliaikaisen poikkeuksen lopettamisesta. Ajanjaksona 5 päivään joulukuuta 2023 saakka muista jäsenvaltioista Tšekkiin tuotujen tällaisten öljytuotteiden volyymi ei saa ylittää kyseisistä muista jäsenvaltioista Tšekkiin tuotua keskimääräistä volyymiä samana ajanjaksona edeltävien viiden vuoden aikana.

9.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta sellaisen raakaöljyn tai sellaisten öljytuotteiden ostoihin Venäjällä, jotka ovat tarpeen ostajan olennaisten tarpeiden tyydyttämiseksi Venäjällä tai humanitaarisiin hankkeisiin Venäjällä.

10.   Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

4 p artikla

1.   Kielletään sellaisen teknisen avun tai välityspalvelujen tai rahoituksen tai rahoitusavun suora tai välillinen tarjoaminen, jotka liittyvät Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen raakaöljyn tai öljytuotteiden kuljetukseen kolmansiin maihin, myös aluksesta alukseen tapahtuvien siirtojen avulla.

2.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta

a)

ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 5 päivään joulukuuta 2022 saakka; tai

b)

raakaöljyn ja öljytuotteiden ostoon, tuontiin tai siirtoon, jos kyseiset tavarat ovat peräisin kolmannesta maasta ja ne ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta edellyttäen, että kyseisten tavaroiden alkuperä ja omistaja eivät ole venäläisiä.”;

14)

muutetaan liitteet tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

Tätä kohtaa sovelletaan yhteen tai useampaan tämän päätöksen liitteessä olevassa 4 kohdassa tarkoitettuun yhteisöön 25 päivästä kesäkuuta 2022 ja edellyttäen, että neuvosto asianomaisten tapausten tarkastelun jälkeen niin päättää yksimielisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. COLONNA


(1)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).


LIITE

1)

Lisätään päätöksen 2014/512/YUTP liitteeseen IV seuraavat merkinnät:

”46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal, JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise ”Radiosviaz”

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise ”Kant”

Scientific-Production Enterprise ”Svyaz”

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute ”Argon”

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Salute”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”State Machine Building Design Bureau ”Vympel” By Name I.I.Toropov”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”URALELEMENT”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Plant Dagdiesel”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ”Research Center for Automated Design”

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ”Molot”

Tactical Missile Company, PJSC ”MBDB ”ISKRA””

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, ”Central Design Bureau of Automation”

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ”Region”

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ”Soyuz”

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern ”MPO – Gidropribor”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ”KRASNY GIDROPRESS”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ”Detal”

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) ”October”

United Shipbuilding Corporation ”Production Association Northern Machine Building Enterprise”

United Shipbuilding Corporation ”5th Shipyard””.

2)

Lisätään päätöksen 2014/512/YUTP liitteeseen VII seuraavat merkinnät:

”Yhdistynyt kuningaskunta

Etelä-Korea”.

3)

Korvataan päätöksen 2014/512/YUTP liite VIII seuraavasti:

”LIITE VIII

LUETTELO 1 e ARTIKLASSA TARKOITETUISTA OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

Oikeushenkilön, yhteisön tai elimen nimi

Soveltamispäivä

Bank Otkritie

12. maaliskuuta 2022

Novikombank

12. maaliskuuta 2022

Promsvyazbank

12. maaliskuuta 2022

Bank Rossiya

12. maaliskuuta 2022

Sovcombank

12. maaliskuuta 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12. maaliskuuta 2022

VTB BANK

12. maaliskuuta 2022

Sberbank

14. kesäkuuta 2022

Credit Bank of Moscow

14. kesäkuuta 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14. kesäkuuta 2022

”.

4)

Lisätään päätöksen 2014/512/YUTP liitteeseen IX seuraavat merkinnät:

”Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”.