29.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 465/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2325,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2021,

sellaisten kolmansien maiden luettelon sekä sellaisten valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2018/848 mukaisesti, joille on myönnetty neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla luonnonmukaisten tuotteiden unioniin tuontia koskeva hyväksyntä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 30 päivänä toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (1) ja erityisesti sen 48 artiklan 3 kohdan ja 57 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2018/848 45 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdan mukaisesti tuote voidaan tuoda saatettavaksi unionin markkinoille luonnonmukaisena tuotteena tai siirtymävaiheen tuotteena, jos tuote on hyväksytyn kolmannen maan vastaavien tuotanto- ja valvontasääntöjen mukainen ja sillä on tuontia varten kyseisen kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen, valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen myöntämä tarkastussertifikaatti, jossa vahvistetaan kyseinen säännöstenmukaisuus. Mainitun asetuksen 48 artiklan 1 kohdassa täsmennetään, että hyväksytty kolmas maa on tässä yhteydessä kolmas maa, joka on hyväksytty vastaavuustarkoituksessa neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (2) 33 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Kyseisen hyväksynnän voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2026. Kyseiset kolmannet maat ovat hyväksyttyjä mainittuun päivämäärään asti, jotta varmistettaisiin joustava siirtymä asetuksen (EU) 2018/848 47 artiklan mukaiseen kauppasopimukseen perustuvaan vastaavuuden hyväksyntää koskevaan järjestelmään, sillä edellytyksellä että asianomaiset kolmannet maat edelleen takaavat, että niiden luonnonmukainen tuotanto ja valvontasäännöt vastaavat voimassa olevia asiaankuuluvia unionin sääntöjä ja että ne täyttävät kaikki vaatimukset, jotka liittyvät komission niiden hyväksyntään komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1342 (3) mukaisesti kohdistamaan valvontaan.

(3)

Tällä asetuksella vahvistettava luettelo hyväksytyistä kolmansista maista perustuu komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008 (4) liitteessä III julkaistuun luetteloon lukuun ottamatta Chileä, Sveitsiä ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa, joiden kanssa käytävä luonnonmukaisten tuotteiden kauppa kuuluu erityissopimusten soveltamisalaan. Koska komissio on kuitenkin saanut kyseisen liitteen viimeisimmän muuttamisen jälkeen eräiltä kolmansilta mailta uusia tietoja, eräät muutokset olisi otettava huomioon ja luetteloa olisi sen vuoksi mukautettava.

(4)

Argentiinan toimittamien tietojen mukaan tarkastuslaitoksen nimi ”Argencert” on muutettu nimeksi ”Ecocert Argentina SA”.

(5)

Costa Rica on ilmoittanut komissiolle, että sen toimivaltainen viranomainen on poistanut tarkastuslaitokset ”Control Union Perú” ja ”Primus Labs.com CR S.A.” Costa Rican hyväksymien tarkastuslaitosten luettelosta.

(6)

Intiasta on tuotu useita, kokonaismäärältään tuhansia tonneja olevia lähetyksiä, jotka koostuvat etyleenioksidin saastuttamista väitetysti luonnonmukaisista seesaminsiemenistä; tuotteet ovat erityisesti lähtöisin Intian valvonnan alla olevien tarkastuslaitosten valvomilta toimijoilta, ja niistä on tehty noin 90 ilmoitusta luonnonmukaisen maatalouden tietojärjestelmässä (OFIS). Vaikuttaa siltä, että etyleenioksidia, joka on ihmisille karsinogeeninen, havaittiin luonnonmukaisissa tuotteissa ennen vuotta 2020. Kolmen viime vuosikymmenen aikana on etyleenioksidin analysointia varten kehitetty useita luotettavia menetelmiä, joita on siis ollut käytettävissä tällaisten kontaminaatioiden havaitsemiseksi. Lähetyksissä havaitut saastumistasot ovat näiden OFIS-ilmoitusten osalta yleensä selvästi ylittäneet etyleenioksidille vahvistetun jäämien enimmäismäärän, ja tarkat kontaminaatiotasot vaihtelevat lähetyksestä riippuen. Tämä on johtanut kuluttajia harhaan ja aiheuttanut merkittävän terveysriskin. Etyleenioksidin aiheuttama saastuminen, havaitut korkeat pitoisuudet, kyseiseen saastumiseen liittyvien, Intian toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa olevien tarkastuslaitosten valvontajärjestelmän puutteiden perimmäisten syiden käsittelemättä jättäminen sekä kyseisten tarkastuslaitosten ja toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien korjaavien toimenpiteiden epäasianmukaisuus vaarantavat tarkastusten ja valvonnan toimivuuden. Komission saamien tietojen perusteella näyttää myös siltä, että eräät kyseisiin OFIS-ilmoituksiin liittyvät tarkastuslaitokset eivät ole noudattaneet Intian hyväksynnän soveltamisalaa niiden tuotteiden osalta, jotka voidaan tuoda unioniin. Kaikkien edellä esitettyjen syiden vuoksi ja delegoidun asetuksen (EU) 2021/1342 3 artiklan a alakohdan mukaisesti seuraavien tarkastuslaitosten ei tulisi sisältyä Intian toimivaltaisen viranomaisen luetteloon tarkastuslaitoksista: ”CU Inspections India Pvt Ltd”, ”Ecocert India Pvt Ltd”, ”Indian Organic Certification Agency (Indocert)”, ”Lacon Quality Certifications Pvt Ltd” ja ”OneCert International Private Limited”.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1235/2008, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/2196 (5), liitteessä III tarkastuslaitokselle ”Japan Agricultural Standard Certification Alliance” annettiin virheellisesti tunnusnumero JP-BIO-038, joka oli komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/25 (6) jo annettu tarkastuslaitokselle ”Akatonbo”. Sen vuoksi tarkastuslaitokselle ”Japan Agricultural Standard Certification Alliance” olisi annettava eri koodi.

(8)

Korean tasavalta on ilmoittanut komissiolle, että sen toimivaltainen viranomainen on lisännyt hyväksymiensä tarkastuslaitosten luetteloon tarkastuslaitoksen ”ORGANIC PROMOTION”.

(9)

Uusi-Seelanti on ilmoittanut komissiolle, että sen toimivaltaisen viranomaisen nimi on muuttunut.

(10)

Järjestelmästä, jossa komissio hyväksyy asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti valvontaviranomaiset ja tarkastuslaitokset, jotka tekevät tarkastuksia ja myöntävät sertifikaatteja kolmansissa maissa tuotteiden tuontia varten, sekä antavat vastaavat takeet, luovutaan asteittain asetuksen (EU) 2018/848 nojalla. Koska kyseisille valvontaviranomaisille ja tarkastuslaitoksille olisi annettava riittävästi aikaa valmistautua hankkimaan hyväksyntä unionin sääntöjen mukaisten tuotteiden tuontia varten, niiden hyväksynnän voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2024, sillä edellytyksellä, että ne täyttävät kaikki vaatimukset, jotka liittyvät komission niiden hyväksyntään komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1342 mukaisesti kohdistamaan valvontaan.

