25.2.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 54/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2022/333,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2022,

Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen sopimuksen soveltamisen osittaisesta keskeyttämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välinen sopimus Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta (1), jäljempänä ’sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007 yhtä aikaa Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen takaisinottosopimuksen (2) kanssa.

(2)

Sopimuksen tarkoituksena on vastavuoroisuutta noudattaen helpottaa viisumien myöntämistä Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää 180 päivän kuluessa. Sopimuksen johdanto-osassa korostetaan halua helpottaa henkilökohtaista vuorovaikutusta, joka on taloudellisten, humanitaaristen, kulttuuristen, tieteellisten ja muiden siteiden vakaan kehittymisen tärkeä edellytys.

(3)

Sopimuksen 15 artiklan 5 kohdan nojalla kumpikin osapuoli voi keskeyttää sopimuksen tai sen osan soveltamisen yleiseen järjestykseen tai kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden suojaamiseen liittyvistä syistä. Päätös soveltamisen keskeyttämisestä on annettava tiedoksi toiselle osapuolelle viimeistään 48 tuntia ennen päätöksen voimaantuloa.

(4)

Reaktiona Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin laittomaan liittämiseen Venäjän federaatioon vuonna 2014 ja Venäjän jatkuviin vakautta horjuttaviin toimiin Itä-Ukrainassa Euroopan unioni on ottanut käyttöön Minskin sopimusten täysimittaiseen täytäntöönpanoon sidottuja talouspakotteita Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien vuoksi, pakotteita Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävää tai uhkaavaa toimintaa vastaan, ja pakotteita vastauksena Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin laittomaan liittämiseen Venäjän federaatioon.

(5)

Venäjän federaation päätös tunnustaa itsenäisiksi Ukrainassa sijaitsevat Donetskin ja Luhanskin alueet, jotka eivät ole hallituksen valvomia, ja sitä seurannut päätös venäläisten joukkojen lähettämisestä kyseisille alueille heikensivät entisestään Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja rikkovat vakavasti kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä sopimuksia, kuten YK:n peruskirjaa, Helsingin päätösasiakirjaa, Pariisin peruskirjaa ja Budapestin muistiota.

(6)

Minskin sopimusten allekirjoittajana Venäjän federaatiolla on selkeä ja suora vastuu pyrkiä konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun kyseisten periaatteiden mukaisesti. Päätöksellä tunnustaa Ukrainan itäosan alueet, jotka eivät ole hallituksen valvomia, itsenäisiksi alueiksi Venäjän federaatio rikkoi selvästi Minskin sopimuksia, joissa määrätään kyseisten alueiden palauttamisesta kokonaisuudessaan Ukrainan hallituksen hallintaan.

(7)

Tapahtumat unioniin rajoittuvassa maassa, kuten Ukrainan tapahtumat, jotka ovat johtaneet rajoittaviin toimenpiteisiin, voivat olla perusteena toimenpiteille, joilla on tarkoitus suojata unionin ja jäsenvaltioiden olennaisia turvallisuusetuja. Edellä mainitut Venäjän federaation toimet rikkovat kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita.Venäjän federaation toimet aiheuttavat myös todennäköisesti muuttoliikettä, joka johtuu kansainvälisen oikeuden mukaan laittomista teoista.

(8)

Kun otetaan huomioon tilanteen vakavuus, neuvosto katsoo että olisi keskeytettävä sellaisten sopimuksen määräysten soveltaminen, joihin sisältyy helpotuksia eräille lyhytaikaista viisumia hakevien Venäjän federaation kansalaisten ryhmille eli Venäjän federaation virallisten valtuuskuntien jäsenille, Venäjän federaation kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien jäsenille ja Venäjän federaation perustuslakituomioistuimen ja Venäjän federaation korkeimman oikeuden jäsenille heidän hoitaessaan tehtäviään, Venäjän federaation kansalaisille, joilla on voimassa oleva diplomaattipassi, sekä liikemiehille ja liikeyritysten edustajille.

(9)

Tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu päätöksen 2002/192/EY mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(10)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Keskeytetään Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen sopimuksen seuraavien määräysten soveltaminen 28 päivästä helmikuuta 2022 alkaen:

(a)

4 artiklan 1 kohdan a alakohta sellaisten Venäjän federaation virallisten valtuuskuntien jäsenten osalta, joiden olisi Venäjän federaatiolle osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuttava virallisiin kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin taikka tapahtumiin, joita hallitustenväliset järjestöt järjestävät jonkin jäsenvaltion alueella;

(b)

4 artiklan 1 kohdan b alakohta liikemiesten ja liikeyritysten edustajien osalta;

(c)

5 artiklan 1 kohdan a alakohta Venäjän federaation kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien, Venäjän federaation perustuslakituomioistuimen ja Venäjän federaation korkeimman oikeuden jäsenten osalta;

(d)

5 artiklan 2 kohdan a alakohta sellaisten Venäjän federaation virallisten valtuuskuntien jäsenten osalta, joiden olisi Venäjän federaatiolle osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuttava virallisiin kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin taikka tapahtumiin, joita hallitustenväliset järjestöt järjestävät jonkin jäsenvaltion alueella;

(e)

5 artiklan 2 kohdan b alakohta liikemiesten ja liikeyritysten edustajien osalta;

(f)

5 artiklan 3 kohta niiden kansalaisten ryhmien osalta, joita tarkoitetaan 5 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa;

(g)

6 artiklan 3 kohdan b ja c alakohta sellaisten Venäjän federaation virallisten valtuuskuntien jäsenten osalta, joiden olisi Venäjän federaatiolle osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuttava virallisiin kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin taikka tapahtumiin, joita hallitustenväliset järjestöt järjestävät jonkin jäsenvaltion alueella, sekä Venäjän federaation kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien, Venäjän federaation perustuslakituomioistuimen ja Venäjän federaation korkeimman oikeuden jäsenten osalta;

(h)

11 artiklan 1 kohta sellaisten Venäjän federaation kansalaisten osalta, joilla on Venäjän federaation myöntämä voimassa oleva diplomaattipassi.

(i)

6 artiklan 1 kohta niiden kansalaisten ja henkilöiden ryhmien viisumihakemusten käsittelymaksun osalta, joita tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 6 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa. Yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) vahvistettua kiinteää maksua sovelletaan oletusarvoisesti.

(j)

7 artikla niiden kansalaisten ja henkilöiden ryhmien osalta, joita tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa, 6 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen 15 artiklan 5 kohdassa määrätyn ilmoituksen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  EUVL L 129, 17.5.2007, s. 27.

(2)  EUVL L 129, 17.5.2007, s. 40.