(11)

Tällä asetuksella vahvistettu hyväksyttyjen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelo perustuu asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV julkaistuun luetteloon. Komissio on kuitenkin saanut kyseisen liitteen viimeisimmän muuttamisen jälkeen uusia tietoja ja uusia sisällyttämispyyntöjä, joiden perusteella mainittuun luetteloon olisi tehtävä joitakin muutoksia. Asetuksen (EY) N:o 1235/2008 11 artiklan 1 kohdan mukaan huomioon on otettu ainoastaan asetuksen (EY) N:o 834/2007 nojalla viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021 toimitetut täydelliset hakemukset.

(12)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”A CERT European Organization for Certification S.A.” saamansa hakemuksen, jossa laitos pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat kaikki ne kolmannet maat, jotka on nykyisellään lueteltu asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevan kyseistä laitosta koskevan tekstin 3 kohdassa tuoteluokkien B, C ja E osalta.

(13)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”AfriCert Limited” saamansa hakemuksen, jossa laitos pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat Egypti, Etelä-Afrikka, Etiopia ja Norsunluurannikko tuoteluokkien A, B ja D osalta sekä Burundi, Ghana, Kenia, Kongon demokraattinen tasavalta, Ruanda, Tansania ja Uganda tuoteluokan D osalta.

(14)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Albinspekt” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää nimensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua korvata kyseisen tarkastuslaitoksen nimi nimellä ”Albinspekt bio.inspecta”. Komissiolle on ilmoitettu myös pienistä muutoksista kyseisen tarkastuslaitoksen osoitteessa.

(15)

”Australian Certified Organic” on ilmoittanut komissiolle osoitteensa muutoksesta.

(16)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”BaŞak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” saamansa hakemuksen, jossa laitos pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluu Yhdistyneet arabiemiirikunnat tuoteluokkien A ja D osalta.

(17)

Neuvoston päätöksellä (EU) 2021/689 (7) tehdyssä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä kauppa- ja yhteistyösopimuksessa vahvistetaan, että kyseisen sopimuksen molemmat sopimuspuolet hyväksyvät vastavuoroisesti luonnonmukaista tuotantoa koskevan voimassa olevan lainsäädännön. Tarkastuslaitoksille ”Biodynamic Association Certification”, ”Organic Farmers & Growers C. I. C”, ”Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd”, ”Organic Food Federation”, ”Quality Welsh Food Certification Ltd” ja ”Soil Association Certification Limited” täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/2196 myönnetty hyväksyntä, joka koskee luonnonmukaisten tuotteiden tuontia Yhdistyneestä kuningaskunnasta, olisi sen vuoksi peruutettava.

(18)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Bio.inspecta AG” saamansa hakemuksen, jossa laitos pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat Egypti tuoteluokkien A, B, D, E ja F osalta, Thaimaa tuoteluokkien A, B, D ja E osalta, Benin tuoteluokan D sekä Turkki tuoteluokan B osalta.

(19)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Bureau Veritas Certification France SAS” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua peruuttaa sen tuoteluokkaa A koskeva hyväksyntä Madagaskarin osalta sekä peruuttaa sen hyväksyntä Marokon, Mauritiuksen, Monacon ja Nicaraguan osalta.

(20)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”CCPB srl” saamansa hakemuksen, jossa laitos pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat Libya tuoteluokkien A, B ja D osalta ja Vietnam tuoteluokkien A, B, C ja E osalta.

(21)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”CERES Certification of Environmental Standards GmbH” saamansa hakemuksen, jossa laitos pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat Angola, Guinea-Bissau, Jordania, Oman sekä Trinidad ja Tobago tuoteluokkien A, B ja D osalta, Afganistan ja Sri Lanka tuoteluokkien A ja D osalta, Iran tuoteluokan B osalta, Kolumbia ja Peru tuoteluokan C osalta sekä Turkki tuoteluokkien C ja F osalta.

(22)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Certificadora Biotropico S.A” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää oikeudellisen asemansa muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua korvata kyseisen tarkastuslaitoksen nimi nimellä ”Certificadora Biotropico SAS”.

(23)

”Certisys” on ilmoittanut komissiolle osoitteensa muuttumisesta.

(24)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Control Union Certifications” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat Samoa, Saudi-Arabia, Salomonsaaret ja Vanuaatu tuoteluokkien A, D ja F osalta, Argentiina tuoteluokkien C ja D osalta, Bangladesh tuoteluokan A osalta, Kuuba ja Namibia tuoteluokan B osalta, Qatar tuoteluokkien B ja E osalta, El Salvador, Guatemala, Kenia ja Nicaragua tuoteluokan C osalta, Costa Rica tuoteluokan D osalta sekä Bosnia ja Hertsegovina sekä Chile tuoteluokan E osalta.

(25)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti.” saamansa hakemuksen, joka koskee kyseisen tarkastuslaitoksen sisällyttämistä luetteloon valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista, jotka on hyväksytty vastaavuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 nojalla. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua antaa kyseiselle tarkastuslaitokselle tuoteluokkia A ja D koskeva hyväksyntä Turkin osalta.

(26)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Ecocert SA” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat Bahrain tuoteluokkien A ja B osalta, Bhutan ja Gabon tuoteluokkien A ja D osalta, Malediivit tuoteluokan D osalta, Qatar tuoteluokkien A, B ja D osalta sekä Saint-Barthélemy tuoteluokkien A, B, D ja E osalta. On perusteltua laajentaa hyväksynnän soveltamisalaa myös niin, että siihen kuuluvat Armenia, Kamerun, Lesotho, Mauritius, miehitetty palestiinalaisalue, Mosambik, Namibia, Ruanda, Uganda ja Sambia tuoteluokan F osalta, Bangladesh, Intia, Saudi-Arabia, Sri Lanka ja Togo tuoteluokan B osalta, Botswana, Eswatini, Etiopia, Malawi ja Tansania tuoteluokkien E ja F osalta, Egypti ja Kuwait tuoteluokan E osalta, Jordania, Oman ja Pakistan tuoteluokkien B ja E osalta sekä Nigeria tuoteluokkien B, E ja F osalta. Lisäksi tarkastuslaitokselta ”Ecocert SA” saatujen selvitysten perusteella on tarpeen peruuttaa sen tuoteluokkaa C koskeva hyväksyntä Bangladeshin osalta.

(27)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Ecoglobe” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat Egypti ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat tuoteluokkien A, B ja D osalta.

(28)

Komissiolle on ilmoitettu, että tarkastuslaitoksen ”Ecogruppo Italia” osoite on muuttunut.

(29)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”EGYCERT Ltd” saamansa hakemuksen, joka koskee kyseisen tarkastuslaitoksen sisällyttämistä luetteloon valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista, jotka on hyväksytty vastaavuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 nojalla. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua antaa kyseiselle tarkastuslaitokselle tuoteluokkia A ja D koskeva hyväksyntä Egyptin, Ghanan, Kiinan, Kuwaitin, Pakistanin, Saudi-Arabian, Sudanin, Turkin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien osalta.

(30)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”EKO-CONTROL SK s.r.o.” saamansa hakemuksen, joka koskee kyseisen tarkastuslaitoksen sisällyttämistä luetteloon valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista, jotka on hyväksytty vastaavuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 nojalla. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua antaa kyseiselle tarkastuslaitokselle tuoteluokkaa A koskeva hyväksyntä Moldovan, Serbian ja Venäjän osalta.

(31)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Food Safety SA” saamansa hakemuksen, joka koskee kyseisen tarkastuslaitoksen sisällyttämistä luetteloon valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista, jotka on hyväksytty vastaavuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 nojalla. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua antaa kyseiselle tarkastuslaitokselle tuoteluokkia A, B ja D koskeva hyväksyntä Paraguayn ja Uruguayn osalta sekä tuoteluokkaa D koskeva hyväksyntä Argentiinan osalta.

(32)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”IBD Certificações Ltda.” saamansa hakemuksen, jossa laitos pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluu Kiina tuoteluokan B osalta.

(33)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” saamansa hakemuksen, jossa laitos pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat Jamaika sekä Trinidad ja Tobago tuoteluokkien A, D ja F osalta, Costa Rica tuoteluokan B osalta sekä Nicaragua, Panama, Peru ja Venezuela tuoteluokan C osalta.

(34)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”LACON GmbH” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua peruuttaa kyseisen laitoksen hyväksyntä Brasilian, Kuuban, Dominikaanisen tasavallan ja Meksikon osalta sekä laajentaa hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluu Iran tuoteluokkien A, B ja D osalta.

(35)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Mayacert” saamansa hakemuksen, jossa laitos pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat Ecuador, Iran ja Turkki tuoteluokkien A ja D osalta sekä Intia tuoteluokan D osalta.

(36)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”NASAA Certified Organic Pty Ltd” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodža, Fidži, Ranskan Polynesia, Hongkong, Kiribati, Laos, Marshallinsaaret, Mikronesia, Myanmar/Burma, Nauru, Uusi-Kaledonia, Palau, Filippiinit, Thaimaa, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam sekä Wallis ja Futuna tuoteluokkien A, B ja D osalta sekä Intia tuoteluokkien B ja D osalta.

(37)

”Oregon Tilth” on ilmoittanut komissiolle osoitteensa muuttumisesta.

(38)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Organic Control System” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat Montenegro ja Pohjois-Makedonia tuoteluokan B osalta sekä Bosnia ja Hertsegovina ja Serbia tuoteluokkien B ja E osalta.

(39)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Organic Standard” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat Georgia ja Moldova tuoteluokkien C, E ja F osalta sekä Kazakstan tuoteluokkien C ja F osalta.

(40)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Organización Internacional Agropecuaria” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää eritelmiensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluu Kiina tuoteluokkien A ja D osalta.

(41)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Organska Kontrola” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluu Azerbaidžan tuoteluokkien A, B ja D osalta.

(42)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”ORSER” saamansa hakemuksen, jossa laitos pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat Moldova, Serbia, Ukraina, Uzbekistan ja Venäjä tuoteluokkien A, D ja E osalta.

(43)

Tarkastuslaitos ”SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”” on ilmoittanut komissiolle osoitteensa muuttumisesta.

(44)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”SRS Certification GmbH” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa kyseisen laitoksen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat Burkina Faso, Ghana, Kongo, Norsunluurannikko, Senegal, Singapore ja Togo tuoteluokkien A, D ja E osalta sekä Armenia, Filippiinit, Gabon, Indonesia, Kambodža, Kamerun, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta, Laos, Malesia, Myanmar/Burma, Niger, Pakistan, Päiväntasaajan Guinea, Ruanda, Sri Lanka, Thaimaa, Tšad ja Vietnam tuoteluokkien A ja D osalta.

(45)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”The First Agricultural Co., for Registration, Inspection and Certification Limited Liability (TAWTHIQ)” saamansa hakemuksen, joka koskee kyseisen tarkastuslaitoksen sisällyttämistä luetteloon valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista, jotka on hyväksytty vastaavuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 nojalla. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua antaa kyseiselle tarkastuslaitokselle tuoteluokkia A ja D koskeva hyväksyntä Egyptin, Saudi-Arabian ja Uzbekistanin osalta.

(46)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”TÜV Nord Integra” saamansa hakemuksen, jossa laitos pyytää erittelyjensä muuttamista. Saatujen tietojen perusteella on perusteltua laajentaa sen hyväksynnän soveltamisalaa niin, että siihen kuuluu Gambia tuoteluokkien A ja D osalta.

(47)

Tätä asetusta olisi selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi sovellettava asetuksen (EU) 2018/848 soveltamisen alkamispäivästä. Asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan nojalla myönnetty kolmansien maiden hyväksyminen vastaavuustarkoituksessa lakkaa asetuksen (EU) 2018/848 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti olemasta voimassa 31 päivänä joulukuuta 2026. Asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan nojalla myönnetty valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksyntä lakkaa asetuksen (EU) 2018/848 57 artiklan 1 kohdan mukaisesti olemasta voimassa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024.

(48)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Luettelo hyväksytyistä kolmansista maista

Luettelo kolmansista maista, jotka on hyväksytty vastaavuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan nojalla, on tämän asetuksen liitteessä I.

2 artikla

Hyväksyttyjen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelo

Luettelo valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista, jotka on hyväksytty vastaavuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan nojalla, on tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Sen 1 artiklaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2026.

Sen 2 artiklaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2024.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1342, annettu 27 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämiseksi säännöillä, jotka koskevat tietoja, jotka kolmansien maiden sekä valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten on toimitettava niiden luonnonmukaisesti tuotetuille tuontituotteille neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti antaman hyväksynnän valvontaa varten, sekä valvontaa varten toteutettavia toimenpiteitä (EUVL L 292, 16.8.2021, s. 20).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2196, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta (EUVL L 434, 23.12.2020, s. 31).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/25, annettu 13 päivänä tammikuuta 2020, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta ja oikaisemisesta (EUVL L 8, 14.1.2020, s. 18).

(7)  Neuvoston päätös (EU) 2021/689, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sekä turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (EUVL L 149, 30.4.2021, s. 2).


LIITE I

1 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN HYVÄKSYTTYJEN KOLMANSIEN MAIDEN LUETTELO SEKÄ ASIANOMAISET ERITTELYT

Huomautus:

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 17 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaan siirtymävaiheen aikana tuotettuja eläimiä ja eläintuotteita ei saa pitää kaupan unionissa siten, että niissä on kyseisen asetuksen 23 ja 24 artiklassa tarkoitettuja mainintoja, joita käytetään tuotteiden merkinnöissä ja mainonnassa. Sen vuoksi tällaiset tuotteet jätetään luokkien B ja D hyväksyntöjen ulkopuolelle kaikkien tässä liitteessä lueteltujen kolmansien maiden osalta.

ARGENTIINA

1.

Tuoteluokat

Tuoteluokka

Luokka liitteen II mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet

A

 

Elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet

B

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet  (1)

D

 

Kasvien lisäysaineisto ja viljeltäväksi tarkoitetut siemenet

F

 

2.

Alkuperä: Argentiinassa viljellyt luokkien A, B ja F tuotteet sekä luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Argentiinassa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Argentiinassa.

3.

Tuotantostandardi: Ley 25 127 sobre ’Producción ecológica, biológica y orgánica’.

4.

Toimivaltainen viranomainen: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Tarkastuslaitokset

Tunnusnumero

Nimi

Internet-osoite

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Ecocert Argentina SA

https://www.ecocert.com/es-AR/home

AR-BIO-003

LETIS S.A.

www.letis.org

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset: katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto:31. joulukuuta 2026 asti.

AUSTRALIA

1.

Tuoteluokat

Tuoteluokka

Luokka liitteen II mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet

A

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet  (2)

D

Yhdestä tai useammasta kasviperäisestä ainesosasta koostuvat

Kasvien lisäysaineisto ja viljeltäväksi tarkoitetut siemenet

F

 

2.

Alkuperä: Australiassa viljellyt luokkien A ja F tuotteet sekä luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Australiassa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Australiassa.

3.

Tuotantostandardi: National standard for organic and bio-dynamic produce.

4.

Toimivaltainen viranomainen: Department of Agriculture and Water Resources (http://www.agriculture.gov.au)

5.

Tarkastuslaitokset:

Tunnusnumero

Nimi

Internet-osoite

AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

AU-BIO-007

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

https://www.sxcertified.com.au

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset: katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto:31. joulukuuta 2026 asti.

KANADA

1.

Tuoteluokat

Tuoteluokka

Luokka liitteen II mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet

A

 

Elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet

B

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet

D

 

Rehuksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet

E

 

Kasvien lisäysaineisto ja viljeltäväksi tarkoitetut siemenet

F

 

2.

Alkuperä: Luokkien A, B ja F tuotteet, jotka on tuotettu Kanadassa, ja luokkien D ja E tuotteet, jotka on jalostettu Kanadassa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on tuotettu Kanadassa tai tuotu Kanadaan Kanadan lainsäädännön mukaisesti.

3.

Tuotantostandardi: Organic Products Regulation.

4.

Toimivaltainen viranomainen: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Tarkastuslaitokset

Tunnusnumero

Nimi

Internet-osoite

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS S.A.

www.letis.com.ar

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

http://www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

http://www.quebecvrai.org/

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset: katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto:31. joulukuuta 2026 asti.

COSTA RICA

1.

Tuoteluokat

Tuoteluokka

Luokka liitteen II mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet

A

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet  (3)

D

Vain jalostetut kasvituotteet

Kasvien lisäysaineisto ja viljeltäväksi tarkoitetut siemenet

F

 

2.

Alkuperä: Costa Ricassa viljellyt luokkien A ja F tuotteet sekä luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Costa Ricassa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Costa Ricassa.

3.

Tuotantostandardi: Reglamento sobre la agricultura orgánica

4.

Toimivaltainen viranomainen: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

5.

Tarkastuslaitokset:

Tunnusnumero

Nimi

Internet-osoite

CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.

www.primusauditingops.com

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset: katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto:31. joulukuuta 2026 asti.

ISRAEL

1.

Tuoteluokat

Tuoteluokka

Luokka liitteen II mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet

A

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (4)

D

Yhdestä tai useammasta kasviperäisestä ainesosasta koostuvat

Kasvien lisäysaineisto ja viljeltäväksi tarkoitetut siemenet

F

 

2.

Alkuperä: Israelissa viljellyt luokkien A ja F tuotteet sekä luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Israelissa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Israelissa tai tuotu Israeliin

joko unionista

tai kolmannesta maasta, jonka järjestelmä on todettu asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti vastaavaksi.

3.

Tuotantostandardi: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765–2005, and its relevant Regulations”

4.

Toimivaltainen viranomainen: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Tarkastuslaitokset

Tunnusnumero

Nimi

Internet-osoite

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset: katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto:31. joulukuuta 2026 asti.

INTIA

1.

Tuoteluokat

Tuoteluokka

Luokka liitteen II mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet

A

 

Kasvien lisäysaineisto ja viljeltäväksi tarkoitetut siemenet

F

 

2.

Alkuperä: Intiassa viljellyt luokkien A ja F tuotteet.

3.

Tuotantostandardi: National Programme for Organic Production.

4.

Toimivaltainen viranomainen: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

5.

Tarkastuslaitokset

Tunnusnumero

Nimi

Internet-osoite

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas (India) Pvt. Limited

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-006

TQ Cert Services Private Limited

www.tqcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Pvt. Ltd

www.imocontrol.in

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

www.usoca.org

IN-ORG-016

Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)

www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpsoca.org

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)

www.ossopca.org

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org

IN-ORG-027

Karnataka State Organic Certification Agency

www.kssoca.org

IN-ORG-028

Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)

www.ssoca.in

IN-ORG-029

Global Certification Society

www.glocert.org

IN-ORG-030

GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd

www.greencertindia.in

IN-ORG-031

Telangana State Organic Certification Authority

www.tsoca.telangana.gov.in

IN-ORG-032

Bihar State Seed and Organic Certification Agency (BSSOCA)

www.bssca.co.in

IN-ORG-033

Reliable Organic Certification Organization

https://rococert.com

IN-ORG-034

Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)

http://www.agricertbocb.in

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset: katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto:31. joulukuuta 2026 asti.

JAPANI

1.

Tuoteluokat

Tuoteluokka

Luokka liitteen II mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet

A

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet  (5)

D

Yhdestä tai useammasta kasviperäisestä ainesosasta koostuvat

2.

Alkuperä: Japanissa viljellyt luokan A tuotteet sekä luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Japanissa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Japanissa tai tuotu Japaniin

joko unionista

tai kolmannesta maasta, jonka osalta Japani on todennut, että tuotteet on tuotettu ja tarkastettu kyseisessä kolmannessa maassa Japanin lainsäädännössä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen mukaisesti.

3.

Tuotantostandardit: 17 Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (maa-, metsä- ja kalatalousministeriön ilmoitus nro 1605, 27.10.2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (maa-, metsä- ja kalatalousministeriön ilmoitus nro 1606, 27.10.2005).

4.

Toimivaltaiset viranomaiset: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html ja Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5.

Tarkastuslaitokset

Tunnusnumero

Nimi

Internet-osoite

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

http://eoaa.sakura.ne.jp/

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

https://www.kanhokyo.or.jp/

JP-BIO-021

ACCIS Inc.

https://www.accis.jp/

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

https://rrofi.jp/

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

https://woca.jpn.org/w/

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-034

International Nature Farming Research Center

http://www.infrc.or.jp/

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/

JP-BIO-038

Akatonbo

http://www.akatonbo.or.jp/

JP-BIO-039

Japan Grain Inspection Association

http://www.kokken.or.jp/

JP-BIO-040

Okayama Agriculture Development Institute

http://www.nokaiken.or.jp

JP-BIO-041

Japan Agricultural Standard Certification Alliance

http://jascert.or.jp/

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset: katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto:31. joulukuuta 2026 asti.

KOREAN TASAVALTA

1.

Tuoteluokat

Tuoteluokka

Luokka liitteen II mukaisesti

Rajoitukset

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet

D

 

2.

Alkuperä: luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Korean tasavallassa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Korean tasavallassa tai tuotu Korean tasavaltaan

joko unionista

tai kolmannesta maasta, jonka osalta Korean tasavalta on todennut, että tuotteet on tuotettu ja tarkastettu kyseisessä kolmannessa maassa Korean tasavallan lainsäädännössä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen mukaisesti.

3.

Tuotantostandardit: Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

4.

Toimivaltainen viranomainen: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

5.

Tarkastuslaitokset

Tunnusnumero

Nimi

Internet-osoite

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-006

KAFCC

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Centre

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-014

The Centrefor Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly Certification Center

https://neoefcc.modoo.at/

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image 1

KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr

KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home

KR-ORG-026

Agricultural Products Quality Service

http://apqs.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc

http://blog.daum.net/ifea2011

KR-ORG-030

Korea Crops Research Institute (co.ltd)

https://blog.naver.com/kor034

KR-ORG-031

Korea organic certification

http://blog.daum.net/koafc2019

KR-ORG-032

Jayeondeul agri-food certification institute

www.jaci.kr

KR-ORG-033

Institute of Organic food Evaluation

www.ioe42.com

KR-ORG-034

EverGreen Nongouhwi

http://blog.naver.com/evergreen8374

KR-ORG-035

ONNURI ORGANIC Co., Ltd.

https://blog.naver.com/onr77830

KR-ORG-036

Hankyoung Certification Center Co., Ltd.

https://blog.naver.com/hk61369

KR-ORG-037

Ctforum. Ltd

http://blog.daum.net/ctforum

KR-ORG-038

ORGANIC PROMOTION

http://blog.daum.net/op7373

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset ja viranomaiset: katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto:31. joulukuuta 2026 asti.

UUSI-SEELANTI

1.

Tuoteluokat

Tuoteluokka

Luokka liitteen II mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet

A

 

Elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet

B

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet  (6)

D

 

Kasvien lisäysaineisto ja viljeltäväksi tarkoitetut siemenet

F

 

2.

Alkuperä: Uudessa-Seelannissa viljellyt luokkien A, B ja F tuotteet sekä luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Uudessa-Seelannissa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Uudessa-Seelannissa tai tuotu Uuteen-Seelantiin

joko unionista

tai kolmannesta maasta, jonka järjestelmä on todettu asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti vastaavaksi,

tai kolmannesta maasta, jonka tuotanto- ja tarkastussäännöt on tunnustettu MPI Official Organic Assurance Programme -ohjelmaa vastaaviksi tämän maan toimivaltaisen viranomaisen toimittamien vakuutusten ja tietojen perusteella MPI:n laatimien säännösten mukaisesti ja edellyttäen, että tuodaan vain Uudessa-Seelannissa valmistettuihin luokan D tuotteisiin sisällytettäviksi tarkoitettuja luonnonmukaisesti tuotettuja ainesosia, joiden osuus maatalousperäisistä tuotteista on enintään 5 prosenttia.

3.

Tuotantostandardi: MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4.

Toimivaltainen viranomainen: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

5.

Tarkastuslaitokset

Tunnusnumero

Nimi

Internet-osoite

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset: Ministry for Primary Industries (MPI)

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto:31. joulukuuta 2026 asti.

TUNISIA

1.

Tuoteluokat

Tuoteluokka

Luokka liitteen II mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet

A

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (7)

D

Yhdestä tai useammasta kasviperäisestä ainesosasta koostuvat

Kasvien lisäysaineisto ja viljeltäväksi tarkoitetut siemenet

F

 

2.

Alkuperä: Tunisiassa viljellyt luokkien A ja F tuotteet sekä luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Tunisiassa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Tunisiassa.

3.

Tuotantostandardit: Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

4.

Toimivaltainen viranomainen: 40 Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn and www.onagri.tn.

5.

Tarkastuslaitokset:

Tunnusnumero

Nimi

Internet-osoite

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset: katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto:31. joulukuuta 2026 asti.

YHDYSVALLAT

1.

Tuoteluokat

Tuoteluokka

Luokka liitteen II mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet

A

 

Elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet

B

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet  (8)

D

 

Rehuksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet

E

 

Kasvien lisäysaineisto ja viljeltäväksi tarkoitetut siemenet

F

 

2.

Alkuperä: Luokkien A, B ja F tuotteet sekä luonnonmukaisesti kasvatetut ainesosat tuoteluokissa D ja E seuraavin edellytyksin:

ne on kasvatettu Yhdysvalloissa, tai

ne on tuotu Yhdysvaltoihin ja jalostettu tai pakattu Yhdysvalloissa sen lainsäädännön mukaisesti.

3.

Tuotantostandardit: Organic Foods Production Act of 1990 (7U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Toimivaltainen viranomainen: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Tarkastuslaitokset

Tunnusnumero

Nimi

Internet-osoite

US-ORG-001

Where Food Comes From Organic

www.wfcforganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certification

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry – Clemson University

www.clemson.edu/organic

US-ORG-010

Ecocert S.A

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc

www.certifiedseed.org

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-024

Mayacert S.A

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

www.agriculture.nh.gov

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program

US-ORG-036

NOFA

New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

Americert International (OIA North America, LLC)

http://www.americertorganic.com/home

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-046

Organización Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primus Auditing Operations

http://www.primusauditingops.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

SCS Global Services, Inc.

www.scs globalservices.com

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture

US-ORG-62

CERES

http://www.ceres-cert.com/

US-ORG-063

Eco-Logica S.A

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-064

Food Safety S.A.

http://www.foodsafety.com.ar/

US-ORG-065

IBD Certifications

http://www.ibd.com.br/

US-ORG-066

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)

http://www.icea.info/

US-ORG-067

OnMark Certification Services

http://onmarkcertification.com/

US-ORG-068

Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.

http://www.pjrfsi.com/

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset: katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto:31. joulukuuta 2026 asti.

(1)  Viini ja hiiva pois luettuina.

(2)  Viini ja hiiva pois luettuina.

(3)  Viini ja hiiva pois luettuina.

(4)  Viini ja hiiva pois luettuina.

(5)  Viini pois luettuna.

(6)  Hiiva pois luettuna.

(7)  Viini ja hiiva pois luettuina.

(8)  Viini mukaan lukien.


LIITE II

2 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN HYVÄKSYTTYJEN VALVONTAVIRANOMAISTEN JA TARKASTUSLAITOSTEN LUETTELO SEKÄ ASIANOMAISET ERITTELYT

Tässä liitteessä tuoteluokista käytetään seuraavia koodeja:

A:

Jalostamattomat kasvituotteet

B:

Elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet

C:

Jalostamattomat vesiviljelytuotteet ja levä

D:

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (1)

E:

Rehuksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (2)

F:

Kasvien lisäysaineisto ja siemenet

Jollei toisin mainita, 2 kohdassa tarkoitetussa internetosoitteessa on delegoidun asetuksen (EU) 2021/1342 2 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti lueteltu jokaisen valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen internetsivusto, jolla on luettelo valvontajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvista toimijoista ja yhteyspiste, josta saa tiedot toimijoiden sertifiointiasemasta ja asianomaisista tuoteluokista sekä toimijoista ja tuotteista, joiden sertifiointi on keskeytetty tai lakkautettu.

”A CERT European Organization for Certification S.A.”

1.

Osoite: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Greece

2.

Internetosoite: www.a-cert.org

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-171

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

x

x

x

x

x

 

AL-BIO-171

Albania

x

x

x

x

x

 

AM-BIO-171

Armenia

x

x

x

x

x

 

AZ-BIO-171

Azerbaidžan

x

x

x

x

x

 

BT-BIO-171

Bhutan

x

x

x

x

x

 

BY-BIO-171

Valko-Venäjä

x

x

x

x

x

 

CL-BIO-171

Chile

x

x

x

x

x

 

CN-BIO-171

Kiina

x

x

x

x

x

 

DO-BIO-171

Dominikaaninen tasavalta

x

x

x

x

x

 

EC-BIO-171

Ecuador

x

x

x

x

x

 

EG-BIO-171

Egypti

x

x

x

x

x

 

ET-BIO-171

Etiopia

x

x

x

x

x

 

GD-BIO-171

Grenada

x

x

x

x

x

 

GE-BIO-171

Georgia

x

x

x

x

x

 

GH-BIO-171

Ghana

x

x

x

x

x

 

ID-BIO-171

Indonesia

x

x

x

x

x

 

IR-BIO-171

Iran

x

x

x

x

x

 

JM-BIO-171

Jamaika

x

x

x

x

x

 

JO-BIO-171

Jordania

x

x

x

x

x

 

KE-BIO-171

Kenia

x

x

x

x

x

 

KW-BIO-171

Kuwait

x

x

x

x

x

 

KZ-BIO-171

Kazakstan

x

x

x

x

x

 

LB-BIO-171

Libanon

x

x

x

x

x

 

MA-BIO-171

Marokko

x

x

x

x

x

 

MD-BIO-171

Moldova

x

x

x

x

x

 

MK-BIO-171

Pohjois-Makedonia

x

x

x

x

x

 

OM-BIO-171

Oman

x

x

x

x

x

 

PE-BIO-171

Peru

x

x

x

x

x

 

PG-BIO-171

Papua-Uusi-Guinea

x

x

x

x

x

 

PH-BIO-171

Filippiinit

x

x

x

x

x

 

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

x

x

x

 

RS-BIO-171

Serbia

x

x

x

x

x

 

RU-BIO-171

Venäjä

x

x

x

x

x

 

RW-BIO-171

Ruanda

x

x

x

x

x

 

SA-BIO-171

Saudi-Arabia

x

x

x

x

x

 

SD-BIO-171

Sudan

x

x

x

x

x

 

TH-BIO-171

Thaimaa

x

x

x

x

x

 

TR-BIO-171

Turkki

x

x

x

x

x

 

TW-BIO-171

Taiwan

x

x

x

x

x

 

TZ-BIO-171

Tansania

x

x

x

x

x

 

UA-BIO-171

Ukraina

x

x

x

x

x

 

UG-BIO-171

Uganda

x

x

x

x

x

 

UZ-BIO-171

Uzbekistan

x

x

x

x

x

 

VN-BIO-171

Vietnam

x

x

x

x

x

 

XK-BIO-171

Kosovo (3)

x

x

x

x

x

 

ZA-BIO-171

Etelä-Afrikka

x

x

x

x

x

 

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet ja luonnonmukaisten tuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen kattamat tuotteet.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

"AfriCert Limited”

1.

Osoite: Plaza 2000 1st Floor, East Wing – Mombasa Road, Nairobi, Kenya

2.

Internetosoite: www.africertlimited.co.ke

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

BI-BIO-184

Burundi

x

x

x

CD-BIO-184

Kongon demokraattinen tasavalta

x

x

x

CI-BIO-184

Norsunluurannikko

x

x

x

EG-BIO-184

Egypti

x

x

x

ET-BIO-184

Etiopia

x

x

x

GH-BIO-184

Ghana

x

x

x

KE-BIO-184

Kenia

x

x

x

RW-BIO-184

Ruanda

x

x

x

TZ-BIO-184

Tansania

x

x

x

UG-BIO-184

Uganda

x

x

x

ZA-BIO-184

Etelä-Afrikka

x

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”Agreco R.F. Göderz GmbH”

1.

Osoite: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Germany

2.

Internetosoite: http://agrecogmbh.de

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbaidžan

x

x

x

BA-BIO-151

Bosnia ja Hertsegovina

x

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

x

BO-BIO-151

Bolivia

x

x

x

CM-BIO-151

Kamerun

x

x

x

CO-BIO-151

Kolumbia

x

x

x

CU-BIO-151

Kuuba

x

x

x

CV-BIO-151

Kap Verde

x

x

x

DO-BIO-151

Dominikaaninen tasavalta

x

x

x

EC-BIO-151

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-151

Egypti

x

x

x

ET-BIO-151

Etiopia

x

x

x

FJ-BIO-151

Fidži

x

x

x

GE-BIO-151

Georgia

x

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

x

ID-BIO-151

Indonesia

x

x

x

IR-BIO-151

Iran

x

x

x

KE-BIO-151

Kenia

x

x

x

KG-BIO-151

Kirgisia

x

x

x

KH-BIO-151

Kambodža

x

x

x

KZ-BIO-151

Kazakstan

x

x

x

LK-BIO-151

Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-151

Marokko

x

x

x

MD-BIO-151

Moldova

x

x

x

ME-BIO-151

Montenegro

x

x

x

MG-BIO-151

Madagaskar

x

x

x

MK-BIO-151

Pohjois-Makedonia

x

x

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

x

MX-BIO-151

Meksiko

x

x

x

NG-BIO-151

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-151

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-151

Nepal

x

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

x

PG-BIO-151

Papua-Uusi-Guinea

x

x

x

PH-BIO-151

Filippiinit

x

x

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-151

Serbia

x

x

x

RU-BIO-151

Venäjä

x

x

x

SB-BIO-151

Salomonsaaret

x

x

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

x

SR-BIO-151

Suriname

x

x

x

SV-BIO-151

El Salvador

x

x

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

x

TH-BIO-151

Thaimaa

x

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistan

x

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

x

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

x

TZ-BIO-151

Tansania

x

x

x

UA-BIO-151

Ukraina

x

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

x

UY-BIO-151

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-151

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

x

x

ZA-BIO-151

Etelä-Afrikka

x

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet ja viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA”

1.

Osoite: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugal

2.

Internetosoite: www.agricert.pt

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

AZ-BIO-172

Azerbaidžan

x

x

BR-BIO-172

Brasilia

x

x

CM-BIO-172

Kamerun

x

x

CN-BIO-172

Kiina

x

x

CV-BIO-172

Kap Verde

x

x

EG-BIO-172

Egypti

x

x

GE-BIO-172

Georgia

x

x

GH-BIO-172

Ghana

x

x

GW-BIO-172

Guinea-Bissau

x

x

KH-BIO-172

Kambodža

x

x

KZ-BIO-172

Kazakstan

x

x

MA-BIO-172

Marokko

x

x

MX-BIO-172

Meksiko

x

x

MZ-BIO-172

Mosambik

x

x

PA-BIO-172

Panama

x

x

PY-BIO-172

Paraguay

x

x

SN-BIO-172

Senegal

x

x

ST-BIO-172

Sao Tomé ja Príncipe

x

x

TL-BIO-172

Itä-Timor

x

x

TR-BIO-172

Turkki

x

x

VN-BIO-172

Vietnam

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet ja viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”Albinspekt bio.inspecta”

1.

Osoite: ”Rr. Kavajes’, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43, 1023 Tirana, Albania

2.

Internetosoite: http://www.albinspekt.com

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albania

x

x

x

AM-BIO-139

Armenia

x

x

x

BA-BIO-139

Bosnia ja Hertsegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kazakstan

x

MD-BIO-139

Moldova

x

ME-BIO-139

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-139

Pohjois-Makedonia

x

x

x

RS-BIO-139

Serbia

x

x

x

TR-BIO-139

Turkki

x

UA-BIO-139

Ukraina

x

XK-BIO-139

Kosovo (4)

x

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet ja viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”Australian Certified Organic”

1.

Osoite: Level 21, 12 Creek St, Brisbane QLD 4000, Australia

2.

Internetosoite: http://www.aco.net.au

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Australia

x

x

CK-BIO-107

Cookinsaaret

x

x

CN-BIO-107

Kiina

x

x

x

FJ-BIO-107

Fidži

x

x

FK-BIO-107

Falklandinsaaret

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indonesia

x

x

MG-BIO-107

Madagaskar

x

x

MM-BIO-107

Myanmar/Burma

x

x

MY-BIO-107

Malesia

x

x

PG-BIO-107

Papua-Uusi-Guinea

x

x

SG-BIO-107

Singapore

x

x

TH-BIO-107

Thaimaa

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Taiwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet sekä liitteen I kattamat tuotteet.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje”

1.

Osoite: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, North Macedonia

2.

Internetosoite: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

Pohjois-Makedonia

x

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet ja viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd”

1.

Osoite: Çinarli Mahallesi Șehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3/1006 Konak/İZMİR, Turkey

2.

Internetosoite: http://basakekolojik.com.tr

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-175

Arabiemiirikunnat

x

x

KG-BIO-175

Kirgisia

x

x

TU-BIO-175

Turkki

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet ja viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd”

1.

Osoite: Room 315, No 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068

2.

Internetosoite: www.bjchtc.com

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

‘CN-BIO-182

Kiina

x

x

—’

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet ja viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”Bioagricert s.r.l.”

1.

Osoite: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italy

2.

Internetosoite: http://www.bioagricert.org

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-132

Afganistan

x

x

AL-BIO-132

Albania

x

x

x

x

AZ-BIO-132

Azerbaidžan

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

x

BO-BIO-132

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-132

Brasilia

x

x

x

CA-BIO-132

Kamerun

x

x

x

 

CN-BIO-132

Kiina

x

x

x

x

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

x

ET-BIO-132

Etiopia

x

x

FJ-BIO-132

Fidži

x

x

x

GE-BIO-132

Georgia

x

x

ID-BIO-132

Indonesia

x

x

IN-BIO-132

Intia

x

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KG-BIO-132

Kirgisia

x

x

KH-BIO-132

Kambodža

x

x

x

KR-BIO-132

Korean tasavalta

x

x

KZ-BIO-132

Kazakstan

x

x

x

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

x

x

LK-BIO-132

Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-132

Marokko

x

x

x

MD-BIO-132

Moldova

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Burma

x

x

x

MX-BIO-132

Meksiko

x

x

x

MY-BIO-132

Malesia

x

x

x

x

NP-BIO-132

Nepal

x

x

x

PF-BIO-132

Ranskan Polynesia

x

x

x

PH-BIO-132

Filippiinit

x

x

x

PY-BIO-132

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-132

Serbia

x

x

x

RU-BIO-132

Venäjä

x

x

SG-BIO-132

Singapore

x

x

x

x

SN-BIO-132

Senegal

x

x

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

x

TH-BIO-132

Thaimaa

x

x

x

x

TR-BIO-132

Turkki

x

x

x

x

UA-BIO-132

Ukraina

x

x

x

UY-BIO-132

Uruguay

x

x

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet ja viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”BIOCert Indonesia”

1.

Osoite: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonesia

2.

Internetosoite: http://www.biocert.co.id

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonesia

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet ja viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”Biocert International Pvt Ltd”

1.

Osoite: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, India

2.

Internetosoite: http://www.biocertinternational.com

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-177

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

x

x

AF-BIO-177

Afganistan

x

x

BD-BIO-177

Bangladesh

x

x

BJ-BIO-177

Benin

x

x

x

BT-BIO-177

Bhutan

x

x

EG-BIO-177

Egypti

x

x

ET-BIO-177

Etiopia

x

x

x

GE-BIO-177

Georgia

x

x

x

IN-BIO-177

Intia

x

x

LK-BIO-177

Sri Lanka

x

x

x

MM-BIO-177

Myanmar/Burma

x

x

MU-BIO-177

Mauritius

x

x

MY-BIO-177

Malesia

x

x

MZ-BIO-177

Mosambik

x

x

x

NG-BIO-177

Nigeria

x

x

x

NP-BIO-177

Nepal

x

x

OM-BIO-177

Oman

x

x

PH-BIO-177

Filippiinit

x

x

PK-BIO-177

Pakistan

x

x

QA-BIO-177

Qatar

x

x

x

RU-BIO-177

Venäjä

x

x

x

SD-BIO-177

Sudan

x

x

x

TG-BIO-177

Togo

x

x

x

TH-BIO-177

Thaimaa

x

x

TZ-BIO-177

Tansania

x

x

UA-BIO-177

Ukraina

x

x

x

UG-BIO-177

Uganda

x

x

x

VN-BIO-177

Vietnam

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”BioGro New Zealand Limited”

1.

Osoite: Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, New Zealand

2.

Internetosoite: http://www.biogro.co.nz

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fidži

x

x

MY-BIO-130

Malesia

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet ja viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”Bio.inspecta AG”

1.

Osoite: Ackerstrasse, 5070 Frick, Switzerland

2.

Internetosoite: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Arabiemiirikunnat

x

x

AF-BIO-161

Afganistan

x

x

AL-BIO-161

Albania

x

x

x

x

x

AM-BIO-161

Armenia

x

x

x

x

AZ-BIO-161

Azerbaidžan

x

 

x

x

BA-BIO-161

Bosnia ja Hertsegovina

x

x

x

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

x

BR-BIO-161

Brasilia

x

x

CI-BIO-161

Norsunluurannikko

x

x

CN-BIO-161

Kiina

x

x

CU-BIO-161

Kuuba

x

x

DO-BIO-161

Dominikaaninen tasavalta

x

x

DZ-BIO-161

Algeria

x

x

x

EG-BIO-161

Egypti

x

x

x

x

x

ET-BIO-161

Etiopia

x

x

GE-BIO-161

Georgia

x

x

x

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonesia

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

x

x

x

KE-BIO-161

Kenia

x

x

KG-BIO-161

Kirgisia

x

x

x

KH-BIO-161

Kambodža

x

x

KR-BIO-161

Korean tasavalta

x

KZ-BIO-161

Kazakstan

x

x

x

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

x

x

MA-BIO-161

Marokko

x

x

MD-BIO-161

Moldova

x

x

x

x

x

ME-BIO-161

Montenegro

x

x

x

x

x

MK-BIO-161

Pohjois-Makedonia

x

x

x

x

x

NP-BIO-161

Nepal

x

x

PH-BIO-161

Filippiinit

x

x

RS-BIO-161

Serbia

x

x

x

x

x

RU-BIO-161

Venäjä

x

x

x

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TD-BIO-161

Tšad

x

x

TH-BIO-161

Thaimaa

x

x

x

x

 

TJ-BIO-161

Tadžikistan

x

x

x

x

x

TR-BIO-161

Turkki

x

x

x

x

x

TZ-BIO-161

Tansania

x

x

x

x

UA-BIO-161

Ukraina

x

x

x

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistan

x

x

x

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

x

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (5)

x

x

x

x

x

ZA-BIO-161

Etelä-Afrikka

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet ja viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”Bio Latina Certificadora”

1.

Osoite: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2.

Internetosoite: http://www.biolatina.com

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolivia

x

x

x

CO-BIO-118

Kolumbia

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Meksiko

x

x

NI-BIO-118

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

El Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet ja viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”Bureau Veritas Certification France SAS”

1.

Osoite: Le Triangle de l’Arche – 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, France

2.

Internetosoite: https://filiereagro.bureauveritas.fr/

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

MG-BIO-165

Madagaskar

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”Caucascert Ltd”

1.

Osoite: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

2.

Internetosoite: http://www.caucascert.ge

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Georgia

x

x

x

x

TR-BIO-117

Turkki

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”CCOF Certification Services”

1.

Osoite: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2.

Internetosoite: http://www.ccof.org

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Meksiko

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet ja viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”CCPB srl”

1.

Osoite: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italy

2.

Internetosoite: http://www.ccpb.it

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-102

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afganistan

x

x

AL-BIO-102

Albania

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Armenia

x

x

AZ-BIO-102

Azerbaidžan

x

x

x

x

BF-BIO-102

Burkina Faso

x

x

x

BJ-BIO-102

Benin

x

BY-BIO-102

Valko-Venäjä

x

x

x

CI-BIO-102

Norsunluurannikko

x

x

x

CM-BIO-102

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-102

Kiina

x

x

x

x

x

DZ-BIO-102

Algeria

x

x

x

x

x

EG-BIO-102

Egypti

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Etiopia

x

x

GE-BIO-102

Georgia

x

x

x

x

x

GH-BIO-102

Ghana

x

x

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

IQ-BIO-102

Irak

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordania

x

x

x

x

x

KG-BIO-102

Kirgisia

x

x

x

x

KM-BIO-102

Komorit

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazakstan

x

x

x

LB-BIO-102

Libanon

x

x

x

x

x

LY-BIO 102

Libya

x

x

x

MA-BIO-102

Marokko

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-102

Moldova

x

x

x

MG-BIO-102

Madagaskar

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

x

x

x

MZ-BIO-102

Mosambik

x

x

NG-BIO-102

Nigeria

x

x

PH-BIO-102

Filippiinit

x

x

x

x

x

QA-BIO-102

Qatar

x

x

x

RS-BIO-102

Serbia

x

x

x

RU-BIO-102

Venäjä

x

x

x

SA-BIO-102

Saudi-Arabia

x

x

x

x

x

SC-BIO-102

Seychellit

x

x

SN-BIO-102

Senegal

x

x

SY-BIO-102

Syyria

x

x

x

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

TH-BIO-102

Thaimaa

x

x

x

TJ-BIO-102

Tadžikistan

x

x

x

TM-BIO-102

Turkmenistan

x

x

x

TN-BIO-102

Tunisia

x

x

x

x

TR-BIO-102

Turkki

x

x

x

x

x

TZ-BIO-102

Tansania

x

x

UA-BIO-102

Ukraina

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Uzbekistan

x

x

VN-BIO-102

Vietnam

x

x

x

x

x

ZA-BIO-102

Etelä-Afrikka

x

x

x

x

x

4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet sekä liitteen I kattamat tuotteet.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2024 asti.

”CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1.

Osoite: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germany

2.

Internetosoite: http://www.ceres-cert.com/

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

x

x

AF-BIO-140

Afganistan

x

x

AL-BIO-140

Albania

x

x

x

AM-BIO-140

Armenia

x

x

x

AO-BIO-140

Angola

x

x

x

AZ-BIO-140

Azerbaidžan

x

x

BD-BIO-140

Bangladesh

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-140

Burundi

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-140

Brasilia

x

x

x

BT-BIO-140

Bhutan

x

x

BY-BIO-140

Valko-Venäjä

x

x

x

CB-BIO-140

Kuuba

x

x

x

CD-BIO-140

Kongon demokraattinen tasavalta

x

x

CG-BIO-140

Kongo

x

x

CL-BIO-140

Chile

x

x

x

x

CM-BIO-140

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-140

Kiina

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Kolumbia

x

x

x

x

DO-BIO-140

Dominikaaninen tasavalta

x

x

x

DZ-BIO-140

Algeria

x

x

EC-BIO-140

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-140

Egypti

x

x

x

ET-BIO-140

Etiopia

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

x

GN-BIO-140

Guinea

x

x

GM-BIO-140

Gambia

x

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

x

x

GW-BIO-140

Guinea-Bissau

x

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

x

ID-BIO-140

Indonesia

x

x

x

IR-BIO-140

Iran

x

x

x

JM-BIO-140

Jamaika

x

x

x

JO-BIO-140

Jordania

x

x

x

KE-BIO-140

Kenia

x

x

x

KG-BIO-140

Kirgisia

x

x

KH-BIO-140

Kambodža

x

x

KZ-BIO-140

Kazakstan

x

x

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Saint Lucia

x

x

x

LK-BIO-140

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-140

Marokko

x

x

x

MD-BIO-140

Moldova

x

x

x

x

ME-BIO-140

Montenegro

x

x

MG-BIO-140

Madagaskar

x

x

MK-BIO-140

Pohjois-Makedonia

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Myanmar/Burma

x

x

x

MW-BIO-140

Malawi

x

x

MX-BIO-140

Meksiko

x

x

x

MY-BIO-140

Malesia

x

x

MZ-BIO-140

Mosambik

x

x

NA-BIO-140

Namibia

x

x

NE-BIO-140

Niger

x

x

NG-BIO-140

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-140

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-140

Nepal

x

x

OM-BIO-140

Oman

x

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

x

PG-BIO-140

Papua-Uusi-Guinea

x

x

x

PH-BIO-140

Filippiinit

x

x

x

PK-BIO-140

Pakistan

x

x

PS-BIO-140

Miehitetty palestiinalaisalue

x

x

PY-BIO-140

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-140

Serbia

x

x

x

x

RU-BIO-140